Goudsche Courant, woensdag 6 november 1872

STOOMBOOT MAATSCHAPPIJ VOLHARDING Wteislag t Novenber 1872 N 1280 Wintervangende op 4 N o V e m di st aan Maandag ber 1872 aOUDSCHE COURANT Nieaws en AdverlcDtieblad voor Gooda en Omstreken Se inaending van adrertentien kan geschieden tot één nor de namiddaga op den dag der uitgave Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal Kunstmin te Gouda N 2 van het Abonnement door de Vereenigde Artisten van den Stads SchoDwbuïg onder leiding van de Ueeren W StumplTen L J Veltman op DONDERDAG 7 NOVEMBER 1872 DE DOCHTER VAN DEN HOUTVESTER Tooiwelspii in i AfilcLliiigcn eii 4 BodnjvcD naar bet Hw 4uitKh van Citaklottii IfiKCH rFfciFfKK Muxielc vau K N 6Tük rz Hooit alhier vertoond OKVOLOD D00 SESOBBIQEUmTTIl Blusiwr met Zang i ecg AANVANG ten 7 URE PRIJZEN DEïi PLAATSEN 1 Rang voor IIH Leden hunne Dames en Kindereu 1 per persoon Voor Niet Leden hunne Dames eu Kinderen per persoon ƒ 1 49 3 Rang 40 Ct Op Maandag 4 NovemiKr des avonds ten 7 ure precies zal de loting der te bespreken plaation voor HH Inteekenaren plaats hebben trgen betaling van 10 Ct voor elke plaats Het Bureau tot het bespreken der plaatsen is geopend Donderdag 7 November van des morgens 10 tof des namiddags 3 ure tegen betiuing van 10 Cents voor elke plaats g Alle Urzockeri xoowd Dames sU Ucerpn worden teuvriendclijkste verzucht ieder bijzunder huu kaartje hu het biiiiietitreden gereed te hebben ter verwiBseling oor Cootrainarque dewyl het afgeten eHfamUle groote verwarring en opoulboaa geeft Wed J P van der VLI8T l cr o I P TV koop voor 250 een goed onder honden PIANINO ferm van toou mechaniek in koper Een dergelgke firaaijer soort voor 375 Een heeriyk afgewerkt en krachtvol van toon in geheel metaalraam en kmis narig système Steinway voor ƒ 575 Een HUISORGEL baro model groot vyf Registers ia eikenhouten kast voor ƒ 220 Nog een paar platte PIANO S om opte ruimen bg OABRY Orgelmaker Gouda Turfmarkt hoek van de Gouwe Door vertrek wordt ter overname aangeboden een ZEVEN OCTAAFS PIANINO met tabouret uit de fabriek van ÖKaii itN te Parij zoo goed als nieuw voor viJf jtiren wordt g gfrandeenl Koopprji f 200 Te bezichtigen bö de Boeklumdelaara G B an GOOR 550NEN te Gouda BwkveriToopIng GOUDA In het laatst van November 1872 lal deondergeteekende ten overstaan van een bevoegd beambte VERKOOPEN eene nette vprzameling Boeken Platen Scliilderyen enz Groote en kleine partgen kunnen op bitlyke voorwaarden nog wordeu bijgevoegd Opgaven fm eo aan H ne GRAUW Az te Alphen a d Hij OPENBARE AANBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemen op VRIJDAG den 8 NOVEMBER 1872 des namiddags ten één ur in het Raadhuis aldaar bg inschrgving AAN TE BESTEDEN Het maken van twee glas afóluitingen in de Armenschool alhier Waarvan het Bestek en de Voorwaarden dagelijks den zondag uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatselijke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf ter inzage zullen liggen terwgl de InschruvingsBiljetteu op ze l geschreven geteekend en gesloten uiterlgk des namiddags ten vijf ure vaa d a 7 November 1872 op gezegde Secretarie moeten ingeleverd zgn Aanbesteding DER BENOODIGDE LETENSIIDDBLEN en STEENKOLEN ten behoeve der WERKINRIGTING te Gouda gedurende het jaar 1873 op WOENSDAG 6 NOVEMBER 1872 s avonds ten acht ure in het lokaal der inrigtdng De voorwaarden liggen ter lezing in net lokaal der inrigting Namens het Bestuur L P HOOGENDIJK Secbetaeis BV De beuoodigde Steenkolen tot 1 Mei 1873 Nieuw Bessensap FIlAMB02ENLIiNAIlE Citroen i L imonade Bij de Wed A VAN DEB KLEIN Ete Een gerenomme8r4 Agentuur en Commissiekantoor te Arnhem werkende in die stad en environs vraagt in onnectie te komen met een eerste Handelshuis in GOUOSCHE KAAS omtegen overeen te komen Condition vele ea goede zaken in dat artikel toe stand te brengen Uitgebreide Clientèle voor dat artikel eu soliede aanbevelingen strekken tot waarborg Brieven franco onder de letters P D J aan het Ad vertentieBureau van K VAK DEK ZANDE te Arnltem Eene Bnrgerdochter bftre bezigheden buiten huis hebbende verlangt bg fatsoenlijke Burgerliedcn EENE SLAAPPLAATS Brieven franco onder letter A bg den Uijigever dezer Courant Openbare Verkooplngen op DINGSDAG 5 NOV 1872 voorm 9 uur in het huis au de furfmarkt wgk H n 226 te Gouda van oen INBOEDEL waarin zeer fraaije MAHONIEHOUTEN en andere MEUBELEN GOUD ZILVER JUWEEL enz enz Alles daags te voren eu op verzoek ook zondag te zien en op MAANDAG 11 NOV 1872 voorm 11 ure in het kofBjbuis HAEiiONiÉ te Gouda van a een sedert korte jaren nieuw gebouwd modem WOONHUIS met ERF en TUIN aan de Turfmarkt Wjjk H n 226 te Gofida waarin vgf kamers keuken en velerlei gehiak ken h een WOONHUIS en ERF in de Korie Akkeren Wgk P n 258 te Gouda Breeder bg biljetten en hilichtingen ten kantore van Notaris M K ï te Gouda Gonda Druk van A liiiukmau Van Gouda naar Alphen ê Leiden Maandag Dinsdag Woensdag en Donderdag voormiddag 7 30 en namiddag 1 45 nur Vrgdag voorm 5 11 30 en nam 4 uur Zaterdag voorm 5 30 11 30 en nam 4 uur Van Leiden naar Alphen 4 Gouda Maandag Dinsdag Woensdag en Donderdag voormiddag 8 en namidcüig 1 30 uur Vrgdag voorm 8 nam 12 en 3 30 nnr Zaterdag voorm 8 nam 1 en 3 30 nnr ZONDAGS GEEN DIENST De DIREXTTIE IEMAND van middelbaren leeftjjd bekend met de CORRESPONDENTIE in VREEMDE TALEN en in het DUBBEL BOEKHOUDEN zag zich gaarne tegen een matig salaris op een K A T O O U geplaatst Brieven onder letter A aan denUitgever dezer Courant TWEE GEMEUBELEERDE KAMERS aan de Markt alhier Te bevragen met franco brieven onder letters K A bg A Bkinkkak Conrantier te Gouda Ondergeteekende verwittigt door deze de geachte Burgerg en Buitenlieden dezer stad dat hij eenige aanzoeken heeft gehad om in het Koffijhuis oe Klit m EUmSMTEIT op te richten om zoodoende een of twee avonden per week gezelfig bgoéta te zgn Zoo worden diegenen die genegen zgn zichmet dat doet te vereenigen verzocht vóór of op ZONDAG e k zich aan te melden in bovengenoemd Koffijhuis waarna de dag der eerste bgeenkomst zal worden bekend gemaakt Hetplan is om een zeer mature halfjarige contributie te stellen UËds dw Uianaar WANDERS Openbare Vrijwillige Verkooping in eene Zitting ten overstAan van den Notaris G J SPRUIJT residerende te Ouderkerk aid IJstel op VRIJDAG 8 NOVEMBER 1872 des voormiddag tin 10 ure ten huize van G van DAM Herbergier te Stolteijk van Eenenariin WEI HOOI en BOUWLAND gelegen in de Gemeente Stolwijk aan de znidzgde van het Begersche te zamen groot mim 13 bunders bg biljetten breeder omschreven Nadere informatiën zgn te bekomen ten kantore v§n genoemden Notaria en voor zooveel betreft de perceelen n 1 4 van het biljet ook ten kantore van den Notaris Mr KIST te Gouda Depot Yan THEE UIT HET UAOAzuy Van M Ravenswaay Zonen te OOBIMCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijftwee en een luüf en een Ned one met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende Wed A van der KLEIN Sz Botermarkt te Gouda D nitgare deuf Coanuit geschiedt ZOND Ad WOENSDAG en VRUDAO In de Stad geaetaedt de nitgsie in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEBDAG De prgs per drie maanden ii 1 75 franco per post 2 r BUITENLAND Buileglagdscli OverzIciK Dl ptaniien vu bet Knntche linker cmtnun OB w zigiuiini in ds tegenwoordige constitutie te brea gen nkqneo op één punt althans niet verwoanlükt te konneo worden We bedoelen de benoeming van a vioe presideat De daartoe atoievetn pereoon de heer iitétf luakt lelf bezwaar Terecht merkt kil aan dat kfj tli foorxitter vsn de loovereiDe natiooal vercaoering eigsulük hooger staat daa het uitvoerend bewind en tien dus moeilgk dea tUel van vice ettdeot der republiek ken Uten welgevallsa Tnicri die ongaarue iemand neven uch len geplaatst icD grvpt deie nitviuekt met beide handni un Intusscben heeft m na eea nicawen tittl vear Qxésj eitgiüMit intaimair freHdaat der Fnoeehe lepddU Mm t ivel daeo w d bgeenkomst der netiooale vergadering te wanten om te lies wal er van al die voornemen wordt De Dnitseh ambasaadcnr graaf Amim heeft een xaer vriendn ppetijk onderhoud gehad met Thiers wsarin meest over da ontruiming van de bezette departementen gesproken is waarsohynlyk ook over de paspoorten want het Jourtal OJiciel deelt mede dat van 1 dezer af het pa pooitensieUel in Elias Lotharingen door de Dnitsche regeering streng ui woiden gehandhasH Van lAohaAng ia dus geen rske tewas blgkt dat de Doitsohe regeering een byzondan bedoeling had met het weder invoeren der paspoorten bet tegengaan namelijk van de opruing in hM aieowe rgkalaud Een uitvoerige depêche Vrijdag uit Lenden verlonden verspreidt eindelyk eenig licht over d quaestie vsD bet Engelach Franscbe bandelstmctaal Umruit blijkt dat lord Granville den 23 Oet aan de deputatie van de Hsnchestersehe kamer van koopbaadel te keiroen gegeven heeft dat Thiers reeds loo belangrijke conocHiën aan de Jiugelaohe regèering bad gedaan dat het in het belang tan den handel raadzaam geaabt moest worden tot de opderteekening van bat traetaat over te gusn Men verwacht dan ook dbt dit eerstdaags zal plaats hebben Aan betielfile bericht ontleenen wy omtrent den inbiftid van het tractn t de volgende bijzonderbeden De tarieven van het traetaat van 186U blijten als regel gelden met byroeglbg echter van oompensatleremten op fabrikaten saamgesteld uit in Frankrgk belast f ondstoSea pc wet die de scbeepvaaitsrachten wijzigde n verhoogde wordt weder ingetrokken Engeland is volkomen vry in het beffen van rechten op wijuen steenkolen en andere artikelen van inen uitvoer Frankrijk kan ieder recht verhoogen mit ksDnisgclving aan en goedkeuring door Engeland minstens 6 maanden te voren Het nieuwe traetaat biyft van kracht tot de expiratie van het bandelstiMtaat met Oostenrijk nl 1 Jan 1877 das looals enksle Eogelscbe bladen reeds vroeger zeer tersobt eSedeeldea voor den tijd vau i jaren Blijkbaar wentobt Thv tot dien datum alle kBiuirlttractaten gewijrigd of ongewijzigd te verlengen om dan door geen enkelen baad gebonden naar hartelust lijna ooonomisebe bsginselen in toepassing te brengen Meemt men zün hoogen leeftyd en den prccairen toestand van frankrijk in aanmerking dan behoeft men nog weiqig bezorgdheid voor deze toekomst san den dag te leggen Bovendien beitual viiór 1877 nog alle kans dat ds gedaiMrie die jaren in handel en oijverbeid geleden sohada ie Franache natie ongenegen maken tal om Thien in lijne oeconomiscbs plannen Ie volgen Thans neds remeemt men tolryke klachten uit veruhillande haadddrjjvende sti ken van Frankrijk OiBcieel is nog nie bteid wat de Pmisiaebe regeering nu voornemen is Te Berlijn evenwel verwacht meo algemeea een amivniling van het heercnhai ia den geeat der lim it i ng en nog wel voor d landdag op U daser l eenkomt Zooalt maa weet is de zitting dadelfk n bet verwerpen der Knitoriimg gcalolea om op ket genoemd tijdstip weer geopend te worden De aanstaande rittingen de venehilleade Costtnrijkaoke landdagen inllea roancbijolijk ditmaal b Eonder kalm afloopen ea kat bewijs leverea dot de oeaetitutia koe Lutct twmaer vaite wortelen askiet in 4e 9WMkn MMI AUeu in ds v eit e gmi w o at d iyiiyit vm Vnh eo flrot inllea vermdedalük weder woeste tooneelen voorvallen daarin toch wordt de ateerderheid gevonad door clericalen en federalisten Daar dezen nn OU met lieht zullen toegeven en het eerder te verwachten is dat tij bij hun vroeger veraet tullen volharden kan men bijna zeker op de eonllioten met de regeeriag staat maken die dan haar otd huiamiddeitje ontbinding in toepaaaing brangen tal De landdagen zgn wat wif noaann provinciale staten Zij hisbben nftslnitead in bwt de belangen hunner provinciën te regrien ra te bevorderen Op het terrein der rijkspolitiek mojten tij nooit treden Ëéa uitzondering maakt evenwél de Oallieische landdag die eerlang te beslissen tal hebben of hij genoegen neemt met de schikking tooals dis tusaohcn de regeering en eenige part hcofden i astgesteld en krachten welke der provincie Qollicie meer staatkundige reehlen grootere notonomie gewaarborgd worden Het is te verwaohten dat bet Galkcische vraagstuk dit jaar eindelyk tot een ontknooping komen tal Reeds sedert jaren hangt deze tuk en hare opruiming tal groote verademing edebiengcn en verder tydverlie voorkomen Het re iltaat van de verkiezingen in Zwitserlaad ter vernieuwing vaneden Nationalen Raad of Tweede KaaKr i nog gunstiger voor d voorstanders der herziening van de bondsoonstitutie dan in de eerste berichten voorondersteld werd Uitsluitend tegenstanders der herziening werden alleen gekoien in Uri Schwy Unterwalden Zeg Fnibarg Appeniell Waadtland en Oencve Men rekent dat by alle belangrijke quaeatién ongeveer 90 vooratander der herziening tegenover 16 tegenatanders talkn taoa De poaitie van het Spoanscbe Ministerie Zorillt is minder vaat dan men met het oog op de groote meerderheid in de Cortes wel meende juist die groote meerderheid heeft den naijver onder de radicalen bevorderd en bet ontbreekt deze partij eendrachtige aamenwerking De pretident der Cortes Kivevo een der boofilen tan de democratische radicalen houdt tioh tiek om het Congres niet ie presideeren Niet onwaarschynlijk i bet dat by de openbare behandeling van de 6nanciéele voorstellen de verdeeldheid sterker aan bet licht komt ENGELAND Op deji Comwallspoorweg is verleden Dinsdag een ontzettende ramp slechts voorkomen door de tegen ADVBBTENTlfiN worden geplaatst ▼ an 1 5 regels 50 Centen iedere r el meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar daatimimte Afzonderlgke Nonuners VUF CENTEN wootdigbeid van geest van een machinist Tnsechen Brungalon en Par vormt de lijn een vrij sterke glooiing Een goederentrein nn kwam tonder remtoestel die glooiing afdalen met ontembare immer toenemendié vaart juist toen een sneltrein op dezelfde rails naar boren liep Slechts een afstand ran een Eng mijl scheidde die beide treinen Maardemaebiniat van den sneltrein aanelde geea oogenUik Hy topte en begon aobtemit te werkea Na begon een wedloop op leven en dood Zachikans aan verkreeg de achterwaarts vluchtende sneltreia meer gang m donderend geweld naderde de toomlooae rollende moasa van omhoog Een paar minuten slechts kon de trijd dnraa Gelukkig de trein bereikte de wiaaelii aoa de station Ie Par nog juist intijd Hij wa eahter tyn vervolger eleeht 20 yard voor Het behoeit wel niet gezegd te word dat de geredde p a agiets naawelijkt wisten hoe door woord en daad boa dauk te h tu i g a aan doa amdiittist fil flaaar èsrat aèna h a w l nu wing over As tea koaiatige wijie voa oarlogvoeren ter te Ongeveer vyfen twiotig jaar geleden zegt het blad docht niemand er aan dat de prachtige houten en yteren atoomfregatten van dien tyd op bet punt stonden om voorgoed onbrnikhoar te worden terklaard De omwenteling door de invoering van het pantseren te weeg gebracht waa evn piotteling ala geweldig At met ëén lag waa Engeland gansehe mannavernietigd tij moest geheel opnieuw geschapen ea aangebouwd worden de strijd tusschen het krachtigste projectiel es den meest ondoordringboren Mbeep wand had in Europa een aanvang genomen Sinda vyftien jaar duurt die strijd nu voort Meer talent arbeid en geld werden urende die jaren ten koate gelegd aan de verbetering van kanonnen pngectielen antplellingtmiddsleo en pantserplaten don aan alle andere takken van wetenschap te zameri Alle landen ran Europa hebben mill oenen en mUlioenen moeten verspdleo En wat is de tot dusver verkregen uitkom t P Dat de pantserplaten verbazend sterk en verbalend kostbaar zijn geworden doch de kanonnen n g kostbaarder eu sterker Aan het geschut ia de overwinning gebleven Immers de pantsersoliepen van eenige jareu oud wordeu thans met gemak en op groote af standen in den grond geboord door de kleinste onzer kusten marine kanonnen en ons grootste kaliber het S5 tons kanon jaagt zyn projectiel door de sterkst beslaande panteering al ware die van papier Per lot van rekening tyn wg du na too lange en kostbare proefnemingen temsgekomen tol het punt waarvan wy uitgingen in nxiver dat toen en e sobepenvan bont warm de kaoonneu van djm tijd te konden doorboren terwijl thans na onte schepen van ijier tijn de kanonnen van deie tijd te medakimnen doorboren Het eenig verschil is nog in out nadeel want een houten tebip kon menigen kogel verdngen vóór het toak itsar een ijieren heeft ule kans om na het eerste goiBdrokende schot reedt nsor den grond te gsan BedlBuken wij daarbij dat onts pantaersckepen met al hun torene geschut daten en mechanisme onfeilbaar als kaartenhuizen moeten uiteengeslagen worden bij de geringste aanrakiog met een torpedo dan sobijnt ds ijdelheid va i oaien ar beid haar toppunt bereikt te hebben DÜITSCHLAND Nadat bet Berlynsche hula der beeren in dt titr ting van Donderditg zich byna zonder disouuie hMt