Goudsche Courant, vrijdag 11 oktober 1872

Vrijdag 11 October IIOLLANDSCIIE SOCIËTEIT van LEVENSVERZERERI GEN opgerigt in den jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN IIILLIOEN 6DIDEN ivoigerouneeni Directeur P LANaERHUIZEN Kantoor te Amsterdam Beguliersdwarsstr aat bjj het Koningsplein X dOl DOORLOOPENDE en TIJDELUKB Kapitpal Verzekeringen WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN dadelijk ingaande en uitgestelde LUFRENTEN OVERLEVLVGS KASSEN en OPLOOPENDE LIJFRENTEN Generaal Agent de Heer T DRAIJEB to Gouda Oorrespondenten in de Provincie ZuidHolland Te Gouda de Heer W J Fortuijn Droogleever Notaris Mr C E Overgaauw Pennis H Vriesendorp i C DB Ggselaar C P J Landrjj Lezwjjn Ëigeman N 1269 1872 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Adverleotiebiad voor Gouda en Omstreken Heeren Heer Heeren Heer R W Haentjes Dekker Burgemeester Heeren Jan van der Hoop Zoon P Loopnijt C Heer Paulus Kikkert G Groeneveld X De inzending van advertenüön kan geschieden tot éón nnr des namiddags op den dag der uitgave Gedurende 10 dagen in lossing eene lading Piilkbcstc Rliurkagchclkolen togen een civielen prjjs J H SPIERINGS Kattensingel Q 128 De HÜOGE RAAD heeft op 20 September 1872 aau HELENA MARIA TEEKENS dochter van den Heer JAN TEEKENS koopman en van wylen CATHARINA SUSANNA de MOOR wonende te Reeuwijh verleend brieven van meerderjarig verklaring goedgekeurd bij s Konings besluit van 29 September 1872 nf 25 geregistreerd 4 October 1872 welke haar geven al de regt n bij de Wet aan meerderjarigen toegekend behoudens de bepaling van art 478 Burg Wetboek KRAIJENHOFF PrCH ureur jfsr ERTENTIËN overleed in den ouderdom van 4 maanden ons geliefd Zoontje PIETER JO£ ANNES £ Gmida C BOER 7 Oct 1872 A BüER IJpELAAB Eenige kennisgeving Delft Dordrecht Gorinchem Gravenhage Leiden Ontvangen de NIEUWSTE VORMEN voor FLUWEELEN HOEDEN ZWARTE en GEKLEURDE ZIJDE en PATENT FLÜWEELEN BLOEMEN VEEREN LINTEN en wat tot het vak behoort Dames die het zelf verwerken genieten 10 pC rabat J MOÜCHQN Gebr BLOM RIJTUIGVERHUURDERS op den Kleiweg hebbeu de eer te berichten dat zjj van af 15 October a s bjj aankomst der Personentreinen EEIV OI ÏBUSDIE ST zullen openen van het Station der RhijnspoorMaatschappij tot in de stad tegen 20 Centen de persoon terwijl 20 Abonnementskaarten tegen y 3 verkrijgbaar zijn nPlïMsCHE TAAL De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat de LESSEN beginnende 14 Octobera s vcraet worden van s morgens 7 op s avondshalf vjjf ure De Hoofdonderwijzer wordt bjjgestaau door een geëxamincerden Hulponderwijzer A VAN DER SLUIJS Openbare Verkoop ng te WADDINXVEEN dag van betaling 1 Fêbruanj 1872 op WOENSDAG den 23 OCTOBER 1872 des voormiddags ten 10 ure ten huize van C uk GROOT aldaar van 180 VVÏLGE BOOMEM zwaar voor de borst van 12 tot 23 Rhijnlandsche duimen over het kruis alsmede Eenigp zwaar Tophout alles tot zeer gemakkelijk vervoer liggende aan de rivier de Gouwe Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te WadJinxveen Korte Groenendaal Oudewater Rotterdam Schiedam Vhardingen Woerden TE HUUR aan de Markt te Gouda Een geheel vrU BOVENHUIS met Tuin 2 groote Beneden en 3 Bovenkamers 1 Dienstboden en 1 Provisiekamer Keuken met pomp Droogzolder en verder voorzien van alle gemakken Franco aanvraag onder lett D C S aan den Uitgever dezer Courant TE IIIJUR met Prlflio November Een net gestoffeefde kamer voor een Heer of Dame op een der beste standen van Gouda te bevragen met franco brieven bjj den Heer C VERLOOIJ pp den Kleiweg te Gouda Dr Chantomelanus Oogenwater Onder de verschillende kwalen waarmede het menschdom voortdurend bezocht wordt is blindheid zeker wel een der ergste zelfs niet goed en volkomen te kunnen zien is reeds lastig en gevaarlijk ja het minste wat men aan de oogen gevoelt is zeer pijnlflk en ongerieflijk want het gezigt is piet alleen het onmisbaarste maar tevens ook het gevoeligste zintuig der menschen Wat is nu de gewone toevlugt wanneer de oogen beginnen te verzwakken Dadeljjk besluit men een bril aan te schaifen doch het is ontwijfelbaar zeker dat de oogen door het briUengebruik niet versterken men weet toch zeer goed dat brillen alleen dienstig z n om met gebrekkige oogen te zien doch nimmer de oogen kunnen herstellen of verbeteren Tot herstelling van zwakke stekende en jeukende oogen is een onfeilbaar middel gevonden in het zoo gerenommeerde Oogen water van Dr CHANTOMELANUS Alle lijders aan verschillende oogkwalen wordt dit krachliig werkend middel met vertrouwen aanbevofen en zullen zij zich bij een oplettend gebruik volgens voorschrift voor vele gebreken voornamelijk verzwakking vrjjwaren Het is verkrijgbaar jnet gebruiksaanwgzing a 60 Ct per Flacon ba T A G VAN DETH GoudL 3 J BEUZEMAKER Leiden 3 H KELLER Wcste Wagenstr Rotterdam Mej L A ScHODTENs ScHi üter Oostmolenstraat J J GROENHUIZEN C Utrecht En meer bekende Dépóts in ons rijk Gf uda Druk md 4 Üriokmao OM Tanden en Tandvleesch gezond te houden gebmike men dt eljjks het Auatherin Mondwater van Dr J G POPP Keizerl Koning Hof Tandarts te Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wyk A 123 j te Rotterdam bg F E van Santen Kolff apoth en A Schipperegn k blaaiiwe porceleinwinkel te s Hage bij J L F C Snabilic apoth te Leyden bij E Noordjjk te Utrecht bij F Allena apoth te Amiterdam bg F van Windheim C verkoopbuii te Oudewater bjj T J van Vreumingen te 8ohoonho en bg A Wolff 60EDK00PE HDZIEL voor PiANo Solo Uitgave van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin LiBBicH Die Spieldose musical box B 0 0 Zauberglöckchen sslonstuck B 0 40 Smith Sidney Der Freischtttz Grande fantaisie de concert B 0 75 Steauss Morgenblütter Walzer C 0 50 Lanoeh Grossraütterchen Landless C 0 20 Wagnkr Immer lustig Polka C 0 30 SuppÉ Ouverture zu Dichter tmd Bauer C B 0 60 Mbndei ssohn Hochzeitmarsch C B 0 40 Alle nummers dezer Uitgave zjjn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A BBINKMA r te Gouda 4DVERTE TIE1 voor dit Blad worden voor Rotterdam aangenomen door het ALGEMEEN ADVERTENTIEBUREAU VA NUen en VAN DITMAR EGTTEEDAM E R B A T ü M Id het ingezondeo stuk van den h or MetMinaker in ooi vorig Nr opgenameo ii eeQ zinstorcDde drukfout ïngeBlopen Zesde regel v o itaat koDden fijf beeren zich rereenigea Hier muüt gelczuu wQrdcD koiidcQ rijf heeren ikh mei et eeuigcn De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stageschiedt de uitgave in den avond vanDINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BTJITENLAJJD Bultctilandscli Overzicht De bedevaart van Parijs naar Lourdes i gelukkig afgeloopen en met prachtig vreder begunstigd Het pUn Tan deu heer de Franclieu om dien tocht te maken tot eene nationale manifeitatie ia mislukt daar nog geen twintig afgeraardigden van de partij waren De Par scho correepondent van de Indépendance bericht dat de president Donderdag de rergadenng vau de permanente commissie Kal bijwonen om te antwoorden op de interpelluties die tonder twijfel over de reis ran Gambetta zullen warden gebonden genoemde correspondent meent wife te weten in Welken geest Thiers isl antwoorden l j nl nanelgkde laak vergoelijken wgzen op de overdreven berichten in de dagblaiden en het feit voorhoadeti dat de orde volstrekt niet is verstoord Thiers heeft op het Elysé de leden ontvangen van den oppersten krijgsraad de r geering heeft zich bij de benoeming uitslaitend laten leiden door de bestaande reglementen waarbij anciënniteit op den voorgrond staat op dien grond heeft ook de hertog van Aumale zitting in den raad 1 de Fransche bladen hebben inschrijvingen geopend voor de geéxpatrieerde Elzassers en Jjotharingprs de meeste verhnisden behooren tol den minderen Bland en vcrkeeren in armoedige omstandigheden Bomuiigen willen dat de 7 oillioen door de Fransche dames bijeengebracht tot bevrijdiiif van t grondgebied eveneens aan de Elzaasers en Lotharingers zullen worden besleed Het Journal de Lyon bericht dat de minister van justitie Dufaure bezig is aan een wetsontwerp waardoor de Elzassrrs die na 1 Oct gebleven lijn in de gelegenheid zouden worden gesteld ook na dien termijn Franschen te worden Andere binden spreken dit gerucht tegen en verzekeren dal de regeering er niet aan deuKt om mnatregelen te nemen waardoor zij in ongHegeT litid zou kunneir geroken net Dui chland eu derhalve de ontruiming rau het Fransche grondgebied zou kunnen worden vertraagd Ook beschouwt men zulk een wet als overbodig daar art 18 van de Code Civil bepaalt dat elk Franschman die eijn qualiteit als zoodanig heeft verloren ten allen tijde weder Franschman kan worden door naar Frankrijk terug te keei u en de verklaring af te legg n dat hg zich daar wil vestigen Be Elzassers en Lotharingers zullen zich op dat artikel kunnen beroepeu Ve Rappel bericht dat tweeërlei beschuldiging tegen maarschalk Bazaine gericht is ten eerslc dot hij te Metz gecapituleerd heeft zonder noodzaak en ten anderen dat hjj verraad heeft gepleegd Naar bet schgnt is het eerste pnnt der aanklacht door de documenten en het getuigenis der personen die bij de instructie gehoord zijn volledig bewezen en wordt thans nog slechts het onderzoek omtrent het tweede pun van aanklacht voortKeyet Volgens berichten uit Berlijn wordt aan de verschillende organieke wetten welke door den minister van eeredienst aan den Pruisischen landdag zul len worden ingediend en de grenzen tnsschen staat en kerk nauwkeurig zullen n ingeven de lontite hand gelegd In de cersie plaats nl een wet worden in gediend gericht tegen hel ambUiBiibnuk der geestelijkheid waarbij alle bandeliagen tonder uitzondering strafbaar gesteld worden die de burgerlijke eer schenden de vrije uitoefening vim burgerlijke en baigerschapsrechten belemmeren of directen of indirecten tegensiand tegen de wetten van den staat beoogen Aan deze wet zal zich eene andere aansluiten welke de rechten en aanspraken der hoogere geesteiykbeid tegeucvcr de kleine geestelijkheid regelt Üe willekeur der hoogere geestelijkheid maakt een krachtig ingrijpen van den sldat noodzakelijk zooals in de Berlijnsche berichten gezegd wonR Vervolgens zal een streng toezicht over het Whecr der geestelijke stichtingen door den staat wotden uitgeoefend vooral om te verhoeden dat zooals thans vaak geschiedt deze fondsen voor andere verderfelijke doeleinden gebezigd worden Daarenboveo ulleu in de aanstaande zilting nog twee wetten worden ingediend écne regsleoda de voorbereidande iMUëa der geeUel kheid en de andere ndelende over de gevolgen van het uittreden uit ern kerkgenootschap Eindelijk zal te Berlijn een speciaal gerechtshof samengesteld uit ad mlam benoemde rechtsgeleerden warden gevestigd hetwelk uitsluitend uitspraak te doen heeft in taken en aangelegenheden van kerkelijk reefat Aan deze lange lijst ontbreekt iSéne wet welke met niet gering misbaar door de regeeringsgezinde bladen is aangekondigd namei jk de invoering van het verplicht burgerlek huwelijk en de overbrenging van de registers van den burgerlijken stand in handen van civiele ambtenaren ZxU dan inderdiud ile KreuzZeit gelijk hebben met haar dementi en de kerkelykconservatieve richting met hare gemoedsbezwaren tegen bet burgerlek ha ivelgk tcu slotte weder over de meer liberale neigingen gezegevierd hebben In de OoDtenrykicbe delegatie heeft de minister van buitenlandsche zaken Andrasty hrt woord gevoerd om de verbooglng van de bcgrooting van oorlog te verdedigen de minister mmkte daarbij een zonderling ondersoheid tusscheo den voorgrond en den achtergrond vso den blijrenden vrede en betoogde de noodzakelijkheid van de verhooging om de uit voeriug van het defensief vredesprogramma Het begint dus met den eeuwigen vrede bedenkelijker te worden naarmate men er meer over spreekt Ook in de Oostenrijksche delegatie heeft overigens de oppositie tegen den minister van oorlog Kuhn haar tiippunt reeds bereikt de grondwets Iiberalen Giskrs Herbst en Brestel hebben in de commissie gezegd waar het op si and en nu beginnende Werner bladen in navolging van de Uongaarsche den aftocht te blazen zg raden de leden der delegatie aan het den heer Kuhn met te benauwd te maken daar h j in elk geval nog de grootste grondwetsman is dien men in het gebeele Oostenrijksche leger zou kunnen vinden tot deze wending in Oostcnrgk trouwens niet ongewoon heeft wellicht bygedragen de vreugde van de feudalen over de aanvalisn op den rgksminister Het einde der zaak zal wel zijn dat ile verhoogde begrooting van oorlog wordt goedgekeurd De koning van Denemarken heeft Maandag den rijkadag geopend met een troonrede waarin o a het volgends voorkomt De vermeerderde opbrengst der indirecte belastingen is eeu bewijs van de toenemende welvaart des lands Tussohen Denemarken en Zweden bestaan de meest vrieiidsoliappelijke betrekkingen gelijk nog onlangs gebleken is bij deu wedijver tusscheu de beide lau ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel uieer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeouderiyke Nommers VIJF CENTEN den op de indnstrieele tenloonsteliing te Kopenhagen zoowel als in verscheidene staathuiaboudkundige bijeenkomsten eu in de aanneming van eeu gemeenscbappeUjk muntstelselHet overlijden van deu koning van Zweden wordt door den koning van Denemarken en zijn volk diep betreurd De regeering vertrouwt op een duurzame bevestiging der nieuwe betrekkingen met Zweden onder de regeering van koning Oscar In de betrekkingen met de boiteulandsche mogendheden is geen verandering gekomen De Sleeswijksche quaeslle is nog steeds aanhangig De regeering heeft echter de vaste hoop haar op een bevredigende wgze te zien opgelost Tot de aantekondigdo wetsontwerpen behaoren I die tot herziening der wet op de middelen van ver dediging die de regeering naar evenredigheid van dekrachten des lands op den sterkst mogelijkea voet wenscbt is Ie richten voorts een et op het onderwijs vooral op da middelbare scholen Enkele bUdcn hadden gemeld dut Frankrijk en Itiilie op punt waren eene expeditie tegen Griekenland naar aanleiding van de quaestie der mijnen van Laurium te andernemen De Opiniene en de oStaeau Bm PMic spreken dit gerucht tegen Het orgaan van den Franschen president voegt er bg dat de quaestie van Laurium niet bclaogrgk genoeg IS om een eskader naar den Pireus te doen stevenen De zaak zal langs diplomatieken weg behandeld worden Den 26 Aug heeft de Grieksche minister Deligeorgios aan het oordeel van den ministerraad eene memorie onderworpen welke thans openbaar gemaakt is en waarin uit een juridisch oogpunt aant etoond wordt dat de eischen der maatschappij Roux Serpieri ongegrond ijn De Fransche en Italiaansche regeeringen zullen deze nota weldra beaiiiwoorden van een gespannen toestand kan trouwens volstrekt f e sprake zijn FRANERUE De tekst van het artikel in de ollicieele courant betreffende de straf u elke vijf officieren derGrenobler bezetting opgelegd is wegens hun gedragingen tijdens het verblijf van Gambetta luidt als volgt vijf officieren der infanterie behoorendc tot het garnizoen von Grenoble hebben de hnn als militairen opgelegde onzijdigheid vergetende deelgenomen aan een politieke manifestatie welke onlangs in die stad plaats vond De rol des legers hinnenstands bestaat in het beschermen der wet in het handhaven der orde hetgeen elke staatkundige overweging buitensluit Voor allen die de eer hebbon de uniform te dragen is het van belsng dit nooit te vergeten Daarom heeft ook de minister van oorlog zoodra hg bekend was geworden met de ernstige overtreding waaraan die vijf officieren zich hadden schnldig gemaakt besloten dat zij onmiddellijk van regiment veranderen en na hun aankomst bij de nieuwe korpsen elk een arrest van 80 dagen ondergaan zullen Het is echter noodig hierbjj te voegen dat het korps officieren van hun regiment door tpsschenkamst der oudste officieren van eiken rang tegen de houding hunner vgf kameraden in den avond van 06 Sept geprotesteerd hoeft Gelijk te verwachten was neemt de Ilt pHl Hque frttni aise orgaan van Gambetta het der regeering zeer kwalijk dat deze vyf oUiciereu heeft durven