Goudsche Courant, zondag 6 oktober 1872

l Tf p Df M t Binvienjandsche Z ken heeft bepaald dat de verkiezing van een lid van de TweedeKamer in het hoofdkieadistrict Amsterdam noodiggeworden ten gevolge van het aanaetnen der betrekking van lid van den Raad van State door mr J Heemskerk Bz kl pifata hebben ftp Dins4ag 22October e k en Aai zoo eene berstemmiog noodzakelgk ifi die 1 gehouden worden op Dinsdag 6 November dearBanvolgen4e Dezer dagen zou het vergelijkend examen plaats hebben d r olIicitan n naar de vacerende boofdoqderwipara trekkiog Ie Wieoa en 2eldam Van de drie zich afgemeld M bende sollicitanten waren slechts twee oppkomen die al dadelijk aan de betrokken autoriteiten te kennen garen wel lust te gevoelen zich eens aan een vergelijkend examen te onderwerpen ten einde de gewone routine van zulke examens meer en meer te le n kennen do h dat zij i e bij een eventneele benoeming evenwel genoodzaakt zouden zien voor de b tre ki g te bedanken uithoofde de daaraan verbonden jaanreSde van zegge ƒ 420 aiet voldoende was om daarvan overeenkomstig de liehoeften des tegenwooidigen tijils te knnnea leven Het examen had geen voortgang Op 1 Nov e k zal de opening van het gedeelte spoorweg Vfu DcKdrecht naar Fijenoord plaats hebbeu en zal dat feit feestelijk worden gevierd Gene commissie gevormd uit de sertegcDwoordigers van Dordrecht en vfn l aadel co ngverheid zal daartoe het noodige overleggen om later de piedewerking van balangjiebbenden en belangstellenden in te roepen D Cl De algemeene vergadering der Nederlandsche vereeniging tot aftohaffing van sterken drank zal gehouden worden te Utreeht op Dingsdag en Woensdag 8 en 9 October Behalve over twee wijzigingen in het algemeen reglement zal de algemeene vergadering te beraadslsgeu hebben over twee vooratellea van het hoofdbestunr luidende De algemeene vergadering fc tot behoud dezer belangr kevischsoartvoldpen terdaa o it den ataat Tas verval op te hefiieo Dit brengt b a eifrM ofi iea aanleg van t NoordhollaiMlsch EismI ver olgeus op de doorgraving van Holland op lijn sma st De inspectie tocht door kern in gnelscbap van de heeren Dirks en Jitta meegemaakt wofdt dnna levendig door bcm ge acbetst Hij deéll tal van techniaobe bijzoaderbeden mee en w st vodal ook tf de b nt onoverlwalgke natunrlgke zimngheden waarmede de iagtnienn te worsteleiE htdmui zWSl iglIMeD die u vMf oplichten van meer beteekeois acht dan de grootate hirvderpaleri bg fr graven van t Suez kauaal t Dninlandachap najiij de westelyke uitmonding van t kanaal nuemil by to ffèl ver vaik giootask toch zoo wuesi OD wild lüi nKa aiackla er aa oatmoateo zal En t eeegezicht nnn t strand by een krachtigen Zuidwesterbries met de nitstckende hoofden en Titaua in t verschiet maakte op hrm den indrak van verbeven woestheid en verlateubeid Welk een f elqktnia roept bij met de werken te 8aea u toch welk een verschil in licht eo klimaat I Bg den t Koordigen staat van dtn AmèteMlamsehen handel zóu eindigt le schrijver kon t den schijn hebben alsof 1 Noordzee kaoaal op een onnoodig uitgebreiden en kostbaren voet ware ontworpen Doch de HoUaiider tqn even praetisch als verziende en ondernemend en men kan er op vertrouwen dat zg nimmbr iets mllen mmvin n inder de zekerheid van hun kosten te zullen goedmaken Zoo zij zich al aan illussiin overgaven bon volharding en vastberadenheid zullen zeer vermoedelijk die illussicn tot werkelijkheid maken Verleden Zaterdag is de alderman sir Sidney Hedley Waterlow oud aherilF van Londen door de kiesgerechtig l urgers der City tot lord mayor van Londen roomfSli U7S benoemd Sir Sidney s naam is te Louden welbekend in verband met vele menaoblievende liefdadige en godsdienstige insleliingcii en meer bepaaldelijk wegens uelgeslaagde bemoeiingen in bet belang van het bouwen va mudelwerkmanswoningen in verschillende deelen ran Lött dan Hg werd in 1867 destijds sheriff zijnde ter gelegenheid van het bbzoek van den sultan van Tu kge ea den onderkoning van yple tot baronet veriicvan DUITSCHLAND De Regeering van Hessen Darmstadt heirft het ontwerp der Kieswet gewijzigd De indirecte verkiezing door eeae bepaalde categorie van kiezers heeft zg behouden maar tevens bep iaid dat de benoeming van een i iescomité uit die categorie zal geschieden door inlddel van algemeen stemrecht Wijders stelt ig voor het recht van den aiiel tot ahonderlqke verkiezing van zes leden dar Tweede Kamer af te schatfen De speelbank te Ems is den SOslen September gesloten De andere speelbanken zullen ditmaal in plaats Van a s gewoonlijk met October ditjaareerst op den Sisten December sluiten alzoo totop den laatsten dag van dsn termnn waarop zijf volgena de Bijkswet moeten zgn opgeheven De Kleermakera vereeniging te Schwerin enbet Comité uit de schoenmakers te Wismar Bebben bdnne VRigenboten in Mecklenburg uitgenoodigd tot bywotting eencr algemeene vergadering om te beraaditagen onr het oprichten eener gecombineerde klerreta schoenmakersvereeniging tot bescherming van de belangen dér patroons in die vakken en regeli ng dér werkloonen In de vorige week Is te Muuehen de eerstevolksgaarkeuken geopend Zij is verdeeld in tweeklassen Op de eerste verdieping heeft men voor 8 aio krealzer soep groente rundvlessch en brood op de tweede verdieping is voor 13 a IS kreutzerhetzelfde verkriji baar benevens r igout en andere spgzen Het bier la goedkooper dan ergens anders Deneersteu dag hebben ruim duizend personen uit verschillende standen er het middai niaal gebruikt Voor een paar dagen is de Zoologische tuin te Berlijn met een paar rhinocerusien verrgkt Hetgeen bet bejtagryke van deze aanwijst niet weinig vermeerdert ziju de volgende bgiomlerbeden In de eerste plaats is een werkelijk paar in het bezit der zoologische vereeniging gekomen want het is mao en é f ten andere mogen de eohtelingen er roeor M dragen dat zij in hunne soort een koloaiaal laar zgn want iet intij rip van den wagen waarmede tq per spoorweg uit Hamburg naar de hoofdstad zijn vervoerd wegen zg niet minder dan 90 centenaars De beide andere rhinocprosscn vroeger in hel bezit der Vereeniging zi n verkocht en vertrokken naar bun nieuwe bestemming roet den stevig gebouwden ifagen waarmede tet nienire paar was aangevoerd Uit Dresden wordt o a het volgende aan de SaUami Hond ieit mecgeslecid betreffende let erstt llgemecDe congres van Duitschc bandwerkslioden hetwelk op 27 ile icr aldaar is geopend Het eerste punt dat ter brhandtlmg erd gesteld was het volgend het voorstel strekkende om bg de regeeringpa vtn dta Nofird ifitsebtn Dqnd aan te dringen op bet intrekken van art iTO der wet op de uitoefening der nijverheid Dnarin wotdt bepaald dat zoowel de patroons als de gezellen ten allen de het Rnht hebben om den dienst op ts sgsn ondn VttoriVWirt dat 14 dagen te voren aanzygint daarvan gcschie4e Hierbij wordt uitgegaan van de ODderktelling dat geen vaste overeenkomst betreffnidé de Ivik vatf den dieuattjid zijn aawftegaan Na eenige discasaia is het vooistel door de vergadering verworpen Tot leviendiger debat caf liet volgende voorstel aanleidiiWr atreltkéad I tot wederigvoeriag v n de bqialing dat een tceding zijn palroos h wien hg in de leer is gegaan niet mag verlaten vóór den afloop van den leertgd 3 tot vaststelling van de volgende bepaling ijao fcïl einde van den leertijd genaderd zal de leerling gehouden zgn een proefstuk in te leveren Hiervad zal afhangen of hg als gezel aangenomen zal kunnen worden of niet Van verschillende a den heeft men beweer dat de oorzaak der verkeerde verhouding tnsaohen patroon en leerling grootended moest worden gezocht bg de patromti Om vaa een leerling eeu ordeljévend bekwaam en goed ontwikkeld gezel te vormen zoo zeiile men daartoe is een eerste vereiscbte dat de patroon aan wien de eidii g eens leerlings wordt toevertroawd di hoedaaigiwreu n audare zelf bezitte Bg de itfeesten ontbreken zoowel de technische als de intellect ucele vereiscliteu om die laak naar behooniu te Vervullen Als regel toch mag worden aangenomen dat de patroon om zich d van zgue plicht te kunnen kwgten den leerling in zgn huis in iga gezin bekoort op te uemeu En zou men durven beweren zoo vroeg men dat de patroona de neodige gesobiktheid en bekwaamheid daartoe bezitten Anderen hebben en op gewezen dat dergelijke dwangbepalingen in strija zgn met den geest onzer eeuw i dat geeh wetgemide vergadering aan dergelijk voorstel ooit krüht van wet niu verleenen De meerderheid beeft ten slotte haar gevoelen aldus gefbrnuleerd mocht zij al hare goedkeuring aiet hechten aan het rooratel zoools bet is ingediend niettemin bebooren pugiugen te warden aangewend om van den Rijksdag te veriwrygen dat bepalingen worden uitgevuardigd tot wettelijke regeling der betrekking tnssohun patroon en leerling Onder protest vaa eenige le en werd jiet voorstel met groote meerderheid goedgekeurd tUU deze toevoeging dat het centrale comité wordt gemachtigd deswege zoodanige Voorstellen tot den Rgksdag te richten ale strakkau kunnen om verbetering in den toestand te weeg te brengen Terwgl over dit punt wetd buaadslaagd ontving de vergadering een bezoek hetwflk van gruote belangstellingvan dtzpde der autoriteiien getuigt Vele stedelijke gewestdgüe en miuisterieele ambteuarsn vertoonden zich niet alleen in de zaal maar eeu hunner de kreisdirector von Künneritz deelde aan de vergaderden mede dat de regeermg met belangsteÖirig van bet verhandelde ter vergadering kennis zou nemen hg gaf daarenbo en de verzekering dat het punt in behandeling zeer de aandacht der rogeering bul getrokken eti dat zg met de vergadering van gAoelen was dat maatregelen tot beteugeling van het kwaad het willekeurig verbreken van het contract door leerlingen enz behoorden te worden genomen Schier zonder eenig debat is het volgende voorstel goedgekeurd het congres zal krachtige pogingen aanwenden om wettelijke bepalingen te doen uitvaardigen waarbij het bezoeken van kerbaliugscholen aan de leerlingen wordt voorgeeébreven In de tweede congrepitling gn nog de volgende bepalingen aangenomen Het centrale comité zal zitting houden te Bérign i in de hoofdsteden der verschilledde staten van Dnitsehlajd zullen hoofdcotoités ign en aan deze is de zorg opgedrageri voor het vormen van afdeelingen over bet gaiisohe land Wgdera is het besluit genomen dot ieddr gezel verplicht is een livret te lte iitten Over de benaming biérvaa ia lang geredtkaveld en eindelijk aangenomen d t het livret zal heeten een controleboekje dat wn de patroons noch van de gerellen voortaan verachte hijdragétt znllen worden gevorderd in de kassen van ziekenhuizen dat met ijver zal worden gearbeid om in alle staten zoogenaamde Hsndwerkerkammern in het leven te roepen welke inrichtingen moeten strekten om voor de belangen der bandwerksklassen te waken Als een bijzonderheid mag worden med edeeld dat een der leden van Jhet congres de heer ïodt eei draaier te Minden niij die gelegenbeid o a het volgende zeide Wij mogen hter in de aangewezen richting doen ih jeen wg kunnen het zal tot niets leiden zoolang één zaak niet is tpt staltd gekomen nevens t noljtfeke Huis van Afgevaardigden moet nog een ander zitten nsmelijk cen sociaal Huis van Afgevaardigden In de eerstvolgende zitting van het congres dat is in hrl aanstaande jaar zal het ceiitiÉle coa Uj de ontwerpütatuten ter beraadslaging iodienea s p p mNBNI P OKOUDA 5 OCTOP B SchaalLwedlstrijlh GOUDA KAMPEN wit zwart n iPet G 3 G 4 82 Zet O 6 D 6 r f u de Openb 9e hMr van D n Burgerschool voor jongens en de heer van Ingen V hulponderwijzer aan de bijz school voor Christelijk tK onderwijs alhier hebben met goed gevolg exameu afgelegd in de Fransche taal en de heer A de Noog kw eekcKng aaa de Tossehenechool Voor halpeoder iVÜ er Gisteren morgen heeft hier eeae pogiag tot diefstal plaats gehad die van een zeldzame bhitaliteit getuigde In de voorkamer van den heer de V op de Vesthaven alhier ia een man door de openslaaada voordeur gaande binnengedrongen en was juist bezig dèn inhoud van de weivoorziene zUverkast aan het venster te zetten om zigh even later met zijn buit uit de voeten te maken toen een dochter des huizes de kamer inkwam waarop ds diafsiebten spoedigste verwijderde Dit geval spoort aan tot voorzigtigheid om niet steeds de voordeur open te laten terwgl hst huisgezin en de dienstboden veelal in het achterhuis zich bevinden In zake van moedwilfige mishandeling werd Donderdagmorgen in de xitting van de Arr Bechtb te Botterdam door den Off v Just g vurderd dat zou worden opgelegd aan J H en Q S schippers van beroep wonende te Oudewater gevangenisstraf voor den tgd van 16 dagen te ondergaan in eenzame opsluiting en betaling eener boete van 8 of éen dag subyuiair mede eenzaam en aan O G polderwerker ie Gouda woonachtig cellulaire gevangenisstraf van acht dagen Voor het beleedigen en mishandelen van bedienende beambten der politie Vequireerde de off voor H V wonende te Gouderak oplegging eener cellulaire gevangenisstraf van éen maand en betaling van twee boeten van ƒ 8 of éen dag subsidiair mede eenzaam voor elk der boeten Tot hoofdonderwijzer te Haastrecht is uit de medegedeelde voordracht benoemd de Heer 6 de Jong Jz hulponderwgitr ta s Orarenhage In de gisteren namiddag te S uren gehouden zit ting der Tweede Kamer is o a ingekomen een gewijzigd wetsMltwerp tot wering der besmettelijk veeziekte f Tegen aanstaanden Maandag te 1 uur zijn verschillende wetsontwerpen van minder gewicktigen aard aan de orde gesteld ook bet wetsvoorstel tot toe kenning van pensioen aan de diwhters van wijlen Mr J R Torbecke zal in die zitting in behandeling koqien Dinsdag constitueerde tich te Woubmgge eeoe afdeeling der Hollandsrhe Maatschappij van Unilbouw voorlooplg 28 leden tellende voor Woubrugge en omstreken Men vleit ich dat vele leden uit aangrenzende gemeenteó zuiKn toetreden te doen bloeien deze afdeeling Het wetsontwerp tot toekenning vsn pensioea aan de beide dochters van Thorbeeke ia door de overgroote meerderheid in de afdeelingen der tweede kamer met bijval begroet Men joichtte het denkbeeld toe om op die wijze van staatswege hulde te brengen asn de nagedachte nis van den staatsman en roemde bet in t afgetreden bewind dat het daartoe het initiatief had geutmen Itttosschen werden enkele bedenkingen van ondergetehikten aard ingebracht tegen den vorm waaraande betrokken ministers hebben toegegeven de aam haling van art 42 der pensioenwet in den oon iderans Men zegt dat in bet thans bg het Departementvan Justitie bewerk wordend wetsontwerp over derecbtelgke organisatie zal worden voorgesteld deafschaffing van de Provinciale gereohtahoren dpchbehoud van alle rechtbanken De Kon bewilling is verleend op het bij het verzoekschrift overgelegd ontwerp der acte houdende wijziging in de statuten van de naamlooze vennoot sehap de Gorincherasche Sohroefstoombootonderpeqiing gevestigd te Gorinchéïn besluit tot het rjchten van eta dres 1 aan denl inia r van Binnenlandsobe Zaken daartoe strekkende dat 2 Exe allen invloed gelieve aan te wendenopdat bet openbaar onderwijs en inzonderheid deStsatsschool dienstjbnar worde geasaakt lot waarschuwing der jeugd tegen de besmetling van densterkeu drank en 2 aan den Minister van Justitie ten siude van Z Dxo Je noodige voorschriften mogenuitgaan opdat de tabellen der gerechtelijke statistiekvoortaan zoo warden iogeriebt dat tg van jaar totjaar een getrouw begrip geven van het aandeel datde sterke drank he aan de bemoeienissen onzerpolitie en justtie Het bewind van de Verefaigipg vaa n voor ed iDdustrieelen heeft een adres gencht aan de Tweede Kamer der Staten Generaal waarin aangedrongen wordt op wgzigine van de beide tariefwelten en op afschaffing der pateatwet dar acognswetten ueeiaal die op de if p en van land en waterti len Nu het nieuwe bestuur niet onmiddsllgk deze aangelecenhede aangrgpt acht het bewind het zgn plicht aan de Tweede Kamer te verzoeken dat zg der Begeering tyt eene verktaring barer voornemens ten aanzien der vermelde onderwerpen van wetgeving de gelegenheid opene en haur zooveel mogclgk tot handelen nope Het is thans zeker dat onder goedkeuring vanden lËbninkIgkeo beschermheer Z K H prins Hendrik den leden dezer door het korps KoninklgkeScherpsckutUrs tlif Botterdam verschillende w lstfgden zullen worden aangeboden aan het regiment dd schutierg te Botterdwn de afd dd ohutterg vanDelfshaven de afd mariniers te Botterdam in garnizoen de soberpschutters vereeniging te Schiedam ende soherpsohdltersvereeMlgiiu fyndracU te Vlaardingen Aan deze wedstrgden zullen made alle werkendeen baitengearifte leden van de Vereeniging tot bevordering u s lands weerbaarheid te Botterdamkimnen deelnemen Naar wg wgders vernemen zal de eerste sehietwedstrgd gehouden op 300 passen voorgezet worden op 200 passen terwgl uitsl tend voor offiqjeien OMi wadstrgd zal ploaU hebben met den revolver op a 1 P P l schietterrein op zettelgk nieuw ingerichte baan De wapens waarvpn ovetigens gebiuik z gemaakt worden beslaan uit het Beaumont Eemmingtoft Bnider en Bpomgawoar De schorsing voor den tgd van hoogstens maanden door B en W uitgesproken over den heer l h ank m hoofdonderwgzer aan de Tusaoheuschool Lr a te Amsterdam welk feit w j in ons vorig n lifb ben vermeld IS het givolg g fest van een licha melgke kastgding door dien onderwij er naar wn vernomen op verzoek van den vader na sohooit jd toegediend aan een leerjin j dier school die zich aanherhaald schoolverzuim ongehporzaambeid en wangedrag had schuldig gemaakt Genoemde hoofdonderwijzer heeft in de schoolwereld een uilmuntendennaam wat bekwaamheid en omgang met zijne leerlingen betreft saodat men van hem allermitet eeudergelijke bnitensporigheid kon verwachten De vader4ie dikwijls den wensch bad i tgesproken den onverbeterljjken knaap in een verbeterhuis op te sluiten heeft goedgevondeb wegens die mishandeling bij hei 0 M tegen den onderwijzer eeoe aanklacht in tedienen welke hg echter reeds weder heeft ingetrokken N aei a ds geiondlieid vaa den knaap fsdoor de luohtigiog naar wiJ vernemen niet toegebracht De Duitsche Visschery rereeaiging heeft tengevolge van den tegenstand der Nederlandache Begeering teu opzichte eener overeenkomst omtftat geioeenschappeIgke bepabniep op de viasgl otq ia den Hijn eene memorie opgemaakt waarin qj alt haar gevoelen it kennen geeJTi dat DqitscUiind teq aaozi eener Nederlandsche wet qp de lalgivtfwherij de volgende punten in den vorm van wpniobe behomrd keatwK ts maken 1 De voorschriften der Mannheimer danventie t a 27 November 1869 xijn geschikt om ia de Nederlandsche wet te worden ngenomen en voldoen aan dig wederigdsche belangen by de Bijnvisseherij uitgezonderd de bepalingen aangaande den verbodói tjjjd van visschen 2 By het verdrag wejks spoedige herziening o i grand van gemeeaschappeiyke onderzoekingen en waaruemingen was vooruit te zien kou men voorloopig in den daarin genoemden verboden tgd bérosten Mocht chter in eene Nederlandsche wet die tgd definitief geregeld en voor altoos vastgesteld warden danzijn hiertoe ds in bet verdrag aangenomen bepalingen niet voldoende 3 Eene Nederlandsche wet op de zalmvisschen j in den Kgn kan slechts dan aan den rechtmatigeo waoiKeer elke zalmvaogst op die riviA verboden wordt voor den tgd van aiostens 36 oren op een en de I lfden dag per eek 4 Nevens dezen wbkelgksohen tgd van verbod moet een JHdrIgkschen verboden tgd van miuitens drie maanden worden vastgesteld j Deze memorie is aan den lyksunselier gezonden met verzoek deu punten bg ds Nederiandwhe ReK erinf te ondersteunen tnV t tiin verschillende binnenen o buitenlsndscbe autoriteiten verzocht teverklaren of de Vereeaiging met dit een en Mervan de Nederlandsche Wetgeving te verlangen verdergaat dan zg met het oog op de belangen der Nederlandsche zalmvisscberg en hA behoud dezer vischsoort in den Bgn gaan mag IS eZOJiDEN Gouda l Oct 1872 Mynheer de Sedacleur In uw verslag van de laatste gemeenteraadsvergadering komt voor dat de rekening van Regenten der beide gasthuizen is goedgekeurd met acht tej eo vgf stemmen terwgl in het volgend oommer de vóóren tegenstemmers bg namen worden opgegeven Zooals dat versUig daar ligt moet ieder in het deukbeeld geraken dat vgf leden van den Ilaad eenvoudig tegen de goedkeuring hebben gestemd ook de leden der Commissie die voorloopig deze rekening onderzochten en in hun lapport tot goedkeuring badden geadviseerd Dit verdient esn kleine rectifloatie Bg bet voorstel tot goedkeuring was een clausule gevoegd niet zeer vereerend vgor genoemde Commissie en hiermede dit mag men veilig aannemen konden vgf heeren zich vereenigefl zonder deze clausule zouden bepaald de Heeren Luiten van Straaten en M wnak r in overeenstemming met hun rapport vdór de goedkeuring hebben gestemd U reeds bg voorraad dank zeggende voor de plaatsing blgve met hoogachting Uw dienaar C ME88EMAKEB BurgerlUke Stand Gtsoaui pet Jahnaes Ceniclit otileri J jp Lwijsird ea E Ouwel 8 Aoaa asden L Soet ea A Ha awt 4 Dirk ouders V Reparon en M de Jong ADVERTENTIÊN Vflor de vele bewgisen van deelneming ondervonden bg het plotseling overlgden van mijn geliefden Vader den Heer C WOUTBzK betuig ik aan vrienden en bekenden zoowel binnen dank als buiten deze stad mgn oprechten R WOUT Gouda 5 October 1872 Qjpeujbare Verkooping w te GOUÖA op MAANDAG 7 OCTOBKR 1872 des voornuddags ten elf i re in het logement de Paabw aldaar van Een goed onderhouden HÜI8 ruime WERKPLAATS en ERF met TUIN en SCHÜÜR daarachter aan de Tnrfinarkt te Gmda wgk H N 46 En een perceel BOUWGROND liggende achter huizen in de Waleste te ou 2a kadaater Sectie C N 465 gedeeltelök Op DONDERDAG 10 OCTOBER 1872 des Toormiddags ten half twaalf ure in het koffijhnjg DE Hakmonik aldaar van Eenige perceelen WEI en flOOILAND liggende in de Hiddelwiljêng te Gouda en in de Achterwillena te Seeuwijk groot 6 hectaren 20 aren 29 centiaren En op DINSDAG 15 OCTOBER 1872 des voonoi dags ten negen ure aan het Hui wgk K N 237 aan de Peperstraat te Gouda van Eene groote partfl STOELEN en TAFELS andere MEUBELEN BEDDEN en BEDDEQOKD SLAGTBRSGEREBDSCHAPPEN enz Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore TW den Notaris W J FORTÜIJN DRüOGLBEVER te Gouda OpenbaTe Verfcoopinjy op MAANDAG 28 OCTOBER 1872 voorm Slf nur ill db Zalh te Gouda ran een walmgerigt onderhouden en van onderscheidene vertreSkeu en gemakken voorzien WOONHUIS met TUIN en SCHUUR aan de Tnrfmaritt wflk H B 65 te Gouda Te aanvaarden 1 Jannarfl 1873 Breeder bg de biljetten en inlichtingen bg de Nt wssen Mr KIST te Gouda of J G BROUWER NUHOFF te Haaetreckt Openbare Vrijwillige Verkooping in eene Zitting ten overstaan vanden Notaris 6 J 8PBUIJT Residerende te Ouderkerk a d IJesel op VRIJDAG 8 NOVEMBER 1872 des voormiddags t n 10 ure ten huize van 6 van DAM Herbergier te Stolwijk van Een partg WEI HOOI en BOUWLAND gelegen in de Gemeente Stolwijk aan de znidzgde van het Begersche te zamen groot ruim 13 bunders bg biljetten breeder omschreveu Nadere informatiën zgn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris en voor zooveel betreft de perceelen n 1 4 van het biljet ook ten kantore van den Notaris Mr KIST te Gouda Openbare Vrijwillige Verkooping om C ontant Geld op ZATURDAG 12 OCTOBER 1872 des voormiddags 10 ure vóór het huis bewoond door de Weduwe JOHANNES TWIGT aan Sen IJsseldgk onder Nieuwerkerk op den IJml tegenover het dorp Oudei kerk a d IJaiel van 140 st ks ïware WILGEN BOOMEN en 8 stuks zware CANADA POPULIEREN allea liggende uitgeroeid ter plaatse voormeld alwaar zg iederen werkdag te bezigtigen zgn Nadere informatiën zgn te bekomen ten kantore van den Notaris ü J SPRUiJT te Öuderlpk a d IJssd