Goudsche Courant, vrijdag 18 oktober 1872

Zondag 20 OeUilier N 1273 1872 lÖUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentietilad vi or Gouda en Omstrelien l e ineendlng van advertentlön kan gesohieden tot iéa uur des namiddags op dm dag der uitgave Getrouwd r J OGIEE van Oouda EN C M A VAN HEST fiotterdam 16 Oct 1872 Die ook namens hunne wederzfldsche betr kingen bedanken voor de vele en hartelijke bewjjzen van deeliieming bjj deze gelegenheid ondervonden Op den 16 dezer overleed te Rotterdam onze lieve Moeder JOHANNA SCHAAP Wed C Stewl in den ouderdom van 71 jaar A STEIJL C H STEUL Mdldee Einige kennisgeving Voor de vele bewjjzen van deelneming gedurende de ziekte en na het overladen van onze Dochter ondervonden betuigen wfl ouze hartel ken dank B VAN GALEN A VAN GALEN V d KlbijN Gouda 17 October 1872 OPENBARE VERROOPING en VERHURING TE OUDEWATBB De Notaris J G BROUWER NUHOFF te Haastrecht zal op WOENSDAG den 30 OCTOBER 1872 s morgens elf uur in de Sr Joins DoKLBN te 0 feifoter VERKOOPEN Een TUIN of BOUWAKKER op Papenhoef te Oudewaler groot 27 □ r 25 □ e En twee BOUWAKKERS in Zuid Linschoten te Snelrewaard ééa groot 18 Q r 97 Q e en één groot 14 □ r 58 □ e En voor zes jaren VERHUREN Een BOÜ WAKKER groot 36 O r 23 D e in Noord Linsohoten onder Oudewaler aan den Cingel laatst in huur bg T STRENG Alles te aanvaarden 1 January e k Aanbesteding TAN LEVEI I8 IIIDDELEI I Den 21 OCTOBER 1872 des morgens ten 10 ure zal door de Voedings Commissie van het gedeelte van het 4 Regenient Infanterie in Garnizoen te Gouda onder nadere goedkeuring van den kommanderenden Officier in de Kazerne worden aanbesteed de leverantie van KRUIDENIERSWAREN AARDAPPELEN GROENTEN en TURF De voorwaarden liggen van af heden ter lezing bg den Adjudant Onderofficier van DEUTEKOM in de Kazerne van genoemd Korps Gouda 15 October 1872 TE KOOP voor een civielen prijs een soliede MANGEL Adres Bureau dezer Courant Agenten of Boden worden overal gevraagd tegen hooge provisie voor de bg voortduring aanbevolen UegrafenisMaatschappö DE VOORZORG te Rotterdam Brieven franco aan de Directie RotterdamBche straat G n 1 te Rottenlam Jhr M C F J DE ROTTE brengt ter kennis dat hg zich alhier gevestigd heeft als ARTS uitoefenende de GENEES HEEL en VERLOSKUNDE en voorloopig te spreken en te ontbieden is ten huize van den Heer A O C08IJN op de Markt Gouda 15 October 1872 Wijdstraat Te HUUR EEN GEMEUBILEERDE KAMER met vrgen opgang Adres aan het AdvertentieBnr aa van A BRINKMAN onder letter A DOOR TE WEINIG RUIMTE De ondergeteekende beeft de eer bg deze zgnen geaehten Begunstigers van Oouda en environs te berigten dat hg nog eene Bergplaats beeft daargesteld voor ANTIQUITEITEN en al datgene wat tot het vak van OUDHEDEN behoort op den Kleiweg wgk E n 25 boven den Heer VOLLENHOVEN M A TRUBIT8 Adres Gouwe O n 75 Men vraagt ten spoedigste EEI S 1IDSK ECHT VÜÜRWEBKEE bg L WELSCHBN Langen Tiendeweg Gezondheid Kracht en Levensloat geren de Igenüun in gebniilï x jnde Engelsche Oezondhcids Pillen ook bekend onddr den naam van Gal Slijm en Maag pillen De roem aan deze pillen gedurende 50 jaren in Europa en Amerika ten deel gevallen is groot Zg werken aangentom en zacht voor hoest gevatte koude kortadsmigheid gal slechte spgsvertering onamgenamen smaak in den mond bg het ontwaken hoofdpgn misselgkheid Zg versterken het gestel verdrgven huiduitslagen verwekken eetlust terwgl zg bovendien gunstig werken op den algemeenen gezondheidstoestand Verkrijgbaar in doosjes i 25 en 40 cent te Gouda bg den Heer J C ZELDENRIJK Drogist op de Markt Alsmede te Waddinifveen bg C T Hazbnbeho IJ F Namaaksels zgn hier niet van bekend Ikoope muziek voor PuNo Solo UUgave van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin LiEBicH Die Spieldose musical box B 0 40 Zauberglöckchen salonstuck B 0 40 Smith Sidney Der Preischütz Grande fantaisie de concert B 0 75 Steauss MorgenblStter Walzer C 0 50 Lasgeii Grossmütterchen Landless C 0 20 Wagnke Immer lustig Polka C 0 30 SuppÉ Ouverture zu Dichter und Bauer C B 0 60 Mendelssohn Hochzeitmarsch C B 0 40 Alle nummers dezer Uitgave zgn steeds voorhanden bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Oouda Geoda Drok tan A Urmktnao Heden verschgnt de NIEUWE UITGAVE VAN Dï ZELFBEWARING BEN Geneeskundig Volkshandboek OVEft BE GENMIMO DEB Z nWVl BSI APWNO VAW HET LI0CHA4M als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MERT N 87 Bedford Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland ensE Hjj ié dagelijks ten zgnen huize te consulteren Wie niet bg hem kunnen komen worden met goe4 gevolg door middel van briefwiaseling in de Hoi landsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wijze naar alle deelen der weréld verzonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PÏStSONELLE onder zgn onmiddellgk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe af beelingen is door hem verkrggbaor gesteld bg den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over deMolsteeg te Amsterdam doch alleen op Jranco aanvraag mat vooroitbetaling de Nederlandsohe Uitgave voor 70 ets en franco per post 85 Ct de Franache Uitgave voor 50 Cts en raneo per post 60 CU Door het toezenden van f 1 postzegels kan men de zelf bewaring direct door geheel Nederland van den Schrgver ontvangen Slijm en Maagpiilen Deze FILIiKN die tindi vele jaren met tut bette gevolg tegeo de BUJm eo U maagveiV Sterkend gebruikt wonlen door bare werking spi 87erterlng zeer bevorderen bgionder goed tegen de gal en teer zaoht laZOTend ign zgn tegeo 82Vi oc het dooije met berigt van het gebruik verkrijgbaar bij de navolgefida Heeren te Amsterdam M CIJbao k CO Droog Heilige weg D 331 Bleliwgk S v d Kraalt Bommel Zatt J v d Vegte Botkoop J H Rosbergen Delft k Wiltchul Deifabaven J Koch Oorenter Gebroed Timao Dirksland U de Vriet Dordrecht H 1 OilUy Gouda L Scheuk op de Hoogttraat t Hage Vitter iu de Spuittraat Hiirderwgk A Greidauut H i islrecht K Oosterliiig Legden J T TerbufKb Uaarlemmentr Lekkerkerk A deu Ouditeu Linacholen B Kruithof Moordrecht G H Po t Uotterdam v Santen KoltT korte Hoofditeeg Schiedam Wed A H Bombonta Schoonhoven A Wolff Stolwijk A Zijderlaan Tiel A J F iassen Utrecht F Altena op den Steenireg over de Don ker tr Mt n iU Vlaardingen J M Lagerirerff Zerenhuuen A Prins De SLIJM ea MAAGPILLEN bereid volgen bet echte recept zijn door mü te Gouda alleenen uüilmtend verkrijgbaar gesteld bg don Heer L SCHENK op de Hoogstraat i LET WEL Om elk doosje der echte en tiutt onbeugelijke jaren gebruikte Slijm en Maagpiilen i een biljet voorzien met de handeeekening van J J SCHEEUDEa apotheker welke handteekening zich ook bevindt op het legellak waarmede het doosje verzegeld is Men gelieve daar wel attent op te zgn en zich te wachten voor het gebruik van een namnaksel dat men tracht in omloop te brengen De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAGiW0JN8DAG en VBIJDAG In de St dgeschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pigs p r drie maanden is 1 75 franco per post 2 S U BUITENLAND Iljilteoliiiiilisch OvcrzIcK De uitzetting van prins Napoleon blijfl aan de 1 le in de Kransohe bladen met alleen maar ooic in de buiteulandsche organen der pert Thiers zou icli misschien tweemaal bedacht hebbeo al hij rooruit gewct n hiid dat men m koor zijn maatregel zou afkeuren Hg beeft zich reedt ongerust gemaakt over de wijze wanrop de kuuiug van Italic de uitzetting zgner dochter prinseu gemalin zoo opnemen üucb de Ilaluuinsche legeeriiig acbgot zioh jdaarovcr minder te bekommeren De republikeinaobe caodidaten soh nao in de ackt departementen waar eerstdaagi aanvallingaverkiazinpu gehouden moeten wordeq da meeate kant te Ee beij D jTfrsohiJlende monandwle BPtqen raliezen ttêe s meer terrein De Tmei bevat eeiie dépfohe uit Pargi meldende dat invioedrgke leden van het Uuker centraa trachten te kouien tot eene overeenstemming met het rcchtir eeirtnim ten einde eene meerderheid te vormen waarop bet gouvernement zou kannen rekenen Ann de Telegrapk wordt uit Pargi gemeld dat het gouvernement beducht voor de te bonden redevocriiy en de meeting heeft verboden welke in deGrand Opera zou gehouden worden om den Ëlzatters te hulp te komen Met de Duitsche wet op bet verplichte bnrgerlgk liuwclijk schgnt bet nog maar niet te vlotten Althans men meldt dat dit ontwerp nog niet definitief ia vastgeateld en dat daarover aan het ministerie van eeredieiist veelvuldige coiifcreuticn plaats hebben met ambtenaren der ministericn van justitie en binnenlandsche zaken onder wier ressort het bnrgerlgk hnwelgk ouk voor oen deel behoort Onder de moeilijkheden waarop dit ontwerp stuit noemt een Berlijnsch correspondent de keuze van den ambtenaar aan wien het houden der registers van den burgerlijken stand zal worden opgedragen I e regoenng zou namelgk bcz aar hebben om hf t Fransche systeem waarby de plaatselijke aivturitcit dnarraed belast wordt aan Ic nemen Daardoor wordt het stilzwggen der National Zeilmig over dit wetsontwerp opgehelderd bg hare opsjiuming der wetten nclLe door den minister van eeredienst in de aanstaande zitting aan den lunddng zullen worden aangeboden Men herinnert zich dut gr inf Fugger lid van het Jezuïetencollege te Regens jurg op grond v u zgn rang als Beiersch edelman en de daarbg ham verleende privilegiën geprotesteerd heeft tegen de uitvoering van de Jezuïeten et op zgn persoon het Beierache ministerie heeft beslist dat de bezwaren door den graaf aangevoerd ongegrond zgn In Noord Slecswijk zgn de Denen Ahlmann en Kriiger op jieuw tot leden van den Pruisiscliui landdag herkozen om weder den eed op de iroud wet te wogercn en daarop eder van hun mandaat vervallen te worden verklaard In de Spaansche Cortes is liet adres vou antwoord op de troonrede met 206 tegen 68 stemmen dus met een enorme meerderheid aangenomen De republikeinen protesteerden met alle kracht tegon de beschuldiging van medeplichtigheid aan den nog riet geheel gedempteu opst iud te Fcrrol De lieer Zorilla resumeerde do debatten in een rede die een goeden indruk maakte en levendig werd toegejuicht FB A HEBLTE Toen Zondag voor acbt daaen een paasagierst rein van de zgde van Modane qen Uont Oéuis tunnel eenige kilometers ver wat i ettoomd ontdekte de madiinitt plotseling goederearagens op zijn spoor t was te laat om de vaart te auremmen en terstond volgde een hevige botsing De schok het hulpgeechreeaw der veri oaden de daistwnis alles werkie samen om een oc blik van de ti ikkelgkste verwarring te even en de reizi rt stikten bgna van den looken ttoomdamii Weldra bevond men dat de stoker en de aiacbinitt zwMr gewond waren van de paaaagien waren vijf of ut licht gekwetst De beide aggoni die aanleiding tot bet ongeluk badden gegevw waren door het breken van den ketting van den goederentrein lotgenikt n daardoor in des tunnel btgvaa staan r Keat Pi d JMUiR m a van B haram vraagt U NatioHiU t Is eeoe Onze Lieve Vraawe die met veel ongelukken te kampen heefi gehad zij is eene gebanr van de Maagd van Louriles die thans zooveel voorspoed geniet Bétharam was vóór Lourdes een druk bezocht heiligdom t stond in een heiligen renk maar Lourdes heeft t geheel op den achtergrond gedrongen B tbaram is arm en verlaten en het schijnt dat Onze Lieve Vrouwe van die plaats er volstrekt geen rede mede heeft dat haar buurvrouw de machtige mededingeter zoo veel van zich doet spreken Zg beeft zich gewroken en wel op de volgejide wgie t Was feestdag Een brave vrqaw van Bctbaram die misschien den pelgrimstocht naar Lourdes met kon mede maken wiep zich aan de voeten vun da Heilige Maagd die uit de node was zg nep hare bnlp in voor haar ziekelijk dochtertje t kind was stervende Goede Moeder van Bctbaram I wees mg genadig red mijn kiud I riep t brave vrouwtje uit En ziet I Oomiddellyk kleuren de wangen van het stervende Hnd zich met eene gezonde roode tint t meisje dat aan den rand van t graf was gebracht was als door een tooverslag friscb en gezond geworden Dit mirakel geschiedde op denzelfden dag te Bétharam waarop men aan de Heilige maagd van Lourdea zooveel hulde bracht niettegenstaande zg nimmef zulk een wonderwerk verrichtte t Vermakelijkste van de zaak it dat zg die op de hand zijn van de maagd van Lourdes volstrekt niet willen Meten van het wonderwerk van onze Lieve Vrouw van Bétharara Zij beweren dat dit mirakel sleclils verzonnen is om de goijdgcloovigen en hnn aantal is legio naar Bc tharam te lokken Natuurlijk beweren de Bétharammers juist hetzelfde van de wonderen van Lourde In hetzelfde blad leest men bet volgende Zondag ochtend jl heeft het vertrek plaats gehad der pelgrims en wel aan het station van den Noorderspoorweg Er was geen sprake van Lourdes of van La Salette De bedevaart ging zóó ver niet Men toog enkel nnnr Saiut Denis De II Mangd heeft niets uitstaande met dit feestje Vnn Suint Denis den eersten bisschop der Galliërs ging mrn ditmaal bet heil van de kerk en Frankrgk afsmceken Men weet dat S iint Denis onthoofd zgiide twee mijlen ver liep met zijn hoofd in zijne handen Het was naar annleidiug van dit merkwaordige f it dat ADVBETENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderiijke Nommers VÖF CENTEN HAirich Heme zetde Il n g a jue Ie premier pa jui coile Het is waarschgnlijk Sat de pelgrims even wgs teruggekeerd zullen zijn als zij vertrokken waren d w z zonder het genoegen te hebben gehad het mirakel bij te wonen De wonderen zijn niet gesteld op de nabijheid van de groote sleden vooral van Pargs De mirakelen hebben schadnw stille hooge woeste bergen en kleine herders van 9 ü 10 jaren noodig £ en wonder te Saint Denis zou onmogelijk zijn omdat men de geheele stad doorzoekende er geen herder of zelfs geen herderinnetje zou kunnen vinden Geen herder geen mirakel Indien men ongeloovig ware zou man geneigd zgn aan te nemen dat het de herders zijn welke wonderen verrichten DUITSCHLAND Het oSoitde oigaan der Mecklenbtirgscbe regecring hetft het groothertogelgke besluit openbaar gemaakt strekkende tot byeenroeping van den Landdag van Mecklenburg Schwerin Onder de punten welke ter behandeling zullen worden ingediend behoort in de eerste plaats te worden genoemd het ontwerp tot wijïiging dn grondwet De Landdag zal worden geopend op 13 November e k en vóór dien tijd zullen de leden der commissie belast met bet samenstellen yan dat ontwerp bijeenkomen om zieh van die taak te kwgten Dewgl er zoo weinig tijd ter beraadslaging overschiet mag men aannemen dnt de regecring niet van bet denkbeeld uitgaat dat doortastende wijzigingen zullen warden voorgesteld Hetgeen de regeenng van hare zgde zal indienen getuigt dal zij althans niet met het ernstige voornemen is bezield om een grondwettigen toestand iu het leven te roepen Zij beeft namelgk bet plan opgevat om eeiiige wgzigingen te brengen in de verhouding der domeingoederen tot het overige gedeelte des lands maar alle bepaalt zich tot halve maatregelen welke den verkeerden toestand slechts zulleu verergeren indien zg door de commissie eo later door den Laiidd worden overgenomen Hoe zeer bet noodig is dat de domeinen in Mecklenburg8oh verin op gelijke wijze iu de staatslaaten deeieu ak net overige gedeelte des lands kan overtuigend blijken uit de volgende vergelijking de beide deelen staan tot elkander als ip rlJ voorstellende de oppervlakte der respectieve gedeelten in vierkante mijlen genomen waarvan het eerste in vergelijking van bet andere schier niet in de be lastingeu deelt Hoe drngend heilzame doortastende wijzigingen der bestaande wetgeving worden gevorderd kan o a blijken uit de volgende mededeeling Volgens de opgaven voorkomende in de dagbladen zijn alleen gedurende het laatste gedeelte van dezen zomer en den pas aangevangen herfst ruim 8000 personen als landverhuizers nit Mecklenburg vertrokken Ware het mogehjk om de bepalingen op het grondbezit te veranderen zoodat een verdeeling van de groote giondeigendommeo werd toegestaan werden de luiddelecBwsche privelfges der grondbezitters a eschaft om slechts een enkel voornaam punt aan Ie voeren zegt de correspondent der tyeser Zeituug dan zouden de bewoners van het platteland niet bij duizenden hun vaderland verlaten Om met een voorüeeld aan te toonen hoe de toestand IS lu de meeste streken zal het voldueuJe zgn iiet voijjeiide mede te deelen Op het platteland zijn