Goudsche Courant, zondag 29 september 1872

1873 GOUDSCHE COÜRAITT Nieuws eo AdverleDtieWad voor Gouda eu Ouistreken T09 In mdlng van advertentiön kan geschieden tot Mo uur des namiddags op den dag der uitgaye m De 200 voor IcotttB Tan de brandweer wordt zonder üiscussia gow keard 6 Het rapport der commiasie bflaat met de voorloopige opnemiug taa de rtkeoing der beide gutbuiien over 1871 B en V stvUeo Toor aaa de TerachiUende comroissma den daok van den raad tr betuigen oor bet gehouden beheer De heer DrooglLËvef beweert op TeraehiHende gronden dat hij niet kan medewerken om het rapport an de eommiftsie m wiena banden die rekeninf geweeic is goed te keuren De beer Measemaker wrdirlegt den vorigen spreker en x t dat verachiUende punten met goed begrepen ryn Over bet al of niet dodituk behandeUn bestaat rerschil waarna met li tegen ï Bicamen wordt besloten bet nog maaU ter vwie te leggen de hr Hncbuor had de vergadenug ferlaten Achtorcenvolgena worden herbenoemd tot leden der Com fan fabncago de bh l riuce en Westerbaan en tot leden btlast net bet ontwerptn der verordeniDgca tegen wier overtreding atraf u bedreigd de bb Fortagn Droogleever Reuttuger en Kist en tot aanvulling in dat collegie benoemd de tieer Kranenburg a machtiging zonder rctunptie eindigt de Tergndering lil gS I 111 in Kantongerecht te Gouda Op de T rechtuttiag randen 11 Sept 1872 zgu de nftrolgende roanissen gewezen N W T roordeeld tot eene geldboete ran 25 of drie dagen subsid gevangen nstraf wegens het als chipper Vlet een stooinvtiartuig in de rivier den IJsel Yoorkyvaren van een klem vaartuig voor welke de golfslag gevaarlijk wtis zonder met verminderde kraoht te hebben gr areu of ten gevolge van bel geffU de stoom werktuigen geheel te hebben doen jhlstaau K J K veroordeeld tot erne geldboete van 5 of twee dagen subsid gevangenisstraf wegens het in de gemeente Oouda laten losloopen van een kwaadaard igen hond F X V W veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 1 of een dag subsid gevangenisstraf wegens het tl Gouda afschieten van een vuurwajien zonder schriftel ke toestemming van Burgemeester en Wethonders A L Tsroordeeld tot eene geldboete van 1 f een dag subsid gevangenisstraf pgeus het te Gonda plegen van straatsoheuderij door bet werpen met steeuen K d 1 en U r D veroordeeld ieder tot eene geldboete van 1 of ieder een dag subsid gevangenisstraf wegens het in rereeniging trekken van een rautuig over den weg in de gemeente Reeuwyk P T d L A 8 en P H veroordeeld ieder tot eene geldboete van 1 ol ieder een dag snbsid gevangenisstraf we tens het Ie Reeuwyk in vereeniging spelen met eenten op den publieken weg 8 Teroordeeld tot eene geldboete van 8 of een dag tulwid gevan enisstrHf wegens het als tapper in de voor het publiek openstaande gelagkamrr zqner tapperij in de gemeente Waddinxveeo met voortdurend op eene zichtbare plants te hebben aangeplakt of voorgehangen de rerordeniiig op de herbeigen enz dd 19 Dec I860 A d B veroordeeld tot eene geldboete van 2 50 q twee dagen aabsid gevangenisstraf wegens het al tolgaarder niet Ie hebhen gezorgd dat de afsluitini ia den polder Bloemendaal gemeente jouda tusschen lODS onder en opgang door een helder lichtgevende lantaarn verlicht of opengesteld nas J O veroordeeld tot eene geldboete van SS ot vqf dagen subsid gevangenisstraf wegens het te Oouda uitstallen van rersch spek zonder dat het door een der keurmeesters dier gemeeute was gekeurd II S veroordeeld tot eene geldboete van 1 en dag anbaid gevangenisstraf wegens het te Beeuwyk als waterschepper bij de brmdspuit N 3 met tegenwoordig te zijn geweest of een plaatsvervanger te hebben gesteld bg de aldaar te doene exerrillen met de brandbluschmiddelen en ook geene redenen van verschooning vóór het bepaalde our ter opkomst aan Burgemeester en Wethouders te hebben re En allen in de kosten des noods invorderbaar bg Igfsdwang MARKTBERICHTEN Oouda 2b Sept Bg geoonen omzet waren de preien wer vasi Tarwe puike Zeeuwsche ƒ 14 i 16 20 Mind e 13 60 a IS 90 Polder 11 ii 13 Bogge pmke 7 50 a 7 80 Mindere 6 50 a ƒ 7 25 Voer 5 25 a 6 Gerst puike 6 4 ƒ 7 Mindere 6 i 6 Haver lange ƒ 8 20 a 4 Koite ƒ 3 60 a 4 50 Henneplaad ƒ 25 ƒ 850 De veemarkt met gewonen aanvoer de handel was traag varkens en biggen alsmede schapeniets trager Goeboter I 60 a I 70 Weiboter I 20 a I 3 25 SfclTEMBER Kaasmarkt aangevoerd waren 140 partyen kaas vlug verkocht vau 29 a 34 Burgerlijke Stand Gnoaui iS liept Pieter ouders P Puiten A de Jong U Sophu Hargaretha ouderi H Scheer eo W Zagdield 25 Hendrik ouden M Boot en J H Wioier Cathsriiia Susanna ouders H Teekrns en H M van Eeawu Jndik ouders B I van l ijD en M A Sanders OvKBLEDi N l 6 bept A Zuidam 5 m GiauwD 25 Sept R T Beukers n J Kemp B Prang en A N Brouwer J Ulesgraaff en C van Harten H van der Hegden en A van der Draag D vaa der Kint en L K Arende ADVERTENTIEN Openbare Verkoopingen te OOÜDA op MAANDAG 7 OCTOBKR 1872 des roorraiddags ten elf nie in het logement de Paavw aldaar van Een goed ondethoaden HUIS roime WERKPLAATS en ERF toet TUIN en SCHUUR daarachter aan de Turfmarkt te Gouda wflk H N 46 En een perceel BOUWGROND liggende achter hnizen m de Walesteeg te Gouda kadaster Sectie C N 465 gedeeltelük En op DONDERDAG 10 OCTOBER 1872 deg voormiddags ten half twaalf nre in het koffijhuia DE Habhonie aldaar van Eemge perceelen WEI en HOOILAND liggende in de MiddelwiUens te Gouda eu in de AchterwiUena te Reeuwijl groot 6 hectaren 20 aren 29 centiaren Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van den Notans W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Haderstoomboot d JSSËL tusachèn Rotterdam en Gouda iVi nter dienst T Gouda Zondags smorg G j unr Maandag en Dinsdag 6 Ovenge dagen 7 Van Rotterdam Aa eX Va snam 2 uur In correspondentie met zeren barges van ennaar Anuterdam j De Directie C O h C J V D GARDEN De ondergeteekende Gezagroerder derSchroefstoomboot Gouda Rotterdam brengt terkennis dat door afwezigheid zonder voorkennis van den ondernemer den Heer JAN KNUFF Adz de dienst van af heden Toorloopig 18 gestaakt De Kapitein 27 Sept 1872 H M PENNINGS AAMBBS TEDIHCr De SCHUTTER8RAAD der d d SCHUTTERIJ te Gouda zal onder nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders dier gemeente op MAANDAG den 7 OCTOBER 1872 des namiddags ten half een ure in het openbaar bg inschraving AANBESTEDEN de levenng van 25 complete Schutternniformen 5 ai zonderlyke Jassen 10 afzonderlyke Pantalons 50 Chacotg 60 paren Schonderbedekkingen en 60 Halsdassen De voorwaarden van aanbesteding gelijkluidende als het vonge jaar rullen van MAANDAG 30 SEPTEMBER tot ZATÜRDAG 5 OCTOBER 1872 van des morgens 10 tot 12 ure ter lezing l uen bg den Concierge in het gebouw Arti Legi op de Markt te Gouda alwaar de inschnivinsbiljetteu op den dag der aanbesteding vóór des morgens 12 ure moeten worden ingeleverd Gouda Drak vaa A Briokniaa KOFFUHÜIS DE KAP Te bemnnen aanstaanden ZONDAG 29 SEPTEMBER en volgende Zondagen om 6 uur Gedurende den winter zal er MUZIEK voor den DANS gegeven worden Entree voor een Heer met of zonder Dames 10 cents zonder verhoogiug van consumptie AnSTRALISGHVLBÏSGa Per blik van 2 k 1 70 3 2 30 Hess Sc Co Burgf er Bewaarschool te GOUDA De INSCHRIJVING van Kinderen voor het 4 kwartaal 1872 zal plaats hebben op MAANDAG 30 September 1872 des avonds om 8 nnr J N SCHELTEMA Voort TAM ZEULEN Secr Mevrouw ROLL vraagt tegen primo NOVEMBER eene flinke Keukenmeid tegen hoog loon van goede g etuigen voorvien Tc huur of te koop met NovemI een net huis op fatsoenleken stand bevattende 8 geplafonneerde kamers slaapkamer meidenkamer zolder kenken met pomp kelder en tuintje Te bevragen met franco brieven onder lett U U bg den BoeUuvdelaar P C MAAS te Gouda Heden verschgnt de NIEUWE UITGA VB VAN DK ZELFBE VARING EEN Geneeskundig Volkshandboek OVBB PB GKNBZINO DEE ZENUWVEESLAPPIWO VAK HET LIQCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of bnitensnongheden door Dr LA MERT N 37 Bedford Square té Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hg is dagelgks ten agnen huize te consnlteren Wie niet bg hem knnnen komen worden met goed evolg door middel van bnefwisseling in de Holandsche of Fransche taal behandela en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilig wqze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PRÉSEttVATION PERSONELLE onder zgn onmiddellgk teezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe af beelingen is door hem verkrggbsar gesteld bg den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over deMolsteeg te Amtterdam doch alleen op Jranro aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en franco per post 85 Ct de Fransche Uitgave voor 50 Cts en franco per post 60 as Door het toezenden van 1 postzegelskan men de zelf bewaring direct door gehee Nederland van den Schrgver ontvangen HAAR Geen Cadeau zoo als ik U beloofde maar publiciteit is voorhet Publiek en tevens voor U van meerderwaarde Ondergeteekende heeft ongeveer l jaar geleden haar Hoofdhaar successivelgk veroren op aanbeveling den Heer THEOPHILEraadplegende zoo verklaarde ZEd dat ik mgnHaar zoude terug bekomen door 4 flacons na 6 flacoAs AMERICAN BALSEM volgens hetRecept verbruikt te hebben mag ik mg verheugen met eenen weelderigen Haartooi Uiterkentelgkheid 6 maal plaatsing van dit stuk s Gravenliage Aug 1872 Mejufvrouw E H R BREVE M THeOPHILE Haarknndige Kerkstraat bg de Vgzelstraat n 514 AmfUrdam De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VfiUDAG In de Stad geschiedt de uitgave m den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per dne maanden is 1 75 franco per port 2 Bekendmaking BüBGPMEESÏEE en WKfHOUDERS van Oouila gelet op He trtt 18 en 19 der Wet vaa den U September 18b6 SlmMUd af 138 bren gen ler opeakare keuiiie dut de by art 17 dier Wet bedoede lynt bevattende de namen der inwo tien die voor bet rerleencn ran IVKWAUTIEBIN en ONOERHOUU in aaamerkiiig kumen niet aan duiduiK Tan de mate ws inn ieder hunner naar gelang van de betciiikbire ruimte zijner woning en van de gebouwen en getimmerten voor iiiilling bruilibanr geaeht wordt daarin te kunnen voorzien aan den ingang van den Korte Oroeneiidsat it aangeplakt dat die lyst van iHidea tot en met den U October 1872 op de Secretarie der Gemeente voor een ieder ler inzage is m dergelegd aUmede dat d berwareo tegen die lijst achriftelijk aao hen baioo en te rorcun ingediend voor den 27 diar maand £ a n hiervan afkondiging geschied waar bet behoort Gouda den 27 September 1872 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DaOOOLEBVER FoETUHN VAN BeOGEN UzENDOOBX BUITENLAND Buiienlanilscli Ovcrziclil I e kalnite van de Franeche republikeinen tegenover de willekeurige maatregelen van de regeering ia 100 verraaaeod geweest dat dr bladen er niet vaa kunnen zwygen Da irelgerinde nemen er aanleiding ml om de republikeinen te prij ien die zelfe onder zulke ooistandighoden rustig en bedaard weten te biyveu het ia met langer twijfelachtig mee oen zy asn wieu de kroon zal behooren door Thiers uit te reiken aan den meest wijze Drn reactioiinairen bladen ia natuurlijk die loop der zaken een doom in het oog en rij trachten bet door de republikeinen behaalde eucceg zooveel mogelijk te verkleinen Bladen van de meent Diteenloopeude richtingen trekken tegen de regeeririg te relde naar aanleiding der zoo gebrekkige ongelukmatigc en onbillyke loepaMiog dar net in zake de nering van 2 Sept ïerwgi in Maneille een diner van 200 penenen door den prefect Limbourg verboden werd vond de heer Cantonnet prefect van het departement der Bbóne geen bezwaar in een banket van fiOO penonen dat dan ook te Arbreale by lijoa gehouden werd Een dergalyke tegenstrijdige en willekeurige toepaaeing der wet kon zich onmogelijk aan de al gemeene aandacht onttrekken en bovengeoielda couranten oonstateeren en veroordeelen haar dan ook eenstemmig Ook het verschil in de nijM waamp bet verbod werd kenbaar gemaakt wekt ergenie Ie Maraeilla gaf en commissarie van politie den heer Banner daarvan kenma daarentegen ontnng te Chambéry de heer Guilibeit i van den ministi r van hinuenlftudsobe zaken eeu officieus telegram wi iiin laatstgenoemde den ex distator verzocht van iiijii f icstmaal af te zien Eu toch is it heer Kaïivior afgevaardigde eveaalt ds heer üsmbettu ZoDilag 29 Stpteiolier N 1264 I ADVERTBNTlfiN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LlTTBfitS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VUF CENTEN f ENGELAND Blykens het dezer dagen nitgebraehte verslag van de inspecteurs der in en uitsaa de rechten over 187 bedroeg het totaal c fer dir iirits Mij haudelsbeweging aan in lut en doorfos iu itjiiar ruim 695Vs million ponden sterling of rnirn 9 millioen ponden sterling meer dan in 1870 De waarde der ingevoerde goederen bedroeg 3fi8 die der uitgevoerde 316 en die der doorgeroerde II millioen ponden sterling respectievelijk 36 53 en Vs millioen meer dan inJ 870 De uitvoeren uit de verschillende Bntaehe havem naar Krankryk en naar Ne erlnnd vermeerderden respeotievelgk met 5 3 eu met 25 8 pC t Wat die bebingrijke vermeerdering der nilv n a naar Frankryk aangaat wijzen de inspeotenrs op den grootea voorraad leieusbehoeften welke na de cipitnlatie van In de tweede lielft der IJBnge maand werd door het bestuur van het Imkef eentrum der Fransche nationale vergadering de p diele uitgave aangekuiidigd van het Bulleiut Cauervaleur RépublicaM invencbreii toen een eerste nommer gewijd aan het betoog latde souservatieve republiek de meest ensclielgke eu de eeuig mogeljjke regeeringsvorm voor l rankrgk is hetwelk een zeef goeden indruk maakte Ihaus ia weder eeu nomtttr verschenen en voortBdii al de uitgave wifnrafh nlijk geregeld plaats hebben De directie bestas ut de heeren Bivet Kampen GasUiar de Buutl y generaal Chanzy de Maie re Leqn de Mallende Bicard Cnstophle Bordoux dailljr en l raiiciat Uit Bive aiku leden van het linker oeutrnm der natMoale vergadering en als secratans Hector Pesaard llleen hoofdartdtel wenscht de directie er zich geluk awde dat haar taak lot verspreiding der b usden fan de oouserratieve re w ifii iui i uvT uvKiuBcicii f au uc uuuservaiieve republiek en van deii seat nu rertoening gemokke f uit EngeUwd daarheen werd gezüdeu en og het V6nialuk ul ra ii i f j het vargalijkeoderir ie Uge cijfer der uvoeren van 1870 toen het land in oorlog was Loo werd aan tarwe en larwebloem in 1870 voor eene waarde van 259 000 ponden aterlingen in 1871 voor etne waarde van nagenoeg 2 millioen naar Frankrijk uitgevoerd terwijl de waarde der uitgevoerde voedingsmiddelen van allerlei iiard in 1871 meer dan 160 pCi van die over 1870 bedroeg Verder betrof de toeneming der handelsbeweging tussclieu Frankryk eo hngeiand vooral de volgende artikclvu latoenen stukgoederen wollen goederen katoenen garens Lleedinjstukkcn oliezaden ruwe en bewerkte zijde De waarde der gezamenlgke uitvoeren bedroeg in 1871 248 pCt van die welke in het jaar I8b het laatste viSór de werking lan het liande stinctaat uit Engeland naar Frankrgk plaats hadden De invoeiin uil Fr mkrgk waren daarentegen ten gevolge van dep oorbg in 1871 geringer dan in lat voorat ajude ja r de venniiidering bedroeg ruim acht millioen ponden stLrling an deze sim kjiut bgua zeven mtliiuen poiifle i terling op rekening van den handel in zgdeii weefse en een aanrienl k cgfer op dien in ruwe katoen van welk laatste artikel de invoer lu 1870 toi eeu buitengewoon hoog cgfer gestegen was Verder werden er lu 1871 minder granen eu gedistilleerd ingevoerd dan in 1870 tetwgl daarentegen de invfcer van giienmet 48 9 pCt toenam Aauguaude de uiibieidiiig der haiidelsbewegji tusochen Engeland en Nederlapil welke vooral ia de reeds vermeide vermeerdering in waarde der mtvotrcu in eerstgenoemd land bleek vermits de xaarde der invoeren uit Nederland in 1871 p at 698 500 minder bedroeg dan m het voorafgaande jaar merken de luspecteurs het volgende op Hoewel de waarde der uiivoerei naar Nederland aadert 1362 gestadig vermeerderde had echter tot nog toe geene 700 groote toeneming in één jaar met 25 9 per cent plaats gehad in 1870 was er slechts eene toeneming met 4 S per cent boren 1869 Deze groots vermeerdering was een gevolg van den oorhig welke wegens de blokkaile der Duitsohe havens aan ds Noord en Oostzeecu den handel met Uuitsohlaud dwong een enderen veiliger weg te nemen Daal echter de kortste en spoedigste weg voor onzen handel met Dnitsehland over de Nederlandaohe harand loopt valt het met te bet gfelen dat de Bntaehe liaiuUl op den duur meer gebruik ran dien korierea weg zal maken dan van don laiigereu we over de havens der Uostzee iqk wordt gemaakt door de algemeeue nchtiug der publieke opinie en door de manifesiatieu vau de al gemeene raden Met genoegen constateert zij dut a enaniigüen die tot nug t als aanhangers vau den moiiarchaleii regeeringsvurm werden beschouwd van hunne adhaeaie aan den republikeinachen regee ringevoru hebben doen blijken Voorts wordt in dit artikel de lioop uitgeKjiraken dal wddra alle conscrvatieveu zich aan de zij e van de regeeraig zullen scharen en mets anders zullen behocveu ti bestrijden dan hel Bonaparlisme en de retolutie liet bulletin deelt rer ler nog me Ie dat de heer Thiers zich bszig houdt mit het onderzoek van de verschillende wenschen door de giuerale raden en de bnitenlairdsche agenten lan Ihrinkrijk uitgesproken en naar de mogelijke getogen van s mmige cuuati tutiuneele hervormingen als van de invoeung van het vicepresidentschap der republiek van de instel ling van de tweede kamer eu vm een nieuwe kiee wet Deze drie onderwerpen ouderstelt men dat in de nituwe zitting der nationale vergadering aan de orde zullen kumen De houding der Oostenrijksch Hongaarsche regeenng tegenover de delegatan der vertegenwoordigin gen vnn beide lauden ten opzichte vau het budget van oorlog toont duidelijk dat zij o er het lol van dit budget niet gerust is hoewel de tegenstand verzwakt schijnt te iijn na het gerucht dut Andressjr van de nnnneraiiig of verwerjiing eene kabmets uses Me zou maken In eene bijeenkomst der commissie voor het bud get uit de deirgaticu werd door den beer Giskra voorgesteld om de begroot ing van oorlog nirt hoofd stuksgewijze maar artikelsgewgze te behandelen Andrassy nam dit voorstel waxrtegen hij volstrekt geen bezwaar had aan en verklaarde tereus dat de ge ruchten die reizekrren dat door de regeering zekere pressie zou orden uitgeoefend geheel onjuist waren Als een gevolg van de solidariteit tusschen de leden der regcering verklaarde hij alle sommen door den minister van oorlog nitgelrokken voor noodzakelijk te erkennen Indien echter de delegntltn sommige posten Ie hoog moihten vinden dan zou de regeermg in de vermiuderingen die mochten worden aangebracht berusten inanr zij hoopte van de vaderlaiidsliefde van de drlegntii n dat zij deze begrooting in baar geheel zouden aaniiemeii Het voorstel jiskra werd niiiigenomen tn e n aanvang gemaakt met de algemeene berandelagiiyen lu de vergadering der delegation 0 4