Goudsche Courant, woensdag 2 oktober 1872

NEDERLANDSCIMXDISCIIË DROOGDOK MAATSCHAPPIJ Beschermheer Z K H Prins HENDRIK m NEDERLANDEN Minimum van Kapitaal 900 000 in aandeelen van 1000 GELDLEENING ten bedrage van hoogstens ƒ 1 500 000 in obligation van ƒ 1000 rentende 6 s jaars en aflosbaar binnen 30 jaren Inschrijvingen worden aangenomen op Dingsdag en Woensdag 1 en 2 October Brochures bevattende het plan van oprigting eener Moatschappg tot het leggen en exploiteeren van drgvende DROÖGE DOKKEN in NEDERLANDSCH OOST INDIE en statuten deeer Maatschappg benevens prospectussen bevattende de voorwaarden van inschrgving zga verkrijgbaar bg de ondergeteekenden bij wien tevens de gelegenheid tot deelneming zal geopend zgn Wed Knox Dortland Gouda September 1872 Woensdag 2 October 1872 N 126Ö GOUDSCHE COURANT j tl Nieows en Advertentieblad vior Gouda en Omstreken De iniending van adTertentito kan geBChieden tot Mo aar des namiddags op den dag der oltgare PIOTdiEAPHII De ondergeteekeude berigt bij deze dat bg hem steeds vervaardigd worden GLACÉ POK TBETTKN die door hunne fijne waterheldere glans en b tandheid der luoht ver boren andere PHOÏOGEAPHIËN uitmunten Verder zgn bij hem verkrijgbaar PHOTO ORAPHIELIJSTEN en ALBUMS in diversegwotte J H KIEBÊRT Photograaph Markt Gouda i Öpciibarc Vcrkoopiog VA BOOIEH en PLANTSOEN vaaiende op den tuin van D KLULJ8 in den Voorofaeheo Polder onder Waddituevttn op DIHOSDAO den 8 OCTOBEB 1 72 des VDoim om 9 uur op gemelden tuin Dag van betaling 1 November 1872 mit behoorlgk borg stelllende Bg ongunstig weder zal de verkooping plaats hebben in de herberg van EOMEIN nabg Bwkoop De verkooping geschiedt met 3 jaren stal tegen 25 Cents de Rhgnlandsehe Roe Nadere informstiën bg Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Voor ƒ 100 a f 150 8 jaars wordt tegen Februari of Maait s s ccn HUISJE te huur gcvraajijd Aanbiedingen onder letter H ter drukkërg yan EL G00RI88EN Maikt Gouda EEN BEKWAME Boornmolenaarsknecht gevraagd bg A JONKER ZONEN Gouda Brieven fr ma of in persoon Openbare Vrijwillige Verkooping ten overstaan van den Notaris G J SPRÜUT reéderende te Ouderkerk aan den IJnetl bg reiliag en vwhoogiog op VRUDAG 25 OCTOBEB en bg afslag en combinatie op VRIJDAG 1 NOVEMBER 1872 beide dagen des vooriniddagB ten 10 nre ten huize van van DAM Herbergier te Stolaijk van Eene kapitale BOUWMANSWONING met SCHUREN HOOIBERG en verder aaubehooren benevens rnim 31 bunders uitmuntend WEI HOOIen BOUWLAND staande en gelegen in de gemeeote Stolwijk nabij l t doip en voorts nog een HUIS met ERF en BOUWLAND in deaelfde gemeente in Koolwgk alles breeder bg billetLeu omschreven Te aanvaarden de landergen 22 Februarg en de gebonwen met 1 Mei 1873 Betahng der Kooppenning en 1 geb ruarjj 1873 De ondergeteekenden brengen ter kennis van het geëerde publiek dat zg Eieh alhier hebben gmestigd iB STEENHOUWERS MARBREURS en SCÜLPltiIRS Zij bevelen zich Mn tot het leveren van SCHOORSTEENMANTU MONUMENTEN ORNAMENTEN en nder STEENHOUWWERK Alles zal ia den koitst mogelgken tgd vervaardigd worden van der Potten k Co Woonplaats Turfsingel P N 58a Werkplaats voorloopig Kattensingel naast de nieuwe rtraai Attentie s v p Bea BURGERMEISJE P G lag zich gaarne geplaatst bij voorkeur m een MANUFAClUÏJKWlNKEIi Adres onder letter B aan den Uitgever dezer Courant ffiB HB SMV H zgnen uitvinder iJHjl Mvp Jen Apotheker 1 klasse en hofleverancier B ULLRICH te Berlijn benoemde ECHTE C W BULL 1 RICH S UNIVERSEEL ZUIVERINGS f ZOUT in Duitsehlaud algemeen bekend t als BULLRICfl s Ö 4 LZ door duizende T dankbetuigingen en erkenningen bewezen 4 te zgn een verrassend geneesuiiddel voor t MAAGKWALEN ZUUR SLECHTE J SPIJSVERTËERINÜ BRAK1NG HART WATER enz is echt en onvervalscht ver X krggbaar gesteld in verzegelde pakjes van 1 Vs kilo a 25 I kilo a 48 en kilo a 9 5 et te Gouda bij J C ZELUENIilJK 1 t Het Hoold Dépöt voor Nederland J J Emmerik a d Rijn H SARDEMANN Men wachtte ich voor sehadelgke na maaksels eu lette er op dat ieder pakje 1 de teekening drat t van j H SARDEMANN h Sctiroel toonibootdloiist van Leiden xouda Dordrecht Uorincheiu en s Bosch Vertrek van Gouda s maandags s morgens ten acht uur S V P Op de adressen te plaatsen per Stad Lkiden of Kapt PLANJER luktpraeparaten Al mgne tannln alizarin analiq salon zwarte gallus schrgf en andere iuktsoorteu eu stempelmkteu zgn volgens de ieuwste beginselen der wetenschap verbeterd en ouderschtuden zich door hare levendige kleur groote vloeibaarheid en bet snelle droogeu van adle andere luktiabnkateu De copieenukten leveren nog na eeniged en scherpe aldrukkeu beschimmelen niet engevw half met water vermengd goedkoope en joede schrgiinkten Verkrggbaar bg ieder solied boeken kantoorhandel üowwii H von GIMBORN Apoth en Fabnk v chem techn Prseparaten t Zekere Geiiezingf t Zij die niet langer aan Rhumatiek J 4willen lijden gebruiken slecbts de I Antl Rhuniatlsche Persische i KRUIDEN BALSEIL Zie verder prospectussen en gebruiksaanwgzingen Bg den Heer L SCHENK te Gouda verkrijgbaar gesteld alsmede bg de voornaamste Depóthouders in Nederland HH Depóthouders welke het Depot voor andere sïeden willen hebben adresseeren zich aan KAUFMAN en M A R X Hoogstraat te RotUrdam ï rij8 2 4 en 5 de Flacon Gouda Drok tiit A BnokmBD ZWARTE Bg vermagering algemeene ligchaaraszwakte na eene doorstane ziekte bg gestoorde spgsverteerine gebrek aan eetlust en in t geheel bg alle maagkwalen is het JOHAN N HOFP sche MALZEXTRACT een volgens duizenden getuigschriften van doktoren en genezene gebruikers onwaardeerbaar j middel de gestoorde organen weder te regelen het bloed te hernieuwen en daardoor de verlorene krachten te herkrggen Duizende attesten van oenezene bekende personen en van hh doctoren en chefs van lazaretten zgn in origineel of gelegaliseerde afschriften ter inzage aan het Centraal Depot Bloemmarkt bg de Stilsteeg Amtterdam Pigs 1 45 et 6 fl f 2 20 zonder flesch en zonder vracht Te Goudn bg J C VAN VREUMINGEN te TToer 4 ö HENRI J VA DEN BERG Van GOUDA naar Moordrecht 8 38 9 59 1 68 8 41 Nieutverkerk 8 38 9 5S l tS 4 S3 8 41 Capelle 8 88 9 56 1 58 S 41 BoTTEKDm 8 38 9 1fl 9 56 U S8 1 31 1 88 S ÏS 4 33 7 33 8 41 10 Zevenb Moerknpelle 8 41 9 53 13 40 6 36 8 38 Zoelerm ZPK ril 8 41 9 53 12 40 3 25 6 36 8 38 Voorburg 8 41 9 53 18 40 6 36 8 38 s GUAVENHAQK 3 41 9 13 9 53 11 41 12 40 1 88 3 25 4 3fl 6 36 7 80 8 38 9 48 Oiideuuler 50 9 56 11 58 3 28 6 38 8 41 Woerden 6 50 9 56 11 58 3 86 6 36 8 41 Harmeleii 6 50 8 23 9 56 10 48 11 88 12 40 2 81 3 25 6 36 8 41 UTKECUT6 6a S 23 9 56 10 43 UJ 8 12 40 2 88 3 25 6 86 8 41 9 58 Amsieïdam onrr Hiirnieleii 8 23 1U 43 12 40 2 88 3 26 8 41 Utrecht 50 11 i8 6 8 9 88 Naar GOUDA van Moordrecht 6 3Ü 9 37 11 40 6 17 Nieuwerkerk 6 22 9 30 11 82 3 8 6 10 8 21 Cpelle 6 18 9 24 11 26 8 2 4 EoTTEUDAM 6 6 7 55 9 15 10 15 11 15 12 18 2 5 2 55 5 66 8 10 9 25 Ze enb Moerkapalle 6 29 9 84 11 18 4 12 6 14 Zoelerm Zegwaar 6 19 9 24 11 4 4 2 6 4 8 17 Voorburg 6 7 9 12 10 52 8 51 5 62 8 6 sGEAVXNaAGE 6 7 50 9 6 10 10 10 48 12 8 2 2 50 8 45 8 48 8 9 80 Oudewaler 8 17 9 32 1 85 4 14 8 17 Woerden 8 8 23 1 28 4 6 8 8 Harmelen 8 50 9 16 11 10 1 8 1 1 8 4 7 6 8 1 9 20 Utiecht 7 80 8 25 9 10 45 12 45 1 86 3 35 43 7 45 AlMTEBDAM o er Uarmeleii 8 10 10 30 2 20 3 20 6 25 8 30 I f Utrecht 6 40 11 48 30 cöIbb espondentib Het ingezooden itulc over Apollo wordt met geplaattt Voorti zeggeo wy N N dank foor zgae goede lutcotte doch verloekea beu zgn e medtMleelio ca te oadcrtcukcaeo Sb De tiiigare dMer Coonmt geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de oitgsye in den stoa4 tui DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prga per drie maanden ia L7fi franco per post 2 De Gemeente begrootiog m Qezondheidipolttie Dit hoofdii valt in oog omdat het daarvoor ail rokken cüfer hetkleinato ia van degeheele Iwgrooting Bgna 900 wordt voor dit doel noodig geoordeeld en dat is reeda jf 200 meer dan in t vorige jaar De geiondheidacommiasie heeft 100 meer gevraagd en voor de badinrichting zal ook 100 meer worden beateed of moeten we leggao in t water oegooid Zon aoms een der rwdaleden bg de l enandeUug dezer begrooting eena de tolk willen zgn van t loo goed ala algemeen verlangen naar een betere inrichting miaachien zouden we dan hetcgférvan SOO b T vertienvoad zien maar aan hadden ten minate iets voor ona geld en thsna hebben we bgna nieta daarvoor Onderwijê Het eindcgfer van dit hoofdstuk is mim f 1300 hooger dan bg de vorige faegrooting Deze verhooging wordt ToörnameIgk veroorzaakt door het plan om in de tns obenaohool glazen i seheidingen toaachen de verschillende klassen te maken en een bonten vloer in een gedeelte van die school te leggen tbans ia daar oo we ons niet bedriegen een steenen vloer Wie met dit alleroBgeaelligste lokaal bekend ia zul ongetwnfeld deze uitgaven ten zeerste billgken De inrichting der burgeravondachool heeft eene niet onbelangrgke wgziginff ondergaan De zoogenaamde zomercnrans die van 1 Aj rïl tot 1 Juli werd gegeven ia reeds in dit jaar afgeschaft doch in de plaats daarvan is aan de school eene voorbereidende klasse verbonden voor hen die niet seachikt werden geoordeeld de lessen in de laagste klasse te volgen Dit is een zeer goede verbeteriog want de meeste afgewezenen kwamen tot nu toe nimmer terug thans worden zg voor het grootete gedeelte in de voorbereidende klasse geplaatst en worden zg dus vaster gebonden aan deze school die voor den toekomstigen ambachtsman van zoo onberekenbaar ve l nut is Waar men ook over hooge nitgaven beeft te klagen bg de uitgaven voor deze school mist men daarvoor voorzeker allen grond De geheele inrichting kost aan tractementen schoolbehoeften vuur licht en onderhond slechts 3400 Een reden te meer om niet karig te zgn WBnneer er sprake is van noodzakd e oitbreiding aan dat onderwgs te gevog Bg de tractementen der hoofd en hulponderwgiers bg het lager onderwgs deelt de memorie van toelichting mede dat het plan is een hnlponderwgzer meer aan te stellen doch het getal kweekelingen te verminderen Dit is een zeer aanbevelenswaardig plan Meer en meer begint men van dat kweekelingenstelsel terug te koïMn de practische vorming van den onderwgHi wordt toch door de uitoefening der funotiën van kweekeling volstrekt niet in de hand gewrkt en de leeriingen die aan zoo n aspi rant onderwgzer worden toetwrtronwd worden zeer dikwgla bedorven Voor het onderwga heeft ons gemeentebeatuur veel over Een onderwerp is er echter waarvoor wg pame nog iets meer zagen uitgetrokken op het eindcpn zon HA weinig invloed uitoefenen Wg bedoelen de tractementen vooral der hnlponderwgzers Het is in t belang van het onderwgs dat het onderwgiend jpersoneel weinig afwisselt en hrt is opanrlcelgk hoedikwgls dat hier het geval is Naar onze meening zou hoogere bezold ng daarin reriietering kunnen brengen Br zgn 8 hnlponderwgzers rf onderwgzeressen op een traetement van 4U0 Ihnlpondenrifzeies op f 450 2 dJto op ƒ 500 9 hnfponderwgzers bezitten on den hoofdonderwijzermmg op 500 terwgl twee htilponderwgzèra ƒ 550 ontvangen omdat zg tevens met het onderwga in de Fronsche taaien de synmastiek zgn belast de hoofdonderwgzers en de hoofdonderwgzeres ontvangen J 1000 traetement doch zg zgn in t genot van vrge woning Wat is nu 400 voor een traetement Welk hoofdonderwgzer zal voor 500 langer hier bi gven dan volstrekt noodig is Zal er niet bg elke vacature een wedstrgd ontstaan om hier van daan te komen Wg weten wel dat ook deze onderwgzerstractementen nog een taraelgk goed figuur slaan in vergelgking met die in andere plaatsen maar dat beteekent niet veel Verbeter de tractementen en ge zult het onderwgs verbeteren Breng de tractementen op 800 en 700 en ge krggt een hoogere uitgave van ruim 6000 voorzeker geen belangrgk cgfier wanneer het strekken kan tot duurzame verbetering van het onderwgs Men zou daarbg natuurlijk bepalineen kunnen maken omtrent het aantal pnfvaatiessen dat mocht gegeven en overeenaankomen datde benoemde zich voor een bepaald taljaren aan het onderwijs der gemeente verbond Nog eene opmerking en wg stappen van dit gedeelte der begrooting at Er is een hulponderwgzer tevens belast met het onderwgs in de gymnastiek die 550 ontvangt terwgl de onderwgzer in de gymnastiek j 800 traetement krggt Kan deze laatste dat onderwas alleen niet af De memorie van toelichting laat dit punt in het duister toch is het een nieuwe post want op de begrooting van t loopende jaar komt hg niet voor Armviezen Omtrent dit hoofdst hebben wg weinig mede te deelen Het hoogere cgfer vindt zgn grond in de hoogere subsidiën aan sommige godahui n en het burgerlgk armbestuur Er is til meer uitgetrokken voor de gasthuizen ƒ 420 voor het bestedelinghnis 530 en voor het burgerl armbestuur 250 7l200 ADVBBTENTIËN worden geplaatst T n 1 5 regeb a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afcond lflke Nommers VUP CBNTEH J De redenen dezer verhoogingen blgken uit de memorie van toelichting niet Renten en afioeeingen Dat dit hoofdsi belangrgk lager is dan in het vorige jaar hebben wg reeds opgemerkt Er bestaat nL geia vooruitzicht tot aflossing van de ƒ 50 000 door de Nederlandsche Bank geleend Die aflossing was op de vorige begrooting gebracht doch heeft toen evenmin plaats gehad De post voor pensioenen Igfrenten en wachtgelden is verhoogd met 312 50 zgnde het pensioen verleend aan den voormaligen concieitta van het raadhuis 250 en het wachtgeld aan een hnlponderwgzer gedurende drie maanden toegekend 62 50 Het totaal cüfer bedraagt 3778 50 Meermalen is aangedrongen op eenpenaoenfonds voor gemeente ambtenaren in navolging van het rgks pensioenfonds Wg gelooven niet dat dit laatste navolging verdient voor zooveel het de deelneming verphchtend stelt terwijl de oprichting van een fonds waarvan de deelneming geheel vrg werd gelntsn v n de gemeente belangrgke offers zou vorderen Beter ware het als regel aan te nemen dat alle ambtenaren uit de gemeentekas werden gepensioneerd naar jelang van hun dienstjaren Thans nu telkens iet voorstel daartoe moet gedaan worden krggt de pensioneenug iets van een gunst en gunsten verleenen hgt buiten den werkkring van een gemeentebestuur Dittelfde geldt in hoogere mate van de gratificatiën dje voor een bedrag van 1040 zgn uitgetrokken Regel de pensioenen en neem daarbg een pensieen voor weduwen en minderjarige kinderen op en de post gratificatiSu kan geheel wegvallen De veelal onaangename discussiën over dergelijke gunstbewgzen worden don vermeden en de betere vooruitzichten geven betere ambtenaren Omtrent het 10 hooUgk overige ontmngtten zg alleen opgemerkt dat op de vorige begrooting voorkwam ƒ 513 44 als nodeelig slot van 1871 terwgl op deze begrooting als Voordeelig saldo van dat jaar per resto voorkomt ƒ 4456 60 De uitgaven voor lS73 wg hebben het reeds meermalen gezegd zjjn ƒ 50 000 lager geraamd dan die voor 1872 en dit is met de inkomsten ook het geval Het schijnbaar belangrijke verschil wordt echter geheel weggjuomen Het ontstond eenvoudig hierdoor p de begrooti ng van 72 was in ontvangst gebracht een geldleening van ƒ 50 000 om Djj ae Nederl Bank de opgenomen gelden af te lossen en in uitgaaf f 50 000 nl de aflossing van die gelden bg de Nederl Bank Noch het een noch het ander heeft plaats gehad en daar ook in 1873 geen plan daartoe bestaat ziju eenvoudig deze cgfers weggelaten De geheele vermindering is duS gelegen iu de weglating van ecu paai posten die feitelijk in 1872 evenmin bestonden