Goudsche Courant, vrijdag 25 oktober 1872

V 4 Vrildag 25 Oclober N 1376 1872 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverleotieby voor Oouda eu Omstreken De inzending van adrertentlto kan geschieden tot 4én uor dei n amidda g op den dag der uitgave hooge ambtenaren van de prefectuur der Pargacbe politie onder voorbehoud van zijn civiele actie tegen ben wegens aangedane beleediging ïntussohen bestaat zooala le Tempt verzekert het plan om niet alleen een votwn der kamer uit te lokken waarbg het bealuit van Thiers de nationale bekrachtiging erlangen zal maar tevens een vooretel in le dienen tot het instellen eener enquête naar de radeneo welke de keizerlijke ministers totdeoorlogsvetklaringvaa 1870 geleid hebben De opatand te el Ferrol ia thans geheel ten ondergebracht Slechts ongeveer 40 man ontsnapten aan de regeeringstroepen nsim VOO penenen maakten zg gevangen eo de overigen aoaaveJden Naar het aebijnt koesterde mtn in Spanje ook vrees voor de andere havrapluitsen Die vrees bleek echter gelukkig geheel ongegrond 11 I I I mTir7n BDfNENLAlO Gouda 14 Octobko Wq zgn in de gelegenheid geateid bet rapport van B en W aan den Raad over het in Nr J273 op j eRomen voorstel der Seboolcommisaie hier te latM volgen Mijne Huren De plaatselgke Schoolcommissie heeft ü het voorstel gedaan om eene openbare jongensschool van meer uitgebreid lager onderwijs waar onder andere Fransch Eugelsch Duitwh en Wiskunde zullen worden onderwezen op te rigten of wel voor eene bjjzondere school met dezelfde leervakken eene subsidie uit te loven Zooals de Commissie in hare missive U mededeelt heeft deze zaak reeds meermalen eenonderwerp van besprekingen tusscheu haar en ons Collegie uitgemaakt maar mogt het niet gelukken daarover tot eenstemmigheid te geraken Wy znn van gevoelen dat aan de oprigting eener school zooals de Commissie verlangt geene behoefte bestaat Er moet ongetwgfeld in eene stad als Gotiér eene school worden gevonden waar het onderwgs zid tot het Fransch DnitachepEngelseli en de wiskunde uitstrekt Maar zoodao school bestaat Behalve dat de beginselen van ket Fransch en de wiskunde op de school vanden heer Huber en Fransch Engelach en Daitsch op eene bijzondere school worden onderwezen maken de wiskunde en de levende talen het voornaamste bestanddeel uit van het onderwfla op de hier gevestigde Kijh Hoogere Burgtrtcliool Daar wordt aan die vakken verreweg het grootste gedeelte van den besehikbarvi tg4 gew d Waarom zou men nu nevens die school van gemeentewege eene andere gaui stichten en daardoor de kosten van het onderwgs aanmerkelijk verhoogen De plaatselijke Schoolcommissie heeft daarvoor de volgende redenen 1 Het middelbaar onderwijs heeft Uit kracht zijner organisatie een omvang en be slaat als het ware een terrein voor velen t breed om het met vrucht te betreden steomeu op Foumes 14300 op Desclezières en 2000 op Colbert In het departemeot der Vogeezen werd de rolbloed republikein de heer J Meline verkozen met 30 600 steuinico de beer Mougeot vereenigde er 84 100 op zich Bij de gemeeuteraads verkieziogen waren in het eerste arrondissement van Parys ingeschreven 8180 kiexers Op den heer Pictrement volbloed republikein werden 1849 stemmen uitgebracht en op den republikein Virmaitre 544 stemmen £ en tweede verkiezing ia noodzakelgk geworden Brussel 21 Oct De heer Ozenne zal hier weldra aankomen om over een handelstractaat te onderhanilelen De geruchten betreffende het ontslag van den Minister vati Oorlog orden ia de officieele kringen tegengesproken Versailles 21 Oot De afgevaardigden der meerderheid zallen den laten November eene bijeenkomst alhier houden om te beraadslagen over hunne houding tegenover het Gouvernement en de linkerzgde Burgerlijke Stand Gehori N 19 Oct Mans Wijiiands ouden A Woot eo H Soelli mnQ Uciinauas Antoldus ouden A Q Krooa en M Durpmans 20 Arte ouders A van der Vrefl ea 0 vau den Arend Anna ouden C Jonker en M A van Eeoven IVtroniDu Lodcvika ouders L de Kort en W P I Hollagnc Sara ouilcri D de Jong en E Kanat Aotje Coraelia Duders P den Oudeu en C Goedhart OvtELtnrN 19 Oei J F vau der Vlist 51 j D Bepiron U d 20 J E van Baaien t n P liakktr 09 j Urn 21 C Verhocff 80 j A BiecKil 7 m J Forslhovel 2 m ADVERTENTIËN Bevallen van eene Dochter M A JONKER VAN Beuwen Gouda 20 Oct 1872 Eenige kennisjeving Openbare Vcrkooplngcn op MAANDAG 11 NOV 1872 in db Haemonijs te Goitda van a een sedert korte jaren nieuw gebouwd modern WOONHUIS met ERF en TUIN aan de Turfinarkt WiJk H n 226 te Gotida waarin vflf kamers keuken en velerlei gemakken 6 een WOONHUIS en ERF in de Korte Akkeren Wijk P n 258 te Gouda en f een WOONHUIS en ERF in de Komönsteeg Wp K n 52 te Gouda Op DINGSDAG 5 NOV 1872 van een fraaijen INBOEDEL in bovengenoemd hui Turfmarkt H n 226 te Gcuda Breeder bjj de biljetten en inlichtingen ten kantore van M KIST te GouJa De rangschikking met de bewjjzen in het faillissement van NICOLAAS van LIEFLAND te Oudewater is heden ter griffie van de Arrondissemeiitsregtbank te liMlerdam nedergelegd om aldaar gedurende veertien dagen te verbljjven ter inzage van een ieder Gouda De Curator 19 Oct 1872 Mil H J KRANENBURG Al die iets te vorderen heeft van of veraehnlc is aan wijlen den WelEdel Gestr Heer G T A de KRUUFF Ridder der M W O gepens Kapitein van het O L Leger gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden 10 October 1872 wordt verzocht daarvan opgaaf of betaling te doen vóór 15 November 1872 ten kantore van Notaris M KIST te Gouda 280 Staats LoteriJ De TREKKING der EERSl E KLASSE begint den 11 Noveaiber 1872 Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zyn zeer nuttig io ongeeteldheden der MAAO en werken heilzaam op de SPIJSVESTËRINO Zg zgn uitmuntend tegeu de GAL 8CHK£FT £ io het BLOED en UITSLAG der HUID g tjJD ZACHT LAXBBBND en 8LIJMAFI EUVEND Verzegelde doöten van S nt eo dubbele doozen zQo verkrijgbaar bjjj de lih Jmêierdam M CiébanltC draog heilige weg D 311 BmtiuizeH C den Bismeeater Bleiëm k S v d Krast Bodégraten B Veraloot Boêkoop i H Rosbergen Delft H W de Kruijff Deienter Gebroed Timan Oouda h Schenk op da Hoogstraat Haoitrecht K Oosterling Lekterkerk A den Ouditen Lintchoten B Kmithof Leyden i T Terbnrgh Haarlem boek Bakkersteeg hoorirecU G H Post Rotterdam v d Toom ii Beker weste wagenstraat Schoonhoven A Wolff Tiel A F Paassen Utrecht F Altena op het Steenw over de Don kerstr n 372 Zevenhuizen A Prins Het depot dezer echte Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is iioor ons te Gouda alleen en lüt Sluitend geplaatst bg den hrer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt instantelgk verzocht wel attent te willen zijn dat door ons by niemand anders de UrbanusPillen bereid volgens het oude en echte Becept in Depot zy n verkrggbiiar gesteld in de hierbnen opgegeven Steden en plaateen da bij de hierbovengenoemde D óihouderi In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige naamteekening van de vervaardigers Wed Kbenkn Zooji Apothekers welke Handteekeniug zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zgn Wij verzoeken de gebruikers imlantelijk daar wel op te letten en raden hun aan WOl toe tO Zlon bg wien men de tloosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een oiljet met onze Handteekening is zich aan te schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele nuniaaksels Gouda Druk sa A BriakauD Gebr GIESSEN hebben de eer de ontvangst te berichten f tax eene ruime sorteering HOEDEN en PETTEN voor het aanstaande saizoen hopende hetwlfde vertrouwen te genieten hetwelk zg reeds bg voortduring mogteu ondervinden waarvoor zg zoowel binnen Is buiten de stad hmmendank betuigen Gouda Kleiweg naast den Heer m BmJm TEGEIV TANDPIJN van eiken aard zoowel als tegen alle ziekten van den Mond en der Tanden in t algemeen verdient het ANATHEMN MONDWATER van den Tandarts Dr POPPU Weenen 9iaAt Bogneigasse N 2 boven alle anderen tegen soortgelgke kwalen aangeprezene middelen met recht hier aanbevolen te worden Niet alleen dat een voortdurend gebmik van het ANATHS RINMONDWATER door zUne verzachtende en heilzame werking op ongemakken die dikwgls aan Monddeelen en Tanden voorkomen als Zwammen verzweringen Ontstoken Tandvleesch Zenuw en Rbumatische pijnen Caries en Scorbut verdrgftze maar het verhindert ook haren terugkeer en geeft aan de Tanden zoowél als aan den Mond een duurzame gezondheid en frischbeid iets wat tegenwoordig al zeldzamer schgnt te worden Daarom is het ANATHERINMOND WATER voor velen reeds een zeker onontbeerlyk voorbehoedmiddel geworden en zal dit voor een ieder worden die het tegen een der veelvuldige in den regel zeer pjjnlgke Mond en Tandpijnen tot zgn gebruik aanwendde Eene bgna twintigjarige ondervinding spreekt bovendien voor de voortrefFelgke eigenschappen van het middel dat zelfs reeds lang buiten Eoropa verspreid en ook in de hoogste kringen gewaardeerd en veelvuldig gebruikt is geworden Te verkrggen te Gouda bg L Schenk winkelier op de Hoogstraat wgk A 128 te Rotterdan b F E v in Santen Kolff apoth en A Sohipperegn k C blaauwe porceleinwinkel te s Hage bij J L F C Snabilié apoth te Leyden bij E Noordijk j t Utrecht bg F Alleua apoth i te Amsterdam bg F van Windheim k C verkoophuis te Oudewater bg T van Vreumingen te Sohoosboven bg A Wolff De oitgave dezer Cónrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAO In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden i 1 75 franco per post f 2 Afkondiging BÜRGEMEE8TEE en WETHOUDERS der O meente Oouda Oezien het bealait van den Heer Commiaaaria des Koaings in de Provincie Zaid Holland berinnerea ten gevolge van hetzelve de Ingezetenen dezer 6emaeute aan de han bij Art 41 der Wet op de PERSONELE BELASTING van dea t Maart 18SS BtutMad tfi 4 opgalegdo verpligtiag tot bet doen Tsn suppletoire aangiften wanneer ig met betrekking tot nievwe aantchaSn ef verwieseling van belsatingsvoorwarpaa villaa u de teraen van Art 17 dar voomisku Wet om naoustiyk ah nog of loodra lulks by hen in het verder gedeelte van het belastbaar jiar kat nl mogt worde zich te adres aena as d i Onlvangar nu a Ttl BttaatiagaB tea ttada aea bi ter iaviiUing U Mnaen en daartiy deie aaugÜU te bswerk elligea eo nilka ten nde bevrgd te blgven van de atrafbepaliogaD vervat in Art 35 en 39 dar voormelde Wet welke voor da belanghebbenden ter Secretarie dezer Gemeente alteda Ier viaie ia liggende Oouda den 22 October 1872 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DOOOOLKSVEE FoKTVUN VInBkHOEK UzENDOOBN Buitenlandsch Overzicht Het Pruisische hrerenhuis is weder bijeengekomen om hare in het voorjaar afgebroken ziitiiig voort te zetten Zgn eerste werk ia geweest het verkiezen van een president Daartoe ia met geringe meerderheid de candidaat der regeering en der vrije ooniervatieven graaf Stolbrrg Weriiigerode verkozen De candidaat Qer ultra conservatievrn prins zu Puttbns verkreeg sleobts 3 stemmen minder 84 tegen 81 Graaf Stolberg aanvaarilde de benoeming Daarna ia het huis overgegaan tot de benadsla S ing over da wet op de kreitordnung die nachtmerrie er onde jonkrrpartg waartegen haar orgaan de KreuiZeUmaf Vrgdag nog onder voorspiegeling der rgeriyke toekoasi voor de oude provinoicD op emstigra toon waarschuwde Zooals men zich herinnert maakt de oonaenatieve oommissie uit het herrenhuis welke met bet voorloafiig onderzoek belast was zich door dit weisontwerp naam Nadat zg het ontwerp door amendementen zoodanig gewgzigd eu omgewerkt had dat bet volkomen een tegeiiovergesleld beginsel knldigde eindigde zg met dit ontwerp te verwerpen De kreitordnting is den conservatieven dus blykbaar zulk een doorn in het oog dat het ook door hunne beginselen gelooterd en veranderd het ontwerp toch nog verwerpelgk bigft De regeoring heeft echter vast besloten zich aan dien tegenzin niet ie storen en is zelfs voornemens zooala verzekerd werdt om desnoods van het recht der kroon gebruik te maken en bet heerenhuis met eenige regeeriiigsgezinde mannen aan te vullen Bg de beraadslaging in het heerenhuis over dit ontwerp verklaarde de minister van biunsulnnJsche ADyEBTENTIËN worden geplaatat Ton 1 5 r ela 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Aixonderlgke Nommers VUF CENTEN zaken dat het denkbeeld om die veordraoht te wijzigen in den geeat der provinsiala wet thana onoitvoerbaar ia Feudale toestaaden zgn niet meermagelgk De regeeriog kan en wil aan bet dringend verlangen der bevolking naar zelfbeatnar geen wadersCuid bieden Ten slotte verzocht hg de leden de voordracht goed te keureo In t buia van a evaardifdao diende de iiiniater van Inanciên de begrooling voor 1873 in De onlvaofaten en uitgaven zgn geschat op 10 1 808 642 tb Da onivaugsten zijjn IV illioea hooger geraamd dan op de vorige begrooting De nitgaven zgn gesolitat ia gewone en buiteogawone de eerrfea tqn geaohat op 183 180 970 ea de laatalea op miolS millioen Kene som van 7 7 HI 0O is uitgetrokken voor dalging van aohald 4Vi millioen tot stiohting van aeo proviwnaal fonds P millioen tat toelage aaa aivid aabtenarea voor kanoa hniaveating Er zlja voarti eal hoogar omocd dan tjreri e jaMr ilgatrokken voor het ondarwgs voor het miaiatnri vao euaiitaalt ao voor werken van knnst Men zegt dat de rhiitscha gezant te Parijs weder pogingen bg zijne regeering aanwendt om van rijn betrekking ontheveD ta worden egenahet moeilgke tgner positie De verkiezingen in Frankrqk voor de natimiala vergadering zijn aitgevallen zooala wg verwaehtten in de teven departementen zgn zes republikeinen gekozen waarvan 2 radiealeo en 4 oonservatief repablikeiiien tot de eersten bebooren Caüuc Uironde en Meline Vogeaen tol de laatsteu Crémieax Algiers Nioehe Indre et Loire Gémrd de Blincoait Oiae en Paris Calvados in slechts óëu departement dat van Morbihan heeit de reactie gezegevierd i daar werd de legitiraistische candidaat Martin gekozen Vooral op dit ooganblik ia deze overwinning der republikeinen van het grootste gewicht om den indrak dien zg zal maken en ooi de jj t ook geringe verscbikking der partijen inde nationale Vergadering de monarohalen kunnen moeilijk het feit weerspreken dat de verkiezingen zich steeds verder verwijderd hebben van het resultaat van die van 8 Febr 1871 die onder den indruk van dra oorlog plaats hadden Een zonderlinge tegenstelling met den uitslag der verkiezingen vormt dan ook de brief van den graaf van Cluimbord die opnieuw zgn non pomvuu uitspreekt Men kan dit stuk deu afscheiilsbrief noemen aan de Orieaiiisten en fasionisten die in den huitsten tgd de versmelting van de wUte en de driekleurige vaan hebben opjiegeveii en rich aangesloten aan de conservatie e republiek voor diegenen die dit nog niet gedaan hebben bigit in de gegeven omstandigheden nauw een andere keuze over tenzg men een fractie wil vormen zoo klein dat zg loohgeen merkbaren invloed uitoefent Te Pargs heeft een verkiezing van een lid van den gemeenteraHd plaats gehad in het eerste arrondissement het schijnt dut de hoofdstad weer haaroaden radicalen naam wil hebben op den oamlidant van deze pang worden u tgebracht 1849 stemmen tegen 544 op den couscrvntieveu tcgenstaiuler Prins Napoleon heeft zooals de beer Maurice Kiohard in zgn protest aan Thiers reeds gemeld had bg den procureur generaal der republiek bij het hof van appel te Pnrgs eene klacht wegen aanranding der persoonlijke vrijheid ingediend tagen Victor Lefmnc minister van binuenlandsche zaken tegen Léon Kcnault prefect van politic te Parijs en tegen twee mmm mmHm swfipf EBfWi