Goudsche Courant, vrijdag 4 oktober 1872

n Zondag 6 O clober U 1267 JV JB i I 3sr k 2 JL isTi ü r Kj OOI7DA XaOitfi Tlendeveg D n 60 rtt min nd H ti coor SCHE COÏÏRINT Ou i ► i 1 Piieuws en AdveMieblad voor Gouda en Omslrden tegen zeer billgke prijzen Hattft mede voorhanden AIXB SOORTEN tu Std i h t Ia allt BINNEN ai BtnTENLANDSCHE COURANTEN worden dadeljjk apgnonleiiKwaarvaiir Ha aM riR voMoakJa 11 De iiuending raa adrertentito luit geac eden tot één uur desjaamlddagij öp den dag der nltgare Bépöt voor Nederland bi N J € HAM te Utreeht öóuöLg bij Mej 4 i33 ed Alpiien L YAROSSIÉAÜ 4 2n f MontfooH 3 A JACOBI pudewater f Aï LIEFLAND ScAoonAoeen Wed WOLF n ZOON Wadrder Wed BOÜTHOQRÏ Woefdm Gebr PFJiNNING Bodegraven P VERSLOOT JScJbop J KHJDKADB HarmeUn W G KÜBVBBa i a£er iii H 2e Mej J aAABXEUEÏlK h mm £ d Tetd bakende Bépdtg aanTraag omDép6t bg M J C HAUte Hftukt ENGELAND De Timte rad Woensdag bera een brief uit Amsterdam gevende eene uitvoerige schets van de werkzaamheden en vorderingen aan t Noordzee kaaaol Deze brief blijkbaar door Mn Engelsch deskundige geschreven vangt aan als volgt In geheel Nederland wensclit men zich geluk met het roorloopig slagen van t langberaamde plaii Voor Amsterdam ia het slagen een quiestic van toekomstigen bloei niet alleen maar zelfs een levens qusestie Hoe Amsterdam gelegan als t is ooit werd wat t is dit zou nog onverklaarbaarder n oeten keetcn indien de Hollanders niet ten exceptioneel volk waren sinds eeuwen geoefend tot ze epralen in een roortdurenden strijd met schgnbare onmogelijkheden Duimbij duim wonnen zij hun land van de natuur e n ze handhaven zich op hun verraderlijken bodem inspgt van de elementen gaat t hun wel De sommen die zij jaarlijks moeten opofferen tot t in toom houden ran een opgezweepten oceaan en gezwollen rivieren bezwaren hen wel is waar Ijg hun nudedingea met andere landen Maar toch dank zghun koloniaal bedrijf en reel meer nog hun ingeboren ouwrTkbnre rólharding hebben z j altijd met eere zich staande gehqudeu Ja alles bgi engenomen geniet Holland dat gelijk t nationale motto Ihidt semper luctsbitur et emerget meer welvaart in t algemeen dau ééuige andere Europeesclie Staat groot of klein Karakteristiek genoeg breidde degroote zeestad Amsterdam zich uit en rergaderde schatten trots allerhande moeielijkheden Op palen achter dijken en dammen gebouwd schuilt zg in een zeer ongenaakbaar hoekje van een afgelegen deel ran Europa Dit schaadde minder in vorige eeuwen toen t leven langzaam en zeker zich voortbewoog toen de logge schepen vijffante blokken gelgk niet op spoed maar op veiligheid ebouwd waren en toen een reis naar Java of naar de Molukken gemiddeld eren langduurde als Ulysses zwerftocht ran Troje naar thaoa Doch in later t jd reranderde t alles De gang der besohariug beroordeelde Holland niet en Amsterdam in t bijzonder ging hard aobterivt Rotterdam ea Antwerj eu ondanks de hinderpalen op Maas ep Schelde groeiden tot geduchte medpdingsters t handelsfortniii van de Amstelstad nain voortdiirend af haar vorstelijke kooplieden ontaardden in speciilanten agenten en schncherjiars in elFecliin De schrijver treedt nu in overzicht vnn de middelen die in onze eeuw aangewend worden ogi Am M A H KTBERICHTEHr Gonda 3 Oct B j gewonea omzet bieren de pryzcn n enoeg onreranderd Tuwe puike Zeeuwaohe 14 26 i 14 76 Uinianlf 13 60 14 ToWer ƒ 11 a 1S 60 B i puike ƒ 7 20 a ƒ 7 80 Mindere ƒ 8 26 i f 7 Voer 6 45 a u Geret puike ƒ 6 Ï6 i 7 kindere 4 90 l f 6 H er korte ƒ 5 60 è ƒ MO liuge 8 20 ƒ i Hennepuuui ƒ 7 80 8 ƒ 8 26 De veemarkt met gewonen anvoerj de handel iete trager Varkeni en biggen mede trog Kaas Aangevoerd SO partyea j pr Mn 308 31 60 Goeboter ƒ 1 64 i ƒ 1 64 Weiboter 1 20 i ƒ 1 8 Mm T t B U rgerlUkeStand OlsoBkM S Sept Jacques Ailfiën ooden M J Schelfcr M P H L ril 30 JohonnM Adrilan ouden A DorlIau4 en N lie Muil 1 Oet Heudrika Johuoa Olden i U ïto den lio en J VVieier Maria Heiidril Elisabeth oodare H L Koopman en S E Roicntrateii Fitter Corwlis tsfef C oo Veten en J N Kamper S Jobauaa W illicliaina ouden J C Kroamj an C H Uewta Ovaattiiciii S Out A Sehran 8 aa Gaatiwo 2 Oet O aa der louw ea O Bi i Zogt ük n i llappeL A Bakkeren i PMon i Zuidam l W Oaa ADVERTENTIËN De ondeigeteekende lietaigt ook nsmeBB isgne fiunilie en verdeje betrekkingen Egn n iürtelüken dsak voor de dêehieming hem kpwtaen ter gelageaheid Tan tfln 2 ARIG JüBILÉ al Putoor d r Si Joiepbs Kerk alhier A F RANSHÜUSEN GotKfa 1 October 1872 Ondergeteekende berigt iflnen gewcbten Begnnetigers dat de KINDEE I iANSLES Maan lag a 8 Tan 5 7 nor de fonds een aan Tang neemt Ook Toor meorgeTorderden bestaat er gelegenheid voor PRIVAAT 0NDBEW1J8 tenhuije vaüi ondergeteekenda Spieringstnat F 78 fl J OOBI88EN 09 ondergeteekende LINNENNAAISTEE n beroep geeft langs deaen weg kennis dat g rich gevestigd heeft op de ZengstnMt G 11 81 en zieh minzaam aanbeveelt tot het ontvangen van bestelliBgen in haar Tak Gouda 3 Oct 1872 NüGTEtBEN llUilEESTEiniIARif te LEKKEBKEKK i BURGEMEESTER en WBTHOÜ tDER8 yaa Ltlcktrkerk maken bekend dat bg besluit van den Baad dier Gemeente van den 3 September 1872 n 25 goedgekeurd door Heeren Gedeputeerde Staten van Ïnid Holland bö beschikking van den 23 daaraanvolgende n 40 aldaar iga ingesteld TWEE MAJAABS VEEMARKTEN te houden de eerste op den tweeden Woensdag in October en de tweede op fen eersten Woensdag in Novembsr van ieder jaar Dat dus de BEESTE VEEMARKT dit jaarinvalt den OCTTOBER en daJEWEBDE den 6 NOVEMBEll Sanstaande Lekkerkerk 1 October I872 Burgemeester eu Wethouders voornoepid De Secretwis De Börgemeester J D GKUUTBR R BLOK WeOmder Vmumm mmm EJATATEB OPENBAB De NotaM J 6 ÖROÜWEB NUHOFF te Baattrtcht mI op WOENSDAG 4en 30 00T ffiE 1878 1 üteirgMa elf nnr in de Ske Jok DoauM ie OixWifer VERKOOP Een TUIN of BOUWAEKEJR pji Pn oef te Oitdevxiter groot 27 Q r 25 Q 1 En twee BOUW K £RS in Zoid LfiiMshoten te Snelreuxiardrééa groot 18 Q r Ö7 D en één groot 14 D 5 D En voor z jarai VËRHIPÈÈN Een BaOWAKEjEB tJR ot 36 □ r 23 D e in Noord Linscbotea onder Oudewater aan dei Cingel laatst in hoor bflT STRENG Alles e af tvaarden 1 Janoarg e k Ürbanus Pillen bereid volgens het aloude en ecUt recept van de Wed KUENEN ft ZOON Chemisten Deze ÜBBANÜ8 EItIJBN agn door ons in doosjes a 37 s Oerit én in dubbele doozeij te GOUDA alleen én nüsluitend vefkrögbaar gesteld bfl den ftr L SCHENK de Hoogstraat Wg w ar4chuw n toot het gebrOik van iiamaaksels welke njten tracht in onüoopte brengen J 1 J lii j r i p i l M ijf t r Gaoda Ijrak nw A Briukataoi t J J J 0 9 DIREOTIE dar atoomboot HaatsehappS yoLiftaOTNö vajiSodo niiifjtiden 0 n4a f r erigt t de ZOICÖAGSDIENST heeft ofig honden en de geijrone Zomerdi ensten blgven TooirlïgBan ¥ aa ÖMlda wm Leidtn waaif 6m iÓ 20en namiddajj A wtf NB Vfpaganotgens 4 Zaiïui bgiqioNgeos 4Vf nr in plaats Tsn 6 n Ur l Vaa Lédeii miar Gouda smoig S enitit dag li B 5 Mt 7 DbDIHEGTIB y Gmdtt Z Oet 1872 fleden verschijnt de lilEtfWB ÜITGATI VA PB ZSLFBEWARINQ 6eoeeskundig Volkshaodlwelf OT£Il nX aVNBZtKO OKK ZINlIWVaBSi APFIl e VA HET HeCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of hnitensporigheden door Dr LA MBRT N 37 Bedford Square te Londen Lid van het HBelkundig Genooteehap in Engeland enz Hg is dagelfks ten gnen huize te eonïialteiefi Wie niet bö hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisselins in dé Hollandsche of Fransché taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en pp veUige wnze naar alle deelen der Wereld verzonden De ZBLFBEWARING LA PRESERVATION PEBSONBLLB ouder ztjn onmiddellijk toeeigtdoor een de skundige op nieuw vertaald en voorzien V8Q vele nieuwe af bedingen is door hem verkrngbaar gesteld bjj den Boekhandelaar H A MEI R N Z Voorburgwal over de Mdateegte AmiUrdam doch alifen op franca aandraagmet vooruitbetaling de Nederlands ih üi avevoor 70 ets en franco pér post 85 Cts deFransché Uitgave Voor 50 Cts en franto perpost 60 Ct9 Door bet toezenden van f portnegels kan men de zelf bewaring direct door gdieel p N tafl od i l d aehrflwi mtvaageiu M 11 i De uitgave decer Óonrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATER DAG De prgs per drie maandett ia 1 75 trtaeo p r poatt 2 Kenaisgeving BIJ TOIG SCH OUW BURGEMEESTEE en WETHOUDERS der Gooeentel Gouda Gezien arti 43 der Téh nlen ng via Politie roor die Geneente vsatgesteld den 16 Junij U Aaguatni 1866 en afgekondigd den 12 September daaraanTolgegde Brengen ter kennis der Toerlieden en Hnurkoetsiera dal Op Zaturdag den IS October 1872 des morgens ten 10 Ore op bet plein achter bet Waaggebonw nl wf den overgegaan tot de algemecoe keuring hunner Rytuigea zullende de nakeuring der 9P dat lijdMip verhuurde of in gebraik zgnde Rn tuigen pïaAta hebben Zaturdag den 26 daaraanrotgende ter zelfde ure en plaatse ööuia den 4 October 1872 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Batgemeesier Dlt003LE VIiE FOBTÜIJN VANBeBOEN UzENpoOItN BUITENLAND i BDilenlandsch Overzicht Geen enkète politieke gebeurtenis noch eenig feit van gewicht valt beden mede te deelen In Pruisen rordt de opening der kamers die den 21 Oet icsl E laota hebben net groote spanning afgewacht In et heerenbuis moet de Kreuorinu g in behandeling komen en in het lagerhuis zyn bet de toegezegde wetten regelende de verboudiug van de kerk tot den staat die deze zitting tot eene der belangrijkste belooft te maken De Prm Corretf deelt mede dat Bismarck op het laatste aohryren van den bisschop san Ërmeland heeft geantwoord dat het Marien burgerfeeat tot het verledene behoorde dut hy de geheeie briefwisseling in handen had gesteld van den minister van eerediensl en bij voortaan niet meer onmiildelluk zich met die zaak kon inlaten De Volktzeit tegt dat genoemde bisschop z u zaak roor de reohtbank wil brengen Wy wezen reeds vroeger op de waarschijnlijkheid van dezen stapi wordt de quaestie zuiver gesteld dan geldt bet de beslissing of het Pruisische landrecht nog kraoht van wet heeft na de invoering der grondwet Ook in de Ersngelischc kerk begint men behoefte te gevoelen aan zelfstandigheid de te Halle vergaderde kerkendog heeft besloten een verzoekschrift te richten aan den keizer waarin aangedrongen wordt op bqeenroeping van een rertegenwoordigiiig van al de Evangelische kerken des rijks De dag van 1 Oct was roor Frankrgk een dag van rouw Da ternl jn aan de Klzassers en Lotharingers voor de natibnalit itskeuze gest d was te r uren in den nacht tusschen Maandag en Dinsdag verstreken Aan een der horde gevolgen van den oorlog was daarmede op nieuw voldaan OuiSienflen van Ëizassers eu Lotharingers moesten vóór Mflnsilag unno woonplaatsen vaarwel zeggen willen zij niet A D V E E T E N T I É N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel iueer 10 Oentek GROOTE LETTERS worden betekend nttar plaatsmunte Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN De monarchale bladen vallen Gambetta hevig aso de Pairie verlangt dat Thiers zich msten tot den heiligen strgd tegen het radical iflr en terstond bij de opening der Kamer zich in dien geest uitspreken doet de Begeering dit niet dan is Frankrgk verloren De S nilipie JFrmfaüe heeft tot heden geen Ier aanvallen beantwoord Gambetta zet intnsschen zgn reis voort Maandag was hg te Bonneville waar hij door den maire den gemeenteraad en eenige leden van da Nationale Vergadering werd ontvangen des avonds een banket waaraan 20 personen deelnameB Dingsdag was de ex dictator te Annecy De officigue bladen iprekén tegen dat de partiouliere secraHtris van den prefect van Grenoble eu eendeputatie van de oRicieren rau het garnizoen Gambetta z jc OHn oomplimeuteeren Ondanks knnne optie bij het aanbreken ran den dag onherroepelijk a s Duitschersbeaehouwd worden Ehtdéptnimpe de r s verzekert dat gedurende de laatste dagen het aantal dezer gedwougeue emigranten zóó groot was dat geen enkele spoortrein die ran de grenzen kwam op den joistea 4 jd zgue bestemming bereikte Een telegram nit Kew Tork meldt dat Uoraoe Greelejr na eene afwezigheid van 10 dagen aldaar ia temggekoaen in welk t jdsverl iap hij 3000 mijlen dootteisil en 200 redevoeringen uitgesproken heeft Hij gelooft in Peusylranië Ohu eu Indiana de overwinning te zullen wegdragen Wordt aan die reriiwachting beantwoord dan kaa b j met Caesar uitroepen iwiit vidi viei Want feel tijd om zich ran die orerwioning te orertnigen kan hij onmogelijk gehad hebben wannaer mep bedenkt dat j gemiddeld per dag 300 m jlen aflegde en borendien neg 20 rederoeringen uitsprak Het uitzicht op den prvaidentezeiel schijnt den candidaten buitengewone krachten te verleenenl Maandag morgen te 9 uren heeft op de citadelte Cairo een plechtigheid plaata gehad voor Egyptevan ontzaglijk groot belang In tegenwoordigheidvsn alle hooge ambtenaren en alle vertegenwoordigers der vreemde natiën is een firman van den sultan ran Turkije raargelezen w nrb j Xurk je afstand doet ran al zijne rechten ten aanzien van Egypte s binnenlandsoh beheer zoodat den onderkoning m dit opzicht gebeele vrijheid van handelen gegeven wórdt Karakteristiek is nel het oog op de bekende E t ptische verkwisting de opmerking welke een der bladen op het t bericht ontrent deze gebeurtenii laatvolgen dat de khedive derhalve in het vervolg teeningen kan sluiten zonder de goedkeuring van densultan F EIANKBUK Eindelijk heeft ook de B Uique Frmfaiêe ie redevoering van Gambetto waarschijnlijk door hem zelf nagezien meegedeeld Daarmee is men in het derde tijdperk ran beoordeeling gekomen Ëerat opSe depêche van de Daüg Neiet ont ltegis en verontwaardiging b j djB regeeringsmannen daarop kalmte en afwachting na het rerpiïig van de Coraaire en thans schijnt men weder tot den eersten indruk teruggekomen De liberale bladen gaan voort met de zaak te verzachten zij wgzen er op dat Gambetta h aeft gesproken van de république progreesire en de uitdrukking république radicale rèrmeden De Sien puUic het orgaan ran Thiers soh jnt zich echter bedacht te hebben dat volgens Tailleyrand de eerste indruk de wi r ïs en trekt opnieuw scherp tegen den ex diotator te relde het blad geeft toe dat men de beteekenis an de te Grenoble uitgesproken rede eerst overdreven beeit maar d t deze desniettemin gevoi rlp is inzonderheid wr Sh dé denkbeelden die zij opwekt n het exclusivisme tegenover sommige partgltoofdeu Tegen deze theorie gaat het blad voort moet iedereen proteateeren OHclat zg de rechten van het geweten de vr je uitirg der gedachten kwetst als men zulk een theorie rerplaatst in tijden van politieke verwarring en godsdienstige opgewondenheid dan zou zij evenals in de 16e eeuw de redenaars en schrijvers op het schavot te brengen Door welke middelen vraogt de Sien pablic nil Gnmbttta zijn theorie ten uitroer brengen wanneer zij die haar zijn loegcdnnn de ia erderheid moeten vormen 1