Goudsche Courant, woensdag 16 oktober 1872

SPECIALITE DES NOUVEAUTÉS D SAMSOM QovLAdi heeft ONTVANGEN in mime en legapte keaze de NIEUWSTE MODELLEN WIIVTERIIIAMTELS benevens alle I IOlJVEAUTÉ $ en houdt zich minzaamst aanbevolen Vrijdag 18 October N 1272 187S i OOÜDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Oinstrel en p g u aai y iii nrujuL YouruttmeiijK en met ae gunstigste uitwerking gebruikt bg bleekzucht gebrek aan eetlust zenuwachtige hoofdp n en vooral by beginnende ongtering De flesch a fl Engrelsche Bruischpoeijers L hS Sn irpS ïeto ct Analherin Mondwater voortreffeluk preparaat tegen aUe ziekten van den mond tegen licht bloedend tandvleesch losse tanden en scorbuut Het is het eenvoudigste zuiveringsmiddel voor de tanden daar het de sljjmen oplost dus de vorming van wensteen voorkomt Het werkt verfrisschend in den mond zuivert den smaak en verdrjjft den onaangeoamen reuk welke door hoUe tanden door overblijfsels van spgzen of tabakrooken ontstaat De flac van 100 Gr a 75 Cts Ell pl h l aniInnpHoP eenen verversohenden reuk hebbende en vrü van Lill ei Cll AdlIUpueuei sielfgtandigheden in elegante doozen van 100 en 50 grammen a 45 en 25 Cts y iiivpp lM ly l YtPitr t moutstroop uit 70 pCt raoutsoiker dextrine eiwitM mym IMdl ljA lldCl pLsphorzure zouten zamengwrteld wordt door prof VON LIEBIG door Dr BOCK en alle geneeskundige autoriteiten als een licht te verteren en voedzaam middel zeer aanbevolen bg hoest schorheid borstkwalen kinkhoest en voornamelijk by scrophulense kinderziekten in plaats van den walgelijk tmakenden levertraan De flesch van 3 hectogrammen 75 Cts Dr RomershaUSenS OOO water herstelen versterking van o het gezicht aan een ieder wiens oogen door inspannende bezigheden door aanhoudend lezen of door ziekte verzwakt zyu ten zeerst aan te bevelen Grooie flacons fl 1 en kleine j flac a 30 Cts Origineelf lesschen van Apoth GEISb a fl 1 50 Origineelprgs IlüHpIlïll Pm Cologne philocöme zuivert het hoofd van de schilfers bdet maaai waisciu ip jj j mtvallen der hareu en brengt in een korten tgd een geheel nieuwen groei te voorschgn Hg is zeer verfrisschend van het fijnste parfum en madct het gebruik van K arohën en pomaden geheel onnoodig Groote flacons ii 90 en kleine it 45 Cts Alles echt verkrijgbaar te Gouda bg L WELTER Gouwe L SCHENK Hoogstraat en J C ZBLDBNRUK Markt Bg elk artikel is eene gebroiksaauwgzing EMMERIK H VOIST OIIMDBOR lsr Apoth en Fabrilc van ChemUch teehtatcU Praparattn De inzending van adrertentièn kan geschieden tot één nnr des namiddags op den dag der uitgave Aanbesteding VAN Levensmiddelen Den 21 OCTOBER 1872 des morgens ten 10 nre zal door de VoedingB Gommiasie van het gedeelte van het 4 Regement Infanterie in Garnizoen te Gouda onder nadere goedkenring van den kommanderenden Officier in de Kazerne worden aanbesteed de leverantie van KRÜIDENIERSWAREN AARDAPPELEN GROENTEN en TURF De voorwaarden iggen van af heden ter leling by den Adjudant Onderofficier van DEÜTEKüM in de Kazerne van genoemd Korps Gouda 15 October 1872 C O K É De prijs der COKES aan de Gasfabriek alhier is van af heden 70 Cents per hectoliter Gouda 15 October 1872 HET VERGRIJP DEK Zeventien Ouderlingen Prijs 80 Cent 0 Zeventien Ouderlingen zjjn tegen het Modernisme in verzet gekomen Moderne gemeenteleden hebben duizend in getal veroordeeling van deze Ouderlingen geëischt De Kerkeraad staat hen te woord Uitgave H DE HOOGH Co PotienbalikerlJ Men wenscht eene FLINKE POTTENBAKKERIJ over te nemen of als DEELGENOOT in zoodanige zaak opgenomen te worden Franco offertes adresseere men onder de letters Q P aan den Uitgever dezer Courant BAAUD Geluigschrilt Tot groot genoegen kan ik U berigten dat ik door het gebruik van uw Mindons Balsem in het bezit ben van een tikschen Board Met verzekering mijner hoogachting verblgve Amfterdam Aug 1872 M ELLENKANS Bij niemand te vorkrjjgen als bjj Theophile Amsterdam Kerkstraat 514 a ƒ 2 de flacon URBANUS PILLEN Zö die geene nagemaakte verlangen maar de ECHTE die bereid zijn volgens het authentieke voorschrift van Paus URBAN US VUT hale dezelve te Gouda alleen bij den Heer J C ZELDENRIJKl Drogist op de Markt Alsmede te Waddirimeen bij C T HAZBNBKttO Heele doosjes 1 50 halve ƒ 0 75 en kwart dsoqes f 0 37 Vj gl Beproeft de heilzame werking hun door eene ondervinding van vele eenwen toegekend H + H ♦+ t+ H ♦ ++ M Zekere Genezinjr Zij die niet langer aan Rhumatiek willen lijden georuiKen slechts de Anli Rhumatischc Persisciie I KHUIDEN BALSEH Zie verder prospectussen en gebruiks aanwijzingen Bjj den Heer L SCHENK te Gouda verkrggbaar gesteld alsmede by de voornaamste Depóthouders in Nederland HH Depóthouders welke bet Depot voor andere steden willen hebben adresseeren zich aan KAUFMAN en M A R X Hoogstraat te KotUrdam PrlJ8 2 4 en 5 de Flacon Tengevolge van het ingestelde onderzoek omtrent Dr J G Popp s Analherin JWondwaler door den heer Prof OPPOLZBR Rector magnif Professor te Weenen Kon Soohs Hofraad enz werd dit middel heilzaam tegen alle MONDen TANDZIEKTBN bevonden en aan deK K Kliniek te Weenen ingevoerd Insgelgks wordt hetzelve door de beroemdste Geneesheeren en Hoogleeraren van andere steden tot reiniging en onderhoud der tanden aanbevolen Te verkrygen te Goud bij L Sclienk winkelier op de Hoogstraat wgk A 123 te Kotterdam bij F E van Santen Kolff apotli en A Schippereijn C blaaawe poroeleinwinkel te Hnge bij J L F C Snabilié apoth j U Leyden bij K Noordgk tf Utreohl bij F Alteua apolh te Amttenlam bij P vnii Windheim € verkoophuisj Ie Oudewater bij ï J van Vrenminfren te Schoonhoven bij A Wolff Gouda Drak raa A Urmlmaa Agenten of Boden worden ovend gevraagd tegen hooge provisie voor de bg voortduring aanbevolen Begrafénis MaaUchappg DB V00BZ0B6 te BotUrdam Brieven franco aan de Directie Rotteidant sche straat G n 1 te Rotterdam Heden verschgnt de NIEUWE UITGAVE VAN DB ZELFBEWARING EKN Geneeskundig Voikshandboek OVER DE OENEZINO DER ZENÜWVERSLAPPHIO VAN HET I IOCKAAM als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MEBT N 37 Bedford Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hg ü dageUiks ten zgnen huize te consulteren Wie niet bg hem kunnen komen worden met goad evolg door middel van briefwisseling in de Holandsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wgze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELraEWABINü LA PRESERVATION PERSONBLLE onder zgn onmiddelljik toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe af beelingen is door hem verkrggbaar gesteld bg den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over deMolsteeg te Amsterdam doch alleen op fraiico aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 Cts en franco ver post 85 Cts de Fransche Uitgave voor 50 Cte en franco per post 60 Cts Door het toezenden van 1 postzegels kan men de zelf bewaring direct door gehee Nederland van den Schrgver ontvangen De tritgftve deaer Conrant geschiedt ZONDAGi WOENSDAG en VRUDAG Ia de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATBR DAG De prgs per drie mMuden ii 1 75 fruMO pMT post f 2 f BinTENLAJSTD Bullenlanilscli Overzieiit De Fraoaehc bladeo konden zioh voornamelijk heng met de wtr tting van pnni Napoleou ïhien verdedigt tyn maatregel door te wgzao op Bonaparti tiaohe ifttriguea en neemt de verantwoording daarvoor geheel op zich tot de bijeeokomat der nationale rergadenug Behalve de olEeiense bladen blyven de vérMihillende organen der pera de onwsttige verwijdering laken de geheela Ëngeleehe pers is eenttemmig in hare afkeuring In de Heaeiaohe kaawr ia door den prwident aiinieter Hoffmann medi ealiag gedaan van het nationaal liberale progremma waariaee dit landje voortaan zal wordca gtragMrd d imusta waw op da gebeiir teniiaen van 70 en 11 waardoor een eind genaakt werd aan de onhoiHlbare poailie waarin Heaaen door de Mainlinie gebracht wa de negeering meende geheel in den gee t van de meerderheid der Hessrn te handelen wanneer iij hare plichten tegenover het rijk met geheele en bereidwillige toewijding aan de grootwhe nationale taak van het Duitsche vaderland vervulde en wanneer zij in dezen un haar recht tot medewerking in de gemeenschappehjke aangelegenbeden aitoefende Over de inwendige aangelegenheden werd geiegd dat aan de bevolking een grooter deel dan tot dusver aan de regeering u Worden toegekend wetsontwerpen werden beloofd betreffende hut anderwij en de ngverheidi in de verhouding tot de katholieke kerk zal de rechtatoeetand meer duidclyk op den voorgrond gesteld worden De president van den laodilag antwoordde op die mededeclingen dal de verklaringen van den minister strookten net den weuaoh dea laoda en de kamer alles cou aanwenden ooi de toepaaaing van die beginselen te verwezenlijken IDen opataiid van gwmploieerden aan de marinewerf te £ 1 Ferrol lu Spauje wier aantal door de officieele ömteia op ruim een duizendtal gewbat wordt heeft de vann der federatieve republiek omhoog geheien Dh zaak laai zich echter niet ernstig aanzien De opswidelingen hebben wel eenige in de haven liggend marineschjspen in hunne macht doch de bezetting der stad eo der beide forten 8an Felipeen Falma welke den nauwen ingang ran de haven die slechts aan éën schip tegclgk den do rgang rersobaft bestrgkt heeft zich met laten medesleepen zoodot zy ingesloten zijn Volgens lateïe berichten hebben reeds eenige inaurgonteu de wapenen neergelegd Vrij algemeen noemt men de Alfousisten als de aanleggers ran dezen opstand Natuurlijk echter proleAeeren zij in en buiten di kamer ten 9te kste t n deze opratting DUITSCHLAND Aan het uitvoerig overzicht van het tweede gedeelte der biesohoppelijko memorie door i e NationalZeituriff medegedeeld ontleenen wij den volgenden hoordiiihoud In de negende afdeeling wordt beweerd dat de Katholieke kerk ten onrechte wordt bcschuldigil dnt zij gevaarlijk voor den staat i en vijnnilig geriud jegens het Duilsohe rijk Daarin wordt o a gczugd dat toen de oorlog van 1866 uitbarstte deze werd voorgesteld als een godsdienstoorlog Deze besclunwiiu ia ten eenenmale valscli legt de Natioual De 3K waarop de toestand in 1870 vóór den aanvang van den Fransch Duitscheu oorlog worilt voorgesUld is even onwaar too nat het Mad voort Waar is bet daarentegen dat katholieke faatwin in WestEtlen gevestigd in 1868 hebbeo gebeden voorde overwinning der Ooatenrykaohe wapeneoi volkomen waar ia het dat vele altrainontaansche afgevaardigden in Beieren met den heer Jorg aan liet hoofd ondersteund door de nltramontaanache dagbladen daar te lande gedurende gemimen tijd tot landverraad hebben aangezet en het handharen der onzgdigheid in den oorlog tegen Frankryk hebben aangeraden Wegens dergelijke feiten zün nergens gerechtelijke vervolgingen ingesteld en Msrg a dat al hetgeen betreffende godsdiensthaat en vervelgzucht wordt gezegd geiieel onwaar is Maar sedert S7 O toen tnsKhen Paos en Vaderland een keuze moeet gedaan worden toen gebearde hetgeen in dergelijke omstandigheden meermalen is opgemerkt dat andere gevoelens dsa die van trouw en liefde voor het Vaderland aan den dag werden gelegd En hetgeen hiet over het hoofd mag worden gezien is het volgende dat door niemand van die veranderde gezindheid luider getuigenis werd gegeven dan juist door de bisschoppen De bisschop van Begensburg verklaarde zich bereid om die tronen te belpen omverwerpen welke zich niet bereid bctoonen de wenschen der Curie op t volgen de bisschop tan Paderborn zette een demonstistie tegeu bet opperhoofd van den Staat op het getouw de bisschop van BreaUiu hield eene rede aarin hij zeide dat de Staat schier ongnieealyk krank was geworden en dat all n raur en jier hem nog konden doen herstellen Zoodanige gevoelens van trouw en gehechtheid koesteren de bisschoppen jegens den staat zoodanig is de geest weikeu zy anderen willen inboezemen Het zaad door hen gezaaid is welig opgeschoten en het heeft snel vruchten gedragen Onder een storm van byTalsbetuigingeu geuit door eene vergadering van een SOOOtal Katholieken durfde de heer Lindan op 6 dezer te Keulen de e woorden spreken Onze sympathie behooren wjj te schenken aan die naitie welke den heiligen vader in bescherming neemt Aan baar is ons hart toegewyd Wy rullen haar den lauwerkrans gannen al ia het ook dat ij daarbij vol droefheid de blikken op Germania slaan In de tiende en laatste afdeeling wordt bestreden dat door de afkondiging der Vatikaansche leerstukken de kerk in ieta veranderd is en wordt geloochend dat de Paus zich het recht aanmatigt om in zaken van geloof en zeden in het hoogste ressort te mogen beslissen waaruit zou volgen dat hij het hoogste gezag voert over den slaat Het stuit ons tegeo de borst daarover een enkel woord te verspillen Wy antwoorden met hetgeen door professor Schulte te dien aai iirn ordt gezegd Indien de Duitsche bisschop pon oodiinig handelen dan voeren wy hun slechts dit Hoord tegemoet Foei schaamt u V iii het lut atpSicii de bisschoppen eenige eischen onn den staat welke in de hoofdzaak hierop nederkomen Op grond vnn de zelfstandigheid der kerk wordt gevorderd dat bisschoppen de geestelijken der kathedralen en zij die met de zielverzorging zullen worden belast alleen naar de kerkelijke verordeningen met inachtneming der overeenkomsten tusschen staat en kerk gesloten zullen worden benoemd ADVBRTENTIËN worden geplaatst ran 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlflke Nommers VUF CENTEN Overeenkomstig h ermede kan geen geestelijke door ons bisaehoppen of door het katholieke volk als e n rechtmatig geeetelyke worden beschouwd die niet door deu bisschop onder wiens geestelijk gezag hy staat is benoemd nooit kan een bisschop door ons en door het katholieke volk een rechtmatig bisacbop worden g acht die door den Faus niet is gezonden Op gdyken grond vorderen wy dat het verkeer der bisacfaoppen met den Heiligen stoel en met de geloovigen onbelemmerd blyve Om gelijke redenen moken wij aanspraak op het recht om allerwege in Duitschland en ten allen tgde ons geloof vrijelqk te belijden en in geenerlei wijze verpluskt te zijn de zoodanigen in onze kerkelijke gemeenschap te dulden die zich met geheel aan de kerkelijke leer onderwerpen Klke belemmering in de nitoefening van onzen godsdienst de vrije bawegmg mn het godsdienstig leven en elke verkorting van MJ vrijheid der geesteiyke orden en godsdienstige rereJngingen beschouwen wy ais een verkrachting der van onze kerk gew aar borgde reehien Op gelyke wijze beschouwen wij als een onaantastbaar recht dat de katholieke kerk hare dienaren vryelyk overeenkonutig de kerkelyke bepalingen mag opleiden wy vorderen met slechts dat de kerk mvloed zal utoefenen op de katholieke scholen op de lagere middelbare co de hooge scholen alwaar het katholieke volk zijne kinderen doet opvoeden maar wij maken tevens aanspraak op het recht om inrichtingen voor onderwijs naar katholieke beginselen te stichten eu die zelfstandig te besturen Ten slotte handhaven en verdedigen wij het heilige karakter vao het christelijk huwelijk als een sacrament der katholieke kerk Hierop laat de National Zeitung deze woorden volgen Verscheiden van de e punten worden door niemand bestreden Op de andere zal de staat naar wij hopen door tuaachenkomst der wetgevende macht antwoorden BINNENLAND Gouda 17 Octobbk Dene zeer talrijke menigte had zich gisteren morgen op den doodenakker verumeld om getuige te zijn van de ter aarde besteding van het stoffelijk overschot van den Heer i Reuttinger Onder de aanwezigen zag men den Burgemeester de Wethouders vele leden van den Raad de aajoor en verdere officieren der dd schattery eenige ambtsbroeders van den overledene enz Toen de kist was nedergekten in de groeve aprak de Heer dr K Lnyten een hartelyk woord ter herinnering van zijnen vriend Hij wees op het verlies dat de heelkunde had geleden en stelde vooral de welverdiende reputatie als operateur die de heer Jleuttinger genoot K et licht hy wees op het verlies dat zijne vrienden hadden geleden die hem allen zoo innig liefhadden eindelijk wees hij op het verlies dat de gemeente had geleden die gedurende vele jareu door Reuttinger m den Raad was vertegenwoordigd De plechtige stilte die op deze toespraak volgde was op die plaats t grootste bewijs der algemeene deelneming Diep geroerd verliet menigeen de rustplaats der doeden K