Goudsche Courant, zondag 13 oktober 1872

In het Spaousclie congres is bij de behnnJeliug van het adres van antwoord een voorstel waarin de kouing ver ochl werd heen te gaan met 161 tegen 97 stemmen met iii overwegintr genomen Het voorstel giug uit van de republikeinen en het verdient opmerking dut het een betrekkelijk groot aaaial stemmen op zicb Tereeuigde en loowel namena de commiisie der reilagtie als namens de regeering in ei ast moest worden bestreden Te rekenen naar den uitslag der nu gehouden verkiezingen in de Verecnigde Staten van Amerika zal stellig Gmnt tot president herkozen worden Greelejr s kaïtsen beginnen hopeloos ts staan = = s=fcefe osBa e FRANKRIJK Over het gebeurde Ie Lourdes op 6 Ooiober bevalen de ultramontaapsche couranten tot dusver slechts telegrammen De depêche van den Univers is van dezen inhoud De processie kwam s avonds te 6 uur terug en haiir voorbijtrekken duurde iwee uren Acht bisschoppen en aartsbisschoppen waren tegenwoordig Allen nas stilzwijgendheid aanbevolen Geen kreet werd dnn ook vernomen Men bad alleen De aartsbisschop van Auch hield eeu heerl jke boetpredicatie Het weder was piachlig en de menigte onitengeivoon groot Knieleuilen bedekten alle bergen Ouder de aaiiweiijte afgevaardigden merkte men op Franclien Belcaslel Kesseguier Kodcz Xavier Dufour Cheaneloiig la Kuuillerie Vernay Féligonde la Grange Bonuld Abbatis Oavardie Dunrant de Barrau Uesseigne Labruyère 19 in getal s Avonds van 8 tot 10 uur waren de grpt de kapel de kleine stad I ourdes en de omtrek glansrijk verlicht Ondanks het voorschrift geen kreten te doen hooreu werd toch Fiw W Hw la Lorraine Viti VAJ tace geschreeuwd tuen de banieren van Elzas eu Lotharingen in rouu floers gehuld kwamen opdagen Vol geus andere depêches hoorde men ook herhaaldelijk Leve Fr inkrijk leve de Pnus I leve Piqs IX roepen Het getal der pelgrim wordt zeer verschillend opgegeven De Franqau schat ze op 30 000 ParitJmrnal op 30 000 Het is waarschijnlijk dat beide bladen er maar een slag in slaan De bedevaartgangers brengen 300 banieren mede die allen t Lourdes blijven ea naar men zegt 200 000 fr waard zijn Vier zijn uit den Elzas De narisbisschop v n Auch kon zich eveneens niet van politiek outhonden Hg gewïagde in zgn veldpreek van de Elzaaeers en Lotharingers en smeekte deu Hemel om faun terugkeer in den schoot van Frankri Als verder bewgs voor het gemengd clericaallegitimistisehe karakter dezer nntionale bedevaart waaraan ondanks de plechtstatige oproeping van Franclieu Icehts 19 algevaardigdeu van de 900 deelnamen diene het feit dat in het station van Lourdes eeu met de leliën en het portret van den heiligen Lodewijk versierd gedicht bij duueudtallen onder de vrouwen verdeeld werd Een slf ophe daaruit is voldoende om te doen zien van welken aard deze godvruchtige njmel irij is Henn tu ser is Charlemagne De ton épée aidant la croix France ton auge l nccompngne II ramene les Cis des rois Refrain France France L heuro a soiiné relcve toi I est la grandeur c est i cspórance Vi e Henri V yive le roi I De Patrie b v t een particuliere correspondentie uit Lourdes dd 6 Ooi In dezen brief elke trouwens alleen de voorbereidende plechtigheden beschrijft vinden W j eenige bij ionderhtden ilie wel verdienen opgeteekend te worden te meer dajr de Fatrie een erkend olericaal blad is en de bron zelf dus niet verdacht is van liberalisme Een der merkwaardigste is wel deze Wij vertalen woordelijk Ik beu de grot nog hedenochtend giutn bezoeken Fene jonge boerenknnap met de klassike baret van Béarii op heeft uns een mijner cjllegn s en mij in een ryluig derHaaris geleid Ilij deed zijn zweep op bij onder kunstmatige wijze klappen en plaagde meer dan vuegzaam v a8 de a irdige boerinnetjes Hij scheen aan het wonder van Lourdes slechts weinig geloof te hechten eu deelde ons mede dat de bewoners der omstreken over het geheel dienaangaande ooic nog al sceptisch zijn Ik moet in het voorbijgaan cnnstn teeren dal dit niet de eenigt getuigenis van dun a rd is elke ik mocht opvangen FrouKen en Jonge mei e kei ik juiêt zoo Aooren reieneeren De inwonen leKkouKen tel pelgrimtekap ah een bron van inkmmt alt een buitenianye Ann door de Vooriienigheid tertciuft Hua geloof tlretl lich niet verder uil BINNENLAND Gouda 12 October De derde gewone vergaderiug van onderwijzers in het 7 district van Zuid Holland tvordt heden in de Sociëteit Ons Genoegen alhier gehouden Da heer P C Schrieok hulponderwijzer aan de Openbare Bargerschoui eu de heer B Begeer vroeger kweekeling alhier hebben met goed gevolg examen afgelegd voor de akte van lioofdonderw ter Pe Minister van Binnenlandsehe Zaken brengt ter algemeeue kennis dat in de maand December a s gelegenheid zal worden gegeten tot bet afleggen Tan het examen vermeld lu art 9 der wet van 1 Juni 1866 StaaUblad a 59 ter verkrijging eener akte van bevoegdheid als apotheker Door den Ministrr van Binnenlandsehe Zaken is onder dagteekening van 5 Oct jl de volgende missive geriebt aan de CommisBariseen des Konings in de provinciën Ter Yiiorkoaiing van verdere uitbreiding der long ziekte onder h t rundvee ia het van veel belang dat er üoaveel mogeiyk gewaakt worde tegen bet gevaar ontstaande uit het brengen van verdacht T e op de stallen Afzondering van verdacht vee van het geeonde op de stallen heeft veelal op onvoldoende wijze plaats het is dus te vreezen d it de ziekte gedurende deu aanstaanden winter weder zal toenemen ten ware alle verdachte koppels vóór dien tijd worden ingeënt Ik acht het daarom noodzakelijk dat het verroer van verdachte runderen van de weide naar den stal hetwelk volgens de eerste zinsnede van art 21 der wet van 20 Juli 1870 Staaliilad u 131 verboden is maar volgeus de tweede zinsnede van dat artikel door deu Burgemeester kan worden toegestaan wanneer het noodzakelijk is den districts veearts of zgn plaatsvervanger gehoord onder de door dezen aan te wyzen voorzorgsmaatregelen alleen worde toegelaten ouder voorwaarde dat aan den Burgemtxster eeiie verklaring van een geéxamineerden veearts overgelegd worde dat de gelieele koppel van den eigenaar van het verdachte vee zoowel het verdachte als het niet verdachte in ingeënt Zander zoodanige verklaring geve de Burgemeester in geen geval vergunning tot vervoer naar den stal Ik verzoek u de Burgemeesters in uwe provincie aan le schryveii bovenvermelde voorschriften zorgvuldig na te leven en door waakzaam toezicht vóór en na de opstailing vervoer zonder vergunning op de genoemde voorwaanlan te vooikoipea of zoo het heeft plaats geluul met de meeste gestrengheid te vervolgen Staten Generaal Twmde Kame Zittingen van 10 en II October Bij de voortzetting der algemeeue beraadslagingen over het wetsontwerp tot vmtstelling van het O I tarief heelt de heer Fransen van de Putte Minister van Kolomen de geeringavoordracht in een breed roerige rede verdedigd Hy betoogde daarbij dat zoowel de vermindering van het normaal invoerrecht als de afschaiUug der differenteele in eo uitvoerrech ten in het belang zouden zijn zoowel van den Ne lerlaiidschen handel en der industrie als van de Ind sche en dat daaVvan noch een verwijdering tussoiien het moederland en Indit noch een verlies voor de schatkist in onze koloniën het gevolg zoud n zijn Verschillende be trgder der wet die reeds vroeger het woord hadden gevoerd zetteu vervolgens nader hunne bezwaren uiteen en hielden deze ondanks s Ministers betoog vol de Minister beantwoordde hen daarop nogmaals De heer van Lynden bestreed de voordracht opnieuw zonder evenwel daardoor nieuwe argumenten in het debat te brengen terwgl de heeren Blussé en de Bruvn Kops de wel in bescherming namen Hierop zijn de algemeeue beraadslagingen gesloten en artikel 1 der wet met het daarop door den heer Bredius voorgestelde amendement in behandeling genomen Op het O I tarief is o a als amendement doi r de heeren K de Jong en Oratnma voorgesteld den post maiiubeturen iQnwadeo en stoffel aldus te lezen Manufaoturea lijnwi den en stoffen van katoen ruw wit of gebleekt geverwd of gedrukt van tijde van wol van hennep vlas en verit linten en band paasementwerk en alle andere niet afzonderlijk genoemd a mei bewgten van Nederlandsohen oorsprong of bewerking 6 pCt b ander tot en met 1877 10 pCt na welk tgdvak een gelgk reoht van 6 pCt zat worden toegepast zijnde dus eene differentie bg invoer ad i pCt tot uit 1877 In de zitting van gisteren zijn de algemeeue dis eussien afgeloopen over art 1 van het O I tarief en het amendement ran den heer Bredins strekkende om niet dan voor enkele artikelen in en uitvoerrechten in Indie te behouden gedurende eeu bepaald overgangstijdperk waarna het geheele Nedcrlandsohe gebied eene groote vrijhaven zal worden Daarna kwamen in alphabetisolie orde de verschillende posten van het tarief zelve in behandeling De heer van Lgnden heelt eeu amendement voorgesteld om het oorsproukelgk artikel Gedistilleerd ad 40 per hec toliler Wider in de Igst op te nemen in stede van te wachten tot de invoering der accijnswet in Indié Hierover zal Uter gestemd warden De discuiie is gevorderd tot den post Alanufactnren Heden voortzetting Ter terechtzitting van de arr rechtbank te Rotterdam wBtd Donderdag o a verooMeaid H K bijgenaamd Manus de Duivel arbeider voa beroep tot ei ne cellulaire gevangenisstraf van een jaar omdat hij in een herberg te Reeuwijk na een borrel te hebben gedronken een zilveren knipje met geld mt de handen der tapster heeft gerukt eu daarmede op den loop is gegaan Deze veroordeelde is vroeger vervallen verklaard van den militairen stand eh veroordeeld tot 10 jaai kruiwagenstraf wegen miabw delingen van zijne superieuren benevens tot een gevangenisstraf Tan zes maanden ter zake vaa diefstal in een bewoond huis met inklimming en nog tut eene gevangenzetting van twee jaren ter zake van tameuspanning van werklieden om tegelijkertijd het werk te doen ophouden ea duurder te maken De paardenmarkt die dezer dagen te Schoonhoven phiats had had weinig of niets te beteekenen slechti enkele paarden waren aan de Ign Ër schijnt plan te bestaan om deze markt die nu daags vóór de Ameidsche markt invalt voortaan op een anderen dag te stellen om ook daardoor de Schoonhovensohe paardenmarkt die geheel in verval is te verbeteren Uit Brielle schrgft men aan da N X Cl dd 9 Oct Heden heeft alhier eene conferentie plaatsgehad tussclien geilelegeerdeu vaq de UtrechUcbe Commissie voor het Asyl eu de Brielsohe Hoofdcommissie waarin niet alleen de plaats bepaald is waar het allegorische monument zal worden gesticht maar ook beraadslaagd is over het op te richten Asyl De gedelegeerden der ütrechtsche Commissie welke den heer Outihoorn te Amsterdan verzocht had een plan te maken faor een asyl brachten eene teekening Ier tafel welker schoonheid eenparig geroemd werd maar die teng volge van genomen besluiten eenigzins zal behooren te worden gewijzigd Na te hebben bepaald dat er in t op te riehten geaticbt alleen gekawde personen zonder kinderen zullen worden toegelaten juichten alle aanwezigen bet denkbeeld toe om een voor orgrooting vatbaar gebouw te stichten met eene vrije woning voor ieder gehuwd paar en daar et voor een gesticht van gehnvde lieden die allen hun eigen huishouden hebben geen directeur uoodig is zoudei direcleurswoning Met leedwezen vernam men dat er voor hèt Asyl nog geen achtste bijeengebracht is van hetgeen korten tgd geleden in ons vaderland voor het Roode Kmis werd verzameld doch men gaf de hoop op vermeerdering van bet ontvangen kapitaal niet op Eene uit en door de Hoofdoom missie benoemde Commissie zal met de Jtrechtsche Commissie werkzaam blgven ter verwezenlijking van het opgevatte plan tot stichting van een Asyl waarvoor uit Dordrecht van de Subcommissie aldaar onlangs oog 440 ontvangen is Dezelfde Commissie maakte voor het allegorische monument 370 over en de Subcommissie te Gent fr 866 en 40 centimes In de mede beden gehouden vergadering der Hoofdcommissie waarin dit laatste werd medegedeeld werd nog bericht dat het archief der Hoofdcommissie weder vermeerderd was met verschillende ten geschenke gezonden broohnres liedjes enz bij gelegenheid van het feest uitgekomen Daar de HooHoommissie haar archief zoo volledig mogelgk aan het Gemeentebeatnur wenscht over te dragen besloot zij ter verkrijging v het ontbrekende ide noudige stappen te doen Als een verblijdend teeken des tgds ia blgkena eene annonce in l NienKiblad voor de Boeklumdel te Amsterdam een leesgezelschap door en voor werklieden opgericht JZg die aan genoemde vereeniging iets willen schenken b v volksschriften enz zullen haar een grooten dienst bewgzen De kiesverceniging Bar r to te Amsterdam heeft tot candidaat voor de Tweede Kamtr 41 van de 77 steèmen bg eerste stemming gMteld mr A 8 Van Nierop Op m C Van Henkalom waren 26 en op mr Jolles 9 stemmen uitgebraoht De kiesrereemging de Orouduiet heeft bg derde stemming gekozen mr J A JoUes met 17 stemmen tegen mr Van Hegkelom die 16 stemmen op zioh vereenigde Onder de vele processen door den heer Hallo gevoerd behoort wel dat betreffende het Hofje van Nieuwkoop te s Gravenhage dat eigenlgk geen wseakamerpiooes is tot het belangrijkste Ten vorigen jare werd voor de rechtbank aldaar eene vordering van genoemden heer behandeld waarbg h j den heer notaris Schiefboan aldaar als rentmeester van ge noemd Hofje aansprak tot het doen van rekening en verantBOording over zijn beheer gedurende bijna twintig jaren en vorderde bij gebreke daarvan het leggen van beslag tot eene som van 400 000 De heer Schiefbaan erkende z jne rekenplicbtigheid wel aan een van de regenten maar niét aan de heeren U e s die dit vroegen Regenten nu waren er niet de laatste ran hen was zekere baron d Isendoorn die den heer 8 als rentmeester a in telde Baron d Isendoorn overleed in 1865 kinderloos en zonder testament na te laten Zijne nahilenschap werd asu neven en nichteu toebedeeld wat de b ittingen in België betreft aair de Belgische en de bezittingen in Holland aan Hollandsche nakomelingen welke laatsten door den heer Hallo werden aangezocht hunne rechten aan hem tcf en eenige vergoeding af te staan hetgeen geschiedde Nu meende de heer H het recht le hebben van den heer 8 rekening en verantwoording te Tragen Ds rechtbank oordeelde bij baar Tonnis dat de heer H niet ontvanjielijk was in zg ne vordering van wellfvonnKfappèl werd aangeteekend dat htiden voor het provinciaal gerechtshof in ZuidHolland werd bepleit Even als in eersten aanleg trad voor de heeren Hillo o s op Mr A M van Stipriaan Liiscins on voor deu heer Schiefboan Mr J Kappegne van de Cappello Ook in appèl ordt op het doen van rekening en verantwoording aanIgedrongen waartoe men bereid ia SMor niet anders dan aan hém die door den rechter zal worden aangewezen daartoe bevoegd te zijn Den Usten dazer zal Adv Gen Mr van Maanen eooolnsie nemen De minister van Jnanciën heeft ingediend een wetsontwerp tot regeling der beateieming van het onuiigekeenl gebleven gedeelte der bijdragen van Ned IndiÉ nan de middelen tot dekking van s rijks uitgaven over de dieneten 1868 en 1869 eu van het batig slot der algimeene rekening wegen de staatioiitvanifslen en uitgavan over de dienst 1869 Hetstaat in nauw verband met het reeds Ingediendeontwerp viË den minister van koloniën De strekking van het wcta ontwerp bigkt uit de volgeodeartikelen A rt 1 Uit de som van 5 407 240 61 bij hoofdstuk 1 der begruoting van Ned Indie voorde dienst 1872 nader beschikbaar gesteld tot voldoening vau bet ouuitgekeerd gebleven gedeelte derbijdragen van Ned Indiê aan ds middelen tot dekkingvan s r jks uitgaven voor de diensten 1868 eo 1869 worden gedekt de nadeelige sloten der algemeene rekeningen wegens de staatsontvangsten en uitgnveii over de dieiisten 18 8 en I tTO Wat daarna van die som overblgft wordt toegevoegd aan de middelen bij art 1 der wet van 31 December 1870 SlH n 238 aanf wezen tot goeémaking vau de uitgaven begrepen in de staatsbegroot ng voor de dienst 1871 rt 2 Het batig slot der algemeene rekening wegens de staatsontvangsten en uitgaren orer de dienst 1869 len bedrage van ƒ 1 832 463 80 wordt toegevoegd a n de middelen bg art der wet van 31Dec 1870 aangewezen tot goedmakisg van de uitgaven begrepen in de ttaatsbegrootiog voor de dienst 18Ï1 Volgens het N Bat Handehblad zal de heerC Buaken Huet nu weder met het einde van dit jaar ophouden redacteur van ilen Jaca Boie te zgn Volgens een nieuw gerucht zou hij daarna voor eigen rekening een dagbtkd uitgeven Zoadat er dan te Batavia vier dogelgks verschijnende bladen zullen zgn Standaard Ilit goede bron ontvangen wg het berioht jdat bet Hoofdbestuur van hrt genootschap voor landbouw eu kruidknnde te Utrecht zich in Aug II per adres gewend heeft tot den Minister van Biunenl Zaken met verzoek om ter meerdere aanmoediging tot b t inenten v in het vee tegen de longziekte dezen maatregel in te roeren Vcrgoe liiig van bet verlies vsn jree hetwelk door een rgksveearta beboorlgk is ingeënt Het hoofdbestuur beeft hierdoor voldaan aan bet door eenige veehouders te kennen gegeven ver langen welke overtuigd zgn dat die maatregel hrt beste middel is m het vooroordeel tegen genoemde kunstbewerking te doen verdwijnen Voorts is ons medegedeeld dat genoemd hoofdbestuur reeds sinds 2 jaren aan de bekende rijkiveeartsen in de prov aene belooning beeft toegewezenTan 25 oU roor elk stuk vee dat door hen is ingeënt en waarran de bewijzan door een daartoe verzocht en bekend persoon worden gegeven dat zulks f reaulteten is geschied In het luidelgkodeel dor prov is door eenige voorname rgksveenrtsen met goed gevolg von die uitloging gebrnik gemaakt daar werkt dat middel ter aanbeveling der inenting volgens ons verstrekte berichten dan ook2 goed iandi Cl De uitgevers de erven J J Tijl te Zw Hle hebbeneen verhaal uit de Betuwe in het licht gegeven getiteld Dientfe tan t Feer door den heer J ll Slingervoet Kamondt lerteld Ons publiek is p bet stuk van Betuwsohe aovol len Teel goeds gewoon dai dat w een öhverdienstelijk werkje zouden durven aanbevelen Doch het verhaal van den heer Ramondt is allerliefst het heeft de groote verdiensten van in een keurigen vorm gedrukt en in een nog sohooner geett geschreven te zijn boeiend en waar Wg hopen dan ook dit de ophige spoedig aitverkocht eo een tweede uoodig zal zgu te meer daarde opbrengst van een bodge voor een liefdadig doel voor de noodlijdenden door overstrooming in de provincie Ferrara Italië is bestemd en du dooreen ruim debiet twee goede taken worden verricht dat de verdienlten van een goed novelliat erkend ende nood van tolrgke bnlpbeboevenden gelenigd worden zal i i I aat8te Bdrichten RiO de Janeiro H Ufi Blijkens het rapport omtrent den toeeteod der schatkist is sinds 1865 van de openbare sakald 8 400 000 reis geamortiseerd Omtrent t resultaat der rerkiezingen is neg nieta met zekerheid bekend In enkele noordelijke provinciën hebben ze met zonder bloedvergieten plaats gehad Pesth II Oct In de Hongaarache deli atie zei graaf Andr issy op eene interpellatie van Zsedeny dat de Keizer van Oostenrijk én bg den Paus èn bij deu Koning vau Italië was vertegenwoordigd omdat er geen red i bestond den vroegeren toestend te wgzigen INGEZONDEN Ecii belasting die moet worden Vrees niet geachte lezer dat bier eene staat of staathuishoidkandige beachoowmg volgt even ingewikkdd a la vervelend denk niet dat hier eenige wenken uit m n pen lullau vloeien die dooi den minister van finantien ter harte moesten genomen worden geloof erenain dat dit atnkje eene aanleiding kan zgn voor een welsprekend kauierlul ou oene hel miuislerie bestrijdende redevoering te bonden Neen veeleer geldt het hier een zaak die ieder burger Ier harte moet aéaMn die iefoeea eon erratief of liberaal naar y u idee moet toepaseen Df betaatiag die ik bedoel en die ik weneehte af te schaffen is tdefooieaielattiag De belasting die geheven wordt vau iedereen die zich in de wereld beweegt die geheven wordt bijna dagelijks en die in hare werking lastig dwaas en niet het minat zeer kostbaar is Geen diai of soupé geen speel of danspartg is geëindigd of de gasten moeten de gewoonte gebiedt het voor bnn vertrek hnn belasting betalen aan de daarop wachtende dienstboden Geea rekening wordt er betaaU of de betalende die st bode moet zooveel percent bebbtn van de betaalde som ola een haar lèchtmatiy toekomende belasting Een ambtenaar die zgu trocteuieut een gepeosiuneerde die zgn penaioeu ontvangt betaalt ais belasting eeu fooi aan hem die het geld brengt Men huurt een rgtuig maakt eeu pri ttig rgtocr c betaalt den vollen prga die nirt gering is doch behalvedot een flink drinkgeld aan den koetsier Is het liet bclaobelijk en zou men door al dat fooien geven niet in het idee komen dat de bedienden door hnnne meesters niet ruim genoeg worden betaald Wanneer nieuwjos en kermis Terschgnt vertoont zich de fooienbelatting in de hoogste mate Dan staat de bel der meeste huizen niet stil en nu hoort men daar is de brievenbesteller meneer om u geluk te wenscheui de man int esseert zioh natuurlijk volstrekt niet over uw toestend dan we£r daar is de knecht van deu bakker en deze worden door de kneoHis van boekverkooper slager barbier enz enz gevolgd en waag het niet te weigeren de gewoonte gebiedt B gehoor te geven aan de vrietdelgke roepslem gg moet de belaating betalen Zegt nu missobten iemand wat beteekent nn too no en dan eens een paar kwartjes aan een armen sukkel f dan antwoord ik 1 dat veel kleintjes een groote maken eo dat menig haisrader met eeu groot bniihoaden maar mtt een klein inkomen met angst dioB tgd van kermis en nieuwjaar ziet aankomen Tooral met het oog op de fooien bg die gelegenheid te geven en 2 dat de dienstboden van particulieren en de bedienden van winkeliers en handelaar zóó ruim betaald moesten worden dal zg konden leren buiten die fooien Of is bet geen schande dat Meneer deze en Mevrouw die welke zoo schitterende en kostbare partijen geren hnn dienstboden personeel zóó slecht betafen dat de gasten na ledere partg nog iets moeten belnlen tot corapleteering van het loon De gewoonte van fooien geren bcstiat reede sinds lang In bet begin der roT e eeuw heeft de too geestige schrgver Justus van Effen over die gewoonte reeds gekU gd Wat heeft bet hem geholpen De uitkomst heeft het geleerd Tegenwoordig bestaat zij meer don ooit Ik ben echter van gevoelen dat de menschen wijzer worden da vooruitgang is langzaam maar bij bestaat toch en koester daarom de hoop dat zg toch eens bet dwaze tallen inzien van een gewoonte die als een helasting op een groot gedeelte van bet menaebdom drukt Moge de tijd spoedig aanbreken dat het fooiengeven uit de wereld is het zal dunkt mij een bewijs zijn van de ontwikkeling van het mensclielgk geslacht Een Belastingscbcldigk B argerlijke S tand GtaoaiK 10 Ocl Eli ab lli ouders A v n Bslen m X vu den Her Oviattnea 10 Oct E na dar Bree wed M Rijalurt 73 j 11 S de Jong huisvr van A de Jong 60 j ADV ERTE NTIËN Heden overleed te JCainerik ten huize van haren Belfbwdbroeder en Zuster onze geUefde Dochter ANNA van GALEN in den onderdom van 21 jaren Gotida B VAN GALEN 10 Qct 1872 A VAN GALEN V d Klkijn TE HUUK tegen 1 November aanstaande staande aan den Fluwelen Singel bevattende 6 kamers dienstbodenkamer droogzolder kcukea en kelder Te bevragen by P A BURGHOUT Fluweelen Singel W Men vraagt tegen November in een klein en zeer geregeld huishouden eene Dienstbjöde P G liefM niet beneden 24 jaar goed kunnende werken D koken en van goede getuigen voorzien Zg die ala meid alleen gediend hebben genietan de Toorkeur Het is volstrekt onnoodig zich aan te bieden wanneer men niet geruimen tijd in een en dezelfde dienst is geweest Adres met franco brieven onder n 4894 aan de Nederl Maatschappij tot Algemeene Dieustverrigting te Rotterdam KOFFIJHniSJEKAP Alle ZONDAGAVONDEN gedurende den winter MBZeiiBANS aanvang 7 uur Entree Toor 1 Heer met of zonder Dames 10 Cents WA N D ERS Betrekking Ben fatsoenlgk Burgermeisje ond 19 jaar P G goed kunnende schrijren en rekenen zoekt eene betrekking in een winkel liefst Manufacturen of Garen en Band en zoo noodig de TTonw des huizes behnlpzaaui te zijn Sr zal meer op eene goede behandeling dan op salaris gelet worden Adres franeo onder lett M T aan den Uitgever dezer Coarant Met NOVEMBER wordt gerraagd tegen goed loon eene Nood liulp KEUKENMEID goed kunnende koken en werken Adres aan het Bureau dezer Courant I olieiiiiakkerl Men wenscht eene FLINKE POTTENBAKKERIJ OTor te nemen of als DEELGENOOT in zoodanige zaak opgenomen te worden Franco offertes adresseere men onder de letters Q P aan deu Uitgerei dezer Cooiuit