Goudsche Courant, vrijdag 4 oktober 1872

Voor de bétr MHig ran baoö iJsAijïcr aan de openbare gemeenttschoal voor g wooji f de rooidracbt getracht de hooAlonderwyser D diterej ajjn iB het g lp lHiur V Wfli ipR l e pnilir vdrziiteiai ilau A lA Kndi Inspeiatf vatRili lager Mm UMMWIoT de najiiarsexamens aangevangen roor hen die een 11 acte voor het higer onderwijs n utpheiv te rerkrijgen In het geheel hebbenpzich S50 caadidai en mm famdd VdÜr het fraiiMi zjja geixaK ijt rt 1 0B er vier8 Van dit gatat tmiieff algeMfeiai j 1 toegelaten 8 P J Op zaterdag dea tl September ii te Haastrecht het vergslykend examen al eDomen v r de betrekking van hoofdonderwyzer op de openbare lagere school di met 1 Oct vaceert door het trrol ont slag na 4S jangea dienst ran den fa er V Tapeuhuizen Van de 48 sollicitanten die zich hadden aan gege H varea M opMkdmmV Op dien dag ia het eSuAtita geh el aohrift l geweefi t dit gevolg dat in dea loop der v mgi week 12 adiicitanten opgiroepeii zyn tot een nader evatfén dat op zaterdag den 28 September is afgenomeni Toen is bet werf f e lq Keltk mgndelmg gede t ijk schriftelyk geweest terwijl een groot deel vanden ty d gewyd Vf iw prp Eeu van practifoh ouderwjja waart eenige lliidêfea in iet sc oollokaal aanwezig waren De twaalf tot het tweede examen opgeroepen waren alphabetisch de heeita P r Boehove hooldonderwyzer te de Werken IJ Boers hulpoaderwijzet te Krimpen a d Lek S ran firuehem hulpoudeTwy cr te Hede M H Cocheret hnlponderw ter te Amsterdanr A Vau O sw k hulpAndtrWHtcr tt Sdiiedam G EMengan balponderwijzer te Botterdam 8 de Jong Jz hulpondn wijzer te Hage f Lahan hulponderw zer Numaoadorp J C MaarlereM hulponderwijzer te Vlaardingen P v d Loö hulponderwijjzer te Zevfenhuizefl A fttit Tt hulpondenrgzer te Rotterdam en 8 PoKthummt te Btoordrecht Ma den afloop Tan het examen is onmiddelyk roordracht opgemaakt welkb naar het aantal behaalde punten bestaat uit de heeren 8 Posthumus hulponderwy er te Moordrecht S de Jong Jt hulpondrrwijiaa te s Gravenhage I H Cocheret httlpouderwgzer te Amsterdam P lAban hulponderwQzer te Numansdolp P van der Lob btAtondenr Ko te Zevenhuizen en J ran Bo 4iore heoMondenr zef t d Werken De beboemfng ll sptWdig ÉUteHiedeè Het examen is afgenomen door dbti ilHët Koe 4eiet schfiolopuwsr in k t 7de district en ie hoeren M H Ktmtmyn en O B Lalleman hoofdonderwgzers b Oom en Ui rlt eMM Het bestutar d r geiBeente Haaatreeht kiontt de j Jt te af toe roor de wgze waarop alle soUioitauteii tgn ootrangen Zg die de twaeden dag opgeroepen behbeo ook reigvediug ran nuko t u gehad r Door de Prorinciale SfatMi ran Zuld Hollaad isgisteren gekozen tot id der jËersta K iier de heerL Puipoiis te Bottapjao met 38 van de 69 slem rneUi llr C C k t I fleo rerkreeg Ü stemmen De heer Pincoffs beHft rerklaard ket lidmaatsohapaan t nemen Naar vaea tegt foe dS de derde Qilpecteursi auts bg wgs tot r iar eeiiigp wt ken dopt den keet Stiring bekleed onverr ld te laten Ztf zOü ran oordeel tyu dat twee luspectears voldoende waren fai Éét bMfdbeèWur der re iging toi b rordering van êetvolktondarw in Medelland te Leea trdeu heeft de medewerking mis ifpepru d ged staten ran tprorincictt behalve die ran I riesland strekkende het daarh n te ïAiéa dat door middel ran het a temm lantnm erenals 4 FriesUpd geschiedt da j asrwcdden der hoofdonderwijzers b r ran 5UU en lager mtt eens toeiage nit de prorfnaale fondsen wordfn m iAA H tt w a t i beer Sdethlkgè civiol lAgèniao tl met Clfol heeren in de qstreken fan Oorcum bezig met ket doen ran opmetingen roor den apoorwpg ran Dordrecht tf MyaMgen t i De faooge Hwid kamwvmiiSSrtij ie h oitsprnak edaan m bet beroep ia oasaatie van den procttr urgeneraol by den raad tegen een aceet yan het Mof ran Curai gewezen m le bekende taak ran den tnbnaiahgen proc irenr generaiil aldaar Mr W K C Sassen Ji De hooge raad hea T osereenkowitiE de conclusie ran het openbaar Ministerie let leUaagda roouf gecasaeara in hit belang der wet amdef dst d onlgiDr nadeel worp tec gebracht oau de rechten door belanghebbendfb rpr J I t f In rerband mst bef ol uiste bericbt ita de TèUgraaf omtrent eene aanstaande vergadering te Am tUfdam te pf a lot yyattgiM jieiiar maatschappg röpr landrerbnizing naar Amerika boofdzakelgk naar Coldnido reraefB Jt Ji Molt Cl bfdm dat eénedergelyke rergadering leeftplaals gehad in Aiesberdam in de maand Maart 1 doch zondeT het J e jjrenscbte resultaht ld ket onjuiste bcncht is sprake ran d ii hee J A Qbréi wo fchgalgk wordt bedoeld de kajM filn J A CJbieeo iin wieii mrdeh t luitintiM tol de gebonden rergedenug Uitgin g De heer übreen woont sedert Juai te Santa iibsain Cajiforoiê 1 i j teH Uit Anoetetdam meldt msa dd I Octol r Vrijdag jl oustuudfilgde jfirsctie der K innalma tsch ppg daor den boogen waterstand gepaard met hevige heeft windvlagen etnstije ytwf voor i orfer ak ran den HlJl Dp commissie nik bfooideeling roor é ibon stelling van rruchtea bloemen en planten te Arn lie dezer da eu te Mttdeu heelt q e volgende pryien toegekend Aon W C Boer te koop ia t gekend de 2e pr z m ao 10 nqt i O soorten appelen roor de ke keni de 2e pr t m i 10 rour 30 soorien tafelappelen de 3e iq eo 6 roor 20 soorten roor de keuken i 4 3e pr b m en 5 voor 30 aoorj en t elperenj de 2e pr l m en 10 roor de grootste rerzameting appelen en petea roor keukun en tafel de ie pr z n roor d grootste reruuicliog appelen roor agreriieidsgebraik de 2e pr z TO w de grootste peren roor ngre idsgebruik i da Ie pr z m roo 12 perziken in minstens 1 sa ttnj de pr I at riiior een rerzameliug aardfaazien i da pr b nu oor een rerzameling framboaen pr b m eti $ roor de grootste verzai Hng ootem pr b m n roor de ootatt reri meluig wtanies Aas p i Aib rt e Boskoop is toegekend de 3de prf ik M eu roor 30 soortei taUa pelen Am ï Gejsendoipher te HWtr bt is toegekend de 1ste pr z m roor 1 spoct if im voor de keuken de 2e pr z m voor U poctea peréu roor de kilikcn en de 2e pr i m vi oic ie grootste renameling a eq eji ffiiD JBfJt df Ot l eii tafal ji i II 1B10UJ r I mi f SüNsi giT Lit 3 V i n lil ¥ i AaniMWe en brattd e Ve schijyn men Zondagavond te ongeveer hallzeveit de bliksem ingeslagen m de apRs van de Nieuwe Kerk aldaar mg tr nog 800 dic t stnke roortzetten waartoe rg Toor den tyd ran eeui dagen weder geldelijke ondentnining iKbben ontrangen Ia Sil it e n geeruuibe aangaande bdtr onéèriFin dMpttitaal hruik der ln lstakkf de iapibare ckaleo Het leiliif aftqjrqjl l gen welyk oiiterwys Jgbenfoqtltan nir D it l geschied Wké éé 1ÊofW ttürWr vi dnidelyking bq d kinderen noodig is tal de onderwgzer iich Tan 4 moedertaal nogen bedienen B i het onderwga in b iciéatu m radeiliuidacfa geecbiedenia en natoarl iih in de hoa e klataea mag met anders dan Uoitscll wofden gesproken Iftt gèdadienstonderwga mag bij de laagste klasse uitsluitend in de moedcrtanl worden gegeten bij de middelste klassen mag vsn die aal slechts loreel noodig worden gebruik gemaakt deck by de hogfert kksaen ia ig rerboden ZWEDEN Het stbflelijk overschot van Koning ICarel XV is den iS Sept nit het kAit vaa den Oouvenimr te Malmoe naar het spoornegstation orergebrncht alwaar oeU itnt lreia gettéi stdml em het nmtedcUIm oret te brengen De Kroonprins van Denemarken met twee zijner ooms waren mt Kopenhagen aange kómen op bu bet vervoer tegenwoordig yte zijn terwjjl het Koaliiklijk Hdis van INfMen erdrertegenwoonligil door Hertog August ran I lalekarlien jongstra broeder det Konings De If kkist overdekt met en kertnelünen mantel en een purper met goud geborduurd overlileed rd geilMgen doM de laden van dén stnf en de beTelhebbers van onilersch ldene regimenten Daar achter volgde de üoeiisck Kroonprins met de Prinsen Haiii eU Williem aiin het hoofd mn een talrqken toet hooitil en nnd re oIReiMn het stMelyke Bestuur ambtenaren ent beB rrh8 een gtobt aantal ingezctsoen lO wier midden aka de Zang eik Arbeiden Vsiteenigitigin met hors in floers gewikkeMe banieren opmerkt De alM u waar de stoet moest passeeren waren met loven en bloemen beatrooid Aan alte huiien waa de Zireedsche vhig ter fasirer st4k uitgehangen Orertl zag men our de r ttjm danea oil kinderen die groen en kransen op d l kkoeti triopen Ovotal maar intoiiderheiU b d haredbrag stoHd dft menigte letterlek opeoigédrongen maar toch heerMhté allerw ge eene voerbeeldige nde en eene eerbiedige stem ming Kort na 9 tti irnt de stoet bij liet atationsgebOHW aangttomeb in deti gereed staandea trem zag men een prachtigen katafalkt ariai de kut d geplaatst d voor de autanteiten en ootabdsa ernige o enl tikken ter bezichtiging werd gesteld Dts namiddags te half 4 ur bereikte de ti het station Lilyebojm pabu Stoekh lm alwa r oning Oscar I vergezeld yaa den Bfaksmaarschalk 2weedache en Noorweegache Staat aden de Kosiaklgken Sladhouder cu vele andere hooggeplaatste feisanea het lyk stond op te wactiten Een half uw later kwam de stoet bij de Bidd rbolmssbuig n werd iddaar onder het luiden ran alle klokken door dea stedclyken Raad op het grondgebied der h Mtstad ontvangen Van daar werd het yk naar het Kooinklgk slot gedragen Langs dien eheelen weg stonden de militair i ïu twee gelederen geaekmd Oojc hté r red r b men uit by na alle borcaraaMn in rouw ekieede dames bl iemen op de kiat werpeu De stoet werd gegpend door 2i trabenten te voet gevotg I door de geseeaheeren des Koninga aejitcr wrike bet i uk door 14 ordonnauceoflicieren en adjudanten weru gedragen Achter de lykbaar ging nlng Ofcar II meji den Hertog van Palekarlièd gpevolgd door de Mini4era een escorte uit bet huzaren regement Karel XV beneftiu bet Stedelyk Bestuur By de aankomst op bet kasteel werd het lyk oulvangeu door de Koiiuxin weduwe deo Kroonprine de Hertogen tn de Hertogin van Dalekailien eo v rolgeus ui eene in rouw gedecoreerde za l nulcrgezrt alwaar het tot de Uegrofeni geplaatst zal blgven BINNENLAND GouiiA OCTOW In het verslag ran de gemeenteraadttergad itg in ons rorig n is wel rermeld dat de rekening van Begenten der beide gasthuizen m die rergadeting is goedgekeuid maar abosirrelijk zyn nïet rermeld de namen van de leden die tó6r ca Tan ben die tegeDatemden Voor hel voorstel tot goedkeuring stemden de bh Buehner Kemy Viruly Droogleerer Prince Samsom Heogenboom en de Voorzitter Tegen dat voorstel stemden de hh Lnjrten Kist Kranenburg van Straatcn en Strarer Uelik Mes nükcr Wcsterbtsn ft post Drost blefrei baiien lemming at daardoor bJ S i enng Snel Jatte au Spoedig ontdekte men dat staan in de houlen zuiden tontellen brandbluachmiddelen en aaiigeaneld ea aangebracht om hulp te verleenen Er zyn bewoaIXMMlMf ran poa eq tMnchrokéen tog galegd D ndiliuiie macht mA bldragen t t UwecbiDg van r V danken gm hemm beifaMMigedeelte van den toren HM kerkgebouw is ongeschoudea bew d gebleven Z M de Koning had zich giaterawni dadelyk na het rernemen rat het bericht liarwwita g tM IMtnaWKta zi H H de Kouitfgto Hte hK HM PrM aoder eo Prins Frederik mede lu r deze stad gekomen sa de geleden ramp te overzien H M de Koningin heeft tot gedachtenis san deze treurige gebeurtenis den gesmoken baan ran den torea rer ocht Bwds hfeft de burgemeeiter met den heer de Bruyn Kops ge me iite rch4 aot iek Msuocktewl op het orergebieren gedeelte ran den toren begeven om ontwerpen te beiamen tot herstel ran het OBheit De bewoners ran naburige stnten hebbfo raoriichtigheidsbalr hunne wobingen moeten rerlaten Voor zoorer bekend ia hebben er geen oageluklieit plaats gehad hoezeer bet ruur vreeselqk woedde en ket kokende lood als wi et ras d n t en iitB i De schade ïs zeer aanzienïyk Wy leien ia d N Soil Ct t IXe eerste roor de directe vaart op Amerika gebouwde stoomboot BoUerdam arrireerde laatNtMiea Zondag hier roor de stad ha i4s da jro uden iu roor bet Yachtclwb gebpuw aa de k d Het gehee I maakt bg den eersfen aanbfik eéh gïttstigen indruk die niet vermindert als men het inwendige ran b t raastuig ip oagei AAau naeml flet schip en dé machine zgn gebciawd op de Irerf van de heerta i eu44 an Coulbora k Co te Benfiew aaa e Gl de roor rekening ran de heeren Plate BeuobUu fc po Het scb heeft eene lengte raq 260 breedte rau 35 en holte ran 24 Eng roeten i in Bagebnd gemeten 1 96 registers tonnen rporzien r eene compoond sorface oaodensii machine ran 300 paardekr welke by de raart naar hier is gebleken te iiumieo worden opgeroerd tot een eSfectirf rermqgen ran 1800 pnardekr heeft 3 dekked of wel twee raste dekken en een spardek ingericht tot dea orerroer ran 188 ewiaraiiien terKryJ da luimte eene berging van het dubbele toelaat De smaak ol ingeriehte kajuit biedd buitea de mime kapi inskaaier in vier batten met ellc slaapkamers ee eoararta iel rerblyf roor Slateklksse paaaaf iers aan Voor TcrUgl der oIBcieiefi 1i d roorkiyuit of loogenatmde kerk dei hwt i h itteB med teer dpeltreffend ea smaakrol bttüamerd De toegangen op dek tot de rerscbQIende rerblyreq zün orerdekt met sapa krol gpmaakte dekhuifcn terwijf hft stuargery toodanig is inj erickt dat het op gewone wgze aohter op dek zoowd als aan den roorkant ran de brug onder bet onmiddellijk toererzicht ran den gezagroerder of den olliciei die jle wacht heeft kan bew kt worden Een roldoend aantal biot n waaronder eenige ied dingsbooten op doelmatig e wgze op dek geplsatst geren de lekerheid dat ook roor mogelyice ongelukEeu de noedige roorzoif en zyn genomen De doelmatig ingerichte en mime maqhinekapier geeft den deskundigen bezoeker qed een gJeden dunk tan de deugdelf heid der gebeele inriphting terwgl de rersohillende met de buitenhuid ran het schip Terbondeni ki n B op de meest practigcke wgze zgu aangebtaiSht om bg alle omstandigheden met het meeste gemak te kunnen bewerkt worden Het Brikstuig waarmede het raartuig is voociien ia alleszins geschikt om bg slechts schrale geirKenheden nog goede diensten te doen om de reis te bespoedigen terwijl bg tegenwind de windvang niet zoo groot is om erjiatigen tegenattnd te reroorzaken Thans nu ilechta ecu korten tgd op Zee ia dporgcbracht over de hoedanigheid van de boot als zeeschip een oordeel te reljen zoude voorbarig zjjn en eerst later ala zg eenigs reizen heeft gemaakt zal moeten bigken in noer erre i in dat ofHiicht roldoet De onderrinding door de ondernemers bg bet sxploiteeren ran andere stoombootlgnen op Frankrgk en de iddeUandsohe zee opgedaan geeft echter voldoende sekerheid dat deze onderneming met meer dan roldoeiide kennis ran zak n wordt aangevangen Daarvoor pleit ook allearms de keuze van de gezugroerders gevende hnn rerledeu alle hoop dat door hen alles zal warden in het weck gesteld om den Hoei der ra rt op Amerika te bevorderen Uit jtrimpen a d Lek scbrgft men dd tO Sept In de llfgcloopen nuand begonnen de visichers ra Lekkerkerk en dose gemeente weder met hunne drg faclvuiten te visschen en bnichtrn in de a etoppen week alhier op den afslag 10 winter en 5 zomqriUdmen wegende geinjddeld 30 lalve Ned rl kilo grammen waatvan de zomerzalm gemiddeld tegen 2 20 en de wintertalm tegen 3 per half kilogram werden rerkocht Onder anderen werd te wintertalm wegende 20 halre kilogrammen tol den zddzamen pri van 80 of é half Jtilogram verkocht In de zitting der TiTecde Kamer zün ingekomt 1 een wetsontwerp tot rerhooging der begrootin VM itVMren v Dr de ilgkagnticbtai Oinisersiïtaas at Vecabnizeb dienst 1872 en 2 een wetsontwerp tot vaststelling der begrooting van uitgaven roor den aanleg ran Staatsspoorwegen Beide ontwerpen zullen worden gedrukt en naar de afdeelingen rerzooden Nog zgn ingekomen eene m ire ran den Minister ran BiniRnlandscke taken teu geleide ran een rersiag lietreSieads het armbestuur en een missire ran den Minister ran Kolomen ten geleide ran een riertal nota s ran wijzigingea op de lodiaidia begreotiof roor Xifi Be Ilea warden cwdBikt Mr rottd Md ieïityl ie JMUle ien rensie P d Indische begroeting is gesteld iji banden der commissie ran rapporteurs Eene roordracbt der hniAondeiykq ooqmiesie omtrent de benoeming ran een adsislentbibilotbe oarla zal roor de leden worden gedrukt terwgl ineene rolgené afting Doet de an eeliiigen jip a neg gekozen tot ra porteors orer 4 wetsontwerpen fat toekenning vpeusioeo aan de beide dooiers fan mj tn den n nister TUrbedce de heerea i ran der Linden Heem kerk Pz pdz utia tait IVaataee en lan Seciien ereap roorrilteri del coni iasie en t vatfsteiting def Hoofdstukken I en II derstaalsbegrootingvoor 1873 de heeren de Boo ran Akerlaken Cremcis de By de flrtea Jooobe Aiekenhold te Arnhem ragen wy ecn rh Mi rn bu rt V m yi rbecke tentwygssteld dis uita nle ilgaalt t ia ij is in Rir s g iotsa aar een toegeton model e maakt beter eftct dan de bekende gip ep borstbeelden X e prys van deze goed pjlgeroerd b st op eb iibonten voetstuk is tieehls l SQ wat red tal bydragen om baar een Jr k a ruim debiet te bennyen Men sahryft fa Aé jtu OL lii rieUs dd 27 8ept i fWji hadden onlangs bet genoegen eenige uren doar te brengen op het atelier Van den rerdimstelijken kunstschilder en b Idbjinirer den heer K oel Én te e tage MÊf mea eei is aU desen kuwtapuar 4e sorg pgedrageit vo r de vsrvaerdiging raa het April monnmeiit Welnn de nimf is byna geheel in klef roliooid Zg is eene ryzige bavaihfe iMHi in vantiiillstidl d pkteu van bet oorspronkelp notwerp aff kenda Op h lUkstuk eener zeeschelp geplaatst draagt let bê Ri krans rait hihelpen en Nootdieepiwiten om d slapen j petrdc raebterband s t synaar ipe en met de ItnkV f balf fiooiüe banier omhoog Men renVacbt dat let m uuwHüK t speedqr aan de zorg Wk dlii aéaalgieter kan orden toerertronwd terwgl de fundamsntcn ter het teekomst e standbeeld ii fóói den wintrr znlleu worden ia orde gemaakt bpdat de onthulKng too t Bogelgk is nog 1 April 1873 plaats nude nnP Mfficraii iMing ran iet onderhWiA tli mtaiasie nit het Hoofdbest mr der ëcbippers rereeoiging I i4ll aw fejk i Mm ndn 9 n4 Xak v betief fcilde dm ijlitêinfbartn toestand oor 9 ippóry ea bandd inzonderheid gedurende d n stormt in S rooren n gaar aan de Oninjestuuen beueden tJJ is sWakas dat de Minister op ket onhingt Ingediend adree ter bekomiiig ran een veilige haren een ondeizoek In loco door bevoegde deskundigenbeeft bevolen en o ontvtugen rapport dioiaangaande het Hoofdbcstnur daarmede in keuw dl tellen Aan den grooten Internationalen tooncelwedttrijil in het winteraaisoen 18Ï2 1873 die te Gorcum tal gehouden worden en den 1 6dcn October e k zul aanvangen tal door U rereentgingen mt Holh nd en België worden deelgenomen Door elk daarran zaleen tooneelspel of dnnu en een bl spel worden oplevoesd r Dezer dagen heeft een hOofdondetwijtrr aan een dsr ppenbjre tnesobenscholen te Amaterdnm de heer fiank zich schuldig geqioskt aan een telt dat Bur S meester en Wethouders aanleiding lircft gieren ew roor drie ipi nden in tgqe betrekking te schorsen Hg moet namelijk een zeer ondeugendeii joiigen met eeti güllsel ran tountjos 7ulk een dracht agen op het dfiartoe onlbloote iiclianm h bbcn ipegediciid dlt iteze thuis gekomen door schrik en onsteltems n tr Men tt een zeniMfteerat heeft gekregen He hooManderw ier die iik jongen tot düt iAdc Isten tchoolblijven en eerat na eenigen tijd de genoemde straf heeft toegediend rerontachnldigt zich met te zeggen dat de vader van dien jongen reeds an plan is geweest hem in een verbeterhuia te doen opnemen en rerzooht had dien ondengenden toon eena onder handen te nemnt Naar men verneemt wordt de zaak ook door de Justitie nader ondertoeht 3$P Ifen meldt nv van den Kgnkant aan de Itii Ct De wind komt nog niet mt den rechten hoek om bet weSr te kunnen veitronwen hoewel het tieh de voorbijgegane dagen in aanmerking genomen veel heeft verbeterd Allen bouwbeden ia dan ook het natl weer rg uil de hMd gcratten rooral omdat bét zoo rroegtgdig kwam en zoo gednokt was Er is in de weilanden heel wat graa door het ree rertrapt en wind regen en hagel hebhen erg hnis gehouden onder de reldnuektea b in de boomgaarden ie bse zich w e s ii too onstuipm mogelyk 14 Het water bql t nu z owat®t de pjdrrs la geraken hetwelk aan dezen kant dan oék niet zoo bezwaarlijk gaat ala er maar wind is schoen Ae baitenkénalen aatrby wSnlen rol gezet Ook dat maaki geen bezwaar aU er nu maar afloop van ivken dan waren de polders oreral spoedig er Icwam het buitenwater blijft fa hn gewonen staa iederea 4ag ontttttend Na4 r wij repism M M Vaiarl werd Znterda U de t utoanstepMrT p laudbouwroortbreugsieu Ws Hate beai cli 4 j de hh ran Oordt Jnid nt en Witte lid Ude Nrderl hoofdcaqiniSstie roor de were flt todhJ lling in 1873 Ie Wceiien te houden niël liet doel om te zien welke der zuirer nationale inzendingen gesHiikt mochten rg n om ooic voor di w nidtrnU oottelli teloor den Ingetanden en dé eq aam tt van ma daiirtoe aan te moedigen Heeds moeten onderscheidene eigenaars zidLdaartoe gaarne bereid rerklaard hebben T7 i r t l t Tjng roornemens z n et illddelbaar Oud U rheden Door dekenen d r J ed Uerv gemeente te s Gttrenkagè ts een adres aan Z M den koning genekt betreffende 4e wetsbepalingen nopens de roogdg orer mindeijarigen die opgenomen zgn in een gesticht van weldadigheid Diakenen re eken dat bat den koning moge behageu op afdoende v e M de w t te regelen ifi ftevoegdbeid ran hen 4 e als bestuursters ran iasteUugea ran liefdadighad afsluitdijk bg ScheUingwoode wdke nog niet gereed is en waarran wegens het slechte weder in de laatste week ter renslerklng niet gewerkt kon w rden De ambtenaren by de publieke werken ran deze gemeente waren door de directie beboorlqk op de boegte gebracht ran den stand ran taken en door hen waren de noodige maatregelen genomen om de sohadelQke gerolgep eener erentneele doorbraak te roorkomen De Vrees bleek geiokkig ODgegnnld te zgn tot bedea rtaat de d k nog en hg wordt thans rersterkt Uit Dordrppht meldt men dd 29 SepLi Ingelandeak der Vier Poldera hebben heden beraadtlMgdorer de door een commiasie uit den gemeenteraad ran Dordrecht en uit het bestuur der Vier PoUers ontworpen achikkmg tusschen de gemeente Doi reeht en de Vier Polders opzichtens een nieuwe aterschapsgrena enz en genoemde sehikkuig met eenparige atemmen 80S goe lgekeunl mits lo positief worde overeengekomen dat in geen geral en onder geenerlei benaming de landen die door de grensremnde ring buiten den Polder vallen door of ten behoeve der gemeente Dordrecht hoogst zttllet worden bsiaat dan met 4 35 per hectare in Oud Dubbetdam eniSet ƒ 5 in Zoidpolder en 2 het italut 0 al worden gehandhaafd speciaal wat de waterkeenngen betreft tot dat de nieuw aan te leggen acfacidingtdijken zullen gereed zijn Het bestuur is tsu slotte gemachtigd de noodige orereenkomat met hot taeatnui der gamernte Dordrecht aan te gaan Men schrijft uit Schiedam aan de N Solt 01 J 1 Gel iaar wg vernemen is bg de referring sprake vsu ecu veraudering der grenzen van deze genJettile t is verand rfrg rau pinats hebben aan de zijdt van Delfshavèn en Chorion en moet in velband staan met de voorgenomen nfdamining der Kokt en de doorgilring van de Snige plaat in de Nieuwe Haas Dientengerolge moet orere nkomstig de roorscbriften ran art 131 der gemeentewet een commissie ran 17 leden nit de tngeeefenrn buiten den gemeenteraad wosden benoegi t n einde bok hnn advies over deae aangelegenheid uit te brengen de verkie zing daarvan zal plaats hebben op Dinsdag den i October a s T s llj de inrloedriike tijden warden by da Begering ft gen iahgewend tot bel verleenen ivan eopceasie reor een spoorweg van Roermond naar Ëindhorsn aaa een financieel consortium zamengesteed uit roomame Belgische en Berlijnscht tankieisbaizrn Het drpsrtemint ran Binnenlamfsehe Zaken schijnt thans hiertoe we genegen te n Naar men verzekert ia reeds met den beer Coenen Burgemeester van Weert gecontracteerd orer de uitroering tdtr werken Ds abltittiek ran liet gevangeniswezen orer 1870 thauS a bel Mebt versclienrn toont orer bet geheel zeer gunstige uitkomsten aan Bg afwisseling werden m al de verschillende garaiige Baen epgrnomen 40 182 gevangsiieB eo op Jl Dec 1870 ten dr aanwezig Sa03 alsï in de etralger 1776 huizen van verzeker T163 Van krreat 489 en ran beilraring Ztopiek fwmrj iie bevolking bü tfarjaseIjng opgenomen als ten opzichte ran die aanwezig op uit Dee zgn die uitkomsten gunstiger dad sedert 16 jaren het ge al was De verboadiag der b rolking van de gerangeniasen 1 at die des les was orer jiyl009 zielen 10 8 in 18a9 12 2 in 1868 13 en in 1867 13 4 tf e Jï De commissie Vsh rlt l menrs voor de begroeting ren Nsderi Indie over 1873 hSeft kennis genomen van de n9ta 8 rau wgriguigen m die begrooting en ran de dien o reenkomstig gewgzigde wetsontwerpen tot vaststelling daarran bg de missive nn den minister van kolomen ren 29 Sept jl ingezonden Dete wijzigingen tgn van gewichtigen en omrangrgken aard Obehoon zij niet het gevolg tgn van eert door de eommissie met d regeering gebonden overleg meent de commissie m den geest ran art Sl ren het Regle meDt van orde te handelen door te besfuiten dat de wyziging der voordraeht eene nieuwe overiyegipg in de aïdeeliugeu ten geVolge moet hebben Laatste Berichten 1 Parijs 2 Oct Ds dagbliden Jit keu melding van een gerucht volgens Jietwelk de permifneiite Commissie eene bnitengewsne tittmir tau houdentep gerulge ran Gambetta s iw naar riersobiUende plaatsen 9 ff I