Goudsche Courant, woensdag 23 oktober 1872

Woensdag 2 October r 1872 SI EIELI J I TE3 N 1274 A QUi T GOUDA KLEIWEG E 107 GOUDA KLEIWEG E 107 ï J 3 H li 1 f rii u ï jf GOUDSCH fH ÏÏRAN Tl Nieuws èldvertentieblail lor Gonda en Oinslreken u 3 60 3 25 3 25 2 80 2 30 2 1 90 1 50 1 1 25 0 75 0 65 0 45 Spel 0 32 0 30 0 28 0 25 0 20 0 18 0 15 0 17 0 14 0 10 0 12 0 08 0 03 0 04 Supra fijne Prankforter met gemoireerd tarotté vergulde hoeken Whist Hombre Zeer fijne Prankforter fijn tarotté Whist Hombre Zeer fijne Fransche met moderne Poppen fijn tarotté Whist Hombre Jasof Piquet Beste Fransche met fraai gekleurde Azen eene goed schuivende kaart Whist Hombre JasofPiquet Fraai gesteendrukte met Fransche Poppen Whist Jas of Piqnet Good gesteendrukte Jas of Piquet Al deze kaarten zijn per 12 dozijn genomen en voor SOCIËTEIT of Koffijhnizen merkelijk lager Verder is in mijn Magazijn steeds eene mime keuze in Hombre en Quadrille Doozen van af ƒ 1 tot zeer fijne van 5 k 6 VIESJES in diverse grootte wit en gekleurd Voorts eene groote keuze in DAM SCHAAK TBIK TAK BOEDEN KffiN DO j MINO en SCHIMMELSPELEN De inMnding van adrertentifiQ kan geocbiaden tot Mn inir des namiddags öt den dag der ni ve ia iageworteld i gtkpd in i i met de nieawBre opvatting Al ia Pruisen seJert 1850 een ooustitationeeh ataat fcitelijk ie de koning nog de genUffe Gods en ontleent hy zyn gezag aan God door anddei van de kerk onverscifillig of die Katholiek of Protestantscb ia Door een ooaliet out de kerk werpt dua de staat in de oogen van de groote menigte zijn eigen sjrsteem in doigoi Alleen door zonder ophouden op de noodzakelijkheid vaa dit oonticttcrng te kookta kon dua de regeering door middel van bare organef de openbare meening daarmede verzoenen zonder haar eigen geag te schaden Wy gelooven dan ook dat het niet te veel gezef d is waanaet aen beweert dat de alr jd tegen de KatkoUake kerk in Pruisen sleobta door deoe regeeriog die zich zoo ontzaglnk popolair miikt oddeiaoim kon worden en dot iéden ande lüidir dien last bezwykan zoo Da opafaMl rami ia ne m tiX ia vorige laatste beriehlea bleek geëindigd Ken gadeelte der opataodeliogoi is over zee ouUuapt eea ander ded beeft ctok door de regeenngstroepen heengeslagen met eeuig verliet en is toen door da raitery vervolgd en uit elkander gedreven Tmnchen Pmisen en I emarkca is een ovareeakomst gesloten betreffende de behandeling der Sleeswijkers door eerstgeaoeode mogendheid De voornaamste bqnltngeu zijn de volgende De Sleeswyksn die ban geboortegrond hebben verlaten in Denemarken hunne woonplaats hebben i eieatigd eo daar het burgerrecht hebben verkregen kunnen naar Sleeswyk terugkeeren en zich daar als gewone vreemdelingen vestigen tij zyn als dtzen aan de j woneweigering onderworpen hetzelfde voorrecht zail worden verleend aan hen die het land hebben verlaten nadat zy voor den Pruisiachen militairen dienst waren ingeschreven evenwel op voorwaarde dat zij vóór dien tyd voor Denemarken hebben geopteerd en daar later bet borgerrecht hebben verkregen Zij die aan deze voorwaarde niet habben voldaan zullen by hunne terairkomst in Sleeswijk als Pmisen beschouwd en behandeld worden F B A M KB U K De zaak van prina Napoleon hondt de Fransche bladen nog altijd bezig vooral omdat er gebrek is aan ander politiek nieuws De preaident van de Nationale Vergadering Oróvj heeft prins Napoleon kennis gegeven van de ontvangst van zyn protest legen de onwettige arrestatie De gastheer van den prins Maurice Riobard heeft aan den President der Republiek een protest gezonden tegen het onwettig binnendringen van zyn woning het protest ia overigena in gematigde bewoordiogw eattld Als reden van verontschuldiging van den door Thiers genomen maatregel wyst men thana op de verregaande aanmatiging van de Bonapartisten in den laatsten tyd Men zegt o a dat in naam van den renteuier op Chiselbursi miniitericele portefeuilles worden uitgedeeld generaal Klcury zou de portefeoille van Binucnlandache Zukeu hebben aangeboden aan een staatsman die aan de beweging van 4 Sept heeft deelgenomen maar die berouw zou hebben getoond Fleury zou eohter niet zyn geslaagd Al deze verontsofauldigingeu kunnen echter een onwettige daad niet goed maken Thiers had bewijzen moetea afwachten van de samenspanning der Bona Openbare Vrywilli t Verkooping VAN EENIG VEENLAND HOOaAND ItlETLAND CU VVATEB gelegen op het blok Voshol en het blok de Wouue binnen de Gemeente Zioammerdam op MAANDAG 28 OCTOBER 1872 des raorge 3 ten 10 ure ten huize van P BLONK binnen de Gemeente Jiemwijk Te aanvaarden bij de betaling der Kooppenningen op 1 December 1872 en nadere inlichtingen zijn te verkrijgen ten kantore van don Notaris MOLENAAR te Waddin neen SloomhoolilicMisl d lJssel Tot nader order de ZONDAG SGH DIENST gestaakt T e Directeur C G V D GARDEN Wie heeft immer in het plantenrijk het kruid noch in het rijk der mineralen het metaal gevonden dat tot delging van het Rhumatiok lu staat was Alleen de Abshaubbin s of Anti Hliumatisclic Watten is dit geluk te beurt gevallen het is dan ook daarom dat zy mot het volste recht genoemd wordea de vijandinnen van alle Kliuniatiek Zjj ontnemen de beginselen zooals gevatte koude onveischillig uit welk lichaamsdeel zeer spoedig en mot zekerheid bij verouderde Rhumntiek vcrcisoht het echter meerder tijtl en vooral een nauwkeurig gebruik volgens voorschrift maar genezen dan ook met dezelfde zekerheid zoodat tot heden niets bestoüd of bestaat wat hare geregelde zekere en tevens onschadelijke werking evenaart Door geneeskundigen worden dezelve ook zeer aanbevolen De proef te nemen valt onder elks bereik want de pnjs is slechts 30 cents per blad verkrjigbaar aan bet hoofddép6t bij A BREETVELT Az te Del t Verder verkrijgbaar by T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuuen G WILHELMUS Woerden T W DEN UIL Sthoouhomi A KAULING Alphen J GOUDKADE Boskoop 3 H KELLER Weste Wagenstraat fto rfam A REIJNARDT Oostpoort OTTO HOOGENDIJK Capelle aid IJf sel Inktpraeparaten Al mijne tannin alizarin anahn salon zwarte gallus sclinjf en andore inktsoorten en stempelinkten zijn volgens de nieuwste beginselen der wetenschap verbeterd en onderscheiden zich door hnre levendige kleur groote vloeibaarheid en het snelle droogen van alle andere inktfabrikaten De copiëerinkten leveren nog na eenige dagen scherpe afdrukken beschimmelen niet en geven hnlf met water vermengd goedkoopeen gede schrijflnkteji Verkrijgbaar bij ieder sohed oeken kantoorbandrl Emmerik H von GIMBORN ApOth en Frbnk i lieni kchn Pneparaten De ondergeteekende beveelt zich minzaam aan tot het maken van Hoeden Costumes MANTELS JAPONNEN en al wat tot het Modevak behoort Tevens ontvangen een prachtige collectie BLOEMEN LINTEN PLU WELEN enz belovende aan alle vereischten van netheid en goeden smaak te voldoen Wed J P den RIET Turfmarkt H N 111 Soetrb Openbare Vrijwillige Verkooping ten overstaan van den Notaris Q J SPRUIJT residerende te Ouderkerk aan den IJ mei bij veihng en verhooging op VRIJDAG 25 OCTOBER en bfl afslag en combinatie op VRIJDAG 1 NOVEMBER 1872 beide dagen des voormiddags ten 10 ure ten huize van G van DAM Herbergier te Stotwijk van Eene kapitale BOUWMANSWONING met SCHUREN HOOIBERG en verder aanbehooren benevens ruim 31 bunders uitmuntend WEI HOOIen BOUWLAND staande en gelegen in de gemeente Siolwijk nabij het dorp en voorts nog en HUIS met ERP en BOUWLAND in dezelfde gemeente in Koolwyk alles breeder bjj billetten omschreven Te aanvaarden de landerijen 22 February en de gebouwen met 1 Mei 1873 Betaling der Kooppenningen 1 Pebruarij 1873 Jhr M C F J DE ROTTE brengt ter kennis dat h j zich alhier gevestigd heeft als ARTS uitoefenende de GENEES HEEL en VERLOSKUNDE en voorloopig te spreken en te ontbieden is ten huize van den Heer A C COSIJN op de Markt Gouda 15 October 1872 Openbare Vcrkoopinjy op MAANDAG 28 OCTOBER 1872 voorm Elf uur in de Zalm te Gouda van een uitmuntend goed onderhouden WOONHUIS met TUIN en SCHUUR aan de Turfmarkt wijk H n 65 te Gouda Bevattende het Huis beneden vier Kamers boven twee groote en drie kleine dito en velerlei gemakken alles zeer net geverfd en behangen en al de groote Kamers geplafoneerd Te aanvaarden 1 Januarij 1873 Breeder bij biljetten en inlichtingen bij de Notarissen Mr KIST te G4uda of J G BROUWER NIJCOFF te naéiveeht Wijdstraat TB HUUR GEMEUBILEERDE KAMERS met vr en opgang Adres aan het AdvertentieBureau van A BRINKMAN onder letter A 280 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint den 11 November 1872 KANTOOR Ben JONGELING oud 16 jaar reeds eenigsint met het Boekhouden en andere KantoorwerkzaaiCiheden bekend wenscbt gaam op een HANDELSKANTOOR geplaatst te worden Salaris naar overeenkomst Adres onder letters S IL aan den Boekhandelaar P C MAAS te Gouda Verzoeke geene Cr e diet te verleenen aan CORNELIS VERBURG Jzn te Siolwijk zullende daarvan geene betaling geschieden Tdvertei tie voor dit Blad worden voor Rotlerdam aangenomen door het ALGEMEEN ADVERTENTIEBUREAU VAN MJGH en VAN DITMAR ROTÏEKDAM 60EDK00PE inZIEL voor Piano Sow Uitgave van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin LiKBicH Die Spieldose musical box B 0 40 Zauberglöckchen salonstuck B 0 40 Smith Sidney Der Freischfltz Grande fantaisie de concert B 0 75 Stiiauss Morgenblatter Walzer C 0 50 Lanoer Grossmütterchen Landless C 0 20 Wagnkb Immer lustig Polka C 0 30 SuppÉ Ouverture zu Dichter nnd Bauer C B 0 60 Mendelssohn Hochzeitmarsch C B 0 40 Alle nummers dezer Uitgave zjjn steeds voorhanden by den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Gouda Druk van A Urinkmau De nitgave dexer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG In de Sta gMchiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEE0AG De prgg per drie maanden ia f 1 75 ti hêaeo per port f 8 g s l i BUITENLAND Il Bultenlandscb Overzicbt De Tooruitziiditen waren gunttig voor de Fnntcbe repuUikeioen wtt de verkiezingen betreft die Zondif moeeten plaate lebben De candidaten die weinig of geeo ksna van alagen hadden hebben zich teruggetrokken loodet de strijd zuiver zal z jn im en wat de rooratanden der republiek betrdt MaArice Richard de gaatheer riLO prina Ifapoleoo a a geiiitereaaeartk en Ronber all getuige aebbcD cieh gewrad tot de permaneute eommiiaie met bonne beiwaren tegen de uitzetting van prina Napoleon X wenachen een buitengewone bijeeukumst vu de 6mlniaal Sommige leden aohünen roorueneoa te fa de auk in de aa a at aa nd e uttinc ter ifoke t Meagen indien niet de r geaiii lit eigM bewe Dg eene mededaeliog doet Pe ontruiming der beiette departementen Mam eo BorenMame ie uitgesteld tot S Oct daar de barakken voor de Duitsche troepen in de ooitel ke departementen nog niet gereed lijn Alle Eogelsche bbden londigen aan dat de heer Chirheater Forteaene naar Balmoral lertrokken ia om koningin Victoria het nieuwe handeistnetaat met Frankrijk ter goedkeuring voor te leggen Uit Parya bericht men diit dit tractaat het onderwerp beeft BÏtgrmaakt tod de beraailslagingen in d n Franschen iqioiiterraad De onderteekening kan dua nder onvoorziene omstandigheden ectstdaaga worden te gemoet gezien De voorwaarden tijn nog geheel onbekend toch hebben eenige Ëiigelsohe mjhande loart vooral kamers van koopluindel geprotesteerd tegen mogelijLe oonoesaien iu bescbermeuden geest die aan Fran rijk ronden kunnen gedaan tijn De onderhandelingen tussohen Fiankryk aan de eene en België en Italië aau de andere tSjit zyn nog op dezelfde hoogte zij moeten wachten op den afloop van bet Engelsche tractaat Naar aanleiding van de memorie der Duiteobe biaacboppeo aan de Duitsche tegeeriniieu vastgesteld in hunne jongite bjeenkomat te FulJa komt de oflicieuae Prot Corrap nogmoala op de noodzakelykheid terug om de de omerdeede aouvereiniteit der wetgeving door nieuwe wetten tegenover de geestelijkheid te handhaven Hel artikel van het Berlynsche blad levert op dit terrein even weinig nieuws als de memorie der bisschoppen deed Deze lanlsten beroepen zich op hitgeen tot dusverre ala geaehraven of gewoonte ieolit gold en verdedigen van hun atandpunt reer consequent de rechten der kerk Het blad herhaalt daartegenover de noodzakelijkheid om door ondubbelzinnige onaantastbare staatswetten datgene te regelen wat niet alleen tot de aangele gennedeu der kerk behoort maar tevens belrekkiiig heelt op het burgerlijk tn staatsrecbterlijk leven Bijna iou men geneigd tyn te vrageu waarom de offioierfse bladen steeds hetzelfde herbalen terwyl in de eerste 2 a 3 maanden op dit gebied toch nog weinig tot stand gebracht zal zyn Meu vergete eohter niet dat de Pruisische regeering in dit opzioht niet tegenover eene publieke opinie staat die van de noodzakelijkheid eener wijziging in de erhouding tussohen staat en kerk dooijdrongen is liet gehcele systeem waarop het Pruis solie regeeriiigsstelsel berust en dot zoo diep in het Pruisische vulk ▲ DVEBTENTlfiN worden geplaaM i Tan 1 5 regele k 50 Centen iedere regd lueer 10 Centen GBOOTB LETTERS worden berekend naar plaateroimte A onderli e Nomuers VUF CENTEN partiaten en don doantee niet oUeen den prina maar ook zijn deelgenooten treffen Merkwaardig is het af keucnd oordeel dat de Engelsche bladen eenstemmig over Thiere in deze zaak vellen te meer daar zy steedt verschoonen en vergoelijken allee wat de grapte kleine man verricht Men beeft dit daaraan toe te sefaryven dat de £ ngelschen op het naat der iadiridneele vryheid zeer gotreug z ook is hun eigen land bnn sympathie voor Thiers verhindert hen niet om üafoltatu III met opea armen te ontvangen en hem aoa schuilplaats te verleenen de Commune mannen vonden cveueeas gostvrybeid op Engalands grond De Mor aim Pott vraagt of de quasi aonvereine Neator op eens zyn reratand verbrea heeft B wat er au g worden ia van al de adboone phnaen van Thieta ov r de vrijheid van de boigera onder de republiek Staan de uitziehten van de Napoleons wcfkelijk zoo i goed o ia da henanariiW ooa d laatsin 18 sehittennde jaren verkelyk door loo larendig dat Thien tot snik een despotitchen onweitjgan Boatragvl de i toevluoht moeot nemimt De Dailf IMefrtfi oteed oen aanbidder van Napoleon UI laat zich doe uit Adolphe I President der Fraaaohe republiek heeft achting weten in te boezemen voor zijn positie hij heeft een Keizerlijken prina die zijn kinderen op een Parijsohe school wilda brengen it het laad gejaagd Parijs steeds belaat op sensotit beeft die zaak van des te gmoter beteekenis geaoht ala zij de strafpredicatie tegen GombetU op den voet volgde Eigenlijk behoeft men zidi drarover niet te verwonderen £ r bestaat in zeker opzicht geen onderscheid tussohen de Fransche republiek en de vroegere monarchiën en het zon wel vreemd geweest zyn wannrer gene zioh minder verbanningslustig had beloond dan deze Ook de Daily Nevt oordeelt dat de onverstandig maatregelen door den president in den laatatan tijd genossen sehadelijk moetea terugwerken op qju invloed Thiers legl bet blad kiest ni t de meest geschikte maatregelen om het vertrouwen Ie winnen wanneer hij mannen ala Gambetta en Louis Blane verbiedt in openbare vergaderingen te spreken en ern bonapartistischen print plotseling uit Frankrijk verbant zonder dat deze is aangeklaagd van een samenzwering of verzet tegen de b e sta an de wetten De Timtt zegt dat de verdrijving van prins Napoleon een groote misgreep is en het dnidelyk bewjji dat de Fransche regaaring rich volstrekt niet cker voelt van haar taak Of de prins werkelijk aan een aamenzwering gedaeht heeft Wel mogelgk maar gaat het Engelsche blad voort men kan ia Fronkryk moeilijk iemand noemen die met heeft taamgeiworen Heeft de print werkelijk met Roohef en Abbatncci aaomgeapannen dan had de bülykheid geèiaoht dat deze op deteUde wijia waren behandebl alt de print SF AN JB Een correspondent van dé Bailf New heeft het Etourioal bezocht om na te gaan of dit historische gebouw veel gel len heeft Ofschoon groote puinhoopen bewijzen dat het vuur veel vtrnietigd beeft is het gebeele paleis ongeeshonden gebleven evenals de kerk waarde begraafplaats der Spaansohekoningen is De groote bibliotheek met zijn sohoone freiooi en talryke manuscripten is niet beschadigd eu de