Goudsche Courant, woensdag 23 oktober 1872

11 lich iièK SÖO ho i eii 5ü j w eii i teenen 34li andere en 14 tanden en tecnen het recht te ontzeggen door brandstapels en martelingen het geloof aan al deze merk aardigheden ingang te doen rinden I NLAND rgku ver anu in reUqueëa is ere icuns door het he malvuir gespaard Uit laiitste wordt door de Spaansche clericale bladen een wonder irenoemd Het is wellicht belangrijk te rernemen weUce btiaqgt ke idjquién 4e yttlater Spaanschp koningen ran alle hoektn der aiird den godsdienst ter eere hebben büeeiigehracht Br bestaat een catalogus ran dew merkwaardige uollec tte van welke l t ou lgelijk ia m gOjiuiigamtR eerbied te spreken Duizenden reliquien worden aan de vereeTing der gcloorigcn aangeboden Philips II was een der Tooruaamste verzèmelnar ran doM ecmge tentoonstelling ran aiitiquitl H ni Wy haleu den MP s W n Een staaf uit het gzeren rooster waitfop St Laurentius rcrbrand is Een stuk hout ran het ware kruis Ëcn stuk T in de spons die den Heiland aanhet kruis werd Eeuige stukken van den pilaar waaraan de Heiland tebonden werd bij do gee eling en ou aUikt iuw waarmede hij gebonden werd 5 Twee iloornali ran lijn kroOn Een stuk van zijn kleed Een sluk hout van de kribbe waarin hij geboren werd VersuhUleuda kleediiigstukken ma de maagd Maria Het dijbeen van den apostel Paulus Een aaiilal beeudereu van de apostelen Harcus eu Lucas Een groot aantal beendereri ran St PhUippns Het geherie lushnBm van een der oniioozelen door Herodes geduoU iS Een riuger rmi Bt Laurentiua 14 Drie rierden aii zijn ruggegraat IE Zgu dijbeen waaraan hel gebraden rletjsoh en rel nog hedit en gaten tuonende rao de jnren braadrürk uaarmede ds beUl hem op het rooster omkeerde toen hij gemarteld werd Een zijner roeten met een klein stukje houtskool tusauhen de teenea geklemd De gebeale liehamen rau St Mdttritius St Theodorus St ConstiDiius St Mefcuriu wie wasSt Meroaiiu 8t Wiliiam St MBriuo 8t Honorato en St Reatrqa Een groot aantal doodshoofden ran heiligen 1 tt £ en groot aantal doodshoofden behoorende an eenige deu 11 000 maagden die te Keulen rermoord ign SO De hand ran FaaaSextns De oatalogus zegt Dit is de hand waarmede hij aan 8tf Laareotiua da kerkschatten orerbandigde 21 Een rib ran St AlbanO S2 Twee ribben ran den vader ran St Laarentins SS De knie ran St Sebastia n waaraan het rleescb en rel iiog gehecht zijiit die de teekeuen tuonen ran da ia ig t4 Meer dan 600 beenderen ran St Justus eii 8t Fattor De catalogoa zegt Aan deze beenderen kan men zien dut deze heiligen niet zoo jong waren als eenige gesobiedschryvers beweren Het been rau een heilig kind een der onnooaelcD De eataiogus zegt lleerhjk schoon ende rerleidiug nekkende om het duizend kussen tegeren Meer dan 3500 beenderen waarom het juisteaantal niet gegereo i ran martelaars bieohtradere doctoren en heilige maagden Ëeu ran de walerrazen in u elke de Heiland by de brnüurt van Canahut waler in wgti reranderde De indruk ran den lantstea roeitrfd des Hri lauds op deu berg ran Olijieu toen Hij ten hemelsteeg VVij geren sleclits eene bloemlezing nit deze merk aanlige rerzaineling In Murray s Handbook for Spain komt eene beschrij mg roor ran het Bdicario waarin ij teiitoongeslelil is op pluuken gelijk nuntomische prieparuten De Spaansche gescliiedschrgrers nien zie o a Siguaiizai 111 pag 5B1 deelen raedo dal torn den 2 steu Met 15 9 de eerste reliquieeu geplaatst nerden de dUivul nl zijne krachten insp inde am te rorliiiidereu dul rulks gescliieddo Hij rerwelrte st rmeii en bedruef allerlei duirelkiinSten irijen dooh de Wonderdadige reliquieen zegepraalden na een harden stryd Minder triomfant eindigde dq strijd welke z tej en de zcer aardsche macht der Fraiisihe soldat ruerden At de gouden en ziUeren schalen waarm zg tentoongesteld werden zijn door de Frnnsclien in den tgil dat zij andere lÉiiden annexeerden gestolen geworden Wanneer wij er aan denken dat de zéér rrome koning l hilip8 II dien Murray een relicomaniac durlt noemen schier al ieze reliquién bijeenbracht verruit schaamte orer het tieren der Aprilfeesten oiize harten Welk ern suoode ondankbaarheid was het om aan zulk een gudsdieiisti en braven heer en meester die 7421 reliquieen wist bgeen Ie brei j tn uaarouder Gouda 22 October Bij de beretemming roor t ree l de ran den gemeauteraad te Stulwijk z n gekozeit dl heaieii C Kruon 11 J Vei sik l i Door eenige fabrikanten ran maten en gewichten te Maastricht zijn aau de üegeering adressen ingediend orer den e daarin wotdt geklaagd over het rerschil in oprattiDg eu uitroeriug Van de wet Zy geven vefder te kennen dat de wijze van beoordeeling der verachilleade ykers roor de fabrikanten van het grootst belang ia en naarmate de gelijkmatigheid der eiicben de oouourrentiealof niet mogelijk lal zijn Door de Maatschappij ran den I ederl Bijhspoorweg zijn eenige groote rerauderingcn gebraeht in het tarief roor het rervucr van vee die den SSsten Oct aanst luUen in erkiug treden hierdiMlr komt het tarief van het re fi pr Tfa ree in binnen en buiteulandsch verkeer van 1 Juni 1370 te verrallen terw l ook 4e bü sondcre averceykomsten op dit puut bestaande ingetrokken ivordeu Stateu GeneraftL Tweeoi KAxnt Eit ng Tan 19 Obtober In de zitting ran Zaterdag zqu de artt 7 13 zonder noemenswaanlige wijziging aangenomen Op art 14 is aaugèuomcu een amendement rau den heer Viruly om kinderen boren de 12 jaren uit buizenwaarin makelen heerschen niet te rerbieden de scholen te beKoekeu Orer het amendemetat ran deu heer Heenlskerk het Vérbod aan buisgenoalcn in woningen waarin besmetiel e ziekten heerschten om tabrieken eu werkplaataeu Ie bezoeken dan 8 dagennadat de ziekte geneken is hebben de stemmengestaakt gisteren herstemming hierorn Op art XI rerdedigde de bc er Uodefroi het amendement tot niettoelatmg op de cbolen ran oaceracciiieenle kinderea n m 1 Den 16 17 ta 18 4 zer heeft te Botterdam ia de Noorderkerk de Vergadering plaats gehad van de afgeraardigdeu der Gereformeerde kerk onder t kruis nit Zeeland Orerijsel Gelderland Noord en ZuldHolland lu die rcrgadering zijn de rolgende rragen behandeld l Wat is noodig in deze dagen tan algemeenen godsdienstijrer om de rerstrooide gemeente te hereenigèn tot één lichaam 2 Wat zijn de beste middelen om de grondstellingen der gereformeerde kerk onder t kruis t bandharen en te doen zegevieren tot eere Gods en uitbreiding der kerk 8 Wat heeft daartoe ieder voorganger Isike gemeente en ieder lidmaat te betraditen töt meerdere rolmaking De heer C P Tiele Eemonstrantsch predikant te Botterdiim onlangs benoeMi tot hoogleeraar bij het seminarie der Semouslranttehe Broederschap heeft ZundiigToorMlddag aan de gemeente bekend gemaakt dat hij dié beuoeming beitft aanvaard Van goedcrhond verneemt men dat de hecren Knijff en Kapiijn te Woerden hebben aangevraagd weder In het bezit der roorloopige concessie te worden gesteld roor den aanleg en de cxploitiitie der spuonveglgn Leiilen Utrecht annesr door de hecren Slott van den Beele ffl iggers van Kerchem en de Bordes in den hun gestelden termijn zljude tot 1 November 1 872 bel waarborgkapitaal niet is gestort gLWordeu voiir de concessie Leiden Woerden V D Wij vernemen dat door de leilen der ïhorbeckerereeniging te Zwolle met het duel om in ile eerste plaats te Zwolle een opcnbiar huldeblijk aan deu grooten staatsman te brengen reeds ruim rgfhonderd gulilen is büeengebracht Het bestuur heeft besloten om weldra de inleekening voor het publiek open te ♦ tellen Het plan moet voorts bestaan om bij voldoende deelneming aan de vereeniging voor te stellen de gelden die na bet plaatsen van een gedenksteen in den gevel vun het geboortehuis beschikbaar blijven te besteden tot het oprichten eener buste op een der openbare pleinen te Zwolle Z Cl Bij de behandeling der epidemieën wet in de Tweede Kamer is door een der leden ter loops de wcnsch genil dat die wet zou wordi n gevolgd door een wet op het ïcrvalschen van levei smiddelen Wij hopen dat die wenk voor de Regeerlng niet zal verloren gaan Strafbepalingcu tegen het vcrkoo pen van vervalsclite levensmiddelen zijn nö ifct tijle noodig dan de uu behandelde wet die lev n eii gt zoudheid der ingezetenen beschermt Het vervalscheu van voedingsmiddelen door gcwetcnk r lerennsius naeait stcedi toe tondtr dat bet publiek licb daarorer bekrenot De vrouw die drie turven steelt wordt door den rechter met 45 dagen oellnlaire gcvaogeniHtraf gestraft man de didt ochtfr de toonbank die zgn koopwaiea rermengt met daaraan vreemde ingrediënten blijft ongestraft Er is bijna geen artikel van dagelijksche oonsumtir dat niet wérdt rerralscht En met alleen wordt de koopor bestolen ina r zijne gezoniflieid wordt ook raatt hfOa eld efl in gevaar gibr oèdat ook onder de roedingsmlddeleii dikwijls schadelijke bestaoddeelrn worden rermengd Voor het publiek is het onmogelijk daartegen te waken De verbruiker kan niet tdkei elk artikel dat voor zijne huishonding bestemd is microscopisch of icbeikuudig latun onderzoeken Het publiek gezag moet tusscben beide treden Er moeten maatregelen genomen worden OB marerl mogelgk proentief te handelen en er auictea err gestrenge strafbepalingen gemaakt worden tegen kil bedrog dat met leveusmiddeleu wordt gepleefd In Engeland bestaat sedert eeoigen tgd eene wet tegen het vervalscheu vau lerenaaiddelan ea ig w rkt uitmuntend Dat goede voorbeeld dient bier nagerolgd te wor den tsmp Cl Wy reruemen dat het bestuur ren het Nedefv laudsche Vredeboad alleea aa den Keizer der Bassen een antwoord ootraugca heeft op i a indertijd door ons medegedeeld adree hetwelk bg gelegruheid der jongste bgeenkomst te Berlijn aau dr drie kei er ran EuMp i erd toegczoaden Vaa den Uuittchea Keizer en rai den Keizer rau Oostearyk is tot nog toe geen anfwoord ootraugen Naar tu n ons meldt is het antwoord ranKeiztr Alexander Ib monde ran den Husiscbeii gezant It s Hage aab den lecretaria der Vereeniging medegedeeld doch met rerzuek dat men bet niet publiekzou makea lUtl Uit Groningen schrift men aan diiif S Ct 18 Oct i De rerwaehting dat du gebruikers dit jaar goedt ea daai4ig goedkoope aardappelen loadeo bekom to wordt bfi den daj minder en minder rerwezenlgk en wel hoofdzakelijk door het misgewat ran dit artikel in het lanil dat alles kan gebruiken wat b ons wordt gcproduoeerd ui Engeland Talrgke op koopers ran daar bereizen de proriiicie en groMa ladingen zijn nit de reeokaloni n reeda roor £ a eland ingeladen Dat nu zgn zandaardappeten en ouH minder gewild dan die ran de klei Kaar wij rememen beeft de Commissie nit dea Kerkeraad der Uerrormde Gemeente te Schiedan belast met het onderzoek naar de rermeeode onudelyke handelingen bü de jongste rerkiezing rau ge machtigden roor het kerkelijk Kiescollege haar rapport uitgebracht in de rei adering ran den Algemeene9 Kerkeraad Donderdag jT gehouden in welk rapport de onzedeigke handelingen waardoor men inrloea op de rerkiezing heeft uitgeoefend zijn geooustateenf op welke gronden z i het voorstel aai dien Kerke raad deed tut nietlgverklarlug van de op 9 dezer gehouden verkiezing De Kerkeraad heeft echter met meerderheid van 1 item besloten de verkiezing geldig te moeten verklaren Tegen dit besluit ia door een der leden protest aangeteekend Schied Cl De gemeenteraad ran Utrecht heeft 800 toeg staan roor het Xlde Ned nat zangetafectl in h t volgende jaar daar te houden Men schrijft uit Amsterdam aan de iV R Ct By het voor de provinciale commissie van Noordllollaiul afgenomen examen van 58 candidateii voor den rang von hulponderwijzer zgn SB dat is 07 pCt afgewezen en 13 dat is 33 pC t toegelaten Van deze 53 cnndidaten waren 38 uit Arasterdam en 16 uit alle overige gemeenten van Noord Holland Van de 38 eerstgetnelden zgn 25 dat is ruim 65 pCt afgenezen 13 dat Is ongeveer 85 pCt toegelaten Van de 15 candidaten van buiten Amsterdam zQa 10 dat is 66 pCt afgewezen eu 5 dat Is 34 püt toegelaten De verhouding tusachen de Amsterdam mers en nlet Amsterdammers die by het hoofdon derwijzersexameu voor de eersten zeer ongiuiBtigJ was in verhouding tot de laatsten stond hrar dua vrij gelyk van de buliengemeenten was bet aantal candidaten Intusscheu belangryk mlilder In elk gi val pleiten ook deze cgfers zeer teil gunste ran it rerbetering van het kweekeiingen ouderwijs Getgk reeds meermalen door vele kunüigen o a in da Vereeniging tot bevordering van het Volksonderwyi In Nederland Is gezegd behoort hier ter stede een betere voorbereidingscursus te worden ingericht Air een @ k Iijk verséfiüniel begroeten wij bet beslolt rail den Gemeenteraad waarbg in orereeuetemming met de zienswyze rau Burgemeester en Wethouder den hoofdonderwijzers is oorgeschreren roor het opkweeken tan hunne kweekelmgen zorg te dragen ToC Uettoe toch meenden reien hunner zieb aan deze zoo niet itfrikt naar de letter dan toch naar den reeei wetMlijke en terena zedelijke rerplichtiog te kumm oM ekken taa bloemenrriend kocht eeil MiohtigMrocaiaMniik rol knopjesi ongeduldig wachtte hjg tot die in bloei zouden looien daar hij ran 7ulk een prachtige plant 00 ichoona zozen verwachtte Toen de knopje zieh openden was al zgn hoop reroietigd onaanzienlijke fletse bloemen ran eene rulle twijfelachtige kleur Toen bedekte hij de aarde ran den rozenstruik In den pot een halven centimeter boog ma gnds valt etei u Beeds ba en paar dagen stond hg versteld orer de prachtrolle roude kleur die de rozen aaulaaiaai zoo achoon en lerendig ala men maar kon reilangen Daarna pnibeeide hg it ate nkolen op de petaniabeddaa en kl dè bleeke twijfelachtige kleuren werden aeer paedig fraai rood en lila lerwyl de witte petunia met prachtvolle roede strepen geaderd werd Ook by andere bloemen werd eeu dergelijke kleur rerandering geconstateerd alleen dr gele klefr bleef ongerodig oor deu Inrioed der teenkolrn De HuimrOKK H l Prorinc oal Gereshlshof te Arnhem bebawlelde Donderdag eeu rjiak ran ra sche munt Ken j igen uit Kuilenburg nl had op de volgende wijze ra sche kwartje gemaakl Hu drukte op twee diiua koperen plaatjes de stempels rhn een kwartje af soldi erde deze aan weerszgde op een cent sneed dan deu reut roiidoni af ti 4 ue grontte ran een kwar e en irrzilrertte d t stuk metaal met kwik dat hij aditer rau eeu spiegei e had afgeschraapt Ongereer 8 dergelijke muntstukken had hij roor echte kwartjes te Kuilenburg doen uitgeren Spoedig echter ontdekten z aan wie de atokkeo ia betaliBg wami gegeres dat z j bedrogen waren geworden en weldra kwam het uit dat de beicliuMigde de munt had nagemaakt Bj eau kaiazoeking te rijnen hniie weid nog één doigii jk kwartje en aakele ingrediënten b de rerralsching gebruikt gerenden Ter terechtzitting werd rootgelezeii eeu uitspraak ran het muntcalli e dat de mnnt iukken welke het had ondenocht roor rolsch rsrklaanle De beachaldigde bekende zgn misdryf roliedv De adrocaat gen el tte dit dan ook wettig n Aertutgend btwezen Op grond van rerzaehteude omstandigheden requireerde hg eene gerongcaisstraf ran 8 jaar en geldboeU ran 50 Mr A Kronenberg de rerdediger des beaehuldigden meeudc dat uit nieU was geblekeo dat d e door het muntcullrgr onderzochte muntstukken dezelfde waren iVelke deze betcli had rervaardigil zoodat zijn misdrijf ct bemenen geaclit kon worden Hij concludeerde dus tot rrgspraok mocht het Hof de schuld echter els bene en aannemen zoo wees ook hg op rerzachtende omstandigheden Na re en dupliek ranwrdeeMe het Hof dm beseh tot ern cellalaire gevangenisstraf ran 6 maanden en 50 boete Be Frooache Begeering ui door de Commisaie wonlen Hil euooi igd de Begeerlngen elke zich op het congres lieten rrrlegenwoordigen opmerkzaam te maken i p het nut ran hot stichten ran een permanent Internationaal bureau ran maten eu gewichten Deze inslellmg zou haren zetel lishben te Parijs ea onder het toezicht ran hét Comité met de bewaring ran de Internationale prototypen en der werktuigen met de periodieke rergelgkiugen en met de rerraardiging ran later aan te rragen staudanrd worden belast Het Comité zon roor yijne crk aarahedrn reeds terstond rau de hnlpmiddelen ren dil bureau gebruik maken St Ct Koloniën OOST IN DIÊ Men leest ia de Pitóay GttfM $ ran 24 Aug jl Wij ontrangsn zeer belangrgke maar met geheel geruststellende berichten mrt de stoomboot Vaa Deli T n 21 dezer De stryd duurt steeds voort Het obgnt dat de expeditie van de Nederlandsohe troepen naar het binnenland waarvan wg in ons laatste nummer gewag maakten cmstlgen tegenspoed heeft ondervonden Toen de roorhoede eene bergengte binnentrok werd een moorddadig ruur door een aantal Bnttak geopend wier hinderlaag maar al te goed door het kreupelhout rerboigen was ongereer 20 man werden gewond en een jong luiteiuint doo Men meldt dat de Hollandsohe troepen rerrolgens eeu kampong ran de Battak in de nabijheid verwoestten en In rolmaakte urde op Socngal reti reerden Het doet oni genoegen te kannen melden dat de beer Speedy vau deze plaats Pinang die iv expeditie vergezelde en bij het gerecht lu het eerste gelid stoiid ongedeerd bleef In ons rorig nommer deelden wg mede dat de Sultan een prijs op de hoofden der twee opgeatane ito s beeft gesteld Men bericht nu dat de Padghoeloe ran Sapoeroech overeengekomen is de Dat a jaar da aangebodem som 2 000 dolUrs uit te lareren maar op voorwaarde dat de Nederlan ofae trb pen ia h t gebergte wuden komen en de uitlevaring dan zon plaats hebben I Intusschen is iederman s huis in Deli letterlgk zyn kasteel versterkt met versperringen en Holhindscbe marinetroepeu in garnizoen die dag eu nacht de wacht dorn De oogst wordt nachthans ailerwege bianeogsbaald de tabak ia prachtig de o t beJooft meer dan aait te voren Zonder dien oorlog l et de Battaksc tou de prodiietia zonder voorbedd zijn geweest Er is echter zwaar zella onrtnimig weder in den laataten tijd geweest regen is io sommige districten meer gevallen dan men wensehie op eene plantage werden roorta een paar droogeoburen door ea warrelwind omvergeworpen zoodat de schade op ruim 2000 dollar wardt geschat Wij vertrouwen stellig dat onze vrienden In Deli eerlang op nieuw de zegeningen van den vrede zullen grjiielea Toen d oorlog uitbrak hebhM wg reeds doen uitkomen dat de lüxielijkheden Van bui teuaf haar oorsprong hadden De koelies schaalden zich terstond en als één aau rond buuoe meesters rerUarende besloten te hebben de plantages tot het uiterste te rerdedigen rg werden dientenfferolge gewaprad en deden goede dia ten want zg beletten de nttqkt een aanral te wajreii dien zij anders gewis ondernomen zouden hebbeu roor de aankomst der rerster ingen van Ba tav ia De lichttyde ran de joogtte toooaelan van bioedrergirten in Deli is de goedjeid ea het letroaweo waarmede de koelies door huune heeren behandeld worden en de bgaa kinderlijke achting en eenheid ran belangen die het gerolg rad die behandeling zgn Ouder het opaehrift Doaanea herat het K Bat HvuMtblad eea artikel waaiaan wg het rolgende antieenen I Te Samarang en te Batavia klaagt de landel te genwoordig orer de gestrengheid ran deodiniaiatratie I der in eo uitgaande rechten De R eeriiig moet I harerzgds op het spoor zijn gvkoqien ran belangrgke fraudes Drie ambtenaren ne hier in dfenat wate zijn uit s lands dienst ootefaigen Men is than ook reel gestreuger bg het onderzoek ran hetgeen iaën uitgekl ird wordt zoodat tijilrerlie roor ter recde 1 ggende schepen ontataal eu de handel beleoiBeringen in de rerzending ouderrindt lutuiscbeu spreekt men orer klande tienen uitroer ran geëntieposeerde artikelen ran het we graken ran passen ran inroer ran reel jenerer under het merk r u petroleum en zoo meer Zonder grond is de geslreugfaeid ran de administratie dus utet Het onderzoek door eeu inspecteur sedert eenige weken lugcsteld moet toch menig onrerklaarhoar feit aan het licht gebracht hebbot Maar is t rreemd dat in Indie sedert jaren de rechten zoortel mogelgk zgn ontdoken Alen smokkeit oreral maar bier misschien even el meer dan elders De reden ligt roor de tand De tijd is zoolang nog niet rcrstrekeu dat men 15 eu 20 percent ran de waanle der geïmporteerde guulereii wueat betalen Sedert eenige jaren is dat trajisgewijze tot 16eulO percent gereduceerd slechts enkele artlLeleu zgn met 6 pcrc ut belast Het lok aa om hier te smokkelen is zoo groot dat ni ch rerhoogde gestrengheid van de adiuiuis ratie noch rerhooging ran tractemcnt of verplaatsing ran ambtenaren in staat zal zijn den trek tot het verbodene te bedwingen want het is te lucratief als men sla igt Zoolang wij ren tarief van rechten van dien aard rullen zien werken zal de verleiding groot olijven Ten allen tgde ook bij het bestaan van luge rechten Is het innen van rechten een stryd ti grn list en hebzucht ran sommigen Maar als de reebten zoo hoog opgedreren zyn als hier te lande moet dit in dubbele mate het geral zyn De man die er in menig geral roor zal terugdeinzen roor erne kleine som geraar te doen ontstaan dat oonlisoatle en lal ran moeielykheden bet gerolg ran ontduiking der rechten zullen kunnen zijn ziet nu üijn concurrent tegen prgzen verkoopcn die het hem onmogelijk maken zijne clientèle te behouden Wil men ecrlgken handel berorderen die nu een zwareu stryd tegen den smokkelaar te roeren heeft men vermiiidere zooveel doenijk het lokaas om een gorden slag te slaan Hoe hooger men de rechten opdryft des te meer al ineii pogen ze te ontduiken Dat ligl in de menschelyke natuur De schatkist moge in jaren van baudelscrisis en slagnatie in deze gewesten von de tnriefsvrrandering door den tegeiiwoordigen MiuUler van Kolomen onder zyn vroeger bestuur doorgedreven weinig vruchten hebben geplukt men moet op de oiutandigbeden letten waaronder men verkeerd heeft Ook in Indie is het een waarheid dat de Staat na eenigen tijd niet verliest bij de verlaging ran rechten Men geve Indië een tarief van 6 of 6 peroenf sehaffe differentieele rechten af en belemroere den uitvoer niet dan zal men de smokkehirg wel niet uitroeien maar zeer zeker zien verminderen Het behing bij de zaak wordt dan zooveel minder Handhaaft de wetgevende macht rechten ran 10 percent om den inroer zy zal ze in de daad niet ontvangen zulk eeu cijfer is bloot eene legale fictie evenals het bedrag der thans geheren wordende rechten roor zoorer het geacht wordt hrt bepaalde gital percenten zan de waarde der handelsbeweging ie rertegenwoordigen Gisteren avond te zeren nre is hrt Koningaplein getuige geweest ran bloedige tooneelen zect de JoM Bofk Eeu inlander een bediende ran het hotel Cavadino stak komende ran den C itadelwrg chaiaa het pleiu orer toen hg wrnl aangevallen door gewapende mlandsche solda en die hem om welke reden is onbekend rcrsclieidenr zware wonden toebrachten Op zgn geschreeuw kwamen politic nijenten en eene patrouille toeschieten die echter geen poren ran de aaoranders mrer ronden en zich mtfesten vergenoegen roet de aanwijzing dat het militairen geweest waren Ten geroljre ran ren in de kazerne gehouden appèl zijn twee of meer soldalen die men roor de sohuldigen houdt in arrest genomen De gekwetste is naar het Stadsrerband ovi rgrbraeht waar na onderzoek gebleken is dat geene edele deeleu gekwetst zijn Doch zoo het reeds verbazing wekt dat dergelgk voorval in de aanzienlgkste buurt v n het vreedzaam Batavia heeft kunnen plaats grijpen nog ongewoner kHnkt hebeen rolgt Een Europeaan ran Daitsche afkomst werkzaam In het phntignphisch atelier der teereu Woodbury en Page Hicht bij het Konln plein achtte hrt toen hg moord hoorden roepen n plicht op eigen geirgenhe d de politie te hulp ta snellen en rertoonde zich In haar midden met een geladen rerolrer in de hand en begreep zijnoofmerk niet en daar de toenemende duisternis bet moeielijk maakte personen ran personen te onder ebeiden wrrd hij door de omstanders roor den man gehouden die ilen gekwetaten inlander aangerand ea bijna rermoord h id Zijne tegenspraak leidde slecht lot grootar rerwarring en toen ook de patroaille Uadeide on zieh met zijne zaak te bemoeien ronrde hf in zijne radeloosheid op de hem blijkbaar kwalijk gezinde militairen en trol sommigen hunner Het gerolg was dat zij mede in den algemeenen waoa versterkt bem insgelijks vóór den zich te weer stellenden moordenaar hielden en met opgeheven geweerko vrn op hem indroiis en Een twcrtal zware slagea op het hoofd d len hem bewusteloos ter aarde storten eu misschien zou de oii clnkkige op de plaata relre met bajonetsleken afgemaikt ijn zoo niet la goeder ure de a i lent rpsldellt roor de politie tn schenbeide gekomen nas en last grgeren had hem naar het groot militair hospitaal te transporteeren Daar berindl hg zich thans en wel in ren bedenkelykeii torstand Laatste Berichten BerliJD 21 Jct In de gisteren arond gehoodeu algemernc vergadering van erklieden der Berlijnsche machinefabnrJieii is geconstateerd datsledita 400 wetkliedrn de arbeidstak mg roortzetten De werkstuk iu in de uiachinefiibriek van Pflug is rerklaard etiiidigd te zijn Londen 21 Oct haxA Enfield heeft eene circulaire aan de Kamers van Koophandel gericht waarbij hij de annHacht vrsligt op de wijzigingen in hrt l ransch haudristraciaat hy rerzoelt dat de opmerkingen ilie men weuscht te maken hem roor Maandag of Dinsdag zullen worden gezonden Parijs 21 Oct De heer Armaud Caduc republikein IS in het departement der Gironde rerkozen met 44900 stemmen terwyl Forcade de la Boquetta er 28700 op zich vrreenigde In het departement Indro en Loire werd de keer Aristide Niocbe republikein gekozen met 30800 stemmen Sclinrider rerkreeg er 29300 In Algiers wordt de rerkiezing ran den heer Adolphe Crémieux republikrin zeker geaeht In htt departement der Oise IS de republiekrlu Gerard Verkozen met 38500 stemmen De radicale canj didaat rerkreeg er 34500 In het departement Morbihan behaalde de candidaat der legitimisten de heer Martin de zegepraal Hg rereenigde 39700 stemmen op zich terngl da heer Beanrais repablikein er 30000 lerkreeg In het departement Calvados rerkieeg de heer Phil Paris republikein de meerderheid 27400 stemmen werden op hem uitgebracht tegen 16800