Goudsche Courant, zondag 27 oktober 1872

md Moiig tul lasisi da aUidb oÉs de ftr ile verhoo sa maar uut om deze toclsgi op de begroottog te m tter ea Aillwer Kenj i fUH Ota hain ga berlDiiclT de uiucbrijving vao bh Gedeputeerde Steten ODlaogs over dit punt oDtvengea en de beer Viroly vrcctt MM Wf ft Ivwlw wdeal jdsjt j stsssmiaiwm de post bebotidea met 7 tegen 6 teinnen 10 Peneio en lijtrenteo eo wacbtgelden Volga ISf Oé Ueir be aMi wil bef peadMs na dil areklteet vi Beiw M A4ita r lakoSutea 1 60 Opentea JTolgn 4 De beer g Strutea weoKbt hfff K f IV t éP f W ff inden op den aooHelgKeB omtlag vwria on echter ook o liiiilgin wil Na bedeoUag sa ialiektiag saa to catiibgbeeraii en lUbit de attesteu vau het HoOacht M lz xtr at van volgnammers voorzien met trotschh d zullen melden n 2U737 Wonderburlglce geneiing n Mfi luw iel ioprteu rhaiMti ok Ü chaam f j Koning te Amsterdam luisterrijk wor door de vereeuijjing Medaille Citadel vttH ten zinspreuk voerende Wat ook vall trouw staat 31 en xmAntKèrfSr gebouw voor Kunsten en Wsteoiehappea te Utraeht irJ I i t f Sr A Wffitie fc doór dlmMto zgn geworden In A fteMe mtaice vindt tam met lef igBff gem iftt van on n jeugdigm laudfinoil jijh fWjst en componist Martinua van Geulcr die zioh UÜuUL veorslttcf wordt de post g n sjn nkn ird aa enden Is don in eene gemeente geen Staats de rindwtri de aitvgerinf n dflC F bep v BOrStPÉStmCB i tlmiokzoat monk an iwavel en uit extract van slaqiboUeb l WowMMiii jamengeafeld an goed van smaak ignda worden door alle doctoren b MMdeB bet beate niiddei tegen hoaat schorheid keel en borgtpjjn te zgn In j en dozen k 50 en 30 en in pro akjes a 15 Cta Uababer Sliln ea AlaaiiiiiHlei per doo m 50 pnien 25 ets V UnUpAirOnCI tot vardi ring diar iMrmen bg kinderen en volwassenen per stak 6 Cta KlltATIMIRlicr wkoi V tn het kamen van nren tot op minaten en maakt deUUlCipvcuci jj jjgj j smaak en verhindert hei spoedig fri rk wordrin In 7 kilopakken voldoende voor 1500 kan melk a 60 Cts Ycepocder tegen Zögkoorfs ter bevordering der IHelkarscheidrnge Eenige dagen vóór het kalven wordt van t poeder met V k n a xxw water ingegeven Na het kalven strooit men driemaal daags een eetlepel vol over het voer Bg verstoppim vermagering gebrek aan eetlust alsook bg blaauwe en dunne melk wordt dit poeder met xMt gunstig gevolg gebroikt H t vee krggt hierdoor een beter nitzien en de melk wordt rgkèraan boter In Y kflopakken k êO We IIllhr r P i HlVl rilifffi 7 flnt eenvoudigste en goedkoopste huismiddel i Il lil tl Stt Ii l VCringH fiVUl nutagp n maagkramp 3lechte spg vertering zuur hoofd pgn duizeU eid hartkloppingen enz en moest daarint ooife JstórnmJceovanznrevni ten het weSfckoken van groenten Tooml peulvruchten als to 9onen linzen enz zeer iede diensten bewgst in ieder huiageiin gevondeii worden e Pi e 0 in a33ien in A pekjes 18 Cts j W Idlaton üroppels r SS Zeker Middel ter verdrUvlng van ratten en mul n zonder vergift Een bus van 80 Cts is voldoende om het grootste huis of schip een geheel jaar van alle ratten muizen kakkerlakken sehwftben enz vrg te houden Proef bbsjes kosten 50 Cts AUes echt verkrggbaar te Gonda by L WELTER Gouwe L SCHENK Hoogstraat enJ C ZELDBNEUK JtaiW Bg elk arbkel is eéne gefcróiftrónwpng 4 u EMMBBiK ê3 Voict c3 ±3s rBOH isr Apotii en Fabrik mn Chemisik teehnitch Pngparaten GOUI 26 OCTOBEB 1 it zwart 38 Zet E 1 E 7 36 Zet D 8 G 6 VERGADERING van dW RAAD iHiadag de 29 Oct 1872 des namiddags ten éiu ure waarin zal worden behandeld Een toorslel tot vaststel ling d r bezoldiging vap da wachters aim lie Basoule bruggen op d Haven Wyziginj dir Instructie van den Heelmeester der beida gustheizen en der Verordeniug voor het bestuur dier gestichten en te benoenen deu Heehnwstsr der beide gasthuizen den SlMlf Vioechiioester een Httl ionderwijzcr aan de finrgtraohool voor joggCDS Naar men ons mededeelt is I onderdagavand in Tjr N eene verpradering der feest commissie van Het gehouden 6U0 jarige jubilé dezer stad met unanime stemmen betlotea brt batig saldo groot p m 250 groatendciels voortspruitende uit de gehouden tentoonstelling van Oudheden te bestemmen voor een op tericbteu if Me M tun OiuUeden als een ilijveod amdtniea aan de plaats gehad hebbende feestvierinj Hierbq io aanmerking nemende het overgroot aantal voorwerpen der sub commisste hetzy in leen gebruikt betzij als geschenk tot hetzelfde einde gelaten ia brt nu maar te hopen dat er op een door baar voor eenig weken by Burgemeester en Wethoudots te dezer zake ingediend request eene spoedige en gunstige beslissing volge opdat bet Museum eerlang als een nieuw sieraad van de plaats onzer inwpning verr ün Ter vervanging van wQlen den heer 0 E6ater is tot lid van 4en Uemeentenud te Boskoop g O teo dé heer A Gulilemond De ketter maakt gewag van een sltooibilièt dat in Gouds is verspreid tot aanbeveling van hdtAati scifoolwetverband Daar komen o a de volgende périoden voor Sedert 1857 heeit zich de Stkathet onderwijs aangetrokken en overal openbare scholen opgèrüiht uit ie openbare kas dat wil zeggefi van het geld der burgcrjj Op de scholen moet een onderwys gegeven worden u it niemand ergert of reulit in zyue geloofsovertuiging Tevens zyn aan het hooU dier openbare scholen zeer vele mannen geplaatst sis onderwijzers die het christendom verachten en hun kennis te luchten hangen door de waarheid des evangelies te bespotten Indien men oog eenigcn efvbied heelt voor bel evangelie van den Heere Jezin Christu dau tol men geen vrede hebben met het onderwgs op de openbare school A Is de onder wijzer een volslagen ongeloovige is mag men zijne kinderen niet toevertrouwen aan de allergevaarlykste leiding van dien ongelukkige die hen voor den tijd en voor de eeuwigheid ongelukkig zou maken Als de onderwijier modern is druppelt de invloed van zyn mpderuen godsdienst dag aan dag langzaam rimoar zeker in de ziel van uw kind eii voeri die ten verderve Heelt h j eerbied voor de waarheid dan moet bg nog om roomschen en Joden zwggeu over Christus en van de verzoening in zijn bloed Id duizenden openbare scholen waar de kinderen van hou zesde tot hnn twaalfde jaar komen wordt nimmer een woord vsn den Zoon van God den Verlosser vau zondaren gerept wordt nimmer gelezen it Gods woord Op iedere plaats van ons vaderland zyn die openjulre scholen zonder bgbel zonder Christus mnüer gebed tot den Heilaoil Die scholen borden onderhouilén uit de algemeeue kas dus van het geld dat de burgerij in bebutingen opbrengt Eu indien nu ons geweten ons verbiedt om vsn dst ojpenbssr onderwgs voor onze kinderen gebruik te maken is het toch een ondraaglgk juk liet voor onze oogan te moeten zien dst ons geld wordt gebruikt om onchristelijke scholen te stichten en onchristelijk onderwijs te geven Meu heeft gezegd datniemaOd ons verdrukt want dat we alle vrgbeid hebben om christelijke scholen te bouwen Maar meu gevoelt dht dit Inderdaad tergerij is Eerst ons ontzettend veel geld tuten opbrengen voor onchristelyke scholen en dan rgbeid geven om uit eigen beurs christelijke SC holen te stichten Voorwaar dat is al erg Zgn we dau een volk om iu een dwangbuis gestoken te worden Neen zei Tliorbecke liu toch we zij n in dat dwnngouis reeds vdTe jhfên getllffla door den dwanigder étaasschool Wie geeft a B 4e Kbersle partij het recht om ons te dwingen aan baar onokBaleluli i ohalaii te bouwen iij die schoolwet nu va 1867 ik beitelt t veii4 Anchj£telvlceW8 i Bt44 AlkJ6 der worden Unt arUkel beveel lager onderwgs moet gegeven worden dat er met 6 dere wMlen overal schoen z 4 d G lt wooi iMft het valirAi i eti ll ohtcr alleen o l f if ouürrwijs gegeven wonft Kn daarom n odze êiscl dat het vrije onderwgs dat is niet uitsluitend bet protcstantschorthodox maar bet roouuch katholiek e bet iiheraal ODdeiwijs in de vrij scholen gc eveil worden zal De vrQe school moet regel zijn Dit bfteehent Eerst moet de vr je school der gereformeerden der roomseheo der luthersohen der treeujgingen der bijzopdere personen hare krachlen onderwgs noodig dan zg het er ook met Is daar eene Staataschoai voor de outerredsnen met de godsdienstige ol vrge scholen noodig zg worde onderhouden op kosten der ontevredenen Verzuimen de gezindten hunne roeping willen zij niets de Staat is gerechtigd voor onderwg s te zorgen mits niet ten kostf van hen die ree ls voor zichzelv n hebbeo gezorgd Alleen voor de verwaarloosde arii i n kan degemeente van allen oifers vragen Zoo wordt het StaaiBouderwija aanvulling Zoo touwt ieder kerkgenootschap of iedere partij en richting sckol u maar uit eigea beurs Waar dit gesohiei£ rdaar kan deStaojt het doeni Nu heeft de Sta daari voor eepigeu tgd de oaddaoht gevestigd op een strooibiyet waarmede de redsi ie haar instemming betuigde Het schgnt hetzelfde te zgu als hel bovenbedoelde Is dit zoo dan strekt het der SI waarljjk niet tot eere zegt de fFekktr dal bet om zgu bevaitelgkeo populairen toon moet dienen om hetgeen tegen de waarheid Mrgdt algemeen te verpreideu Zoo wordt ook de Stood een dienaar der ouwanrbeid en wat hij een welgeslaagde poging durft noemen om het oiikundig publidi voor te liohtrn noe n de ff ekJitf een ze r oof ristelgk wei k Het stelsel vsn veripchtmaklng wordt met dit blaadje weder óp groole schaal toegepast eo dit w cht men wel het minst van maBnén die zeggen te strgden voor deu godsdienst De Stand Keet zeer goed dat de opeubare school niet ia zooals het strooibiljet aangeeft Komt bet strooibiljet qiet Van de zijde van het hoofdbestuur dan moet het de afdeeliogen beletten zulke onwaarbeden onder het volk te brengen Zeggen echter ia Stand èn hoofdbestuur wat de fffetier verwooht Hetgeen het strooibiljet bevat draagt onze sympathie weg tïsi zelfs door ons geschreven dan is dat blaadje weder eene nieuwe doijh droeve bgdrage zegt de XT dst celfs hoofd lieden nder de tegenstanders der oprAbare school niet ohromeo dat wtt den toets der waarheid niet kan doorstaan tot een dienaar te oiaken om het faeoag te doel te bejagen Ue H eUtr rioht de bepaalde vraag tot het bestuur van het Antischoolwetverbond Is dit het strooibiljet dst vsn n uitgegaan is Het Uad slelt prya Of eo bepaald antwoord III II 1 1 I I i i I De zoo algemeen bekende Dorihuizer betg waarvan des zonen als uitspanningsoord zulk een raim gebruik gemaakt wordt door bare acboone ligging zal met het jaobtbuis en de bouwgronden gelegen onder de gemeente Laersum iq bet begin vsn het volgende jssr in publieke veiling gebracht worden De eerste kamer d r stateo generaal is bg eengeroepen tegen Woensdag 6 November s avonds ten 8 re Naar de Haagtche Sitiuctbode verneemt zal binnen weinige dagen bij vele bockhandilaren te s Gravenhage ter tsekeuiug liggen een adres houdende bezwaren tegen de door de Ilijnspoorwegmaatschappy gevraagde doorsoijdiog tan het Besch tot aansluiting van haar station met Scheveningen Adressanten zouden liever weiischen een aansluiting met het station van de Hollandsehe spoorwegmaatschappg hmgs het Oraigeplein Bg de nieuw opengestelde inschr ving voor deleening ten behoeve van de N 1 Droogdok maotsebappg is ingeschreven voor 440 aandeelen en 269 obligatien De leeniiig is dus nog niet volteekeiid Tegen Vrgdag 26 dezer z n de inschrijvers opgeroepen tot eene vergadering fa het lokaal EenUeziudkeid te Amsterdam teneinde over de al of niet voortzetting der gemeenschappelijke pogingen te beslissen Het veertigjarig herinneringsfemt aan het eerste schot der Citadel van Antwerpen op 30 Nov 18S2 zal 30 Nov e k met goedkeuring tan Z M deu vsardigdftn marsch heeft gedirigeerd en door l e talrgke publiek eer ia toegejuicht Naar aanleiding eener advertentie in de J JI Ct waarbg door ue voorname familie gevraagd werd of iemand tegen rgke belooning ook genegen wsre e n kindje beaedeu de twee jaren ig echt of ouécbt af te staan schreef eene ongehuwde moeder te Scherpeoisor Kaatje Wesa ls pnaamd dat ze hw bgns tweejarig kindje dat zé ndhoofde hMtr geringe verdiensten slechts met moeite onderhonden kon gaarne vrijwillig wilde afstsstt Hierop ontving ze en iitamTaozJn brief waarvan geen notitie nam dankende dat bolriegerg wjft Veertien dagei later ontving ie een tweede schrgven dat kortd i fi gevolgd werd door de overkomst vau een groot heer die n de toestemming der moeder ontvsogen te hebben het kind in een net gewaadi liet klt u en per rgtuig met zich nam naar het pajistbg zgnde spoorwegstition BergenH p Zoom stellig verbiedende hen te achtervolgen of immer iiiformaticn aangaand zjjne heeiireize in t winnen Men verdiept zieh JA allerlei j iasinf en omtrent deze zonderlinge geschiede ia en meji betreurt de moeder dis znlke ge lukki e zeldzaam voorkomende onverschillige ijard vocht Vid voor ham kroost heeft aan den dag gelq d Men leest in de il4 Btlgt D Koning vsn Nederland wordt i de cfrste dagen van November in Farga verwaoht Er zgn reeds vertrekken beswid in het Grand UStelt Z M zal het inoognito bewaren en ouder den nssm van graaf van Neuwjrck Q Men terilM tie fltrKngen dd n tUËl U éé vtnige week genikte ket noordsehe brikschip Con stsntis op de Bichel een bsnk aan den grond Op reia naar Botterdani met kont snkerde het aebip op de Vliereede om lereusmiddelett van Hsrliggea te bekomen met dst doel was dso ook de kspitoia hierheen gekomen Door den storm van Dinsdag avond van de ankers geshgen en gestrand is kat vaartuig door de bemanning verUten Inmiddels heb ben eenige ondernemende Harlingers als bergers vaa den bodem bezit genomen en zo is het later door de sleepboot Magnet II van de dras SSeiloMker fc 0 ia de haven gesleept ZoKidra het scbip in de haven was sprongen de manschappen die bier reeds eenige dagen vertoeMen van de brug af op het vaarti over doch deze daad op zich icive zal hoogst ke zwaarigk als inbezitneming erkend worden In allen gevalle er zal van de geheele waarde van schip en lading nog al iets gekort moeten warden eer de ori ginele bezitters weder als eigenaars optreden kunnen Staten Generaal Twsede Kakeh zitting van 26 October In deze zitting is de behandeling der Indische b grootiiig voortgezet Bij de behandeling vsn de sf deeling openbare werkeu is de post voor bsvmverbetering te Batavia op aandrang vsn den heer Stieltjes door den minister in dien zin gewgeigd dst daarvoerj in plaats van 1 millioen slechts 50 000 wordt nitgett okken in afwachting van een nader onderzoek en indteniag va een efzonderlijk ontwerp Aangenomen ia de post van 600 000 tot verbete ring der werken ter beveiliging van Samarang tegen overetrooming l e post van ƒ 100 000 voor hetzelfde doel te Batavia werd verworpen omdat die zsak nog niet voldoende onderzooht is De post van 300 000 voor het begin van aanbouw vsn een kmukzimiigengestioht te Buitenzorg is ssogenomen met 49 tegen 19 stemmen Mmi meldt nit Zierikzes van SS Octobers Bed arriveerde tSna de Keddingsohokker N S schipper ü van Duin san boord hebbende de eeni page van tM verongelukte Fiansch schoonerschip irJeme Noéaiet van Boohe Bernard naar Bptterdam met een lading togge Uet schip is 22 dezer op ds Westpulrf Wn dè 8eehoii enpl r n d n groi geraakt de Beddingschokker was onmiddellijk in de nabghpjll l aöiWntie AnMp win fa uiAe van ifi snkera en stootten bet zoo geweldig dot erwddm S WM wAer in sto pd Schipper van Duinwude toea het uiterste beprMve door t tqiebieubet sehip af t zeilen ket n hem dan ook geInktet dechi indiep water gekomen bleek het datbsiiehip laodtniggebroken was dat jnen reed SBlNd gmootaakt wss Igfsbehqud ite Mfekn m t asms Jwt schip geheel ze Hf lij de W akloUjwio deni a gavd aan den ipganf tsq het Bronwoffeveaach ifcgïf i Klievend edrag d j betoonden moed én de volharding van Mhipper rip Onin eikidw bemanning van den Beddingaoho ker 1 zeilt gpen leVensgevkar hebben ontzTeo o te tmbten Admng aan te brengen zoowel voO het aojito ds o W de e jtai ge Tsn a i en Isding fi deokelgk n lereehtk k M hewMi W gpJwbt W M 1 iÖflder laB4 doord itfIdugiiW f dt M a erd m jdt d mi CU in de tuinman van het landgoed Mi Jjeiikanitein roemt zeer W ensèyif k betoonden moed én 4e volharding Jni wasid in den tgd vsn weiDii 120 09 muizen heeft gedood ige wi Het darienweken in zgn tuin j et ergste is dat de Bsn niet ontdekken kan éal z na moeite letégehol iksMste Berichtenfi ii iK l Ii j il 1 i I I 1 m I V PMt M 0 t De delegstien hebben de wet de utting der dsle stüi gsAttea Oi f kÉixèm bftojgde zjjn dsnk nsmens den keizer voor den betdlPdeA Q er en nsmens het Ministerie reor devMs tqjnmoetkowM ca lje d zfi w erfr fWn Ds p$aident 1jtf Xlii coni tterde dsf de geBMAcbappe lijke McMe d 1k kl ♦ IM8 Vi l Hi9W eo ijk de JiKtSC ng verwacht dat erUi 1878 geeft 2SadlMe 28 Oet I de zittiiw Coi tea S n t 99 taen S8 stemmen verworpen het voorstel tat afebsniig vaa de dooilstrai y 4 Bsdvoz had eefie maiiifeststie plaats wdke tegta d sjnjpriptie wu gericht WUmA 9iS0 f Je oi erhsBdaltn t én jiued e lif d 09 rm kn W ove h aeUtr ieUst t vo aagd ndst M i A tBOMlgkhedep g r en zgn 1 keer Ozepoe Ugft voortahands te Londen iibnden Oet De V li niefrapi wil etek dst DoitaeUsnd iB Vrsakr k de belalen vordert der koeten besteed aan bet kerstellen en nitbreiden iit voatipgwfrkKi vsn Belbrt ep bewaert dat gr 9im Ami la dur aken i ar BeAgn ontboden 1 Tergacl riiig van den OoQie0at ra d Dieidsg Oeiabec 4 i n f i i TOORTGEZETTE ZITTINQ Tage woordig tl de leden bebslTe de hb L tes a Kraaeaborg 7 Onderbaod der laafssn en verliebting volgnofluaer 104 8100 Ue beer eaa Stneteo vrwgt of bij de aitbraiduig van de laataeriM geen prijnrermiDdcnog of rerlengiog dar verlichliug kan verkregen worden De vooriilter icgt dot bet oontfiet hierin veorxiit en del daarves niet bsn worden efgewekea De beer Meuemaker beweert dtt de vLunmeu t kleio ajjn en bet gu niet xaiver wit ii en dringt uo op een geetreng tcesieht Ds kr itoageaboois wil kat eontnot headbiTes voor depiiaiitieve lantseras nasr voer de bgkoaunden petroleun besigen Ne WederlegglBg daser aésmerkidg wordt de poSt nedgekeanl 8 Bad en iwesiliinehtiBg irolgn lU t0 1 Ss bar Sawswa raagt oT dene niet mtgebnid kaaiwsrta door die oit t trekken tot op de beUt van de singelgrecht door bet aanbrengen van raaterwerk op zomerpeil tka voorzitter ea de èeer Viruly sgn iteltig van ueaing dat Rgalsod dit nimioer kd toeataan Do keer Bachaer legt dat ket de ondwlautigste pUats voov esaé bodiarichting 1 iogaval men eene betere ptaele wlat aan te wgieo 100 bg voor eene nieewe mriehttog aga De beer Saoisam wil ds inriebting verpeehten tea voordeele der Oteecte De bh Meweinaker ea Droogleever willen de saak nitstelles tot dat zich eene betere gelegenheid voorduet Hierna wordt de pOlt l geltentd i i 0 Bijdrage m de aiideeliug van Muaas oao bebaertigen Volga 128 860 De bh vaa Strsatea Ueaieowker eo Frioce igu uo S ii IW r il IU I Kfl j n ontvBfgit H4 0S4 Ó3i met een batig vu tocUehtinl iKa wdrdt de geheele begrootmg inontva j 1 in Bitgaaf 264 098 97 Blui eode aboo ddo v n ƒ e 0 i atanMde de Manri en saldo goedgektard met algcmecne ttei resositio eiadigt de M lamyifiac Kr uitvoenog wpdering j l lliilii Jl l ll j mm SM a Bi O VU BV GoöoA 1 Oéiober l67i f j W Jtedaeldirl het veHiaii Irffi d bÓ d e3pë4 g êsibeoiy ve over de verhooging Tan ket iraktement van den uemeenteBwÉikaaJigi h bet alsof fk daarvoor jgeetcmd hadj maar het tegendf is wsar ik eb tegengestemd orfjwnknmstig mgo geroeiot geuit in bet geheele debat dasrover j f é j trt BT rrwfifr OTtilfci i v Ik 4b i SIT Jnh ft nf nq t f im É ip L 1 11 EL Aan ket BUBEAU tav POLITIE zijr in bews riMI de ¥ Mgende vo o r w e rpe n die ia deze fifmeenie ipd a Wi l 4i 11 J ilTJfAiJSM rfflöAi UL Bai gerlijlce Stand GiaostNi t4 Qtt CMraelIa tfeijaardua ooAire i Kobel en C Jv A v V ImÜtH Ceraeliei ooM C L Rietveld ea M H DgkoMB ti 8iraoa oudere W Bakker ea N Bvcrlkig Keter Jaoobis oodera L vaa dar Welt aqj sbi S itii t l IS 1 t sa ti Ocl A kraikwi 8 ip A mmfÈimtN Hedan beviel door Goda goedheid vas een IgeKbapeü ZoOn J E8SEBA66ER8 go liefde TSie1fi§smt Tita L vas deb W MJP eoi 2Strctot er 1Ö72 V Nb eea gelukkige EchtTeteenigin vaii jaren pn yiel m heden mgn geliefde Ëcblgi iio t VROUWTJE SANDERS in den geze genden ouderdom van 84 jai n JOSEPH QiÖiNl ShM 28 Octoblr 1872 V Tóor de vele bewg en töt deetoèinio obdé vMc ijg hd overladen vsn mötied E ht genóoit hetü ik üutn allttii ook nóiAéna m m Kinderen niguen hartel keu d t öoiias Wed C J V D VLiSTi 26 Od i RBb Btoobbs Air Opi Ci e verklaring Ijn Daar lic tnet eén ButucJtoten b Amersfoort 19 Oct 1871 eer maagkwasl beht bt jen tóo gebruik ik naSat alle andere middeleu daar a gen te vergeefs waren ÜEd C W BÜLLRICH S UNIVERSEELÜUIVEliWGS ZOÜT ik kan USi verklaren dat ik afijilltzóiitvbel vemcbold ben want zonder óit vras ik mgeschikt om iets ie do a vkn de maagkrampi n i heb menigmaal Ook feeds het genoegen gesmaakt om ook anderen met vruéhl zinks Ülk te raden die even ah ik hetnam iaiièefaiebmikV haddw en daaidoor erger wetden Wee i4a l izgo goed en zend mg spoedig groots pakken enz Z VAN ROSSüireF fltet ECHTE UNIVERSEEL XÖTVTKRINGSZOUT uit de fabriek vaa C W BÜLUUCH ie Berlijn een bepro id middel tq en Maa pyn Zuur Braking slechte spijsvertering gebr aan eetinst hardnekkige verstopping enSs ia verkrijgbaar ge steld in verzegelde pakjes van V kikj 8 25 V kilo a 48 en van kilo a 99 Centa te ouda bg J C ZELDENRIJK Het Boo d D pót voor Nederlandi Bi i ï a d Rij H SARDEMANN Men wachte zich voor schadelijke namaak8 en lette er op dat ieder pakje de naamtéekening draagt van H SARDEMANN