Goudsche Courant, zondag 3 november 1872

Gesteld dat de klokkenist die ook juist een tractement rar 300 geniet het in zijn hoofd kreeg om zich te Emmerik met der woon te restigen en om aan z jn rerplichting te roldoen tweemaal in de week naar Gouda kwam om bet carillon te bespelen en daarroor aan onkosten betaalde 4 60 retour 3de kl geldig roor 1 dag of tweeaaal per week 8 20 alzoo per jaar ƒ 478 40 Zoudt gij Mijnheer de minnaar I dit een negatief tmotement ran 178 40 noemen Ik niet en toch heb ik zuinig gerekend en kwam rolgens die becijfering bepaald den klokkenist een rerhooging rau salaris toe want hebt gij wel opgemerkt dat ik hem nu nog twee dagen honger liet Igden hoeveel te meer zou de onjuistheid van uwe redeueering iu het oog Tallen indien er een dinc in de Zalm of ecu paar broodjes met een kop koffie bijgerekend werd nu 2de roorbeeld eveneens outlecud aan het werkelgk leven en ook eveneens aan bet kouttenaars leren De torenwachter op een tmctement ran ƒ 160 neemt een betrekking n iu eene andere sOul en berekent dat hij om iedere arond zijne hooge betrekking waar te nemen per jaar ISO OIV aan onkosten tra moeten b jen Hoe zou de minnaar nu die I j cent notém negatief traciemcnt ik geloof dat het niet uoodig zou zijn want dat de belanghebbende slim genoq zou wezen om het baantjt te laten loopen Ik hoop dat de minnaar der kunst eei rolgende keer de tractementsrerbetering ran den Kapelmeester op een handiger wijze zal roorsiaan dan hg nu deed en weder niet uls argument met zijne becgfering ran zoo eren voor den dag ktfmt en dan uit roept Kan dat Mag dat Want dan zou ik genoodzaakt zijn om hem te moeten zeggen Wel zeker kan en mag dat of was het tractemeut misschien bij de benoeming een geheim Ik geloof het niet Ook iï hinmaar der kdnst gunste daarvan mochten spreken dan hoop ik dat de argumenten ïan aangeroerd gewichtiger mogenzgn dan die ran den kunstminuaar iu het rorig Nr dezer Courant Is dat niet het geral dan rree ik roor den heer Jacobs dat zgn rerzoek niet toegestaan wordt JACQUES Uyukeer de Redacteur I Gelezen hebbende het ingezonden stuk in uwe Conrant van 1 dezer voel ik mij gedrongen het volgend er aan toe te voegen Indien het waar is dat de kapelmeester der schutterg zgne betrekking zeker niet alleen bestaande in het houden van repetitien maar ook in het waarnemen van schmterlgke diensten waarbij de muziek present moet zgn alsmede in het lesgeven op de muziekschuol heefl vervuld voor een negatief saUns dan moet hij dat zeker gedaan hebben in de verwacliting dat wanneer men eens van z in ver en bekwaamheden overtuigil zou zijn men ook om eenige yerhooging van ïgn salaris zou denken Daarin is hg niet te leur gesteld men Ji ft er aan gedacht Immers werd in de raidsvergadering een rooratel gebracht om het sakris randden stadsmoziekmees ter met 200 te verminderen en daarmede dat van den kapelmeester te verhoogen Maar het eerste gedeelte van het voorstel werd met aangenomen en daarop het tweede gedeelte ingetrokken en dai M de Uedadteur heeft mij zeer bevreemd Waarom toch vraagt men roor iemand rerhooginr ran salaris Natuurlijk omdat men het hoog noodig acht dit was dus oük hier het geral anders zou het eene ongergmdheid zijn Dat dus het voorstel tot verhoopng van des kapelmeeatera salaris niet afeonder1k r 8 J gebracht was voor mg on Het deed mij daarom genoegen uit het verslag ran de laatste raadszitting te mogen zien dat die taak Iwhandeling moet worden gebracht k j irlijk niet ran iemand reriangen dat hg diensten pnesteert voor een negatief salaris In zoodanig geval als waarin de kapelmeesterschgnt te moeten verkeeren moet bij spoedig zijnontslag vragen r o D t dit te betreuren zou zgn waarde Redaeteur behoeft bijna geen betoog Door de schuttery muriek in korten tgd zoo merk baar verbeterd kunnen wij bet publiek dat hier toch reeds zoo weinig degelijka genieten kiin ten minate eenig veredelend genot verschaffen en zouden wij daarvoor niet gaarue ala het noodijf is eene kleine verhooging van uitgaven op de gemecnle begrootinc geplaatst zien Moge een ieder inzien dat die maatw l met plicht en billijkheid overeen te brengen isl Met de opname van hel bovenstaande in nw ge acht blad zult ü zeer verplichten Uw Dw Dienaar 2 Nor 1872 o BurgerlUke Stand Uijnieer de Redaeteurl Vergun mij een enkel woord in uwe Courant te mogen sohrgreo naar aanleiding van bet stukje in uw vorige Courant opgenomen en onderteekend een minnaar der kunst De schrijver van dit stalqa ia smartelijk aangedaan door het feit dat het salaris van den kapelmeester der dd schutterg niet rerboogd is in een der laatste raadtreigaderii n in tegeotlelling met vele andere ambtenaren wier traeteaient Wet rerboogd is Naar mijn geroelen Mgiihear de Redacteur ia die tegenstelling onjuist Ba traclementen van vele ambtenaren waren jare geledeu vastgesteld toen alles veel goedkooper was dan tegenwoordig Niels wat billijker dan dat die tractementen meer werden gebracht in evenredigheid met de behoeften der ambtenaren in den tegenwoordigeu tgd Uet salaris van den kapelmeester der dd tofautterg daarentegen is eerit onUmg raatgrsteld en du reeds net het oog op de tcgenwooltlige behoeften en dut wat de dure tgd van heden geen reden om dat ta ver hoogen Voorts gaat de tchrgrer renter uitrekenen dat de kapelmeetter niet alleen geen aatarit trekt maar nog 31 40 daarbg toelegt Dit ia het argument dat de raad moet orertuigen den heer Jacobs meer salaris te geren Is dit argumeut juist P M i neen Wat is de quaestie Voor eenigen tgd riep de gemeenteraad sollicitanten op roor de betrekking hin kapelmeester der dd schutterij op een tractemeut ran 3 U Daarvoor biedt zich o a aan de heer Jaoubs uit Amsterdam Men informeert naar zgue capnciteiten en het resultaat daarvan is bevredigend De raad benoemt hem en betaalt hem sjaarlgkt 3U0 Daarmede is de zaak uit Neen zegt de kunstminnaar de zaak is niet uit De raad moet nu onderzoeken en uitrekenen of de benoemde wel Ie en kan van die 300 gulden en zoo niet hem meer geven Naar mgn gevoelen Mijnheer de Redacteur is die redeneering eveneens geheel onjuist Het is de raak van den heer Jacobs zelf of hg van 300 kan leven Vond hg het te weinig niemand noodzaakte hem te sollioiteeren Hg ambieerde eene betrekking van 300 h j verkrijgt die en kan dus tevreden zgn Een geheel andere zaak is het of de raad hetzij tot belooning wegens bgzondere verdiensten hetzg als een bewgt van hulde aan den heer Jacobs hem een grooter salaris wil toekennen dat is een zaak die de kunetminnaar niet bespreekt en die ook ik niet zal aanroeren Maar de arguaieaten die de kunstmionaar aanvoert tot verhooging van het salaria van den kapelmeester guao naar mgn idee in t geheel niet op De heer Jacobs heeft zooals ik in l ct raadaverslag in de Gondsohe Coarant van Donderdag las nu zelf een verzoek gericht tot den Raad om zgn salaris met 200 te vermeerderen Wanneer bg de behandeling van dat rerzoek een of meer raadsleden ten OiBoatii 30 Oet Helen oadirs 1 A Trijbit aa A MD I eeui eii 81 Jacab ouden P da Huo en D Bakker Jrtje oadrn J od KuMum ea A Hoekitra l nor Hendria Cornelii ouden P ZuidvyktaJ A Botkut OftanDix 31 Oct C Jaike 68 j C J PrÜMMberg 12 m ADVERTENTIËN Dr O J A DB HAART £ N P J OLTDIJK Gouda 31 October 1872 Beceptie 3 November Eenige kennisgeving Heden orerleed na een langdurig Ijden ragngeMdaZoonNICOLAAS MESSCHAERT SNELLEN in den ouderdom van 34 jaren Gouda J MESSCHAERT 28 October 1872 Wed ü G SNBLUf Voletrekt eenige kennisgeving 280 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KUSSB begint den 11 November W2 Op 12 October jl stondeu voor de nrroiid rechtbank te Rotterdam eenis e personen terecht als aangeklaagd van het ronder ver cunning loepen langs de spourwegiails in de nabijheid ran het station Gonda Een run hen l r O alhier wonende begaf zich na aAoop der tereohtzitting per stoomboot haiswaarla Op datzelfde vaartuig bevond zich de reldivaohter die in borenbedoefdr 7ju k onder eede la getuige gebooni was r O bad toen in de Kajuit zgnde zich lOver die zaak uitgelaten en bedoelden veldwachter beschuldigd dat hg in dat geding een ralachen eed had afgelegd Oonilerdag stond r O terecht wegens het uiten ran lasterende woorden jegens een beamote der politie Een l it wlBdoor zoo dit bedreren ware men ioh zou blootstellen aan een lijfonteerende rerrolging De Off r lust vurilerde dat hem zou worden opgelegd oeiluhtire gevangenisstraf van 15 dagen en betaling eener te van 25 of één dag suMdiair mede eenzaam Adv mr Snel alhier meende wel is waar het feit beklakgde ten laste gelegd bewezen maar droog bij den rechter op rerzaehtemle omstandigheden aan en lat hem alleen een boete zou worden opgelegd Voor het beleedigen ran en plegen ran gewehUdigheden jegens ern bedienend beambte der politie werd door den OlGc van Just gevorderd dnt aan P V wonende te loudn turfschipper ran beroep die terecht stond als beschuMigd van dit feit zou onlen opgelegd gevangenisstraf van acht dagen eeniame opsluiting en behding van twee boeten elk ru 8 of één dag subs voor elk der boeten Bg kon besl ran 30 Oct 1372 iseenestaatscomnisaie ingeateld om te onderzuekeu welke nadeelen Toor Nrderhind Ie duchten zgn tengevolge van de maatregelen die in den Injlsten tijd in naburige rijken op het gebied van het muntwezen zijn genomen en om aan den Koning b j de mededeeiing Tan de uitkomsten van haar onderzoek zoo noodig de middelen roor te stellen die zouden kunnen worden aangewend om de roor Nederland gevreesde nadeelen te roorkomen B j dat besluit zijn tot leden ran die commissie benoemd de heeren Mr P P ran Bosse Minister ran Staat OudMinister ran Financien en Koloniën Dr A Vrolik OudMiniater ran Financien en roormnlig Voorzitter ran het Mnntcollegie Mr W C Mees President ran de directie der Nederlandschc Bank Mr S Vissering Hoogleeraar in de faculteit der rechtsgeleerdheid te Leiden en Jhr Mr Dr A D van Biemsdgk lid ran het Muntcolleite te Utrecht belast met de werkzaamheden ran luspecteur Esaayeur generaal Tot Voorzitter dier Commissie is terens benoemd de heer Mr P P ran Bosse rn tot Secretaris de heer Jhr Mr Dr A D ran Riemsdgk De Gedepateerde Staten ran Zuid Hollaand hebben op het adrea ran de hoeren de Bordes o s om sub idie uit de prorinciale fundsen roor den aanleg van den spoorweg Leiden Woerden aan de Provinciale Staten afwijreud geadriseerd Bg de Tweede Kamer is ingekomen het toegezegde wrtsoniwerp tot wgzigiiig der kieswet ran i Juli 1850 Daarbij wordt roorgcsteld Om totkiezer rau leden der Tweede Kamer en der Provinciale Staten bevoegd te zijn moet men in de directebelastingen betalen twintig gulden In Winschoten Appingad im Assen Mcppel Harliugeti Bohward Sueek Dukkuin Kampen Deventer Zutfen Ngmegen Till Zalt Bomnlcl Amersfoort Puimerend Alkmaar Zaandam Gouila Vlaardingen Britlle Gorkum Vlissingen Goes Zierikzee Maastricht Breda enRoermond bedraagt die son vier en twintii gulden in Groningen Leeuwarden Zwolle Arnhem Utrecht MidileUmrg s Bosch Dordrecht Sehied im De ft Iiciden en Haarlem tweeen dertig gul lenen in Am terdam Rotterdam en s Gravenliage vijfiig gulden A R Cl Op de onlangs te Groningen gehouden vergadering ran het nourder depnrtemrnt der vereeniging van leeraren aan inrichtingen voor middelbaar onderwijs werd 1 als l et oorileel der vergadering uitgesproken dat men bij de inkrimping der vakken waarin dndexamen wordt agnomen in de eerste plaatsen voornamelijk het oog moet houden op het onderwgs aan de hoogere bnigerscholen 2 vrg algemeen het gevoelen geuit dat het voo ralsnog niet wenschelijk zou zijn wijzigingen te brengen in deopgaven roor het schriftelgk eind ejamen in de talen 3 de wenschelijkbeid uitgesproken dnt aan het onderwijs in de staatsinrichtingen ook op de burgerdagen arondaebool en op de hoogere burgerschool met driejarigen curous een plaats moge gegeren worden 4 de meening uilgesproken dat onderwijsin de synoniemen op de hoogere burgersehoul ocoAsioneel en niet rolgens een bepa ild systeem moet CCSeieo worden Een nog jeugdig varensgezel per stoomboot van Op de jongste kermis te Orne heeft een roorral plaats gehad dat aanleiding tot eene dubbele rerrolgiiig kan geren Een boer bekend als bedaard en voorzichtig komt met zgn wagen op een kermisdag stapt oets in het dorp rijden Om ongelukken te voorkomen en zijn paard beter in bedwang te hebben plaatst hg zich ran de bank op het oerkistje denkende zoo ongehinderd door de menigte te kunnen rgden Maar de mau had gerekend buiten de onroorzichtigheid ran het bestuur dat toegehiteo had dat een zoogen mallemolen rakelings langs zelfs eenigzint ovar den weg draaide dien hg overrijden moest Nauwelijks er bg zijnde wordt het paard verschrikt en doet een zijsprong waardoor een jongetje van een daghuurder onder den wagen geraakt en gekwetst wordt Deze rordert nu run den boer ƒ 150 ichaderergueding Terwgl den boer sterk Wordt aangeraden den burgemeester te rervolgeu wegens de ongepaste plaatsing van den mallemolen en dit te neer omdat het niet de eerste maal is naar men zegt dnt door die plaatsing aldaar menschenlevens in gevaar worden gebracht De heer Leon G van Cooth te Amsterdam wenscbt eene Stoomsleepvaart maatschappij op te richten waarbij hg zich hoofdzakelgk ten doel stelt bet verroeren rail eene zekere hoeveelheid Ruhr of Westphaalsche steenkolen tot eene vast te contracteeren vracht gedurende dan tijd van een jaar ten dienste van den handel of van groote industrieele inrichtingen met B gzcren lichterachepeu of sIcepkanVn en eene sleepboot De ijzel en lichterschepen of sleepkanen hooUiakelgk zoodanig gebouwd dat zij bg geringen diepgang ¥ eel kunnen laden zullen met eene kleine wgziging gemakkelgk in zeilschepen veranderd kunnen worden Van wege het ministerie van koloniën ia bekend gemaakt dat roor de dienst in Nederl Indië zgn benoodigd eeuige onderwijzers bg raorkenr ongkbuwd die in het bezit sgn eener acte ran bekwaamheid als hoofd of als hulp onderwijzer en ran eene aan teekeuing voor eene vreemde taal bij roorkeur do Kransche Hoofdouderwgzers beneden den leef tgd rnn 30 jaren en hulp onderwijzers beneden den leeftijd van 24 jaren die genegen zgn lich Is onderwgzer der derde klasse aan s lands dienst in Nederl Indic te verbinden kunnen zich uiterlijk lot en met 20 November 1872 aanmelden bij een op zegel geschreven aan het depaitefflent van koloniën gericht en aan den heer d M P Lindo inspecteur van het lager onderwijs in Znidholland te s Gravenhiiiie franco iu te zenden reqntst onder overlegging der vereisehie stukken Opmerkelijk is het dat de boeren in het noorden des Rijks thans zoo druk geld beleggen in effecten Ze vroeger een enkele boeren heer ik doe wat van mien geld aon Rusland want dat was de bank ulier b mkeii nu koopt hij Oostenrgkers Spanjaarden NoordAmerikanen n Turken en of men al zegt wees wat vooizichtig hij lacht er om en antwoordt de groute sUon mekaar in benouwdheid alle maole bokkien en zoo giet er geen enkele over den kop En de rente is bet best Hoe zijn de tijden ook in dit opzicht veranderd Vroeger leende de boer zijn geld aan een buurman ter goeder naam en faam staande voor 2 pCt en dan was bg big het zoo zeker geplaatst te hebben Ja t is gebeurd dat een welvarend landman die vergeefs getracht hod een DVentsch notaris te bewegen het geld dat deze hem moest uitbetalen een tgd lang zonder rente te houden eindelijk zijn zin kreeg toen de notaris besloot het voor 1 pCt voor hem te bewaren Was die boer geen financier de notaris behoorde ook niet tot de familie Rothschild In den laatsten lijd leent de boer zijn geld aan gemeenten en aan de provincie tegen 4 4 en 5 pCt maar legcnwoonlig moet de Burgemeester praten als Brugmans om hem tegen t s p t geld aan de gemeente te doen geven t Spreekt ran zelf dat ook het corps ellectcn handelaars in de Inatttajaren in t noorden zeer in tolrgkheid is toegenomen ütr DagU De proeftocht ran het stoomschip Kming der NeierUmden heeft Maandag op da Clyde bg Glasgow plaats gerenden en is volkomen geslaagd het schip liep 121 4 mgl uit stoomschip ran ruim 8000 ton laadrermogen en met machines ran I6U0 p k effeetief zal worden gevoerd door kapt M C Braat en over eenige dagen van Greenock naar Nieuwediep vertrekken om voor Java te laden Het zal de rioot der Stoom vaartMaatsohappg Nederland lot vier eerste khtste Btoomschepeii uitbreiden en die Maatschappij in staat stellen om de langgewensehte regelmatigheid in de afvaarten der booten te brengen Eenige eigenaren ran gronden tot bebouwing der in aanleg zgnde nieuwe straat naar het Vonddapark buiten de Leidscbe barrière en van gronden in de verlengde Ssrphatistraat bg de Weeaper barrière t Amsterdam nebben zich gewend tot den raad met verzoek om ontberen te wonlen ran de rerplichting bij den rerkoop ran terreinen aan hen opgelegd om tot afroer ran faecale stoffen te moeten toepassen het Liernur systeem Zg beroepen zich op den tegenwoordigen toestand bg de gedempte Looijersloot om aan te toonen dat dit systeem niet beantwoordt aan de rerwacbtingen rolgens bun raeening is het inzonderheid voor den lagen en slappen poldergrond in den kring der gemeente niet roor toepassing geschikt Een commissie uit haar midden he reeds maar rrnchteloos hun bezwaren te kennen gegeren aan den wethouder roor publieke werken en zg wenden zich daarom thans tot den raad Mocht aan hun verzoek niet kunnen worden voldaan dan wenscheit zg dat bun worde gegarandeerd wanneer t blijken mocht dat het Licmur systeem niet aan de vereischten voldoet dat van wege en ten koste der gemeente zal worden voorzien in de werken tot rerumeling en afroer ran tasoale sroffen met al wat tot die werken behoort JV v d D Koloniën OOST INDIÉ Aan een rapport oit Deli worden da rolgende bijzonderheden ontleend nopens bat op 30 Aogustns jh roorgevallen geveobt De in den morgen van dien dag ran Soengal rertrokken kolonne bereikte ten I0 ure dekampong Lamargo waar een half uur werd gerust Daarna werd de marsch weder voortgezet Omstreeks 12 uur rapporteerde de roorwaohl dat lioh in bet front een rijandelijke rersterking moest berinden en dat getracht werd die te rarkennen Onmiddellgk daarop opende de rgand nit het front en ran ds reohterzijde een herig gewserruur op da kolonne waarna de roorwacht zich tiraUlmr oploste De kapitein Vau Eersel krseg laat om met zqaa troepen rooruit te rukken en twee section rechts e tirailleur te stellen Door een snelmur van deze sectiën werd de rijand ran die igrfe rerdreren Hi opende nu echter ter linker zgde waar een dicht begroeid nrgn gelegen was een rrij herig rnur op de troepen die de sterkte in het front trachtten te rerkennen De luitenant Logeman die met de roorwacht oprukte en eenige mangahappen werden door vijandelgke kogels getroffen Ten einde eene omtrekking ter rechtar zgde ta beproeven weiden twee sectiën onder Oen eersten luitenant Van der Veen aan dien kant hét bosck ingezonden De marsch ran dat troepengedeelte kon door de dichtheid ran het bosch slechts zeer langzaam geschieden Intusschen waren de houwitser en de mortier in de nnbgheid van een opengekapt terrein in batterjj ges eld Hoewel de bedienings manschappen en de raor wacht herig werden beschoten was er ran den rHand en ran zijne rerstcrkingen niets te zien Zooalt later bleek waren deze laatste door joj ge groene boomtakken en bladeren ran arenpalmen geheel en al gemaskeerd Nadat omtrent de plaata ran waar de acboten in het front werden gelost eenige meerdere zekerheid was bekomen deed de artillerie eenige schoten doch slaagde er niet in het rgandeüjk ruur tot zwijgen te brengen Daar een langer dralen het reedi niet onbelangrijk aantal gekwetsten nog zou doen toenemen terwgl den rijand in zijne galekte stelling geen nadeel kon worden toegebracht rerzamelde de kapitein Van Eersel zgne Europeanen om stormenderwijze voorwaarts te rukken Onder een luid hoerah werd deze manoeuvre teu uitvoer gebracht terwgl de vijand voortging uit het front en op de linkerflonk een hevig vunr te onderbonden Ondei het vooruitrukken werden dan ook rerioheiden manschappen gewond de tweede luitenant Soeterik kreeg twee schoten door de kwartierauts en de kapitein Van Eersel omving rlak voor de rersterking een schot in de linkerband De ziekenoppasser Berendte die belast was met bet wegdragen v an een gewonde vergat in de opgewondenheid van het oogenblik zijne taak stormde met de troepen mede en was t eerst bij de versterking Nanwelgks had men de vijandelgke stelling bereikt of de rerdedigers rluchten in ketrarijn waar men hun nog oor geweervuur nadeel trachtte ioe te brengen Door de raodjoe s ran verschillende grootte waarmade bet geheele terrein was bezaaid waren onderf ecbeidea manschappen aan de roeten gewond Allereerst werden deze randjoe s opgeruiasd en rerrolgens patrouilles uitgezonden om net terrein verder te Tirkcnneil terwgl dadelgk na den opmarack der koloniia een begin werd gemaakt met het verder open kappen van het terrein om den rijand de gelegenheid ta benemen dnze troepen ran renchillende richtingen te bekruipen Uit de hoornen aan de orerzgde ran bet rargn bleef de rgand steeds op de onzen vuren waardoor nog een koeli werd gewond In bet geheel telde men ann onze igde 22 gekwetsten waarvan de mcesten echter hunnen dienst bieren waarnemen Alt een staaltje ran goede administratie in Nederland roor zooveel betreft bet Marine departement melden wg dat ernigen tijd geleden alhier Snii dergeweren ontrangen i ijn met last de in gebruik zijnde raarinegeweren in te nemen en onmiddellijk naar Holland op te zenden Men had evenwel vergeten bij de geweren de noodige patronen te voegen zoodat aan het laatste gedeelte van den last niet voldaan kan worden Onniddellgk werd van hier toezendinu daarvan gevraagd Thans zijn patronen ontvangen maar ongelukkig van een verkeerd Iniiber zoodat men de geweren nog niet in gebruik kan stellen Zaa het met de Beanmont geweren roor hat leger ook zoo moeten gaan B H Men sehrgft ran Bandjermatin Op den 3 Augustus jl had te Amoenthaij Z OoBl kust Borneo amok platste Een rader met twee zgner zonen te huis beboorende te Kaloewa het bekende broeinest der zoogenaamde Beratippers badden zich ter dood doen wgden Na ban hoofd kaal geschoren en zich in t wit Ie hebben gekleed lieten zij zich de ririer aftakken tot onder de Banting te Amoenthag Tot de uilroering ran het mok ging alleen de jongste zoon orer deze begaf zich binnen het fort en bracht den a4judant oud officier kwartiermeestcr twee woaden op het hoofd en een op den rechter arm toe ifaaraan hij orerleed De onrerlaat rond onmiddelgk den dood door een geweerschot Vader en zoon medeplichtigen gu gerat De priester die dawgding beeft gedaan ia nog Toortriu ehtig Soer Cour Beri Ib de gemee Laatste Berichten Berlijn l Nor in de fiemeentchappeigke zit ting dor beide Huizen ran den landdag lat heden de minister Von Roon de koninkigke boodschap roor krachtens welle de beide Huizin uiteengaan Tevens maakte de StaahoHzei tr t koninklgk besluit openbaar bevelende de wedero ning der zitting op 12 November e k p tfaiioiul Ztff meldt dat de Duilsch Ooetenrgkaohe oommissie tot beraadslaging over de sociale S iwttie den Sden Nornmber e f tt Berlgn zal geenkomen Kopenhagen l Nov I et bericht ia sommige bUden dat de koning vkn Zweden en Denemarken binnen kort eene bgeenkomst zouden houden met een politiek doel is gj gt v n eene hoogst geloofwaardig t de wordt medegedeeld van allen grond ontbloot ING EZ O MD EN Mijttkeer de Redacteur I lo bet vorige nommer uweil courant komt mün Inziens een artikel voor waaruit weder duidelnk blijkt rdl n T doeleinden cgfar gebruikt wrden nadat men er op de onhandigste wgie meile een omgesprongen l u J e m Mr der kunst Niet son iT f ten ei t mI nitaSv r Ta 81 40 zoude kunnen T j T 81 40 bij te moeten leggen X h w rK olkomenlSis doch wat Ik met juist vind i de bewering la S atJf r dat de Kapelmeester en negatief t ctement van 31 40 zèude genieten aard T J f Jden van denzelfdep dTen miL f f P ket verstanden nen mmnaar trachten te brengenj