Goudsche Courant, vrijdag 27 september 1872

Ojieifliare veUighrid en brandweer Ook dit jppofdA is tot eeu hooger bedrag uitgetrokken Öe bezoldigingen van den inspecteur de agenten van politie zgn geraamdop ƒ 3250 zijnde lOp me r d u voor 72 B en W stellen namelijk voor den laspecteur van 6 op ƒ 700 te brengen oindat z e bez heden zoo vele zijn dus f 70O 2 age teiiU klatwe ialer S75 750 4 2e 350 1400 Buitengewone agenten en verdere kosten van politie 250 Gratificatiën casu qno door den Burgem aan agenten te verleeuen 150 ƒ 3250 Van waar die verschillende klassen Doet de 2e klasse minder dan de eerste Is zij minder Overig Worden daarvoor minder ontwikkelde personen gevorderd Wjj veronderstellen dat t alleen een quaestie van anciënniteit is en zien dan daarin ook vols trekt geen reden om den een meer dan den ander te geven Ook het stelsel van gratificatiën keuren wjj af en vooral bij politie Iemand doet zgn plicht en Ontvangt zijn loon van gunbtbewjzen in den vorm van gratificatiën behoeft dan geen quaestie te zijn Bij de politie kan t stelsel van gratificatie aanleiding geven tot overdreven dienstjjver een gebrek dat zoovele heeren der politie mkleeft De regehng van onze politie is slecht telkens is er een ander personeel dit is niet bevorderljftk ann de diensten die zg moet be iryten doch bij lage bezoldiging en drukken arbeid van minder aaugenamen aard kan t niet anders of het gehalte moet beneden t middelmatige blj cn en tpersdlleel dus steeds afwisselend zjjn Ditzelfde geldt ook voor de naohtwaclits die met 60 et per nacht worden beloond zegt de mem v toel De diensten die dit corps ons bewflst zgn zeer onbestemd in den regel zjjn t dan ook lieden die over dag niet genoeg verdienen en die dat s nachts willen goedmaken door als wacht dienst te doen maar die daardoor of voor het eene of voor t andere ongeschikt worden t zgn dan ook maar twaalf stuivers per nacht en véél kan men daarvoor niet hebben Permitteert men zich de luxe van er gemeentepolitie op na te houden last men t dan niet op een koopje doen maar flinke dienaren flink bezoldigen Wftt de straatverlichting Mreft leaen we met genoegen dat het aantal lantaarns zal woróeói vertneerderd door o a in de Boelekade en Ucnge den stationsweg er eenigen te zetten Van de verlichting zullen we dan het beste mtiar hopen Voor belooning en premiën aan brandspuitlieden en beambten is ƒ 500 meer uitgetrokken thans ƒ 1300 Er is een zesde spuit bijgekomen en de werkzaamheden van heeren branden onderbrandmeestera zijn vermeerderd door het houden van toezicht over de stook plaatsen der ingezetenen BXnTENLAND Iliiltciilandsch Overzlciil De rerjaardng der eerste Fransch e republiek isoveral kalm afgeloopen Nefjieo ia de rijBt verstoord Dexeii gelukkigen nf jr heifit meu niiniiter til liet beleid van do tegeennig d q aan de wijsheld der lepublikeiueu te danken Vooral Gambcttabctll 7 lch geuiiiti il eu rour icbtig getoond m den zMk Htst 18 vqbr de voorstanders der repabliekju st geen grbote opofTering om zoo té hiindelei wantieder met in dal de beste weg om tot den defiii tievèc republikenischen regeeriugsrorin te geraken is zich matig té houden u bedaard zich over te latenmui d n drang der onjstaiidighedcn Volgen ee te Fanjs veispreid gerucht zou er op ni w sprake tiji i van het overbrengea der nat vergodenng naar de hooMatad De rfegeering sou nu zelf bet rooiatel doen liitusschen merkt men terecht op dat het bestaan der tegenrtoorrfige ver gadering ten einde spoedt en een nieuwe kamer stellig t Pairgs zal komen Parijs kan daarmede tevilden ujn Valgeusda plannen door Ehiers te Trouulle met den mioitter van oorlog de Cissry uitgewerkt zal het Fransohe leger word verdeeld in vier armeei n elke armee zal bestaan uit drie korpsen en 6lk korps uit drie divisies infanterie een brigade e ivalerie iwee artillerieen een genie regiment buitendien zal elk korps twee reserve trtilierie rti iimeiiten hebbeu waardoor de geheel sterkte der artillerie op 24 regimenten zui worden gebracht Het conxres der Oud Kiitholieken la Keulen is geèiudigd met een zeer be ocbte godsdienstoefening in de Pantiileonskcrk Aiii eene commissie van ze ven lejen heeft het congres opgedragen de verkiezing van een bisschop als hoofd der Oud Katbolieke kerk voor te bereiden eeu uiiderzuek in te stellen naar de meest geschikie plaats voor een bisachoppelgkcn zetel en de verhouding van den eveutueelen bisschop fot de regeering en de gemeeuten te regelen Nadat voorts olie voorstellen waren afgehandeld is er besloten dat het tegenwoordige centrale comité zijn bevoegdheid zou overdragen n iu twee andere oomité s èèn voor ZaiJ Uuilschland te Muncheu èin voor Noord Duitschlaod te Keulen Het rruisitcfae gouvernement blijh voortdurend den OudKatholieken gunstig gezind De Bretlauer Ztg maakt twee besluiten openbaar van het provinciaal bestuur in Sileziè waarbij de Oud Kutholieke priesters de bevoegdheid erlangen de registers van den burgerlyken stand te houden en in de kerken openbare godsdienstoefeningen te houden Gelgke rechteii dus voor de Oud Katholieke als voor de beide erkende kerkeu de Protestaiiisrlie en Katholieke Men weet dat in Oosteiirgk juist het tegendeel beiloten is Het Beierscbe mioisteria dat 6 weken lang tuseohen leven en dood ge weefd heeft schijnt voor goed weer op de been geholpen te zijn De minister van DnaiiciLu vou Ffretzscbner heeft het voorzitterschap van den uinisterraad en de portefeuille voor buitenl zaken aauvaarU eu zal het departement voor fiuaneieu overdoen aan den heer Uocheder Het kabinet zal dus aanl lijven zotials het nu sameugesteld IB mrt inbegrip vun deo beer vou Lutz In de ïinuit van 21 dezer leest men dat uaarschijnlijk een groot aantal bukkcrsgezellen te Londen dien avond liet sedert verscheidene weken aangekondigde tijdstip den arbeid zou staken Het blad acht hit verder zoo goed als onmogelijk zich eeu uisl denkbeeld van deu st ind van zaken te vormen omdat de toctanden in de bakkerijen der verschillende gedeelten van Londen zoozeer verschillen dat een schikking welke in bet eene gedeelte der stad als aan de behoeften van bazen en gezellen voldoende gesloten is lu een aAiel gedeelte onbruikbaar is Ook zyii vei n van oordeel dat de onlangs gehou den conferentie volstrekt geen nut zal hebben maar veeleer de verwarring zal vermeerdereu vermits aan de eene zyde vele werklieden staaude houden dat de besluuen welke in de bedoelde by ecukomst genomen 7iju hen niet binden eu het aan den anderen kaut met ontbreekt aan bazen die beweren dat de gVereeniging tot bescherming der belangen vnu bakkersba en van welke de conferentie is Uitgegaan het bakkersgild niet voldoende vertegenwoordigt om haar lot het trellien eener overeenkomst te machtigen De regeering van Genere heefi na oveiieg met de b iidsra id besloten den heer Merradlod niet langer uls pastoor der Katholieke gemeente van Genü e te erkennen en de hem toegekende be uldigiug vun IU U Ü franken m te houden totdat een regelmatige toestand z d herateld zgn verde hem elke geestelijke functie als bisschop of vicar s geueraal te ontzeggen Pe verkiezingen in enemacken voor de Folkething of tweede kamer zijn iu deu geest van de boerenpartg nitgeViiJlen Men verwacht evenwel uiet dat het conservatieve ministerie zijn outsliig zal aanbieden stenneade op de geestverwante Landathing of eerste kamer zal brt trachten zich staande te houden De boereuparty is van haar kant vaat besloten deu strijd door te zetten eu desnoods de begroeiing te verwerpen Het bericht betreffende het overlijden van koning Karel beeft overal in Zweden en Noorwegen eeu emartelijken iudruk gemaakt l e dagbladen van alle kieur roemen de verstandige eu gelukkige rtgeeringvan den overleden vorst Gouda S6 September Op d tentoonstelling der Alaatschappij van Landbouw te s Hage is o a ook nog bekroond de heer J A van Houweninge alhier voor veulen mer Van goed onderrichte zyde wordt verzekerd dat de interest der Spaansche openbare schuld niet zal worden verminderd De re eering zal uaar men zegt aan de Cortes het voorstel doen om gedurende de eerstvolgende 5 jaren den interest onder garantie op de volgende wijze te voldoen s kende specie tn Vs geconsoUdcerden Ie berekenen a 60 pCt van hel nomiiiaat bedrag rien van iulaiidsoh ras en voor jonge paarden geboren in 1870 van iulandsch ras onrei schillig van welk geslacht Gisteren werd door Uen beer F fiauahuyzeu pastoor vandeSt Joaep skerk alhier een fsest vierd dat wel vermeld mag wordtn Vyf en twintig jaren was het geleden dat gsnoemde heer Is m taor naar Gouda kwam en nu nog steeds als zood ug iiuitig werkfaam is De vaderiandsche driekleur uie veler woning versierde w is eeu bewijs van de symputliie die de gemeenteleden voor hunnen herder en leeraar gevoelden en een hoUeblyk aan de i eidieniten van den waardigen man De kerk op de Gouwe was By deze gelegenheid feeatelyk versierd Even smaakvol als keurig wareq op verscliillende plaatsen bloemen en groen aangebracht eu aldus leverde de kerk een aanblik p die den beschouwer heerlijk aandeed Boven het altaar waren vertchillende jaartallen telezen die in hel leven van den beer Ranshuyzeaopmerking verdienden Zij waren de volgende 1808 geb te ijusterdam 1833 Hoorn 1828 naar Kome 1834 Oudewater 1881 Priester Franciscaan 1835 Hoorn 18 2 Alkmaar 1846 Paatuor Kampen Op de zuilen ter zyde van het altaar stonden de jaartallen 1847 en 1872 te lezen terwijl ook bij het orgel een toepasselijk opschrift was geplaatst De gnecbenken van de parochianen en van andere zijden den heer Banshoyzen aangeboden pleiten voor de achting die men hem toedraagt en oo dat men in hem den geet elyken herder bg uitnemendheid eert Ten tien ure des morgens werd eeue solemnele ai van Viotta gecelebreerd waarbij ruim 20geestelgkea assisteerden na afloop waarvan dour het Kopr een Te Deum werd uitgevoerd geiu ompagneerd duur ka peren blaasinstrumenten De armen der li C gemecntf zgn bij deze fielegenheid ook niet vergeten zoodat deze dag bij veltn eene aangename herinnering zal achterlaten V ij eindigen met den wensoh dat de heer Ranshiijrzeu nog lang in zijne betrekking nuttig werkzaooi mag zgn Z M heeft gisterenmiddag ten half zes ure in gehoor ontvaogeii de commissie uit de tweede kamer der staten generaal belast met de aanbieding van het adres vtn antwoordSop de troonred Pe Haagtclui Corr van de Midtklb Ct zegt vernomen te hebben dat invloedrgke leden der Previaciale Staten van Z Holland den heer L Fincoifi de plaats van den heer Btankeuheim in de eerste Kamer willen doen vervullen Staten Generaal Tweeox Kamek Zitting van 24 September In Die zitting zijn de beraadslagingen roortgttet o et lift outwerp adres iu antwoord op de troonrede Op f 3 is met 29 tegen 26 stemmen oaogcuomen een amendement van den beer Rombecli strekkende tot wgziging der redactie Naar die w itiging luidt nu de laatste vol in van die § aldus Mogen de maatregelen tol bestrijding der besnettelgke veeziekten doel treffen en onzen veestapel tegen groote ruipen behoeden Bij 4 heeft de heer van Hoitten een door hem voorgesteld amendement betiefl eiide belastinghervorming ingetrokken nadat de minister van flnaneiea had verklaard dat ceusus verlaging aan belauingher vorming diende vooraf te gaan Bg 5 beeft de minister van oorlog de redenea opgegeven waarom de meeste militaire ontwerpen vaa zyoen voorganger door hem zijn ingetrokken Allcihaiigt af van de beslissing nopens het b insel der verpligte persoenlyke dienst door af haffing van de plaatsvervanging Wat betreft de legerorganisotie bjj de wet had bij geen grondwettig bezwaar doehky achtte haar noch noodig uooh wenschelijk in ieder geval moesten de militie en schutterij wetten vooraf gaan zoomede de regeling van het vestingstelsel Bg 7 werd een amendement van den beer Saaymdns Vader waarbij werd aangedrongen op zyne bekende bezwaren tegen de onderwgswet verworpen met 60 tegen 5 stemmen Die quaestie meende men behoorde by de begrooting behandeld te warden Bij 8 heelt de minister van binnenlaiidsche zaken medegedeeld dat het ontwerp betreffende de herziening van den ceosiis binnen weinige dagen de kamer zou bereiken Bg 10 heeb de minister vaa koloniën gezegd dat de stand van zaken op Cancflo allezins de belangstelling der regering opwekt maar dat hij biet van dien aard is om gelgk de heer Nierstraez aanraadde een specialen commissaris derwaarts te zenden Ten slotte is het adres in zgn geheel aangenomenmet 63 stemmen tegen I die van den heef Saaymans Vader Het adres wordt Z M den Koning dooreene comtnissie aangeboden Gisteren hebben aoh de Mle fj aêr Twee de Kamer met het onderzoek van versehillende wetsoutwerpen bezig gehouden o a is door hen undereoobts het wetsontwerp tot toekenning van pensioen aan de beide dochters van w len dèn midiettr Mr J B Thorbeeke Maandag vereerde Z M de koning het terrein van de landbouw tentoomtelllag in deMaliebOanmet HD tegenwoordigheid Z M tut gevolg hebbende zjin secretaris en adjudant den heer generaal Mansfddt en den lieer ordonnoos ollicier Forstuer vu mbeiioy heeft na de veiachillende landbouwproducten te hebben be ichtigd en alle rijen daartoe betrekking hebbende met de meeste belaugitelling te hebben doorloopen vervolgens de verschillende paarden waarvoor de hékroouingen hadden plaatsgehad zich laten vooiïtellen Zoouel van het eerste als van dat gedeelte der tentoonstelling non Z M bg herbalilig inlichtingen in zootvet by de heeren leden van het hoofdbestuur als van de eigenaren om van zgne warme belniit stelling Ie doen bhjken Vervolgens bezichtigde Z M steeds gevolgd door de leden van kei hoofdbestuur ep diens secretaris de onderscheidene landbouw werktuigen Het wae vooral bjj dat gedeelte dat de koning een zeer geruimeii tgd verwijlde en iia enoeg lederen chef ofrepreeeutaut der huizen waar de werktuigen waren vertaardigd toesprak Schier geene bijzonderheid van de ia gang zgnde aachineriea door stoom of andere drgf kracht in beweging gebracht ontging zijne aandacht en over alles onderhield bij zich met de inzenders en vroeg hen de vereisÉhte inlicUingen Met de Engelsche heeren sprak Z M in hel Kngelsch Na alzoo gedurende ruim 2 f uren blgkbOar voldaan over deze tentoonstelling a daar te hebben vertoefd verliet de koning het terrein De tentoonstelling van rund ee te sGraveuhage is gisterenochtend ten 11 ure geopend en werd druk bezocht roowel door aledeiiogen als rreemdelingeu Se illuminatie in het Haagsche Iloieh lokte evenems veel volk derwaarts Bij de tentoonstelling van bet Bhiohtige vee zag men o a stieren rele bonderde kilogrammen wegende gn pos twee jaren oud zoowel van inlandsch als vreemd ras Ue forsche bouw en de zwaarte van die dieren werd door het publiek en niet het minste door de kenners bewonderd Drie der zwaarste renderen zijn voor de verloting aungek eht Twee reuzeostieren trekkop vooral de oindtcU Sen dezer is met zgne mntt ter tentooa Biclling ingezonden Aan pinkstieren melkgevende koeien vuwzen groskalrcrén in rood en ewart boute kleif n geen gebrek Een groot aantal is twkroond In een onzer provinciën heeft een meisje zich aangegeven als sollicitant naar eeue der vacante ryksbeorzen aan de XonuuUleu Hierop is door den betrokken inspecteur tbt den misiater van binnen landaehe zaken de vraag gericht of ook meisjes tot het vergelykend ezsmen konden worden toegebiten wetke vraag by ministcriéele aanschrijving van 30 Jnli heveatigend is beantwoord Het voornemeu beatoat te Amsterdam om eerlang eeiie meeting ie houden waarop door de werklied n der hoofils ad een krachtige manifestatie zal worden beproefd tut verkrygiug van bet ilgemeeti etemr bt Op bet adres van de fabrikanten uit Hengelo is door den Minister van Binoqnlandscbe Zaken bet volgende antwoord gegeven dd 17 September De Minieter van Binnenlandsehe Zaken geeft aan dressanten te kennen d t de goede geest die inzonderheid te Hengelo ander de arbeidende klasse heersoht aan de regeerii volkomen bekend is dat de ongevraagde iiikwariiering van huzaren dan ook in geenen deele moet norden toegeschreven aan wantrouwen of vree voor wauordelgkbeden daar Ier plaatse doch dat de arbeidersbeweging zooals die zich in deu laatsten tgd in Twenthe vertoonde de aanwezigheid van eenige geoonoentreerde militaire maebt noodzakelijk maakte dat voor de plaatsing van die macht Hengelo is gekozen uithoofde de ligging dier gemeente de meeste voordeelen als eentraolpunt aanwees dat de regeering vertronwt dat de ingezetenen van Hengelo zioh den niet geriugen lost die onvermgdelgk aan eene inkwartiering is ver bondto zullea willen getroosten als gevolg vaA een aaitregel genomen in het algeaeen belang znllende eindelijk die ingezetenen zioh overtuigd kuuneo bon fo dat zg zoo spoedig dat sleohts eenigszins doenIp i van dat bezwaar zullen ontlast Worden De minister Van binnenlondsche zaken heeft aan oe oommissariBsen des koniogs in de pro incién eene missive gericht van den volgenden inhoud Het herhaaldelijk voorkomen van veepest In Duilecblanil en GrootBrittannie maakt groute omzichtigheid la id oiiia in het verlcesen van dispensatie van het vervoer van in en doorvoer van vee bniteualonds Ik heb derhalve de eer u te verzoeken de vergunningen tot inen doorvoer van vee te beperken tot de gevallen waarin n de noodzakelijkheid daarvan gebleken is en als voorwaarde voor de vergunning steeds keuring van het in te voeren vee door een hier te lande getxa mineerdeu veearts op kosten van den behuighebbende te tellen Men schrgft aab de JV 8 Ct nit de omstreken van Hoorn Ofschoon men in den biatsen tijd weinig meer hoorde van deo Noord Uollondach Frieschen spoot ég in deze aBk een tijdperk van rust scheen ingetreden hoort men uu van verschillende zijden verzekeren dat de onderhandelingen gunstig staan en er alle hoop bestaat dat deze onderneming wier welgelukken voor deze welvarende en dicht bevolkte streek van overwegend behing is eiudelyk toch tot stand komen zal Met de opmetmgen is m den omtrek van Medemblik reeds een Èegin gemaakt Dit IS len minste een leeken dat de zaak marcheert Hartelijk wenscht men hier dat zg uiet te elfder ure afspniige maar binnen kort haar beslag krggen zal Deelden wij in de verwondering der Engelsche ingenieurs dat de rgkste meest welvarende dicbtit bevolkte streek onzer provincie zoohing verstaken is gebleven van dit middel van verkeer en houden wg ons overtuigd dat Noord Holland in dit op icht stiefmoederlgk is behandeld wg verheugen ons over het feit dat de behoefte aan spoorwegverkeer algemeen word gevoeld en de gemeenien het belang daarv in vooi deo handel tooneu te begrijpen Mag het der Engelsche Maatschappij gesteund door de mede erking van gemeenten en provincie gelukken de e onderneming tot een goed einde Ie orengen dan zal eindelijk dit bloeiende gedeelte oar er provincie ophouden een afgelegen en ongenaakbaar oord te zgn eu niet Idiger behaoren ouder die streken van ons vaderland waarran men wel eens hoort spreken maar d e weiniücu kennen Iu de provinciën Overgael en Drenthe circuleeren adressen van gemeente veldwachters son deo min van justitie ver oekeude om regeling hunner tractemeiiten bij de wet daar hun toestand bij de algemeene duurte eu het veranderen der tgdsumstandigheden hoe langer zoo treuriger wordt eu van de zijde der respectieve gemeentebee ureu geen verbetering te wachteu ia Volgens de Standaard zijn afdeeljngen van hetAnti söhoolwetverbond opgericht te Nieewer Amstelmet 16 te Bruinisse met 20 te Botter iam met 96 te Bolsward met 16 te tVoutsend met 34 eu te Utrecht met 174 leden Nog ia een afdeeling opgericht te Wonseradeel maar hiervan is het aantaf leden nogniet bekend Laatste Berichten Londen 26 Sepl Aon de Tima wordt wt Parijs bericht dat men van gevoelen is dat Frankryk de voorloopige voorwaarden door Engeland our gesteld voor het sluiten van eeu baiidelstraetaal heeft eiiigenomen Deze voorwa rdfu zoudeu o a hierm bestaan dat Engeland zoo behandeld worden als de meest begunstigde natiën dat de schepen onder Engelsche vlag uiet hooger zouden worden belast De overige die nog moeten geregeld worden zijn niet van dien aard dat de overeenkomst er met door zal tot stand komen MuQCbeQ SE Sept Bij de benoeming vos den h er yon Ffreaehner tOt mister ia btiilei la dscbe zaken heeft de koning hef ministerie gemachtigd eene voordrachtin te dieueu tot benoeming van een minister van Buancicn B rHia 24 Sept Aangaande de zaak van den Bisschop van Ermeloud zegt de yroe Corntp Naardien de Bisschop tot nog toe met eeue ondubbelzinnige erkenning der Staaissouvereiniteit en eene belofte van onv6onvaardelgke gehoorzaaafaeid aan de net des Ifinda io gebreke is gebleven zal de regeer ng behoudens nader besluit te dezer zake zelve zorgdragen dat de StnatsiOUvereiuiteit op elk gebied des burgerlgkeu levens langs wettigen weg te n elke aanranding van kerkelgke zyde beschermd bigft De Landdag zal in zyne eerstvolgende zitting voornameIgk tol taak hebben met de regeering tot dat doel samen te werken Pestll 26 Sept In de zitting der bndgei coamiesie van de Oostenrgkscbe delegatie gaf de heer Andrassy algemeen bevredigde rerkj ingen ten opizichte der buitenjaudsche vraagstukken Het besohikkingsfonds werd dnaarop volgens het regeeringsvoorstel goedgekeurd Vergadering van gaa Gemeenteraad Piusdag a Si pt TfgcDwoorOig de hci r vau birgta JJzeudoora voorzitter eo ullc de ledea De vergaderiag geopead zgude wordt de Secretaris uitgc noodigd de o eu bpnoemde leden zqade da hi IIoogMliooui StnuB en fctravcr binnen te leiden en na in handen TSn den voor de gevorderde eedin te lii bbcu afgelegd nemen genoemde keeraa nttiag D vooriilter deelt mede dat bg loting dient opgemukt worden den rooster vu aflreding der nlenwe leden bebslve vin dei hwr Hoogeuboom die in pluti van wijlen des boer ySB Genuep la benouad en ilelt oor ait 3 brieljei ta doen trekken wie m 187S 76 of 77 lal aftreden l e it Ueisemaker suit voor de nienwe led voliena do el zoo lang magelijk zitting Ie laten en de een in 1876 de ander u 1877 aU aftredende leden la doea trekkea üe hr Pnnce van cao tegenovergeatelde opinio De hr Kranenborg wederlegt in verband met do Gemeentenel den vongen spreker I e voorz meent dat de wet dit doidelgk vooraehriift na oog eenige dueasaien wordt bel voorstel io itemralng gebraeht en verworpen roet 10 tegen 7 temmen die der bh Lnijten Meaaemaker KrjoeDbnrg van Straalen Hoogenboom Samaom tn SIraver lerwyl bg loting wordt oitgemaakt dal de br itraver in 1873 de lieer iwunora in IS75 ral aftredea De aotolen der vorige vergadering Korden gelezen en na eene verlangde viyzigiog van den beer Pnnce die oMeoomea zal Huiden geaireateerd Ingtkoipen iii Eeue Miiiive van bh Gedrpoteerde Stalen deier Provincie mededielcnde dat door de laatite volkstelling eene berziening van de Iractemenlen van H eu W den Secretaria en Ge mecnleOutvanger eiiscbelijk is ru die te brengen voor den Bargemetater op ƒ 8000 en de beide Wetbeuders op 800 die van den iK retaru op 20W eu vaa dea GemecoieOntvanger op 21 10 te laten en hierop den raad Iobooren B en W slelUn oor la verband met den financieelen toesUad der geujeeute de bestaande tractemenlen to bloven behouden ter visie Keoe misaiie van de nezonilbridaeomioissie die nitgeooodigil IS door de verei nigiug lol Volksgezondheid te ütreehl a in grhjkeu zin als lu blJ tlo d adiea ook een adres aan den munster te zeoden houd ndi itrzoel tul ten Wetsoglircni in banden van B en W 1 n li e tan bericht en raad Eene missive van den hr J Ivitast ontslag verzockeodetegen 15 Nov ea tevens aaabicdende om die aeboolleasea blijven waarnemen tot een ander inuziekuieester ia benoemd liet ontslag ordt eervol verleend i ttvena besloten cm oproeping en een vergelykend ciameu te doen plaata hebbesi Eene uilBsive van de Comairssieover de SUds Moiiekschoor eooe wijziging lu hit reglement voorstellende ea nel om ket ondeniys in plaats van 10 tot 12 urcu per week gil te kfsi Tar vi Eene miasive vaa den hulponderwijzer A J Verkeul oaUlacverzoekende door zyiie bcnotmiog tolhoofdonderayzer icEdam tegen 1 October hel onulsg eervol verleend Keue missive van U W om in plaats van gen Verheul den hr J ran Heek untealellea beuoemiog volneade vergadenogt e o Een adres ran C Coago zieh beklagende dot hg al iade mintte factor dtr i eerste troudilugeu dorpers belaaliagop hem loegipest toch te hoog is aaugeslagen in de pi tó belast waarom hg wijziging daarin verzoekt in hand i B a W Adreaaan vaa Nieuweahuizin aan hel MoordreehfaaW 4 laat de Kachtnacbtei en S H vaa der kraata padol aaa de Muziekschool allen verhoqging van tnetemeiU veno hni a gesteld lu handen van de Begrootiugs Commissie Een adrea lau A J de Hoijter verzoekende een atuk X ai aan deu boogen Scbiel Zeedijk thans door hem iu haar zabruikt Hordende in koop aau hem afgeslaaa ia haodoa ttm du Commissie tan fubricage Uij monde vau di u hr Lugten ordt rappotl vil ilini l op de begreoting van 1 73 dor lustellingen an eldadigkeÜ en aangedrongen om ci o aficlinfi un dit rapport te aeD M aan bh Regeatea van het lle li deliaghais en gèdeeltoHik afschrift uu bet Burg Ariubesluar waartoe wordt bealotu alsmede om het ter visie to e g BAan de or Je is 1 Hel adres van den Heer 11 Koepper daarbij versoekende aan hem voor ƒ lOnO te verkoopeu hei zoogenaaia4l tolbuii te Boskoop met een daartoe bctrckkelyk rapport roade Lommissie van fahrlcagr bel npport luidt op graat veneen eu ander op het erzoik lu te lUiges Dl hr Slimsom is na onderzoek van oordcel dat bat publieke veiling naaracbijiilyk meer zoo opbrengen ih hr van SIraaten spreeüt na buderzoek in tegeaovenMatcidcu zin In slcoioiing gibracht wordt het verzoek loegulaaamet U stemmen de hr Iloogcnboora hleU zich bnileaatea ming de heer Saiusoin tegeu 2 Eeoadres van den heer J Knljff Az Concesaionaru vaa e M Stooinbootdieust tusschen Gouda en Itotterdam hoadeodf verzoek om aanwgzing van een legplaata met een een adfék van Burgemeester en Vletboodrrs B en W stellen voorilia ook op de OudewBleiscbe plaats te doen aanleggen tegea ƒ 10 per jaar hetaelk nordl goedgekeurd 8 Voorstel van B en W om aan de Burgerarondaeh oi te doen big ep les geven lu het boekhouden waartoe wordt b p sloten 4 Voorstel tot het geven van een geschenk aan de heer van Gogb voor bel HaaraeoMD der betrekking vOtt StadsAiiotbeker en aanwgzing van de middelen toldekkiac van de daaruit voort vloeiend a uitgaaf B ea W stolln voor loor die waarneming gedurende 67 dagen dea heer van Gogb en geschenk aan te bieden van 17fi De heer Buchner meent daar het zonder geldelgka bepo ling IS aangegaan en ook geene heele dagea sga geweest 150 genoeg zoade sga Do heer Kranenburg vraagt of de tad verplieht is de heer van Gogb Ie bolalen als de heer Koelob zga traetement behoudt De heer Droogleever dringt kieaehbeidshalve er op aan dezs discnasien zoo kort mogelgk te maken Na nog korte diacnssiei wordt het voorstel van B en W in stemmiif gebracht en aangenomen met 11 tegen 6 ati muieo die dor heeren van SIraaten Straver Büchner Samsom en Kraneaburg de heer Lnyteu hield zich buiten stemming 5 Voorstel om beschikbaar te lelUn SOO lot verbolc ring van de schidbatn en ÏOO voor kosten van de brandweer Hat de verbetiriog van de schietbaan betreft meeat da heir lieutinger dat het Byk hierin evenals te Utrecht het geial 18 moet voorzien de beer Krantnburg spreekt in fvlykeii zin da Voorzitter wederlegt belde sprekers HSaroa het in stemming Hordt gebracht ca aaugesomCB met tf tegen 2 stemmca