Goudsche Courant, woensdag 16 oktober 1872

Woeesdag 10 Oclober 1873 N 1271 GOUDSCHE COURANT fiimm en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken SPECIALITE DES NOUVEAUTÉS D SAMSOM Gouda De ondergeteekende heeft de eer zgnen geachten Begunstigers te berigten dat alle NOUVEAUTÉS als WÊêMïïWLB mBTmmB r@I llMiiS Mf üiTiUfilf BÜESEIN S FELTERIJIN WOLLEN ASTIEELEN en verdere ARTIKELEN in elegante en mime keuze zjjn ontvanglB Zich minzaamst aanbevelend UEd Dw Dienaar X SJUsKSOls JÊjtj Heeren en Dames Kleedingstukkeii worden steeds in den kortst mogelgken tgd smaakvol en net bewerkt vervaardigd De ondergfHeekenden hebben de eer UEd de ont vangst Ie berichten van eene ruime sorteringf V VIIV TERARTIKELEIV als eene grpoote collectie MA1 TELS REGEiV IIAi TELS TAPISTARTA1 CHaLE8L01VGIJE8 en DOEKEIV eene fraaie keuze ZWARTE ZIJDE alsmede de nieuwste Fransche Duitsche en Engfelsche KLEED JESIJ A TELSTOFFE V en DUKSKI GS fijne PELTERIJEIV en WOLLEIX ARTIKELEIV verder alle MOIJVGAUTÉIS tot het vak behoorende en gfaan steeds voort JIIaDtelS € o§iuineiS en JTaponnen in den kortst mog elijkeii tyd naar smaak te vervaardigden Aanbevelende hebben zij de eer te zijn UEd Dw Dienaren BAHLMANN O Gouda October 1872 Botef markt A 60 V W D SCHENK BERICHT DB ONTVANGST VAN DE NIEUWSTE MODELLEN wmtsiii Jittii EENE RIJKE KEUZE PELTERIJEN KLEED JESSÏOFFEN chales doere en verdere nouveautés si=eei j k j a i t B3 n QOÜDA KLEIWEG E 107 GOUDA KLEIWEG E lOT A QUANT Dozijn SpelSupra fijne Frankforter met gemoireerd tarotté vergulde hoeken Whist 3 60 0 32 Hombre 3 25 0 30 Zeer fijne Frankforter fijn taititté Whist 3 25 0 28 Hombre 2 80 0 25 Zeer fijne Fransche met moderne Poppen fijn tarotté Wh st 2 30 0 20 Hon bre 2 0 18 Jasbf Piqnet 1 70 0 15 Beste Fransche met fraai gekleurde Azen eene goed schuivende kaart Whist 1 90 0 17 Hombre 1 50 0 14 JasofPiqnet 1 0 10 Fraai gesteendrukte met Fransche Poppen Whist 1 25 0 12 Jas of Piquet 0 75 0 08 Goed gesteendrukte Jas of Piqnet 0 65 0 06 ♦ 0 45 0 04 Aldeae kaarten zijn per 12 dozijn genomen en voor SOCIËTEIT of Koffijhuizen merkelük lager Verder is in mijn Magazijn steeds eene ruime keuze in Hombre en Quadrille Doozen van af ƒ 1 tot zeer fijne van 5 a 6 VIESJES in diverse grootte wit en gekleurd Voorts eene roote keuze in DAM SCHAAK TRE K BORDEN KIEN DOMINO en SCHIMMELSPELEN Sociëteit Ons Genoegfcn BOELEEADE GOUDA Wereldberoemd Hamburgsch Acrobaten Lucbtturners Koorden Ballet Dansers Gezelschap DIRECTIE h OHN jaERAERDS Dat werkzaam is geweest tijdens de Rotterdam sche Kermis op de Bovenzaal in de VAÜXHALLE DOELE te Rotterdam ZONDAG en MAANDAG 1 3 en 14 OCTOBER 1872 Bnieaa geopend 6 nre Aanvang 7 nre PRIJZEN DUE PLAATSEN l Bang ƒ 0 9 2 Rang 60 Ct 3 Rang 80 Ct VoorHH Leden l R ng60Ct 2 Rang 30 Ci Plaatsen kunnen besproken worden van 10 tot 3 nre ik 10 Ot extra Gebr BLOM RIJTUIGVERHUURDERS op den Kleiw hebben de eer te berichten dat zjj v n af 15 October a s bjj aankomst der Personentreinen EEN OM IBUSDIEMST zullen openen van het Station der RhgnspoorMaatschappü tot in de stad tegen 20 Centen de persoon terwijl 20 Abonnementskaarten tegen 3 verkrijgbaar zgn heeft ontvangen eene groote partjj MANS en KINDER WINTBRMÜT8EN PETTEN CLUBSEN enz van de ordinairste tot de FIJNSTE soorten Adres Korte GroenendaaL Q m m im i Korte TieDdeweg D N 4 UagatsijD van Behangers Artikelen etc en Fabriek van Binnen Buiten JALOUSIËN heeft de eer te berigten op heden ontvangen te hebben eene prachtige COLLECTIE VOETZAKKEN voor het aanstaande saizoen TE KOOP voor een civielen prgs een soliede MANGEL Adres Bureau dezer Courant G iid Orak tu A Brukmu BUITENLAND Bollenlandsch Overalcbt De Fmnwhe monarchaleii bebben Dondardsf een ohittereode overwinuing bebaaid si ie die ook in ket oog der altra e nog niet wkiiterend genoeg De renublikeinscbe repfeering heeft 7 eer gedeoideerd party gekoien T Sar de vijanden der repabliek die zich aiecfata met den beatiuinden regeeringarorid als eea piialler vereenigen n tcf en volbloed repablikeiueu die al zijn zg in Jianne wenachen wat te radionl toch in elk geval vorige verdediger van het bestaande rrgeermgtateliel lyn Uit de debatten in de litting der permanente commissie van Donderdng bigicl zonneklaar dat d regeering zich van baar stan i iini aun lerelCde fouten eohaldig maakt als die wmrvan zy De Boaapartisttia schijnen bij de aanstaande aan vnllingsverkiiiingen niet veel kans te hebben de meesten trekken zich uit doi stryd terug Prins Napoleon beeft Frank ryk bezocht doch i door de politie over de grenzen teraggebracht Di ze maatregel van Thiers die op geen enkele wet ateunt wordt door alle organen der per al eard Met bjizondsn ulaagaUUiiig Beaat da PiMMhe pen kennis van de mededeelingen van tt Dailj Ainw omtrent den buitengewonen inisterrtad welke Woensdag en Donderdag door da raadslieden van de Engelsohé kroon te Londen gehouden werd Het Eogelsche blad schrijh de ongewone bijeenkomst der mini tcrs die zelden zoo langen tgd v r bet einde van het reoea vergsdorrn in de eerste plaats toe aan de ondrrbandalingcD met Prankryk over bet slniten van i en nieuw luindelstmctaat en verder aan de ontvnngst van de ollloieele nitoproak de aoheidsrcchters te Geneve Niet ten onrechte leidt de Kraneche pers daaruit af dat de onderhandelingen met Kngeland blykbaar een gunstigen loop nemen en het vermoe den versterlien dat binnen weio ge weken hel nieuwe bandelstrnctiuit tot stand zal komen Uit Dnitschland v rdient niets anders bymndere ermriding dan dat de miuisterier Ie Pron Comf in een koo dartikej de leden van het heercuhuis met nadmk op hunne plichten opmerkzaam maakt ten einde tot de aanneming der kreisordnnng waaraan da regeering bijzonder hecht en waarop zy tal van andere verordeningen en weiten baseert mede te werken Tevena meldt het blad dnt de rrgeering met beloDgatelliog de debatten gadeslnat van de kathederaoeialisten zooalt de sociaal ilemoaraten de geleerden en de uits rkriidtte mannen op industrieel en oommeroieel gebied die te Kisenaeh vergaderd waren spottend noemen Zy is van de belangrykheid der sociile quaesti n en de daarmede samenhangende plichten der re eering zoo overtuigd zoo aohrylt net ofBoirute orgaan dat zy voornemens is zich weldra met de Óoetenrykscho regeering ten aanzien van enkele vraagpunten te verstaan Gemeensoheppeiijke oonlerenticn over deze qusesiiën zullen reeds binnen weinige weken plaats vinden De Duitsche biaacboppen die te Fulda zyn vergaderd geweest hebbou een memorie publiek gemaakt waarin bntine inzichten omtrent de verhouding tus chenkerken staat worden blootgesteld De Duitsche bladen zijn gevuld met beaehouivingen over dit gedenkschrift j nieuwe aanmerkingen worden niet gemaakt daarvoor is de zaak reeds te lang en te uitvoerig besproken algemeen erkent men dat liet gedenkschrift met veel talent is ongesteld terivyl de volbloed ultramontanen zioh doArmee kunnen vereenigen ia het aan den anderen knnt zeer voortichtig sums dubbelzinnig ge te d de oAicicuSe Herl Autogr Corr merkt op dat de bewering d it ile ïltramontnneu niet anti Duilsch zyn geen wederlegging meer behoeft en zoo is het ook de feiten preken te dnidelgk De hasaeiioppen stellen zich op een stnndpant dat voor den stxat onaaniieembaar is zij gaan namelijk uit van het denkbeeld dat de Roomsobe kerk een staat in den sloot is waarmee moet warden onderhandeld in bet centrale punt te Bome De Dseosche kamera zyn verdaagd tot 2 Dec men zegt dat de regeering de tweede kamer spoedig zal onibiudeo om dal zy den uitslag van de laatste verkiezingen niet beschouwt als de mtdmkking van de meerderheid des land Aan de troonrede waarmee de kamera geopend f n en die thans door de Doitaeha bladen in naar geheel wordt meegedeeld ontleenen w nog de by onderheid dot er een Zweedaab eeDSche eommiosie zal w€ den benoemd om in overig te treden over een gemeenschiippelyk nuntsteiael voi Denemarken Zweden en Noorwegen In de Oottenr ksche delegatie beeft de regeering et 32 legen 24 steromen geiegevierd en aan lyn Voorstel tol p rmaDente indieostatelling der dienst pliobtigen ge rende drie jaren niet dan na een moeilijken strijd de meerderheid Weten te rerschot Icn De minieters Audmssy en Kuhn bebben nit drukkeiyk verzekerd dot drza begrooting de normale begrootiug ook voor volgende joica wat en men ziob dua niet voor regelOMtige terhooging van bet oorlogsbudget bevreesd beboeCde te maken Deigelijk verklaring is reeds zoo vaak door een minister zelfs ter goeder troa afgelejid hoewel hy reedt het volgende jaar verhooging van zijn budg t aanvroeg dot doatoaD weinig waarde gehecht kan worden Vooral by een bndget nn oorlog kon men zioh atseda met niceea op i tgdsomstandigfaedeo beroepen De meerderheid heeft echter met voldoening acte genomen van deze verkiarmg doch het voorstel bovendien nog met deze restrietie aangenomen dat bet aantal manschappen hetwelk in het vervolg meer ouder de wapenen gehouden zal warden de S 8 760 niet te boven mag gaan OUITSOHLANO De ultromontaansohe agitatie in bet Duitsohe rijk zal nieuw voedsel ontvangen door de niemurie welke de Duiltche bittcfaoppen te Fulda kebbeu ontviorpcn over den tegenwoordig n toestand der katholieke kerk in Dnitschland Nad t een oftclirift de er memorie san de verechillrude rrgeeniigen as toegezonden is zy thans te l aderborn in druk ersohe nen Het eerste gedeelte daarvan ir door de Germama opgenomen en daarvan geeft het vroeger geuoemde blad een overzicht Dat de hoer von Ketteler bisschop von Maintt de atelier von de memorie is SMg als zeker worden aangeoomeo In zoo velerlei opzichten komt zy overeen met de brochure door dien geestelyke in het licht g reii aangaande ds fractie van het centrum in den Rykadag dat dit pint als nitgemookt mag beschouwd worden Wy ontleenen aan bet bedoelde overzicht het volgende In de eerste afdeeling wordan klachien aangeheven over de jammerlijke storing des vredes tusschen kerk en staat Daarin wonit gezegd dat de tegenwoordige toestand plotseling is ontstaan geheel tegen de verwachting der bisschoppen Dat is de eertU leufen welke in bedoeld stok vobrkomt zegt de Naüaittl Hiervan getuigen de eigen woorden der bisschoppen gesproken op het Vatioaan toen zy hunne bestrijding van het dogma der onfeilbaarheid o a aldus motiveerden doiirdoor zullen MeerM i i ernstige tn isten met de regeeringen het gevolg zyn Ann het slut dezer afdeeliiig woidt aangetoond dat de Room che kerk in Duittohlnnd ma ir vooral in Pruisen allengs op een vrij onafhankelijk standpunt is gebrnelit en dat zy door de velschillende regreringrn h het ivore alt een tructelkiml is gekoesterd hetgeen helaas zoo laat het blad er op volgen geen Irugen is In de tweede afdecling wordt uiteengezet dat de Katholieken de wederoprioliting van bet Duitsche keizerryk volutrekt niet met leede oogen hebben aangezien zooals thans algemeen wordt beweerd Zy hebben zioh daarover ten zeerste verheugd zegt de memorie Uecdt gedurende den oorlog werd ginds en elders de beschuldiging op de Katholieken geworpen zoo gaat de memorie voort dat zy vyondig gezind waren jegens het Duitsche keizcrryk dat zy geene vaderlandsliefde bezaten Nanwelyks was de overwinhing behaald en vrede gesloten of men hoorde allengs luider de bedreiging herhalen na de hBitenlandaohe vyand ia overwonnen moet een nog veel gevasrlgker vynnd ten onder gebracht warden namelijk het jezuietisme het nltramoutanieme het catholicisme Dit is wedor een leugenachtige voorstelling van de zgde der or derteekenaars von de memorie zegt de NaUauU Gedurende den oorlog heeft niemand gesproken van een strijd tegen da Itramontanen Van de zyde der ultramontannBche pirtij is doarentegen in menige brochure verklaird dat het afwijzen van het voorstel tot interventie ten behoeve van den Paus het eeriU en VKrraitende teeken van kwade gezindheid jegens de nltromontanen is geweest Het zi daarentegen de nltromoutanen geweest die vóór hér sluiten des vredea eene volksbeweging ten gunste van de door ben vooropgezette condidaten voorden Kyksdag in het leven hebben geroepen en hunne strydkrachten hebben gemobUiteerd gelijk de heer von Bismarok dit uit li akte In de derde afdeeling wordt gehandeld over de maatregelen door den staat legen de katholieke erk uitgevaardigd Men mig te recht zeggen dat de beweringen in deze afdeeling vooropgezet ollen leugenachtig zijn zoo gaat de Naliomal voort De staat heeft met slechts geen dwangmaatregelen legen de Boomsche Kerk uitgevaardigd ten behoeve of len gunste van de oud K tUolieken maar de staal heeft zelb met geen enkel woord verklaard jilfs met aangeduid dat de o d Katholieken als een gododienstige secte moeten beschouwd worden lu de vierde afdeeling wordt uitvoerig gehandeld over de wel op de beteugeling der Jezuïeten dnaria wurdtn de Jezuïeten tegen ol de op hen geworpen bcsoholdiguigen rerdedigd In de vyfde afdeeling wordt de Pruiiisohe wet op liet lugei onderwijs aansera len Daarin wordt o a beweerd dat volgeus hrt timi s liecrschende positieva recht hetwelk den grondslag uitmaakt van den godsdicnstigen kerkehjkeu rfchtst rsU id in Dnitschland de school IS eeu annexuiu religimu dat zy aan de kerk ondergeschikt ia Nu grover leugen wordt ar in de gansche memorie niet aangetroiren In de zesje afdeeling wordt grzegd dat het bemoeielyken van de deeliicming door kinderen aan godsdieusiige vereeniguigen moet genoemd worden eene beperking der godsdienstvrijheid In do zevemle afdoel iig worden klachten aangeheven over liet uitvaar ligen von strafbepalingen tegen de geestelykheid die misbruik maakt vanden kansel In de achtste afdeeling wordt de vraag beantwoordwelke dryfvecr heeft den staat er toe gebracht om de opgemelde dwangmaatregelen uit te vaardigen P En de beantwoording is de reden daarvan moet hoofdzakelyk worden gezocht m het streven van den modernen staat naar het absoluut gezag en derhalve om christendom en kerk te vernietigen Die laatste woorden doen de biiseboppen tot het besef komen dat zy ir s monseeraohtigs hebben gelegd zy laten er dan ook onmiddellyk op volgen deze bewering zal misschien Oy velen bevreemding veroorzaken door velen worden afgekeurd zij echter die met den waren toestand der zaken bekend zyn zullen erkennen dat die bewering is onwederlegbaar Het is niet mogelijk dat iemand zich een juist denkbeeld maakt van den thans beersohenden godsdienstigen toestanil die van andere dan deze baginseirn BINNENLAND GotllA 15 OCTOBEB Zaterdag II had alhier ile laatste distriotsrergade ring van het loopeiide jaar van de onderwij7ers uit het 7 district der provincie Zuid Holland onder voorritterschap van den schoolopziener J Broeilelet Waren de ondeiwyzers in deze vergadering door verschillende oorzaken met zoo talryk 0 gekomeu n I bij de vorige gelagenbeden toch was de vergaderiilf