Goudsche Courant, woensdag 16 oktober 1872

wm geanimserd doftr levendige discussien over bclaogrylie oiiderwfa gen Vooral over het bekende voorstel van de afdeéimg Sueek het afsohaffen van de vergelijkende exameni hadden breedvoerige be Kliouwingen plsals eu dit belangrijk vrjaggiuit wetd op versohiUenilkr wijze besproken door de fceeren Broedelet Lnllenian V boon Hartman KieVriet cfe Jonge en Emeis Ü slbtsom van die beseliauwingeg vta dit hoezeer de rendering erkende dati de w e waarop hier en daar de Trtgelljkdnde examens werden afgenomen wel wat te weiiseheii overliet de zaak zelve toch niet verdiende afgeschaft te worden zoolang men er uiüt wat beters wmt in de plaats kon steUen Eeu voorste Vat dén heer Lalleman om tegen de volgende tlistrictsvergadering een wedstrijd iu het achoonsrhrijven te l ifen honden tussehen de kweeke liugen beueden en boven de 16 Jaren uit het zevende sehooldistrict van Zuid HoUnnd waarvoor boek estihenken zouden uitgeloofd warden werd met volle goedkenrirtg door de vergadering aangenomen en eeiiè commissie ter beoordeeling van dieu wedstrijd staande de Tii gadering bij vrije stemming gekozen waartoe benoemd werden de liei ren M H Kluitman en H W Kramers hooWonder ij ers alhier G B Lalle nWn hoofdonderwijzer te iVioordrecht J Verboon hoofdonderwijzer te Krimpen aan den iJsel H H Hariraan lioofdoudt rwijzer tu Cippölle aan deOIJset en W lleuhl ro tmid hoofdonderwijzer alMer Na afloop der wie fc ciamhcden vereeoigden allen zieh aan een gozelÜKen disch en bieren zij het verdere r ui den aronif onder vrieudschappelijkep kout b jeen Gedurende de maand Sopt zijn in deie gemeente oyerledeii 18 mannen en 22 vrouwen t w in het Ie levensjaar 6 m en 13 vr totaal 18 Tan ïe 6e 4 S 7 7e 14e 0 0 O 15e 20e O 2 2 21e 30e 3 O t 31e 50e O 2 2 61e 65e 4 O 4 68e 80e 2 l 3 boven t 80e O l 1 18 22 40 Waarvan zonder geneeskundige hulp 6 vr in t Ie 1 m van t 2e 6e ea 1 m van t 21e 30e hvensj totaal 2 m en 6 vr 8 Daarenboven levenloos aangegeven 2 m en 1 rr 3 Staten Generaal Tweem Kamïs Zittingen Tan 12 en 14 October Zaterdag is de behandeling van het O I t irief voortgezet Bij den aanvang der zitting deelde de minister van kulonièn mede dal hij bij nadere overv egiiig gemeend had den post Gedistilleerd in het tutt ief te moeten herstellen op ƒ 40 per hectoliter of zooveel meer ais waarop Inter de accijns in Indie mocht bjpaald worden Nadat de bet ren de Jong en Gratama hun amendement op den post Manufictaren hadden verdedigd is de discussie over art 1 gesloten lift amendement van den heer Bredioa werd verworpen met OS tegen 6 stemmen Dat van de hh ie Jong en Gratama werd verworpen met 61 te en 21 stemmen Daiiriin werd art 1 der wetsvoordracht sangenoracn met 38 legen 34 s emmen Voorts is nog het amendement van den heer van Linden op art 2 venvorpen met 65 tegen 6 stemmen In de zitting van gisteren zijn de disciissicn over het O 1 tarief voortj e et Geheel iiel debat liep over het imeiidemcnt vim den heer Krppejiie van de Coppello tot afschading iLr uitvoiTiTchten In beginsel ontmoette dit ammderaeiit nitt veel tejjen flpmak ook niet bij den minibt r uit een finincieei Oogpunt beschonwd leverde het be wa ir up nu iieds tie itferentuh rechten vervielen en liet norniad invoerrecht verminderd was Ten slotte werd het amendement verworpen mot 46 te eii 20 stemmen Het amendement ran den h r Bre iUH om het uitvoerrecht van suiker op 5ü m p aat van 30 c nts per 100 kiUo te stellen werd mede verworpen met 68 tegen 14 stemmen Over een nmeildemcrti van den heer de Bruyn Korps strekkende tot opheffing Tiin het uitvoerretht op thee stajkten de stemmen Heden voortzetting In AprU 1873 zal te Dordrecht een wedstrijd worden gehouden voor schrijnwerkers smeden instrujnentmakers bockb nders en blik en koperslagers Ten gevolge der adressen van rijksveldwachters au de llooge Regeering om verhüoging bnnner jaarwedden zullen nanr men verneemt deze ambtenwen met nieuwjaar eene vermeerdering van ƒ 60 ondergaan en alsdan de jaarwedde 425 bedragen Bij den gemeentermd v in Lcenwarden is ingekomen eene kennisgeving lau de beercn m J H Al barda B Jl Mm P g lö dat zij mrti bfifsf i f neinéi rtb 1edi d é mmi8 iie van toeiuch t op de scholen van middelbaar onderwijs De beide eersten doen dit in een gemeensohappelijken hriet Hunne beweegredenen zgn dat di iverkkr iig van dür ctdhmissre bojh bij de Wet noch bg maatregel nn ünveudig bestuur naar b hooren is gerefeld dat dit vooral geldt met betrekUng tot de Mks hoogore barge chdpl dat meer dun eens tich dan öok gevallen Hebben Vdorgedaad rfte dor commisA aanleiding gaven b den minister van binnenlaudaohe zaken aap te dringen op nadere regeling en omscbr vinj van haren werkkring jondjr gunstiggsvolgecKter dat het bun dps moeielyk nUt op deq duur leden te blijven van ren e commissie die b iederiSi stap welken zjj doet in twijfel geraakt of zij daartoe wel bevoegd is zonder door eeii onderzoek ran de wettelijke ToorscSriften tot rak rheid te kunnien köuèn In eene ver isriiig van de veteeniging Ier bevordering van volkswelvaart te Assen is een zeer belangrijk voorstel in discussie geweest nl om beide groitd in erfpacht te geven aan werkzame lieden ten einde hen in db gelegenheid te stellen door arbefd eigen brood te verdienen Dit denkbeeld vond bij val en is tot een puut van meer nauwgezet ondei zoek gemaakt Couderdiig avoad is in de vergadering der ttdet lïng Scho Nihoreu van de Maat cb ppij Landbouw degedeeid dat ter verbetering der veemarkten het gemecutebestuar op den 6ea November tot des morgeoa 10 ure rrgeu overtocht over de Lek verleent aan vee en hunne geleiders en verder dat tot het uitloven van prijzen het gemeentebestuur eene lom van 25 beschikbaar stelt Ook de afdeeling z l tot dat doel SS af tanderen terwijl het verleeneu van premiec door vrgwillige bydragei TOQ de leden der afdeeliug wordt mogelgk gemaakt Op voorstel van den heer H A Bteck werd met algemeeue stemmen besloten gm iu atwaoliting der vereisohte goedkeuring te trachten op 6 November eene loterij te organiseeren a 50 cent het lot Het geheele bedrag daarvan d na aftrek der meest onvermjgdeigke onkosten besteed worden tot aankoop van pryzen welke zooveel mogelijk op de markt en in ieder geval binnen de gemeente auUen worden aangeschaft Op verzoek van shrijver plaatsen wq onderstaand stuk Drie jaren geleden is door dien heer in de N Rolt Ct het gewenschte aangetoond van strafbepalingen tegen opmbare dronkuuscbap en waarbij bij tevens alle weldenkendeu uituoodigde blgken te geven van hun adhaesie met hetgeen door hem werd voorgesteld Na het geschrevene in de N Rott Ct ia er niets meer v ia die zaak vernomen De redenen hiervan zijn te vinden in onderstaand stuk Nog declen wg mede dat in deze of de volgende maand te Kotterdam eene vergadering il gehouden worden om eene gFereenu ing ter tuUij jing ra icettehjie bepalingett tegen openbare droukemckapi op te richten HEEI T DE PUBLIEKE OPINIE IN NEDERLAND PLElZlBll IN DE SCHANDE Dhll NATIE In n 83 van nie Nederl Huuvriaid komt een stukje voor van Alexander onder ilen titel Ad rem dat naar aanleiding vau een hoofdartikel van hdt Nieuws van den Dag iezüudheidsleer 26 Aug 1872 dat blad aanspoort om ais het meest algeiqgen gclezeuo de Ohio wet op de dronkeusch ip ook vtfor ons land ingang te doen vinden Iu dat Nr van de Huisvriend wordt een uittreksel gegeven uit de ge egde wet en veidvir bij herhaling htt woord gericht tot mannen van de pers en tot het Nieuws van den Dag lil bet bijzonder om dit onderwerp te behanduku ten einde met aandrang ru volharding te be werken wat gewensoht wordt In liet Nr viin den 9 Sopt komt in het Nieuu van den Dag ouder het opsehrift Zij kwamen van eene begrafbnis ccue treurige eohets voor van du wijze hoe ze van de begrafenis kwamen en in die schels komt ook de Oliio wet ter sprake Die wet wordt daarbij niet zoo gunstig opgenomen en de aangegeven reden is des te bedroevender omdat ze eene vergelijking toelaat tusschen de Ohiobevolking en de Nederlanders en die vergelijking bitter in het nadeel van de liiatsleu uitvalt Eene bevolking die wetten maakt tegen droi kenschap staat zedeMjk hooger dan eene die de liederlijksle dronkenschap als ceue grap beschouwt en lachende aanmoedigt Na die vergelijking is het Nieuws van den Dag tot de slotsom gekomen dat voor Nederland de Ohiowet niet deugt omdat het volk ze niet verlangt en tot nog toe meer pleiz er heeft in do schande onzer natie dan helpen zal ze te bestrijden Als aan t adres van het Nederlnndsche vulk vloeit nit het bovengezegde voort het vcnvgt van lichtzinnigheid in bet opvatten van zaken die veeleer met ernst en met me lelijden moesten beechou 4 ll Oïden en de vermaning zich niet langifr te verlagfn door eene vernederende veigehjkmg tusscËen dat vülk en dut van andere landen toe te laten Pü njdelings lie b e3 hu digiiig d daaj in ligt opgij lut il laten Ie lO Xf rekeriir v o wfa t schreef komt het me v 9r d ma ir iÖs moest gedaan worden in o reeuti mmitg m t t meito van het stuk vBu Aleix ntder snrelMu i gol4 Iw ud ia beter Vm hauUolen gètfpfüitn TnToet ofden toegestemd dal we iu dat opzicht bg andere natiën verre aclitei taa Die het werkje van de J eyrcmand il a 9l an kas da r zien dat Dait9cl l tDd Oostenrgk Pruisen Wurtemibfife BaiIen Beieren Zwitserland Engelaod Amerika Zweden strafbepalingen tegen dronkensch ip hadden eu de algemeene erkenning dat het kwaad zich uitbreidt en de bestaande b aImgtn en genootschappeo onvoldoende n Ier oeteug liBg beb D in d n JaftHtea tijd ioUndw waar ze nog niet bestonden verordeningen ia het laven geroepen of faeataapde uitgebreide h nkll l vatrdigde eene wet uit grootendeeh volgens de denkbeelden van ie Neyremand In Amerika maakten enkele staten bgtonden wetten naast de aigemeen Engeland nam zgn lioeasinfc bill aM Nattturliük leveren si die bepalingen indiriduMla rersohillen p uuuur zg Hen daden ieto Nederland deed nieta De poging die ik deed om een vereeuiging i het leven te roepen ter verkrggiug van wuttelgke bepalingen op dpaakenschap vond deelneming genoeg om het er voor te mogen houden dat de publieke opinie de beiioelte erkent dat m dit opcioht ietsgadoan moest worden dooh terwijl die poging gedaan werd kwam bg koninkl besluit van 20 Sept 1870 de benoeming vau eene commissie ter berzieuiog van het Wetboek vau Strafrecht tot sUnd Toen kon bet minstens passend geacht worden den arbeid dier pommiasie niet vooruit te loepen maar af te wachten wat daarvan de uitslag was Echter werd 10 Dee 1870 an dit eommisaieeen scbrgveo gericht onder toeiriiüiug vao brl wrrtje van de Neyremnnd en vao de brochure over tzelf ie onderwerp inliouileode het verzoek m erumign overweging te uemen lamUoopers ta brilelaiirs uwH harder te btih iadelen d io dronkaards De tank der rommitse v log aut afgeloficea 20 Deo 1871 schreef ik lo het N d Dag o iets over Droukeoteliap ea ik haalde daar aan ilni ergem in een luuiisteriegl verthig ie lezen stond lat die Oomittitaie zidi ona ebrokeii mei Irnre i iak bez liield Die woorden gaven lOOp en gespauoen verwachting maar IteUasI bg ila behandeli ig rn i de halp M op de ooalitien zeiile de Minister ongeveer dit dat de taak der uomio t Ii v het weib van tlrafroelit nog jaren knu duren Uierdoor wenl de hoop weder den bodem ingesltgrn intussofaen blijft in t openbaar nu iu t duister de k R l voorlkankeren vernietigt laiid en volk huisgezin en bgzonilere peisoueniDedreigt dr veilighei l ï ü het leten en dei ei iendom rustig burgers worden voortdurend bcdrrigd door personen die zich zelve n Welaan dan volk van Nederland I en slleu die t met dat volk wel meeuen wiUea we da als in andere landen niei allen s p r i k u aar ook h a delen hamlelen om ons loo veel we kuuiicn te oütdoea van een geetel van een uitzuiger die jaarIgks een ontzetteud kapitaal koal niet alleen io den vorm van verzopen dubliejtjc met mekaar zoowat dertig millioen guldens maar uog onberekenbaar veel meer aan zelfmoorden krankzinnigheid misdaden armoedeen gebrek dan zullen we vereeenigdo pogingen moeten doen om te slagen Viiidi de publieke opinie t goedeene wet te vragen tegen lronk8 ird minstens evenzeer neen meer de vciiixheid eo de rust run anderen Dedrri iend als landlooperg en liedelarij waarom zon in afwachting van het definitieve Wetb van Strafr eene hulpwet niet even gemottve rd zijn als eene tegen bet dn tgeilde communespook dat ten slotte Ueek toch r een spook te zijn terwijl hier werkelijk gevaar dreigt Vindt die opinie goed van een meer philantropiseh standpunt uitgaande de gestichten ter verbetering van dropkaaids in Amerika to oorbeeld te nemen aartoe reeds in JuB 1871 door mg in oe N Rott Ct werd aangespoord terwijl men hftzelÖe id Inter terugvindt iu het Nieuui eau den Dag ID zijn artikelen Leolijkc cijfers In allen govade daar de considerans voor bet staken van pogiiig n tot verkrijging van wjttelgke bepalingen legen dronkenschap moet worden beschouwd il iiiel meer bestaande omdat volgens ministeriéele woorden de arlieid vnn mei rgenoemde commissie nog lang op zich zal laten wachten is het ad rem om die poging weer aan te vangen en de publieke opinie op dit punt te hooren Er zijn middelen genoeg om zich te dotn hoorenj r t onderwerp is bdangrijfc geaetg om te tervnicllteildat de dagbladen eenige ruim F zullen afitaan voorhet audi et al erami partem dknoods meenbriefkaart voldoende maar in allen gevalle een beroep op de publieke opinie is gedaan Zg spreke Meerkerk Sept 1872 i Ij jjyoi De Pumurender Qmrmt spreekt qiBqie l het bprtpht der ffaarlemêcAe Courant tegen als zon de NooiJ HolUndiek liesche spoorw deliiiti mislakt n Het tegendeel zegt het Pnirmereuder blad zal spoedig blijken Vaer eeaiges weken werd in de eonrantan mebling gemaakt van d firma Schepman en Helmicfa te wode die eene hoeveelheid vw duizend mud aardap e lt hid ipfwlioobt in DnitsoUl nd ten ewui den arbeiders der fabriek goedkoope aardappelen gedurend hét irii terseizoen te doen eten pit bericht if in zooverre oqjiust dat de aardappelen n et in i itschland maar m Baak bg Zutfen inn opgekociit Dezelfde fabrikanten stellen zich voor om voorden winder eveneens rgst gort booncU enz ingro9t partijen in l slaaii nlfoot jjeroolct en gezouten varkenevlèesoh lies ten behoeve der f bri k rbeiders Hóltil Pen Sdtn October is e G nt de tweede al eene vergidering van het Nederl Toooeelverbond gehouden onder vooi fitttirii sba van den beer he r W J Hofdgk lijl van hel hóoSlbeAtuur die b4 f Vffll hei ï B den voorzitter diens functién waarnaiip t t het verslag van den algemeeneo secretarif mr J N Van H ll bleek dat het tweede jtar van h l bestaiin van hel Terbohd nirtongunftig koü genoemd worden Miettegenstaande de ouverscfailliglieid tdeh waarmede liet Ot nu toe meestal werd bejeg u4 wu het a nal Men in verschillende afdeelingen toege nomen en bestond er uitzicht om in sommige plaatsen nieuwe aldeeiingen te vestigen Waiin deeciste plaats tegen die lanwheid gnostig abtak was bet besluit lier Ma itacbappg tot Nut van t Algemeen om een subsidie v u 10 000 voor het otincLten eener l ooiieelsobool toe te sta o Dit plan vierd daardoor eeue belaugrgke schrede nader tot zijne verwe enlgUng gebracht Nog was evenwel UdL kapitaal niet groot genoeg om de geraamde onki Cm voor de oprichting en instandhouding der school te dekken en het hoofdbestnur wenschte pogingen in het werk U stellen on dnctpe te geraken tevens de hoop koesterende dat het flinke voorbeeld van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen tot navolginj zou opwekken IV vooretellea van bet hooMbeetaivwenlen nange nomen van welke het eerste iiibield dat Jict hoofdbestuur maohtiging verzsekt om lugevai de gelden in du jaar uog mochten gevouded worden in over leg met de co ois ie bedoeld in art 14 Ier e in dezen nair bevind der taken te handelen ten einde zoo mogelgk de uhool in het begin van bet maatschappelijke jaar 1873 74 te kunnen openstellen het tneede om twee leden nit het boofillicstunr van het Nut uit te ooodigen in de oomiu ssie van toeziChi en beheer over dié tooneel ohool zitting te uemen en tevens het hootdbestuur te dienen van advies bg de vastatelllBg van bet reglemeut der tchool 7en derde weasohtt ht t hogfübestnur beUst met de leiding van het tijdschrift van de vergadering te vernemen of de voortzetting van dit tgdsclinft lu den vorm als tot dusier wenecbelijk wenl geaeht VooriB wee mr Julius Vuylsleke op het groute belang om un de lt len van het Tooueelverhond het tijdschrift gratis te leveren meeneude dat bet aantal leden daardoor gemakkelijker ou toenemen de tergadering die zich met deze zienswijre wel Ion yerccnigen drukte Icn wensch uit dat het tijilschriH in het vervolg te beginnen Aet den derden joargang an de leden kosteloos zou geleverd worden n verïooht het hoofdbestuur een voorstel tot wotsverandering in dien zin aan de eerstvolgende algemeene Tergadering te onderwerpen De ingevolge art 13 der wet ftredende leden na b t hoofdbestuur dr B J Stokvis on MaxEppse werden met algemeene stemmen herkozen Vlr D Te Amsterdam moet eene verkiezing plaats hebben voor do Tweede Kamer ter vervanging v in den heer Heemskerk Bzn De beide liberale kiesvereeii ïiu gen hebben ieder een afzonderlijken c ndidiuil voor deze verkiezing gesteld £ urgerplic l den heer van Nierop fe Grondwet den heer Jolles Beider mededinger bg de stemming was de heer van llcukelom lie m eteramcnaantal vrij nabg kwom Er heersoht dus ouder do lihernlon te Amsterdamal weinig eenstemmigheid Waro dan ten minste net Mofifte ij kte en tusschen van Nierflp n J lts wij zpudto Biet lang aatzeleC Da heer Joiles keefi als mtfiistër in het vorige kabinet den iMtruk gemaakt dat hij tot de kond bloedige liberalen behoort en die hebben wij met nqedig Van deze verscAe lienhiea zgn er onder oute M eipmtiBre nanMnmeel a8n genoeg V In den heer van Nierop vindt men een warm liberbal een voortvarend nian een man vaif ideeAi initkllrf en v n moed In im AntrtenUmSi en gemeenteraad he hij een werkzaamheid en éea kracht ontwikkeld die inderdaad bewondering verdienen Als hg in de Kamer zich zóó gedraagt ala in den geraeenterand d n kan bg alleen w voor ifavee drie ertct enwa igerB gelden j ïi I ïweemalcn ia ie heer vau Nierop liil der Kamergeveest maar tfilkens slechts voor korten t jd Inde tweede periode heeft hg misacl ien wel wat teveel toegegeven anu zekere zucht om een afziloderli k m IB zjjn maaf dit m henoiél uitsluiten Hij is een teer bekwame man en hij i ih staat omhet saaistcï lififU op te SattMn Qtft dit b wel wat waard Kamp Cl Door bet hof in Noord J oUand wai in app bevestigd de uitspraak der HaarUmsohe recUbank wat de uitgesproken echtscheiding betreft losscben jonkvrouw L A Vegelin van Claerbergen en m S O Wier sffla ó dUns vordering doch met wtj iging k zgovi r dat het min ferjirig fónig kind der partijen Ier verzorging is toevertrouwd aan de daartoe bij s hofs arrest aangewezen voogd den grootvader van het kind hebbende de rechtbank daartoe benoemd den vader Op de daartegen door de nonw inpstslde voorzie uiflg ia cassatie onlangs bepleit u heden l g den hiMgcn raad door het openb min couoiusie genolnen lie beer procureur geuera il Karsuboom bestreejl de beide nugovoerde middelen van cassatie en gar wat het eerste aidtlel bilreft dat gericht wn tegen de uitgesproken vooidg van het kiut houfd akelgk te kennen in de ocrtte plaats dat in strijd mU het beweren der eischeresse het beklaagde arrest voldoende iiibondt de gronden waarom er aanleiding bestaat om het kind te ontiaoien aandevoogd der moeder en bet aan derden to te vertrouwen dat voorts art 284 v n het burg wetb den rechter ile bevoegdheid geeft dienaangaande te beslissen ook daiij als daarumtient geeu verdoek gedaan is dat dan ook alben het beiaiig van het kind iuer in louierkiiig komt n dat alleen door den rechter is te beoordeeten dat alzoo alleen bei behug van het kind den rachter tot basis moetende strekken ds rechter hier begrepen beeft het kied met aau den vader maar aan den grootvader te moeten toevertrouwen Op deze en andere gronden strekte ds ooaclusie tut verwerping der voorziening iu cassatie met veroordeeliug der eischeresse in de kosten De uitspraak is bepaald op 8 November I aatste Berichten Londen 14 ÜL t Ue Ttma mjiai dut ue choler i iicrig gewoed heelt omler ds raatrozen ic Calcutta rasar trapsgoivgze neemt de ziekte af in de andere gedeelten van Inuic Khau Khelal heeft zich oiid r orpen Uit Spanje werd a iD hel Cityblad gemeld dat de Ciirlistisch i bc eging m Ca nlouie voort uurt De Cnriisten hebeii eiin spoorwrgtrein taainie gehouden en voerden met tioh mode i offioieeen 30 ongewapende soldaten die na verlof te hebben geuoteu opar hun regemcnt terugkeerden Te Madrid is het sul Madlldi 13 Oct Utficirein berichten uit Fcrrol verzekeren rial er anarchie heerscht ouder de opstandelingen Zg hebben de voorraadkehirrs gepluudbrd CU iu den afgeloopen ntcht de loode vlag geplant In bet arsenaal he r hte echter een volkomen kalmte I e troepen b nemd om de opslu idelingen aan te vallen ruileu morgen aankomen Parijs 14 Oct Het Journal OJiciel zegt dat b t bericht ils zoo de h er Ernest Piciird zijn ontslag iiiKetliciid hebben als gezant te Brussel oujuist ia Madrid 13 Oct De generaal Bregua is voor Ferrol gekomen Volgens de Imparcial zal hg d in aanval legen de opstandelingen ondernemen ais hg ai zgite troi pen bijeen heeft De Corretfondencia beric it dal het telegraafkantoor te Ferrol vrij is De opstjndeliugen trekken hunne mach om het arsenaal bijeen 1500 hunner waren uitgetri kkcu duch weken op de nadering van gene aul Hie iia terug b u r g e r 1 u IC e S t a n d GmOH N 11 Ou Anioldiis JolinDD s ouders W G C Ceniju 11 C H i iii llthireii Pieter Johenncs oudere P J Mamu en A laat Iter iaiiu otidera P H Rousiratiii 11 G Il kk r 13 l rai Ciiia oudi rs W N de Uruija ea M lloo g borin Ikiidiik oiidcra H van der Heiden en A vnii der Draay 14 Cornilia ouden H Natzgl eu L Muijter Ovi i iDMi 11 Oct C Oudgk 17 d E v n Baldo 1 d 12 i Keuttloger 57 49VERTENTl£N Heden overleed de WelEdele Heer JOHAIp S BEUTTINGËS geneeskundige alhier 4hf4lf A SMITS EeecuUur 12 Oct 1872 Voor le vele bewgzen van deelneming bfl het óterlgden onzer geliefde Moeder ontvangen lietaig ik ook namena mijne echtgenoote en schoonznaier mgnen haitelgken dank J H F BL0EMBB8 Gouda 15 Oct 1872 Toor de rek bewgzeB van deelnuaing oniUxvoaclen b het overlijden vau onzen Zoon betuigen wy hg deze onzen oprechten diuik Gc uda C MESSEMAKEB 16 Dot 18 2 L A WELTEE lliT C F J m ROTTK brffli er kennia dat hg zich alhier gevetügd heeft als ABT8 uitoefenende de GENEER HEEL en VEULOSKÜNDB en voorloopig te spreken en te ontbieden ia ten huize van den Heer A C COSIJN op de Markt Gouda 15 October 1872 TE HUUB t en 1 November anataande staande aan den Fluweelen Singel bevattende 6 kamers dienstbodenkamer droogzolder kenken en kelder Te bevrageu bg P A BÜEGHOUT Fluweelen SingeL De ondergeteetenden vragen een bekwamen Meubel of BHIardinakcr alsmede een HODT KUNSTDBAAUER Zich te vervoegen liefst ia persoon af met franco brieven bg M NEOTS en B J VÜUK Westhaven B 199 te Gouda m ECHT FABRIKAAT blijft in waarde litUIGT UIT KI CNDKS T Mifn lieer Uwe geëerde van dezer is mij in welstand geworden en meld U door deze dat de verkoop aeer goed gaat niettegenstaande er in mgne nabijheid een dépót bestaat van het namaaksel de getuigenis dergenen die het Uwe en het andere gebruikt hebben verklaren liefW het Uwe te betalen tot gebruik dan het andere voor niet Bij den dag komen de menschea mg verklaren dat het uitmuntend werkt zoo als gisteren mij nog eeu oud man verklaarde van 74 jaar die een uur ver kwam om een pakje die had hot van zijn buurvrouw gehoord die ook bjj het gebruik vau Uw zout terstond zich veel beter aan haar ligchaam gevoelde ook gebruikt het alhier eene vronw met goed succes die jaren maaglijdende is geweest èu schrikkelijk veel gelaboreerd heeft maar zich nooit beter gevoeld heeft dan nu Onder anderen nog een man die veeltijds onbekwaam was tot zgn dagelijksch werk kan nu weder goed zgn arbeid verrigten enz Noerae mij niet achting UEd Dw Dienaar get J NYPJES Het ECHTE UNIVEB8EELZÜIVEBINGSZOUT nit de fabriek van C W BÜLLBICH te Berlijn een beproefd middel tegen Maagpjju Zuur Braking slechte spijsvertering hardnekkige verstopping enz is verkrijgbaar g steld in verzegelde pakjes van V l i o 25 Vi kilo 48 en van kilo a 90 Cents te Gouda b8 J C ZBLDENBUK Het Hoofd D pót voor Nederland Emmebtk a d Bun H SARDEMANN Men wachte zich voor schadelijke namaaksels en lette er op dat ieder pakje de naamt ekening draagt van H SABDEMANN K