Goudsche Courant, woensdag 30 oktober 1872

kiinsen laten rarcn Eindelijk rerliingt de Tempi dut e eiwla iu Amerika de duar en de beroegdheid van het presidentschnp nader zullen vrorden omschre ven om te voorkomen wat reeds zoo dikwerf heeft geilreigd dat dr President in het parlementair debat meegesleept ïijii ontsta neemt De Teinpa vergeet echter dat zij op deïe wijle nieuwe plannen geeft in plaats van de oude en tegen beiden dezelfde bezwaren bestaan aleohta is de mate van bezwaai verschillend 1 regeeringsbl idea laten zich nog alt jd even geheimzinnig uit over de oonstitutioneele plannen de £ ten Public beveelt de Inauoieele zaken inzonderheid aan voor de annstaauile zitting en zegt aan t slot wat de geruchten betreft over de wijzigingen der constitutie men begrijpt dat zulke voorstellen wanneer zij werden tjcdiuin meer het resultnat zouden zgn van bepaalde oinst mdiRhcden dan van het Initiatief van zekere parlementnire fraciies of ook van de Kegeering Ligt in de e uitdrukking opgesloten dat de Rrgeerinjr niet tegen de o institutioneele wijzigingen is wanneer ileze 1 beantwoorden aan de inzichten van Thiers en 2 worden gesteund door een bclangrijl e meerderheid die men hoopt te verkrggen door le vereeiiiging van de linkerzijde met het Jinkermidilen en de afvallige leden van het rechtermidden P I e zitting die de permanente Commissie der Kamer den Jsteii dezer heeft gehouden heeft zeer Lurt geduurd no geen driekwart uurs Bij het voorlezen van hei proces verbaal der vorige zitting maakten een pnar leden vai de rechterzijde eenige aanmerkingen Zg vonden dnt het proces verbaal de woorden door den heer Thiers gebezigd omtrent Gnmbetta s rede te Grenoble en de voorschriften te Nantea aan de bedevaartgangers gegeven om geen uiterlijke onderscheidmgsteekenen te dragen niet juist teruggaf Deze terechtwijzingen zegt het Journal des DSalu moet men die leden ten goede houden Zij wilden kennelijk de atmosfeer der conferentie zaal die voor hen wat kil was een weiiiigje verwarmen Nadat die heeren hunne gemoedsbezwiiren aan den man gebracht hadden gaf de heer Grévy de President te kennen dat hg had ontvangen 1 een protest van prins Napoleon tegen zijne uitzetting en 2 een aanklacht van den prins bij den procureurgeneraal van t Hof te Pargs tegen dezen maatregel Doch behalve deze beide stukken had hij nog een gemeenschnppelijken brief ontvangen van de heeren Bouher ep Maurice BiciiaHl waarin zij hem erzochten de permanente Commissie te wgzen op het zwa ir vergrijp tegen de wetten in den persoon des prinsen Beide heeren Terklaarden zich wel ter beschikking der Commissie te willen stellen om baar de jniste toedracht dezer nak mede te deelen Dj heer Grév heeft hni geantwoord dat hq san hun verzoek niet kan voldoen aangezien de permanente Commissie met bevo4 d is kennis van die zaak te nemen Zg gaat enkel de Kamer aan en mitsdien zal hij bet protest van len prins op haar bureoa neerleggen H iema vroeg de heer Bottieau hoe bet stond met de enquête naar het gebeurde te Nanles toen de bedevaartgangers aMaar uit Lourdes terugkwamen De Minister van Binnenlandsohe Zaken antwoordde dat het onderzoek ijverig wordt voortgezet Vervolgens werden nog eenige weinig beteekenende liken te berde gebraoht en hiermede was de zitting geëindigd De Commissie heeft met empariga temmen besloten geen zitting meer te houden vóór de wederbijeenkomst der Kamer behoudens onvoorz iac gevallen ENGELAND De Timet zegt dat de veldtocht van den ar ieid tegen het kapiinal iii Groot Brittannio ophetoogenblik als geëindigd kon worden beschouwd De voordeelen door de werklieden behaald kunnen onder twee koofden worden gebracht namelijk geld en tijd Wat de winst in geld betreft mn men aannemen dat vijl millioen werklieden door elkander genomen van hunne meesters I schiliiiig per week verhooging van loon ontvangen hebben zijnde de7e verhooging zuiver na aftrek vau de som waarmede de duurte der levensmiddelen hunne behoefte heeft vermeerderd Die zuivere verhooging der loonen bedraagt dus 13 millioen p si per jaar welke gekapit iliseerd zgnde ongeveer met het bedrag der door Frankrijk betaalde oorlogsscbatting gelijk staat lct blad laat oor ditm d de vraag rusten of deze verhooging van blijvenden nard zal zijn maar wenscht thans stil te staan bij een zaak van oneindig meer practisch belang namelijk welk gebruik de ai beidende klassen van den beschikbaar geworden tijd en de hoogere loonen maken Het antwoord op die vraag is ver van bevredigend Nergens nog bfspeurt men dat de werkman tracht naar vwhooging tan gepast levensgenot verbetering van woning en voedsel en betere opleiding lijnrr kinderen Alleen ziel men een onrustbarende vermeerdering van veroordeelingen wegens dron kensohap en overtredingen in dronkenschap gepleegd De Timet vreest dat indien de werkman geen gepast gebruik van zijn zegepraal weet te maken het gewonnen terrein spoedig zal verloren zijn en zijn toestand alsdan veel ongunstiger zal wezen dan vroeger A ai £ R I K A 9 October 71 verbrandde Chicago Een waarde van tweehonder lvgltig millioen dollars ging toen te niet en meer dan honderdduizend personen werden tot deu bedelstaf gebracht Toen de vorst 15 April van dit jaar ophield begon men met den herbouw iMet hrt oog op i geen totnntoe gedaan is berekent men dat 1 Dec a s 1600 nieuwe huizen met gemiddelde frondbreedte van 25 voet en van 4 tot 6 verdiepingen hoog zullen zijn gebauwd Wel een bewijs dut de energie niet door den brand geleden heeft 1600 groote gebouwen opgericht iu 200 werkdagen van 8 uur t It zoowat één paleis per uur En t nieuwe Chicago i s er niet minder schoon door bouwstoffen en vorm bieden eindelooze verscheidenheid Vermont gaf ign marmer New Hampshire zijn graniet Ohio zgn zandsteen Lake Superior zijn bruinateen Men WMJjvert wie t schoonst en meest solide zal bouweu Toch is men nog niet tevreden Nog meer moet er gedaan wordeu Bruggen zooale nergens ter wereld moeten gelegd worden en t plan bestaat de stad te omringen met boulevards ter lengte van 25 mijlen I Zeker gaat Chicago op die wijze een schuone toekomst tegemoet Dat vermogen ij eren wil en vereenif de krachten De stad aan t meer Michigan zg een voorbeeld ter navolging voor velen ook hier te lande Men meene no niet dat door die bnitengewone krachtsontwikkeling de gewone z tken hebben geleden Nijverheid en handel gingen meer dan ooit vooruit en alle zakeu gingen Eoar gewonen gang zij t dan ook in hulpgebouwen die in ontelbare menigte bu ten de bebouwde kom der gemeente verrezen Zoo zijn er nog mqar eed paar nieuwe winkels de overige zgn in tijHélykc lokalen geïnstalleerd De Chicago Tribune de ernstige en waardige leider der gediichte in t Westen Jjs gevestigd in een bekrompen ruimte ntet veel neer dan eeu vliering De Ckicago Time de een e concurrent van de NeKYord Herald wat schitterei de stoutmoedigheid betreft heeft in een kleine houten kraam z j l zetel opgeslagen Timet en Trihime Zullen echter beiden met deu aanvang der Utiw i nohtige granieten huizen betrekken Dan zullea ook van zolders en uit kelders uit hutten en krt lien de rechtsgeleerden makelaars bankiers dokters schrijvers en artisten te voorschgn komen om zich in meer comfortable verbleven te vestigen De wetenschap heeft niet zooveel plaats noodig als de handel Zg zal dus wel het eerst onder dak komen Is bet werk minder en zgn er meer handen vrij dtn zullen ook magazijnen en pakhuizen spoedig gefted zgn Algemeen is men te Chicago van oordeel dat wat oorspronkelijk een ramp was in de gevolgen zeer heilzaam is zoo zelfs dat men schert4 nd beweert dat de bewoners van St Louis niet ongenegen zg u hun dorp eens in braii te steken in de hoop van daardoor een evenknie van Chicago te worden 1 GOCDA 29 OCTOBKB Heden is door den Edel Achtbaren Baad Hl hier benoemd tot heelmeester der beide Gastbui en de heer M Spruyt en tot Stads Vroedmecster de heer F A O van Iterson v Bij de Christ Oeref gemeente te Joure is beroepen de heer J Middel predikant alhier In bet Zondag te s Hage gehouden buitengewoon GrootOosten der orde vnii vrijmetselaren in Nederland dat zeer talrijk bezocht werd is met overgroote meerderheid aangenomen eene motie waarbij de vergadering den weiisch uitdrukt dat Prins Hendrik als Grootmee ier Nationaal worde gekozen ter vervanging van Prins Frederik De vergadering is daarop verdaagd Prins Freilerik blijft de fnnctiën van GrootmeesterNationaal door hem gedurende 57 jaren bekleed voorloopig waarnemen tot zijn opvolger zal zgn benoemd De vereeniging tot bescherming van dieren hield Vrgdagavond in den Uaag eene openbare vergadering voor leden en niet leden der vereeniging in het gebouw der Loge Voort hield mevr Sezzi de begaafde spreekster uit Parijs in de taal haar eigen eene zaakrgke verhandeling over de natuurlijke historie der dieren welke ongeveer een uur de aandacht barer toehoorders boeide Deze dnme wist door hare schoone voordracht het pnbliek in de hoogste mate te boeien van bijna elk dier van den grooten wolf af het logge zwijn tot aan het huisdier of het oiiiioozele muschje werd het karakter de gewoonten de aard en het nuttige geschetst een en ander gepaard met aardige legenden of vertellingen die de lachspieren van den toehoorder niet weinig in beweging brachten De spreekster gal o a eene breedvoerige beschrijving van bet woord instinct dat volgens haar bij de dieren niet anders was dan wie hérédité d htMiudet Met een vers handelende over een hertenjachtpirtij door mevr Sezzi zamengesteld en door baar kunstig voorgedragen werd deze avond besloten Dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland hebben onder dagteekening van 5 Oct aan den minister van binnenlandsche zaken een adres gezonden waarin zij s ministers aandacht vestigen op den toestand waarin dit hoogheem raadschap thans verkeert sedert de afsluiting van het IJ de werking van eb en vloed uit dien zeearm heeft geweerd en den minister verzoeken de noodige middelen te doen beramen waardoor de behingen van het hoogheemraadschap met belrekking tot de loozing op het IJ voor verdere nadeelen worde gevrijwaard Voorts hebbeo dgkgivjf en hoogheemraden voornoemd aan de vereenigde vergadering van Hgnland een van lï Oct gedagteekend rapport aangeboden over rdrn zeer bijzonderen overlast van water aarmede Rijnland in den jongsten tgd is bezwaard geweest Aan het slot daarvan verklaren zij ten gevolge der genomen maatregelen de hoop te mogen koesteren dat de kunst matige en natuurlgke louzingen den boezem weldra tot eenen gewenschten stand zullen hebben teruggebracht Staten Generaal Twjseoe Kakkk Zitting van 26 October In deze zitting ii de behandeling der Indische begrooting voortgezet en ten einde gebracht Het hoofdstuk Uiteaven in Indie ia aan eiiomen met 68 tegen 2 stemmen De aAosaing van 10 millioen aan de Ned handelaaatschappg is aangenomen met 41 tegen 24 stemmen De middelen zoowel in IndiS als in Nederland zgn aangenomen met 62 legen i stemmen Eindelijk zgn de uitgaven in Nederland mede aangenomen met 68 tegeu 6 stemmen Na de aanneming van de begrooting voor de Ommerschans en van de concluiico vau verschillende commissoriale rapporten is de kamer niteengegaan tot 18 November wanneer de staatsbegrooting voor 1873 aan de orde zal zijn Bg de overweging in de afdeelingen der TweedeKamer van bet wetsontwerp tot aanwijzing der middelen bestemd om de Staatsuitgaven van 1873 tebestrgden waren er laden die de raming der inkomsten voor dat jaar te hoog achtten Anderen daarentegen vonden de raming te laag en nog anderen ook de Commissie van Bapporteun meenen dathet geen doel treft over de sgfen der raming tetwisten Verschillende grieven tegen sommige belastingen zooala Iqita de patentbelasting werden op nieuw te berde gebracht Daarover was men het eens dat da patentbelasting niet onveranderd in stand kan worden gehouden Ook de Commissie van Bapporteun deelt in dat gevoelen en drukt den wensch uit dot de Minister van Financiën zgn aandacht byzopttfr op dit punt moge vestigen Ouder het opschrift fferklieden leett men hrt volgende in het Volktblad De IntA nstionalen zgn aristocraten want zg willen den voorrang van éénen stand boven al de andere invoeren Zij gaan uit van het ware beginsel dot reeds door Paulus verkondigd is dat eeu meusch verplicht ia het brood dat hg eet door nuttig werk te verdienen Zg maken dus van den naam Ker nait een erretitel Dit ie op zich zelf heel best maar nu geVen zij dien naam bij voorkeur aan fabriekarbeiders en dit is onbillgk Werkt een boer dan niet als hij het land omspit P werkt een zeeman don niet als hij zijn leven op zee waagt P werkt een schoolmeester dan niet als hij de jeugd onderwgstP werkt een doctor dan niet als hij zijne zieken opzoekt werkt een apotheker dan niet als hij z ne drankjes klaar maakt P werkt een rechter don niet ala hg onderzoekt wie gelijk heeft wie schuldig is wie onschuldig P Wonneer men maar eens goed nadenkt wat werken is dan zal men spoedig zien dat er allerlei soort van werk is en dot de wereld niet bestaan kon als al dit werk niet gedaan wordt en dat ieder in zgn vak een werkman is en dot die allen evenzeer recht hebben op den naam van werklieden als de fabriekarbeiders en dat zij allen door de toenemende duurte lijden en ellen genoodzaakt ijn do tering naar de nering te zetten Het aantal eigenlijke renteniers die niets uitvoeren is heel gering en er zijn zelfs vele renteniers die juist den naam van werklieden nog meer verdienen don vele andere menschen De meeste menschen wet ken omdat hun builr hen er toe dwingt omdat zij anders niet te eten hebben maar vele renteniers werken uit liefhebberij hetzij geheel voor met hetzg Toor een zeer gering loon Bgna al de posten in Nederland worden zóó slecht betaald dat als er geen renteniers waren die omdat zij iets van zich zelven hebben met kleine tractementen tevreden zgn die poëten oiimogelgk konden waargenomen worden Waren iu eens alle renteniers weg dan moesten al die traktementen verhoogd worden en wie zou dot belalenP Well het Und zegt men Goed maar het land of de regeering heeft geen aparte zilvermgn maar moet alle uitgaven bestrgden uit het geld dat de burgers opbrengen Het is dus heel gelukkig dat de meeste renteniers tevens werklieden willen wezen want anders zonden 3e onderen zooveel meer belasting moeten betalen Men zij don billijk en oordeele toch niet op den klank af maar rechtvaardig Dan zal men zien dat vele menschen die nu geen werklieden heeten hard werken en dus wel degelgk werklieden moesten genoemd orden Den heer F van Gorcum te Assen is het gelukt bg benadering de wortels von 2 8 en 32 te vinden uitgedrukt in een geheel getal met een gewone breuk Voor den wortel uit 2 heeft hij gevonden l ic of Vin Inderdaid geeft het vierkant dezer breuk null waarin de teller slechts 1 minder is dan bet dubbel van den noemer Tot 4 decimalen is bet gevonden getal juist Ken inzender in t Vir Dagblad echter noemt die nieuwe wortel uit 2 enz van den heer van Gorcum 00 oud zoo oud als de weg van Kralingen Als die heer netterlgd de keltingbreuken leert kennen zal hij zich het genoegen kunnen verschaffen van een oneindig aantal ontdekkingen even interessant als de vorige Voor den wortel uit 2 a I t eni 577 1893 kan h j o a nog vinden 408 85 enz enz die nog nader bg de waarheid komen 239 dan zgn l ï Aan eene dreulaire van den heer Job Bastiaans orgonist aan het groote orgel te Haarlem ontleenen wg het volgende I Na jaren van navorsching en studie is het mg mogen gelukken den waren vorm voor een muziekzaal of tooiihal te vinden een vorm die zoo nieuw als schoon ia op wetenschappelijke gronden nut en aan alle verrischten der klankwerking bij muziek en decliimatle als reinheid duidelgkheid en kracht beantwoordt ook voor de verst verwijderden in da grootste zaal Is deze vorm goed nilgevoerd dan wordt aan da geluidsgolven door enkelvoudige terngkaatsing zoodanige richting gegeven dat geen geluidsstralen verloren gaan moar alle op de hoordrrs worden geleid waardoor da klank meer intensieve kracht verkrggt daar bovendien geen veelvoudige terngkoitsing en dus noch weerklank noeh galm plaats vindt zal iedere klank rein en duidelijk gehoord worden en dus ten opzichte van kmcht rtnur en kleur juist door het oor vernomen wordeu gelgk hg is en voortgebracht wordt Wanneer men den waren akuslischen vorm tieehts op een gedeelte van de zaal wil toepassen don kon aan het overige gedeelte ieder andere bouwkundige vorm gegeven worden Evenzeer kan door tupassing van den akustisohen vorm in iedere zaal of kerk boven den redenaar een klankleider of kUnkreflector aangebracht worden die werkelijk de gcwenschte akuttiachc voordeden heeft van eene rede ook voor verre toehoorders duidelijk veretaanboar te maken Zelfs zoude een zoodanige klonkleider boven een orchest in de open lucht ols een soort van dak aangebrocht van goede werking zijn en den klank er vnn zeer versterken en ver doen dragen De heer Bastiaans is bereid allen die de kunst Toon en Redekunst willen bevorderen door het stichten van een waren kunsttempel met zgne ontdekking von dienst te zgn het plan of bestek daartoe te maken of de leiding van den bouw op zich te ncincn als ook om ooncy len spreekzalen of kerken naar hetzelfde grondeiMonkustisch Ie hervormen of te verbeteren Hg zal zioh zeer gelukkig achten alt hg ook daardoor Iets kon toebreagen tot bevordering en hoogere genieting von de schoonste en verhevenste der kuneten De Standaard over de houding van de woordvoerders zijner richting in de Kamer bg het pokkendebat sprekende zegt Wilden ve een aanmerking op hun debat maken bet zon slechts zgn dat bg zulk een strijd de verklaring Ik ben voorstander der vaccine met zulk een klem op den voorgrond gezet de werking van hun woord op de contcientie hunner medeleden noodwendig Boett verzwakken De loop der debatten toont dit Dat dit door die heeren op den voorgrond it gesteld it toch zeer begrijpelgk Zg hebben zich willen wachten den indruk te gevea alt deelden zg een bggeloovig vooroordeel met de domsten onder de aanhangers hunner richting Dat zou ieder verttandig meutoh gedaan hebben niemand wil gaarne voor dommer aangezien werden don hg is Zg hebben waartcfagnigk ook met die verklaring ten goede willen werken op de eenvoudigen von geesi die met het domme vooroordeel hehebt zijn Zg hebben er het hunne toe willen bgdragen om dot vooroordeel te bestrgden Moet bun dit verweten worden P Meent de SUm daard dot vooroordeelen en verkoelde begrippen bg bet onontwikkelde deel det volki aoeten onderbonden en gesterkt worden P Moet deChrittelijk historische richting daarmee haar rekening maken zooals anderen hun rekening maken met h t geloof aan wonderwateren en aan versohgningea van de Heilige Maagd Wy dachten dat de Stmiaard fgzer wat if LI Moandag it te t Hertogenbotch de krijgiroad bgeeugetieest om uitspraak te doen tegen de luitenants H en J ter zake van bet bellemoeren Het vonnis was II Vrijdag eerst bg het hoog militair gerechtshof te Utrecht bevetligd De veroordeelden zullen Z M den koning om gratie vragen De za ik tegen den kapitein en den oBcier van gezondheid uit Moastricht Wegens bet bezwijken van een militair aan de vermoeienissen eener marscb op een heeten zaïaerochtend is niet gelijk men gemeld heeft reeds afgedaan zg is oodi altijd in onderzoek Door den gemeenteraad van Vliatingeu zgn burg en weth dier gemeente gemachtigd pogingen te doen om eene inrichting tot stond te brengen welke met het oog op de toekomst van Vliuingen noodzakelijk wordt geacht namelgk het makefi van een drijvend gzeren dok Men had de verirtcbtiiig gekoesterd dat op de ttaattbegrooting een post daarvoor zou zgn uitgetrokken Nu aen ia oie verwachting is t eni ge teld zal bjj de tweedt üf dien geest worden ingediend en afsohrifl daarvao aan de ministers worden gezondan Naar bet Vaderland rerueemt heeft de ex kapiteio Janssen gemeend voor de hem laa wege bet departement van Oorlog gedane offerte te moeten oedanken Volgens het genoemde bbd gtf deze betrekkingzulke geringe Cnancieelt voordeelen dal ook ditbetwaar waarschgnlgk bg zijne Itatlitting heelt gewogen Wg ontleenen aan een brief uit den Haag aan de Uiddellmrgtcke Qmrant het volgende Sommigen hebben met mij vreemd opgezien van de houding die de minister Geerisema tegenover de besmettelgke ziektenwet aannam von zgn verklaring dat hg haar onder beneiet van inventar s van zijnen voorganger had overgenomen en tame gk onverschillig wat ten aanzieu der voorgedragen amendementen Ik laat de anomalie daar dat men het werk van Tfaorbecke ooder beneCet vau inventaris aanvaardt het bevreemdt mg alleen dat een minister iiicli geen partij stelt voor de wet die hg zelf gehandhaafd heelt waarin hg zelfs wgzigingen heeft aaiigebraelit en ons grond geeft voor het vermoeden dat hij zich met de niet door hem gewijzigde bepalingen vereenigt In één enkel geval kan ik mij ministerieele onverschilligheid begigpen waar de regeering jegens anderen verbonden is een wetsontwerp in te dienen by de goedkeuring van traeiaten of van coiicessien bgv m die gevallen kon een minister gebonden zgn door de handelingen eeps voorgangers maar ook alleen in die gevallen kon aan onvcrsohilligheid ja zelfs aan ontraden van het wetsvoorstel gedacht warden Die onverschilligheid ten aanzien der besmettelijke ziektenwet is te meer te betreuren omdat bet hier een hoogst gewichtig onderwerp van wetgeving geldt waar oau eene flinke en goed ineengezette wet behoefte wos thans zullen wg het StaatiUad wanneer de eerste knaur haar niet betwijfelde goedkeuring althans verleent verdikt zien door eene wet die maar al te zeer de btgken draagt dat ze niet onder de oogen van een taalkundige noch van een jurist is geweest Ik zou het advies we eens willen zien dot de raad van state daarover heeft uitgebracht vooral omdat de tegenwoordige ministers van justitie en binnenlandsche zaken aan dat advies hun aandeel zullen gebod hebben Van advies en van den raad van state gesproken het ccnsusnelje is er nog niet men zegt echter dat het na dan toch stellig binnen een paar dagen in de kamer zal komen De raad van state moet daarover in de vorige week zijn advies hebben uitgebracht Van den inhoud der wet is nog niets dan bg wyze van zeer los gerucht bekend Zoo even verneem ik den uitslag van de verkiezing te Amsterdam De liberale partg mag waarIgk de contervatieveu wel dankbaar zijn dot zij een tachtigjarigen gepensioneerde tot candidaat stelden en aldus aan de liberalen de kans gaven om niettegenstaande hunne verdeeldheid hunnen candulaat te doen verkiezen Aan de verkiezing von den heer JoUet ralt nu wel niet meer te twijfelen en naar mijne bescheidene meening zal men in dat geval niet den ileohtste der beide liberale candidaten tot vertegenwoordiger hebben gekozen Uit Velseu tchryft men aaa de N B Ct dd 26 Oct Gisteren avond zijn alhier in een vrg talrgke bezochte vergadering von kiesgerechtigden de stUuten vattgesteld van een kieavereeniging en is daardoor een bewijs gegeven dat ook hier op politiek gebied eenig leven begint op te wakkeren De Vereeniging stelt zich ten doel zooveel mogelijk bespreking en samenwerking bij verkiezingen voor leden der 2de Kamer Prov Staten en Gemeenter iad tot bestnurders zijn gekozen de heeren J L Van der Hucht jhr i A Van der Poll en mr Wolterbeek Onder welke vlag die van vooruitgang of stilstand het icfaeepje zal varen is de heterogene bestanddeelen èn van bestuur èn van de leden in aanmerking genomen niet te bepalen maar ten minste zal er in het vervolg wat meer eenheid bij de nitbrenging von slemmen zijn en niet zoools tot nog toe vooral bij verkiezingen van den Gemeenterood bleek een bonte etalenkaart van namen uit de bus komen rijp en groen klein en groot alles door elkaar zonder eenig verband En eene gemeente ols deze die door de doorgroving van Holhiud op zijn Smalst een schoone toekomst te gemoet gaat heeft een flink Bestuur een flinken Gemeenteraad noodig die weet wot bg wil die met zijn tgd mede goot Onze Gemeenteraad wil datj bewgze dat hij ons dezen winter eene goede verlichting der gemeentewegen bezorgd heeft met petroleumümpcn Maar er is meer te doen verbetering van ochoollokoal en verhooging van de tractementen der onderwijjers zgn o a dringende eischen Laatste Berichten Oambianen 27 Oct De regeering heeft be paald dat de op den Niemen uit Polen komende vaartuigen en houtvlotten bg Schmaleningken eene vgfdaagtche quarantaine moe en houden ten einde de overbrenging der chaleiB te verhoeden Berlijn 28 Oct De Spenerieke Ztitung verneemt dat er bg de leden van het Huis der afgevaardigden naar inleiding dér debatten in het Heerenhnis sprake is von hun mandaat neder te leggen Hetzelfde blad legt vernomen te hebiien dat de Koning gisteren bij de ontvangst van den voorzitter van het Heerenhnis nadrukkelijk beeft verklaard dat hg ofschoon niet op de eene of andere autocratische wijze willende eischen dat de wet op de districten onveranderd zal worden aangenomen toch in het belang det landt op de aanneming moest aandringen en dat de Kegeering ia geen geval van de daarin voorgestelde groote hervorming zou afzien Madrid 27 Oct Het federatief repoblikcinteh Directorium btelt tegen den 17 November eene algemeene vergadering bgeengeroepen om zijn gedrag nan de goedkeuring der republikeinen te onderwerpen Het Direotoiium keurt den opstand afenloochedt alle verstandhouding met de conservatieve en ondeelbare republiek Het ontkent voorts eenige verbindtenit aangegaan te hebben met de radicalen en beklaagt zich over de aanvallen waaraan het blootstaat Kantongerecbt te Gouda Op de Terechtzitting van den 16 Oct 1872 zgn de navolgende vonnissen gewezen N d J en II v D veroordeeld ieder tot vier geldboeten als twee elk van drie gulden en taeeelk van twintg gulden of ieder een dag sube gevangenisstr tf voor elke boete van drie gulden en drieddgen subs gevangenisstraf voor elke boete van twintig gulden en met verbeurdverklaring van het in beslag genomen vischiuig twee aaischaren alsmede het jachttuig bestaande in een schietgewrcr met enkelen loop met bevel tot uitlevering van het laatste of betaling eener som van zes gulden met bepaling dat indien daaraan niet is voldian binnen twee maanden na aanmaning zulks zal worden vervangen door een dag gevangenisitrof voor ieder 1 negens het in vereeniging en gelijktydig fissolien met anlscharen in eens andets visohwater zi nder voor iP i te zijn a van een daartoe betrekkeigke visohaote of koste