Goudsche Courant, vrijdag 1 november 1872

VrUiiag 1 November N 1278 I = i A Xf l GOUpSCHEpOURANT Nieuws en Adverlenlieblad viior Gonda en Omstreken waarachqnlijk dat het b vaststelling vf zgn besluit migen mMMD na dat oUa komen v n de wet is vervl deels op de tegaering die bI noeming van nieuwe liberal Mi d dsimiieve iragkama 8am at stand desehuid voor de bagezorgd Ondergeteekende verwittigt door deze de ge achte Burgerfl en Buitenlieden dezer stad dat hg eenige aanzoeken heeft gehad om in het Koffijhais de Kap luoae ercBiiiiiag 4 tan een scliriftelijli bewijs van terguiuiifig Tan den rigei aar of rechtbrbbeude op dat viscUwater 2 Het in vereeniging en gelijlctijdig jagen op waterwild in e n nnilera jacht a opZontlag i in graluleu jacbttyd rn c londer voonieu vau een schriftelijk bewijs van verginiiin van dtn eig n i r of recbthebbende op die jacbf op te richten om zoodoende een of twee avonden per week gezellig bjeen tg zyn Zoo worden diegenen die genegen zgn zich met dat doel te vereenigen verzocht vóór of op ZONDAG e k zich aan te melden in bo A K n J M veroordeeld de eerate beklaagde tot eene geldboete van drie gulden en de tweede bekliagde tot twee geldboeten elk van drie golden of een dag suba gevangenisstraf voor elke baeie tan ieder der veroordeelden opgelegd met verbeurdverklaring van het door den tweede beklaagde gebezigde vischtiiig besta iude in twee schakels ea bevel tot derzelver mtlereriug of betaling eener som van t vee gulden en met bepaling dat indien d iaraau niet is i vuldaao binnen t ee luaanden na aanmaning eulks Tengenoemd Koffijhuia waarna de dag der eerste ail worden ver augcn door een d g ge angemssiraf bBeeukomst zal worden bekend gemaakt Het plan ia om eau zeer matige halfjarige contribatie te stellen USds dw Dienaar WANDERS Te fUJlIR ofte KOOP Een STERK en GOED LOGEABEL HUIS voorzien van Y le gemakken met grooten TUIN staande en gelegen op den Bleekerssingel te Gouda Te bevragen met franco brieven onder lett E by den Uitgever dezer Courant voor den tweede veroor leelde wegens het ia ver eeniging en gelijktijdig visschen in eens anders visehwater zonder vour7ien te rijn van een schriltelgke bewjjs van vergunning vnn deu eigenaar of rechtIte tbcnde op lat vischwatcr en de twec le beklaagde bovendien Het visschen in eens anders vischwater lünder vuor ien te ijn van eene daartoe betrckkelijke acte Door vertrek wordt ter overname aangeboden een ZEVEN OCTAAFS PIANINO met tabouret uit de fabriek vap Geemain te Parij $ zoo goed als nieuw voor vjf jaren wordt gegarandeerd Kooppr s ƒ 260 Te bezichtigen bg de Boekhandelaars G B van GOOR ZONEN te Gouda A V U veroordeeld tot litt geld buiten elk van tien gulden of twee dagen sniis gevangenisstraf voor elke boete met vprbetirdvtrklnruig vau het gebe igd jnchtuig het dubbelloops jaolitgeweer en bet onwettig gevangen wild met btvel tot derzelver uitlevering of bt tiling eener torn van twaalf gulden voor het geweer eu vijf en dertig cents voor het gevangen wild eu ntei bepaling dat indien daaraan niet is voldaan b nnen twee nia inden na aanmaning Zulks zal worden vervangen door drie da en gevangenisstraf wegens het jagen op vyf vcisebilleude jachtvelden aan V jr ver=chilleude eigenaren toebehoorende V in gesloten JHclittijd 3 onder vuoraleu te zijn vau een sclinrteiijke bewijs van de eigennars of rechthebbende op die jachlveldeD J d R veroordeeld tot eene geldboete van vijftig cents of een da subs gevangeuisstrul met verbeurdverklaring van het gebezigde vischtuig tijnda ecnc gulibe met bevel tot vernieling wegens het visschen iu eens anders vischnater met eene gebbe waarvan de grootte der ma en niet gemeten te klein was EEN HDIS TE BUUR geschikt voor winkel Uitgever dezer Courant Te bevragen bg den 1 V L veroordeeld tot twee geldboeten elk tan drie gulden of een dag ioIm gevangenisstraf voor elke boete met verbeurdverklaring van het viaohtnig beftannde in veertig stekken met bevel tot uitlevering dertelve of betaling van vyftig cents en met bepaling dat indien binnen twee maanden na aan i r Notaris MQNTIJN te Gouda tnssohen de ondergeteekenden JOHANNES KORTENOEVER Senior en GERARDUS HOO END00RN fabrijkantenle Gouda eene Vennootschap aangegaan ten onderwerp hebbende het fabriceren en verkoopcu van Garens Touw Wringdoeken Singels Hekels en dergelijken alsmede het drjjven van handel in Vlas en Hennep ouder de firma G HÜOGENDOORN De Vennootschap gevestigd te Gouda is aangevangen 1 October 1872 eu zal eindigen 31 December 1877 Beide Vennooten zgn bevoegd tot handteekening der firma voor alle zaken deze betreffende doch zullen door geen hunner eenige fondsen mogen worden ter leen of opgenomen of aan anderen ter leen gegeven of eenige borgtogt worden gepasseerd zonder beider toestemming van welke toestemming alleen zal kunnen blgken door beider onderteekening van bunnen eigenen naam onder eigeiÉiandige bijvoeging der woorden vooe db fibma De Vennoot KORTENOEVER of regtverkrjigenden hebben het regt om dadeljjk na deexpiratie der Vennoo chap de zaken der firmavoor hunne eigen rekening en zulks te hunner keuze al dan niet onder aanhouding vanden naam der firma voort te zetten Gouda den 28 October 1872 J KORTENOEVER 5 HOOGENDOORN eaada Orak van A Briukmau BHuiiug daaraan niet i voldaan zulks zal worden R gy acte op den 26 October 1872 voor den vervangen dour een dag gevangenisstraf wegrna bet visscheu in eeus anders vischwater met stekken zonder voorzien te zijn 1 van eene daartoe betrekkelijke acte en 2 van een schriftelijk bewijs van vergfiuuiog van den eigenaar uf rechthebbende op dat vischwater En allen veroordeeld in de kosten des noods invorderbaar bg lijfsdwang P O L I T IE Aan het Bureau van Politie l ier ia in be i waring een iu deze Gemeente gevonden POIlTfi MONNAIE met geld en een manchetknoop daarin Burgerlijke Stand 6rHou M 26 Oct IrriDanus oadera W J ZeUvunjeh en M H Frcyer Gijsberta Maria oudtr 1 Juiisl h ud A Ikuitamac FruDciM u9 ouders F vaii der Noot en A e Krteltijldcr 27 Juauua Maria ouders P J au Waas PU J M van Hus il 0 mi Hiklii 25 Jet V M Saiidir huUvr vau J 01man Mj F Kojjpci dtaaijcr 71 J 26 V vau Üyk 7 i a UI J IJaaetsliijn cd E Sandert i j 28 J M SUm Kcd A Molkir van dir l iiidl 75 j U Ukt ij i r 11 w SVERTENTIËN Na een langdurig Igden overleed heden onze geliefde Moeder en Bchuwdmoeder JOHANNA MAKIA STOqP Weduwe van den H er ADRIANUS 8T0LKER van oer LINDT in den ouderdom van 75 jaren Gouda D H VAN om LINDT 28 Oct 1872 Cs THIM 280 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint den 11 November 1872 Gevraagd in alle steden voor een Vereeniging BODEN Reflecteerenden gelieren zich franco te adresseeren onder letters A Z aan den Boekhandelaar R C HUGE Goudsche Singel 12 909 te RotUrdam Aanbesteding DER BEN00DI6DE LETENSIIDDELEI CD STEENKOLEN ten behoeve der WBRKINRIGTING te Gouda gedurende het jaar 1873 op WOENSDAG 6 NOVEMBER 1872 s avonds ten acht ure in het lokaal der inrigting De voorwaarden liggen ter lezing in het lokaal der inrigting Namens het Restaur L P HOOGENDIJK Secestabis BV De benoodigde Steenkolen tot 1 Mei 1873 Openbare Vcrkoopliigeo op DINGSDAG 5 NOV 1872 voorm 9 uur in het hnis aan de Turfmarkt wgk H n 226 te Gouda van een INBOEDEL waarin zeer fraaije MAHONIEHOUTEN en andere MEUBELEN GOUDEN en ZILVEREN WERKEN PAARLEN enz enz Alles daags te voren en op verzoek ook zondag te zienj en op MAANDAG 11 NOV 1872 voorm 11 ore in het koffijhnis dx Habmokie te Gouda van a een sedert korte jaren nieuw gebouwd modem WOONHUIS met ERF en TUIN aan de Turfmarkt Wyk H u 226 te Gouda waarin vyf kamers keuken eu velerlei gemakken b een WOONHUIS en ERF in de Kor Akkeren Wflk P n 258 te Gouda Breeder bg biljetten en inlichtingen ten kaatoie van Notaris M KIST te Gouda NB Het in de biljetten tevens aangekondigde Huis in de Komijnsteeg Wgk E n 52 is UIT DE HAND verkocht In het kerkgebouw der Christ Qeref Gemeente Kattensingel zal D V Donderdags avond 31 Oct als spreker optreden Ds MATZKE uit GörlUt Silezie Tolk de Heer ESKES Theol Stud AANVANG te 6 uur In een klein gezin bestaat roor een poor personen gelegenheid tot Kost en Inwon ng Adres bjj den Uitgever dezer Courant GOEDKOOPS HUZIEL voor Piano Solo Uitgave van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin LiEBiCH Die Spieldose mnsical box B 0 40 B 0 40 B 0 75 C 0 50 C 0 20 C 0 30 C B 0 60 C B 0 40 Zanbeiglöckchen salonstuck Smith Sidney Der Freisohfltz Grande ftotaisie d concert Steauss Morgenblatter Walzer Langeb Grossmfltterchen Lalidless WAotjER Immer lustig Polka Suppi Ouverture zu Dichter und Bauer Mendelssohn Hochzeitmarsch Alle nummers dezer Uitgave zjjn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda K ennisgevin g VerkioBiog van Leden voor de Kamer van BAopbandel en Fabrieken BÜEGEMEE3TEE en WETH0UDEE8 van Gouda doen te weten dat de Yergaderinj tot het kiezen van VIER LEDEN voor d Ramer van Koophandel eo Fabrieken aldaar ter vervanging van da Hoeren D W WESTEBBAAN G J DE JOSG G P VAN DE VELDE en C A SCHOUTEN welke mat den 31 December 1872 sli zoodanig moeten altnden ral worden gehouden den 26 Novefflbnr 1872 ten Kaadhuize dezer Oeaeente Dat de inlevering der itembrieQes door de kieageregligden in de ter vergadering aanwezige stemboa zal aau aogeo des voormiddaga tea elf ureeo voortduren tot dee naoiddagi ten een ar na welk lantitgemeld uur geeoe etembillrtten meer aangenomen zullen worden dan van de in de taal tegen woordi K kiezen zullende oniaiddelijk daarna net deopeniag der billetteo woiden aangevangen Dat aan ieder kiMgeragligda oht dagen voor den dag dtr verkiezii g een tembiUet lal wwdeo bezorgd en dat wanneer eeoig kiezer geen atembillet laogt habbrn ontvangen hij zich tot bekoming daarvan ter plaatatl ke Soeretarie zal kunnea varvoegen Dat de lijat der Kieageregtigdca zynde ig di ter zake van eenig bedrijf van handel A bbciekwelen in bet pateutivgt tot eene booilaam van zea gulden en booger zgu aangeslagen van heden af ter Ge meenteSecretarie tnssohen des voormiddag 10 eo des namiddags 1 ure Ier lezing ligt 0 t betwMaa gen die l§st hattii di 4ea klager hetzy di andere ingezcUaeti btttmSieA V Borgemeester en Wethooderi ichriftelgk moeten worden ingeleverd vi5dr of op den 9 November aanstaande na welk tijdstip geen bezwaaisehriften meer in aanmerking lallsn komen Gouda den 29 October 1872 Bmnraneester en Wethonden roo o nd De Secretaris De Burgemeester DaoooLaiTKB Foktouv tanBkboin Ucendookii BUITENLAND Bttltenlandsch Overzicht Een geheimzinnige sluinr hlgft het FranschEn gelsobe handelstrsctaat omgeven Terwgl de Agence Bwm uit Versailles meldt dat men elk oogenblik ttit Londen het bericht van de onderteekening erwaobt leest men in ilu Daily Nem dat men het in welouderriohte kringen onwaarschijnlijk acht dat met het oog op den stand der onderhandelingen over het handelitractnat dit vuur veeriieu dagen onderteekend zal kunnen worden Bovendien teeat men in de Engelsche dogbhideu een korte mededeeling omtrent een onderhoud hetwelk eene deputatie van de kamer van koophandel van Manchester met lord Granville Doodsrdag gehad heeft De dtpulalie bekhiagde zich vooral over den proteotiooittischen geest dien de voorstellen der Franiohe regeering ademen en hoewel de minister de deputatie hoogst voorkomend ontving is bet niet waorschgaluk dat sü er in slagen iid het laruf geheel naar bare wanschen vwanderd te zien zDoala o a tke Daily Ntm s dirijfk Aan de mogelgkheid eener gedeeltelgke wütiging wordt door d ÏSogelacba pers dus nog niet getwgfcid Bg de tweede verkiezing voor een lid van den Farijschen gemeenteraad in lüt qoartier des Halles welke Maandag plaats had werd de radicale oandidaat Lamouroux met 1300 stenuneB meerderheid gekozen Men is het te Berign nog niet eens wat er van de wet op de Kreisordnung in het heerenhuia zal wolfden De veranderingen nu reads in het ontwerp gebracht maken het onaannemelijk zoowel vour den landdag als voor de regécring en het is hoogst on en op den ministar van binntn dsi he Uèn graaf Ëttlenborg die de wet kraohti bad mooten verdedigen ëh b V dreigen nut A aatalag deels op de liborale heeienbuialeden di Ams geWeven zgo bet aftreden voa graaf Enlwhrg wordt kier met den vol dtr wnt in ilm ada RiO md Audeiea ecbtw meenen dat de regcma Mcen de eiodbeslUsing krachtiger zal handelao üisht de mo uit Varzin zich doen hoorvn en iu 1 oiod d aak nog zal terecht komao Volgens da ln ZeU heeft keiier Wilhelm eergisteren af eau Mdiêatie bat boreal van bel heerenhuia reeds op IM gemoad gedaikt dat hil hel tot sUnd komen n de vet mm H ki en wil Uen spreekt van een puii lili van aantal leden vap den laoddaf waaachyaigk aiel meer dan een bedreiging if deu voia na kst bedanken vo r bon maadaat Voor goed verloreo is de wet Mg niet bat warenhuis heeft looab meu weet hel ncht van aaeadement ia men hier awt d ltfe herschepping van dr wet klaar daa gaat h t oaMkrp terug naar den landdag hier zal Bien bgaazoMw uitzondering de Troegera lezing heralallei ef hat tHsiaakuis lal op niouw oao h t wyzigea kaaien gaan i D4ittgdstip echter zou de r geeriag mt haar ptasAs optreden Wg zullen dea loop d uak afw ae ttai i de regaeriug sehgnt met d i landdag de wat la iUw doanatteni vooral met bet oog op de aH iiiiMiitaaoogfe Mtiliugao d utw ril vuu ét it het sehooilaauéht eus wU g diatridtsbsttiiieB hebben waarop ig vertratlweB kan aa die maar populair zijn don de oude ambachtsheerlijke middeleeuwschc insteUiugeu die het volk alleen kunnen bewegen Mu naai Amerika te verhuizen Van zekere tgde i verbreid dot sa dan jovgsten briof door den biasoko van ErmeUod aaq den minister van eeredianat gertmden w uitatcht ia onistwn Of eene minaelgka overeeakomat tussohen de regeenng ea gesMldeó bissokop Dit veigdgk zou in de erste plaats betreffen de galdelgke qoaealie Was dia eenmaal bqgelegd dan zou de weg zijn gebaand om ook t t bësleohting vso bet gerezen conflict te geraken Men verneemt nit goede bron zegt de Bankmul Und Zeit dat de regeering ta gte fetal er toe tol orergaan om verder in achrifteluke aanraking te komen met dien bisschop over het betwiste punt Zij zal eenvoudig afwachten of de beer Kreaentz bet geraden aoht den weg van rechten in te alaau om zgn eisoben te doen gelden AMEBIK A Lang heeft de Alabama qoaestie de aandacht van het publiek beziggehouden Een kleiner geschilpunt was er bgna door vergeten We bedoelen t grensverschil tusschen EngeUnd en Amerika wat betreft de juiste Ign van afscheiding ten Zaidwesten van Britsch Colnmbië Vóór een halre eeuw stelden de Vereenigde Staten van Amerika Engeland eenige eischen met betrekking tot de eilanden en havens bij Britsch Columbiè Die eiichen waren gedeteltelgk gegrond op t verdrag van 1819 met Spanje gedeeltelijk op zekere ontdekkingen van Vancouver in 1792 Wat de ontdekkingen betreft hfeell Engeland steeds ondfir rechten die van Amerika toch dateereu eerst van 1788 terwijl die van Engeland tot Drake Cook en Berkin kunnen warden teruggevoerd Toen nu in t begin dezer eeuw de grcnslgn een twistappel werd tussche beide Staten werd bü bet tractaat van 1818 bepaald dat de zaak tien jaar zou bigven rxKMls ze was Die bepaling werd in 1827 hernieuwd maar voor oiikepaalden tgd Zoo bleven de zaken tot 1816 toen zij oorzaak werden van politieke agitaties in Amerika Bjj het toen gesloten tractaat van Washington werd naar men meende alles definitief geregeld Daarbij toch werd bepaald dat van zeker punt op den 49 graad Noorderbreedte de grenilgn tutaoheo de liadea mi Hare BritMihe MiLJcsteit en die van de Vereenigde Staten west waarls zal worden Tervqlgd langs dien 49 graad tot het midden van het kanaal dat het vasteland scheidt van Vaiioourers eiland en van daar zuide Igk door t midden van dat kanaal en van Straat Fuc naar den Stillen Oceaan Ongelukkig echter schijnen de diplomaten van 1846 niet goed op de hoogte geweest te zgn van den geografischen tocataiid Niet één maar drie kanalen ija er tnsschen Vancouvera eiland en het vasteland van Amerika te vinden Want de ligging is deze Van t Amerikaansch raatehuid westwaarts uitgaande vindt men eerst straat Rosario die genoemd vasteland vau een groep kleine eiUnden 8haw Ohcaa Lopcz Waldroo Blakeley en de de Catur eilanden scheidt Daii volgt het eiland San Juan dat tea oosten bivTensd wordt door t Doufilas kaiiaal en ten westen door t kaïaal van Haro dat de scheiding tusschen San Juan eo t westelijk gelegen Vancoaters eiland vormt t Is ongeveer dezelfde geographische toestand als die vaa Sent Groole en Kleine Belt met dit onder ekeid dat bg de toegangen tot de Oust7xe de gewaoute aanwgst wat het boofdvosrwater is terwgl dat bg de waterwegen in qofesti niet zoo duide k is Waar loopt au de grens P Amerika beweert door het Harokanaal EugeUnd door straat Rosario Al spoedig werd men t daarover oneens ja in de jaren B5 en B9 scheelde t weinig of t was eea easus belli geworden Van t butste jaar af tot be den was dan ook SaurJi u loowell door Engelschen i aU Amerikanen bezet Bij t verdrag van WaAingtou aii Mei 1871 werd bcslotM de beslissing aan een scheidsreohter i te drstfen PartÜM kozoi den Dnitschcn keiser T Ijs éltt door eeu eommiasie van rechtsgeleerden endeskundigen liet iuUchten Die commissie was sa engesteld uit Grimm vice president von het ho gerechtshof Goldschmidt lid van het oppethandela gerecht te Leipzig en Kiepert professor te Berl t Is bekend dat de keizer heeft beslist dat Amerikade bepaling van t verdrag juist heeft geïnterpreteerd n dat de bwloelde grcnslgn loopt door het midden fao t Haro kauaal Door die uitspraak komen San Juan en de archipel van kleinere eilanden aan Amerika t Is eeen groot terrab in het geheel ongeveer 170 vierkBite mglen eo heeft in zekeren zin geen groote waarde Alleen uit en stntegjsoh oogpunt wordt t bezit van SanJuan van gtwicht t aar4oor todi krijgt Ame rika een tegenwicht over Vaacouvers eilana en is zoo noodig meester van de voornaamste toegangao naar Britsch Columbiè Wij vertrouwen echter dat de vriaodsohappelijke verstandbottding lassohen de beide zusternatiën niet zal worden verbr9ken Dat beide partijen in de scheidsrechterlgke beslissing berusten blgkt ook uit het feit dat na afloop vau het geschil de gezanten van beide partijen elkaar met den uitslag hebben gelukgeacnscht Zoo is daa weer een volkenrcchteIgk geschil uit den weg geraimd en wel door arbitrage een middel tot alechting van inteinationalo geschillen dat naar wij hopen meer en meer in t moderne volkenrecht zal worden toegepast BINNENLAND W rf GOODA SI OCTOBIB Morgen neemt de winterdienst op den Rhgnspoorweg een aanvang De uren van vertrek en aankomstder treinen naar en van eenige stations vinden onzelezers hierachter jVUe treinen naar Amstetdaa looipen over Har meien Het was te denken dat bet voorstel der plaatselijke Sehooloommiasie alhier buiten de gemeeUte de aandacht zou trekken en besproken wordeo Wat ons daaromtrent bekend wordt enllen wg under de oogen onser lezer trachten te brenjien De redacteur van het Soicotilad de heer J Versinys deelt in Nr 4B de bekende missive van de Schoolcommissie aan den Baad mede en gaat don aldus voort