Goudsche Courant, zondag 6 oktober 1872

RorStnüSiilll il out mout an s zwavel en uit extract van slaapbollen zameugesteld en goed van smaak zijnde worden door alle doctoren be vonden het beste middel tegen hoest schorheid keel en borstpyu te zijn In i en Yi dozen a 50 en 30 en jo proefzakjes a 15 Cts Ilababer Slijm cii iVlaagpillcn per doos met 50 piuen 25 ets V OrinpatrOnen tot verdrijving der wonnen bg kinderen en volwassenen per stuk 6 Cts Klitl rnnOlIl i Aort den tijd van het karnen van uren tot op minuten en maakt do lW j jl Veepocder legen iOgkoorts ter bevordering der Melkafscheldlng Éenige dagen vóór het kalven wordt 7 van dit poeder met Vs kan laanw water ingegeven Na het kalven strooit men driemaal daags een eetlepel vol over het voer Bfl verstoppipg vermt ring gebrek aau eetlust alsook by blaauwe en dunne melk wordt dit poeder met zeer gunstig gevolg cebmikt Het vee krjjgt hierdoor een beter uitzien en de melk wordt r ker aan boter In Vj kilopakkeu a 60 Cts llniVerSCel XUlVerlflffiS ZOUt et eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tagen viiiiviovvi ciuiTviiiigyj jwu maagpgn maagkramp 8lechtespj 8vertenng zuur hoofdp n duizeligheid hartkloppingen enz en moest daar het ook bjj het inmaken van zure vruchten het weekkoken van groenten vooral peulvruchten als erwten boonen linzen enz zeer goede diensten bewjjst in ieder huisgezin gevonden worden In 7j pakken ik 60 in 7 a 30 en in pakjes a 18 Cts Illiaf An llrnnnck zonder schadelijke bestanddeelen bevrjjden oogenblikkelük van de hftlUldlUll UlUIHItl igjjg KIESPIJN Het fleschje 45 Cts Zeker Middel ter verdrijving van ratten en muizen zonder vergif Een bus van 80 Cts is voldoende om net grootste huis of schip een geheel jaar van alle ratten muizen kakkerlakken schwaben enz vr te houden Proefbusjes kosten 50 Cts Alles echt verkrijgbaar te Gouda bjj L WELTER Gouwe L SCHENK Hoogstraat en J C ZELDENRIJK Markt lyg elk artikel is eene gebmiksaanw jzing EMMERIK H VOISr O Il dlBOK N Apoth en FabriJe van Chemisch techniache Preeparaten N 1268 ADVEETENTIÊN worden geplaatet van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlpe Nommers VUF CENTEN BUITENLAJXTD Buiteniandsch Overzicht Het gebre aan nieuws op politiek gebied is groot Oude quaestiën worden opgerakeld en nieuwe zelfs de minst beteekenende uitgesponnen tot het oneindige In Frankrijk loopen de debetren over twee deBonstraticn beiile propaganda bedoelende voor verachillcnde beginselen üambetta s reis ter verheerlijking en opbouwing der iproKressiere repnbiiek de bedevaarten naar Lourdes en Salette waaraan men optocktcn met de witte vlag en kreten van Leve Hendrik V verbindt üe regeering heeft haar ba isnceerpolitiek ook nu weder toegepast Oambetta s teebt ia iDdinht nroordwld in de perwwea von 6 otEcieren t elke het diner en de redefoeriog te Grenoble hadden bijgewoond en gestraft zijn door verplaatsing naar andere regimenten en twee maanden kamerarrest Aan de organiMteurs der bedevaarten is aangeschreven dat gren optochten met onderscheidende teekena of speciale treinen voor pelgrims meer veroorloofd ijn Men kan zijn godsdienstig gevoel lucht gaan geven te Loardra o Salette maar dan op eigen gelegenheid en als gewoon passagier Het onderscheid in de wijze waarop het goarernemmit in de beide gevallen te werk gant is echter merkwaordig Den officieren wordt eenvoudig de ontevredenheid der chefs te kennen gegeven gepaard aet verplaatsing en arrest de geestelijke heeren worden beleefd verzocht anders te handelen een verzoek woar iau men ijiet overal en allijd zal voldoen Behalve pnrtijdiijhdd kan ook de positie der delinquent n ter verklaring worden aangevoerd Volgens de olfïcïeuse bladen zullen de barakken voor de Doitsche troepen bepaald 15 de7er gereed zijn en de ontruiming van de departementen Marne en HauteMarne met dien dag een aanvang nemen Ook het orgaan van Thiers ie Bi puUio nijii een artikel aan de Ëlzassers dat eindigt met de woorden Wy wenschen Èlzas Lotharingen alles goeds terwijl de verbanneneu aan on e gastvrije tafel hun sohrikboar lijden zullen vergeten roepen wij den afwezigen broeders toe blijft onzer indachtig De Slrath Zeit bericht dat den 1 Oct bij de te Straatsburg in bezetting liggende regimenten tusschen de 4 en 600 Ëlzassers als vrijwilligers zijn ingelijfd Omstreeks een vierde gedeelte daarvan zijn eenjarige vrijwilligers Le Courrier de Bnaellet meldt dat de zitting der Belgische kamers den 12 Nov door den koning in persoon geopend zal worden Het kabinet Ma loude Thenx schijnt besloten de pijnlyke militaire quaestie moedig onder de oogcn te zien Ir Duitsohland worden de Franaohe militaire zaken met de meeste opmerkzaamheid nagegaan het Pruisische Milit fröcienilatt geeft thans een uitvoerige beschouwing van de nieuwe Fransclie legeiwet die dit land na verloop van negen jaren in staat zal stellen een leger van 1 milliocn soldaten in het veld te brengen het blad spoort de üuitscliein iian de gevaren die daarmee dreigen van het van haat gloeiende Frnntrgk met gering te soliattcn het Duitschc leger arbeidt inlusschen stil en zonder ophef aan zijn volmaking De nationanl liberttle Mat deb Zeit keurt het zeer af dat de Pruisische regeering deu bisschop von san een van deze beide zaken thans gedacht moet worden is moeilijk te bepalen ENGELAND Door het repnblikeinsohgetinde parlementslid Sir Charles Ddke bekend door zgn heftige bestrijding der Monarchie is verleden Maandag te Glasgow een redevoering gehouden over de gebreken eener wetgeving door een enkele volksklasse Door een aantal voorbeelden trachtte hij zijn bewering te slaven dat aan de Ëngelsche staatsregeling in hooge mate dieg breken eigen waren Om tot een zuiverder toestand te geraken meende hg dat aller aandacht in de eerste plaats moest gewijd worden aan de hervorming van het Lagerhuis men zou dan later kunnen tien hoe gehandeld moet worden ten aanzien der Lords De meerderheid van de Ëngeheh natie nHMht meenen dat de her Vbrmingen waarnaar zij streeft beetaaobaor zijn met den monsrchiscfaen r eeringsvorm maar de tijd zeide hij zou lerren of zg dan wel de eobte republikeinen gelgk hebben Naar zijn meening waa een herzieniny van de indeeling der kiesdistricten dringend noodig om bet hnis der Gemeenten werkeIgk het volk te doen vertegenwoordigen De slotsom zgner rede was dat het algemeen stemrecht moest worden ingevoerd Met genoegen heeft men in Engeland opgemerkt dat in dit jaargetijde waarin ruw weer op zee te wachten is daor de daartoe aangestelde experts nauwlettend wordt acht geslagen op de zeewaordigheid van schepen met landverhuizers Zoo werd in de vorige week te Plymouth hel vertrek van een stoomboot belet waarop 13U emigranten waren ingescheept en die bovendien met gzeren voorstaven tot zinkens toe as geladen Men wenschi echter dat dezelfde zorg niel alleen tot dergelijke vraehtvaarders worde bepaald maar dat vooral in de eerste plaats de waakzaamheid der beambten zich voortaan ook moge uitstrekken over de kolenschepen waarvan men van vele met recht zou kunnen zeggen dat zij zwart zijn van ouderdom en zoo lek ais een spons Menigmaal waagt zich dan ook de bemanning van de redding boot om met levensgevaar het volk van deze halfvergane schepen ann ual te brengen wat niet eens oltgd gelukt en de kusten van Engeland zijn bezaaid met overblijfselen van ieu armzalige kolenschniten Bijna al deze Mmpen zijn het gevolg van de verregaande onversohilligheid en zorgeloosheid van een der eerste Zeemogendheden Zeeschade wordt gemeenlijk toegeschreven of geweten aan Gods voorzienigheid maar de bodem van het Kanaal verbergt een massa droevige bewijzen dnt een groot deel dier toevallige ongelukken bet gevolg ia van oorzaken die te voorzien en te voorkomen zgn geweest Depot van Engelsclie Bieren ƒ 0 40 per flesch DDITSCHLAND Uit Straatsburg wordt aan de Köln Zeit over den toestand aldaar op den 1 October het volgende geschreven Velen geloofden dat on7e it iJ met het einde van September ten gevolge van het wegtrekken vnn hen die voor de Fraiische nationaliteit geteeken i hadden in eeu koortsachtige opgewondeuheid z geraken Wel verlaten nu verschillende families e stad maar vnn eenige opgewondenheid of demonstraties IS niets te bespeuren de stad ziet er preoies u t ala vroeger want de egtrekkenden zijn meest gepeasio Voor jonge Dames zal gedurende dezen winter yan af 15 October gelegenheid zi ii wtkelgks deel te nemen aan een D A N ö L E S onder leiding eener daartoe door de Dames gekozen Dansmeester Verdere informatiën zjjn te bekomen in de Bnrgerbewaarscliool op de Gouwe W H EBBERSON Ondergeteekende berigt zijnen geacliten Begunsügers dat de KIN DER DANSLKS Maandag a s van 5 7 uur des avonds een aanvang neemt Ook voor meergevorderden bestaat er gelegenheid voor PRIVAAT ONDERWIJS ten huize van ondergeteekende Spieringstraat F 78 H F GORISSEN KOFFIJHÜISJEKAP Alle ZONDAGAVONDEN gedurende den winter MUM BANS aanhang 7 uur Entree voor 1 Heer met of aonder Dames 10 Ceiits WANDERS COSTUMES De ondergeteekende berigt dat baar MAtiAZIJN op nieuw voorzien is van de fraaiste COSTUMES uit alle tijdvakken voor BAL en TOONEELVÜORSTELLINGEN Wed E N DAVIDSON St Jacobstraat 03 te sHage De bekende GLACÉ HANDSCHOENEN zijn door mij weder in ruime keuze ontvangen Eene BÜRGERDOCHTEU B C middelbaren leeftijd zag zich gaarue geplaatst als HUISHOUDSTER ook is zjj niet ongenegen om met het KOKEN om te gaan er zal minder op salaris dan op goede behandeling gelet worden Adres onder letter Z aan den Uitgever dezer Courant De DIRECTIE der Stoomboot Maatschappij Voi MARDiM varende van Lm en douilav v berigt dat de ZONDAGSDIENST heeft opgehouden en de gewone Zomerdiensten blijven voortgaan Van Goiula naar Leiden smorg 6 10 20 en namiddag 5 uur NB Vrijdagsniorgcus 4 en Zaturdagsinorgeus ü a r m plaats van 0 uur Vaj Leiden naar Gouda smorg ü enuamid en 5 uur Djs DIRECTIE OouJa 3 Oct 1872 DRBANUS PILLEN Zij die gi eiio nagemaakte verlangen maar de ECHTE die l ereid zijn volgens het authentieke voorschrift van Paus URBAN US VIII hale dezelve te Gouda alleen bij den Heer J C ZET DENRIJK Drogist op de Markt Alsmede te Waddin rveen bij C T HtZENBEao Heele doosjes 1 50 halve ƒ 0 75 en kwart doosjes 0 37 A jj Beproeft de heilzariie werking hun door eene ouJervmdiug viui vele eeiineu tucgekend PALE ALE BURTON EXTRA STOUT 0 15 per flesch GEMBER BIEB LIMONADE SODA WATER F H ter BEEK Kost en inwoning Bij eene fatsoenlijke weduwe bestaat voor een of twee Heeren of Jongelieden welke de scholen bezoeken gelegenheid tot KOST en INWONING Adres bij den uitgever dezer Courant Folteiibakkcrij Men weiischt eene FLINKE POTTENBAKKERIJ over te nemen of als DEELGENOOT in zoodanige zaak opgenomen te worden Franco otiertes adresseere men onder de letters Q P alfflWen Uitgever dezer Courant Bij den Heer GRENDEL Houtmansgracht wordt met NOVEMBER een Dienstbode jjevraag d Gouda 14 September 1872 Depot van ÏIIEE ÜIT HKT MAGAZIJN van M Havensvvaay Zonen te GOBINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijftwee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prjs voorzien van nevenstaand Merk volgaig de Wet gedeponeerd Zich tqt de uitvoering van geëerde orders aanbevelende Wed A van der KLEIN Sz Botcrmarkt te Gouda Gouda Druk vau A liriiikmau Gratis een Proef Fleschje om Haar Wenkbraanwen en Baard in blond bruin en zwart te VERWEN zonder de Huid te vlekken Franco aanvraag bfl Mr THEOPHILE Kerkstraat 514 Anuterdam De groote Flacon kost 2 Van GOUDA naar Moordrecht 8 38 9 B8 1 68 8 41 NIeuwerkerlt 8 38 9 66 1 68 4 33 8 41 Capelle 8 38 9 66 1 58 8 41 ROTTEBDAM 8 38 9 18 9 56 U S8 1 31 1 68 S Ï8 4 33 7 33 8 41 10 Zevenh Moerkapelle 8 41 9 53 12 40 6 36 8 38 Zoe errt Zegwaard 8 41 9 53 12 40 3 26 36 8 J8 Voorburg 8 41 9 53 12 40 8 36 8 38 s Graveniiaoe 8 41 9 13 9 53 11 41 12 40 1 88 3 29 4 86 6 3 7 30 8 88 9 48 Oudewaler 6 60 9 56 11 58 3 25 6 36 8 41 Woerden 6 50 9 66 11 58 3 26 6 36 8 41 Harmelen 6 50 8 23 9 56 10 43 11 58 12 40 2 38 8 25 6 36 8 41 Utbecht6 50 8 23 9 66 10 43 11 58 12 40 2 S 3 26 6 36 8 41 9 58 AhsTEEDAM over Harmelen 8 28 10 43 12 40 1 81 i 3 25 8 41 Utrecht 6 60 11 68 88 9 6 Naar GOUDA van Moordrecht 6 30 9 37 11 40 6 17 Nieuwerkerk 6 22 9 30 11 32 8 8 6 10 8 21 Copelle 6 15 9 24 11 25 3 2 6 4 Rotterdam 8 5 7 65 9 15 10 16 11 16 11 15 2 5 2 55 5 65 8 10 9 25 Zevenh Moerkapelle 6 29 9 34 11 15 4 1 8 14 Zoelerm Zegwaard 6 19 9 24 11 4 4 2 8 4 8 17 Voorburg 6 7 9 12 10 52 3 61 5 62 8 sGbavenhaoe 8 7 50 9 6 10 10 10 46 12 6 2 2 50 3 45 5 45 8 9 80 4 1 86 Oudewater 8 17 9 32 1 36 4 14 8 17 Woerden f 8 9 23 1 25 4 8 8 8 Harmeleh 8 50 9 16 11 10 1 6 1 16 8 7 5 8 1 9 20 Uteecht 7 50 8 25 9 10 46 12 45 1 3 35 6 43 7 46 9 3 20 Amsteedam o er Harmelen 8 10 10 30 2 20 6 25 8 30 Utrecht 6 40 11 45 6 30 CORRESPONDENTIE wordt liet iiigezoiidtn stuk van deu heer vaa der Sluijs u mts vülgeiid Nr gcplaatut 1872 Woensdag 9 October GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en öiHstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 firanco i er post 2 De iiizendin van advertentiên kan geschieden tot ééo uur des namiddags op den dag der nitgave Rrmel nd niét tevens in zijn labt heeft geschorst een rechtsgeleerde beweert sellii ia dit blad dat op dien grond m r Krementz zga proces tegen den staat over het niet uitbetalen v D lün jaarwedde zal winnen de bisschop is bisschop gebleven en heeft derhalve recht op uitbetaling dit recht verliest bij eerst dan wanneer hy van ziju ombt is ontzet of een gerechtelgk anderzoek tegen hem is ingesteld De officieuse bladen beweerden dat de regeering voor de ambtsschorsing eerst de knip wU inroepen van den landdag Bcrign is iu de laatste tijden in rep en roer met de verhuisdrukte niet minder dau 300 000 personen cijn door de steeds booger etijgcfde hnarprijzen ge i dwongen een andere woning t zoeken bet geheel levert een toonbeeld van groote verwarring de middelen van vervoer achiel n t kort en velen zyn Hedwongan om te blijven waar ty lyn terwyl anderen voor hun deur zijn nitg d om hen t ver j 1 1 De juaettion briUante vau dMiMm scheiding van staat en kerk hield Woeasda iifgrooten raul van het kanton Geneve gedureodéV niim 4 uren bezig £ enige leden van den raad hAdden voorgesteld oo het aanhangige voorstel tot een volgende zitting te verdagen doch hoewel de discuNit met eene stemming eindigde welke met 33 tegen 29 stemmen de verdaging verwierp liep zij ecliter byna nitsluiteiid over het fond der qnastie epi niet over de verdagiiig De discussie zou worden voortgezet Ondanks hare benaming schrgft de voorgedragen wet echter geen geheele schridiug van staat en kerk voor Zg beveelt slechts de opheffing van de afdeeling eeredienst op het budget maar laat het be staande recht van oppertoezicH van den staat over de kerk intact En daar de kosten van den Protestantscheo eeredienst geheel nit eigen fondsen bestreden worden zoo treft dit wetsvoorstel uitsluitend de katholieke kerk Het beginsel der scheiding vindt niettemin weinig tegenstand en zelfs de katholieke leden van deu kaïitonjlen raad kunnen zich zeer goed met het voorstel vereenigen mits de staat dan ook van zijnen kant afstand doe van zijne voogdg over de kerk en haar op haar gebied onbeperkte rrgheid Iiat De Protestantsche leden daarentegen en eenige katholieken die het ingediende voorstel steunen willao lot eiken prijs voor de veiligheid van den staat den invloed van het staatsbeatuur op de kerk bekoollen In verband met het heen en weer trekken van verschillende hooge prelaten mag het telegra68ch bericht uit Rome van tie Daily New niet onopgemerkt gelaten worden volgens hetwelk de komst van kardinaal de Konneohoae een nieuwe breuk tosschen den paus en Antonelli teweeg gebmcbt zou hebben De kardinaal fou dikwijls door den paus ontvangen worden en met een bgzondere missie belast zijn Welke die missie echter zgn zou en wat de reden der nieuwe spanning tusschen den paus en zijn eersten minieer zou kunnen wezen hierover bewaart liet geheimzinnig bericht t diepste stilzwijgen Opheldering van het gelijktijdig verblijf van de vreemde prelaten te Rome geeft bet bericht ihi JTolstrekt niet alleen versterkt t hel vermoeden Wjtlop het Vnticaan het een of under in het schild géioerd wordt Het verloten van Rome door den paus en de plaats van lirt volgende conclaie zijn twee ziiken die voortduiind weder opduiken en dus bigkbaar vaak een onderwerp van gesprek op het Vaticaan uitmaken Of