Goudsche Courant, vrijdag 18 oktober 1872

S Sinds efn ponr dngcn is onze atnd in het bezit van iuts dat een wezenlijice aanwinst is voor de bewoners en voor hen die onze tnd bezoiken Siu ls Dins lng toch zijn de reizigers in de gelebeid va i het stMtiiii der Rijiiuoor alhier j r oouibus stad n t8 ie rijden Ontpgeoi gdijK 19 liet groot gemaV vooral b slecht oiiêr üiu voor een kleiaigbeid iiasr liuis gereden te wordjn en w i hopen dai lpS flejalemingtgeest vnd A Gebr Blom aao wie wg dea n èmnibttsdiensi ti daoki n hebben niet teleurgesteld maar door een ruiin gebruik van den nettea omnibu aaogemoedigd zal woKlen Naar men verueemt zijn de heeren i Strootman hoofdingeniear van den waterstaat in Groningen en Drenthe en Jhr Mr A W v Holthe tot Echten door de Regeer ng afgevaardigd om de aansluiting jTan de Dreutsehe eu Gronrngsche met de l rnii cke kanalen te gaan bespreken met de commissarissen welke ch op last der Priiisisohe regeeeing in de eerste dagen dezer week langs de grenzen zullen bevinden om in Pruisen de kanaalzaak tot staud te brengen Kaar men verneemt zal te Amersfoort eene naamloow vennootschap worden upgericb genaamd it Amerjoorltcke Beierich BierhrouKerij mei een maatschappelijk kapitaal van 500 000 verdeeld in 2 Seriën elk groot 250 000 Staten Qeneraal Twiedi Kamee Zittingen van 16 en IG Octobe In de zitting van Dinsdag is de disotusie over de tariefwet van Nederl Indic voortgezet en ten einde gebracht Het amendement van den heer de Bruyn Kops waarover gisteren de stemmen M tegen 36 etaak ten onderging beden hetzelfde lot met teveneodertig steramen voor en zevenendertig tegen zoodat bet nu sls erwo ym werd beschouwd Een amendement van den heer Sredins strekkende om de wet die met 1 Jan t£74 in werking treedt van kracht te doen bljjven tot l Jan 1880 werd na door dien heer I e zijn toegelicht door de regeering overgenomen De heer van Nanmen stelde echter een amendement voor om die befojing uit de wet te doen vallen welk amenndement werd aangenomen met 43 tegen 31 stemmen Het gebeade wetsontwerp hierna in stemming ge vbracht werd aongtnomen mat S8 tegen 36 stemmen In de zitièig van gisteren zijn de algemeene be laadslngingen over het wetsontwerp houdende voor eninglegenifcesmettelijke ziekten bereids afgeloopcn Sit bh Dumkir en Wintgeiis verklaardeu er zich tege 5 de hh Rombaoh van Knyk Godefroi van Wasaenaar tlBLwyck Mserda en Smits verklaarden er licb voor iöfo hóon eenigen hunner met leedwezen gezieniadderrJat de verplichte vaccinatie derschool gaande kinderen uit bet ontwerp was teruggenomen l e minister van binneninndsohe zaken de heer Geertsema heeft iet hoofdbeginsel der wet verdedigd eu sal zich later over de vaccinat e verklaren bij het daarop vi rgedragen amendement Hedeu voortzetting Ofschoon de entree s op de VVeener Tentoonstel iing nog niet bepaald vastgesteld zijn is reeds in beginsel aiMigenomen dat er drie klassen zullen Zijn en dat DUüSteiis drie dagen per iveek de entreeprijs uiterst gwiiig zal we eii waarschijnlijk niet meer dan 25 ceiits De ondervinding op ile Panjsche tentoonstelling heeft gelecrtl dal lage elitreeprijztin èn voorckct publiek en vour de kas vourdeelig iju Ter bestrijding van het menigvuldig schoolverzuim te Amerongeii heeft de raad aldaar het volgende be eluit genomen H t is den leerlingen verboileïi zonder verlof van den hoofdonderwgzer van school te blijven lui cval ran aiekte moet van die omstandigheden aan den koofdvuderwijter kennis worden gegeven Benelijsi tvermeldende du namen der kinderen die zich aan ▼ eel valdij niei genoegzaam gewettigd schoolverzuim baldig maken zal alle 8 dagen aang akt zgu De minister van 6nanciea beeft uit aanmerking dat onderscheidene ambtenaren en autoriteiten voor wie het bezigen van kruisbiir d bij hunne correspondentie verplichtend is deze regelmatig oi er gesloten omslagen verzenden met vermelding op den omslag mjüKkikt voor irnMand hoewel die stukkeu in geeuea dccle vallen onder de uitzonderingsbepaling ran art 7 2 vaii het Koninklijk besluit van S Joli 1850 Staaitblad u die alleen wegens den uiterljken vorm of den omvang en geenszins wegens den inhoud der stukken knn worden ingeroepen da dirccleuren der postkantoren ernstig aanbevolen Daawkcarig toezicht te honden op iet voormelde misbruik Do Minister heeft hun voorts L st gegeven om elke zoodanige verzending die in strijd is met de U patingen van het uingi haaidc KuiiiuUijk besluit 01 de afzea en tpfig Ie geven of met sort te be De Zwohche Courant verneemt dat voor het gebee e k itanl 1 600 000 4 pCt prioriteitsobliga tiên ïfaor dea jjiponveg Zwolle Amelo is lege diredèn h Mol zekerheid lïin de lÈriesclif Coftr mededelen nSat het gerucht tloor het FaéerUmd med g dwld ill zou den ex kapitein Jansen door den Minister vanOorlog eene betrekiiing z aangeboden niet juistis Later zali wel blgken i t dei £ 4 Wt dit gerucht waar ia T In de LeeuK Cour leest men de volgende advertentie De oud kapitein der infanterie P A Jansen het agentschap in wyneo in spiritualiën en likeoren voor huizen te Bordeaux en Maiutz op zich genomen hebbende beveelt zich by het publiek beleeldelijk aan Leeuwarden Zuidvliet L 78 In nOnie Boeprng doet de redactrice nn nfnonw Betsy Perk een beroep op de medewerking van alle dames die van de noodzakelijkheid zijn doordrongen dat er iets moet workeu oiidernomon tot stuiting van eeu oogenschgnigk alleronsohuldigst kwa td de weelde eu do wansmaak In de kleederdroebtj maar dat ondauka ieu sohyn eenmaal de joiqmerlgkste gevolgen zal Ha zid slep lot het oprichteu van een antiweelde of anti modu boitd Deze bond zou volgens de beikwIiDg der geachte schrijfster geenszins ten doel hebben terug te gaan tol den tyd der nationale kleederdracht maar om iu bet algemeen alles te weren wat in strijd is met bet scboone en het ware vast te houden aan hetgeen daartoe door de mode zelve mocht worden voorgeschreven doch overigens zooveel mogelijk zich te onttrekken aan telkens wisselend wetten uitgevaardigd door vrouwen die niet één onzer wellicht de znsterhi nd zou wdlen of durven toesteken tenzij om haar van den afgrond te redden die aan baat voeten gaapt De kracht van het voorbeeld zegt mej Perk behoeft in dezen zeer zeker niet betoogd te minder bij het stellen van de vraag at beoogt onze dienstbode met haar opschik Begroet te orden alt een omer Kleeden wfj onk eeovoudiger dan zal ook zij dat gaan doen wel niet terstond maar toch allengs omdat zg slim geoo is in te zien dat men haar zoo in toogvallend gekleed zeef zeker niet voor eene dame zat honden Zoo met ODc04 en tboden zoo met de kinderen van den werkman die zooveel mogelijk net zoo moeten worden gekleed als de kinderen van den patroon of vader den opschik betalen kan ja dan neen En dan de burgermeisjes Hoe velen barer werden leveuslang ongelukkig door de zucht neen volgens hare opvatting door de noodzakelijkheid om me £ te doeu gezwegen nog van de aanleiding die wg zelven geven om de vrouw in t algemeen door de massa voortdurend te laten beschouwen als een wezen van legeren rang dat siechta leeft voor uiterlgken tooi Doch waartoe meer redenen genoemd ilie ons napen zonder dralen de banden aan den ploeg te slaan en wel vuur dat men er ous wellielit miuder aan geuaam of vleiend toe dwingt irare t slechts door de toepassing van het Duitsche voorstel om ous toilet tot maatstaf te nemen voor bet draagvermogen van vaders of echtgenooten in de beiastingeu De redactrice eindigt niet den wensch dat zij door de toetreding vnn een groot aautai dames in hare pogingen tut oprichting van een anti mode bond mag worden ondersteund Uit Deventer sohrgfl men dd 14 Oct Begunstigd door het schoonste herf twuder bsd hedeiimiddai in de Worp de aangekondigde wed rit van velocipedisteii plads w iaraan door 41 leden van de Deieiiter en de Apeliloonische olulis werd deelgenomen Te halftwaalf verzamelden zich allen op den Brink en trokken onder begeleiding vnn de muziek der Harmonie in geregelden optocht door de voornaamste straten Boven alle verwachting groot was de toeloop van belangstellenden in dezen eigenioardlgen wedstrijd die in de beate urde en tot aller genoegen afliep Van de vgf leden die een velocipede Iwjceden liooger dan 1 09 meter behaalden de heeren A de Stoppelaar van Apeldoorn en A B Massink van Terwolde de prgzeo en van 36 leden die op een Velocipede lager dan 1 10 meter aan de weilstrijd deelnamen werden prijzen behaald door S van Delden P C W A Becking J VV aan Groftjngen E Az J H Wilterdink W J van Dedem W Stroink van Deventer G Wegerif van Apeldoorn H Bentinok van Twello en H W Massink van Terwolde De leden van de Apeldoornsche dub Voorwaats die per velocipede van Apeldoorn gekomen waren vertrokken op dezelfde wijze na den afloop weder derwaarts De groote afstanden welke enkele leden op dit nieuwe middel van vervoer nllegdcn zijn waarlijk verbazend Zoo gingen enkelen op é4 ien dog van hier naar Arnhem en keerden dienzelfden avond op gelgke wijze terug Eeu lid reed daérmede in tvree dagen naar Uotterdam enz Nergens wordt deze kqnst op zoo uitgebreide schaal beoefend als hier ear het weinig moeite zoude kosten een bondertal welgeoefende i ders fcijeen te l rengten Amk Of Eergisteren namiddag had te Utrecht in de Lange Smeesteeg op drie plaatsen tegelp ee e fssoutplof Hug plaats alle drie onmiddellijk tegen de huizon Op eene plaats sloegen drie marmeren ateenen in tukken op twee andere werden eene massa straatklinkers opgeheveoc De oorzaak ia onbekend De eerste vrees dat er en lek in de pas Zaterdag gelegde pijpen zou zgn heeft zich niet bevestigd daar er geen meerderen aanvoer heeft plaats gehad en ook heden bij verschillende openingen boven de iri we pijpen gemaakt nergina gaoLioht te aatwmen wns Het schgut dus dat bij hel afbreken der oude pÜpen lich gas in een riool heeft verzameld hetwelk door toevallige aanraking met een vlom ontploft i De drie ontploBingen stonden dok alle io Verband met dt riolen Men meldt uit Amfterdooi aa de iJV Jt Of De heden Dinsdag avond alhier door bet Comitj tot voorbereiding van de Nederl Indisohe Droog dokmaatschappg bijeengeroepen meeting was vrij talrijk bezocht o a door directeuren der Nederl Handelaaatsohappü groothandelaren reeders assuradeurs en scheeptgezagvoerders De bij eenkomst werd gepresideerd door mr Aug Philips De coacessiotraris de heer A 6 Boseh zette de voordeelen dar onderneming wteeo de heeren mr £ N Rahusen en L Pinoofls van Rotterdam vroegen inlfehtingm opilat hunnn bezwaren tegen de deelneming kunnen vervallen Die inlichtingen werden op voldoende wijze verstrekt door de Ueeren professor lleiek en A C Wertheim De heer Pincoffs ondersteunde hierna de zaak uit een financieel oogpunt De viee odmiraal Fabius de onder havenmeester Jnniua de heeren van HemerI de oodka piteins Henny Abrahamss en Jaski uit het oogpunt van behoefte BQ soclamatie werd aangenomen het voorstel van den voorzitter loidende De vergadering acht de oprichting van de Nedefl Indi clie Droog dokmaatschappij op den vootgestelden voet uit een Inanoieel oogpunt voordeelig en eene dringende behoefte voor handel en scheepvaart en noodigt het Comité uit eene jnieuwe inschrijving daarvoor t openen Koloniën o o ST IN DIË Uit Deli werden berichten ontvangen loopende tot 9 dezer Op 21 Juli was door eene oompognie onder Jbevel van den kapitein der infanterie Groesbeek zonder eenig verlies aan onze lijde een tweetal kompoagt genomen Den 24sten d a v trok eene kolonne ran 100 man met I houwitser en S mortieren onder aanvoering van den expeditiecommandant naar Oedjoeng Barat dot verlaten gevonden en daarop verbrand werd Bij een aanval door de Bataks gedurende den opraarsoh der troepen op de voorhoede gedaan was de vijand met achterlating van 30 dooden niteengejaagd De kolonne keerde op 29 Juli in het hoofdkwartier terug Na deze laatste verliezen schenen de Bataks ticfa in het gebergte te hebben teruggetrokken en niet langer genegen te zijn om de oproerige datoes die gebrek aan geld wapenen en ammunitie begonnen te krijgen onderstauoing te verleenen Een en ander maakte den toestand in de binnenlanden veel meer geruststellend Iiitusschen bleef de landingsdivisie van Zr Hs stoomschip Marnix nog steeds over de ondernemingen aan de Deli rivier verdeeld De gezondheidstoestand dezer troepen was naar wensch Jam Ct Aan de Soeraitt a Oonrani wordt onder dagteekening van 28 Aug uit Kedirie geschreven Waren de beide voorgaande jaren allerroordeeligst voor de tabaks ondernemingen in deze residentie ook thans kunnen dj zich verheugen In een rijken oogst Door dien gewiohtigen tak van industrie waarop de particuliere nijverheid net Serheid kan wijzen als oen product van hare energie en onwrikbare doortastendheid nietttegenstaande de weinige ondersteuning van Regeeringswege is deze residentie geheel en al van aanzien veranderd Geheele uitgestrekte wildernissen zijn door haar herschapen in winstafwerpenrle tabaksvelilen Woar weleer de tiJG er rondliep loerende op zijne prooi de wilde buffels den grond deden dreunen als zij in woeste vaart elkander porrende en stootende de grasrijke vlakten ver lieten om eene veiliger schuilplaats op te zodten in het dichtste van het bijna ondoordringbare woud daar ontwaart men thans onafzienbare akker alle b ptant et Amerika s koetbaar product Langs de r wegen elke leiden naar j oelaong AgDong en Berbek verheffen ieh nu van afstand tot afstand tabakséta ssemepten die aan de weleer zoo woeste lahdetrèëk eon jfetellig landelijk voorkomen geven Zonder den minsten dwang uit eigen vrijwillige beweging Heen geprikkeld tot den arbeid door hel vooruitzicht de wueht n te uilen genieten vau hun zifoegen ijn duizendtallen van inlaodsche huip e linnen Van den vroegen rtorgen t den loteif rond üi de weér taiel bhti ontginnen van woeste gronden het ver rgen van reeds beplante velden en bet inzamelen en drogen van reeds rijpe tabak En dan durven de conservatieve droogstoppels de voorstan ders CD bewonderaars Van het dwaogcultiiurstclsel I nog volhouden dat met den luien Javaan niets is aan te vangen Indien hij lifet met de gouvememeu te Ie zweep wsrdt gedreven naar itijna rijstvelden naar kofSeen sukerriettoioeull Liet men beide laatste cultures ten eenoaleover aan de partictiliere nijverheid dan zon Java wat meer koSe en eaiker M dttoeer n dan thaae bet ge vai is j Do tabaksteelt heeft Ktnnaklau h bewijs geleverd diit de inlander wel wil werkeh zeer goed tijne belangen behartigt geheel en al in ttoat is vrij I i ore voogdü voor zioh iselven ta fprgrn Maar men schijnt hem nog altijd onler allerlei nietige voorwendsels te willen bonden onder eura teele De inhalige voogd tuk op het goud van den pu pil zal van zgne voogdgschap geen afs d doen indien de drang der omstandigheden hem daartoe niet noodzaakt Te Singapore kwam den 14 Ang Jut Briiaehe schip Nattan gezagvoerder Chinmo van Laiwean via Uakatser aan Terwijl bet schip in de Solootte eeiiige apaemingen deed werd eene boot waarin zich luitenant Gray en de heer White bevonden hadden nadat zij op de N O punt van Soloo ei land aangehouden h ndilen door 40 a 50 inlanders 1 aangcvalien Zü atoeges zich door de aanvallers been naar hunne boot luit pray eu een der manschappen werden gewond eenige inboorlingen werden gedood anderen gekwrtst Kapt Chinmo onderstellende dat nen rijne opvarenden voor Spanjaarden had aangezien poogde betrekkingen met de inlanders aan te knoopcn en meldde hen dat de Katmu een Engelsch schip a i dat niets met de Spanjaarden t doen had hy vroeg opheldering over kun gedrag Men weigerde elke ver Iaring en mf te kennen dat men wilde vechten ESenige dagen werden op die wijze verspild waarna de ffattau de dorpen bombardeerde die totaal vernield werden Toen bleek dat de bewoners Balignanl zeeroover waren Laatste Berichten Madrid U Oct Heden moet Tan den zeekant de unval tegea de insurgenten ran Ferrol plaats hebben Hti adres ran natwoorJ U in de Cortes net SOS tefreli 68 stemmm r angeuomen Londen 16 Oct De DaUy Telegraph borioht uit Parijs tat de heer Harconrt nu eene oonferfiit c met ilt n lieer Thiers te hebben gehooden naar Louden terugkeert om het ontworpen handclslrnctnat ie teekenen Lissabon 15 Oct Het officiceie orgaan bevat de benoeming ran Avila tot president rau de Kamer der Pair en die ran Pimentel tot minister tau Pi nanciën Tgdingen uit Mncno mnk n melding ran een inval ran Chineezen op t Portugeesche grondgebied De forten worden versterkt en aadere maatregel tot rerdeöiging genomen inn I lil I Vergadering van den Gemeenteraad Dioiaag 15 Oetober TeMDWoordig de heer van Bergen IJjeodoorn voorfitter tt al d led a belwlre de beer Kcattinf r Do QotBlen der vorige vergidering wolden geleieo en goed Z n ingekoBieoi eene miuive v n deo teer A SmfU ali execateur kennii f eveude Tan bet overlyden wm dea heer J ReuttinRer op 8 dezer De vooriitter botoigt zyo leedwexen over het overlyden vnn den heer Reottinger dat een verlie wae oor de stad üouda en wordt de miuive aangenomen voor kennisgeving Twee miaiUes van bh Gedcp Stoten deter provincie houdende goedkenring van drie vroegere raadsbesluiten betrelfeude gebruikiteving van grond aan Gebr Kampbuiica afitaud an een bnis aan Knepperi te Boskoop eo tot af en oferiehrii ving van ten op de hrgrooting Eene missive van de pi srhooleommissie die de eittieiding wenscht der openb lagere scholen door de opnehlinpeener nieuwe school of door de subaidieering ecner byzondere school om daar te doen ouderwiizen fransch eugelÉcli aoogduitKh en wiakuudu I B eo W wijzen in een rapport over deze zaak op bet oflnoodfgeent liet gebüehjk biZMaar eu dutilporde opnchtiag van zoodanige school bet bestaan i i il BargeTH ïol sou bedreigd worden Beide voorstellea wordelt ter visïe gelegd £ sn adrea van J van der Onft ta Beeu ijk vertoekende een ituk grienJland aldaar iM X V te inc a bcbbea voor ƒ 160 Hterby wordt gelescn een np der oommtaaie van f oricage tot afwijzing van dit verzoek fer viiie Een Adres au A C Sefaoaten ferzoekeAde erjof t t het herbouwen in recbta Igu van een pakhuis op de bogen De comm van febric e aflrlseMFi tet ganatig besluit tegai ƒ 8 de centiare Ter visie £ en a es van H Rijkflijkhoiaen verzaekwi4 iie iadever goedlng jioof ct 4 W t iwemmcn aan den Vnileabraa toegebracht waarvwur vulgans bem door h be nar verlof ia gegeven B en W rapporteeren dat dit verlof niet is gegeren en advteerea tot afwyiiofc Ter viate bana beaotwowdcn B eo W bet voorstel der gezundbeidaéommfsfie om voorziening tegea besaKtlulgke ziekien door mededeeling van het door den minuter rëeda bepaalde en steileu voor het voorstel aan te nemen voAr uolificatie waartoe wordt besluten I trdtkkeii de voordraefct in van dea halpocderw zer J van Heek die aa M I vevtrekt Wordt galezea het rapport van B en W op het in hunne banden geateld rapport van de iH rootingaeoiBmtaaie Wordt ter TMic K dq Een adrea van den beer M Spmi verzoekende aangesteld té vMrdn ala beel en vertoekaadige ia 6 vÉcatnre nroorjoakt door bet overliydeo van f b er Renttinger eec dfergt lijk adres vao jbr de Rotte ileidé verZoakeo worden t ïaiA gelwl £ eo adres van P van Scbaick eervol ootalagen brngopbaalder verzoekt door nood gedmgen enig peasioeB Ter visie De Toorzitter deelt mede dat de boeken en da kaa van den geoMeota outvaDgcr ageziim en in orde zijn bevonden Notif Aan de orde 1 Ifcn voorstel hetrekkclijk dt voorgedragen wijzigingen in de inatnwtie vaa deu teds auuwkmecatai in verband met bet voorstel tot tractemcutS Vcrhooging van dan kapelmeester b j de ad htf cii Het rapport def maziekcoB Mii i a l fa ë dati deze w aigingea OD vcrlioiitflyke Iwcwarfu uulotten advueert om de bijvotfgii van twee leluren tn te veerea i 4e overige artikelen der iuatmctie onveranderd te laten Ü en W adviaeereu in gelykeo geest De beer Meascmaker licht zijne voorgestelde wijzigingen toe Dm heer Kist acht het weaschetijk piaoo les te does geven daar er twee mnztekmecstt ra zijn eu vireenigt zich dus met de wjjzigiugeg vau den bct r Mcuemnker De voorzitter wedcrlegt de b idi origv sprtkt ra ei n eerdere diacusBie ordt de eerste wij ij iag vaa dba bêenMtnsemaker iq ataiaaüiig gebracht t n verworpen met U tegen 5 st4 mmen vóór stemden de bh Straver Mcssëmaker tLiaoesfoatg kiat en van Straaiea Hierop wor t dw tweed i iag ln trokkftn door den heer M asemaker Oe derde wyzigiog de vcrmiAdering van het traetcment rao 800 tot 600 geeft aai kidiog tot ecuige discuaaie wordt in atemming gebracht en uu tiik u de steuimcn Miór de hb Samtoffl fltraver Kraaeuburg Droi leever Meievuiaker V ïitraaten Lu ten en Uoogvultoom U verdere bobaaidciing wordt nitgeateld tot eene volgeode vergadering De heer Buohner verlaat da vergadering S £ en voorstel betrekkel k de vaststelling der rekeuiufj en verantwoording van deu scbuttL rsraail der dd sefaottenj dezer gnaeeiite over bet jaar la71 Wordt gelezen een antwoord van den scbultersriiad op de gemaakte bezwaren B tn W ateUia voor de rckeumg vuurloopig goed te kearen doch vuur het vervolg ijx giugm aan te brengen Daarua wordt bit oorsti l aangeiiüuicu S ülea dergelyk voorstel bttrekkehjk den siuai vau be grootlug der kosten van die uhntienj oier 1 1 73 U eu W rapporteiiun over de aan merk lu cn der commuteie stellen voor het vervolg wyzigiugen vocy en wenacbcu die roorloopig te lirn goedgekeurd De beer Kranenburg bestr dt de zienswijze vau B en W va keurt bet door de coOimiMie voorgesttld goed Du voorzitter wt erlcgt deu vungcn spreker waarna de begrooting artikeUgewijze lo bebandiling K mt genndcrd totdeo po t TrammtU wordt voorgt tiid die vau ƒ IH te brengen op 2 i dat by stemming wordt vcrworpt o met 18 tegLu 3 stemmeu die vau de hb llouiji iibouiii Kranenburg eB Kist De heer Kranraburg wU op den post Kttedmt f 100 besuinigeu doch dit wordt in atemiuiug met iS tegen 2 verworpen Tegen de hh Samsom en Kronenberg Daarna wordt di begrooitng voorloopig in z n gebcel goedgekeurd De bh Kranenhnrg en t Straatan verlaten de vergadering 4 £ eo voorstel tot goedkeuring der siaten van begrootiog van inkomsten eu nilgaven der geaobsidleerde inattllingcu van weldadigheid over 1678 Wordt gelezen het rapport van regenten over het bestedelinghuis oa het burgerlgk armbeatnnr op de bedenkingen der cutnmiaaii a h en B eu W autwoonieu op de bedenkingen eu stellen voor B en W te maohtigen tot de bespreking met regenten van bet bcBtedoliugs en weesbnia van de gepastheid dir opheffing van het eerste gesticht D beer Prince dringt aan dat dit jaar voer het laatit deze rekening goedgekeurd w tfde Da voorzitter geeft den hear nee inliehting en verklaart lich ook oor vcrecnigios De htcr Kist il de begrooting afkeoreo en de verceniging invoeren met 1 Jan 1878 De vporzitter zegt dat de vereeniging zoe spoedig doenlyk zal lot stand gtbrocbt worden waarna de rekening algemeen wordt dg keurd De rekening van bet burgerlijk armbestuur ia verminderd met ƒ SüO en go dgckeurd £ venzoo geechitdt met de rekeningen van het Weea en JËleinoezenfershuis de beide gasthuizen en bet israelitisih arfflbesteurJ Daarna betuigt de voorzitter den dank der verj adering aap de verschillende commiasicn 5 £ cn voorstel om afw ijzend to beschikken op het verzoek van den heer A i de Kuiter om aan hem te verkoo pen bet land gelegen boitendgks san den hoogen Srhielandschen zeedijk De commissie van fabricage seht dit onraadzaam met uit zicht op eene mogelgke waterleiding en vereenigt zich de vergadering tot afwyaing van het verzoek Een voorstel tot afwgziog van het verzoek van de wed P van der Staal om verlenging der hnur van een pak huisje gelegen aehter de kerk De commissie van fabricage oordeelt dat het meer kan opbrengen en stelt voor bet in andere publieke verhoringen op te nemen Dit wordt goedgekeurd 7 Insgelijks wordt goedgekeurd een voorstel om B en W te machtigen tot de openbare vcrbnnog van dat pahhnisja eo de overige eigendommen waarvan de honr met 8 Dftcember aanstaande eindigt Na machtiging tot uitvoering zooder reanmtie eiadigt da vergadering Kantongerecht te Gouda op de TereohtzittiDg ran den 9 Oct 1872 zgn de navolgende vonnissen gewezen A 8 hutsvrouw van r K veroordeeld iaeene geldboete van 1 of een dag snbs gevangenisstraf wegens het te Gouda werpen van Tuilni in een tot openbaren dienst bestemd waier londer schriftelijke toestemming van Borgemeester en Wethouden H M V Teroordecld iu eene geldboete van ƒ 7 of twee dagen subs gevangenisstraf wegens bet verwekken van belecdigen I burengeruobt tot verstoring van de rust der inwoners A E veroordeeld in eene geldboete van 6 of twee dagen subs gevangenisstraf wegens het te Gouda Terkoopen van visoh voor dat die door den keurme er w is gekeurd en goed bevonden Jf P veroordeeld in eene geldboete van 6 of wee dagen subs gevangenisstraf wegens het binnen e gemeente Guida r dea harder dan in een naigen draf A K P veroordeeld in eené geldboete van 3 f een dag sube gevangenisstraf wegens het te Goada iten stilstaan van een met paard bespannen voeruig londiT dat de eigenaar of ander geschikt perlU de teugels hield of onmiddellijk bij of voor de ipanning gepiaitsl was A W N veroordeeld iu eenogeldboetevan S f een dag subs gevangpnisstiaf wegens het binnen e gemeente Cijuda als geleider van een met honden bespannen voertuig niet gaan naast de honden C d H Ven rdce l in eene geldboete van B of twee dagen subs gevangenisstraf wegens het binden de gemeente Gouda als geleider van een met houden bespannen kar niet gaan naast de henden en zulks by herhaling En allen in de kosten des noods invoiderbnr bij lijfsdwang aretberichten Gtoada 17 Oct Bjj gewonen omzet was de stemming flauw hennepzaad tot hooge prgzen Tarwe puike Zeeuwsche 12 90 è 13 85 Mindere 12 a 12 70 Polder ƒ 10 50 a 12 25 Rogge puike 6 90 ii 7 80 Mindere 6 a 6 75 Voer 6 25 a 6 Gerst puike 6 25 ï f 6 80 Mindere 5 80 ü ƒ Haver lange 3 20a 4 25 Korte 3 80 4 50 Hennepzaad ƒ 8 60 a ƒ 8 75 De veemarkt inet gewone aanvoer alle soorten gingen traag van de hand magere varkens enbiggen mede traag vette schapen vlug Kaas Aangevoerd 50 partijen prgzen van 30 a 33 Goeboter 1 60 a 1 70 Weiboter 1 30 a ƒ 1 40 Burgerlijke Stand GriinR N 14 Oct Jubauoa ouden H vao Daurea eo G van den berg Jobanoes Willem ouders J Nobel eu E J Dsoes 16 Ggiberta Adriaoa ouden A Verb en W vta Rgu Aart ouders S Kelder en G Uithol Aaltje ouden i Groen en A Bijvank Harmeu oudere G van der Vliet en A van Vliet 16 Gerrit ouders N van der Kley en J Hofman Pieternella Christina oaders P Zorg en i H Haeaen Karel Willem ouders i Hornes en H Loeve OveKLEDEN 16 Oct i de Jong wed M de Jong 66 j 11 B Gmuwd 16 Oct A Dortland en G Bos C Breekland en B van Maaren ADVERTENTIËN ♦ Heden overleed de WelEdele Heer JOHANNES REUTTINGER geneeskundige alhier Gouda A SMITS 12 Oct 1872 Executeur