Goudsche Courant, vrijdag 1 november 1872

Zondag 3 November jf 1872 N 1279 GOUDSCHE COURAUT Nieuws en AdverleDlJeWad voor Gouda en Orastrel en tÜB die hem niet gaarne couden missen dan hoop ill zal de raad zijn besluit kunnen herroepen en den rerdienstelijken Kapelmeester eene welrerdieude rerhooging Tan salaris toekennen Mocht U Mijnheer de BcdacteurI mün geschrqf waardig keuren het in uw reelgeleieu en geacht blad op te nemen dan zal V mt Terplichten Ekn niMNAAK DES KUNST POSTERIJElX De DIRECTEUR van het POSTKANTOOR bericht dat Tan af 1 November de ligtingen van de in de stad geplaatste brievenbussen zullen plaats hebben als Tolgt Op de Nieuwe Haven Op de Zeugstraat 6 ure s morg 6 5 ure s morg 10 26 10 30 1 85 u smidd 1 30 s midd 6 46 V a avonds 5 60 s avonds 8 20 8 26 De Directeur van het Postkantoor te Gouda D J A VAN KEUIJNE MARKTBERICHTEN Oouda 31 Oct Bij weinig handel was de stemming voor Tnrwe douw Tarwe puike Zeenwsclie 12 70 a 13 50 Mindere 12 r 12 50 Polder 10 50 a ƒ 18 25 Hogge puike ƒ 7 25 i 7 76 Mindere 6 25 a 7 Voer ƒ 5 25 a 6 Gerst puike ƒ 6 76 a 7 50 Mindere ƒ 6 60 a ƒ 6 50 Haver korte ƒ 3 70 a ƒ 4 6O l nge ƒ 3 20 a 4 Hennepzaad ƒ 8 35 i f 8 50 Ue veemarkt met gewonen aanvoer de handelwas iets trager Varkens biggen en rchapen vli Kaas Aangevoerd 6 partyen prijzen van ƒ 30 a 34 i Goeboter 1 S4 ik ƒ 1 64 Weiboter 1 34 i ƒ 1 44 g 6 NOVEMBER Oroote Kaasmarkt BurgerlUke Stand Ozbobem 27 Oct JoluBim Ignatisi ouden J I Dykm D en J vao W lt 29 JoluoDii oaders A I vandea Hemel en J koemant Teiiatje Jokaaiu oaden O Berlin CD C Nicuwland 0 E i iOKN 80 Oct C Ia Sorel 1 j 7 n Gebi wd 30 Oct H F Lnge en G DnlfngM A de Jong en A M Jongeling A den Edel en K Gordijn Ondertrouwd Dr O J A DÊ HAART E P J OBDUK Gouda 31 October 1872 Receptie 3 November Eenige kennisgeving ABVERTENTIËN Door Gods goedheid voorspoedig bevallen van eeij welgeschapen Dochter ALIDA va LEEUWEN ecbtgenoote van J A TRIJBITS J Gouda 30 October 1872 Benige en algemene ktnnitgeving Na een langdurig Igden overleed hedenonze geliefde Moeder en Bchawdmoeder JOHANNA MARIA STOOP Weduwe van denHeer ADRIANÜS STOLKER vak dk UNDT in den ouderdom van 75 jaren i Gmda D H vas dm LINDT 28 Oct 1872 Cs THIM Heden overleed na een langdurig Igden mgn geUefde Zoon HICOLAAS MESSCïTAERT SNELLEN in den onderdom van 34 jaren Gouda J MESSCHAERT 28 October 187Z Wed G G Siiellbs Volttrekt eenige kennisgeving 5280 Staats LoteriJ De TREKKING der EERSTE KLASSE l gitt den 11 November 1872 OPENBA RE AANBES TEDING JK BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn Toometnens op VRIJDAG den 8 NOVEMBER 1872 des namiddags ten één are in het Raadhuis aldaar b inschrgving AAN TE BESTEDEN Het maken van twee glas afslnitingen in de Armenscbool alliier Waarvan het Bestek en de Voorwaarden dagel ks den seondag nil iezonderd des voormiddags Tan 10 tot des namiddags 1 nie ter plaatselgke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf ter inzage zollen liggen terwgl de InschrgTings biljeUen op zegel geschreven geteekend en gesloten uiterlijk des namiddags ten Tflf ure van den 7 November 1872 op gezegde Secretarie moeten ingeleverd zgn y Mevrouw LIJDERUS Turfmarkt H 71 beveelt zich aan tot het geven van ZANG en PIANO LES BoekverkoopiHg GOUDA In het laatst van November 1872 lal deondergeteekende ten overstaan van een bevoegd beambte VERKOOPEN eene nette verzameling Boeken Platen Schilderyen enz Groote en kleine partyen knnnen op billgke voorwaarden nog worden bggevoegd Opgaven franeo aan tt D GRAUW Az te Alphen a d Mijn Zy die iets te vorderen hebben vaq of vei seholdigd zgn aan den WelEdsIen Beer J REDTTINGER te Gouda overleden woidenveicocht daarvan vóór dra 16 NOVEMBER 1872 opgaaf of betaling te doen ten k Qtorevan den Notaris Vg 1 FORTUUN DROOGLBEVER te Gouda Hg acte op den 26 October 1872 voor den Notaris MONTLIN te Gouda gepasseerd is tusschen de ondergeteokenden JOHANNES KORTENOBVER Senior en GERARDUS HOGENDOOM fiibrëkantea te Gouda eene Vennootschap aangq aan ten onderwerp hebbende het fabriceren en verkoopen van Garens Toaw Wringdoeken Singels Hekels en dergelgken alsmede het drgven van handel in Vlas en Hennep onder de firma G HOGENDOORN De Vennootschap gevestigd te Gouda is aangevangen 1 October 1872 en zal eindigen 81 December 1877 Beide Vennooten zgn bevoegd tot handteekeuing der firma voor alle zaken deze betreffende doch zullen door geen hunner eenige fondsen mogen worden ter leen of opgenomen of aan anderen ter leen gegeven of eenige borgtogt worden gepasseerd zonder beider toestemming van welke toestemming alleen zal kunüfin blgkeu door beider onderteekening van hnnnen eigenen naam onder eigenhandige bgvoeging der woorden voob db niMA De Vennoot KORTENOEVER of regtverkrggenden hebben het regt om dadelgk na de ex ratie der Vennootschap de zaken der firma voor honne eigen rekening en zulks te hunner ketize al dan niet onder aanhouding van den naam der firma voort te zetten Gouda den 28 October 1872 J KORTENOBVER f A r G HOGENDOORN Heden verschijnt de NIEUWE UITGAVE VAN DB ZELFBEWARING BBN Geneeskundig Voikshandboek OVEK DE OENBZING DEB ZKNUWVIIÜiLAfFING VAK HET LIGCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of bui tensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedford Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland ena Hg is dagelgks ten zgnen huize te consnlteren Wie niet bg hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefWisseliBg in de Hollandsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen gorden in het geheim en op veilige wgze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PERSONELLE onder zgn onmiddellgk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe af beelin n is door hem verkrggbaar gesteld bg den Boehhandehiar H A MEIJER N Z Voorburgwal over deMolsteeg te Anuterdam doch alleen op franeo aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 Ct en franeo per post 85 Ct de Fransche Uitgave voor 50 Cts an franeo per post 60 Cts Door het toezenden van 1 postzegels kan men de zelf bewaring diiect door geheel NederUnd van den Schrgver ontvangen SI= OOE W3K3 E2Sr Van OOUDA lUutr ZeveDh Moerkapelle 8 33 12 48 S l 8 33 Zoelara Zegwaard 8 88 12 43 1 8 S3 Voorburg 8 38 12 43 6 1 8 38 sGsAVENHAGK 8 83 9 23 11 33 12 43 1 18 3 83 8 1 7 26 8 83 9 63 Moordrecht 8 36 12 46 8 3 Nieuwerkerk 8 36 12 46 6 68 8 36 Capelle 8 86 12 46 8 86 BOTTZKDAH 8 36 26 11 6 12 48 1 S1 S M 6 88 7 28 8 8 9 66 Oudevater 7 lè 11 28 1 88 4 38 7 18 8 36 Woerden 7 18 11 28 1 28 4 88 7 18 8 86 Harmeien 7 18 8 30 U i 11 28 1 28 1 33 3 33 4 38 7 18 8 36 Uthecht 7 18 8 80 10 38 ll W 1 18 1 38 8 8e 4 38 7 18 8 36 AmsmedaM 7 18 8 80 19 38 1K18 1 33 8 8 7 18 8 36 Akmueh 7 18 8 80 11 28 2 88 8 36 4 38 7 18 Naar GOUDA vaa s 6 ATBNBAGE 8 80 8 10 8 10 40 l 8J 3 60 6 1Ü 6 30 8 Voorburg 6 36 10 46 3 56 5 16 e 3 Zoelerm Zegwaard 6 47 10 67 4 7 5 27 6 47 8 18 Ze enh Moerkapelle 6 57 11 7 4 17 6 37 6 67 EoTTEBDAM 6 35 8 10 10 10 46 ll BO 2 6 3 10 8 55 6 40 8 5 Cnpelle 6 44 10 54 12 59 4 4 6 47 Nleu erkerk 6 60 11 1 6 4 10 6 68 8 16 Moordrecht 8 58 U 8 1 12 4 18 7 Uteecht 7 35 8 40 10 46 11 4 12 48 1 45 6 6 50 7 80 9 10 Hameien 8 9 11 10 11 10 1 8 8 10 S 2 7 85 9 30 Woerden 8 6 11 16 5 81 8 8 Ondewater 8 14 li8 24 6 89 8 11 AHStXBDAll 7 10 8 20 10 80 11 10 11 10 1 80 4 86 7 6 8 46 Aemhem 7 6 9 5 11 31 6 40 7 16 COBHEBPONDEMTIfi Men vraagt oni of r eerla g van oazantwege btïacliouwingen i jn te Verwacbteo over M iMntel der Schooleornmilaie Ooi antwoord U ontkennend wij itaan lijnrecht tegenover het gevoalan dier CoMiaiMi aur hekbon na het Trooger Mwganllen gMa riMping met haar in diH aai te treden Gouda Druk m A Briakman BUITENLAND Billenlandsch Overzlcbt De oonatitntioneele quaeatiën blijven in de Franaehe bladen aan de orde ran den dag zonder jnUt aen stelliger orm aan U nemen Merkwaardig it het dat er geen prake meer ia van de vraag monarchie of republiek maar dat het dehat loopt over de middelen om de roorloopig republiek te remnderen in eene deCuiltere Allerlei denkbeelden worden te berde gebracht maar over die voorslelleli aehijuen de gematigde republikeinen het welhaait ééns te zullen worden de deSnitieie reetigiog der repobliek de rerlenging van Thiert preeidentaphxip voor 4 of 5 jaar de iuitelling van een viespreti deutKhap Er ie tprake van de vernnging van generaal Ciasey duor generaal C bauzy als minister van oorlog Niet tonder groud beweert men dat Cisiejr den ouden sleur volgt en de gebreken in de militaire admiuiatratie laat bestaan Lt Bie Public bericht dat bat paspoorten stelsel tusschen Frankrijk en Daitsohland tal worden opgtheven waarschijnlijk een gevolg van den maatregel door de Duiisehe regeeriof genomen om met gelijke munt te rekenen Ile t haudekverdrag met Engeland ia nog altgd niet esloten de beer Oixnne heeft den Ëngelschen minister mei edee d dat Thiers in 76 met al de Ettropeescba staten nieuwe onderhaodeliogan zal ope Den op deo gronüaiag van de Uriaven in Juli U vastgesteld daar iMt 76 al da baataanda vanlragen alloopea I e agitatie die da oahaadelbara oppositie van t beereuhuia ta Berlijn tegen de wat op de Xreuen aw jr veroorzaakt neemt toe Noch de inconstitutio eele aandrang des keizer noch bet aanstaand ontslag ran den minister Eulenburg kunnsa de kamer teKenhoudeu in haar sloopingawerk In de zitting welke op de audiëntie bg deo keizar volgde ign de meeat reactionaire amendementen aangeoomao giet eao vlugheid die duidelijk bewees dat da jonker aüa willen trotsaeren en niet roorocfflena zgn om zich door bedreigingen of raadgevingen van welke zijde dan ook te laten weerhouden Eulenburg beeft zgn ontalag gevraagd maar nog niet verkregen In Ikort het lot der wet ia beslist Zg lal verminkt en onder andera gedaante teruggezonden worden naar den Uudilag die ze zonder veel discussie in haar oorapronkelijken vorm zal herstellen Maar dan De Nord üeuUcie zegt dat alle constitalioneele machten het eens zijn omtrent de handhaving van bet wetsontwerp en dat als het heerenhuis in haar oppositie volhardt de qusestie zich weder in geheel andere omttaodighrilen aan baar zal voordoen Het oIRaiense blad zinspeelt niet onduidelgk op eenige nieuwe piirs maar om het gewenschte effect t hekomen moet die maatregel op groote schaal worden toegepast want de meerderheid tegen is gemiddeld 30 a 40 stemmen Hetzelfde blad voegt er bg dat de keizer zgn wenscb om de wet U laten doorgaan niet allren heeft te kennen gegeven aan den voorzitter van het heerenhuis maar ook aan een der meeat reactionaire leden graaf Bruhl en dat hij in deozelfden geest geschreven heeft san een der hoogste hofbeambten die inagelgks met de meerderheid gestemd had In het overige DuitachUnd hebben deze debatten een groeten indruk gemaakt vooral in het Zuiden waar instellingen als het Pruisische keeiohuis wil handhaven of herstellen sedert lang tot de reigetelheid behooreu Men verwondert zich over de eohterIgkheid der eerste mannen van den eersten DuitBohan staat Pmisen s tegenstanders doen er natuurlgk hnn voordeel mede Het belang van den Ugenwoordigen strgd tusschen de beide kamers komt vooral uit wannerr men op de gevolgen let Als ds wet op de Krtitordnmg valt knnnen de liberale ministers niet nanblijvfiij de provinciale wel die nan de beort ligt de duiiitien aan provinciën en districten de wet op liet onderwijs op het verplichte burgerlijk howelgk op de wettelijke verhouding tosachen kerk en staat wier indiening wordt voorbereid kunnen geen van alle uitgevoerd warden De rsMtie zal overal zegepralen Moge Pruisen voor zidk een omkeering behoed blgvenl Laten berichten melden de verwerping der wet op de Krritordnung met 146 Isgen 18 stemmen Ook de liberalen stemden tegen daar ook voor hen het ontwerp onaanneembaar was gnrorden Nadat in de crrgisteren gehoudeo zittina van het heerenhuis de feudule herschepping rsfl W wet op de KreisordHung waé a eloopeo verklaaMe de minister van biiineulandsohe zaken graaf EuMtbnrg de mee t conservatieve vaq ds Pruisisch miaiatert dat het mimaterie ten g fe it U voornemen om zijn ontslag att bieden daar een nieuw ministerie dezelfde taak te te vervullen hebben daarom zon het ministerie ovareenkoaiBttg den wensch de kouiiiga de zitting onmiddellijk sluiten indien de wel verworpen werd en ia een meuwe zitting dezelfde wet indienen De tlord Deuiidie verzekert dat het wetsontwerp op het Huigerlgk huwelijk dat in het mmisterie van eeredienst wordt voorbereid nici spreekt van het f caltatief maar van het verplicht burgerlijk hnwelijk De Itiliaausche Opinione zegt dat het Itsliaansche parlement tegen 20 Nov is bgesogeroepen Men meldt verder uit Kome dat bet gouvernement voor het einde des jaars aan kardinaal Antouelli opzichter der pauselijke paleizen het prachtig geschreven en versierd bewgs zal zenden van de jaarlijksche rente van 3 225 000 Orlnca op het grootboek der nationale schuld ingeschreven ten aaiae van deu pius zooals ds wat op da w a arbocgi vaaria nijtt Het u juist de som dm a pausen inkomen uitmaakte toen hg aouvereio was en dia hij sedert Sept 187U Weigert te ontvangen Men beeft beweerd dat de diplomaten aan het pauselijk hof den H Vader zouden hebben aangeraden deze quaestie tot een schikking te brengen Dit ia onjuist De kardinaal zal den heer Lauza autwooidea dat de pau dit stok niet kuu aanoemea Daarop rekent men Alleea wil men gaarne acte nemen van den datum der weigering omdat van dien dag af de 6 jaren tellen gedurende welke de staat jegeua zijn scholdeischer verboiiden is De verkiezingen voor den bondsraad die tegenwoordig in Zwitserland plaats hebben brengen meestal roorstmders van de grondweisherziening op hun zetel lerug Merkwaardig genoeg dit geschiedt door dezelfile kiezers die de nieuwe grondwet hebben a gestemd Men verklaart dit door de oneeoigbeid der vroegere opposanten omtrent de meeste punten die bg eene indi idueele verkiezing ter prak komen j zg waren toevallig èèn in den strgd tegen de nieuwe grondwet om verschilleniie redenen De Spoansohe Cortes hebben met 124 tegen 104 stemmen een voorstel in overweging genomen om bet vorige ministerie Sagasta in ataat van beschuldiging te stellen Het tegenwoordig kabinet bestreed het voorstel zonder er een kabineta qoaestie van te maken Was t in t begin der vorige mnaiid nog onuker wat de oplossing zon zün der presideiits uaesti in de Vereenigde SUten thans kan men veilig aannemen dat Grant de overwinning zal behalen VVel zal Greeley in t Zuiden de meeste stemmen op zich vcreenigen maar de overwegende meerderheid der Grantpartg in t Noorden ontneemt die Zuidelgke voU alle kracht Mogen World en Triiune al het tegendeel beweren de 5 Nov zal doen zien dat bet niet meer is dan om zich goed te honden Dan toch zullen de presideutskiezers worden gekozen De uitslag sobgnt echter niet twijfelachtig FRANKBUK Een strike van nieunmodiechen aard heeft dezer dagen te Porgs plaats gehad Zg begon met hevige aanvallen der Chauvinistische pers op den bekenden conoert directeur Pasdeloup omdat hg het wagen durfde in het programma dor uitvoering op Zondag jl o a te zetten de ouverture Rienii van Bicbard Wagner De Evenement vooral was haantje de voorste bij deze uitvallen Het beminuelgke bind betoogde dat Pasdeloup op zijn eoKcerta fopulairei onmogelijk een stuk ten gehoore mocht brengen van een man die Frankrijk beleedigd had ook door te zeggen dat de Franschman nieta beeft van den tijger en van den aap Pasileloup was vóór den oorlog een groot voorstander van Wagner de eenige Fransche mnsicos die met zeldzame volharding en ten spijt der stelselmatige tegcnkaiitiog van zoogenaamde dassieken vooriging de schoone melodiën van Rienii Tannkébuer der fliegende UoWbtder en lokengri te popuUriseereu narist de meesterwerken van Beethoven iïnob Weber Mozjirt en zoovelen anderen meer Als directeur van het Tkénlte tyrique deed bij zelfs met vele kosten Rienii opvoeren hoewel het succes hoogst twijfelachtig was Na den oorlog werd Pasdeloup door de heilige koorts van het chauvinisme aangetast en hij zwoer duizend eeden dat hij vóór de revanche geen enkel stukje van eeiiig levend Duitsch componist meer ten gehoore brengen zou Langen tgd hield h j dit vol en op de populaire Zundagaco icerten kwamen enkel de namen voor van gestorven toonkunstensars Weber Beethoven Mozart Bach Meijerbeer en Laohner Toen men hem zeide dat hij meineedig geworden was want dat Lachner nog tot de leveulen behoort antwoordde de slimme ooncertdirecteur Celü la o tait rien t Inmiddels voelde hij hingzamerhand zijn politieken haat voor zgne muzikale sympathiêii zwichten de oude liefde voor Wagners werken kwam weer boven en hg besloot stellig na harden tweestrijd de ouverture Rieiui ten gehoore te brengen Hg had echter buiten den waard buiten den KseiumeiU en zijn ohaoviuis tischa vrienden gerekend Door dezsn opgehitst weigerden de ledeu van het orkest bij gelegenheid der repetitie ten eenenmale den dienst Z j verklaarden geen Waguer muziek te illen en te zidlen spelen Of Pasdeloup au al hoog of laag sprong zijne onderhoorigen bleven volbarlen Tegenover deze strike der bissen en violen der trompetten en trombonea der bobo s en clarinetten was de concertdirecéeur volkomen machteloos Zijn anders zoo magische dirigeerstok doorkliefde vruchteloos de liicht geen toon weerklonk De onhuigame Pasdeloup moeat zwichten en de Xi i avertare verdween van hrl programma om plaats te maken voor de ouverture Oberen Hiermede waa evenwel deze gebeurtenis niet alj eloopen Zondag ontstond er vóór den aanving van bet concert een hevig rumorr Het ts rijk opgekomen publiek ciwhte de ouverture Rienti met luider stem ecu ander deel schrceuwile o o ertegen in en tien minuten hing heerachte er een ketelnmziek zoo fraai krachtig en vol dat ieder hooren en zien moest vergaan Gebmik makende van een oogeublik stilte trachtte de heer Pasdeloup de opgewonden menigte door eeniga woorden tot bedaren te brengen waarin hg gehikkig slaagde Hij zeide dat de ouverture X ni i op hinderpalen afgesprongen was Hij behield zich echter voor haar later toch ten gehoore te brengen Daarop kon het concert ongestoord voortgang vinden De bladen veroordeelen bijna allen degenen welke naar aanleiding van een muziekstuk een patriottisdie manifestatie op het getouw hebben gezet Zg vinden hun gedrag vrjj kindrr ichtig BINNENLAND Gouda 2 Novihbeb Schaakwedstrijd GOUDA KAMPEN wit zwart SS Zet C 7 C 5 38 Zet G 8 H Bij beschikking van den Minister van Financien is o a bepaald dat de commies S klasse bg depta terijen A Burkciis zijn functie zal uitoefenen tea postkautore te Rotterdam