Goudsche Courant, vrijdag 4 oktober 1872

Vrydag 4 October N 1266 1872 t t tit iwi GOUDSCHE CO BJM Nieuws en Advertentiebiad voor Oooda en Omstreiien i l BI ïflTO s i M PW ADVERTBNTIËN wolden geplaatst VBB 1 5 regels a 50 Centen i re tegti meer 10 Centen GROOTE LETTERS e I drien berekend naar plaotsnumte A6oBèerl ke Nonuners YUF CENTEN u io PPHoit om a t rjuy j wf Pn l iHA i r TiU sdVeiHS tïi lcaa geèddeden tot Ma atir des Bwaiddags V éaa ézg disr nlt ve ihaAa t 1 r g 1 GooB dienstt d had l endien C aMm SMowa öiet lie ni uwe m U kDm tot Wi ffjed einde t llf Wden fordt g lcwD het rapport der oommtwie id wier baodtiQ 11 gt ld de begrouUuy urur I87d Het ni iport beheUt m h t ilgeaeeD gocdkeonng stelt Dige Hgzigm eD roor en vraagt op eiilcele puntco lulicKtiag en wordt m buiden ge itLld mi U en W De heer Kmcnburg leest een wilwoord op de inlichtingen nn den schtittcr raDd en doet hot onvoldoende uitkomen van de f t vcn optoiitogcn dit stuk wordt ter visie gelt Hg monde v n dentelfde nordt rapport uitgebracht op de begrootiug voor de dd schutterij over 1873 die ƒ 4o6 hooger IS dau de vorige eu wordt dio gesteld in hinden nn B en W Aan de orde ia 1 Het voursttl van Oedep tateu tot verboogiag der jaarwedde van den UurgeioeislLr en de huAe Wetboudera B en W Btetttu rour bhu hh Gedep Staten keoais te geven dat aij niet verlangen dat dnaruan gevolg gegeven worde Httaruitde de veigadiniig xich vereeoigt i De instructie vau den Stada Muziekmeeater welke al dua luidt Art 1 De muxiekuiLesttfr ia verplicht op de atadsmnziek achoul les te geven lu de vocale en lusirumentale maziek Dit onderwas wordt g gtven gedurende tien uren in de week Welke oren worden aangewexen door de Üonmiaaie over de aeboolf ouder gocdkeunug vau Bargemceatcr en Wethoa dera Verder kan hem de Directie over het muziekcorps der schutter of over een evt ntueel op te richten sttdtlyk mu ziekcorps wordtn oj dragen zonder dat hem dit aanspraak gwft op verhuogkug van bezoldiging Art 8 Hij aurgt voor de ord op de soliool eu voor drn geregelden tang an het onderwijs Hy ol cI by het oudiinijs de voorschriften op hum door do Comtuiasc igeveu He ft lig daartt cn bezwareu dan kan hg bciorp doen op Burgemiesttr en V ethoudcrs Art 3 Hg houdt aat tiukLuing van het gidrag van dtn yver en van de vorderingen der ktrlingcn en duit daarvfe aan de Coiumissie vertUg als ig dit vcrlai gt Hy duet aan de Cuuiutissie de toorstelkn dte hg in het belang vau bet ouderwgs weusohelgk acht en gteft aan haar even als aan burgemeester en Wethouders de gevraagde lichtingen Art 4 Hg is bevoegd leerlingen die dt ordf slooreo van de laa te verwgderen Leerliogeu vau wie b het wenaebe Igk avht dat zg om welke redenen ook het ouderwi niet langer bgwoneu draagt hg met opgaaf van die redenen aan dc Commissie tot verwgdcnug van de schuul oor Het toepassen van liehnamsstraffen is verbodcu Art 5 Hy levert behalve het dos genaamde Meilied jaarlgka viermalen loovecl mogel k om du drie maanden ecu nieuw thema voor bet klokkenspel Art 6 Het geniet eene jaarlgksehe bezoldiging vau ƒ 800 De heer Messemaker sttlt drie wgzigitigpn voor 1 bm alleen lis te doen geven m lang piano en viool 2 waar door nhoea 8 van art 1 zon vervallen en 3 het trecteraent te kteiku op 000 Dezelfde doet lu verbaud met het vorige nog het vootatel on dcQ kapelmeester der dd schuttenj met ƒ 300 te verhoojien indien hg aieh binnen 3 maauden binnen de ge meeute vestigt De heer Droogleever vraagt of er daix nog j tegeuheid blgfi om den jongelieden les te geven op dt blaasiuslrutneoten De heer Virul is tegtu de ei rote ngzigiug en tegen de vermiudering va tractcmeut daar de commissie voorstelt do lesuren raet twee te vermeerderen Op voorsUl vau dt ii voorzitter wordt besloten de stukken te stellen in handen vau den comtuiiMie over de muziekschool Het voorstel tot gwdkeuriu der rekening van Regenten der beide giathuizin over 1871 lokt uit eene uitvoerige dia ctiRsie De voorzitter attlt voor om met voorbggang vau ai het geschrevene en gesprokene de rekening eenvoudig goed te knarcu en wordt dit aangenomen met 8 tegen 5 stemmen ter gl de beereu Messemaker Westerbaau en Post Drost bnu ten stemming bleven De heer Westcrbaan stelt voor ernstig bg het hoogheem rted hap van Rgnland aan te driagfu op bet lo werking bren gen van ot stoomgemaal op den Usel De heer Kuchoer verlaat de veigadering ï beer Viruly geeft opheldering betreffende deu toestand die buiten schuld der dirtctie is De voorzitter dtelt otbeiens rarde dat biuQcn 8 dagen twee achepradpB i wrrking zuUrn komen wanrop de heer Wester baan zijc vooi ttcl intrekt Na maehliging ter uitvoering zouder re umtie eindigt de ve adenng i mmr wi i t r t TTwr INGEZONDEN JAARLUKStCH VERSLAQ vaM de Vereenigtng tot voortdurende ondertteuntng der nagelaten betreihngen van verongelukte mmchers der reederijen te katwijk aan 7ee en Noordunfk aan Zee In bel afgeloopen boekjaar zijn untrangcn Aan contribulKn v n de rtcdtrs de rulksgedeel telijk van de inkomsten der i chtis afbonden Van 4i boui chnitrn te Kat ujk an ïee 3 34 Van 8 boDiscliniten te Noordwijk aan Zee ƒ 3 27 159 Aan jaarlijksche bijdragen van 60 oeiit of kooger 98 66 Giften Toor eena 1177 85 Benten 1094 55 341306 De Vereenigmg heeft dit jaar ondersteund 07 we dnwen weezen en bejaarde prrsonen lijnde de nnge laten betrekkingen van de verongelukte betnamiing der boinschniten de Industrie de Drie Gebroeders JSkiry en I lijt yroute Aeeltje Katxijk t tfelzijn de Adruma KatmgWa Wttuiren de Jonge D L de Vier Gentéteri de Dm Gtbroeien Vtcior faeob ie Boftiuit Ftueker Vrouw Jatoi en Vrouw Joiamui Het aantal weduwen en weezen ia m het a eloopen jaar met acbt personen rermeerderd d Mr de rerongelokte viaecliers ran de bomKhuit Vrouw Jo kan Door de medewerking der aub oomiBiSMën te Amsterdam Bottenlam Utrecht s Grarenbage Haarlem en Gouda is er ontvangen aan giften U77 85 De Vereeniging heeft uitgekeerd in dit boekjaar 8197 40 gednreiide de zomermaanden voor elke weduwe l 25 vpor elke bejaarde 0 87 en voor elk kind O S6 en gedurende de wintermaanden roor elke weduwe ƒ 1 50 voor elke bejaarde l 10 en TOor elk kind ƒ O 36 per week Het kapitaal bestaat nu uit Nationale Werkelijke Schuld 21 a V SI 000 nominaal Belegd in de Leidacbe Spaartunk ƒ 2900 Belegd a deposito 6374 40 In kas bij de Commissie te Katwijk 128 90 t II n n Noordwijk 216 80 nut Penningmeester g 78849 an Sub oommissien 662 34 Se Vereeniging eindigt haar verslag met oprechte dankbetttiKing aan de leden der sub commissicn en aan allen die hare pogingen ondersteund hebbeu alsmede iian Ie Uitgever der Letdecie Courant en het Leidtck dagblad voor het gratis plaatsen der adverteutien De Vereeniging voornoemd Mr SAMUliL Lli TOOLB Voorittter A VAN UKUL Secretaris De onderg teekenden brengen ter kennis van hen dia deel genomen hebben aan de vereeniging tot voortduienile oudrrsteuuing van nagelatene betrekkingen van verongelukte viaschers te Katwyk en Noordwijk a zee dat eerstdaags over het bedrag waarvoor IS lugesclireven por kwitantie zal worden beschikt Het gruot aantal mtcekenaren te dezer stede getuigt vau de ingenomenheid met deze menschlievende vereeniging De ondergeteekenden brengen bunnen warmen dank ook dien der hoofdcommissie te Leiden voor hunnen goeden wil en voor de milde gaven waardoor zij de aangename voldoening genieten leden te zyn van eene vereenigtng ten doel hebbende ondersteuning van ongelukkige Weduwen en Weezen wier eehtgenooten en vaders verongelukt zgn by bel uitoefenen van hun gevaarlijk beroep Üe ondergeteekenden blyveu steeds bereid inhohtingen te geven aan hen die zich bij deze vereeniging wrnsohen aan te sluiten De jaarlijksche con tributien worden door de leden zei ven bepaald en zijn verbindend tot wederopzeggena toe Het laagste cyfer wat voor het lidmaatschap wordt vereischt is vijftig cents sjaars Als bgzoudere giften zijn lu Mei 11 nog ingcko men van N N bij Dsi Vorstman ƒ 2 en bg Schoneveld r d Cloet ƒ 2 60 De Suiammitne voomotmi D W WESfllRBAANM A O VORSTMAN A SCHONEVELD v d CLOET OODA 30 September 1872 IP O L I T I E Gevonden oorwerpen een BANKBILLET grool ƒ 60 een Zilver HOKOLOölE een dito N iAL ÜENKOKER een TASCHJE met HAAKWtliK een V BOUW l NJAK Burgerlijke Stand GrBOBl l 28 Scpt Anna Sibillo ouden A H Kulik eu N Kromme Johanna Maria onders U M de liniin en W Sprugt Cornelia Johanna ouders 1 I van Kleef en J Volraer i i Adriaooa Xjeendert Jobnonee ouders P Klaverveld eu G J Snelleinan Catbanna ouders J Nieu niubuizen en M Overbamj 30 Petrus Hicrouimus oa ders N Fmuft rn P M Philin OvuHicnm 27 Sept Wont BS j 29 N IlagerB 1 j 1 m 3U M Wakier 10 W ADVERTEBrrifiN Bevallen van een Zoon N DOBTLAND DE Haan Gouda Sff September 1872 Eent ge henmtgemng ondergeteekende betuigt ook namens Agne Rihe en verdere betrekkingen zgneu hartely n dank voor de deelneming hem bewezen ter gelegenheid van zyn 25 JABIG JUBILE als pastoor der St Josepbs Kerk alhier A F EANSHÜIJSEN Gouda 1 October 1872 Goada A briBkraaa W NAAIMACHINES Ondergeteekende maakt aan zgne geëerde Stadgenooteu en BegOnatigers bekend dat bg hem sifln verkrvjgbaar de ECHTE Grover en Baker Machines alsmede andere soorten TRAP en HANDMACHINES uit het magazfln van den GeneralenAgent voor Nederland en België A van dïn ENCH te Rotterdam en daar hg m d gelegenheid IS dezelve tot dezelfde prgzen te klunen leveren beveelt hg zich minzaam tot levering ook van onderdeelen enz aan 1 J BONNEUB Mede verkrggbaar Naalden Garen Zijde en jOlle Openbare Vrijwillige Verkooplng TAN EBNB BODWIIIANSWOIIING en AANHOOBIÖHEDEN alsmede eenigeperceelen uitmuntend goede Wei en Hooilanden staande en gelegen m den Simonjanse Polder en in den Bietveldschen Polder onder Hazenwondt op DINGSDAG 15 OCTOBER 1872 des vtmrm ten 10 nre in het Raodbnis aldaar Breeder bg billetten omschreven en naden inhchtingen zgn te bekomen ten kantore van Notaris MOLENAAR te Waddinxveen en ten kantore von Notans MAARSCHALK te Botkcop Eene zindelijke Dienstbode van de Protest Godsdienst kan met 1 No vember tegen goed loon geplaatst worden Te bevragen bg den Boekhandelaar P C MAAS te Gouda i BRINK HOOFTS Verbeterde Wrijf of FoÜtour OUe Dit uitnemende WRIJFMIDDEL overtreft alles van dien awd blgfl altgd vloeibaar neemt alle vlekken weg en bewaart het hout voor worm die eens dit middel heeft gebruikt kan geene andere meer gebruiken Prgs 26 Ct de groote 15 Ct de kleine flacon die altgd worden afgeleverd met eene gebruiksaanwgzmg eigenhandig door den bnekaïit onderteekend Verkrggbaar te Gouda bg den Heer A van VEEN te Bodegraven bg den Heer J Q db MOOIJ té Woerden bg den Heer N 0 DEK KAS GOÜDKOOPE inZIEK voor PiANO Solo Uigave van F icOKSMA U Franêker Hofleverancier van H M de Koningin LiEBicH Die Spieldose mnsical box B 0 40 B0 40 Zaub Klöckchen sslonstnek Smith Sidnby Der Freischütz Grande BO 75 C 0 50 C 0 20 C 0 30 C B 0 60 CB 0 40 fantaisfe de concert Steauss Morgenblatter Walzer Langee Grossmütterchen Landless Waqnie Immer Instig Polka SüPPE Ouverture zn Dichter und Baaer Mendelssohn pochzeitmarsch Alle nummers dezer Uitgave zgn steeds voorhanden bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda De uitgave dezer Connmt geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAO In de Stad gaaehiedt de mtgave in den avond ran DINSDAa DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden i L7 ünBico per post 2 mmm BUtTENLAlTD BiUeiilutscl OverzlckL i Ia MukitSk kmdt de nmdrnie van QunbetU door Niz Satttie n de lodera taidelijke depnrte menten tUer andacht beziC Te Grsnoble ipnk bij Dondardag Mne redevoeilo Ait vaaramtreat de geToetnu teer uiteeDloupfn en die vixens soniniigen aan i ne popuhntcit zeer veel voordeel volgeua anderen en deze achijnen wel da meerderfaeid te vonoen ontiaglvk teel afbreak doen zal Hoe bet ty de gematigde repaUikemadi mganen veroordeelan tyne onverdraüzaamheid o dilt hg zqnen jMat br anteo taeriqi Waninmwt de repnblikelaeii die vrotfer hoofden na andere partgen waren en Vé lÉe ara renuUiketaoi wepieD I Wf tmt deten thaeet tg teggao de lepobliek te willen Iietpen veatigenl Neemt geeae renegaten In ave ryatt opt De hooHen dier oodij partijen moet teen da de Oude Chriatenen in het not itifal van den tempel plaataen opdat tg boete doent Toor zoover uit het uitvoerige nittrekaet denr redevoering hetwelk w f roor ona hebbea ligeen kan opgemu worden gelooven w dat It Tempi en de and éipatigde bladen den ei dictator on reoht d en Z na woorden zijn geen oorlogakrert geene opwekking tot r dachap tegen alle anderadenkeuden maar niri aiidera dtn een zeer gerechtvaiinfigde en er juiate tl aarachuwiug liet ia valkanen waar at iambctta zegt dat eene republiek waarin attea ingericht i naar het model eu rolgena de begrippen dar moiiarehie of der alleenheerschappij niet van rangen dnur kan zgn en dat republikeinen vab heden dia dezen regeenngsvorm elechta aannemen omdat huD ideaal onbereikbaar ia de republiek die tij zelveA atichten zullen helpen omverwerpen zoodrs tg in de gelegenbiid zgn hunne wenacben bevredigd te zien Dit ia met aflren vaar ten aan zien vau de tegenwoordige Pransehe republiek maar ook in alle landen waar ile regeering aleohta iieataat omdat men nu eenmaal geene betere heeft en tg niet VMtgeworteld il in de overtuiging en den ml der natie In DuitwiHTÉnd ie de vmi ctefflent beroofde bia ojiop van Krmeland nog ateeda aan de orde van den dcg ken aantal liberale bladen oordeclen dat de FruKieoke regeering nog niet ver genoeg ia gegaan en evenala de Zwitaerache regeermg tevena de ambUacllorsing had moeten nitaprelen De Voit Zeil wil telis de oude bepaling vaU het PraiaUobe landrecht weder zien hersteld betrelfknde bet plaeef ea bepaling door art 16 van de Pruisische grondwet oj ebeven deze zon daartoe langs den gebrnikelgken weg moeten worden gewijzigd Sohoon de begrootingacomnisAe der Ooatenrgkseke Ugatie de verhooging van de b ootmg van oorlog beeft fe aatemd ia het dm zetr twgfelaohlig of dit voAratel in de delegatie nl worden goedgekeurd De miuitter van oorlag Kohn merkte in de verga dtnng der commissie op dat DuitaehUud lyii overwinningen had te dfinken aan drn boogerea diensttjtd en weea ook op liet veoibeeld van Frankryk ulskfa echter nam dit argnatett ulc aan omil it Pnuaen geld had en Oostenrbk met de kngere apaard Brtatal e n ander hd der begroolingscomausie voerde den mmiets tagaaoet dat qien m Ooateorijk niet aneat Tlbiaa pe en De meeate frUdea anelien aabter den ataieter r oorlag te bnlp en bewef n dat men hem de mii dalen antncemt om eeta abi ianlig It er te hebhea terwgl de Uoogaaraohe UaoM faut geleden beweerden dat de auiister van oOdw m onmogplykheid geworden waa acfargven i j a ouimaetf om te bewgaan dat de heer Kahn Miaboii ia Ww weet wat dua oDg gebeaven kan Sedert tang veman men mig meer ao 4 Carlistes en re waande men bat gerucht van de vorming van nieuwe benden m Caülonië ongegroud daob ptotaeliag veraohigBt da hekeada cbef SabaUa op Bieaw aan k t koiïU via 00 man D koamklpa tro wa pder be al van generaal Baldrjoh kapitauicedaiaal vaa Oatalauë hebben Doudeidag de opataoda gw aa pMft a een hardnekkig fcveakt vanlagen ea is M r i ah H a g dea ft keg tealen nagezet Omtwat luw verder lot ontbraken o f alle NiTftm rbrden Ala bMiken ran de tegenweordige hMgtp der steenkolen worden d or een correspondent van Dmlf ffemti geneeafd het trapgewgje verdwijnen van den inHoed der paniek na g i6 2 he herleven na den burgeroorlog in Amerika van handelt delten spOOrwegOnMTnemingen 3 de verbazende uitbreiding van apborwegen ia Rusland Itaiie en Indiü 4 de stiletittid yin de koleniiidoatne in Franirgk en DuitseUahtl vaormuqelgk i Weatpha len gedurende den jon ten oorlog 6 de verhoo ging van de loonen der mijnwerkers en de vermeer derde kosten van dë benoodigde materialen en werktuigen ter odtginning Dkanf komt dat het ont giooen van nieuwe ateenkoollagen en de uitbreiding nn da beataande Jaren tgds vordert en op het oo genblik weinig baten kan Üc oorreapoDdeiit meent inlusschen dat men tbms de hoogste prijzen heeft bereikt en noemt het eene ijdth vrees van heb die meenen dat het invallefi der whlerkonda den prgs der kelen nog meer zoü moeten opdrgven Keedi ia 10 de laatate dagen meer kalmte te bespeuren boewei de daling der prgzen uit den sard dei zaak alechta langzaam zal gaan De Time agt dat de Bntache regeermg m den Inatlten M niet opgehouden heelt te betoogen dat dè afschaffing van het hartddsVbadrag van 1 8W door Frankrijk aangekondigd iiitet sleehts bekrompen en onverstandig is maar ddarenboven Groot Bnttannie in eene ndueeli e verhonciingplantst tegenover andere rtaten welker bandelsvetdrngen nog niet opzegbaet zijn eu die dettalre in de gehrgmteid dlan zijn om wat den verkomi en het vervoer aangaat flroot Bnt tannie eene geinebte mdMidging aan te doen Ua haAdelsitUikunde vaB drn heer 1 hien h jeft Oosten rgk België en Prnisen tot meer bevöorreoMe landen gemadct din Engeland den flagvoerder der bapdelsvrhlfeid dat ZM M heeft gedaan tot ootwikkalmg vaa mnkriKcs iMipbtonirèn en tot het veraaerrderen ♦ aa tflnen 4b Be vertoogen van de Bnische regeenng en van de belanghebbenilen bg ded Britechen handel hcUMb Intuaschrn gunstige gevolgen gdhad en tnen vleit ziob dat de ondtrhandelMga önr eene A De voornaaaute grief van Groat Brittannie kan weggfnoaKn worden door bet gelgk te atellen met dea meeat beroofreohteu staat i3e Franacbe regeenng beeft verklaard dat zg nieta heelt tegen bet sluiten van een nieuw handelsverdrag hetwelk natuurlgk moet atsoacBi op beginselen waarmede Groot Brittaaaij nok kan vereanigen Welke ook de bealianng van onze regeenng of de juate atand der onderiiandelingen zg zegt de Tima wg meenen teaogea aanneowB dat da prolectiouiitisobe houding der Ftan ashe ataataliedea au vooral ran den heer Thiers laugamerband zal reraUppan an dat da bandelabetrekkingen tnaaoben de twee landen ofschoon gewg zigd naar de behoelten van bet Fraoachebelastingstelael Biet oodent twves zslleii worden geworpen door eea piotaaliag en gewelddadig teragkeeren tot een protectmnutiaoh tarief Welke ook de uitslag der onderbandaluigen moge zgn de regeering moet staeda daidelak doea aitkomeo ik Uu nieuwe beperking v Q on faaadal aaana Kugatand aal tocatemmao aiadhta ea toegena u aan Fraakrijks tegenwoordige i DOITSCHLASD W Berlgnsche correspondent der Mier f Mag bevestigt bet bericht dat het ftnnistene van Keredienst zich bezig hoiidt met de samenstelling vaa wetaontwelrpen op het burgerlek hnwelgl en de retita gevolgen van uittreding uit de kerk W j fcuBMen er byvoegan zoo sohnjft hg verder liM dr Falk en dr Sjdow zich beiden eren erig han die bewerking hebben gewgd en dat de ainisters ziob In beginsel met de drnkbeelden van bun collega Voor Ecredienst hebbea vereehigd £ r worden boveiidiea twee ontwerpen geroed gemaakt h4 ene strekt tot hervorming der semmirn ea beval 4rn Modieplan 9p geheel meun e gVondalagcn het andere betreft de bevoegdheid van den slaat in benoemingen tot kerkelgke ambieii en betlwnittgen ia dit laatste prdt onder anderen bepaald dat de regeenng het recht van fiiuet bee uiet alleen b de benoetting van biaschoppen maar ook l j die vaa pastoors Het bericht dat ei ook eene Wei p het misbruik van geeateiSk gezag m liewerking waa ia onjuist Vaa olGciense gde wordt ts kennen gegeven dat de Fruisiache regerring voornemens ia de opheffing van het dagbladzegel tot eene rijkszaak te maken Dit heelt algemeen verwondering te weeg gebracht Men geiouft dat er in hel bericht eene veig ing j heeft plaats gehad daar het tot nog toe gemeen waa erkeBff dat ene brpaliag aangaande a l teiha W n g vau het daghladpegel jutst nt in eene algemeeae rgkawet op da drukpers te pas j Bt De boekdrukkers gezellen te Hannover Ï34 m f stal hebben OB 10 aa bet werk gestaakt Ook traatsburg hebben zQ verhl ing van loon gecisc j De werklieden in de drijalera werkplaatsen te BerigiflP hebben besloten deze week te beginnen Ipèt geiteoltelgke werkstakinj ea tgtlens welke de gehq dt n 4 en de ongèhunden 3 thaler per week uit de kas van het C6mit voor weikstaking l llen genieten In de machinefabnck fan Pftiig aldaar is een derdo van bet aantal nerklieden teruggekeerd V ln de overigen hebben er ♦ elders werk gevonden Er tga india fabriek tbana 1000 man werkzsaiiÜ och daaronder velen die uit het bditeoland of uit andere Duit8ch4 staten zgn over komen In het ebeel l B