Goudsche Courant, zondag 20 oktober 1872

de eigenaar der grootc landgoederen teve is rechterlijke atnl ten iren l e personen op hunne goedereo rvestigd zyii volgens geiroouterecht verplicht tot bet verrichieu van den velilarbeid waarvoor de geldelijke vergoeding in den regel niet als voldoende mag warden beschouwd Wie voor dat loon niet werkt ordt iu het hoogste ressort gestraft door z$ii t genpartg Niettegenstaande de rijkswet dergelyke baudelingeu verbiedt worden c in Mecklenbiug straffeloos bedreven Dergelijke toestanden tfi voorloopig niet zullen gewgzigd worden door de rrgrerin of wiartoe door de comniissle tot herziening der grondwet geen voorstel lA worden gedaan dryven het beste deel der bewoners tep laude uit AMERIKA Het Superior Court te Boston heeft beslist dat voor een tocht op den spoorweg s Zondags niet betaald behoeft te nordcn £ en horologemnker Sylvanus U Wetherbee had op een trein van den Old Colony spoorweg wegens den Zondag geweigerd te betalen Pe eisLh daartoe werd aan de directie van den spoorweg nnt£ gd op grond dat niet bewezen kon worden dut de reis v in den beklaagde noodzakelijk was geweest Het arijnment door den rechter aangeioir uas dat de spourwcguiantschAppij door vervoer van reinigers op uiidag dcu Sabbath had gesehonden daar dit nu door de wat verboden was kon zij b Zoiid igs ook geeu wettige aanspraak op betaling maken BINNENLAND Gouda 19 Octobe Schaakwedstrijd GOUDA KAMPEN wit zwart 34 1 ZoL C 1 ut C 6 34 Zet 13 7 ut C 6 85 B 7 A 7 SS C O C 5 Gaarne voldoen wij aan bet verzoek tot plaatsing van de volgende uissive aan den Raad dezer Gemeente Gouda 30 September 1872 De plaatsel e schoolcommissie heeft de eer l g deze yoor we vergadering eeoe meening en eenen wensch nit te spreken die zij van het f rootat belang acht voor een niet gering geeelte der ingezetenen Zij doet zulks thans omdat zoo hare overtuiging bfl ÜEd Achtb ingang mag vinden dit van eenigen invloed zou kunnen zjjn op de aanhangige gemeentebegrooting De commissie voornoemd acht het ten hoogste gewenscht dat aan het meer uitgebreid lager onderwgs in deze gemeente zoodanige omvang worde gegeven dat daardoor ook voor jongens op eene lagere school gelegenheid be ta tot het oanleeren van de Fransche Hoogduitsche en Engelsche talen alsmede van de wiskunde terwgl thans slechts aan eene school voor jongens die van den heer Hnber de beginselen van het Franach en der wiskunde worden onderwezen De commissie gelooft geene tegenspraak te zullen ontmoeten als zjj beweert dat m de gemeente Gouda zojdanig ondcrwij volstrekt vereischte is en dat wordt het niet gegeven ook niet wordt voldaan aan art 194 der Grondwet noch aan art 16 in verband met art 17 van de wet van 13 Aug 1857 StaaUhlad n 103 Zonder andere wijzen te willen uitsluiten waiirup uwe wg sheid mocht meenen in opge f even b hoefte te zullen kunnen voorzien geeft e comuiissie als hare bescheidene meening te kennen dat de bestaande leemte zon kunnen worden aangevuld öf door de oprichting eeuer openbare school waar het begeerde onderwijs zou kunnen woiden genoten öf door het uitloven eener subsidie aan een bevoegden bgzonderen onderwijzer die zich in de gemeente zou willen vestigen altoos onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als uwe vergadering zoude noodig keuren De commissie vleit zich dat tegen zoodanige nitbreiding van hel Lager Onderwijs geene overwegende bezwaren bij UEd Achtb zullen bestaan te minder omdat zjj gelooft dat eene inrichting als de bedoelde grootendeels door de inkomende schoolgelden zal kunnen worden gedekt Eenige opoffering zeker zal de gemeente zich i 1 bedoeld belang moeten getroosten doch de commissie is zich bewust daarmede niet te veel te vergen Immers eene nauwgezette vergelijking kan het leeren dat Gouda boven vele plaatsen in Nederland in verhouding niet uitmunt noch in tal van scholen noch in ofiers voor het Lager Onderwjjs noch iu omvang van dat onderwjjs zelf fiieeds heeft de plaatseljke schoolcommissie de eer gehad dit een en ander aan Heeren Burgemeester on Wethouders mede te deelen edoch tot haar leedwezen zonder gunstig gevolg Haar is bg monde van uwen geachten voorzitter te kennen gegeven dat zelfs jsoo er geene finantieele bezwaren tegen haren wensen bestonden de gewenschte uitbreiding van het Lager Onderwgs door het bestaan der Hoogere Burgerschool werd overbodig gemaakt dat zg zou strgden met de belangen van het Middelbaar Onderwgs en zeker aan de Hooge Regeering onaangenaam zgn zou als die vermoedelijk zoodanige uitbreiding van het L er Onderwgs nevens hare inrichting van Middelbasr Onderwgs niet zou kunnen gedogen Des ondanks meent de commissie te moeten volharden bij haar gevoelen Zij vermeet zich in geenen deele eeuig oordeel uit te spreken over het Middelbaar Onderwijs hier of elders gegeven Dit ligt niet op haren weg Doch zg houdt staande dat geenerlei inbreuk mag gemaakt worden op het gebiedende voorschrift der Grondwet noch op de bepaling van art 16 der wet op het Lager Onderwijs De commissie acht nevens het Middelbaar Ondefwijs een meer uitgebreid lager onderwgs in opgegeven zin in deze gemeente gewenscht en noodzakelijk Het middelbaar oudervrgs beeft uit kracht zgner organisatie een omvang het beslaat als het ware een terrein waarvan de algemeene toegankelijkheid gewenscht moge wezen maar te breed voor velen om het met vrucht te betreden Zonder inrichting voor meer uitgebreid Lager Onderwijs zjjn vele leerlingen verplicht öf vele zaken aan te leeren voor Een van minder dadeljjk belang of zich te bepalen tot de vakken voor hen van gewicht doch waaraan uit den aard der zaak bg de veelheid van onderwerpen niet genoeg tgd kan worden besteed Het meer uitgebreid Lager Onderwgs wordt door het middelbar niet overbodig gemaakt Li dit gevoelen staat de commissie en zg staat niet alleen daarin Zeer vele gemeentan ook van geringer omvang dan Gouda bezitten nevens eene Hoogere Burgerschool Ook eene of meer Openbare of gesubsidieerde Bijzondere scholen voor meer uitgebreid Lager Onderwgs Dit is b T het gevai te Zutphen te Schiedam te Gorinchem enz Ja net zg der commissie geoorloofd uwe vergadering te wijzen op de gemeente Tiel die uit eigene middelen bekostigt èn eene Hoogere Burgerschool èn eene school Voor meer ui§ebreid Lager Onderwjjs De commissie mag zich dan ook vorbeugen in het feit dat haar gevoelen wordt gedeeld door het meest bevoegde college in den lande In het verslag der vergadering van Heeren Inspecteurs van het Lager Onderwgs zitting van Vrijdag 28 Juni 1872 wordt gezegd Wordt aan de orde gesteld de vraag Mag een gemeentebestuur een verzoek tot oprichting of instandhouding van eene lagere school waar de beginselen der levende talen èn der wiskunde worden onderwezen afwg zeu met zich te beroepen op het bestaan van eene school voor Middelbaar Onderwgs in de Gemeente Deze vraag lokt langdurige beraadslagingen uit De meerderheid der vergadering 9 tegen 2 beantwoordt haar ontkennend op grond dat er groot verschil bestaat tusschen meer uitgeibreid lager en verder voortgezet of middelbaar onderwgs en dat dewijl de tweede alinea van art 16 der wet van 1857 als niet uitdrukke lgk door de wet op het Middelbaar Onderwgs vervallen van kracht blgft de daarin vervatte bepalingen ook behooren te worden gehand haafd hetgeen naar het oordeel der meerder heid niet het geval zoude zjjn indien men zich op eene bestaande school voor Middelbaar Onderwijs beriep om te verklaren dat in de behoafte bjj gemeld artikel omschreven reeds is voorzien Waar zóó het positief oordeel der meest bevoegden zich uitspreekt waar de wet wo stel lig gebiedt waar zoo menig voorbeeld uitlokt daar mag de commissie in het heilig belang van het onderwgs waarvoor zjj gezworen heen te zullen waken zich niet laten terughouden maar zg moet gevolg geven aan haar voorn men reeds met alle bescheidenheid in de vergadering van Heeren Burgemeester en Wethonders kenbaar gemaakt om wat sg in het belang van het Lager Onderwgs wenscheljjk en noodig acht te bepleiten zoo noodig achtervolcens bg die oollegiën en hoogere autoriteiten die zonden kunnen medewerken tot verwezenlijking van haar doeL In gevolge daarvan wendt zich alzoo tbani de plaatselgke schoolcommissie met alle bescheidenheid tot uwen raad met het verzoek dat uwe vergadering sluite op zoodanig wgze als uwe wgsheid meest doelmatig zal achten taan het meer uitgebreid lager onderwijs voor jongens te geven binnen U gemeente Gouda zoodanigen omvang te tchenken dat iel mede omvatte hel onderwijê in de Franiche Engeltehe en Hoogduittche talen mittgadere der mtiunde Een treurspel van den grooteo Leniog tot opening van het tooneel in de sociëteit Ona Genoegen mij dunkt wij kunnen tevreden lijn ïoel heeft het stuk misschien velen minder voldaan padat zy de gebreken die bij scbrürers van lagerea rang eo boe weinigen zijn Leasing s evenknieën I worden gevonden ook hier niet allen misten Men moet niet vergeten dat het tooneel in Dnitsehland door Lessing s kritiek werd gezuiverd van allerlei wansmaak en gemaaktheid dat Lessing de eerste steeuen aandroeg voor den tempel waaraao Goethe en Schiller spoedig zoo krachtig zouden gaan arbeiden en dat de t jd waarin dit geschiedde reeds honderd jaren achter ons ligt Ërkentelh k moet men we eu voor de opvoering van dergelijke stakkan door acteurs die over t algemeen zich goed van hun taak hebben gekweten wy hopen dat na Lessing ook Ooetbe en Schiller aan de brart luilea komen Mevr V d Finok Ellenberger zagen we mrt ttm veal fcnoegen in de rol van Emilia Zie hier in enkde woorden hare geaohiedenit Op den dag dat haar luiirelyk zon worden voltrokken op weg naar den priaeter die het huwelijk zon eluileo woidt haar bruidegom aan bare zgde vermoord en zjj ia bet vorstelijk Instalot gelokt onteerd ra op haar dringend smeeken door haar vader gedood Welnu den moeilijka rol werd door mevr v d Finek met zeer veel succes gespeeld Vooral in t Isatatt bedrgf kwam baar talent bijzonder goed uit Geef mi dien dolk vader Kind bet ia geen haarspeld Pan mo e de baarapeld een dolk worden Zij sprak zy zachtte zy declameerde niet Datzelfde kon niet van haar vader gezegd worden Die goede overste Odoardo stond van tijd tot tjjd te bulderen alsof hg aan t hoofd vaa zijo regiment stond toch had ook hy zeer goede momenten vooral in zijne dialoog met gravin Orsina waarvoor mevr Klein optrad Het 4 bedrjjf kreeg door de optreding der gevierde kunstenares eene meer dan gewone belangrijkheid Hoe schoon was ook tbaot weder haar spell Haar vooral hopen w io dezes winter veel te zien optreden Ue rol van Marinelli werd teer verdienatelipc weer gegeven door den heer Veltman Staten Generaal Tweede Kami Zittioge van 17 en 18 October In de zitting van Donderdag is het wetsontwerp houdende voorziening tegen besmettelijke ziekten voortgezet Het eerste gedeelte der zitting was geheel gewijd aan de behandeling van het eerste artikel de omschrijving der ziekten waarop deze wet van loepassing is Van de op dat artikel voorgedrageu amendementen werden verworpen 1 een amendement van den heer Wintgens om typhus en diphteritis niet in de lijst der besmettelijke ziekten op te nemen met 47 tegen 18 stemmen 2 met 37 tegen 28 stommen een amendement van de heeren Viruly c 8 om de mazelen uit te zonderen terwgl werd aangenomen een amendement van den beer Wintgens met 37 tegen 30 stemmen om bij de toepassing dezer wel op andere ziekten dit te doen in aan te wijzen gemeenten in deelen van het rijk of in bet geheeld rijk dus eene territoriale aanduiding In de gisteren geboaden zitting zyn de beraad slagingen voortgezet over het wetsontwerp houdende voorziening tegen besmetteliJM ziekten Bü tijdelüke afwezigheid van den heer Dullert nam de beer Storm van sGravesande hel voorzitterschap waar Op art 2 overbrenging van lijders uit logameuten slaapsteden enz zijn 4 amendementen verworpen waarondereen om de kosten ten laste des rijke te breagen Op art 3 is aangenomen een amendement van den heer van Loon om de maatregelen ter onlsmetting van bovenbedoelde inrichtingen niet ten koste der eigenaars of voor hunne rekening te doen bewerkstelligen Qedepnteerde staten der provincie Zuid Holland hebben aangezien de beer L Pincoffs te Rotterdam de benoeming tot lid van de eerste kamer der ataten geneisal beeft aangenomen bepaald dat de verkiezing van een lid de staten van de provincie ZuidHÖluui in het hoofdkiesdiatrict Rotter lam ter vervsiigiog van den beer L Pincoffs die in het Jaar 187 all zoodaoij moest aftreden ral plaats hebben Dinsdag den ïi November aanstaande en dat de herstemnfing zoo diej nondig mocht zijn tal plaats hebben Dinsdag den 3 December dqaraadvolgende Uiteen Krimpeoerwaard schrijft men aan de Nieuui JMkri OnruKt dd 1 Oct Het ia met den staat der weilanden in deze streek zeer VfnchUlend gesteld In sompiige polders is zoo weinig gras dat de tanden hun vee re s gedeeltelijk ter stal moeten brengen terwijl in andere nog zooveel gras voorbanden is dat de veehouders welke gewoonlijk in bet n aar het vee dat zij missen kunnen ter markt brengen dit tol nog toe niet hebben behoeven tü doen Het aardappelgewns is ook niet tegengevallen de prijzen vallen echter ui t meê 3 k 3 75 per hectoliter Het hennepzaad levert een zeer goed beschot met veel vraag is de prijs reeus 8 A S 50 pec hectoliter Door den heer M C de Vries jr t Amsterdam is eene fraaie medaille vervaardigd ter nagedachtenis aan Mr J R Thorbecke De voonijde van drve medaille draigt het portret van Thorbeoke met bet opschrift Mr Joban Budolpfa Thorbecke De keerzgde beeft de handleekening van den overledene waaronder Geboren Ie Zwolle IS Jauoari 1798 Overleden Ie s Graveuhuge 4 Juni 1871 Het nndsobrilt aan deu jde is de naam vaa het Genie il zjjn waardigste lofredeuaar De beer Leopold te Oroaiogen was op deij voordracht geplaatst voor lid der plaatselijke sohoilcom missie aldaar Hij verzocht evenwel niet in muner king t komen en gaf daarvan kennis in eenlbriel dien w van genoeg belang aobtea om he ook bailen Groningen bekend te doen zijn Hij schreef Hoewel ik die onderscheiding zeer waardeer doet het my leed n te oeieni eriehten dot ik eene eventuecle beaoeaiing niet zou kunnen aannemen Met het oog toeb op de samenstelling der plaatselijke schoolcommissie is het mijn bescheiden oordeel dat brt hoog tyd wordt neen dat het reeds lang tjjd geweeit il in dat collega mannen Ie kiezen die geschikt kunnen worden geacht de meeste kennis te bezitten voo df jaken waarin ca geroepen worden te adviseeren Zooals de raad over rechlsknndige vraagrtukken het oordeel van rechtskundigen vraagt zoo raadplege bij voor onderwijskundige vraagstnkken ondrrwijalandigen Het belang der zaak vordert de toepaasing van dat eenvoudig beginsel in zaken van lager onderwijs zóó zeer dat ik voor zooveel van mij afhangt niet alleen plaats wil late maar gcitcld d it ik thaus in de schoolcommitsie zitting bad plaats zon makt voor een man van het vak Wanneer ik dat zoo zeg hoop ik niet dat ccnig lid der l enwoordige schooloomoiissie daaruit het gevolg trekt aliof ik eene onaangename ringerw ijzing neb willen geven Pat ligt niet op mijn weg Maar wat wel op mijn weg ligt is duidelijk Ie zeggen waaiom ik vermeen de kandidatuur voor bet lidmaatschap der plaatselijke icfaoolci mmissie niet te kunnen aanvaarden Ik heb dat meen ik met dit enkel woord gedaan en reken mij dus te dezen opzichte verantwoord Het Ned Protestantenbond zal te Utrecht een algemeeno vergadering houden op Donderdag 31 Ootobar Daarop zal o a in behandeling komen een voorstel met amendement en tot wijziging van het nlgemeen reglement waardoor ook de inrichting van het bond eenigszins gewijzigd zyn werkkring zuiverder gemaakt en meer sympathie voor t bond gewonnen kan worden Des avonds ten 7 are cal in hetzelfde gebonw eene avondvergadering gehouden worden waarin de leden van he HooMbestuur die den Duitschen Protestantendag e Osuabrnok hebben bijgcHoonil ver lag aullen uitbrengen van kun bezoek en waar tevens gelegenheid al zyn tot het bespreken van onderwrrpen en het doen van mededeelingen betreffende de belangen die de veraeniging wenscht te bevorderen Op die avond vergadering mogen niet leden gein troduociKd worden Naar men verneemt heeft de dubbele verkiezing voor kamer en gemeenteraad te Amsterdam die den 23 October a s zal plaats hebben aanleiding gegeven tot de oprichting van een kiesvereeniging der Cbristelijkbistorisclie richting die bij de verschillende verkiezingen met eigen candidaten allhans by eerste stemming wenscht op te treden Standaard De minister van oorlog beef de korps commandanten gemachtigd om evcnala aan de lotelingen ook aan de uummerverwissclaars en plaatsvervangers van de liohtiug 1869 die daartoe aanzoek mochten doen de vergnunmg te verleeuen tot bel aangaan van een bnwelijk Wy deelden dezer dagen mede dat in eene conferentie tuuchen burg en weth en de eoocessionarissen vanden spoorweg Leiden Woerden de heeren baronSloet van de Beele Wiggers van Keichem en DeBordes gehouden men hc t eens was geworden overde aansluiting van dien geprojecteerden spoorweg aan rleg Hollandschen spoorw Wij vernemen nader dat die aansluiting op de volgende wijze zal plaats hebbeu De lijn van Woerden uitgaande loopt van Leiderdorp Zoelerwoude o a den singel ter hoogtevan den ingang van het Plantsoen bij den molen Df Oranjeboom en voorts hings het station dat aldaar opgericht zal worden op den geslechten vestwal ter hoogte van de kruittorens in de ricliting waar vroeger de Koepoort stond om aldaar naar de anderezijde den singel over te gaan en op een behoorlijken afstand van de sterrewacht te blijven De lijn gaat verder door den Boschhui erpolder passeert den Kijn of bet Galgewater Uiibij Bloemlust en vereen igt zich met de lijn van den Hollandschen spoorweg bij het olsluitiiigsliek van de militaire strafgevangen s zeerniibij hei station van dien weg Z Ct Door de commissie van bebeir en toezicht over de droogmakiug der plassen in Schieland beoosten Kotterdam is in het gebouw van bet prOriociaal bestuur te s Hage aaubésteed het graven van een iirietal waterleidingen in de droogmakerij en bet opmaken van eenige vakken bermsloot langs het zui delyk en zuiduoitelyk gedeelte van den ringdijk in twee peroetlen Voor perceel I waren 2 en voor perceel 2 waren 5 biljetten ingekomen Minste inacfaryvers waren perceel 1 de heer C Hoogendoorn Kz te Gioaendam voor 6290 perceel 2 de heer i Koolhaas te Kralingen voor 647U Men meldt uit Het Bildt f riesland van 16 Oc tober aan de N UoU Ct Gisteren ochtend ongeveer 7 uur kwémen op de Zwartb ian onder 8t Jaoobiparochie tien schipbreukelingen aan H nschip hadden zy ten 3 nr ouder Ameland verlaten De loods William £ lleiy te Plymouth aan boord genomen wal een Engelschmau de andere lulMiien van bet eiland Procida bij Napels De kapiteinbeet Nicola Scotto en de naiuu van het sciiip is Gemelli De ladhig 274 laat lijndad was ingenomen te Catinea op tjicilie en bestemd naar Amsterdam Skdert Vrijdag naoht was hel schip lek en begon het overzij te hangen Het mocht niet gelukken dit te herstellen en door bet indringen van bet lijnzaad in de pompen werden deze ouUuikboar Alles achterlatende sommigen zelfs byiia naakt hebben zy hun leven gered lu een boot die l cn nauwelijks kon dragen Door de bewoners van de Z irlehnan werden zy weiwilleud opgenomen en aan bet noodige geholpen en door de zorg van den burgemeester teisvaardig gemaakt en naar Hariingen gebracht Men schryft aan bel Baideleóüid uit Veenendaal dd 15 October Bij voortdurinj vertrekt een groot aantal personen van hier naar Duitschland o a naar de omstreken van Duisburg Metz ens Het zyn meest allen fabriekarbeiders die hier met hard werken nauwelijks nog hun brood kunnen verdienen Lieden die er zioli reeds vroeger heen begeven hebben zijn teruggekomen en vertrekken nu weder met hmine gclicele huisgezinnen Zy verzekeren er volop werk te vinden en van 2 tot 2 50 daags te venlieuen Hier in deze ttrcken durft men den arbeider 50 ets toe te tellen Het is derhalve geen wonder dat het velen verlokt derwaarts te vertrekken Sommigen meenen hiCI in eon staatkundige handeling van Prins van Bismarck te zien die op deze wijze in de door het vertrek der Fransohcn ontvolkte rijkslanden Elzas en Lotharingen eene meer Prolestantscbe en rustige beiolking wil planten Laatste Berichten Madrid 1 7 Ooi In een extra nommer van de olficieele Gaceta wordt bericht dat de opstandelingen Ic Kerrol bij voorbaat in angst verkeerden over den aanval die gisteren plaats had Van de duisternis gebruik makende vlncbiten zij bij koopen io koaoa netrbooten in de richting van Seijo Anderen die langs de landzijde poogden Ie ontkomen stelden zich aan t vuur der troepen bloot 99 hunner zy n gevangen genomen De troepen zijn bet arsenaal binnengetrokken waar zjj 300 opstandelingen gevangen namen Antwerpen 18 Oot Op de beurs alhier liep heden t gerucht dat de vxMrnaamste te dezer stede gevestigde Duitsclie kooplieden zich gewend hebbeu tot de Duitsche Eegecnng met verzoek dat door deze by t Belgische Gonrernement pogingen worden nangeneiid tot t doen voltooien van de lijn Ant wernenOIadbach Berlijn I8 Oet De Keizer arriveerde hier beden oclitend en begaf zich terstond naar 1 sterf hnia van Prins Albrecht Morgen ochtend ten elf nor zal t lijk des Prinsen in den Dom worden bijgezet Den avond d iarop zal het naar den grafkelder t Charlotteiiburg worden vervoerd Kopenhagen is Oct De Koning legde ke den den eersten steen van den nieuwen natiooalen schouwbnrL Burgerlijke Stand Cfboiliii 17 Oct Geertrui oaden l de V iu ea C J Krombont OvtuLEDia 16 Oei P ZenJijk 10 w 17 G K W krelM 7 w 18 DG Prim 71 j ADVERTSNTIEN Tot diepe droefheid van mg en mgnekinderen overleed heden na voorzien te zjjnvan de HH Sacramenten der Stervenden mgngeliefde Ech enöot JOHANNES FÈBDINANDUS VAN DKE VLIST na een langdurig en geduldig Igden in den onderdom van 50 jaren Gouda C VAK DKR VLIST 19 Oct 1872 geb Ruijoiats Bevallen van een doodqp Zoon A M BüSCH Spoowia Gouda 17 October 1872 Publieke Verkoopingp 3 maanden crediet VAN EKX OEOOT B PABTIJ Najaars en WInterstoffcD op MAANDAG 21 OCTaSEB 1872 des middags ten 2 uur en volgende dagen voormiddags 10 uur ten overstaan van den Notaris MOLS NAAE in het Koffijhuis De Haïmonie bg den Heer W LAMPE op de Markt te Gouda aan den meestbiedende van Eene aanziciiiijkc partij liMÜFiCTDMH als Moscowa Esquimo Ratiné Floconé allen in verschillende kleuren DuJFel Castorine Drap de Russie Tricot Satin de Lnine Bever Baai Waterproef Linnen Katoen en andere Manufacturen benevens een groot assortiment gemaakte Heeren Wiuter Kleedingstukken Te zien MAANDAG 21 OCTOBER vóór de verkoopiog van 10 tot 2 uur Waarschiiwingf Ter voorkoming van bedrog wordt een ieder attent f emaakt dat het eeniq alUén echte onverraUchie UNIVERSEEL ZUIVEBINGSZOUT proefondervindelgk als het beste middel tegen alle maagkwalen bekend in lieele pakken 60 ets in 75 5 33 ets en tot proefneming in A pakjes a 18 ets is verkrijgbaar te rouró hg L Wblter Gouwe L Schenk Hoogstraat en J 0 Zeidenrijk Markt En in de andere plaatsen in de bekende depots Brochures over gebruik en Getuigschriften gratis fliP Bij aankoop van dit artikel wachte men zich voor schadelijke namaaksels en lette er naauwkeurig op dat elk pakje tot waarborg der echtheid de naamteekening draagt van 11 VON ÖIMBORN Apoth en Fabrik van chem tecbn Prteparaten Emmerik a d Rijn