Goudsche Courant, woensdag 9 oktober 1872

fl t r kei neerden of arbeiders die hier nauw erdeu opgemerkt De rerhuizing is tecder met den 1 October niet afgeloopcn zij duurt voort tot den 3 waarop het bestuur een npj Hve zal iluen van het aantal verhuisden en blijvendeu Vour de Fransche natioiialiteil hebben hier geteekend 4750 personen wat ongeveer 5 pUt van de bevolking bedraagt Voorfoover men thans kan nogoan zal het aantal der feitelijk vcrliui eiulea slechts 1 hoogstens l j pCt bedragen Voor Metz berekent men 6 voor Muhlhausen 4 voor de andere steden j tot 2 en voor hel platteland gemiddeld j El as en Lotharingen 1 pCt Vele huisjjezinnen vertrekken alleen in ijeistenue zonder hun huizen te verkoopen of te doen aanslaan een bewijs dut zy von plnn zgn naderhand lerug te kecrcn Hoe het Duitsche bestuur alsdan met ben zal hamlelen is nog onzeker Bij de jungelieilen begint de vrees voor den militairen dienst af te nemen dagelijks melden er zich aon als eenjarige vrijwilligers en zelfs zijn er eenigen jlie vóór 30 Sept waren vertrokken reeds teruggekeerd Ve N Muhlha Kr ZcU schrijft over den indruk van den 1 Oef o s De ondervinding welke men by de optie heeft opgeilnan heeft gelukkig een eind gemaakt aan het tijdvak van optimisme maar nu vallen velen weder in hit egenovergestelde uiterste en leest men Sedert eenige dagen beschouwingen over den stmt v iu zaken iii den Klziis waarin deze met de somberste kleuren wordl afgeschilderd VVy houden de e ovirdrijviiigiu voor minder gevaarlijk dan de tegenovergestelde welke mogelijk een nadeelige uit werking kunden hebben op de hnadiiig van den Hijksilag die tiich later mede over ons lot zal hebben te beslissen maar wij achten ons aan den anderen kant nok verplicht op te komen tegen al deze uit subjectieve beschouwingen voortvloeiende oordeelvellingen of veroordteliiigen waardoor allicht de een of under wiens krachtige inedevverking tot het des lands noodzakelijk is ontmoedigd zou kunnen worden Naar ons inzien is de staat van zaken juist zóo als bij uit den aard der zaak wezen kan niet beter en niet slechter Met veel znarter kleuren wordt over den 1 Oct gesihrcvrn aan de Th M ooggetuigen schrijft dit blad vemekeren dat honderden en duizenden in de laatste dagen de spoorwegstations belegeren om plaats te nemen naar Frankrijk men ziet personen van allerlei rang en stand en leeftijd Tc Ëischweiler een fabriekstod zijn van de 3212 personen minstens 2000 vertrokken de meeste fabrieken zijn dan ook gesloten Metz dnt eenige jaren geleien 56888 inwoners telde heeft er slechts 30 000 meer met uitzondering van vyf personen lubben al de provinciale besturen ten getale van 200 personen hun betrekking neergelegd In het geheel zal ongeveer 1 3 der be ulkiiig emigrecren Hetgeen thans in Ëlzas Lotharingen gebenit gaat het Engelsche blad voort drijft den spot met ile theorie van het ras cntnstiuct Slechts een zeer klein aantal rei igers die men ontmoette in de spoorwagens 2e klasse verstonden Fransch en toch was hun liefde voor Frankrijk hun haot tegen hun nieuwe meesters die van hetzelfde bloed ijn en dezellde taal spreken even groot als hun onkunde Men vergete echter niet dat hun uieuwe Duitsche meesters gisteren hun vijnndeu w r n en hun oude Fransche meesters naar hun gevoelen gedurende twee eeuwen hun weldoeners zijn geweest De opgaven van de Time kan roen evenmin onvoorwaardelijk vertrouwen ah die van de Duitsche bladen De Engelschen hebben vooral na de Berlijnsehe keizersreunte veel luit om de Duitsche zaken minder gunstig voor te stellen De Duit ohers Iwi ehouwen natuurlijk de zaken zeer optimistisch in statistieke opgaven liegen de Duitschers echter bijna nooit ZWEDEN Een Zweedseh dagblad bevat zeer belangwekkende bgzonderheden nopens de laatste oogenblikkeu van koning Karel XV Het blad geeft in de eerste plaats een verhaal van de hartelijke ontvangst welke den Koning van de zijde der bevolking te bcart viel toen hij op 16 Sept jl met de stoomboot Vanodis van Kiel te Malmot aankwam Oi schoon toen zeer zwak zijnde de Koning leed aau diarrhre gepaard met bloedverlies deed niets nog een too spoedig uiteinde verwachten De hartelijke ontvangst der bevolking van Malmoe had op den Koning een teer diepen indruk gemaakt en hij gaf aan zijn gevoel door deze woorden lucht Ik heb beden ondervonden dat men mij bemint ik voel dat men mij znl betreuren De Koning ging dien avoudte 11 uren te bed hg had last gegeven om den volgenden morgen te 9 uren een trein gereed te houden om de reis naar Stockholm voorl te zetten doch zijne krachten In ten niet toe ann dit plan gevolg tf geven en te half twee uren van dien dag en den daaropvolgendcn kreeg liij nieuwe aanvallen van de gevaarlijke ziekle nelke zijne krachten reeds zoo zeer had aitgeput Zijne geestkracht verliet hem geen oogenbUk en met groote kalmte hoorde hij hal antwoord aan van den geneesheer d it hij den nacht niet zou beleven Hg liet toen de verschillende personen van zijn gevolg aijn zijn bed komen om afscheid van hen te neiuenf De Koning reikten allen de hand zeide hun met eeiie zwakke doch duidelijke stem vaarwel verzocht zijne laatste groete over te brengen aan zijne dochter nan zgne bejaarde moeder de koningin weduwe Josephine aan zijne broeden en aan öl zijne bluedverAaiitcu en vrienden De indruk door dit tooneel te lyreg gebracht is moeilijk te beschrgven men hoorde ai et d in het snikken der omstanders die alten bij het bed geknield lagen De bisschop Olin een van s Konings aalmoezeniers trad binnen en spi ak een kort gebed uit en men kon zien dat de Koning nitt aandacht de woorden van den geestelgke volgde jWeinig tijds later blies hij kalm den laatstta adem nit elde wanneer een e Koning had enkj elden w l tt ilde De fzgn verscheiden bve eensten ning Gedurende zgn verblgf taJAken had Karel XV dikwgis in zijne geatiekken net zljifei vrienden het onderwerp van den hod d onstai elgkheid der ziel en het leven bierhaniaals oehancf d met dat dich terlijke vuur dar hem steeds grootsche gedacht hem beiig hiel hen alsdan ingewijd in dc edele onwrikbare geloof welke hem bi kracht eh de kalmte waarmede j te gemoet zag w iren in volkomei met de gevoelenli waarvao hij i izjjne gesprUoken blijk had gegeven SPAN J De bij deXortes 4ngedieü e legerwet i in ho d aak op ilezlffde leesi gcscl oleld als de Duitsche iVet Het oniwerpi Itepaalt dat alle Spanjaarden van 20 tot 7 jaren dijenstpliohtig zijn Daar de voordracht zegti dat geen openbare betrekking geen maatschappelijke positie iemand vnii die verplichting ontheft zooavolgt er uit dnt ook de geestelijkeii in het leger moeten dienen De drie eerste jaren zullen de manschappen bij het staande leger blijven j gedurende het vierde en vijfde jaar zullen zij tot de eerste en gedurende de beide vplgende jareu tot de tweede reserve overgaan Zij die met goed gevolg een namen voor de hoogeschoul afgelegd hebben en een bewijs nn goed gedrag kunnen vertoonen en zich verbinden willen hunne uitrusting te betalen en in de kosten van hun onderhoud te voorzien kunnen als éénjarige vrijwilligers dienen Ka verloop van dit jaar blijven zij drie jaren bij de eerste en de volgende drie jaren bij de tweede reserve Zij die hunnen diensttijd reeds volbracht hebben kunnen insgelijks als vrijwilligns dienst nemen Aan dezulken wordt eene met 25 cents verhoogde soldij s daags toegestaan Het jaarlijksche contingent wordt bij de wet bepaald Oris thans voorgesteld dat het 40 000 man zal zijn Jonge lieden wier wetenschappelgke artistieke of ambtelijke studiën door den dienst afgebroken worden kunnen van jaar tot jaar uitstel krygen van de verplichting om bij het staande leger te dienen zij gaan dan dadelijk over tot de reserve maar moeten als zij hunne studiën voltooid hebben de volle drie jaren bij het staande leger biy ven De beide reserven maken het territoriale leger uit de eerste kan hetzij geheel of gedeeltelijk door de Rfgeering opgeroepen worden om het leger op den voet van vrede of von oorlog te vergrooten De tweede reserve kan enkel in tijd van oorlog en krachtens eene bijzondere wet warden opgeroepen Voor het onderricht der nietonderwezen soldaten zal behoorlijk gezorgd worden door het oprichten van militaire scholen De soldaat die na verloop van zijn actieven diensttijd nog niet kan lezen en schrijven moet een half jaar extra dienen alvorens lot de reserve over te gaan BINNENLAND Gouda 8 Octoueb Met 10 tegen 7 stemmen werd in de vergadering van den Gemeenteraad op 24 Sept jl bealoten de aftreding der beide nieuwe leden te regelen door loting tusschen de jaren 1873 1875 en 1877 De minderheid wilde alleen doen loten tusschen 1875 en 1877 Thans lezen we daaromtrent in de Oeneentetkm een zeer geaccrediteerd blad waar t gemeentebelangen betreft In oni d 1092 toonden wg de noodzakelgkheid oan van eene wijziging der artt 27 29 der gemeentewet met het oog op de raadsleden die wegens toegeuomen bevolking gekozen zijn Wij wezen toen juiiit op de moeilijkheid die rijzen moest wanneer het getal leden waaruit de Raad tot dusver bestond gelijk te Gouda zuiver door drie deelbaar was In dat geval is loting ofschoon de wet die alleen bij hare invoering heeft gewild onvermijdelyk Wat Gedep Stnteo willen is dan ook in ovrrecnsicmming met de ministeneele circulttres van 8 Maah en 1 Mei 1862 en voegen wg er bij met je neerderheid van den GoudschHi Rood Maar dit neemt uiet weg dat wg de zien mjze van de miuderbeid juist achten Men heeft Bier niet te doen met een bepaald voorschrift der vi want deze heeft er uiet slechts het middel om tot een oplossing te ko bij zooveel mogelijk ia deze brengt mede 7 al 1 ten hunnen op in vooizirn Die luting op eenigsziiis wettige win men Maar men moet den geest der wet handelk dat aan die leden na ari zichte niet kan nageleefdii Norden een zoo lang mO gelgke tijd van zitting lljÉzekerd worde door de in 1875 en 75 en in 1877 zes Ie jaar 1873 in de loting logelijkheid openen dat den reeds naj verloop edcnl Zoo alt daa loting te bepalen tot de dat dan in 1873 vyf i den aftreden Poor ook te betrekken zou men di een der nieuwbenoemde van éê jaar zou moeten ook Vcrkelijk het geval II oiu dd S pit Het jafgeloo pen De zoadop1 eAI over jbet Igemeen in of lOfl ichoten i b nn al Ui zaai doè rd hetji logjlgceusii l W + i i I is ivoor ik 4 i4i Imee terMd teljIwIwiS Uit ilLaogenik schrift dorscaén van den heoDeg brchgit valt mede Ued rttim ttsn hektoliter van ia i OisMlen en eergiste j cophilssiekoóperi oj Buwzeer won df toDgl lalr pu Énhoon dez4 zilekt MMiho itea Éyt Sl Bg lf van bleek de heid motjten üateij de vcreisclite mee celie herstemming z del beeren J C KroQS fleerea J Verkaaik ling der stf led n róbi deb da geea ae can vrrkreUpn ibik lts bebli i tvim CU K Ti b Dam en tpssiit n en J Scheer In de vorige we k heeft voor e arroudiseeaentirccbtbonk te Amsterdam terechtgestaan de beer Oscar Carré die met zijn gezelichap bg velen onzer lezers nog een aangename herinnering tal hebben aoblergelateo sinds hg op de laatste kermis alhier werkzaam nas Die gevierde directeur was aangeklaagd wegens laster tegen den persoon van Simon Nathan Polk en wel omdat hg in het ffeekblad voor lurailittt van Vrgdag 12 Mei 1871 had doen opnemen da volgende advertentie Ik ondergeteekeode verklaar bg dezen dat di persoon Simon Nathan Polk zich heimelijk uitm j dienst verwijderd heeft zonder mij mgne hem toevertrouwde goederen te hebben ter hand gesteU Osciï Caesé Directeur De snbst officier van justitie requireerde schuldigverklaring van den beklaagde aan het hem ten laste gelegde ieit en veroordeeling tot een oellakire gevangenisstraf van 15 dagen en tot betaling ttoft geldboete van 50 Mr H J van Lier concludeerde als civiele partü dat de rechtbank zou verklaren dat de gepieegda daad was lasterlijk en dat de beklaagde zou worden veroordeeld tot betaling eener scludeloosstelling van 150 De advocaat van den bekhiagde mr Th Schiff trachtte de verschillende door het O M aangevoerde en bewezen geachte punten te wederleggen en ooocludcerde tot vrijspraak Op de beweerde aanspraakop schadevergoeding repliceerde spreker dat veeleerde heer Carré den klager 8 N Folk tot betalingdaarvan had aan te spreken De rechtbank veroordeelde den bekUogde tot betaling eener geldboete van 100 bg wanbetaling te vervangen door een cellulaire gevangenisstraf van zeven dagen voorts is de civiele eisch tot schadelootgielling toegewezen tot een bedrag van 150 De kamer van koophandel en fabrieken te Ara hem heeft dezer dagen een missive aan den itoato f raad commissaris des Konings in Gelderland geriabts waarin o a wordt te kennen gegeven dat het monopolie hetwelk de staat ten aanzien van btt postverkeer geniet het publiek niet alleen recht geeft om te verwachten dat de postadministratie zorge voor de veiligheid der aan haar toevertrouwde brieven maar het ook tot plicht maakt het publiek zooveel mogelgk te gerieven Inzonderheid doet de kamer uitkomen dat de afsohalBng van t droit de boite eene zaak van dringende behoefte ia De kamer meent tevens in overweging te mogen geven of het niet wenschelgk is de stempels ieder uur te doen verwisselen de tegenwoordige stempels laten eene tgdruimte die het onmogelijk maakt den tijd VOB aankomst voldoende te controleeren Omtrent de adressen met betrekking totdekermii is in de jongste Gemeenteraadszitting vaa den Haag het pneadvies van B en W ingekomen Genoemd pneadvies luidt omtrent die verzoeken in afwijrenden zin Op het request om de iermi op Zondag mond te moeten duiten adviseeren B en W afwijzend te beschikken omdot zij de kermis vermakelijk heden op i Zondag avond niet ala nodeelig voor den godsdienstI zin beschouwen Den weusch naar iervorming der kêraii achten B en W zeer verklaarbaar maar niet licht te verwezenlijken Bebondens zeer enkele maatregelen die ze gaarne in overweging zullen nemen i B en W geen middel tot die hervorming bekend Wat de Aftchaffing dar iermit betreft zijn B en W van oordeel dat zoolang het aantal deelnemers aan de kermis uit alle standen loo groot blijlt er voor hen geen goede grond kan bestaan om de kermis te doen ophouden Uit eene advertentie in De Tijd blijlt dal bij genoegzame deelneming in September 1873 te Amsterdam een roomsch katholieke hoogere burgerschool met Sjarigen cursus zal geopend worden Alleen die leerlingen zuilen worden loegclaien die hun eerste H communie gedaan hebben Het schoolgeld bedraagt 80 sjaare Te Rotterdam heeft de geO ecnteroad besloten om hel schoolgeld voor de op te i ichten ho5 gere faurger cfaool Oor jongens tuet driejarigen cursus te bepalen op CO per leerling ib isfs eene jongens en eene ijnclsji sschaol voor mdlt uit breid lager onderwijs op te heifen na den tijd dtr groote vacautie de reJorganisatie noodig tot aansluiting aan t middellMar It onderwfijs in te voeren op di ie jongens en drie itieisjessoholen voor meer uitgebreie lager jonderwys waartau jiet wogramma de vakke omvat genoemd ond r letter j i van art 1 der iVet op t la er onder ijs Ifm daarenboven de Fransche tlial gymnastiek en viwr fjlfie meisjeéj de vrouwelijke haodwerli li terwijl elk f vau die scholen hoogstens 130 leerlingen zal bevatten fn hoogstens 6 hulponderwijzers met een jaarwedde ivan 40 lj tot 650 en den boofdonderwgzer die Biet meer dan 2 uren per dag met het geven van onderwijs zal worden twhut eeoe jaarwedde vaa 2200 wordt teegekend Voorts dat het teergeld bepaald wordt öp 40 en bet getal schoolnren op hoogstens 26 per week en wel vier dagen van 5 en t ee dagen van 3 uren en dat de overige drie jongens en jdrie meisjesscholen voorloopig op den tegenwoorkigen voet zullen blijven bestaan behoudens eenige wijziging in de schooluren welke voor de leerlingen van 6 12 jaren overeenkomstig het denkbeeld der latere commissie tot op 26 verminderd zouden kunnen worden Staten Generaal Twzece Kaueh Zitting ran 7 October Vooreerst werd in de plaats van den heer Heemskerk Bz tot lid der hnishoudelgke oommissie benoemd de heer de Brnyu Kops Toen was aan de orde bet ohtwerp tot toekenning van pensioen aan de beide dochters van wijlen den heer 1 R Thorbecke Na eenige discussie werd dit ontwerp aangenomen met 62 tegen 4 stemmen Tegen stemden de hb Wiiitgens Kien Toets van Amerongen en Niereirnsz Vervolgens werd een aantal kleine wetsontwerpen waaronder de begrooting wegens den arbeid der gevangenen VDor 1873 meestal met algemeene stemmen aangeuumen alsmede de aan de orde gestelde conclusièn op commissoriale rapporten Op de conclusie nopens het adres van den heer mr van Angelbeok is met 31 tegen 24 stemmen verworpen een amendement van den heer Gratama tot weglating der uitgesproken verwachting dat die raak op billijke wgze zal worden ge indigd hetgeen geheel een privaat belang zou zijn De conclusie der commissie is onveranderd aangenomen Morgen is de behandeling van het O I taiief an de orde Bjj de tweede kamer der staten generaal ii aangeboden het wetsontwerp ter vaststelling der begrooting vnn uitgaven voor den aanleg van staala spoorwegen dienst 1873 Daaruit blgkt dat die begrooting wordt geraamd op 7 600 000 Uit een overzicht van hetgeen gedaan is of nog te doen valt blijkt dat ter exploitatie zijn overgegeven de spoorwegen ter lengte van 847 924 meters In dit jaar kunnen wellicht ter exploitatie worden overgegeven de wegen van Dordrecht tot het Mallegal in de gemeente Rotterdam en Middelburg tot Vlissingen De aarde en kunstwerken gebouwen enz zgn geheel of ten deele ï ii ïr n T het Mallegattot den HoU IJveren Spoorweg te Rotterdam alsmede Zaandam lot Amsterdam De gronden zgn aangekocht voor het gedeelte van Nieuweschans tot de grens Van het geheele spoorwegnet zijn dit jadr 847 926 M voltooid en 40 352 M in aanleg De Gemeenteraad van Zeist heeft betlolen de traotementen der hulponderwijzers van de 2 openborc scholen van 400 op 450 en van cjj twee wethouders van 50 op 100 te brengen Ten gevolge von de uitbreiding der bevolking kunnen de betrekkingen van secretaris en gemeenteontvanger niet langer door één persoon uitgeoefend worden Het traetement van den secretaris zal 1000 dat van den ontvanger 400 bedragen Verder heeft de Baad besloten eene der openbare scholeo voor üiger onderwijs te veranderen in eene school voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs Om in de meerdere uitgaven te kunnen voorzien zullen de opcenten voor de gebouwde eigendommen van 10 20 en voor deongebouwde van 6 10 verhoogd worden De Amsterdamsche afdeeling der Nederlandtche Vereeniging tot bevordering der Koepokinenting heeft een circulaire gericht aan de ingezetenen dier stad waarin ze medewerking en blijken van deelneming verzoekt leddr lid der vereeniging betaalt jaarlijks een contributie van 1 Zoodra de afdeeling gelegenheden tol vaccinatie en revaccinatie heeft opengesteld zullen de leden het recht hebben tot het gratis doen vaccineeren vin éen persoon voor elke 26 cents die zij jnarlijlys bijdragen Uit de leden geneesknndigen worilt jaarlijks een zeker lantal uitgenoodigd om zich zoo noodig met de vaccinatie en revaccinatie te belasten Het gemeentebestuur van Ruinen roept sollicitanten op voor de nieuw opgerichte openbare lagere schoolte Fluitenberg op een j iarlijksch traetement van 2o0 en 25 voor gemis van woning De schaapherders in Drenthe verdienen per jaar veel meer N A a De raad der gemeente Hillegom heeft in zijne zitting van den 1 October II het toorstel van burgemeester en Wethouders om het trjlctement van den hoofdonderwijzer met 100 s jaars te verhoogen verworpen vooral daarom dat den hoofdonderwijzer voldoende hulp wordt verstrekt om zijne werkzaamheden Ie verlichten De hoofdonderwijzer staat echter in zijne school alUen met 7 7 leerlingen Even all hier te lande reeds met goed succes is geschied zullen iu Ned Indié ook briefkaarten worden ingevoerd waardoor aan het Indisch publiek een middel van correspondentie zal worden bezorgd dat in den bijzonderen toestand van Indië vooral in die van de houfdplaaiseii bij uitstek zal passen en aldaar dan ook zeker met iuKenomenheid zal worden ontvangen De prgs der briel koaiteu zal op 5 cent worden gesteld Laatste Berichten NoW YOrk 6 Oct Volgens oIBcietle rapporten heeft Smith de kandidaat der i einucraleu in Ueorfiie de overwinning behdald Ujj werd tot jouverneur gekozen met 40 013 stemmen Er werden voorts 129 democraten en 6 republikeinen gekomen Berlijn 7 Oct De KreüiieUmg en de N D Allg Zeitmg spreken het bericht tegen volgens betnelk de ministers van Keredienst en Justitie zouden aftreden De National Zeitnng meldt eit eene geloofwaardige bron dat de Duitsche gezant in Frankrijk laatstleden Vrgdag aan den m nisler an buitenlaudsche zaken aldaar heeft medegedeeld dat te beginnen 1 November Fransche onderdanen slechts don op Doitsch grondgebied zullen worden toegelaten als zg voorzien zijn van een paspoort met Duitsch vitum Rome 7 Oct De koning is heden naar Napels vertrokken Uet Journal de Home zegt dot de Fransche kardinaal de Bonncohose die zich sedert eenige dagen hier bevindt gekomen is met het doel om den paus sn te sporen in Kome te blijven Het bhul voegt er bg dat de kardinaal hierin zonder moeite is geslaagd daar de pans besloten was Rome niet te verlaten Londen 7 Oct De Time $ houdt het medegedeelde betreffende den heer Timachef staande en bet blad vuegt er by dat twee andere vertegenwoordigers te Parya dezelfde taal voerden De heer Semüsnt ontving eene verklaring van het Orieksche gouvernement betrekkelijk de Lanrion quitstie De heer Jules Ferry Fransch gezant te Athene gaf een krachtig antwoord INGEZONDEN Mynieer de Bedaeteurl Terwijl ik Q mgn dank betuig voor de plaatsing van t door mij 23 Sept ingezonden stukje betrekkelijk t Anii Schoolwetrerbond verzoek ik u beleefdelijk naar aanleiding der opmerkingen in het nom mer van 29 September nog bel volgen Ie te willen opnemen Terecht vordert de staat belasting voor rechtspleging oorlogskosten en alles at strekken kan om t belang van alle onderdanen te bevorderen De staat toch is geroepen om de ordening des maatscbappelijken levens daar te stellen en in stand te honden juist omdat alleen daardoor dit maatschappelijke leven mogelijk wordt zoodat de menscfc naar Gods wil leven zich ontwikkelen en zijn aardsclie bestemming bereiken kan Alles wat dus strekken kan tot vaststelling en instandhouding der maatschappelijke ordeningen wetgeving bestnur rechtspleging verdediging behoorttot het werk en de roeping van den staat Allen hebben belang bij eene geordende maatschappij waarin recht en gerechtigheid heerschen ivaariii orde en veiligheid bestaan zoodat de burgers beschermd worden en rustig kunnen levn en de staat is dus volkomen gerecht gd daarvoor ook van atle belastioe te heffen 01 iemand een proces heeft of niet hij heeft belang bij den waarborg dien de rechterlijke macht hem voor veiligheid n rustig bezit oplevert of bij geen oorlog wenscht hij heeft er belang bij dat de staat waartoe hij behoort zijne ielfstand igheid naar buiten zgne onafliaiikelijkhcd kan verdedigen Al is hij geen koopiom hij beeft belang bij vrg en onbelemmerd verkeer bloeienden hanilel ongestoorde ontwikkeling omdat dit aller welvaart genot en voordeel bevordert en het clement is des maatscbappelijken levens Maar nu schijnt het de r chting van onzen staat te zijn om zijn werkkrini veel verder uit te strekken aan zich te trekken ze f te doen wat wel in maarniet door den staat moei geschieden at eigenlijk behoort tot de vrije werkzaamheid der induiilu s Dit heeft ten gevolge d it i e slaat in naam van het algemeen belang de vrijheid der individu s in den staat opheft en beperkt in plaats van die hare vrije werkzaamheid te verzekeren De sta it ordent en beschermt niet alleen meer het maatschappelijke leven maar wordt zelf armverzorger schoolmeester enz Daaruit vloeit voort dat de staat sommigen bnrgers ontneemt wat hij meent dat zij kunnen missen om het anderen te geven die hij acht dat te weinig hebben dat de itaat gaiit bepalen koe de kinderen moeten opgevoed worden wat koe en Koar zij leeren moeien dat de staat van het geld van enkele burgers neemt om eens anders kinderen te laten onderwgzeu terwijl zij moeten dulden dat hunne kinderen onderwezen worden zoo als zg dit niet wenschen Zoo kon er straks vnccine dwang schoolpliclitiifbeid enz bijkomen want waar houdt het op lüi de staat gaat bepalen wat ieder in eiken kring def iiidividueelen levens doen of laten leeren of niet letren moet Waarom dan ook niet voori pschreven wat ieder eten of drinken aan uf uitrekken moet Zie Mijnheer de lle i c eur zou leidt deze richting tot den grouisten geweteiisdwang en zou eindigen in de iifsoliuwilgkste duinuelandij De staat neemt nu van het geld van een deel zijner onderdanen voor anderen en gebruikt het dus niel voor zulk een doel nnarin alten belang hebben ma ir voor iets at daarbuiten ligt ten voordeele van enkele burgers enkele partijgenooten voor partgbelaiig en de staat die allen moest aanbieden wat alten behoe en upilat allen vrg en onbelemmerd in den staat zich bjiicgen en ont ikkelen kunne gaat zich zelveii opwerpen tot uiitivikkelaar gaat allen vormen zoo als hij ze liefst hebben wil en smoort zoodoende de vrijheid dat dierbaar er oed onzer vaderen UwM Dw A VAN DER SLÜIJS Met hoogachting heb ik de eer te zgn Mijnheer de Redacteur Gouda 1 October 1872 Burgerlijke Stand GcBORLN 5 Ort Karel Eredrik Lotlcwijk oQdem K F L Nolle en O de Hoo Jjcobüs OvtBlBtitN 4 Oct G I D £ yk 10 w 6 F ua Bovene 47 j A Loijeüburg hiiisvr tin T van dar Noot 73 j 6 D VeiKhut 2 j 7 P J Boer 4 m Tot êluiting van een oavmcktbaar debat nemen wijdu tchrijven nog op Ooic de zorg voor onder ijl en armoede gefchiedt door den staat in iet algemeen belang evenzeer alt de zorg voor recilt pleging en leger en evenals de Heer v d 8 en zijne geestvericanlen de eerstgenoemde buiten den leerkkring van den staat willen laten vallen even too tijn er Keltidt anderen die de laatstgenoemde fvriji zouden Killen maken Red