Goudsche Courant, woensdag 6 november 1872

l overtuiging maar den vader dJe niet aarzelt bet laren van zijn kind aan zijn godsdienstige overtuiging op te offeren wil zg volkomen vrijheid laten t Waarom ia het eerste onzedelgk hel laatste niet Onulat de ehristen vader die zgn kind niet laat raccioaeren dit doet nit volle overtuiging is het antwoord van de Standaard Het is vreemd dat zij niet inziet dat op die w ze de grootste onzedelijkheid zich laat verdedigen Ook onder de Mormanen zullen er velen zgn die uit volle overtuiging de veelwgverg in practgk brengen en toch beweert de Standaard iii ie Mormonen onzedelgk zgn en de vaders die tegen de vaccine zijn niet Wg noemen dat meten met twee maten Vod Laatste Berichten Londea 4 Nov Luideoa berichten die de Dailf Hewe nit Milaan ontvangt moet t aanzien van do overatroomde dia rieten verschrikkelgk zijn Van alle kanten komt hulp opdagen Mantua is aan t gevaar ontsnapt Londea 4 Nov Gisteren had hier in t Hyde Park wederom eene demonstratie plaats tot t verkr geu van de in vrgbeid stelling der oog gevangen Feniaaa De politie beeft zich onzijdig gehouden In Devonabire is onder de paarden eeue epidemie uitgebroken en dit reeds ladelijk op uitgebreide schaal golgk aan die welke te New York keeraeht BerUJn 4 Nor De agiUtie veroorzaakt door de stemming over het bekende wetsontwerp in bet Heerenhuis is voorbij Meu gelooft d it hrt gebeurde geen ernstige ge o gen zal hebben H t ontwerp zal onmiddellijk na de opening drr zitting weder bg het Huia van A vaardig len warden ihgediend Het gerucht dot de Ministerraad a in Biamarok had verzacht naar Berign te komen wordt tegengesproken Ifedrid 4 Nov De ongesteldheid van den Miniater Zorllla huudt aan Perpignan 4 Nov Drie diligences zijn aab j Figuerta door Carlisten aangehoudeq De reizigers werden van haiine goederen beroofd en en Engelsohman en de conducteur werden gewond Te Fnjrcerda luidde de alarmklok Dresden 4 Nov Aan het gooden bmiloftafaeat van het koninklgk echtpaar van Saksen zullen de Keizer eu de Keizerin vau Duitscbland de Duitaohe Kroonprins de Aartshertog Karel Lodewyk van Ooatenrijk de Groothertog vaa de beide Hecklenburgen eu andere Duitsche Voratrn deelnemen INGEZONDEN M eer ie üedaeteur I Natourlp zag ik met genoegen dat Uq Beta Perk den moed had om opeulgk op te komen voor eene zaak die hoewel min of meer futiel in het oog van Bommigrn wanhopig in dat van anderen niettemin de attentie verdient omdat alt het schijnbaar geringe euvel meer kwaad wordt geboren dan mea zieh gemeenlijk voorstelt Zijn een groot aantal miedaden door mannen gep eegi te wijten aan de dronkenschap ran die door vruaweu werden begaan ia een goed deel te wijten aan de verbgslering der pronkzucht Over het amakelooza is bij allen die op dit ptiat nog aenig aesthetisch gevoel hebben maar éAieatam Er wordt inderdaad veel moeite aangewend er worden groote kosten gemaakt om zich te diffurméran Het oog gewnine zich ras aan allerlei drachten de tegenwoordige mode is en blijft leeUjk juist door hare overlading Bezwaarlgk vindt er iemand iga rekening bg d iii de mauufecturier en de handelaara iu TSa toch ligt in die modedwaaièeid de bron der verwaarlozing van beter van ongelegenheiü voor velen van ouderlingen onvrede in de gezinnen der ruïne rao meDscfaen Daarom juichten wg de poging van M Betay Perk toe al wanhopen we ook bgna aan de réusaite en al vreezen we op dit punt bet onder de duizend niet eene van Salomo op onza damea te moaten toepaaaen Toch k am ons iels in de gedachten waarop w j de vrgheid nemen om te wij en Jen einde altkana bet onze te doen Er ia onder de duizeade ne die indien ook niet alies dan toch wel bet meeste kan en vermag Gelijk liet euvel van boven indien ook niet uitging dan toch zeer bevorderd werd kan ook van boven in de maalsohappij ilo genezing komen Weid Keizerin Eugenia op dit pnaf ee euvel voor PVankrgk in de eerste plaats oltza Koningin moge van dien kant eeo heil en zegaa worden Mocht Hare Mig esteit willen voorgaan Joor aan Hof en onder Grooten meer eenTood g beteraA t Tereenigd met rfc artUtelen 66 192 ofcroenkorastig mei de couolassiea aar commissie en terena m iloe had aangenomen de kieswet welke een aanhangsel vormde van de vounlracht op de Kreisordnuug Tutte de minister ran bumrnlandsche i ken het woord op Het dour hem gesDrokeae luiddt als Tolgt Thaas lal het hui orergajui tot è tanminf orer de afgehandelde voordraeht Wordt die rootdracht afgestemd dan kao zij gedurende deze zitting niet andermaal worden ingMliend TOor deze zitting is de za k alsdnii afgeilaan NeemI het huis dergelijk bestuit dan rou onder anderen omstaodigbcJen of het miniateri of de minister die bij de roordraeht in de ecr e plaita ia bt rokken in dergelijk besluit welfieht etn reden zien om af te treden Ik hoop dat het huis wel zal willen onderstellen dat het niinisterie oiiirerwijlil zgn ontslag den koning zou aanbieden imlien het op die wgse der groote uak berorderluk kon z n l e kiNiing ia doqrdrougen ran de orertulgiiig d t de voordracht tot stand behoort te komen op de grondslagen door de re gerring daaraan gegereo Iiidien het tegenwoordige ministerie door een ander werd rerrangen kw de kouing uiif aanile ran de overtuiging door hem gekoesterd danr ian dezelfde taak opleggen die thans op onze schouderen riist Wordt de voordracht afgestemd dan ral de tegenwoordige zitting terstond worden jjesloten een nieuwe zitting zal warden geopend en de voonlriiclit op de Kreisordnung zal tot de eerste behooren die Ie regeering zal indienen Het ministerie i doordrongen van het besef dat het dringend uood ikelijk is om de voordracht tot stand te dorn komen en wy handelen in orereensleaming met de koning door de opgevatte taak Jiiet ta laten varen maar zoo noodig mat aanwending van alle ounstitntionnele middelen baar te volvoeren Den wtoritH verueik niet fringe optckuddiag mitr i Me De heer von Kleist Betzow vroeg hierop het woord en vorlilaanle dat hy zich gedrougen gevoelde om ip D iam zijner party de oonaerratieve op te treden Wq hrbben aan de regeering by de gevoerde diaciasicn de hand geboden leide kg de minderheid in hrt huis heeft de haar toegereikte hand van zioh geweien Verklaart de regeering dat zij niet kan nfwgken van de grondslagen eenmaal door haar vastgesteld ik antwoord hierop dat ook wq ooia overtuiging niet kunnen opofferen Door d verklaring der regeering is het ona ODmogelyk ten gunste van het ontwerp onze stem uit te brengen laaar bet liuis weiischt der regeering den weg aan te daiden die bewandeld moet worden proviueiaalagcwq behandeling en vaate regelen waarnaar man bakoort te werk te gaan De voordracht ia voor de aerata maal bij het Iwis ingediend en nu woidt tattaê gevorderd dat j in alle opaicbten de gevoalena der regeeriog zullen dealen Indien dergelijke eisahen worden gesteld dan wordt aan alle vrgheid en zelfstandigheid van het hnis de bodem ingeslagen De eontervatieven hebbeu het vaste voornemen de grondzailen van het ataat8geb juw te sdirafen en hoe bcdenkelvk het ook moge zgn indien een verandering van ministerie plaats moet vinden ten gevolge van een besluit door het huis der heeren genomen w antwoorden hierop dat liet vaderland en de grondwet voor ons van hooger waarde zgn dan het ministerie De gevolgen van de verwerping dor voordracht zallen uitsluitend op rekening van het ministerie moeten gesteld worden Nadat nog een enkel woord in het pldden ia gebracht door de heeren von Munster en Hasaelbaieh tot motireering hunner afkeuring van de voordracht gaat het huis tot de sicmming over liet reenltaat ia dat de voordracht met 145 tegen IS stemmen wordt verworpen De laatst bedoelde leden zgn de heeren von Bulow Camphauaeu voo Itzrnplitz Leonhardt von der Murnili von Fatow von Fntbiia von Kaderu von Boeder von Romberg von Sekliabtipg von der Schnlenburg Hessler von Sohirr Tusa TOD Scyditz von Sticrstorpff en Stolberg Wemiiigerode Hierop wordt overgegaan tot de behandeling van het voorstcl Bctznw waaraan slechts een viertal leSén deel neemt Bedoeld voorstel luidt als volgt Het kuis richt het verzoek tpt de regeering om een voordracht in te dienen bevattende de grondbeginselen eener Kreisordaung voor de gansche BMnarchie waarbg voldoende speelmimte ia gelaten om wgligingeg in de wet op te nemeD naar gelang van den eigenaardigen toestand der afeonderlijke provinciën en districten Deie wgzigingen kunnen naarmnte zish daamn behoefte doet gevoelen door de pro vineiale landdagen worden vastgesteld Dit voorstel woidt aangenomen met 100 tegen 64 JtemiKhi at da aanwezige ministers verklaren zich daar tegen Al de aan de orde gestelde onderwerpen afgehandeld ignde wordt de zitting opgehryen zander dat de dag woMt bepaald waarop het Huis weder zal byeenkomcn Het Huis der Heeren heeft negen zittingen gewijd aan de behandeliug van de voordracht op deKreiaordnuag om eiudetgk tot hare verwerping over te gaan De gewichtige qnaestie ontslaan door het vooruitzicht op eeu dergelgk reeultanl heeft het onderwerp dar benadslagiiiget van versoheiden zittingen van ten dunisterraail ui emaakt Pinsdng heeft de eerste bijecidcomst deeite plaata gehad op Woensdag kwam da ministerraad aB lermaal bijeen en wel T Sór den aanvang der zitiing van liet Huis der Heeren Dea namiddags begaf da heer zu Ëulenburg minister van binnenlaadtche zaken zich naar den Koning ten einde hem rapport betfeffeade de gehouden liéiaadslagiiigeu te doen De audiëntie door den Koning tot dat einde aan den heer zu ïlnlenbiirg verleend was van zeer langen duur Tengevolge van hetgeen daarbg was vastgesteld had des avon is een conferentie plaats tusachen den genoemden minister en den president van het Huis der Heeren Baa ochtends vó r het aanvangao der zitting kwam de ministerraad nieuw bqeen ta daarin werd het betfuit genomen om ingeval het oatwerp mocht worden verworpen tot de sluiting van dea Landdag over te gaan r ie sC j i 2jtf= s ITALIË Een Commissie van bewoners der w van de Monti heeft zich dett 27 Oatober naar het Vaticaan begeven om te protesteeren trgen de demonstratie welke in die wqk aan den dag is gelegd ter riering van de gedenkdag van 2U September en 5 October Zoodra de Fans in de reeeptirzaal as verschenen riepen de aanwezigen naar luid van den Afonie i Leve de Faus Koning I Leve de gevangene van het Vaticaan De Paos vergezeld van verscheidene Kardinalen en van eeuige gezanten ontving van de deputatie een adres en hield daarop bg wijze van antwoord een vrg uitvoerige rede waarin hij zgn dank te kennen gaf over een slap die zoozeer getuigde van veiknoohtheid aan den plaatavervanger van Jezus Christua Hoe gunstig zeide hg stak deze vrome ootmoed af bg de snoode pogingen die thans allerwege in t werk gesneld worden tot ondermijning van het geestelgk gezag des Opperpriesters Maar die goddeloozcn mogen zich nog zoozeer abloovan tg zallen dat gezag niet vernietigen want t is onvergankelgk Er rest ons nog een troost Het groote feit ia volbncht zeggen velen de wereldlijke macht dea Fausen is doqr het Italiaausoh bestuur veniietigd de Italianen zgn te Ko ie t Ia waar tg zgn er Maar volgt hieruit dstjiü er ook zullen blgven Verre van dien De beproevingen zullen niet eeuwig duren Verder weeë de Faus op het hemeltrrgend schouwapel dat dezer dageu Rome de hoofdstad der Katbolieke wereld heefi qpgeleverd Daar is iemand Renaa gekomeu die ije Godheid van Jezut Christua looohent en diezeltje man wordt door de dagbladen een uitstekand vemaft de roem zgns landa genoemd Twee ongeloovigen voorheen kinderen van betzelfde Seminarie ontmoeten elkander te Rome en drukken elkaar de hand tot bezegelin van hun onloof Feiten nu van dien aard hebben de strekking om het geeatelijk gezag des Fausen te vernietigen maar tzg herhaald d t gezag kan niet vernietigd worden omdat bet bestemd ia eeuwig t duren A K E B I E A In een New Yorksche correspondentie van de N R Cï kbmt o a het volgende voor Zoo genoegelgk als t is Hollandsche energie in een groot bnitenlandsch blad te hooren prgzen zoo grievend i t staaltjes te vèrneinen die als ze op waarheid berusten een allerbedroevendst bewgs zouden geven Van Hollandsefae lamheid Ge moet namelijk weten dat in de New Yojk Bun dezer dagen een breedvoerig artikel voorkwam waaruit sou moeten blijken dal t West Indiache eilandje Aruba een HollaudBcba bezitting letterlqk een Eldorado wezen zou Ziehier in t kort d geschiedenis zooala de Sun die meedeelt Een jaar of drie geleden zagen een paar Amerikaansche heeren in t museum te Leiden eenige zeer rgke stukken good hoodende quartz die naar men huB verzekerde afkomstig waren tan t eiland Aruba Zóó rgk was de iquartz dat ze onmiddellgk besloten tot pogingen om ztdk een goudmijn te ezploiteeren Nu bleek t hnn eohier dat de Nederlanilaaha Begeering t eihind Aruba verpacht had aèn een Spanjaard voor de som van ƒ 5000 zegge gf duizend gulden ajaarn Met dien Spanjaard werd onderhandeld en eene Amerikaanaohe Maatschappij nam den pachtbrief geldig voor 21 jaren tegen een jaarlijksche premie van 1000 van hem over Deze transactie werd door de Ncderlandsche Kogeering goedgekeurd en bekraislitigd t Spreekt van zelf dat de Amerikanen den koop rti t gcsloteiKhaddcn dan na doi r een onderzoek in loco de overtuiging t hebben opgedaan dat Aruba werkelijk gouden ribben had Door welke oorzaken nu bljjkt niet duidelijk ma ir de Amerikaanscbe Maulsóhappij gipg bankroet en eene Engelsche trad voot haar in iSé plaats Pere is gevestigd te Londen Zij heet Tie An Uland Qold Uiamg Compatiy Haar kapitaal bedraa 2 600 000 dollura eu zij achat de toekomstige jaariijk8 ju opbrengit an karen aikid op 75 000 000 dollars De a n soeat da namen der directeuren ra aaaüe oudars en Torkjaart o a dat de Britsche Consul generaal te Xew Y irk de heer Archibald de schoonste verwachtingen koestert omtreat de vooruitzichten der Maatsahafpij Indiaa nu Ut verhaal van de Ai waarheid bevat rüien dan nfetanwiUekaurig é volgende vragen Is t waar dat er in t Leidsohe mbseum goudstof stofof goud houdende qoartz aanwezig is afkomstig uit het eilund Amba Zoo ja heeft dan t Hollandsche Gouvernement geene moeite gedaan om da goadmieren aldaar te ontginnao f Of lM ft hêl wetende dat t eiland goud bevat gemeend dat het met SOOO sjaara hnnr zich tevreden konaunen Mg dnnkt een goudmijntje waaruit al de Staataspoorwegen konden betaald worden zon niet onaar Ug z$n evenmin als een VereUg van d a Minister van Financien meldende dai in pUats van over leening een beapreking over afloaaing aan de orde was wat met recht een mioisteiicele verrassing zou kunnen genoemd worden Het zal ons overzeescbe en misschien ook n binnendgksche Hollandera veel genoegen doen over deze nak eenig licht verspreid te zien i i BINNENLAND tiOCIlA 6 NOVIHMt Gisterenmorgen ten elf ure bewoog zich een plechtige stoet langa de strateU onzer stad in de richting van bet kerkhof De heer Jaske gewezen onderofficier bij het leger en bode bij de muziek van de dd aohuttery alhier werd naarde laatste rustplaats gedragen begeleid door de muziek der schutterij een afdeeling schvtteis een af deeiing militairen eene vertegenwoordiging van de vereeniging da Congregatie waartan de overledene lid waa en eene van het zanggezelschap Apollo Op de begraafplaats aangekomen nam naiiat het stoffelijk overschat in de groeve was gefaten de heer Koning luitenant der dd schutter alhier bet woord en herdacht de deugden en verdienatan van den afgestorvene Ernstig gestemd verliet ieder de begna aats Van de op Dinsdag 22 Oetobrr te s Gravenhi gebonden eerste algemeens vergadering der vereeniging Teiwltekade deeK Oas Slrevm een uitvoerig verslag mede waarait o a het volgende Ugkt De ontvangsten der vereeniging bedroegen 164 86 j de uitgaven ƒ 88 72 8q telt na de afdfelingeo Amaterdam den Haag Middelburg Dordrecht Schiedam Rotterdam Delft Zutfen Alkmaar Almelo en de oorrespondentsiihappea Kapelle Vorden Spankeren en omstreken Hillegom ZaltBommel te zaaen met 976 leden Aan de 215 dames werkaters werd ala werkloon een gezamenlijk bedrag van 8 762 68 uitbetaald lüin onvermijdelijke onkosten behalve de genoemde atorting en werkloonen besteedden de afdeelingea 897 26 Het werk door Tesseldchade geleverd bestaat in grirone vrouwelijke handwerken ala naaien breien mode artikelen haken enz alsook kunstwerken zooala de Schilderijen door de Haagsche afdeeliiig bet gesneden en ingelegd houtwerk door de Amsterdamsche vervaardigd Gemaakte blo BieD waarin vooral Rotterdam nitmnnt en waardoor een harer werksters een vplkomen bestaan vindt en zelfs reeds leerlingen heeft aangenomen leerwerk borduren frivolity point lacé Alet guipnre enz wordt door verschilleniit afdeelingen geleverd Aan bgna alle bestellingen ia voldaan kunnen worden doch alle in voorraad genomen artikelen vonden niet aanstond debiet Het voorloopig hoofdbestuur werd definitief benoemd het bestaat uit de dames mej U A HolTmann jonkrr Jeltje de Bosch Kemper mevr W SmiesaertBlanken mevr F J Haverkom nin H sewijk van Delden mevr J Hingsl Huidekooper mej J Henriette Naoheniu en mej L F W naendia De vergadering bealoDtfoi oprichting van een hoofddepot waartoe de heer C L U Smissaert een h is voor het eerste jaar eeheel kosteloos beAshikbaar heeft gesteld terwijl de Haagsche aid ruim 1000 tot dat doel heeft ontvitngen Voor het meerdere was bet bfstunr gemachtigd eene leening van hoogstens 3000 te sluiten Hef höofddepot zal onder toe zicht van e dame Smissaert en Hingst nog dït jaar worden gemend Bovengenoemcle vereeniging TeuelichaA bevelen wg zeer luin in de aaudabhi onzer stadgenooten Hot doet dezer vereeniRiug om aan vrouwen die zioh door arbeid een zelfstandig bestaan willen versohaffen de behulpzame hand te bieden wordt wg weten hel zeker ook door velen in Oouda met sjrmpaÜiie begroet Wat mag de reden zijn dat in onze stad die in verstandige liefdadigheid voor geen andere gemeente onderdoet nog geene afdeeling zelfa geen correspondentschap ia opgericht f Wij veronderitellen weinige bekendheid met Te teltcluuk Mocbt dat niet lang meer een beletsel z n Mochten enige Goudsche dames weldra de baaden jaeea aiaafi n er voor zorgen dat die vereeniging onder hare afdeeliagen ook weldra de etad Goi teUe dan zon dat een goed werk zgn waarop zg later mat de raeeata vokloening nradeo teragzien Uit Berg Ambaefat schrgft mao ona Door den aaaboudenden reven dien wg in den laataten tgd gehad hebben ia het water zoodanig gerezen dat het vee niet langer in de weide kan vertoeven Vele landergen staan geheel onder water Had men verleden jaar bier een atoomgeicnal in plaats van een watermalen geret men zou dan eren ala omliggende polders die aehade te boven zgn Ook bier geldt de apreok Berouw kont dikwijls te laai grond dat bij de vorderingen die aan den nienven Rotterda aaeheu waterweg gemaakt worden er alle kans beataat voor het aanvragen van ixinoeasie voor een Ign sGravenhags door de gemeente Monater naar den Hoek van Holland waar loa en ladingplaatsMi kunnen gemaakt warden Te Utrecht had Vrijdag de tweede algemeene vergadering plaata van den Nederlaaschen protastaatanbond onder voorzilting van den heer m W A Bergsma In die bijeenkomst was beraadslaagd over eeu voorstel vau het hoofdbestuur tot wijrigingvan bot algemeen reglement der vereeniging Na eenige beiaadalaging werd het nieuwe eoiicept reglemeot Of enkele punten geameudeard met bijna algemeene stemmen aangenomen Het eerite artikel van het nieuwe reglement luidt au aUus De Nederlandsche protestantenbond is een vereeniging van alleo die willea zamenweitao om vrge ontwikketiag van het godadienstig leven te beronleren zoo binnen den kring der keikgenootsehappen als op ieder ander gebied Het hoofdbestuur bestaat uit de bh mr W A Bergsm voorzitter prof Bujs Ballot ricevoorzittar da A G van Hamel secretaris de Meijier jMooiaoiDBneeatar di A Caipeatier Altiag eo den heer W i van Gorkom Het haofdbeatunr der AW Maattekoffg tot betorderimg nw Nijverheid heeft de departementen aangeschreveu om in gezette overweging te willen nemen twee belangrgke zaken die naar aanleiding van de daaromtrent in de jongste algemeene vergadering der Maatschappg genomen besluiten aan de aamlacht dea hoofdbestuurs zgn aanbevolen De departementen zallen nl hebtteu na te gaan hoe de vestiging vaa jongelieden in andere werelildeeleu het best kan worden bevorderd ten einde nieuwe handelirelatién tot stand te brengrn op de wgze ala de Hamburgers Bremers enz dat aiuda lang en met goed gevolg hebben gedaan en hoe overigens de üoodzakelgke emigratie uit ona bind het beat kan worden geleid vooral opdat Nederland ook verder vniehteo kanna plukken van den arbeid zgner vroegere iagrzdenen die thans iu grooten getale jaarlgks in Noord Amerika als I burgert vau bet tand opgaan Onze kolouieo in de I cerate plaata zouden iu dazen in aanmerking moeten komen Bij den heer de Quint te Stolwgk staat een pereaboom den tweeden keer van dit jaar in vollen bloei Men meldt aan de leidteit Ct De poUeraander llelflimd zijn overstroomd en die onder Rijnland in gemeenten als Storopwijk Benthuizen Zoetcrmeer en andere voor het grootste gedeelte De boezem van Delflaad veracbilt nu met dien van RijnUiid weinig in hoogte Met den dag ie het water inde polders en in de boezeus eenige Rgiil duimen gestegen Op het laud kan geen werk meer verr cU wonlen terwgl de brnschen aa eeaige buitenverblijven onder water staan In vele kweekeriien waar reeds geruimeu tgd het leggen van dnizenden bloembollen o a uitgesteld en steed op den wan het water bevmden grond gewacht Werd hebbei nu de onophoudelgke storlrrgens alle kans daartoe benomen Vo r n aleer die sohroatelgke waleraassn gU dan nog wel met en gnnatigea arind naar zee 2 1 afgevoerd zgn is bet winter Ten vervolge op bet Iwricbt der Orm Ct nopena bet plan ran den beer Bchotten te Groningen om eea stooahootverbinding opigroote schaAl tusachen Rotterdam en New York aan te leggen wordt nader medegedeeld dat bet voornemen is 4 booten elk ran 1000 ton in d vaart te brengen Het ki taal der Vereeniging die de zaak zal oodrrnemcn zou 3 millioen bedragen waarin de heer Scholten voor 8 ton zon deelnemeïi Desnoodig zou bij dat kapitaal rentelooa verstrekken Uit Nicuw York w ordt getelegrafeerd dat aldaar en in Boeton zioh eene nekte onder de p nardeu faeeft gaopeobaard die ia bet verkeer groote stremming te weeg brengt De gevolgen er van zullen spoedig ook in Europa worden ondervonden wast de stoombootea naar Durapa die den 2ti8t a October Nieuw York verlieten konden de voor haar bestemde ladingen met geheel opnemen doordat er geene paarden waren die da vraobtan naar de kndingspiaotsen trokken In Niauw York alleaa ign 30 001 paarden ziek en men nat sa bgna gaea pakrd op straat Jmi a Door vertobillaude kamers van koophandel en Ih briefcen in ons land warden op t toorstel van Deventer pogingen beraamd ten einde eeu meeting te beleggen waarop de vraag zal wonlen besproken of de oprichting van rechtbanken van koophandel in Nederland weascbelgk is In de zaal Concordia in de Lombardstnat te s Graveuhage crd Zondag ten 12 ure eene vergadering gehouden van de Haagsche afdeeling der Intemation Hoor borger van der Hout zich noemende den reizenden apost l werd eene opeuings rede gehouden veelal in derelfde bewoordingen als altijd Na hem prak Hoeks vice president van den Amaterilamsahen meubelmakersboud die de zaak der Internationale met de Christelijke godsdienat in verband bracht KeMen bespraken nog het kiesrecht en het vrghaudelstelaei Hierbij kwam ook da minister Thurbecke ter sprake Ten slotte sprak zekere de hniiji die zooala hij zeide de bakkersgezellan die op hetzelfde oogenblik in den Hoogdnitsoban echoawburg éene vergadering hielden beloofd had hunne zaak in deze vergadering te zullen bespreken Ingevolge Koninklijk bealuit van 28 October jl rfi ii zal er te Woerden eeue belangrgke verloting van paarden koeien schapen en gehouden worden verdeeld in zes sericn eu zulks ter aanmoediging der zea nieuw ingestelde jaarlijksche pa irdeomarkten vallende op den dag an de zea Utrechtsche paardenmarkten Bij elke eerie zal een boofdprgs zgn ter waarde van 6000 in vee De trekking der Iste serieffl plaats hebbeo in bet begin van het volgende jaar V Te Stolwgk ia in plaata van den heer W van Dam W die bedankt had de heer W Boer Ie Beiersohe door den Gemeeuteraad tot wethouder verkozen De Standaard verklaart in haar nummer ran heden dat zij met ona vrijheid van geweten ook voor den ongeloorige wil Zg erkent aelf raden te hebben gegeven om ons bet legendoel te doen gclooven Geheel onbeperkt wil zij echtar die vrgheid niet De on eloovige moet h i vrij z n zoolang hg zgn overtuiging krachtens den eisch dea gewetens bepleit Die vrgheid raaet een einde nemen zoodra het ongeloot ook al gebftiikt het de oonaoieotie als voor wendsel door praotiache schending der eeuwige wetten van recht en zedelgkheid zichzelf van leugen overtuigt m a w zoodra dat ongeloof met de eeuwige oovrn dAlgke zedenwet in strgd komt Di i ira scbrgving is nog wel niet heel duidelgk mav idtjt is naar onze meening zeker dat de Slaadaanl zich op dat standpunt plaatsunde zonder inconsequent te t het vaccine amendement met kan bestrgden Ia bet uiet veel onzedelgker dat een vader lijn kind opzettelgk blootstelt aan dood evaar dan dat bij gn kind naakt laat loupen P En toch wil de Standaard het naaktloopen verboden hebben ook al geschiedt het nit godsdienstige Uit den Alblatserwaard schrijft men dd 2 Nov De bnitengewoon groote hoeveelheid regen heeft den stand van het polderwater in sommige polders binnen tweemaal vier en twiutig uren vele centimeters verhoogd In enkele polders staat nu het water 1 12 centimeters in andere tot 28 centimeters boven zomerpeil XHatioot is in den loop der week veel vee opgeatald dat uithoofde van den overvloed rm graa bg droog wéér nog laag in de weide am geUeven zign Van longziekte of tongblaar en klauwzeer hoort men weinig mear Ofachoon de aardappelen nog vrij hoog in prija worden gehouden in vergelijking vaa den voorraad zoo verwacht men dal deze ook weldra minder zullen worden en meer in overeenstemming met den prg dien men daarvoor in andere streken b tmlt Thaóa vraagt nian nog 3 26 a 3 50 per hectoliter Het voorstel om in de leening ten behoeve van den locaal spoorweg Monster pelft Zegwaard voor 10 000 aandeel te nemen is in den gcmeeiiteriinrl te Monster mit 9 tegen 2 stemmen verworpen op