Goudsche Courant, zondag 29 september 1872

PeSth 27 Sept De budgetcommissie van de delegatie van den Byksraad heeft bet budget van bniteulandsehe zaken goedgekeord met inbe ip van het voorstel lot opheffing ran den gezantachaptpost te Bome daarentegen werd verworpen het voorstel om de gezanten aau de kleinere hoven door raden ran legatie te vervangen BerlUn 7 Sept De Hord DeutteU AUg Zeitung deelt eene aanschrgving mede van den Minister van Seredieifst van 25 dezer aan den bisschop van Ermelaod inhoudende dat de regeering last heen gegeven om de gelden die de Biaschop uit de Staatskas trekt tol nader order in te honden I JêTo E Z o W D E N Mijnteer de Redaetenrl Heb de goedheid het volgeode betrekking hebbende op de Afd van het Anti 8ch iolwetverbond iu uw blad te plaatsen De aanmerking er wa eene Aid van 38 leden ia ongegrond er waren 37 leden de opgave van 38 was onjuist van t Anti School welverbond die op geii piden avond nadat nog 3 leden waren toegetreden vAklaarden zich lot eene AM Ie willen vereen igen Ue Afd bettond dus niet hoewel de opmerking juist il dat de strekking der advertentie van dien aard was dat alleen morttandert werden uitgenoodigd Nog een enkel woord over de geld qusestie zoo als de schrijver der op en aanmerkingen bet gelieft Ie noeaien l t voorstauders van t vrije onderwijs klagen niet dal kun onderwijl zouveel gekl kost maar dat aan t staatsonderwijs zulke groole kapitalen worden besteed die ook door hen oeten worden byeeogebr cht Wg die gerne t oa ncholen willen maar erye schuleii bcgeeien dit is geen woordenspel maar de zaken bg den rechten naam genoemd moeten in de bel stingen onze penningen storten voor staatsscholen en wel in lands provinciale en stedelgke belasting De penningen die we zoo noodig hebben lot t oprichteu onzer scholeo inneten overal worden aangebracht len koate van nu onderwya dat we niet bcgeereu Met ous eigen geld ia de staat de grootste coueurrent tegen on Eerst de staatsscholen mede bekostigen dan een eigen school eo huis bouwen voorts t gebade onderwys bekostigen en bovendien voor on eu minvennogenden t sehoolgdd verlagen in aUes dus het dubbele betalen I Zware concurrentie Strijdt zulk eene staata cuncurreutie niet mei alle begrippen van gezonden vrijheidszin mei deschuone leus Becht voor allen Met hoogachting Mijnheer de Bedactcur Gouda UwËd Dw 23 Sept 187 A VAN ia SLÜIJS Door bijzondere omstandigheden is de plaatsing van het bovenstaande eciugyz ns vertraagd De uit gaven van den staat dil antwoorden wij nog strekken in bet algemeen beiang zij worden dus gevonden nil de algemeene inkomsteu Evenmin als het nu onbillyk is dat lieden die nimmer een proces voeren tochjle rechters nidlebelalen en dat de leden van den Vredebond ook aau de oorlogsuitgaveu coutribueeren evenmin is l oobillgk dat het openbaar onderwys door allen bekostigd wordt Bes Burgeriyke Stand rst en M n E ll Pr n Ku Coraeli ouden C Forluu ca E J Kroou Neeltj Aatkoa der A G nt m ea J g W U Wl Ark ouilen P n iien A vu dea He vel OïtaLeniuii 28 Sept J Nederhof hiii r H Stra er 88 j ADVERTENTIËN Van alle artikelen van verbruik was de invoer in Eugdand in ltiZ l sterk toegenomen vooral vau de artikelen ihee wijnen eacao en tabak OoUDA 48 ÖeptemSÏeI i Sohaakwedrtrüd GOUDA KAMPEN wit iwart Sl Zet H 8 D 1 81 Zet F 6 F 4 Op de tentoonstelling Ie e Gravenhage werden o 4 nog bekroond de heer van Houweninge alhier voor pringrammen geb in 1871 fokschapengeb 1870 v X f ieester raa fokschapeo geb in 3870 v Linoolshire i raa en foksehapen geboren in 1871 v vreemd raa n voor rgstierea F Brunt te Bodegraven en voor piuksticreu A Sofainkel t Capelle a d IJsel llejufvrouw J 8 vaii der Maaa kweekeling aan Ae Openb Durgeracbool voor meisjes alhier is benoemd tot Halpooderwyieres te Sliedrecbt De Heer A W N Henrichs hulponderwyzer n de Armenschool alhier heeft uaar wij vernemen aan Z M den Koning van België en aan H M le Koningin van Engeland een exemplaar toegezonden van een door hem geschreven werl e getiteld Taalsehat bevattende opgaven voor opstellen cacographicn enz tot oefening in de regelen der HolL Taal Van beide gekroonde hoofden mocht de sehrg er deier dagen eeue dankbetuiging ontvangen Gisterenmorgen is de heer W alhier op ongelukkige w ze in het water geraakt en verdronken Zyn lijk is oaa da Kleika opgeWld W j maken onze lezers opmerkzaam op de in deze oarant voorkomende advertentie betrelTeiide de op te richten NeiMantbci luditche Droogdok MaatKkappij De zelel der op te richten vennootschap al gevestigd zyn te Amsterdam ouder beschermheerschap van Z K H Prins Hendrik en onder directie van den heer A G Bosch oud gezagvoerder van stoomeu koopvaardüscbepeu in Nederlandsclt Oost ludie De venaootachap wordt aangegaan voor den tjjd vao 75 jaren ingevolge de concessie door Z Exc den GouverneurGeneraal van Nederl Ooit Indië verleend aan den heer Bosch die zich bereid heelt verklaard deze af te staan In de daarover uitgegeven brochure wordt de wensohelijkheid en rentabiliteit dezer ondrrneming nader jtoegelioht eu ij hopen in het belang van handel scheepvaart en industrie dat ook onte stadgenooten door ruime deelneming van hunne synpaibie doen blijken Exemplaren van brochure statuten of prospectus Zijn verkrijgbaar by de firma wed Knox en llortland alhier die zich ook belast met de koetelooze bezorging van inschrijvingen Maandagavond is te Bodegraven eene afdeeling van het Anti schoolwetverbond opgericht Zij draagt dan naam van AfittUiig Bodegraten en Ovutreke eu telt reeds 36 leden Na het samenstellen van een reglement werd een bestuur beuoemil bestaande uit de heeren i i de Visser en H II Dieperink Langereis van Bodegraven B üerksen en C Debn van Zwammerdam Donderdag morgen zakte op de Hoogewoerd te Li iden een militair die van Guuda kwam loopen door zwakte eu vermoeienis overmand inéén Medelgdende omstanders legden den ongelukkige op een sjeeperswagen die daar voorbij kwam eu waarvan de voerman goedhartig aanbood hem naar de infirmerie te vervoeren yc Van tijd tot tijd verschijnen er in het Leidacke Dagblad brieven uit Gouda Zoo is er in die cou rant van l ondcr lag jl ook een opgenomen waaruit echter blijkt dat de schrij er iiitt goed op de hoogte ia der Goadsche aangelej eiiheden Hij beweeit nl dat de gemeenteraad Ufaier gelden beeft toegestaan én tot regeling van het archief én tot catalogiseering der libry alhier Noch van h een noch van het ander is dit het geval Den briefsdirijver zij de raad gegeven voortaan minder voorbarig te zijn In het leidKlt Dagblad van heden wordt dit bericht door iemand uit Gonda dan ook terecht tegengesproken De diergaarde te Botterdam werd Donderdag beneht door 391 kinderen der openbare lagere school te Ouderkerk a d IJsel hooftloiiderwgzer de heer D A Krp De toegang werd verstrekt op de gewone voorwaarilen dat is de gelriders betalen volle entree kinderen van gegoede ouders half entree invermogcnden niets welk getal bedroeg 167 Men trof by dit bezoek slecht weder zoodnt de kinderen druipnat waren toch heerschte er ouder de jeugd veel g uicb eu genut Z M de Koniug heeft aan de Commissie der Tweede Kamerj die l M M Adrea vau Antwoord kwam aanbied bet volgende geantwoord i ne üeerttil Ik betuig mynen dtnk aan de Tweede Kamer dar StateuGeueraal voor haar Adrea van Antwoord Het verheugt Mij daarbij opnieuw de verzekering te ontvangen van hai e ernstige begeerte om werkzaam te zgn tot heil van ous dierbaar Vaderland Ik verzoek U ffl ne heeren dit aan de Tweede Kamer te willen otergrengen Multatuli heelt naar aauleiding van de troonrede een openbaren brief gericht aau den Koning waarin hg de zinsnede dat rvriendschappelgke ver tandhoading ouze betrekkingen met alle mogendheden keumerkt voor een pertinente onwaarheid verklaart omdat volgens hem s Konings gouverueur geueraal op het punt slaat om onder gezochte voorwendsels ioogttm opgrond tan kunttig uitgelokte redenen dep oorlog te verklaren aan den Sultdu van A io mét het voornemen dien aouverein te berooven vau zjjnerfdeel Hg waarschuwt kiachiig tegen dergelgke geweldenarij daar zg Pruisen de gelegenheid veracbaffen zou zich voor te doen als tuchtwreker der geschonden gere chtigheid Beeds voor eenigen tijd liep er een gemoht dut de tegenwoordige hoofd redacteur vau het Haagtche Dagblad eerlang zgne betiekkiug bg dat blad zuu nederleggen Toen werd dit bericht tegengesproken Thans wordt echter in sommige kringen opnieuw verzekerd dat de hoofdredacteur van het Haagsche orgaan de journslistiek ou vaarwel zeggen met het oog op zgne steeds toenemende zwakte naar lichaam en geest Hg zou op zijn eigen verlangen vervangen worden duor deu heer Buskeu Huct hoofdredacteur vanden Javabode die bereids uit ludiii is vertrokken i D De tentoonstelling van wolvee en varkens ii gisterenochtend te s Gravenhage geopend Er t jn 118 schapen waaronder een groot aantal rammen en lammeren en 19 der vetste en zwaarste vurkens waarbg nog zes Biggen van nog geen 8 weken oud ingekomen Wgders zijn eeoige spannen bokken en ook een haas ter tentoonstelling ingetonden Wegens het ongunstige weder werd zij niet drukbezocbl De afJeelingen van de Tweede Kamer der StatenGeneraal hebben heden bet onderzoek voortgezet over de wetsontwerpen uitmakende de Ned Iniliscbe begrooting voor 1873 en rüders onderzocht het ontwerp tol vaststelling der begrooting wegen den arbeid der gevangenen voor 1873 Uit e Oraveuhage séhrgft men dd 24 Sept Dat de landbouw in Nederland dank zg vooral de verschillende tentoonstellingen in hooge mate vooruitgaat is gewis een verbigdend verschijnsel bemoedigender vooral daar het buitenland al meer e meer van dien vooruitgang notitie neemt en Neerland s producten dan ook in toenemende mate er gewild worden Van tuinbouw en plauteiikunde kon tot dusver nog niet even gunstig worden getuigd Ëii het is die overweging die de heeren Becker Scalogue eu Michell bloem eu boomkweekers alhier op het denkbeeld bracht om eeue bgeenkomst van voorstanders van tuinbouw en planteukunde te provoceeren teil einde de punten te bespreken die leiden mochten om op dal gebied iets goeds tut stand te brengen Dat dit denkbeeld al spoedig ingang vond bewees de tegenwoordigheid vau een aantal heeren uit verschillende deden des lands Ue bgeen kumst had plaats in bet lokaal van den Hoogduitschen Schouwburg Ur D j Coster vau Amsterdam leidde de vergadering De mededeelmgen die bij deze voorloopige bijeenkomst gedaan werden betroffen o a ingekomen brieven vau adhaesie aan deze zaak van de heeren Prof Buys Ballot Prof Snringar Dudok de Wit J C W van Nooten en anderen Van de qnaestien die besprokeu werden luidde de eerste aldus Wat beeft 1866 geleerd in het belang van later in Nederland te houden internationale tentoonstellingen Verschillende sprekers roerden hierover het woord als de heeren Witte hottulanue te Leiden Krelage bloemkweeker te Haariemj Mr P H W Vis te Grgpskerk in Zeeland i van den Berg te Amsterdam Joh van Zoest Michell te s Gravenhage en anderen Allen vereenigden zich bg slotsom met t uitspreken der wenschelijkheid in het algemeen van tentoonstellingen ook inzonderheid internationale van bloemteelt eu plautenkunde Een voorstel van twee aanwezigen strekkende tot vorming van eeue algemeene vereeniging voor bloementeelt en plautenkunde in NederUnd vond schier algemeen bgval Eene commissie werd benoemd tot beraq en van de middelen die aan dit denkbeeld gevolg zmmèn k annen doe i geven Nadere besprekingen werden uijgesteid tot eene volgende vergadering De Telegrai f deelt mede dat zich onlangs heeft gevormd een Commissie ter Bevordering der Landverhuizing welke oommissie bestaat uit de heeren Edw Bos te Amsterdam J C H Van Deinse te Dordrecht i P De Fremerie Ie s Grav iihage dr H Hariogh Heg van Zouleveen te Delft P Leeuwenburg te Heinenoord en J A Obré ie Ginnekegien dat aandeelen in die onderneming groot ƒ 250 verkrijgbniir zgo Op Colorada is als het meest geschikte land tot emipatie na Californië het oog gericht en bet plan beslaat om ter bespreking der zaak eenTei gadering te Amsterdam te houden Verschillende bladen deelen mede dat George Sand in Nederland voorlezingen zal komen hoeden lo de Vereenigde Staten ia thans een interoAtionaai postwisselsyileem ingevoerd dat niet aUeeo voor den handel maar voor duitende land erhnizera van veel belang is Voor een tegemoeikoming van iets meer dan 2 pCt kan men naar bijna alle deelen van de wereld door bemiddeling van het postkantoor gelden overmaken De afzender ontvangt een qnitantie waarbg het gouvernement zich verbindt nnmiddellgk het voUe bedrag der gestorte gelden te restitueeren indien de postwiasel verloren raakt Jaarlijks worden millioeneo door landverhuizers aan hunne arme betrekkingen Vooral naar lerlanil en Duit chl md overgemaakt Veel van dit geld ging verloren Nu de Staat de zekerheid van bezorgen op ae neemt zal de verzending meent men aauzirnlljk tueiiemen Voor eenige weken werden van de Lingestreken even als van elders zeer verontrustende berichten over den aardappeloogst gegeven Het blijkt thans dat die berigten zeer overdreven waren en dat ile ramp zoo erg niet is Door elkander gerekend worden er toch nog 100 a 120 mudden per bunder gerooid en daarbg zgn eg van betere hoedanigheid dan verleden jaar Ook na heeft men weder gezien dat er dikwgUaen satieberiobten gegeven worden misschien uitonnoodige bezordheid maar misschien ook met de onedele bedoeling om den prijs van dit noodzakelgke voedingsmiddel voor het volk kunstmatig te doen stggen Uit Eibergen meldt men van den 24 Sept aan het Vaderland De alhier heerschende dissenterie begint een zeer zorgwekkenden omvang te nemen Wederom zgn eenige Igders gestorven en zgn anderen in eenzeer bedenkelgken toestand Te Qroelo en Neede hebben zich onderscheidene gevallen voorgedaan mH doodelijken afloop Te Borculo daarentegen geene Het plaatselijk bestuur en de geneesheer hebbeu reeds vele maatrenelen genomen waardoor hulp verstrekt wordt ook zijn er zuivtringamaatregelen voorgeschreven De scholen zgn gesloten De aanvankelgke verwachting dat bij het meer koele weder deze ziekte zoude afnemen heeft zich niet bevestigd Het getalder aan deze ziekte nu overledenen bedraagt 18 In één huisgezin zgn 4 in een ander 3 overieden B j en voor de huizen van overledenen is gisteravond op last van het bestuur teer gebrand geworden Verledenjaar hadden ook eenige vallrn van deze ziekte ziek voorgedaan onder de ran Essen te huis komende werklieden en toen is de inspecteur van den geiteea kundigen dienst in loco den toestand kunen onderzoeken Een gelgke belangstelling zdu op prgt gi steld warden Telkens wanneer men de tabellarische opgaven na gaat van de iterfte in iedere maand in eenige grootis gemeenten van ons land die door sommige bladen woideu medegedeeld blgkt het dat Leeiward en in verhouding meestal eene gunstige zoo niet de gnnstigste uitzondering maakt Over t geheel genomen is de gezondheidstoestand daar allgd zeer bevredigend Waaraan znlks is toe te schrijven Mtn zal wel niet kunnen ontkennen dat door het wegruimen van de bolwerken rondom de stad een zeer klein boekje rsst nog van die verdedigingswerken van den onden tgd zich daar veel meer ftitcbheid openbaart de wind nu meer vrg spel heeft maar ar is vooral in de laatste jaren meer rerrioht dat de gezondheid meer bevorderlgk is De meest vuile stinkende grachten zijn allen gedempt de overigen worden steeds door de zorg der stadsreiniging sehoon en op de noodige diepte gehouden De straten stegen enz worden evenzeer getrouw door de stadsreiuigers bezocht en t zij tut hun eere gezegd niet te vergeefs Zag men vroeger op zoovele plaittseit opeenhoopingen van vuil nu ziet het er altijd en overal zindelgk uit Wel wordt er in dróóge tijden soms gewaagd dat het stof huizen hoog zich beweeg en de wandelaars genoodzaaltt zjja voor een oogeoblik de oogeu te sluiten doch daarover aehgnt men wegens het Vele goede niet te willen klagen De zorg van het gemeentebestuur strekt zich eéhter nog verder uit Men let mede op het schadelgke der Oude vaile woningen eo tnubt die zooveel mogelijk te doen amoreeren Het bezit van goed drinkwater staat insgelijks op den voorgrond de aanleg van een tweeden verwmwatervijver tal hier nog de kroon opzetten Overigens wordt er nog zeer veel gedaan waardoor men de gezondheid in t algemeen zoekt te bevorderen en duor t gemeentebestuur en door de aldaar gevestigde gezondheidacoamissie in door de ingezetenen zelve Zou het nirt aan t een en ander te wgten zijn dat Leeuwarden telkens zoo gunstig bij vele tau hare zustergemeeiiten afsteekt Mtn kirze haar dan tot een voorbeeld Schaden kan bet niet integendeel bg goede navolging geeft het ook nog geldelgk voordeel K C Op Uaandag 7 Oct a zal U Gent de Iweede algemeene vergadering worden gebonden van het Nederkmd cVe Tooneeivi rboud Onder de punten vau beschrijving koml voor een voorstel van liri hoofdbestuar olD een beslait te nemei aangaande de oprichting van een tooneelschool Worden de pogingen om het Doodige kapitaal bgeen te krijgen owt een gunstigen uitslag bekroond dan za het mogeluk ijn reeds voor de derde algemeene vergadering schikkingen te maken omtrent de buur van een lokaal benoeming van leeraren enz ten einde de school in bet begin van het maatsehappelgk jaar 1873 1874 Ie kunnen openstellen De voorloopige begrooting van kosten der tooneelschool is vulgena de specificeering in de kosten 12000 Voorts zal op deze vergadering ook bespraken worden het al of nirt wenKhelgke om het tijdschrift dat door het Tuoiieelvrrbond wordt uitgegeven in den vorm waarin het tot d ver verscheen te blijven voortzetten In de memorie van toelichting bij de begrooting van marine wordt gezegd dut de uit umsten van de aannerving van scbepelingeu in deu laatsten Igd niet bevredigend kunnen genoemd worden en dat zoowel bg de eigenlgke zeemacht al bij h t corpe mariniers eu bet getal der aanwervingen en dat der recogagemeuten onvoldoende blijkt te zgn om it sterkte voltallig te houden En toch gaat men voort met het aanbanwen van nieuwe scki eo Het ia niet waarachgnigk dat die ecbepeu beetemd zijn om tonder besaanning te varen maar als nu reeds geen voldoend prsoueel aanwezig is wat moet mea daa met al die nieuwe schepen aanvangen De vertegenwoordiging i zeer kwistig met het toestaan van geUlen voor nieuw materieel voor de marine De begrooting van marine is uo reeds ge tegen tot 9 millioen en circa 2 to Wij vreezen dat bij de groote aitbreiding die aan de gepantserde vloot wordt gegeven maar al te veel uit het oog wordt verloren de beperktheid van het p raoneel Men wil nu voor de schepelingen het bedrag van het handgdd verhoogen Zal het Baten Het ligt in den aard der zaak dat hoe neer handel en n jveiheid zich ontwikkelen en werkkrachten in beslag nemen dea te minder personen zich zullen laten vinden om bij l er of vloot dienst te nemen Voor de vloot is thans de kwynende toesUnd der koopvaardij een gunstige omstandigheid hoe zal het zgn iadied voor de handel vaart weder eens betere dagen aanbrekend Misschien zal de tgd komen dat onze marinehavens vol liggen met zeer dure oorlogsbodems vanallerlei soort maar zonder dat zg voor het meeren deel kunnen bemand warden Kamp Ct II I Laatste Berichten Lontlen 27 Sept Aan den Minister Lowe is bg zgn bezoek te Oloegow t eereburgerschap dier stad geschonken De Minister hield bg die gelegenheid eene rede waarin hg o a de werkstakingen afkeurde als strydende tegen t behing van de arbeidende klasse Sprekende over de Alabama quaestie zeide hij dat de verschuldigde som zonder morren door de natie behoort betaald te wordeu Hg uitte den wensch dat thans alle vijandschap en afgunst taischen Engeland en de Vereenigile Staten mochten geweken zjju en dat die twee Mogendheden voortaan slechts zouden wedy veren in t belang van vrede en beschaving Parijs 27 Sept De heer Thiers heefi gisteren san Von Arnim audiëntie verleend De vriendschap pelykste verklaringen werden gewisseld Madrid 27 S ept De Kamer van afgevaardigden is gecouatitneeM Bivero werd tot president verkozen Getrouwd E VAK HINLOOPEN LABBEBTON 14 E H VAN mm BoUward 25 Sept 1872 P J OGIEE vim Gouda BH C M A VAK HESfl Rotterdam 26 SepL 1872 Eenige en aU emeene kennitgeving Voor de vele bewgzen van deelBeming bg hun hawelgk ondervonden brengen zg htlBnen weigemeenden dank Heden overleed plotseling mgn geliefde Vader de fieer C WOUT Ezn in den öndérdom van 55 jaren R WOUT Goiida 27 September 1872 Prof Pergrer d Alion Haar Ëxtract Sedert den kortentijd dat het bovengenoemd Extract bekend geworden is zgn er reeds duizenden flacons van verkocht en is het debiet steeds toenemende En geen vonder Wie heeft ooit een middel gekend dat beter is om een fraai hoofd met haar te krijgen te voeden en te onderhouden dan dit Haar Extract lïet is geheel eenig en gkt in zijne zamenstelling geheel af van alle tot Uu toe bekende Haipf middelen daar die altgd uit vet of olie bestaan welke toch zeker niet aan het doel knnnea beaQtwoorden omdat èn vet èn olie het hoof3 zacht en bet haar krachteloos maken waardiyV natnnrlgk de groei ophoudt en langzamerhand het uitvallen der haren olgt Door het gebruik van Prof Pergrer d Alion s Haar Extract zetten dé oitv lende haren zich weder vast blgft bet hoofd rein en kiemen weer diei een fraai hoofd met haar Ieder die dus daarmede prgken wil maksgebruik van Prof Pergrer d Alion s Haar Extract dat a 40 ets per flacon verkrijgbaar ateld is bg Mej de Wed BOSJfAN Gouda T A G VAN DETH I H KELLER RotUrdam F A B OBONIE Waarschuwing Ter voorkoming van bedrog wordt een ieder attent gemaakt dat het eenig alléén echte on ertaUclUe UNIVERSEEL ZÜIVBEINGS ZOUT proefondervindelgk als het beste middel tegen alle maagheaien bekend in heele pakken a 60 ets in s 33 ts en tot proefneming in V pakjes a 18 ets ia verkrggbaar te Gourf bg L Weltbk Gouwe L Schenk Hoogstraat en J O ZBLDENEIJK Markt Eu in de andere plagen in de bekende depots Brochures over gebruik en Getuigschriften gratia fl Bg aankoop van dit artikel wachte men zich voor schadelgke namaaksels en lett er naauwkeurig op dat elk pakje tot waarborg der echtheid de manUeekening draagt vaft H VON GIMBORN Apoth en Fa k van chem techn Pttepitaini £ mmei a d Bgn