Goudsche Courant, vrijdag 25 oktober 1872

Goeboter ƒ 1 60 a 1 70 Weiboter 1 40 a ƒ 1 60 dag Zï October Burgerlijke Stand OlBOKUii il OctoW Toas PetrootUa oaderi W M de Jong en O tan dar Heij 22 Coroalii ondart C Vga en C Dadii Grietje ouden S Tas Buiiraa an H na den Berg OviBUSDKM M Oat A van Vnnrw 44 j GiHUWD 83 Oct W Vermealen en E an der Kiii ADVERTENTIËN j nv al mi Nieavs en idvertiüitaif iür Goni eo Oihstre¥R ANQI NETHEREXND8 NercautUe College Pens A SOMMBEVILLB ft C BTJITENULND Bc hour VHQ Strauteu wil dit vcrhuogcu tut ƒ 400 b6 DevQus vry lirht Dit wordt oD oistcQDd door de hh Kraneaburg en Meaaemaker De voorzitter en de heer Viruljr koaneo lieh daarmede niet vereeuigen De heer Uucbuer verachijnt andermaal ter vergadering De Toorgestelde verhoogiug tot ƒ S66 wordt goedgekeurd met H tegen 2 stemmen nadat de andere Toorstellen verworpen waren met i tegen 4 itemmen ƒ BezoldigtDg van den boekhouder der Üabricage ia voorgesteld eene veroooging tbd ƒ 50 De heer Kist vraagt eenige tolichting nadat die gegeTcn ia door d n vooraitter wordt de verhooging to estaau met 14 tegen 2 stemmen ff ld van deu msisteot gaarder van de gabel verhooging voorgesteld tot ƒ 365 Insgelyks goedgekeurd met 14 tegen 2 stemmen h ld fan dm insptctcur vau politie aangevraagde verhoogiig 100 tot 70ü De budgetcommissic tot ƒ 750 De beer Kist licht dit laatste breedvoerig toe De voorzitter acht daarentegen ƒ 700 voldoende De heer van Straateu is voor de verhooging en wil de agenten ook uog verbeteren De heer Measemaker u insgel ka vflor ƒ 750 Iq stemming gebracht worden do ƒ 750 goedgekeord mot 11 tegen 6 stemmen t De bezuldiging van den bediende der geneente apotbeek verhooging tut ƒ 312 Aangenomen met 16 tegen 1 aten die van den heer Uroogleever j Het verzoek vau den sluiswacbter Sauerbeck om verhooging vnn traktement wordt afgewezen met 18 tegen 3 aieiamuu Vóór etemdeu de bh btraver van Straatea en Measemaker i Het verzoek van de nachtwaken om verhooging van traktement wordt na evnigu discuaate afgeweten met tt tegen 7 stemmen t Üc aanvraag van den pedtl der gem nuziekschoot wordt afgewcscn met algcmccne stemmen 12 De staat vuu begroeting van iakomatea en uitgaven der gemeente Gouda voor het dienstjaar 1873 B en W stellen eenige wyiigingcn voor volgende oit de geoomen bealntten 1 Ue uitgaven AA 5 Genaderd tot aan den nost Jan Katteubrog stelt de be r Messemaker voor den wachter te verhoogen tot ƒ 365 en wordt dtt aangenomen met 16 tegen 1 stem die van den heer Droogleever 8 Volgn 70 Kosten wegens bet plaatsen van advertentien enz Do heor Kranenborg wil dit verhoogen met het doel om de raadsvergadoriDgen vooraf aan te kondigen de voorzitter merkt aan dat dit zonder verhooging kan geschieden en na eenige discossie toeg zegdi 4at daaraan zooveel mogel k gevolg zal worden geg ef 3 Bruggen Volgu 74 io verband met het voorstel van de budgetcommissie de heer Straver wil dezen post met 500 verminderen om geen noodbrng aan te brengen do heer Bochnar lid der budgetcommiwie oaderatennt het plan om in 1878 de brug ovetje haven te vernieuwen tea einde de doorvaart niet telkeni Iï teL i DiiDoo de heor Straver wil op oen der hoofdeTf en Maibrog maken en de vernieuwing uitstellen om den hoogen prya van het Ijzer de heer Virul wil om verschillende rodAoen des aanbouW aitstellen de heer Kraoenburg wil de brt laten vervallen of vervangen door een loopbrug waarAoW do poat kan verminderd worden met ƒ 7500 de heer Luiten vraagt of de pasiafe 4ef voetgaogtn B t over de sluisdeuren zon kunnen geregM wwdta de heer Uuchner verlaat de vergadering de beer van Straaten acht htt voorstel van den beer Loeten xeer bazwaarigk omdat de slut deureo meermalen open staan de heer Westerbaan Viil op de bestaande hoofden een loopbrug aaobreogen en dit wordt algemeen goedgekeurd 4 Riolaeres van lylen volgo 81 ƒ 12U00 de beer L jten vraagt of dit niet b aanbesteding zou kunnen geschieden de voorzitter zegt dat faet niet vatbaar ia voor aanbesteding daarin berust de vergadering de heer Kranenburg vraagt inlichting betreffende aangewoooen gerioleurdcn grond de voorzitter geeft voldoende inlichting Vergrooliog van de armenschool volgn 82 14000 de heer Messemaker wil later zien uitgeomakt of het bestaaode schoolgebouw zal vergroot of een tneide ingericht zal worden Ka korte discussie wordt de post bebooden Bezoldiging der agenten van politie volgn 100 do heer Luyteo enseht de gratificatieo by bet traetement gevivgd te zien de heor Mesaeroaker wil de gratiftcatien behouden en de trnctomenten brengen op ƒ 400 voor allen de voorzitter wenscbt twee klassen te behouden de heer Kranenburg ml voor eerste klasse ƒ 400 en voor tweede klasse ƒ 375 £ de gratification iHten vervallen de beer Measemaker is daarvoor doch met behoud der gratificatie dnt wordt goedgekeurd met algemeene strinmen behalve die van den heer DriHigleever Om het vcrge orderda nor wordt besloten tot eene avoodzitliug Wordt vervolgd MARKTBERICHTEN Gouda 24 Oct Bg weinig omzet waa de stemming flauw larwe puike Zeeuwsche ƒ 12 80 a ƒ 13 60 Mindere ƒ 12 a 12 60 Polder 10 50 a ƒ 12 Bogge puike 6 75 a 7 70 Mindere ƒ 6 a ƒ 8 80 Voer ƒ 5 25 a 6 Gerat puike 6 a 6 80 Mindere ƒ 6 25 a ƒ 6 80 Haver korte 8 75 a ƒ 4 50 Lange 3 40 a 4 Hennepzaad ƒ 8 26 a 8 0 De veemarkt net gewonen aanroer de handel in randeren traag graskalreren vlug Magere rarkeoi en bipfen traag Sohapen vlug Kaas Aangevoerd 26 partijen prijzen ran ƒ 30 a 3 A tg de oiukigeteekende Boekhandeluen zgn deze nieuw uitgekomen serie AN6L0NBDEB LAND PENNEN in acht soorten Kantoor en vier soorten School Pennen tot leer bill ke prgzen te bekomen G B VAN GOOR ZONEN J VAN BENTÜM ft ZOON A BRINKMAN Gouda F C MAAS Je October 1872 A QUANT Te huur een HUIS geschikt voor WINKELHÜIS of andere vakken op een Dorp naby Gouda Adres franco aan het Adverteütie Bureau van A BRINKMAN te Gouda onder letter C OPE BAREr VERROOPING en VEHHÜRI G TE Oü ÖE W ATBE De Notaris J Q BpODWER NUHOFF te ffaaetrecht zal op W0ENSDAG den 30 OCTOBER 1872 s morgens elf onr in de Sr Josis D0EI 8N te Oii t inKer VEBKOOPEN Een TUIN of ËO WAKKERop PapMiboef te OudewaUr groot 27 O r 25 Q e En twee BOUWAKKERS in Znid Linschotea te Snelrewaard ééo groot 18 Q r 97 □ e en ééa groot 14 Q r 58 □ e En voor zes jaren VERHUREN Een BOÜWAKKER groot 36 O r 23 Q e in Noord Linschoten onder Oudetvater aan den Cingel laatst in baar by T STREN i Alles te aanvaarden 1 Januar e k 280Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint den 11 November 1872 HAAR Geen Cadeau zoo als ik U beloofde maar publiciteit is voor het Publiek en tevens voor U van meerder waarde Ondergeteekende heeft ongeveer 1 jaar geleden haar Hoofdhaar succesaivelgk verloren op aanbeveling den Heer THEOPHILË raadplegende zoo verklaarde ZEd dat ik mgn Haar zonde terug bekomen door 4 flacons na 6 flacons AMERIOAN BALSEM rolgens het Recept verbruikt te hebben mag ik m verhengen met eenen weelderigen Haartooi Uit erkentelgkheid 6 maal plaatsing van 4it stuk sGravenhage Aug 1872 Mejufvrouw E H R BREVE Me THEOPHILË Haarkundige Kerkstraat bj de Vflzelstraat n 614 Amtterdam Geada Drnk van A Brrnkmao ü l H S i De nieuwste Modellen vau DAMESHOEDEN voor het aanstaande saizoen benevens VORMEN BLOEMEN VEEREN LINTEN FLUWEEL enz ontvangen VELTMAN Gouda Markt vax Lidkkk Heden verschflnt de NIEUWE UITGAVE van Dg ZELFBEWARING EEN Geneeskundig Voikshandboek OVBE OBOBNBZIItO DIE ZIMOWTBBaLAFFIirO VAK HBI UOCHAAM aU een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MEBT N 37 B dford Square te Londen Lid vaa het Hee kondig Genootschap in Engeland enz Hg il dagelijks ten zgnen bnise te consulteren Wia niet bg hem kannen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Ho landsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wgze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PERSONELLE onder zgn onmiddellgk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe af beelingen is door hem verkrggbaar gesteld bg den Boekhandelaar H A MEUER N Z Voorburgwal over deMolsteeg te Anuterdüm doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 Cti en franco per post 85 Ct de Fransehe UitgavB tooï 69 Cte en franco j et port 00 Ota Door het toezenden vaa 1 postxeoels kui m n de zelf bewaiiitt direct door gebeel Nederland van d n Schrfver ontvangen Vaa GOUDA naar Moordrecht 8 38 9 58 1 S8 8 41 Nienwerkerk 8 S8 9 6S 1 68 4 83 8 41 Capella 8 38 9 68 1 68 8 41 BorrzaoAii 8 38 9 18 9 68 ll 8t l Sl lJ 8 S t8 4 33 7 83 8 41 10 Zeveab Moerkaptlle 8 41 9 68 12 40 6 38 8 38 Zoeterm Zegwaard 41 9 68 U 40 S 2S 6 38 8 38 Voorburg 8 41 9 63 12 40 6 38 8 38 bGeavemrage 8 41 9 13 9 53 11 41 12 40 1 18 3 26 4 36 6 36 7 30 8 38 9 48 Oudewater 6 60 9 66 11 58 8 26 8 36 8 41 Woerden 8 60 9 66 11 68 3 25 6 38 8 41 Harmeien 8 50 8 23 9 66 10 43 11 68 12 40 2 33 3 26 6 36 8 41 UteechtS SO 8 23 9 66 10 43 1U8 12 40 2 33 3 26 6 36 8 41 9 68 AUSTEKDAH ovcr Hamielen 8 23 10 48 12 40 2 33 8 26 8 41 Utreeht 8 60 11 68 6 38 9 58 Naar OOÜDA van Moordreobt 6 80 9 87 11 40 8 17 Nienwerkerk 6 22 9 30 11 32 8 8 6 10 8 21 Cnpelle 8 15 9 24 11 26 3 2 6 4 RorrZBOAH 6 6 7 66 9 1S 10 16 11 15 U lf 2 6 2 65 5 66 8 10 9 26 Zévenh Moerkapetle 8 29 9 34 U U 4 12 14 Zoetena Zegwiard 6 19 9 24 11 4 4 2 8 4 8 11 Voorburg 8 7 U 10 62 8 61 1 12 8 6 sObavinhasi 6 T 7 80 9 6 10 10 10 45 12 6 2 2 60 3 46 6 45 8 9 80 Oudewater 8 17 9 82 1 86 4 14 8 17 Woerden 6 8 9 23 1 25 4 6 8 8 Harmelen 8 50 9 18 11 10 1 6 1 16 8 4 7 6 8 1 9 20 UiaicHT 7 60 8 25 9 10 46 12 45 1 2 35 3 36 6 43 7 45 9 AusTEiDAW over Harmelen 8 10 10 80 2 20 3 20 6 26 8 30 Utrecht 6 40 11 45 6 80 Bilteilaidisch Overzlclit In Frankrijk redeoeert iien nog veel aver den irilslag der vetkiktingen De Bon arttaten bewam een welsprekend cwqgen over hun nederlaag de radicalen geven Thiert den raad om nu een meer geprononceerde democratiache republiek te veetigen de regerriugagezinde Bie Puilie is leer teVrbden en roept de echte conservatieven op ter bekeiring tot de republiek die alle Vereenigt de legitimisten zijn boos en sofiuiven de schuld op de wegblijvers wier aAital groot is tn die atleib van hun part j zooden i jn de clètHcale Vnivert bekent openhartig zgn échec en traeht naar aanleiding van het welslagen van den eeoigen niet republikelnscben candidoat den clericaIn aetr Martin den monarchalen aan ket vcntoid ta hMofea dat aletleail te worden hun eeuife s tak il jua dagelijka breagen de Engelacbe dagbladen Ujionderheden omtrent het nieuwe handelsiractasi varuit blijkt dat de gUnltige berichten daarvan in de vorige week door Reuter verspreid teer voorbarig waren Tht JhiUj Next deelde Woensdag weder Blade dat het bericht omtrent den duur van het tnctast voor vier Jaren sleehta in Mnm waarheid b kelsile dat een klein gedeelte van het traetaat alleen VMr dien korten temnn oorloopig van kracht Mi U kliid vaagt ar 1 dat da 0DdarkaaiIeUa Mi IM ar nar gairtskt a idttUt Ma l vM uhstaitMd MmUüw MM lap Mi ttbrikaakea pierait UJikt daidetyk dat dafcttieve vadat Bg vaa ktt ttut A in ds rariga week althans nog géea fpnke koa z n Dit latti U Bit PuMk die nededeeliilg bevatte kan tfp nieniV het bewija leveren dat Tbiera en t jne ministers ondaoke de vele teleutatelliogen welke z j op hun htndalaajiateem raeda vaa varsohilleade zgdaa oodervonden nog volatrekt niet opgehouden hebben lish daaromtrent illusieu te maken Een uieuw voor den Franfehaa handel verderfelijk gevolg dezer haodelspolitiaki oadervisdt Frankrijk thans weder van Amerikaawae jtljdf De rvgeering der Vereenigde Staten heeft bfpaald dat naar aanleiding van de belGog aan diSerentieele rechten ap viaeade schepen in de Fransehe havens van alle goedtren die in Amerika met Fransehe schepen war den aangevoerd eea reolu vi lü pCt der waarde geheven sal worden Eergisteren werd d faaiaiidslagmg voortgeret in bet heerenhuisj wellicht dai het reeds apoöilig tot raa eerate stemming komt Sommigeu zien in de steaming over deu president een gunstine profetie anderen oordeelen dat men bier tooral met persoonIjjke overwegingen beeft te di en eg noodigeude liberale leden van het Jiois die nog niet ign verschenen dringend uit om huo plaataen te komen innemen De regeering heeft vier ni awe leden voor het heerenhuis benoemd maar noch het aantal nooh de kleur kaa hierin een demonstratie doen zien tegen de op positiepartg In de Uesuaehen landdag is het wetsontwerp op de verkiezingen inet 48 en 6 stemmen aangenomen de voornaamste bepalingen van deze wet zgn de vertegenwoordigers van deu adel houden als zoodanig op lid van den landdag te zijn al de afgevaardigden worden benoemd door directe verkiezingen de plaatselijke ambtenaren zijn in de diatriotep waar zg hun betrekking uitoefenen niet verlïieabaar om de drie jaren treedt de helft der afgevaardigden af De Oostenrgksoh Hongaarsohe delegalie hebben Dinsdag een gecombineerde zitting gebonden die geëindigd ia met volkomene aveceeuatemaing in da begrootiugaqnaeitien Dit was te vervacbteu aaeen naai de boufUiaak van de begrooting van oerlag da verheugde ttitgave voor den lageren diooattifd ns vastgesteld aa let gnxta atruikelblok aM Oen weg geruimd De Turksohe grootvisier Midhat Paoha is in ongenode gevallen omdat hg zgn hervorkingsplanuen en bezaini ln n ook op den ndttn en zijn hof wilde toepaasen Zgn opvolger la llahfned Pacha die na wel minder ijverig hervormer s n ad Een telegram van den particulieren correspondent nit Bome aan tke Dailg Non gezonden verspreidt een eigenaardig licht over de miogeniteit der katholieke geestelijkheid in alle hadeti Aan de Ilalienitelké NackricUeii welk orpsan der Duitschgezinde partg de correspondent een officieel blad noemt ontleent hg eenige bijzonderfaeden omtrent het onderbond hetwelk de paus vddr eenige dagen met den lerschen bisschop kardinaal Gullen had De kardinaal verklaarde dat oftehoon by een tegenstander was tan Home Sule Vafzonderlgk purleaieot en regeering voor Ierland hg niet ontkennen kon dat de beweging van dien aard ward dat da kerk besliasen moest welken weg ig te dien aanzien vo n zon Verschillende Kngelaehe staatslieden zouden die beweging begunatigen hoewel aq voornamelijk vau de repablikeiaso uitging onxlat zij vaa oordeel waren dat i j btholieke Ierland een eigen parlement gemakki er tot de regeling van de onderwijsquacstie in den geeft van de wensiÉen dar geealelijkdeid zon kanneu gerakoi Wat de verkiezing te Oalwaj betrof drong de kardinaal er bg £ n paus op aan dat hg Ipoedig zon bepalen of de lehche geeatelyk heid het voorbeeld der Duilsehe ten aanzien vaa hare houding tegenover de regeeriag zon volgen Zgn de Ilalieaitciem f acirieUm goed ingelicht dan IS ket bewga geleraiti dat de geheele strijd der katholieke tart ait B g geleid w rdt en alle kardinaiaa an kUsehoppaD Uw kat eoncilia aan de fcaAgélraaw kkvw 1 Miada kraricMgaa t ifo AMNr ti dMtf Rket kosHkWaMiiir e Shw ki beweging feoet worde W Dnitscfce regeering kan kieria tavaas het bewga lian dat hare wet tot verdtgving dar jeiiieten niet alleen een daad van geweld en eene verkrachting 4 vrijzinnige beginselen nuai bovendien een nuttelooze eu overtollige maatregel Is daar niet alleen die piar honderd jezuïeten maar Ook de geheele geestelgkheid direct of indirect hare instraeti n van den generaal der jezuïeten orile ontvangt FBAHKRUK Da Pargaehe oorrespoiident dar iVinw Frtit Prat geeft de volgende geestige beaohrijviug van de partgen UI de derde Fransche republiek Nadat hg medegedeeld heeft dat hg op de inieciea teutooiistelling eenige geaprekken van deftige heeren had afgeluisterd waarin aan jambelta en sgne vrienden telkens de eer te beurt viel met een af ander onoogelgk insect vergeleken te worden gaat hij sohetaende aidua oorti Het ia tronweua zijn verdiende loon wanneer het uiterlijk van den onvoortichtigru enthuaiaat voortdurend aan 100 weinig vleieniia vernelgkiugen bloot staut Waarom heen hg ook zooveel geaprokeu en zooveel van zich doen apreken en waarom op nieuw den toorn der reactionaire collega s opgewekt Zelfs oom Thiers dMet ditmaal ernstig boos geweest zijn op den lichtzinnigen neef die zich in zijne redevoeringen vermat over den easai hgttt van den oom te laoheu Ër is een plekje ui mgu hart waar het woord oom nog niet vernomen is zou Thiers op dreigenden toon kannen oiteeren terwgl Gambetta zich tegen het verwijl de positie van den kleinen despoot aan het wankelen te brengen met alle kracht verzette Hg had niet willen bëleedigen had de beste voornemens ter wereld alien verontschuldigingen waarop het bekende antwoord van den Kngelschen minister zou passen die een parlementslid toen deze na een hartstochtelgke philippica ver zekerde met de beste gevoelens bezield te zgn en deu minister hoegenaamd met te willen beslrgdcn eenvoudig toevopgile Wnnnfer gij een nn lermaal niats nagan wilt dan raad ik u oak nieti te zeggen Zoe iiMi Thisn kunen spreken wanneer hg niet liavèi ket voorbeeld Van Oiinbetta laff voligen eu in veel woorden niets zoggen wilde In de permnneote commissie heeft bij een kleine oomedie ge peeld en in schgn een verwijtenden toon tegen Gamlietta a ngeahigen om later mat hem de wereld naar hartelust uit te lachen N 1276 M Overigens i het duidelijk dat Frankrijk steèda hetzelfde Frankrijk bigfk Wanneer Gambetta iets luider dan gewoonlijk spreekt siddert Monsieur Pmd bomme en het roode spook verschijnt weer in de kolommen der reactionaire bladen Wanneer in Orenoble etee la réfMijul geroepen wordt dan ontstaat er opscbadding in het Elysée te Parijs Wanaeer iemaud zich in het openbaar voor de republiek uitspreekt dan wordt hij door de conservatieve pers door het slijk gesleurd wanneer hij ambteloos bnrger is dpor de regeering afgeiet wanneer hg ambtenaat ia door den minister vaa oorlog gestraft wanneer by oIBcier is Daarbij Wyft Thiers zich steeds president der republiek noemen en verkondigt hg in woord en schrift dat de republiek en de republiek alleen in Frankrijk recht van bestaan heeft Echter zo ik toch wel een willen weten welka soort van repobliek wij hier te lande hebben of liever later zullen hebben De monarchie wordt volgens de staats wetenaobappeb slechts in twee soorten verdeeld de absolnte en de conatitutioiieele maar de tpecui van den republikeinschen regeeringsrorm zijn ontelbaar en er is nauwelijb een woont denkbaar dat zoovele bepalingen aanneaen kan als de repupubliek Roode rcpa liek blauire republiek conaervatieve republiek radicale republiek autoriiarische republiek constitntioneele republiek dit zgn allen zoo bekende soorten dat g aan de tegenwoordige behoeften niet meer beantwoorden Eene hm chure beveelt de réfèKj ie hrnuHe et naHmuUg aan lelttr in tegraatdüag van da réfuiU tie mal iornHe e aa tf n aW M afr die ook achijnt te bestaan Da a tfaairtwd Umu dweept niet de r limie C 1 mnm li VbMi et dtraimm m wil idur daarmede eene republiek beatrödea die tegelgkertiid radi caal reactionair en joodaea of muzelmiinsch is De naam van réfuUifiu réfMieaiue bntaat neds lang als aen staatsrechlerlgke uitdrukking en als titel van een Lyonsch orgaan en de kroon op al deze dwaasheden zette Louis Veuilot van VVHieer dezer dagen toen hg de republiek aanprees waarmede men gemakkelgk tot ds vestiging der monarchie kan geraken Ik kan niet bepalen welk bijraegelg naamwoord de toekomst nog voor ons verbergt maar wat het heden betreft weet ik voor onze republiek geen beteren naam dan de olericale republiek Onder het keiterrijk waa het schouwspel niet denkbaar geweest dat wij onlangs in de kerk Notre Dame des Victoirea beleefden duizonden bedevaartgangers lieten zich daar voor de groote bedevaart uoar Lourdrs djor den kiaachcp den zegen geven Wat een heiligschennend ongeluk dat er rich onder de aandachtige toehoorders eenige zakkenrollers bevonden wier vingers bgzonder van den bisechoppelijkeii zegen proflteerden Dit is weder een nieuwe eigenschap der moderne pelgrimstoehten die toch reeds zooveel nienwa en aantrrkkelgka hebben ExtMtreinen retour eii rondreisbiljetten verminderde prijzen verslaggevers en nu ook zakkenrollers zijn de reisconditu 11 en reisgenooten der bedendaagsche pelgrims Zelfs de vrome Vnivert het olHcieele blad der cler calpii bevat bedevaartsbrieren nit Lonrdes met de profane bijvoeging Van onzen specialen correspondent Kon ik over meer ruimte en plaats bes 4iikken ik zou u uit de e brieven eeuige schoone proefjes van stgl en inhoud mededeelen zooals b v de schildering van een halfblinden grgsaard die de oogen met het wonderdadige water uit de bron wirsch met eene overtuiging en geloovigen ernst welke de verslaggever in geen honderd jaar vergeten zal Of de grysaard weder ziende werd weet hg helaas I niet te zeggen maar zeker is hij er van dat God die zijne ondoorgrondelijke redenen heeft om de afsmeekte genode te schepken of te weigeren de warme bede van den grijsaard öf tot hril zjjner ziel öf t t genezing van zgn liclii sm aannam udéHlaad treffend Schoon niet waar Wanneer ie atid aan rhunrntisrae I idt en het heilige water gebruikt dat moet hij zich reeds gelukkig achten dat in plaats van zgt zieke lichaam zgne kranke irl genezen wordt fn welk geval de Anniles du eoeur anpré dic nekelgks de wonderdaden der nationale Ma u nauwkeurig mededtelcn die als het waru