Goudsche Courant, woensdag 30 oktober 1872

Woensdag 3Q October N 1277 1872 S OP E E X4 K A A Iï a E liT OOÜDA xuawfi fi 107 SAjM fijne frtmkfdrter me t gemoiieetd tarotté vergalde hoek Whiat 3 60 HoMbre 3 5 Zeer njna Frankforter fijn tarotté Whist i 4 V u ovjoi t hw ü 2 i Uombre J i b w iJtnés 9 8 86 4 Zew fijne Fnmsche hiet moderne Póp § n fewttj WhUti V oiwI v 8 80 HomlM ii j 2 i Jasöf Hq et Beste Fraaache met fraai g eu Azen eene goed schnivende kaart Whis Hombré JasófPiqUet Fnun gesteendmkte met Frafisohe P Wf Goed gesteendraktt Jas of Piqu t T v u u v Al deze kaarten zgn peï 12 do ijft genomen en voor SOCIËTEIT of Eoffijhnizen merkelflk lager Verder is in mfln Magazfln steeds eene ruime keuze in Hombre eh Quadrille Doozen van af ƒ 1 tot zeer fijne van 5 a IS VIB8JE8 in diverse grootte wit en gekleurd Voorts eenè róóte keuüie in DAM SCHAAK TEIK TAK BORDEN BWT DOMINO MINO SCHfMMELSPELBN OOUDA A QÜANJ GOUDSCHE COURANT Niemvs en Adverlentieblad voor Gouda en Onislreken 9 30 9m 0 25 o ao OM 0117 o i4 O lff 0 12 0 08 0 06 0 04 1 70 1 90 1 50 1 1 25 0 75 0 65 0 45 Whist Jas of Hquet 08 J tl tüiï De inzending van advertentlën kan geschieden tot öAn uur des namiddags op den dag der uitgave S A VAN DETH It I J Boren bet UZER MAGAZIJN van d n Haec J € VA BERKBL f Opeifbare Verkoopiogeo Op V OENSDAG 80 OCTOBEE 1872 de voormiddags ten 10 ure ten hoiie wn W OOMS aan den Flatteweg te Iieemw jk rtm lO KOEIJSN die nog Kalven moeten en verdere goedeten En op DONDEEDAG 31 OCTOBEE 1872 des middags ten 12 tare in het logement van den Heer van den BEEGH aan de StOlw sche Sluis pnder Stolwijk van een litlfe met KOESTAL N 307 verdere BETIMMERING en ERF alsmede eene S JEUUR op de Stolwjjkiche Boezemkade te Stolwijk groot 4 aren 70 coitiaren Te aanvaarden 1 Mei 1872 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DBOOOLEBVEB te Gouda Openbare Verkooplngen te GOUDA Op DINGSDAG den 12 NOVEMBER 1872 des Toormiddags ten elf ure in bet lokaal der Sociteit ïVkebebjist aan de Markt te Qouéi vpn een kvpitaal aangenaam gelegen HEERENHUIS net ERF en TUIN staande en liggende lian de Mtfkt te Gouda Wgk A N 89 Zgnde ia het Huis vgf behangen Kanen eene goede Keuken en Kelder twee Zolders en hetgeen verder tot een goed ingericht Woonhuis beboort Een edert enkele jaren bgna gehe l tmniénwd HUIS en ERF in de Doelensteeg te Gmtda Wjjk L N 186 Een HUIS en EBF in de Keesfaassensteeg te Gouda Wijk P N 35 Een HUIS PAKHUIS en ERF aan het Nonnenwater te Gouda Wijk O N 2 Een HUIS en ERF aan de Noordayde van de Gouwe te Gouda Wijk C N 23 En twee HUIZEN en ERVEN in de Vogelenzang te Gouda Wijk M N 63 en 64 En op DINGSDAG den 19 NOVEMBER 1872 des voormiddngs ten 9 ure ten sterf huize van den WelBdelen Heer J EBUTTINGER aan de Markt Wp A N 89 te 6ouda van een netten waMonder MAHONIEHOUTEN MEUBELEN eene PIANINO en zeer fraajjè GOUDEN en ZILVEREN WERKEN en een JÜWBBLBN SPELD alsmede CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN Nadiere inlichtingen zfln te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOETUIJN DROOGiiBEVER te Gouda Openbare Verkoopiofif op MAANDAG 28 OCTOBER 1872 voorm Elf uur in DE Zalm te Gottda van een uitmimtend goed onderïiouden WOONHUIS met TUIN en SCHUUR aan de Turfmarkt wflk H n 65 te Gouda Bevattende het Htès beneden vier Kamers boven twee groote en drie kleine dito en velerlei gemakken alles zeer net geverfd en behangen en al de groote Kamers geplafoneerd Te aanvaarden 1 January 1873 Breeder bü biljetten en inlichtingen bg de Notarissen Mr KIST te Gomd of J G BROUWER NIJHOFF to riaoêtrecht iii iiiiton tiii flUttu itl mfiJiiTni Zeugstraai w k G n 41 heeft de eer te bericht dat ta ontvangen heeft de m iw te r e len jraiv HOEDEN BLOEMEN en alles wat t dit vak behoort De ondwrgeteekeadeo hebbén de e c te berigten dat zg MAANDAG 28 dezer zullen pi sénteeren de nieawife Modellen vali Daines eij Kinderhoeden A 7 h Gea JEOOKEVAAB Gebr GIESSEN hebW de eer d ontyavgst te berichten vaneene ruime sorteering HOEDEN en PETTEN voor het aanstaand saizoen hopendènetzelfde vertrouv n te genieten hetw k zg reeds bp voortduring mogteo ondervin lei ftiriiit dM t zoowel binnen als buiten de stad hnuuandank betuigen iBokét S biég Übkst aun Heer ik Rimis Mevrouw BUR6ERSDIJK vtaa èn a DIENSTBODE Een over geheel Nederland met het beste suo ces werkende VERZEKERIN6S MAATS0HAPPU VOOR DE NAÏIONALEMJUTP vraagt voor het kanton Gouda een COBRËSPO DE T TEGEN HOOOB PROVISIE Zy welke eenige relatiën ten platten lande hebben zullen de voorkeur genieten Adres met mm brieven onder de letters N M biJ den Boekhandelaar W CABPENTIB l te Hag j T f 2g die iets te V tdër hebben van of verschuldigd zga aan den WelEdelen Heer J BEUTTINGBR te Gouda overleden worden verzocht dawvan v6ór den 16 NOVEMBER 1872 opgaaf of betaling te d i i ft ten kantorevu den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLBEVER te Gouda G ad T Drik Tu A Brlgkmaa In een Bulger gezin bestaat gelatenheid tot Kost en inwomni vo i een jbngmensdi Adres fèmedaoAm l ter A aan den Uitgever dezer Courant kt Ziotmii De TREKHNQ der BEB8TE th SSÈ Upak den 11 Novembwr 1873 Zekere Genezingf aan EfatimatMi t atoobta da h Zif die niet lani wiUenUjd B ge Anti ltliBioatisclie Fersisélie i l EKBIPEMIALSn Zie verder prospectussen en o mlks aanwgzingen Bg den Heer L wMENK te Gouda verkrggbaar gesteld alsmede bg de voornaamste Depöthonden in Neder land HH Depótliouders welke het De pöt voor andere steden willen hebben adresseeren zich aan KAUFMAN en 1 M A R X Hqogstraaf te Raturdmn I Prü8 2 4 eh 6 i deF iacon J Prof Pergfrer d AlioD HaarËxtracL Sedert den hortentëd dat het bovengenoemdi Extract bekend geworden is zgn er reeds duizenden flacons van verkocht en is het debiet steeds toenemende En geen wonder I Wie heeft ooit een middel gekend dat beter is om een fraai hoofd met haar te krjjgen te voeden en te onderhouden dan dit Haar Eztract Het is geheel eenig en w ikt in zyne zamenstelling geheel af van alle tot nu toe bekende Haarmiddelen daar die altjjd uit vet of olie bestaan welke toch zeker niet aan het doel kunnen beantwoorden omdat èn vet én olie het hoofd zacht en het haar krachteloos maken waardoor natuurlgk de too ophoudt en laugzameriiaod het uitvallen der haren vcJgt Door het gebruik van Prof Pergrer d Alion s Haar Extract zetten de nitvallende haren zich weder vast bl ft het hoofd rein en krggt men weer allengs een fraai hoofd met haar Ieder die das daarmede preken vril make gebruik van Prof Pergrer d Alion s Haar E kact dat a 40 Cts per flacon verkr gbaar j steld is bg Mej de Wed BOSMAN ÜOtda T A G VAir DETH L H KBLIiffi Uotlirdam s f ABOROmB 4r r De uii ave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Uuilviilauilscb Overzlchl De zitting der pemunente commtmie it de Fransche uitionsle vergadering op II Doadeidag ia niet teer belangrgk geweest De heer Tbiers iraa sfnerifr en de minittrr van biDneolaodwüie zaken Victor Lefraao vertegenvoordigde alleen ile regeering De legitimisten kwüuiea nog ecus terug op de zaak der ongeregeldheden te Neiite bij gelegenheid ran de te ru komt der pelgriuia na I ardes De minis er g f te kennen dat het onderzoek voortduurt Voort gaf de preaident Ottry kennis van deonirangtt van het protest der keeren Kiohard eo Ronher tegen de scfaeuillnj vso hot Uoaitilie des eersten bg de 11zelting r u prins Napoieon De heer Or ry merite op üit de taak nirt wu ran de competentie der oomm mie mstr in de nationale rergndering te hais behoorde met wr fce verklaring der commissie ge noegrn nam Omtrent de plannen tot wgziging der constitutie hoort men niets naders Be olTicieuae Bien Public meldt ilat Thiers waarBchgnigk in den vorm van een boodachap bg de opening van de nationale vergadering een overzicht ui geven van den toestand des lands en van de wetsontwrrpcn die de regeering wenaobt 10 Ie dienen In verband met een vorig artikel van dit gaan vermoedt men ilat deze ontwerpen alleen van financiiHilen aar I tulltm zijn De Rappel bericht dat Th era zeer levredep ia over de storti gen voor de nieuwe leening en hg hoop heeft dat omatreeka de helft van het volgend ja r het Kransche grondgebied door de Dailscbe troepen zal zijn ontruimd Ouder voorbehoud verdient het bericht uit Parijs aan tkt Daily Telegrapi Ie jiandaclit dat de Duitache regeering van Frankrijk de vergoeding der kosten van nanleg eisebt van de verdediginijswerken welke de Duitschera te Bellort hebben aangelegd Daarom zou von Amim naar Derlijn ontboden zgn ten eindt een miniielgke schikking in dit geschil tr beproeicn Het is mogelijk dat die eisch der üiulsche regeering op een tractnat heruit maar wanneer dit niet het gcvnt ia dan zal men toch moeten erkennen dat er iets onbillgks in ligt wanneer Frankrgk go heel de kosten dragen moet van werken welke de Duitschers voor eigen veiligheid hebben aangelegd en waaromtrent de Fransehe militaire autoriteiten niet geraadpleegd zijn Het Pruiiischc heerenhuis zet zijn beriiadslngingen over de Kreisordnung voort de commissie heeft ver Bohillende wgzigingen voorgesteld van eenige artikelen die meestal worden aangenomen De ta ik kan hiermede van langen duur worden Voor de rageeniig ia bet vooruitzioht niet gunstig Woarschijiilgk zal de wet verworpen worden Men herinnert ioh dat de paus zander het Zwitsenohe bondsgouvernement of de Geneel sche kantonnale rcgeeriiig te raadplegen Geiiöve heeft itescheiden van het bisdom Freiburg en aan het hoofd van het nieuwe bisdom Genere geplaatst heeft dey pastoor Mermillod bisschop van Hebron i p i De Ge neefaolie staatsraad zette den pastoor af eii noodigdo den bisschop van Freiburg uit om in de vucante pastoorsplants te voor ien Deze weigerde en de heer Mermillod ging voort met de administratie van zgn parochie en diocese alsof er niet gebeurd was Tot het uiterste gedreven heeft de regeering van Oenève bet besluit genomen om de politie van de atholirke geestelijkheid in het kanton t regelen bij eene speciale wet waarvan de inhoud bg proclamatie is geb Bcht ter kenni der bevolkiag Volgens die wet mocten de pastoors gekozen worden door de paro chiin en geen kerkelijk dignitari kan tevens pastoor zijn Alle tegenwoordige pastoors die gemeene zaak gemaakt he ben met den heer Mermillod zullen worden afgezet en vervangen do aldus verkozen pastoor die bg eede moeten verklaren zich te onderwerpen aan de weiten op eene wijze die geen plaats laat voor dubbelzinnige uitlegging Het proces van Sm Juan dat over degrensacheiding liep tussehen de Britaohe bezittingen en de Vereen igde Staten van Amerika is door den vroeger tienoemden scheidsrechter dp Dni schen keizer beslist ten voordeela van Amerika Het onderwerp wae vroeger in 18 18 geregeld bij een tractaat waaraan de beide belanghebbende staten elk een bg zondere ait rggmg gaven De Amerikaaiisohe opvatting Is in het gelyk gesteld De tekst van de uilspraak is in den loop der vorige week medegedeeld aan den beer Odo Bussel nmlinssadeur van Kiigeland en den heer Bancroft Amerikaantch gewint te Berlijn Van Konstantinopei komen euriense bijzonderheden OBitri iit de feiten die I et ontslag van Midhad pacha voorafgingen en die nis het ware aankondigden Zonder den gevallen grootvizier te raadplegen heeft de sultan zijn ministerie veninderd w iurdoor E8s id paoha minister van oorlog en Mustapha minister van marine werd Van vi el belang naren dere mutitii n niet maar ij waren t ewij en van groote oueenigheid tnssclien het serail en het gonvemeraentj zij waren de niting van een rsoonlijken wil wAirvoor geen eenigszin onafhiVKelijk kabinet be stand was Tarkije gewoon dan een dergelijk grillig en veranderlijk bestuur schikt riA met Oostersch fatalisme in alles naar hetgeen zijne meesters gelieven te besluiten Omtrent een belangrük beginsel wer l Oondcrdng in de Sptónsche Cortes beslist in een zin dien men in alle geordende Kuropeesohe staten zpu afkeuren maar waaromtrent men in het land der opstanden en revolutien niet zoo streng oordeelen k n Met 99 tegen B8 stemmen werd bet voorstel van den heer Uit Spanje wordt nog gemeld dat een voorstel 13 gedaan om hel vorige ministerie S igasta door de tegenwoordige Cortes in staat van beschuldiging te doen stellen Wg vermoeden dat de aanklacht betrekking heeft op de gelden indertgd ontleend aa ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel lueer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaateruimte Afeonderlpe Nommers VUF CENTEN de koloniale kas en voor verkie ingen gebruikt Nadere bgzoiiderheden zullen spoedig worden vernamen daar de zaak resils heden in behandeling komt In sommige dagbladen werd gemeld dat de aanklacht tegen het tegenwoordiff ministerie was gericht IKt is blijkbaar eene dwaling Hel telegram mrldt uitdmkkelgk iets andrrs ea er is ook geene de minste reden om aan te nemen dat ten aanzien van het tegenwoordig kabinet dergelijk voorstel kan worden gedaan dat trouwens stellig zoa worden verworpea FRANEBUK Men weet dal de Fransehe bladen den vacantietijd van de nationale vergadering voomamelgk hebben besleed aan het opwerpen en bespreken vsn con st tutioneele planneii voor de aanstaande ritting vaa de nationale vergadering nn de t d dier tilttag evenwel nadert beginnen aommigen tem te irekkea en op uitstel aan te dringen Men schgnt zegl o 8 de Tempt niet genoeg de moeilgkheden te gevoelen die bieraan verbanden zgn zoowel aiet het oog op de nation de vergadering als op den aaod der U slien zelf Een groot gedeelte der nationale vergadering weigert steeds de uitvoerende macht ta erkennen het zal niet meewerken om een regeering te bevestigen die zij verfoeit ook de uiterste linkerzijde zat waarschijnlijL weigeren de baud te leenen tot een werk wbartoe zij sinda langen tgd de vergoilering voor ongrwhikt heeft verklaard De Tempt werpt b j een ander plan op waarin zij echter eenige regels Liter ook bezwaar ziel het blad geeft in overweging om zich niet te wagen aan een heM idslag ug over een nieuwe constitutie maar cenvoodig de constitutie van 48 weder van kracht te verklaren Zonder wijziging echter zou ook dia constitutie met kunnen worden overgeooraen haar gebreken zijn te duidelijk aan het licht gelcomen Het hoofdlieyvvaar ia zal men met deWvergadc rin over cjnstitutioiieele plannen spreken Velen ontKennrn geheel dat deze vergiJering oonstitueerende bevoegdheid beyit zij heeft een beperkt mande it ontvangen werd verkozen onder buitengewone omstandigheden en h iar mandaal vervalt zoodra deie orostindigheden geheel hebhen opgehouden te bestaan m a w zoodra het Fransehe grondgebied is ontruimd Het ontbinden van de Nationale vergaderi ng en het uitschrgven van nieuwe verkiezingen heefi tellier ook zijn bezwaar daargelaten nog dat ook het mandaat van Thiers tegelijk met dat van de nationale vergadering eindigt Algemeene verkiezingen zullen een bedenkelijke ogititie in bet huid verwekken die gevaarlgk kan worden Nift onproctisch is het middel dat de Tempi aangeeft om dit te voorkomnn het blad komt namelijk terug op de gedjeltelgke vernieuwing van de K mer door geregelde aftreding b v van een derde departementsgewgM Niet alleen dat men daardoor veel ogitalie zou voorkomen het zou buitendien nog het voordeel hebben dat men mei de voorduriiig van de Nationale Ver aderiiig ook do bestendiging zou hebben van de republiek en men de voor velen ergerlijke proclamatie van de definitieve republiek zou vormgden Dp reohterzgde meent de Temp zou zich hiermee kunnen vereeuigen omdat ook haar mandaat daardoor wurdt verlengd Met zulk een gedurig vernicinvde Kaoier zou men ook het plan tol instelling van een Tweede Eerste Kamer vm