Goudsche Courant, vrijdag 1 november 1872

Maar oiuc aetiiiiy toiitbroekt ni dit stuk ual I men er iu de eerste plaats in o kt de Comm heeft n 1 met getracht gronden voor haar verzoek aan te voeren Op 12 a 13 iarigen leeftijd zijo de leerlingen gewoouiyk ryp root h t beioekeu eener h b 3 tot dien tijd moet er dus gelegenheid ïÜii lager ondertvus te gemeten Ueusclulgk is het ook dat de leerlingen dart de beginselen van het Pransch kennen en in zooverre moeten zij uitgebreid lager ouderw js kunnen genieten Is daartoe de gelegtnheid dan is dunkt ons voldaan aan de eisehen der wet op het 1 oud voor elke gemeente waar een £ t b s is en dus ojk voor j Gouda Wilde nu de Comm aantounen dat de oprichting wenscheljjk is vah een school waar drie vreemde talen en w sttinde ouderwe eii jWurden dan I had zij moeten doen len waarom de h b s voor dat doel niet geschikt is Zij had zich daarvan niet mogen afhelpen door te zeggen dat zij zich niet j vermeet een oordeel uit te spreken over het Middelb Oud in Gouda of elders gegeven Zij laat daarop echter volgen dat het M Oud voor vele leerlingen te breed zou zijn Maar tiet de Comm dan niet dat ïg een school wil oprichten die even breed i als de ï rersie jaren der h b s Op de verlangde school zouden toch ook aardrijkskunde geschiedenis Nedcriaiiclach enz onderrtezen worden In breedte zouden dus de i eerste jaren der h b 8 niet verschil Icii van de school door de Comm verlangd Maar zou dan alleen het breeder ond in de derde klasse wcnschelijk maken dat er een uieuwe school opgericht worde Dat is niet denkbaar 1 Comm zegt niet dat zy meent dat het ond aan de uieuwt school itter zou zijn dan aan de h b s Pat is ook niet te verwachten van een school Maar onze overtuiging verlangt dus de Comm een school waar het ond nagenoeg even breed zal tyn als aan de h Xb s doch waar zeker het gehalte van het onderwas en niet de geldelijke opoiTeriugcu die de Comm wil maken zou achterstaan bg dat aan de h b 8 Zeker meer dan afdoende redenen voor den Uaad om het verzoek der Comm niet in te willigen Dat de Regeering met Zulk een nieuwe ohool vrede zou hebben is leker niet te verwachten De Comm beroept zich op de Inspecteurs vau t hger ond Uit het aangenaaide blijkt echter niet duidelijk of die heeren hetzelfde willen als de Comm Zoo ja dan zien wij verlangend naar de motieven uit Volgens de Comm vormen de Inspecteurs ran t lager ond het meest bevoegde collcise uit den lande wjj zouden z en dat er nel andere liecrcn z J even bevoegd in dezen te oordeelen als de Inspecteurs van hel lager ond en ouder die niet minder bevoegden zijn er vele die het gevoelen volstrekt niet deelfn Tegenover plaatsen als Tiel kan men enige andere stellen waar met de oprichting itfh b s het uitgebreid lager ond beperkt is lot Fralïsch en leekenen Even verkeerd als on nh de hundcUvijre te Tiel voorkomt even afkeurenswaarüg isuaarouze mecning hel verzoek van de Goudsclie Commissie Ëenigeu tijd gefeden had te Oorinchem plaats de jaarlijksche Algemeene Vergadering vau het Vrou reuComitc van het Roode Kmis Het doel der Vereeniging is 1 In tijd van oorlog hulp te verleencn aan zieke en gekwetste krijgslieden 2 In tijd van vrede werkzaam te zijn tut verbetering der zieken vcrpleging tot het verleencn van hulp bij epidemicn en rampen tot het ajniuoedij en en oudersteonen van alle pogingen welke worden aangewend tot leniging der menschelijke ellende De zaak der ziekeu verplrging werd in de vorige Algemeeus Vergadering aiet helauiïstclliug beaprokep Art 4 lett i van het Heglemrnt docl gebNk aan geld als eerste hinderpaal wns oorzAak dat hiervttor geen pertonea komleii worden aangeaomen OB op koeten van bet Comité e worde opgeleid in eeat uitgebreide Zieken Innbfating in eene der grooteie steden van ons land laaiddela ging het Comité voort ingevolge art 4 leit J van het Reglement hulp te verleencn aan Igdeade sladgenooten welke niet iu termen vielen oa bedeeling van het Armbestuur te ontvangen noch in het Gasthuis konden worden opgenomen Deze nerdeo naar hunne behoefte ondersteund mits zij Toonieu van eeu Certificaat van hun Geneesheer de hnli vap hat Comité iuriepen Miet alleen verkwikking nau kranken geneenniddelen eu verbaudmatei iuil miiat ook gepast voedselvoor herstelleoden en twakken werden duor de zofgvan Bestuurdere sen naar het vermogm van het Comité Uitgereikt Spoedig uogtuus bleek het dat de beschikbare gelden met lang meer tix rcikend zuudtii zijn Het genomen woidt n Gebreken eS leemten waar diébestaan moeten langs den minnelijken wegvereffcaden aangevuld worden het verdiende loon moet meerproductief gemaakt worden door cooperative winkelvereeBingen op te richten dit was het program vandezen wcrkmansbond Enkele ptintea werden aangevoerd om zondagsroet te verdedigen en ten slottewerd tot deaUieiuing in het lidioaatscbap Qitgeijoodigd f fl e Voor de arrond rechtbank te s Hage stond gisteren terecht iekere W beschuldigd van een sergeantB br jvfr van het r grenadiers en jagen arglistig eene som van Ï800 te hebben Ontvrfemd De sergeant had deze som ontvangen van den kapitrinkwartiermeester om eenige betalingen te doen Hg was eenige leveranciers niet te huis vindende in koffiehuizen ganan en dientengevolge beachojikeu geraakt W liSa hem ontmoet en deu raad gi gcven met hem mede te gaan daar het te laat was om naar de kazerne te gaan Hij bracht hem in eene slaapstede waar ïij beide nachtverblijf hielden W ging des morgens weg en de sergeant ontwaakte eerst op den middag maar miste toen de hem toevertrouwde geldswaardan Eenige verkregen aanwgzingeu volgende vond men W in zgne woning die echter ontkende iets van de zaak te weten ma ir daar hg zich gliiigs verwijderde naar het privaat deed men verder onderzoek en rond men hem in het be it van ƒ 147 terwgl later nog in de zoldering van die plaats 2000 werd gevonden Door het openb ministerie werd zgne veroordeeliug geeiseht tot gfi vangenisstraf van 2 jaren De sergeant schrijver was door de militaire autoriteit voor zijue achteloosheid met 8 dagen provoost disciplinair gestraft De Standaard meldt het volgende De synodalecommissie der christelgk gereformeerde kerk heeft eenuitvoerig adres aan den koning gericht waarin dachristelgk gereformeerde kerk met bescheidenheid maar tevens met den meeaten ernst Z M verzoek dat bet haar behagen moge zoodanige wijziging inart 194 der grondwet en diensvolgens ook in dewet van 1857 301 n 103 te brengen dat deleden der kerk meer din lUO OOÜ van s koningsonderdanen en eu nog veel grooter aantal eeusgezinden met hen én materieel èn zedelijk in dezeltderechten eit v gheden deelen mogen als andere van s Konings onderdanen genieten en hun grondwettigzijn verzekerd Volgens de Qron Ct zou de heer W A Schotten Ie Groningen conoessie hebben gevraagd om een tweede brug over den Oceaan te slaan n wel tusscben Rotterdam en New York tijdelgk tusschen Vlissingen en laatstgenoemde stad net schepen von ongeveer 4000 tonnen inhoud Oudersajieiden ftAxikaaten t Utttageaboedt heb ben aan het monopolie der eigenaren van steenkolen pijnen den oorlof verklaard Zij hebben de vhren 9ndar hunne etoomkHelt met geringe kosten doea tveranderen eu stoken thans met voordeel Holls n d se ha t en Naprdbc4baiitschen turf De lieidsclie doktemipiaesflB waarvan in de rorlga week inededeeling werd gedaan is hedeij bij het Frov Gerechtshof ia 2uia Halla d htCmdigd Het Hof he eft hel vonnis der Leidsohe rechtbank vernietigd doeh alleen voor zooveel de opgelegde straf van 3 dagen een ame opsluiting betreft omdat deze naar het oordeel van hel Hof niet in evenredigheid i staat tot bet gepleegde feit en de wet allestiiie 1 toelaat tegen dat feit eene geldboete uil te spreken Vervolgens op nieuw rechtdoende heeft het Hol Dr B W oan het hem ten laste gelegde feit schuldig verklaard en hem veroordeeld tot eene geldDoete van 60 of subsidiltire gevangenisstraf von 7 dagen De UiddtUmrgKht Ct wijst op de noodtakelpbeid dat de regeering een opvolger beaoeme in ds plaats van den op zgn vertoek eervol ontslagen in spectaor van het middelbaar onderwgs in de pro vinciën Vriesland Overgsaal Groningen en Drenthi dr W C H Staring Immers de kaer BoaMha ia onlangs benoemd tot lid en lacretaris der internationale commisHe van toezicht op de vervaardiging van de nieuwe prototypen der standaardnaten en getriehten welke betrekking hem van tijd tot tgd tot een langer of korter ver I blgf te Parijs tal nopen I San bigft als inspecteur sleelits over de heer Ste nParvé en de inspectie van alle inrichtingen voor middelbaar onderwqs ie lelfs tijdelijk voor dia inspeetaur volstrekt onmo gelijk Dezer dagen werd door eenige onder officieren van den hoofdoursus ta Maastricht eene aanklacht opge maakt tegen een htmner jakkers waarin de beschuldigd tvcrd van nalatigheid in het betalen van gemaakte scbuideu en in het teruggeven van geleende I gelden X 1 Comité ïiaa é on kt eg de Wergurining van het Houfd der üemecnte tot het houden eener collecte Een 8tal hecreu vooiafgegaan door weesjoiigeus uit de belde Gestichten verleenden welwillend hunne hulp in de uiaaud t brunri lot het doeh der bedoelde iuzauietiug syicpathie bleek echter by sommige in foui rs ijiu Goroum nog niet zeer groot te zijn t weUj waarsdhijnlgTc moet worden toegescbrc veii aan otAekeudheid met de rerriehtingen van het Comité en het vele goede reeds tgdens de pokkeu epidemie door hetzelve aan meoig ong lukkig geziu bewcien Slcohtj ƒ Ï60 mocht do sfjiaalcollecte opbrengen Het Bestuur liet zich evenwel niet ontmoedigen maar ging voort zich met deu nood der lijdenden te bemoeien ook al ontmoetten Bestuurderesseu vaak ondank en teleurstelling bij de armen of miskenning bij de rijken Van Maart lot S emb r werd door het uitreiken van bons verstrekt 1 0 kilo rundvleesch 8U kilo rijst Ti liter meU 2000 eieren 80 kruiken bier voor H aan brood koffie thee zeep ent eu nog ruim 30 aan contanten terwijl voor verbandmaterieel werd aangeschaft en uitgereikt 1 bandage l houten been 1 heupvcrband verder ten gebruike gegeven 1 bed ezel en 1 ziekenstoel en nog verstrekt 4 kalTen bedden I deken pluksel linnen iwachlels flanellen hemden en wollen sokken Nog zgn aangeschaft 12 mans en vrouweiiheniden 12 lakens en 12 kussensloopen 3 Irrigators 3 waterflesscheu en 2 linken bakjes Op aanvrage ontving hei Comité vau het HoofdComité een groote maud met benoodigdheden uit hetCentraalMagaiijn beuei ens bij monde van de Afgevaardigde Mevr Basting op de Alg Vergadering ie s Hage de vergunning van hit Hoofd Comité tothet toei asseu op ruime schaal vau art 1 lett d vanhet Reglement Op 16 Mei werd mede door tusschcukoiost van het Huufd Comité ontvaiigeu v nwege de Frausche vereeniging vau het Roode Kruis het Metalen Kruis met toepastelijk lint ter berinI nering aan de verleende hulp tüilehs deu oorlog van 1870 71 r Nnar aanleiding van een brief onlangs uit Hageontvangen vau het Hmfd Comité der Nrd Verrenigisg tol het verleeneu van hulp aan zieken engekwetsteu in tijden van oorlog Waarin sterk wordtaangedrongen tot het oprichten van eeu DamesCo mité hier ter stede io tijden van vrede j warden d Goudache ingezetenen nl noodigd om aau dia roepj tem gehoor te geven zooale men dat te üoriucheoigedaan heeft en zich daartoe aan te molden bij M A T van Meerten die door bovengenoemd Hoofdhituur werd verkocht hare stadgenooten te bewegen eene jaarlijksche bgdrage vau minstens ééir guldenaf té vorderen thaus met zooals vóór twee jare om weeaJm te veraorgen en te helpeft maar un jdaarentegen lijdenden lu onze naaste omgeving te 1 verzorgen en bij te staan die niet in de termenvullen in bet zoo goed ingerichte gasthuis verzorgd en opgenomen te worden 1 Die genegen zijn lid van het Comité te worden worden vriendelijk verzocht zich daanoe auu té melden bij boveiigsnoemde dame terwijl later een bestuur zal wordeu gekozen waaraan evenwel deze geen deel kan nemen uit hoofde van haren gevorderden loeftgd I Voor de vacante betrekking van onderwijzer op de bijschool aan de Hotte te Zevenhuizen is benoemd de heer W Westbroek bulfonderwijzer te üouderuk De heer M C de GraalT huofdoudenvijzer aan de openbare school voor gewoon lager onderwijs aldaar is op zijn verdoek eervol ontslagen nadat hij 4U 1 jaren die betrekking vervuld beeft De artoud rechtbank te Rotterdam heeft Dinsdag C H 16 jaar oud visscher van beroep wonende te Stulwgk vrijgesproken van de hem ten laste gelegde beschuldiging vau moedwillige verwonding Tot nd der Provinciale Staten van ZuidHollandin het kiesdistrict Middelharuis is gisteren b j deherstemming gekozen Mr G J Goekoop advocaatte Goedereede Te Amsterdam is door kweaken van Amsterdaa Aalsmeer en Naarden eene vereeniging opgericht dieton doel heeft de handelsbelangen der boom en plautkweekelrgen van genoemde plaatsen en omstreken tebevorderen Te Haarlem is Zondag 11 iu bet lokaal beneden het koffiehuis de Korenbeurs de bij aanplakking aangekondigde vergaileriag gehouden vau de algemeene Nederlandsohe werkliedeo vereeuigmg De zaal was geheel vol maar ei hcersehte gedurende ruim twee feb eene volmaakte orde Verschillcuda spreketa I volgden elkaadet op ten einJe den toestand van den U dwerksman als onhoudbaar te schetsen Maai totr veroetering moeten zoo meendeu zg goeue wcrksta I kingen en nug minder onderlinge opruiingen te baat Deze lÈinklacht die door twee onder odlcicrcn opgemaakt en nog door 14 andere onderteekend was bedoelde niets minder dan de verwgdeciug van den beschuldigde van d$n cursus Na een nauwkeurig onderzoek der olTicleren instructeurs is dié aanklacht gebleken zeer overdreven en gedeeltelijk valsch te tijn Zoowel de beschaldigers a s de beschuldigde zijn door den commandeerenden officier streng gestraft Men meldt nit Moerdgk dat aldaar eerstdaags door eene Commissie afgeroardigd door het provinciaal Kerkbestuur van Noord Brabant een onderzoek in loco zal warden ingestrld naar de handelingen van den predikant dier gemeente naar aanleiding van twee klachten bij grnoemd bestuur ingekomen De eerste betreb duopeweigering de tweede betreft hetzelfde fe t en persoonlijke beleediging op den kansel Dat op sommige plaatsen de dagloonen uiterst gering zgn daarvan levert het volgende een bewgs op In het dorp Oosterwulde verdient een arbeider die van tonsop tot zonsondergang met twee nur schoften moet werken tegenwoordig 60 ets per dag Hoe korter de dagen wprdeu hoe meer bet dagloon inkrimpt zoodal bet dagloon van menig arbeider tot 30 els daalt Ken industrieel maakt inde 7Vi e een een ondig middel openbaar on 60 p o te besparen op het er bruik vnn den steenkool Het is voldoende zegt hij om stukken krijt in den vuurhaard te plaat eu Dit krijt door den steenkool verhit verspreidt zeer veel warmte tonder dat er iets hinderlgn t tevolg van is Koloniën OOST INDIÉ Tot ons leedwezen egt hel Nieuwe Bat Handel blad wordt in particnliero brieven uit Dell van 29 Augustus jl het bericht bevestigd dat wij aan de PtÉaKf Oaiette over eim éAe van oncé troepenontleerien In i en ons welvvilièud ter a gf verstrekten brief leest men Met de BaUkkers is het weder geheel mis De vrees van de planters dat de eiviele sa iilitaire autoriteiten zich weder doorde Battaks zooden loten om dun tuin leiden is helaas bewaarheid geworden Onze troepen hebben een nieuw éohoe geleden Weder hadden een paar panghoeloe beloofd de beide Dato s uit te leveren en daardoor hebben de laatsten ern uitstel verkregen voldi ende om zich van de vroeger geleden vcrliezeu te bei stellen en zich beter voor te boeiden Men schijnt overeen gekomen te zgu dat na verloop von zekeren termen onze troepen naar het gebergte zouden oprukken om de panghoeloes te ondei sieuucn Geenerlei waarborg voor de oprechtheid van die hodfilen gei raa d hebbeude liep men in dtti strik Vaii onse troepen rukten 160 sommigen zeggen Ï06 man op die zeer spoedig begroet werden met een hevig giweervunr uit een nieuwe zeer kunstig versterkte en voor bet oog geheel verborgeu beiitiiig Er vielen 4 dooden waaronder een oflicier men erkept voorts dat 12 man gewond werden Hier loopt het gerucht dot dit getal nog verkleind voorgesteld is Oiue troepen zouden verder de beuling nog genomen en dimrin een nacht gebivouacqeerd hebhen Zeker is het dat zij met spoed terugge trokken zijn De gcz ighebbcndeh moeten of volstrekt niet op de hoogte v n den stoat van zaken geweest zijn of zij zgn door geheel onjuiste berichten mis leid Men spreekt wel van geheime bedoelingen die bg dit allea in het spel zijn en verspreidt zeer gerust stellende mededeeliugeti maar wat legt dat tegenover feiten fThons wordl een gedeelte der troepen die het eerst hier van Blonw kwamen beoevens 126 gewonden en zieken naar die plaats teruggezonden Ook spreekt men van het vertrek der marine troepen en wel naar Atjin Wat moet dat brteekenenf Hier igo thans eer meer dan minder troepen nood ig Men begint toch reeds met het intrekken der detachemrntep die op eenige ondernemingen ter harer verdediging gestationeerd waren De eerste font waa dat men ons te weinig troepen zond Wil mtn nn weder iu die fout vervallen Of poogt men den indrok teweeg te brengen dat alles in volkomen orde is en men zich veilig antf Men slaagt dan wel teer on IuttTs Aumn kat het gebenrde wekt in hooge mate nienwk otmiet in alle geAioedereo al eemt men teer geheimzinnige allures aan alsof t geen plaats vond rooraf berekend was en de zaken ititmuntend staan irKr inllen op verschiUeade plaatsen drie bentings worden opgericht elk met 60 man bezet Maar waartoe Ik begiu te vreezen dot deze expeditie telkens uitgebreider dimension zal aannemen eu nog zeer lang kan dnren Voor de Batals et huliB Jebki moet men zeker ontzag hebben zij geven den strijd niet op maar ontwikkelen steeds grooler macht en trekken partij van de ervaring die zij opdoen De koelies houden zich zeer rustig Naar wij vernemen zyn de soldaten die vanDeli herwaarts vervoerd zullen worden lijdende aangezwollen voeten en diarrhea Op Deli zelf achttemen den toestand onhoudbaar indien er geen versterkingen werden gezonden B H Met de ITiUiam MacHnnoii zijn 00 koeliesvan Deli Blhii + t ftigsekeerd Men schrgft ons voorts van Siouw dat het stoomschip Brmbteh daar blijft waarschijnlijk om nieuwe troepeiiversicrking welke men daar viin Batavia voor Dell adhl over te voereh Het hospitaal te Riouw is opgevuld met gewonden en zieken van Deli komende Ook zou daar een officier tot de expeditionnairemacht behooreude zijn teruggezonden die naar menzegt wegens onachtzaamheid op zgn post moet terechtstaan Wij willen hopen dat dit eene onjuiste mededeel ing is N B De opium aanhalingen ziju weder met eene en welvan zeer belangrijken aard vermeerderd Men zal zichherinneren dat den Sden deter op Kemaijoran eene aaiilialing plaats had Men vond toen slechts 150 thails opium bij den Maleier een Benkoelees diegearresteerd werd De adsistent resident liet daar deiiaspormgen voortzetten Heden sisagde men er indrie eiiorine blikken bossen met ongeveer 1250 thailsopium ii den grond begraven te vinden waar ande herkomst wet niet twijfelachtig is maar wellichtmocilgk te bewijzen zal zijn N B U Laatste Berichten Madrid se Oct in de zitting der Cortes washet voorstel des heeren Sagasts oan de orde om hetMinisterie in slaat van beschuldiging te stellen Zorilla zeide dat hij geen Kabinets qsaestie wenschtete provoceeren Hg zal tegen htt voorstel stemmen en raadde zyne vrienden aan zijn voorbeeld te volgen Er werd met 124 tegen 104 semmeo besloten hetvoorstel in ovenvegiug te nemen New York Oct Tengevolge van het rziH k van den Kronschen gezant heeft Grant het ujtvaardigen zijner proclamatie verdaagd waarbij Went vostgeaUld datérn diffeMntieel recht vaa lOpemeat zou worden geheven van koopirareu die aangevoerd worden met Fronsche schepen uit andere landen als Frankrijk De epidemie onder de paarden duurt vdort Het verkeer wordt daardoor beleinu erd Gojnbinnen 80 Oct Vogcuaofficieelemcdederleeling is in de nabijheid v ni Jobaiml berg de eholera nitgchroken Ëanige ter eful en hadden plaats FeStb 30 Oet De I esthér Èóyd logenstraft het bericht van Bk Pr dat Hongarije eene leening vun 100 millioen florijoen zal sloitcn Tot dasver hebben te l e itli 94 gevallen v in cholera plaats gehad waarvan 27 raft doodelijken alloop Van it soldaten éie gelijktijdig door die ziekte waren aangetast zgn 5 ovenedcu Vergadering van don Gemeenteraad Dinsdag 29 Oilober Tegenwoordig de heer van Borfiea fJaeodoora voorailtcr en al de leden bibalve de bb Lujteu en tan Straattn die kennis hebben gegeven verhinderd t sjjn in het bijweeen dir vergadtiiag De notulen der vorige vergsdering irorden gelezen en gearreatuerd Zijn io komeni eeae miaaive vaa hb Qedep Staten deaer provincia houdende goedkeuring vaa do Rkaniag der dd schgtlerij overden jaru 1871 Inform een van dexBlfdcn houdende gosdkeoriag vaa do begrooting der dd echultery over 1873 Inform een verzoek vaa de pi schooleomnfssie voorstellende fcna wgzigiug vsD bet reglsmeat bctreflead de atoodacbolea Ter viaio ecg adres vao den hdcr C O vaa de earde nruekcnda een atokje groads ter vergrooting van het kaoloor der raderloot wordt gestold ia InBdea der commiarfa van hkrieagl i een adrea van U S Cats verzoekende in hour te mogen bebben een gedeelts vaa het vischboiaje naa de viaokmarfct Geateld IU handen vaa de eommiaaie vso fubneage een adres van den heer i Jaeofaa kapelmeeater der dd Kholterg verioekeode verhooginf van traotsravnt tot 600 u handen van B eo W ten fine van bericht enz o vooratel van B o W trr rcgeliag vsa fcet aimbcstunr der opgeheven gemeente SUin om namelijk 4 5 der fobdaea af te ataan aan Reeawijk en 1 b sM Bonda en het behair op te draceu au B en W dier ibeide gemeenten De eoonilter deelt mede dat benoemd ja tot zettere der be aAiagea do bk J B vaa Cats 1 Dn ar eu H F Kokmaoa 1 Aan do orde is 4 1 Ben voorstel tot vaststelling der bezoldigi r van de wachtera aan de bascnIc brUKgen op de Haven De heer Westerbsaa brenit bezwaar in tegen de vaatstolling omdat nog niet bepaald is welke brug mep boowoa ui Ds hur Kranrabnrg wil tt VKkeoging der bnoldlying vaa deu wachter aan de brog legcnorer da Mladerbrucdetssteeg uitstellen omdat er ajirake ia vsa een noodbrug De beer Kiat verecoigt cicb met dit pevoeleu Ue heer Meaaamaker ia ook voor aitstel Da voortitter verdi digt het vooratel Eerat wordt ia atcmmlBg gebraebt ds verhoo ing vaa ds beioldigiag vaa dea aektar tegeaover de Koodgodsteeg wordt die aingenoniea met 12 tegeo 2 atemmea die van de bh Droogleever en Saaiaom Bij de stemmfogoverde bezoldiging van den brogwaehtsr tegenover de Miaderbrocderaateeg wordt bet vooratel verworpen met 8 tegen 6 stemmen sijnde die van de bh Viroly Kerny Prince Bueboer Post Drost en de voorzitter 2 De wijziging der ioatractia tan den beelmecater der beido gaatbuiaea en der verordening voor bet bcatuur dier gesticbteo wordt goedgekeurd met algemeeiM atemmeo De beer Droogleever verlaiij t ao ecbter nog eeoo wijziging voor te stellen namelijk om den beelmecater te verplicbten c q den vroedmeester te vervangen ingeval bij door ziekte of andere wettig beletsel verhinderd wordt lijoe funetiéa ts vervullen De heer Prince ondersteunt dit voorstel De hb De beer Kranenburg wil in bet belang der tngesetencQ juiat twee peraonen benoemen Na wordt het voorstel van den heer Dro ylecver geformuleerd eo ook dat van den beer Kranenborg om de betrekking ran huetioecster diT beide gastfanTZcii en die vao atadavroedmceeter niet te vtreenigpo in deu zrlfdrn persoon Belde worden in stemming aangenomen met 8 tegen 6 at zijnde de bh Viraly Ri my Buehner Ucsaemaker Straver ca de voorzitter n beer Measeaiaker ateli voor de bezoldiging van deu beclmeeater d b g te verboogrn met ƒ SO eu te breagcn op ƒ 300 De hier Droogleever en de voorzitter verklaren zieb daartegen om vereeblUuade redenen en wordl dit vooratel verworpen met 11 tegen 3 atemmcu de hb Rrmy Messemaker m Bocbner Nn worden nog twee kleine wijzigingen goedgekeurd met algemeene atemmau Hierna wordt benoemd tot beelmeealcr der beide gaatbuizen de beer M Spruljt Tot stadevrotdmecster wordt benoemd de beer dr F H G van ItcrsoD Tot hol ionderwijzer aan de burgersekool voor jongens woedt benoemd dr beer W J Odé Na maehtigiog ter uitvoering zonder reaumtie eindigt da vergadering INGEZONDEN Mijnieer de Rednctenr I De raad dezer gemeeuU heeft iu zgne zitting van den 22sten jl bet voorstel tot vermeerdering viin bet saloris vsn den Kapelmeester der dd Schutterij alhier niet aangenomen Dit was voor mg en voor velen in deze gemeente zeer smsrtelgk Immers verscheidene ambtenaren viel het geluk ten deel dat httnle middelen van brsfaan ver ieterd werden Ba ik misgun hun dot geluk niet de tijdsomstandighe den wettigen die verhoogingeu volkomen Baar pgnlijk is h te zien lUt hetzelfde geluk a in anderen ontzegd wordt die er niet uimler aanspraak op hebben Ieder minnaar en voor il kenner der muziak staat verbaasd over de vorderingen die het mnzidc korps der Schutterij in korten tgd gemaakt hceft Het is olgemerii bekend men die vorderingen alhier oan den ijver en de bekwaauhclen van dén Heer Jakobs veischukligd is maar minder is het bekend dat de betrekking van den Kapelmeester niet alleen voor hem geene winstgevende is maar dat hij zich daorbg eene belangrgke opoifering getrroost dat zgn al iris onvoldoende is tot dekking der noodzakelijkste kosten Ziehier Mgnheer de Redacteur de rekening Be Heer Jakobs behoort tot het orkest von den Heer Stumpff te Amsterdam en moet door iederen dag bijna wwknaa tijn liij Leeft verlof bekomen om de betrekking van Kapelmeester alhier t aanvaarden doch omdat hij iedere week ce o dag moest atwezig zijn bekomt kg lOU minder salens dan vroeger Zgne reiskosten naar Goudabedragen per week riee versa ƒ t 46 tgna verblijfkosten ï te zamen iper week ƒ 4 45 Pit beifrag 5i maal genomen ia 231 40 voegt daarbg de korting van salaria 100 is ƒ 381 46 Zgn salaris te GiAda bedraagt 300 derhalv een te kort van 31 45 per jaar Ottic Kapelmeester die bekwaam en gverig is dio zich zeer verdienstelijk beeft gemaakt heeft ean na gatief salaria van 31 45 Kan dat Mag dat Mgnheer ds Bedaoteor Mag men zulk eene opoifering vorderen Van een man die geen ander vermogen dan zijne eapasiteiton bezit Hartelijk wenaeh ik dat de raad ren grondig oaderzaek doe naar bovenstaande berekening hf bc4c ike iti het voor den Kapelmeester niet mogelüi is lang op die voorwaarden zijne betrekking te behouden en dat er zeer velen in de gemeente eo daaronder vooral da Ui maziekanten der Schtttter j