Goudsche Courant, woensdag 2 oktober 1872

Trekken we nu die ƒ 50 000 zoo van de raming der inkomsten als van die der uitgaven in 72 af en vergelijken we dan die cyfersmet de raming voor 73 dan vinden we 72 73 m Ti ƒ 263771 44 ƒ 202653 637 ƒ 1017 80 UlJOAqlN UlTSAVEH MiJCDEa 72 78 m 73 ƒ 263771 16 ƒ 262652 77 1118 39 De geheel TernnU prvig wordt alzoa fc een leer onbedviA nd c fw teaiggebjeacht di vooral niet belangrijker wordt wanneer we er bij bedenken dat voor openbare werken bruggen ruim f 15000 minder is aangevraagd BUITENLAND BuUeiilaDilsch Overzicht Uit l arijs wordt temeld dat von Arnim de Buitscho Rrzaiit van zjju ïerluf is terugj ekeerd en een zeer vnends happelijke bijeenkomst met den pre ideut der republiek geliad liceft Ouder gewone omstandigliedeu een oubeaiignjk bericht doch nu vnn meer gewicht wegens de gerilohten d e omtrent het nanstuond on slujj van den heer uii Arnim en de minder aniigenume erhouiliiig tussolien Krnnkrijk en Duitschland neluopen hebben De laatste suiting van de perm inente dejiulatie uit de nat vergadering heeft doen denken aan de on Btuimigste Bittuigen van dat lichaam z lf Wanneer de zitting welke Donderdag onder voorzitterschap van den heer de Grery is gehouden de voorbode is van d aanstaande debatten der kamer dan kan men zich op stormachtige en treurige tooneeien voorbe reiden Door het bewustzijn hnrer zwaklieid gedrakt Euekt de reehterrijde docK woede en buleodigiiigen t vergoeden at zg aan krachten mist De l artstoohtelijke taal die hare vertegenwoord igrrs in do peruiansnte ejmmissie Donderdag deden hoor n heriuiiert aan de laatste stuiptrekkingen van een stervende Trouwens er bestaat reden voor hare vertwijfeling uaiit dagelijks verliest zg terrein en de n gen aanstannde aanvullings verkie ingen van den 20 Oct zullen haar waaratihgnlijt op nieuw gevoelige slagen toebrengen Li Oorresfoïidmce VnmtTtelle meldt dat t nieuwe EngelsehFransche baiidelstractaat waarschijnlijk reeds dezer dagen te Parijs geteekend zal worden en dat daarin leohts ten aanzien van de geweven stoffen van bet vorige tractaut zal wordeu afgeweken Is deie Untale mede leeling gegrond dad is er inderdaad aan overeeuetemming tusschen Ëngelaud sn Frankryk te denken want tot belangrijke conc sicn is het Kngeische gouvernement niet alleen maar ook de geheele natie niet geneigd In eene bijeenkomst van afgevaardigden der verschillende kamers van koophandel Donderdag te Southampton geh iuden uerdnog de resolatie aangenomen dat een ban delstractaat zoowel voor Frankrijk als voor Engeland wenechelgk was en het daarom van belang geacht moest worden dat een nieuw tractnat tot stand kwam dbch tonder eenige schrede achterwaarts te doen ten aanzien van d beginselen van den vrijen handel De tervnnging van den afgetieden minister van openbare werken de Larey door eeu antleren legitimist de Fourtou wordt tegengesproken het gerucht was alleen ontstaan door het verlangen van de legitimistische fractie om de plaats op die wyze vervuld te zien Teisserenc de Bort d e voorloopig de purtefeuille van openbare werken waarneemt zal daarmee blijven belast tot de heropening van de nationale vergadering waarschijnlgk zal hij dan delini kX worden benoemd tot minister van koophandel èn van openbare werken De Vnuxn begint een openbare inschrijving tenbate van den armen lervjjgden geestelijke Merraillod te ienève Het orgaan van Louis Veuillotbegeleidt zijn beroep op de Ckrutelijke liefdadigheid net een zepr oncliristelijken aanval op de Geneefsche Protestanten die het voor boeven en prieaterslachtera uitmaakt De eerste lyst bevat reed sommentot een bedrag van UOO franken Zooals de Prat Conrap deed vermoeden heeft de koning van Pmisen op voordracht des ministers van eeredirnst dr Faick een decreet geteekend waarin den weerbnrstigrn bisschop van Èrmeland die zich iet aan de wetten vAn den staat wil onderwerpen voorloopig zijn rljkslractement wordt op gezegd Zulks ouder voorbehoud van nadere maatregelen tegen hem te nemen De Pruisische kamers zullen overigens in hunne Octobertitting verscheiden nntregolen te behandelen hebben ti geii de geeste lijkhcid Men noemt nitdrukkelijk een ontwerp op de machtsoverschrgding der bisschoppen en een ont werp waarbij hot hurgttlijk huwelp veiglichtend wordt gesteld De Boiersche miniiterieele crisis is geëindigd met de benoeming van den heer Berr lot minister van 0juwciéu Qe rndeH voi de verklaringen vaodeo Öoa nri sch p minister graaf Aiidiassy hebben rseds vroohttn gedtag naaradhgnlgk echter ipinder faar d n tin j vaR het jjkwninSat De oamm lie vqor h budgM heeft de gevrifl de sommen iia de dienstplichtigen gedurende de volle bij de wet voorschreven drie jaren onder de apenen Ie honden geweigerd Dit IS voor het ministerit eeo boqa foorteeif te meer daar ooal bekend is de Rongaarsche l vaardigden weinig met den alnister van oorlog ingenomen zijn en bovendien iedere vermeerdering van het oorlogsbudget schuwen Aangaande de rwkiezingeu voor 4e Folkething of tweede kamar in Denemarken wordt iisdar bericht lat van de 100 verkozenen ongeveer 60 behooren lot de linkerzgde en 40 tot de conservatieve Van de nieuwe leden z n 8 geheel onbekend 9 hebben geen bepaalde politieke kleur terwijl 11 leden tol de linkcraijde behooren De uitslag van de ferkiezingen op do Fnroe ilaaden waa nog niet bekend Het De nsolie miuisterie ia conservatief welke houding zal het tegenover de radicaal aooialiatiache mrerderheid in de kamer aannemen IJe Icgraaf berichtte Zatonlng dal de rittiiig der kamers onmiddellijk zal u orden verdaagd na de opening omd it Ie iioodijie wetsontwerpen nog niet gen d ign liet vermoeden ligt voorde hiud dat dit slechts dient omdat de regeering tgd wil winnen Een ont iinding van ie tweede kamer zal haar in geen gunstiger positie brengen daar overal waar de Ijnkerzgde liaar c nididalen sielde dezen een glansrijke overwinning behaalden en de radicalen buitendien eenige nieuwe zetels veroverden Nu kan let conservatieve miufsterie steunen op een belangrijke min derheid in de tweede kamer en een besliste meerderheid in de JUndstfaing of eerste kamer Treedt het ministerie echter af dan verwacht men volgens den Kopen hager currespoudent van de Jugtb AUg ZeU weder eeu kabinet van hetioifde gehalte maar geen De Spaansohe Qortes hebben zich geconstitue d en den heer Rivero den roegeren mededinger van Sagasta naar den presidialen zetel onder het eerste miuisterieZorilla tot hunnen voorzitter gekozen De minister van Bnauoiën heeft t budget voor 1M2 73 Zaterdag ingediend n namens de regeering mededeeling gedaan van tal van wetten welke voor het onderzoek in de kamers gereed zijn Daaronder komen o a voor de reorganisatie van land en zeemacht met afschaffing der conscriptie regeling der bezoldiging van dw geestelijkheid vestiging van eene hyphothecaire bank tot verzekering van de betaling der nationale schuld tgdelgke voorziening in de betaling der verschuldigde rente voor 2 3 in klinkende munt en voor 1 3 in papier uitgifte van 50 indlioen in 3 pCt schuldbrieven enz snz zooals mon ziet onderwerpen genoeg om zelb van de ijverigste verte enwoordigende vergadering ontzaglijke offers in tgd en inspanning te eischen Tevens mag niet onopgemerkt gelaten wordeu dat op het budget eene bezuiniging is gemaakt van niet minder dan 59 millioen Had men niet alle reden de Spaansche toestanden te wantrouwen men zon inderdaad meenen dat eindelijk een schoone toekomj t voor het ongelukkige land was aangebroken DUITSCHLAND De kennisgeving van den Fruisis hen Minister van Ëeredienst aan den Bisschop van Ermeland waarvan in het overzicht mdding is gemaakt luidt als volgt Berlijn 26 September 1872 Den 21sten Mei II is Uwe Bisschoppelijke Hqogwaardigheid uitgenoodigd door middel eener voldoende oficieele kennisgeving een einde te maken lu de benodicliiig van de burgerlijke eer der doctoren Wollmann en Micbelis door de openbare afkondiging der over hen uitgesproken excommunicatie welke openbare afkondiging in strgd was met de bepalingen der wet vervat iu f 67 van het Algemeep Landrecht II 11 Vooral echter naar aanleiding der ontvangen mis sive van 30 Maart 11 zag de Eegeering zich genoodzaakt eene ondubbelzinnige verklaring te vragen dat gij bereid waart voortaan de Staatswet in haren vollen omvang na te komen In antwoord op dete aanschrijvingen heeft Uwe Bisschoppelijke Hoogwaardigheid bij missive van IS Juni 11 zich bereid verklaard in eene bijzondere onderrichting aan Uwe diocesanen als Uwe overtuiging te kennen te geven dat volgens het tegenwoordig Staatsen Kerkelijk recht de bedoelde personen door de uitsluiting uit de Kerk met in hunne burgelijke eer worden bJn deeld en er voor hen ook geene burgerlijke rechtsgevolge uit voortvloeien Voorts heeft Uwe Hoogwaardigheid in het aan de Hegeering medegedeeld antwoord van 6 dezer op het schrijven des Konings van 2 dezer verklaard dat gij den u door Gods woord opgelegden plicht van gehooniaamheid ajp de Staatswet in hor ii vollen omvang etR irwelijk si udt rervollea De Kégw ing nniskoBt noch h t tegemOetk H ende dezar verklannge noa de gezinnheid die di raan ♦ en rondsttg ligt Door tp streven naat do herstelling der vriendschappet ke betrekkingen tosschen staat en kerk zou aan de dezerzijds bestaande wenschen zooveel te meer worden tegem et gekomen fiydat de rajeeriM iat zelfs don sohijn wil vermijden van buuadeeliiig r katholieke kerk of rtn krenking harer belangen Niet zonder een oprecht leedwevcn ziet echter de regeering dat zg ip de verklaringen van uwe bis schoppelijke Hoogwaardigheid onmogelijk de waarborgen kan vinden welks i j in het belang van den staat en diens onderdanen verplicht te eiseheq De voorgenomen onderrichting die bovendien tot nog toe niet heeft plaats gehad vpldoct niet aan hetgeen met de verlangde afkoniliging werd bedoeld en de verklaring in het antwoord aan den koning gaat gepaard met overwegingen en bijvoegingen waaruit blijl t dat gij op uw standpunt onvenndetd Uijlt staan De tegenstelling tusschen de door IT vertegenwoordigde staatsrechtelijke zienswijze en de grondbeginselen van het Pruisische zoowel als van ieder ander stantaweten blijft alzoo londer de door ons gewensohte oplossing voortbestaan in weerwil dat aan Uwe Bisschoppelijke Hoogwaa igheid de gelegenheid tot eène verefféfflng Van M geachii il aangeboden Harhaaldelijk is inmiddels aan Uwe Bisschof lijke Hoogwaardigheid ter kennis gebraqfat dat indien de door ons gewensohte vereffening niet lot st md mocht k omen de betrekkingen tusschen de Redering en U niet onveranderd konden bleven De Regeering kan dan ook niet lahger de ver antwoording op zich nemen dat eruit de geldmiddelen van den Staat aan wiens wetten gij u luet onvoornaardelük onderwerpt ten uwen behoeve betalingen worden gedaan Die gelden toch worden door Hob Landdag toegestAaq iu de veroBderatelling dat d petsoi en aan wie zg worden toegekenil de Pruisische grond en andere wetten kranbtens welke die toekenning p aats beeft voortdurend voor zii h ztlven geldig eu verbindend achten oodra di verohderstelling vervalt gelijk door de offieieële verklaringen van Vite Bisschoppelijke Hoogwaardigheid het geval was wordt het onzes inziend eu tot nadere beslissing twijlelochtig of de Koninklijke Hegeering gerechtigd is met de uitbetaling van die gelden voort te gaan Zij zal derhalve de genoemde betaling totuadererde schorsen De Öpper preaident der provincie FnuMu ia met de uitvoering van dit voonohrift belast ri FaMK BINNENIiAND Gouda 1 Octobke f Men ïhrgft aap de JV Ct 7 De ooncessie voor den spoorweg van fiottèraam langs Schoonhoven Wijk bij Duur tede Amerongen Bhenen Wageningcn enz naar Arnhem is dezer dogen verleend aan de heeren vandenOuwelant en MontlJu De storting van het waarborg kapitaal kan men spoedig te gemoet zien Voor de geheele streek welke de apoorweg moet doorloopen is deze lijn van leer groot belang en wel bijzonder voor Rotterdam te meer daar bij nop ceasii rissen het voor iemen bestaat om delgnvan Arnhem naar de Pruisische grenzen door telrekkfn en haar met de baata de spoorwegen in verbinding te brengen Uit den Krimpenerwaard lehrijflmen dd 26 September De verschrikkelijke slagregens en de zwarff winden der laatstp dagen werken zeer nadeelig op da landerijen boom en veldvruchten Het water in de polders is aanmerkelijk gestegen doordien de molens wegens de onvoltooide boe em kaden nog niet kunnen malen de landerijen zgn doorweekt en de runderen vertrappen de kostelijke weiden waardoor het gras als verdwijnt De appelen renboomen zoo luttel bezet Bobijnen hunnehiatste vrnehten te lullon afwerpen eo de hennepitfoo heerlijk gewassen ondervindt al het nadeeligevan den regen en wind Alleen de kooiboeren genieten vruchten van het ruwe herfetweder De kooien liggen als bezaaid met eenden en de vangst ia danook overvloedig Naar men verneemt heeft de minister van binnenlandsche zaken bezwaar gemaakt om aan de heeren Wigger van Kerchem en Baron Sloet lot den Beele te Leiden concessie te verleeusn tot den aanleg v n een suooriveg van Leiden tot Woerden tenzij deze te LeiileA In verbinding komt met het atation van den Ilo alvlMhen apoorwag Aan Mevrouw Elise Van Calcar ia de eer te beurtgevallen door de Nederlnndsche Vereenignig tot bevordering van Fobricka en Uandwetksnijverkeid met goud bekroond fe worden voor haar antwoord op de door genoemde Vereenigin uitgeloofde prijsvraag Hoedanig moet bel onderwga en de opvoediifg er meisjes worden geregeld om de vrouw in staat t stelisn ongehuwd levend zeHatandig in eig n onderhoud te voorzien en gehuwd zegen en Welvaartin het geïin te verspreiden j Het zware onweder van Zondag beeft hier en daar nog al sehade a mgericht Nienwkerke in de Haarlemmermeer moet geheel afgebrand zijn te Voorburg Voorschoten en Lisse zijn boerderijen in de asoh gelegd Te Leiden heeft de bliksem zijn weg langs den afleider van het stadhuis genomen Te Delft is de toren der Mieuwe kerk door den bliksem getroffen ip and geraakt K K de Ka iling iteeft ticb hg bet vernemen van dien brand terstond naar Delft begeven en is aldaar gebleven totdat Z M zish ovrttuigd M dat het gevaar geweken was De Commissaris des Kouings in de provincie Mr C Foc WM eveneens bü den brand tegenwoordig Uit Bodegraven sehrgA men di 27 Sept Gisteren werd hst stoomgemaal ten behoeve van deu Noordzijpolder in deze gemeente in het bijzijn van het bestuur en enkele ingelanden met gunstig gevelg beproefd D u ontwerper den heer J Goldberg t Hazerswodde werd hulde gebracht voor de soli diteit en he sierlijke der inrichting Evenahi voor den M polder werden ook nu de aachinerieën geleverd door de ijzergieterij fc i riiMr rtw Oriuy e te Gravenbage Voor eenige dagen is men begonnen net den aanbouw van eene Bpomsch Kntholieke kerk en Mstofie h het noiirdelijk uiteinde de Bodegrnafsche Mge Men schrijft uit Bei g Ambaclit dd 28 Sept De Vereeniging UTinterle ni m alücr telt thans 62 leden en beeft tot bestuursleden herkozen de heeren J O Bettiuk als pres J F Mahlatede als vicepres en P Oskam aU atct pmBipgnM m i t Met ultramontaansche Huitgezia bevatte dezer dagen een bericht omtroit deu bekenden heer F B Kraayvanger eertijd Eoomsch Katholiek priester sedert eeu tiental jaren tot het Protestantisme overgegaan van dezen inhoud t Is waar dal aan den ongelukkigen Creayvanger lichamelijk gewehl is npleegd doSi bM iloor de Katholieke geestelgkheiil maar door hen die hem de band geboden hebben om den weg des verderft te bewandelen Hij heeft zich met zwaren handenarbeid moeten aftobben toen men hem niet meer kon gebruiken eu eerst op zijn sterfbed in het gasthuis te Haarlem vond bij troost en leniging in de smarten die hem naar lichaam en ziel kwelden Die trooat werdt hem gebracht door een kaïholitk priester in wiens armen hg den geest heeft gegeven Die mededeeling wordt tbaus door den heer W B Poolman Kvnngelisch Lnthersch predikant te Haarlem voor schandelijken laster verklaard In atrgd met het verhaal van het Muiiipeim kan hij ten etelligste verzekeren Die gestorvene leeft I Die afgetobde Igder dien het Suugeein ons voorstelt in zijn doodkist weggedragen uit een stadsziekenhuis enkel door een katholiek priester uitgeleid die naar lichaam en ziel gekwelde vaart vrij wel en drukte mg nog zoo even vroolijk de hand Dat het HuUgezin den naam des heeren Kroayvnnger met C in plaats van K laat aanvangen acht de beer Poolman tlec to een middel om zich aan eene mogdijke oproeping tot verantwoording te onttrekken Voorts kan de heer P na een nauwkeurig onderzoek en op grond van oBlcieele bewijsstukkep die hg voor ieder ter inzage stelt openljjk verklaren 1 Iu het gasthuis te Haarlem is gedurende de Jaatste jaren zeer vele jaren zelfs terug niemand die den n m van Kraayvanger of Craayvanger of ook enige gelgkenis daarvan droeg ooit verpleegd geworden Iaat slaan gestorven 8 Uit de registprs van den Burgerlijken Stand dier stad gelgk lat de bevolkingsrcgiB 8rs blgkt dat ten mihste tot 6p 1849 lang dus vo üf Kraayvanger overgang geen enkele zelf d n Tiiituurlijk de nóg levende P 8 Krnayvangpr onder zulken naam te Haarlem heeft gewoond of overleden is Zaterdag had te Haasirecht de voortzetling plaats van het vergelijkend examen voor de vacante hoofd ondeniv zer8 betrekking fwiidlf waren opgeroepen om motndeting n praktisoli examen af te leggen Daaruit is door Bqrg en Weth in overleg met den Sohoolopziener bet volgende zestal gemaakt 1 S Poatkumus Moordrecht 2 8 de Jong den Haag 3 D H Cocheret Amsterdam 4 P Labeu Numansdorp 6 P van der Loo Zevenhuizen S P vifi Bockhove Binnen kort zal hieruit eene keuze gedaan i orden Alle ollicitanten roemen zeer de heusche behandeling die hun xan wege de gemeente Haastrecht te beurt viel Terw l wy one voorbebondcn in een volgend nommer ons oordeel te zeggen over de zienswijze des ministers van financiën betreffende de belaslinghervorming meenen wg than de aandacht te moeten vestigen op het bericht in de dagbladen dat bij de Pruissische Regeering het voomemen beslaat om aan den Land dag de afschaffing voor te stellen van de zout belasting Daar schijnt men beter dan hier te lande te begrijpen dat een artikel dat bet onmisbaarste besianddeel der voeding moet geacht worden niet mag worden behist In België i ainds lang de zoolbelasting afgeschaft geschied dit nn ook in Pruiaeo dan zal aan onze Noordelijke grens eren bard gesmokkeld worden iu dit artikel Sis aan de Znidelgke grens Ingesloten door landen waar het zont onbelast is moet het gevolg zijn dat sluikerij op groote schaal gedreven wordt De kosten van toezicht zullen moeten worden verhoogd en de ophreogst der belasting zal verminderen Dat Nederland het goede vorarbeeld der uabunrstalen zal volgcp i na de vwkkiringen van den miirister van finanpicn niet te wachten f O De maatschajipij Arti et Amieitia te Amsterdam die reeds zoovmI heeft gedaan apoj m den zin voor schoone kunsten op te wekken en de kennis daarvan te verspreiden als om het lot van nagelaten betrekkingen van kunstenaars te verbeteren heeft gelyk bekend is ter bevordering van dat doel tweemalen eene tentoonstelling gehouden van schilderijen van oude meester daartoe door de eigenaars welwillend afgestaan De tweede dier tentoonstellingen i eenige weken geleden gesloten Zij is door bijna 310QO personen bezocht geworden niet medegerekend zij die als inzenders of leden met ééne dame vrjjein toegang badden Bijna 3600 staks catalogussen werden verkocht en de bruto brengBt was circa ƒ 6300 Hoewel het juiste cijfer der onkosten nog niet bekend is kan men met vertrouwen het batig aaldo ten voordeele van het weduwen en wezenfond op circa 4000 stellen Eene tweede proef in het belang van kunstverspreiding om de Historisdie Galerg gedurende de kermislagen voor het volk tegen 10 cents entree open te stellen hoewel natuurlijk van minder geldelijk gewicht werd net even gunstigen uitslag bekrood daar geduiende 12 dagen dat zij geopend wo de galerij door ongeveer 62U0 personen bezocht werd Ieder kreeg een catalogus voor een extra dubbeltje dat tenig tegeven werd bij bet terugbrengen van het boekje maar bijna 700 verzuchten dit daarvoor te mogen houden wegens de historische aauteekeningen Men meldt uit het Weatland aan de LeidKke Ct De verkregen uitkomst omtrent de druiventeelt heeft de verwachting overtroffen £ r is begin gemaakt met de verzending van druiven van den vallen grond die dank zij deu gunstigen zomer zeer goed geslaagd zgn Veel leveren de boomen eohter niet op hetwelk zich in het voorjaar dan ook liet aanzien Het weer is echter nu sedert verscheidene dagen hoogst ongunstig voor het verder aanrijpen der vruchten die aan feilen regen hagelslag en storm beurtelings zgn blootgesteld Geen droogte van eenige maanden is dikwijle zoo nadeelig voor tuinbouw en kweekerjj als acht dagen van zooveel aanhoudende nattigheid en ruw weer Als er niet spoedig verandering komt gaat van het drnivengewa nog veel verloren of blijft tot levering ongeschikt De vruchten van de ooftboomen komen iu aanmerking al groot van tuk en saprjjk dal opweegt tegen den betrekkelgk kleinen oogst Het laat tioh denken dat het ooft hoog in prijs is bij veelvuldige vraag en verzending ook naar net buitenland Er z jn dit jaar groote zaken gedaan Naar losse berekening zouden er 3 millioen kinnetjes met aardoppelen door het Westland geleverd ziJn Koloniën o o 8T IND lÉ Aan het algemeen overzicht van het N Bal Hand dd 17 Aug ontleeuen wg het volgende Z Exc de Gouverneur Generaal is den 14den hier gekomen om eene zitting van den Raad vnn Indie te presidceren welke meu met spoorwegzakeu in verband brengt Hier ter stede beeft ioh eene ooBmieaie zeven heeren gevormd om bijdragen voor een moimment ter nagedachtenis van den heer Thorbecke in te zamelen Eene commissie heeft de noodlgdendeo wegena de uitbarsting van den Merapie iu drie klassen gesplitst tn de bijeengebrachte 40 000 waarvan de helft door particttlieren onder hen verdeeld Het stoomschip Print Sendrü dat te Soerabaya eenige reparatie heeft ondergaan en daarna naar Pa soeroeao is vertrokken zal den 26 ten dezer de terugreis van hier aannemen Het onderzoek aan den Boom omtrent onregelmaiigbeden bij in en uitvoer van goederen duo bier nóg steeds voort Volgens een van Samarang ontvangen telegram van 6 dezer is de artesische putboring te Karang Tengah met gunstigen uitslig bekroond De put levert minstens 120 liters goed drinkwater per minuut In Benkoelen is de rijetoogst over t geheel middelmatig en het beetuur is der bevolking van Sebiat te hulp gekomen waar gebrek dreigde te ontstaan Het N Sat Hand ontleend het volgende aan de Pinang Gaiette van den 3den Auguslu Een particuliere brief uit Deli bericht ons dat de Battaks den iühien Juli met een sterke macht een aanval deden op een van de nieuw opgericlite HolInndsche sterkten nabij Deli maar met een verlies van 67 dooden tcraggrslagcn werden terwijl aan de Hollaiidsche troepen geenrrlii nadeel werd toegebracht slechts Ha koelie weid lioht gewond Nadat de Battaks verdreieu wjireii bleek het dat zij de vlucht naar het gebergte genomen hadden De Hollanders zetten hen een langen tgd achterna zij verbrandden en vernielden naar wij meenen ecu aantal kom pongs De Holhinders verzamelen thans eene groote troepenmaebt om de Battaks in hrt gebergte in het binnenland te vervolgen Tenzelfdeu tijde is een voldoende wacht van militairen op elke plantage te Dril achtergeUten zoodat zij die aldaar vrienden hebben geeneriei vrees behoeven te koesteren omtrent hunne veiligheid Een ander beri t door hetzelfde blad medegedeeld luidt aldus De HoUanders hebben eene expeditie naar Ujong Parret gezonden de troepen hebben ongeveer 67 Battaks gedood zonder zelven eenig verlies te lijden Dezelfde britf meldt dat de lot uu vijandelijke Battaks en de twee voornaamste oprocrige datoe bet onderling oneens zijn Naden aanvat te Tandoh Benoah beloofden de datoes den Battaks tot belooning doll 600 te betalen maar toen de bepaalde dag aanbrak kwam men met een bedrag van slecht doll 300 te voorschijn dientengevolge twisten zg nu in hun eigea kamp Het is waarschijnlijk dal het Hollandsche Gouvernement tot eene bevredigende oplossing zal komen met Eattaksche hoofden die niet betrokken waren ip de laatste onlusten en die inderdaad begeerig schijnen om op vriendsohappelgken voet te blijven Men heeft belooningen uitgelooM voor da gevangenneming van de twee oproerige datoes die oorzaak zgn van de jongste rustverstoringeoMen zegt dat de Battaks over bet algemeen welwil lende gevoelens koesteren jegens de Europeanen en dat zü die onlangs in verzet kwamen schelmru zijn die niets omhanden padden en onder belofte van geldelijke belooningen aangeworven werden terwijl het thans blijkt dat zij in sommige opzichten door hunne trouwelooze aanvoerders bedrogen zgn Laatste Berichten Perpignan 29 September Volgens tijdingen uit Spanje zijn 1600 man regeeringstroepen te Puycerda aangekomen ter bestrijdilig der Carlisten Decs hebben op de nadering der troepen de wgk genomen naar het gebergte Madrid 29 September Volgens het Snancieële plan van den Minister Ruiz Gomez zal het derde gedeelte van den intrest dat gedurende de vijf eerste jaren in papier zal worden betaald uitgegeven worden tegen den koers van 60 percent De door den Minister voorgestelde belasting van 5 percent op do rente heeft alleen betrekking op de binnenlandsohe schuld en wordt thans reeds geheven De buitenlandsche schuld is vrij van belasting Vergadering van den Gemeenteraad Itlaandsg 30 September Tegenwoordig de hh van Bergen IJzcndoorn voorzitter en al de leden behalve de beer Kenti pr die bericht heelt ingeaonden dat hij verhinderd ia de vergadering bg te ffonen Ingekomen eeue missive van hh Gedcp Staten houdende goedkearing van een beslnit tot afataod van gerioleerdeo grond Notif een adres van de ned V d Staal in huur verzoekende een huisje achter de groote klM k wordt gesteld la baadsa der coniinissio van fabnig ri sfl