Goudsche Courant, zondag 13 oktober 1872

U i Zondag 13 Octol er 1872 N 1270 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 1 gelegd vooi een pensioeufonds voor oHÜerpfflcioren van hel Kuiisch h ger het oor iiau te leencu Omtri iU heeft Ie lu eeji rapport Op de op 87 dezer gehtiurden veiling van 26 000 pic Gouvi kolfiiè bracht deïè ƒ 42 73 per pio op De laak van den ad s resident van Djokdja die dpo een Chinees beschuldigd wefd hem de juit inticn oV er eeue belangrijke som welke hij h opiumpacUtet moest st irleiij Op bedriegejljke wijze te hebben oWhouden neemleeo gfnustige keer voos den betroktten snlblehaar mmt met voor den Chinees die te DjooJya alles beHaiveSoed staat nangeteekend Met het éig op de autécedtnjen van den Europefsohen ambtenèlr l pstle het qM telen moeite zelfe vjjor een oogenliiik e tegen h OBi mgebr jite beschuldiging t stejïilkolen van het Otnbilien kolenveld I t z tsle klas ie de heer Spinjniird ver de op de Afao en Waal genomen procveii aan etimcht d de Jifpamht CtAs opgenomen waaluit blijkt dat Sumatra olen iJ j lev rt die de vergjllijkiiig mej de Newcastle kolen gi rnstIniinen dooMlaan ja rfl voorkeur ♦ erdieqen Wij kien th ins ifljljt orlanien het vcrleenen van ioncessie Voor déi aagleg van en ssoorweg tegemoet welke inmisbiar om h t ikolenvcM m exploitatie i teirengen I l t Van Tiraci njeldt men dat een paniek op K oepang was oitstitah door het geheel ongegronde Reruclit dnt de Timoreezen uit het gebergte mét viSn ige bedoeling te en de pL ats opruktej g Men deelt ons vftu Bunj Trassin eenig bijzonfer heden tncde omtrent hdt optreden van den SuBan jTan Berouw tegin de Jlrkoovers waarvan hij lealen heeft opgevat en liet aftiiUken Naar wü vernemék is dezer dageti door den A ommaiidant van ti t le r na vergeefsche po gingen te hebben lauge feiid pm In de staluten van de Neder ndsch Indisc Levensverzekerfiig ön Lyf rentem iatdi b ippij zoodijnige wij iging te verkrijgen dat door militairen biiuedeu den rang van offloieï tot het verzekeren van hun leven len belioeve vlan Trouwen en kinderen wierden toegelalen eene commissie benoemd om te onderioeknn naar de le vcnsiatbaajheid en om voOrstelled in te dienen tot oprichting in den boezem van het leger van een fonds voor oi derofficiereu zoo ils ook m Ne derland bestaat waardoor den minderen militair de gelegenheid wordt verschaft om door afzondering van een deel zijner inkomsten te zorgen hetzij voor zichzelf na het veiLuen van den dienst hetiij voor zijne weduwe en weegen die hij bij overlijden moofat achterlaten Deze oommissie die wij toewenschen dat zij haren aibeid tot een geHenscht rcsult iat moge brengen moet zijn tezamen gesteld uit de chefs van het wapen der artillerie eu der genie den chel over den geneeskundigen dienst den hoofd nitendaiit der militaire administratie en de commandanten der Iste militaire afdeifling en van de alhier garnizoen houdende cavalerie met een kapiiem dor militaire administratie als secretaris ij vestigen de aandacht van het leger op dit vernieuwde bewijs hoe de legercuminandant in de behoeften van het leger op de meest geschikte wij etracht te voorzien A B H Laatste Berichten London 9 Oct De Daily New zegt dat er morgen ministerraad z il worden gthouden waarin waarschijnlijk het handcistraclant met Frankrijk zal worden h ihandcld De Tekijrafh deelt een telegmm uit l nrijs mede meldende het ontslag des heeren Krnest Pirard Brussel 9 Oct Men ver eki rt dut alhier tegen de helft dezer maand eene aliienweiie werkstaking in alle uikkcu van industrie moet uitbreken Berlijn 9 Oct De Prmmciid Correipondtm legt dat tengevolge van de te Kiseiiach plaats gehad hebbende conferentie tot Int spreken v ni de sociale quBestif de regefiiiig het besluit heeft genoiaen om zich met di t i sti nrijk8che regeering te verstaan om het cougre waniovcr reede zoo lang werd gesproken eu dat ten doel heeft dezelfde queestie te behandelen spoedig te doen plaats hebben Stockholm 9 Oct Heden voormiddag ten 11 nre is het stoffelijk overschot des konings bggeaet onder de algeraeene deelneming dor brvoikinjr Achter het lijk volgden de h den van het koninklijk Hois de prinsen Von V nldeck en Von W led Het lijk is in de Viltirholms kcrk bijgezet Tegeiiwiiordig waren de speciale gp7ai ten van de buitenlandsohe hoven het corps dip omatique enz De lijkwagen werd onderweg als onder bloemen bedolven Kopenhagen fl Oct De zitlmg van den Dcensch Hijksfliig s tot 2 Deeemlier verdaagd Het ingediende budget wijst een bntig aldo aan van 78 1 000 Kijks aa der8 Bekendmaking BUItGEMÏIESTEK en WETHOUDKRS der gemeente Gouda roepen bij deze op de in deze gemeente verblijf houdende Fransche onderdanen om zich Tcjór of op den H drzer maand ter Secretarie aan te melden ten behoeve van de Pron che regeering de verlangde opg ve te erstrekken Ooucla den 10 October 1872 Burgemeester en Wethouders Toomoemd De Secfetaris De Burgemeester Dk oog ebver Foetdi jn van Beroen IJzendooen P O L I T I E Aan Mt bilreaa zjjn jnlicjhtingen te bekomen oidtrent een baikbillet van ƒ 100 den 26 September 1 1 alhidr met ander bankpapier te vieel omvangenj alsnjjele omtrent een gevonden blo dkofale ginder li lE etting met gouden slot t I Tl P B A B 4 BE RICHTEN ÖÖuda 10 Mt Bij weinig hilndel was stemn iug ninde Ust i pnike 7 Voer 5 2 75 Mindere fd 8fü 4 0 8 25 hf 8 Ie veemarkt tot ho ge pr ztgn ve ineren alsmede tart Kaas Aanga a 32 50 Goeboter 1 6 ï W piike uw schp ƒ 12 90 14 Mil derelj 12 50 lü Sü Poldelr 10 25 a 12 1 2Bia 7 90 Mipdere ƒ 7B A ixj 6 Gerit puik 5 io B a ƒ B 75 Haver ko ge 3 20 Henn I it weinig aanroer alleis we 1 f icht Vetie schapen en lai i en biggen rlug i 39 partijen prijzei ƒ 2J9 a ƒ 1 70 Wèiboter 1 20 il ƒ 1 30 Burgerlijka Stan OvEBLED 8 Oct W KiMnkeleaberg 83 j Hattera 22 j J A de Lceaw 70 j B M J 2 m 10 A do Kru jff 63 J RtHUWD 9 Oct P ée llrao ea D Bakker J Xqkuo eo B Uyttenbraek W Iluaik en M Huiamaa ADVERTENTIÊN Bedeu overleed na een langdurig lijden onze eenige Zoon JACOBUS in leven Officier van Gezondheid 3 klasse b de Marine Gouda C MESSEMAKER 8 October 1872 I A WELTER Op den 10 dezer overleed alhier na voorzien te zijn van de genademiddelen der stervenden de WelEdelGestrenge Heer GERARDUS ÏHEOÜORUS ANTHONIUS de KRUIJFF Ridder der M W O in den ouderdom van 64 jaren Bj het naderend Wintersaizoen bevelen wjj ons minzaam aan tot het vervaardigen van alles wrat tot het MODEVAK behoort Ontvangen EENE PRAAIJE COLLECTIE STALEN der nieuwste Winterstoffen alsmede van Linnenen Servetgoederen Wij zijn in de gelegenheid gesteld WLNTERMANÏELS CONFECTIES etc in den kortstmogeiyken tyd op zigt te ontvangen Gez PEETERS Turfmarkt H n 172 sOravenhaagschc Compostnicst De DIRECTEUR der REINIGING te öravenhage vernomen hebbende dat vuilnis van elders afkomstig wordt gezegd s GRAVENHAAGSCHE C0MP08TMEST te zijn brengt ter kennisse van de Landbouwers dat de schippers te s Hoge Compostmest ladende een door den Staalbaas geteekend BEWIJS wordt ter baud gesteld De Directeur voornoemd E BÜTÏINGER Gouda Druk van A Urinkmau Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal KTunstmin te Gouda EERSTE VOORSTELLING doo de Vereenigde Ariasten van den 8 Schonwburg onder leiding van de Heeren W SttimpirenL J Vcltman DONDERDAG 17 OCTOBER 1872 EMILIA GALIOTTI Tooaeeljpel io 6 Bedrijven aaar hel H gdoitMh vtin Lla l o voor bet Nederlandieh Toon el bewerHf door G FiUNpois PERSONEJ t Emilia Galolti u v v FincH meniet ger Odoardo j qnders delIr JC Fo Claudia Galotii f r Ijmilia Mi Oir Stoete Hector Gonzaga priais van 1 Guastalla de Hr Mort Marinelli kamerhei fan den Prins VeUman Camillo Bosa een ran s PilDsen raadjieeren de Leur Conti diilder urn IlUlen Graaf Ap i ui A NfiggelpuiH Gravin rsina 4 M Sleine GartmM Angelo I t Hr Kettma Pirro ft 1 MUnierger BattittJ ji i J OUeH Een hm Ui Mori Jr 1 feinijie Bedienden Volk GEVOLGD DOOB De kleine tegenspoeden des levens Hhjipel met Zaag ia ééa Bedryf aur het Fraaich Grenonillet aan etaer 4 de Hr wi Jr Duhamel lyn ieud j Mlenierger Mevr Dalby jonge weduwe Mw Fuclu Barbién Katrina dienstmeid bg Gr nouilict j 1 Otr 8taeh Een korporaal der Gendarmerie de Hr Olten AANVANG ten 7 URE PRDZEN wat PLAATSEN 1 Rang voor HH Leden hunne Dames en Kinderen 1 per persoon Voor Niet Leden hunne Dames en Kindereii per persoon ƒ 1 49 3 Rang 50 Ct De loting der te besprekjen plaatsen voor HH Inteekenaren zal plaats hebben op Woenidag 16 October des morgens ten 10 ure precies tegen betaling van 10 Ct voor elke plaats Het Bureau tot het bespreken der plaatsen is geopend Donderdag 17 October van des morgens 10 tot des namiddags 3 ure tegen betaling van 10 Cents voor elke pUats fffT BeioekerB zoowel Dsmei aU Heeren ordea teiivrieadehjkste verzocht ieder bijzonder bon kaartje bij het binnentreden gereed te hebben ter verwiieeling Toor Ü0Dtraman ne de yl het afgeten enfamtlu groot Tcrttarring eu opoutbood geeft J F van der YLIST TE KOOP voor een civielen pr s een solieda MANGEL Adres Bureau dezer Courant Gebr BLOM RIJTUIG VERHUUR DERS op den Kleiweg hebbeu de eer te berichten dat zg van af 15 October a s bij aankoiflst der Personentreinen EEN OMNiBÜSDIENST zullen openen van het Station der EhijnipoorMaatschappig tot in de ktad tegen 20 Celllen de persoon terw l 20 Abonnementskaarten tegen f 8 verkrijgbaar zjjn in alle COUItANTEN worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Een afschrift Is voldoende Gouda 12 October 1872 Wanneer wg het Bgblad van de Nederlandsche Staatscourant doorbladeren en de redevoeringen der conservatieve kamerleden nog eens herlezen dan vinden we telkens en telkens weer de bedroevendste l ijken van onzelfstandigheid en blinde volgzadmheid In verschillende redevoeringen over de eene of andere qtiaestie door verschillende conservatieve woordvoerders gehouden ontmoeten wg toch veelal dezelfde denkbeelden denzelfden gedachtengtmg dezelfde argumenten Dit bevordert natuurlgk niet he i aanaename van de lectuur evenmin als het opwekt tot het nagaan der discussiën maar wat erger is het neemt veel weg van den nationalen tijd die beter kon gebruikt worden dan die door ellenlange eentoonige redevoeringen te verpraten En bleef het nog daarbg dat sommige afgevaardigden elkander s denkbeelden en bewnsgronden in anderen vorm repeteerden w konden nog tevreden zgn al betrenrden wg het dat wg zoo weinig nieuws hooren Maar wanneer we zien dat indien morgen een qnaestie aanbangig is in de kamer dat we dan heden in het hoofdorgaan der conservatieve party lezen wat den volgenden dag in de kamer moet gezegd worden eu wat we daar dan ook wericeluk hooren dan doen die napratende kamerleden onwUlekenrig denken aan schooljongen die hun les niet kennende door een bunrman wolden gritolpeii dia hen de op te zeggen les woord voor woord voorzegt Beter nog past de volgende vergelgking Hel Dagblad van 2kid HoUand en t Gravenhoge is dikwgls de soufflenr en sommige kamerleden de actenrs die zeggen dat wat de soufflenr hun toefluistert Daardoor zien we veelal gebeuren wat in de schouwburgzaal tot verveling van het publiek en tot schande der actenrs helaas te dikwerf gebeurt dat we eerst de woorden hooren uit den mond des souffleurs om ze even later vermeerderd en versierd met de gestes der acteurs ten tweeden male te vememen Dezer dagen zgn we echter tot ons groot genoefen in de gelegenheid geweest te zien dat nog vele tamerleden niet aan zulke actenrs gelijk zjjn dat nog vele conservatieve volksvertegenwoordigers niet onverbeterlijk zgn in volgzaamheid voor het hoofdorgaan hunner partg Zooals onzen lezers bekeAd is is deze week het voorstel tot het geven van pensioen aan de dochters van den staatsman Tborbecke in de kamer behandeld Het DaaUad had hevige artikels tegen dit oni werp gescnreven met groote woorden het onverantwoordelijke iu het licht gesteld van het penen der liberalen om zulk een partpzaak te volvoeren met verregaande onkieschheid de inkomsten van Tborbecke nagerekend en als resultaat daarvan het onnoodige van het ontwerp aan zjjne lezers aangetoond De dag komt eindelgk waarop de kamer zoubeslissen het Dagblad hoopt maar te vergeefs ieder bijna ontvalt hem slechts vier volgelingen blgven hem getrouw Eere zg toegebracht aan die conservatieve vertegenwoordigers die zelfstandig handelden en zich ditmaal niet stoorden aan het gepraat van het Dagblad Eere zjj toegebracht aan die tegenstanders van den grooten staatsman die niet aarzelden na zjjn dood s mans veelzgdige verdiensten te erkennen J Het Haageche Dagblad was echter niet uit het veld geslagen door het feit dat slechts vier vertegenwoordigers het eens waren met zgne be schouwingen Met de bekend brutaliteit schrgft het blad in zgn eerstvolgend Nr Al de leden die afwezig waren bij de behandeUng van het ontwerp zjjn het met ons eMU Alleen kieschheidshalve waren zij afwezig gebleven Doch hunne stemmen moeten getSd worden bg die van de hh Nierstrasz Kien Caets en Wintgens Dit was gemakkelgk g zmd en het tegendeel moeielgk te bewgzen Doch ook deze laatste triomf zoo het er al een kan genoemd worden was het Dagblad niet gegund Wat toch gebenrt In het Dagblad van Donderdag verklaart de heer van Naamen een der afwezige leden dat hg bepaaldelgk vóór het ontwerp zon hebben gestemd zoo hg in de kamer geweest was terwijl in het ii 6W van Vrijdagdeheerüodefroi eveneens een der afwezige leden verkUart van hetzelfde gevoelen te zgn als de heer van Naamen Misschien volgen er nog meer Doch al is dit niet het geval meer dut genoeg is bewezen dat het Dagblad geen recht nad te zeggen dat de afwezige kamerleden aan zgne zjjde geschaard stonden in hunne opinie aangaande iet aanhangige wetsontwerp De zitting der Tweede Kamer van Maandag leverde het bewgg dat de invloed van het Dagblad afneemt geeft ons tevens goeden moed voor de toekomst en doet ons het beste hopen van de eer der conservatieve partg in Nederland Boitenlandsch Overzlctit In Engeland is d vacantie der bcwindjlieden dit jaar een maand vromer afgebroken dan anders het getal i Zg moesten een noodiakelijken minirt rraad houden oier het Engelsch Franiche handelstractaat 0 er het beginsel een volledig tractaat is men het eens maar na eerst beginnen de mocilgkbeden Engelscbe vrije handel en Fransche beachcrmmg met elkander in vrede te doen leven ui nog wel wat hoofdbrekens kosten Uit Londen komt het belangrijk bericht dat de voorgenomen reis van Gladstone naar Ierland d t jaar niet zal plaats hebben Zooals aten zich herinnert had de Engelsche premier eene uitnoodiging naar Belfist aangenomen en werden voor tijne komst groote fefstelgkheden voorbereid Of dit besluit moet toegeschreven worden aan opernhooplng van werkzaamheden of wat niet onn aarschijnlijk is in verband staat met de ontevredenheid der lersche katholieken die lich na de beslissing der regeering omtrent de vervolging der leraobe geestelijken die zich aan onwettige handelingen bjj de verkiezing te Oalnay schuldig maakten op verschillende wgzen Inckt gaf zal uit nadere berichten moet n blgken In elk geval zal het besluit van dm minister ongetwyMd geen gunstigrn indruk in Ierland maken I e Pruisiiche h lf officieele Prov Corrttp drukt het heorenhuis op het gemoed om zich wat te haasten met de discussie over de kreisordnunji opdat de noodige tgd beschikbaar zij om tnsschen de beide huiren lot en overleg te geraken de regeering laat het blad er op volgen hecht er veel gewicht aan dat de belangrijke hervormingen waarmee tevens de grondslag wordt gelegd oor bet lelbttodig bestaur der gemeenten zullen tot stand komen De keiier wordt 1 dezer nit Baden Bsden te Beriyn temgverwacht Het Pruisiiohe Heerenhuis zal 2Ï dezer ign eerste zKiing hoMen i op de dagorde staan de benoeming van een president eti het rapport over da Kreisordnnng De commissie door den minister van financiën von Camphansen bgeengerorpen om advies te geven over zgn nieuwe belastiiigontwerpen heeft haar taak geëindigd men zegt dat de minister een geheele wijziging wil brengen in de Clatsen liteHer waarop het vorige jaar door den landdag ia aangedrongen De Duitschc gezant von mim heeft Woensdag Parijs verlaten Van eene mededeeling omtrent de verplichting voor alle Franschen om in hel Duitsche rijk van een regelmatig paspoort voorzien te iijn zooals de Nalumal Zeü meldde verneemt men mt Fransche berichten niets Het is evenwel zeker dat de Duitsche regeering tot dien maatregel ia overgegaan als weerwraak op de Fransche autoriteiten die van de Duitsche dezelfde formaliteit blgven eischen Nog wordt uit Parijs gemeld dat de heer von Arnim aan het ministerie vgf aanvragen gedeponeerd heeft tot het verkrijgen van het monopolie in het tabrioeeren en verknopen van lucifers Onder deze sollicitanten zijn er die den staat daarvoor eene som van 20 millioen francs jaarlijks aanbieden De minister de Goulard heeft irt dc e zaak nog geene beslissing genomen Donderdag zon te Versailles eene zitting van de perdianeate comrai sie gehouden worden Men maakte zich bezorgd voor heftige dtscussien over de reis van Gambetla en zijn Grenobler redevoering Het gerucht wilde d it Thiers zelf de liijeenkomjt zou bijwonen om de angstige en vertoornde gemoederen Aa monarchale leden gerost te lellen Hoe Thiers over de reis van Gambetta denkt op ziohielf reeds minder gewenscht omdat zij tot bedenkelgke agitatie aanleiding moe t geven zal heden bhjken in de verg idering van de permanente oommissie die door hem en den teruggekeerden miuiiter van binnenlaudsi be zaken al worden bijgewoond De Tempt zegt dal Thiera naar zijn persoonlijk gevoelen in deze zaak gevraagd zijn secretaris Barthélemy SaintHilaire een brief heeft doen opstellen gericht aan een der afgevaardigden van Savoye Thiers loa de volgende bezwaren tegen de houding van den ex dictate in den laaialen tijd hebben Gnmbettt heeft de republiek tot een quaestieuse zaak gemaakt in plaats van haar voor te stellen als ellen dag meer vastheid verkrijgend ten gevolge van de diensten die zij sinds 18 maanden aan Frankrijk heeft bewezen hij heeft van de republiek gesproken aiet als van ecu bestaande regeering maar als van een strijdende partij en derhalve meer gehoor gegeven aan zjjn persoonlgke inzichten dan aan do begeerte om den bestaanden toestand te bevestigen hij heeft t wantrouwen en den haat van h t volk opgewekt ten opzichte van de bourgeoisie overeenkomstig de praktijken oodtr het tweede keizernjk m zwang Gambetta had beter gedaan met de republiek voor te stellen ais een bestaande regeering voor verbetering vatbaar geschikt om goede wetten te geven en niet als eeu regeering die nog moest tot stand komen terwgl hg nieuwe omwentcliiigcii in de toekomst voorzag en derhalve wapenen gaf in handen van de vijanden van den bestaan len toestind Misschien is op het oogenblik dat we dit schrijven het lot lier Oostenrijksche regeeriiigsvoorstellen op militair gebied reeds beslist Hemel en aarde IS bewogen om de delegalien af ie brengen van hun voornemen om de begrooting van oorlog en daarmede den minister Kulin en misschien het grheele kabinet te laten vallen Men verwacht nu de aanneming met kleine meerderheid Inderdaad bigkt uit latere berichten dat de begrooting met 32 tegen 24 stemmen is aangenomen Zaterdag heeft de kantonnale raad van Geneve na langdurige en levendige discussien met 34 tegen 33 stemmen besloten het ingediende voorstel tot scheiding van staat en kerk niet tot de tweede lezing toe te lalen Uc Geoeefsche dagbladen verzekeren dat de debatten hoogst belangrijk waren en vooral gevoerd werden door den president den heer Carteret een vurig verdediger van het voorstel en den heer James Fazy die niet alleen voor den staat moor ook voor de kerk absolute vrijheid eischte D tribonen waren stampvol hetgeen sedert jaren niet het geval was zooals het Journal de Gttiee meldt Dat het voorstel zooals het ingediend was verworpen werd behoeft geen voorstander van scheiding lussoben slaat eu kerk te betreuren Deze eenzijdige regeling geheel ten voordeele van den slaat en ten nadeele van de kerk moest onvermijdelijk een nog overvloediger bron van twisten en conflicten orden Niettemin waa de aanbieding van het toorsiel hoe gebrekkig het ook in den vorm as een gunstig teekeu des tgds