Goudsche Courant, woensdag 6 november 1872

Sta lwiin aangenaam en gemakkelyk in te nemU yzerprsaparaat door allegeneeg M heeren aanbeTolen omdat hy igt te verteren is en volledig in de sappen dea ligchaams overgaat De Staalwfln wordt voomameiyk en met de gunstigste nitwertong gebruikt bg bleekzncht gebrek aan eetlust zennwachtige hoofdpgn en vooral bg beginnende longtering De flesch it fl 1 Engrelsche llruischpoeijers ttSafen SS MTascr Analherin lllondwater S7L l xZ tanden en scorbnat Het is het eenvoadigste zuiveringsmiddel voor de tanden daar het de slymeu oplost dos de Torming van wensteen voorkomt Het werkt Terfiiaschend in den mond zuivert den smaak en verdryit den onaangenamen reuk vrolke door holle tanden door overblyfsels van spyzen of tabakrooken ontstaat De flac van 100 Gr it 75 Ct I7 n ypl6r h l nnHnnpdAr n verTerschenden reok hebbende en Trn tu E njreiStLU AailUpUeaer y Ifstandigheden in elegante dooïen Tan 100 en 50 grammen a 45 en 25 Cts 2fuiver Malz Eitract X TL n ephZr Su trngSS wordt door piot M LIEBIG door Dr BOCK en alle geneesknndige antoriteiten als een litiht te verteren en voedzaam middel xeer aanbeTolen bg hoest schorheid borstkwalen kinkhoest en Toomameink by scrophulease kinderziekten in phutts van den walgtUjk ttnaitnden levertraan De flesdk Tan 3 hectogiammen 75 Ct Dr Bomershausens Oogwater l tlltl SdL tSS door inspannende bezigheden 3oor aanhondend lezen of door ziekte Terzwakt zjjn ten zeerste aan te bereleu Groote flacons fl 1 en kleine flac 30 Cts Origineelflesschen Tan Apoth 6EISS it fl 1 50 Origineelprys HnarhnlGd m S de Cologne philocöme zaiTert het hoofd Tan de schilfers belet naiai uai9CIU gjy Ijet mtvallen der hareu en brengt in een korten tfld een geheel nieuwen groei te voorschgu Hg is zeer verfrisschend Tan het fijnste parfom en maakt het gebmik Tan haaroIiSa en pomadeu geheel onnoodig Groote flacons it 90 en kleine ï 45 Cts Alles echt yt kMbaai te Gouda bg L WELTER Gouwe L SCHENK Hoogstraat enJ C ZBLDENRIJK Markt Bg elk artikel is eene gebmiksaanwgzing i EMMKBïK 13L V Dl r O HMZBOK IT Apoth en Fahrik van Cliemiêch teehniêche Praparatea VrUtog 8 Nevember 187S W 1281 Nieuws ËD 4ilv£rl£iiliÊby ittr Gouda en Omstreken Be iniending ran adrertmtUta kan geschieden tot Ato unr des namlddagB op den dag der nitgav nuk in te voeren Hebben er om Mq Betsy Frrk rreds dames zioh rereenigd mocbten zg zich dan erbiedig tot onze Hoogst geplaatste wenden die imaers toont hart te hebben voor het Goede en Scboone en dat dao jaist die dsmea haar Volgen wier erkende nutaohappelijke positie de nÜBta en zelfs de weelde op dit punt gedoogt de luxe en overdadige prook aan dwazen onder de mindere stand n overlatende Het eenvoadige is het legiil van het ware doch van het sohoone veel neer Hoogaohteud C ily eer de Sedacteur I Het sput mij dat de ook een minnaar der kunst die ik kartshndshalre U lal noeoKn en de heer Jacques raöne motiaven zoo zeer rerwerpen maar het verheugt mij dat zij mijn geschrijf hebben willen beantwoorden Hetgeen de heer M zegt is waar en bewast dat hü een goed rekenaar en Snaneier is twee hoedanigheden die de heer Jacobs minder sohijnt te bezitten hoedanigheden die kunsttnaars wel meer missen gebreken die men gewoon is in hrn o er t hoofd te zien l e heer Jakoba heeft deor zijn lolliciteeren zeker slecht gerekend kü heeft naar eene betrekking gedongen veel minder voordeelen gevende dan die hij te Amsterdam vervalt hg is genuodiaakt geweest te Amsterdam te hlqven wonen sn heeft zich bg slot van rekening achaile berokkend waar hij heeft getoond een flinic kapelmeester een uitmuntend onderwijzer en tevens een kunstenaar te zijn Hg heeft het korps in zeer kotten tgd terbeterd en zoo wij hem mogen behouden IS het te verwachten dat de schutterg zeer goede muziek zal verkrijgen Ik vrees dat zoo de ken op den bestaanden voet blijven de man het baantje tal moeten laten loopen zoo als de heer M zich uitdrukt in tgn vergelijken tuMchen den kapelmeester en den torenwacbter I en dat ware jammer dat zou ik als kunstmiunaur dito betreuren be vraag is das niet rekent de heer Jakobs r X goed als de heer M en Jacques maar wat moet er gedaan worden om den verdienstelijken man te behouden Daartoe is dunkt mij geen beter middel dan zgn tractemeat te verhoogen EXN MINMAAK DE KUNST I O L I T I E Aan het Bureau van Politie zijn in bewaring TWEE in deie Gemeente gevonden FORTE MONNAIES in ieder eenig geld en in de eene een manchetknoop terwijl in de andere een St Pieterspenning is Burgerlijke Stand Gisoilli 1 Nov Heodrik ouders B Pnng en A N Broswer Muis Jnllsni oaden 1 T Berlun eo M de Mal 2 e ouden W Mulder ea L Belonje Adnsnus oudere K reu dei Foet en M don Blanken Maria AriietU ondera J aa der QrurenS van der Heal Johannes Dsrtlulomeu ondera C M Goudriaan en T C Snit OtitLiDsa 1 Nov H van Wijk 7 i J Goedkoop 7S j ADVERTENTIËN J De ondergeteekenden betuigen door deze hnn oprechten dank aan allen die hebben deelgenomen aan de plechtige ter aanle bestelling Tan het lijk van CORNELIS JASKE Wed JASKE en Kinderen öoi fa 5 Not 1872 Verkrijgbaar by J van der SANDEN Banketbakker Markt A 67 IETS iTIETJ WS om Baar Wenkbraauwen en Baard in blond bruin en zwart te VERWEN iwider de Huid te TlekkeA Franco aanvraag hg Mr THEOFBILE Kerkstraat 514 Amtierdam De groote Flaoon kort 2 2B0 Staats LoteriJ De TREKKING der EERSTE KLASSE begint den 11 November 1872 BRINK HOOFTS Verbeterde Wrijf of Folitonr Olie Dit aitnemende WRUFMIDDEL OTertrefb alles Ton dien aard bl ft aUgd Tloeibaar neemt alle Tlekken weg Mi bewaart het hoat Toor worm die eens dit 4iddd heeft gebrwkt kan geene andere meer febrifiken Prgs 25 Ct di g te 16 Ct de kleine flacon die altgd woidflli a elttTerd met eene gsbroiksaanwgzing eigt handig door den iabriekant ouderteekend ji Verkrggbaar te Chuda bg den Heer A tam VEEN te Sodegraxien bg den Heer J 6 nc MOOM te Woerden bg den Heer N C tam dm KAS te Boskoop bg den Heer P KUSTER Mz Aanvrage om dépAt franco aan J M PORTON te Utrecht P01ID V iRKTinGinf GWIJNNB Co CENTBIFÜGAALPOMPBN en direct wérkende CENTRIFUGAAL P0MPMACHINE8 voor Polderbemaling Fabrieken enz Tolgens het nieuwtte syiteem worden met den meesten spoed gèlererd en opgesteld door CoBM BOKttsDelfiihdi én nMviiteüi Agent TOor Nederland en KoloniSn Tand eng esteldhedeo alsmede ziekten Tan het Tondvleesch worden steeds vewacht door het gebruik Tan het ANA THERINMONDWATERvanDr J G POPP KeizerL Koningl Hof Tandarts te Weenen en in de meeste gevalleD volkomen genezen PrJIjB per £ n f 1 75 Te verkrijgen te Ooudaflj L Schenk winkelier op de Hoogstraat ijk A MS te Rotterdam bij F K van Santen Kolff apotl en A Schippereijn k 0 blaauwe porceleiuwinkel te s Uage b J L F C Snabilié poth te Leydéo by E Noordijk ta Utceeht bij F Altaua a iath t Amsterdam hij F van Windheim k C vcrkoophui Ie Oudewater bij T J van Vreumiugen te Schoonhoven bij A Wolff Gnda Onik vai A Briakau4 Dr Cliaiitoiielaaiis Oogenwater Onder de verschillende kwalen waarmede het menschdom Toortdniend bezocht wordt is blindheid zeker wel een der ergste zelfs niet goed en Tolkomen te kunnen zien is reeds lastig en gevaarlek jal h t minste wat men aan de oogen gevoelt is zeer pgnlgk en ongeriefljik want het gezigt is niet alleen het onmisbaarste maar Uvena ook het geToeligite zintuig der menschen Wat is nu de gewone toeTlngt wanneer da oogen beginnen te Terzwi en Daddgk besluit men eeii bril aan te schaffen doch het is ontwgfelbaar zeker dat de oogen door het brillengebruik niet Tersterken men weet toch zeer goed dat brillen alleen dienstig zgn om met gebrekkige oogen te zien doch nimmer de oogen kunnen herrtellen of Terbeteren Tot herstelling Tan zwakke stekende en jeukende oogen is een onfeilbaar middel geTooden in het zoo gerenommeerde Oogenwater van Dr CHANT0MELANU8 Alle Igders aan verw achillende oogkwalen wordt dit krachtig werkend middel met vertrouwen aanbevolen en znllen zg zich bg een oplettend gebmik volgens Toorachrift voor vele gebreken voorn melgji verzwakking vrgwaieta Het is verkrggbaar met gebraiksaanwgzing h 60 Ct per Flacon bg T A G VAN DBTH Gouda 3 J BEÜZBMAKEE Leiden J H KELLER Weste Wagenstr RoOerdam Mej L A ScHooTKNs ScHtüter Oostmolenstraat J J GROBNHÜIZEN C f trecU En meer bekende Dépöta in ons rgk PRO VSO Bij vonnis der ArrondisseqiantsReohtbank te Sotteritm gewezen by vwetek 31 October 1872 in het lusachen Abeaham LacaM ea CoaNSLiA Cathabika AbW bestaande Huwelijk op verzoek van eerstgemelden verklaard ontbonden door Echtscheiding met al de gevolgen bij da Wet bepaalden met oomdemnatia van de Gedaagde in da kosten De Procureur van den Requirant M VORSTMAN De nilgaTe dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Li de Stad geschiedt de uitgaTe in den avond Tan DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 3 JJ BUITE NLAND BulkiilaiMiscli Overziclil Naar aanfeidinf van de heropening der zittlog van de nationale fergsdering aattstaaadü Maandag den 11 Nor heeft de minister van esMdienit Jules Simon de verschillende bisschoppen Beriuuerd aan art S der prorvgatiewet aldus luidende Deueersten Zondag na de hero Kuing der iiting uilen in alle kerken en godsdienstige gestichten openbare ge beden tot God worden opgezonden om Zijnen zegen ovrr het werk der nktionale vergadering af te smeekeii Niet üleen dour de bisschoppen maar zelfs door de kampioenen der uiterste rechterzijde wordt dit voorschrift op de ergarlijkite wijze misbruikt In plaats van eene envouaifce kennispving san de priesters wordt deie aasokrgriaf im at de biascfcgj pea van Angers en Ortéanj b v terstond aan politieke doeleinden dienstbaar gemaakt De eerste levert eene pbilippica tegen het onderwijs dat niet door geestelijken verstrekt wordt ds heer Dupauloup waarschuwt met zgne gewone breedsprakigheid Frankrijk geen bedricgeiyke hoop te stellen op een man die spoedig blijken zou Frankrük s redder niet te z n Al wordt geen naam in net stuk genoemd de president der republiek is zijn mikpunt en Henri V blijkbaar de eenige man van wien Frankrijk of liever de paos redding verwachten kan Uit is de dank wellen Thiers en Jules Simon inoo sten voor kunne weKilieudheid tegenover de geestelykheid I I it de departementen de la Marne en de la HauteM n e luiden de berichten omtrent de ontruiming door de Uuitsclie troepen zeer gunstig Alles heeft in de volmaaktste orde plaats en de bevolking houdtzich overal rustig Kpernay en Dormans zijn reeds geheel van het Duitsene garnizoen ontslagen en beden tal ook Chsumont ontruimd worden Vrijdag moigen zullen de laalste Duitschers ChUons verlaten en den 12 v geen enkele Daitsoher meer in de beide departementen gevonden worden Te Bar leDuo en Belfort hebben de nieuwe bezettingstroepen de barakkeu reeds betrokkefi De kosten dezer barakken worden op niet minder dan 21 millioen geschat De Tinxemburgsohe kamers zijn geopend door prins Hendrik die in zij toespraak dank betuigde voor de bewijzru van sympathie by het overladen van zijn gemalin ontvangen en op den nieuwen waarborg wees voor het behoud van de Luemburgsche onsfbaukeiykheid gelegen in de hernieuwde bevestiging in Juli U van de bekende verklaring der Mogendheden van het tractoat van Londen De Pruisische oIRcieuse Nordd AUg Zeil schrijft zeer optimistisch over het conflict met hefr heeren buis het blad verontschuldigt de regeering dst iJ intüds niet meer pressie heeft uitgeoefend en laat daarop volgen dat de overwinning die de meerderheid van bet heerenhuis behaald heeft in de gevolgen een nederlaag zal blijken te zjjn en de beraailslagingen van de laatste dagen en de daarmee in verband staande maatregelen niet alleen voor het punt in quaeetie zelf maar ook voor de organische ontwikkeling van het staatawezen in het algemeen vnn hoog belong znllen z n jriclit De Eerlijbsche oorrespondent van de Augd AUg Zeil doorgnans goed op de hoogte berijjit dat het nieuwe wetsoutwerp betrelfea de Kreisordnung op nisuw misschien gew jii d bg den hwddag zal worden ingediend de be sidalaging hier tot het einde de r maand zal dutcll en in het begin van Ilse ongeveer gelijktijdig Met den terugkeer van f n Bismarck bet heennin is weder zitting zal honden Het aantal meest Duitsdif vorsten dat de gouden bmitoft van het Saiisische kenUgspaar zal bijwonen bedraagt Ül den keizer vaa Oastennjk vinden wij nift op de lijst hij schijnt diHialve h reisplan te hebben opgegeren en laat 4 l vertegenwoordigen door den aartshertog Karl IiUvig deOostenrijksche Kezant te Umden en ex Saksirtfhe miniiter von Beust is Zaterdagavond reeds nuai I s4en op reis gegaan om eveneens de feesten bü te wsnen De Beieraohe regeeriog heeft weder een teelctn van leven gegeven door de versobjHeade districtsbeaturen aan te scbiüreu om tpe te oeo M de zoogenaasade boereRveeaeoigiBgn de KUide kweekplaatseB van ultramontaaasche onverdraagzaamkeid en dweeperij De minister van binnenlandsobe zaken heeft het publiek gewaarschuwd tageo de Üaduiaer banken die enormen interest beloren daardoor de boeren verschalken en in t eind bedriegen Het wetsontwerp op ds duecte verkiezingen voor den Oostenrgkschen rijltsnkid schijnt werkelgk gereed te zgn men verwacht dat het in het laatst landete of in het begin er volgende waak zal worden toegezonden aan de voornaamste leden van den rijksraad met uitnoodiging tevens om op later te bepalen dag en unr in elk geval vóur de opening van den rijkaraad in vertrouwelijk overig te treden met de regrering over het ontwerp Over den inhoud van het ontwerp wordt officieel nog altgd niets meegedeeld maar alle berichten stemmeu daarin overeen dat de tegenwobrdige wijze vau verkiezing zal worden behouden sn vooral het overwicht van het Daitsche element zal worden bevestigd Uit ontvangen telrgraaimeu blijkt dat Orant met ongeveer 250 stemmen van da 386 presidsntskiezers tot president der Vereenigde Staten zal herkozen warden FRANKSUK De monarohale bhulen van Bordeaux maken esnige bijzonderheden openhaal aangaande het diner dat op 30 Oct aldaar den liberaal conservatieven af vaardigden van het departement der Oironde gegeven uerd O a waren tegenwoordig de heeren Princeteau Decazes Cavayon Latour Bonnet Johnston LurSaluceaen AdrienLéou Aan redevoeringen ontbrak het natuurlijk niet Opmerking verdient vooral die des heeren Princeteau omdat hg daarin den heer Thiers hevig aanvalt hem beschuldigende dopr de aanvaarding der Republiek het verdrag van Bordeaux geschonden te hebben Wel is waar zeide spreker verklaart zich de heer Thiers voorderoaumaluve Republiek maar coxiervalu ot niet zoodra hij de Republiek als regeeringsvorm erkent soheudt hij bet verdrag van ISordenuxA De heer Gambetta wien vermetelheid zoo al niet zijn beleedigingen geautoriseerd werden door de daden de woorden en de brieven van den heer Thiers en den heer Barthólemy Saiiit HUaire dehccr Gambetta verdedigt een republiek die de heer Thiers voor een andere houdt daa de zgne ADVEETINTlfiN worden gephtatst Tan 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTEilS wordeif berekend naar plaatamimte A£H nderlgke Nomaien TUF CSNTEN iy X Zoodat de discussie geroehl wordt over twee vormen van republiek alsof de bevoegde macht reeds uitgemaakt hadde dat de regeeringsvorm het temeeuebeat moet wezen en dat er voortaan slachts sprake zijn kan van de conservatieve republiek of van de radicale republiek Mijne heeren aan ons ligt bet om tot bet verdrag van Bordeaux terug ta keeren en ons de uonsrckie niet door republieken te laten aftroggelen £ r bastaat feitelijk slecfals een soort van republiek en 4 heer Thiers beeft het zalf geeegd dat zfj altoos eiadigt met bloedig ol dierljjk te worden VVanneet hetgeen God verhoede wy pverwoBnen worden door eene meerderheid zult gij ons nift kwalijk nemen indien bij ons zelf te rode gaan of wij aan een regeeriug wier optrediug ugbestredeo sullen hebben oiadat zij ons niets dan onhffilen voorspeld bet voordek ee er MiiMtarbei agften biadan St iqroUikaiaasKa bMea beoMsieain im tail hoogst ongunstig De JUfnilifne nm au noemt den heer Princeleau een factieiix en spoort Thiafs aan krasser oiaatregelen te beramen tegea de weersponnigea Volgens bericht in de Ordre treedt de heer Qémeut Duvernois als redaieteur af In sijn plaats trstdt de beer Uugué de la Kauconnerie SNGELAKDt H Andermaal zendt Engeland een expcditia oaar Afrika ditmaal niet met een aardrijkskundig doel of ter opsporing van een beroemd reiziger maar alleen uit philantropie t Geldt thans de Oostkust van Afrika Zanzibar is t doel van den tocht der onderneming aan wier hoofd Su Bartle Frèpe zal staan Den slavenhandel uit te roeien is oogmerk der zending t Eiland Zanzibar ligt niet ver van da kust met met de kleine eilanden Pemba ten Noorden en Momfra ter zijde Een kanaal van 25 mijlen breedte scheidt ze van t vasteland welks kust van af de haren vau Dorufbrd tot Knap Oeigado aan den ingang van t Kanaal van Mozambique tut t gebied behoort van den bekeerscher van t eiUnd in quaestie den SultaK van Zanzibar Te Zanubar zelf is een geregelde slavenmarkt waar duizenden sjaars worden aangevoerd ea verkocht De waar wordt ourneerd door de Arabieren die ze aan de overzijde bailmakan en hun hlding dicht bij de kust van teiland in laag water oierboord gooien waar ze door de bandelaars worden aigewacht en al naar fann waarde ah vee Ier markt worden gevoerd of op de landingsplaats aan bun lot warden overgelaten Van Zanzibar worden gie door de opkoope4 oaar Ai bié Kerzië en verder geëxporteerd t Kwaad dat die onmensohelijke handel brouwt is groot Volgens t rapport vsu den vroegeren consul te Zanzibar generaal nugoor Bigby is t geheele riiJte land van af t meer Nyussa tot diep in t Zuiéea zoo goed als ontvolkt Genoemde heer spreekt van eeu district waar men voor weinige jai pn orer een uitgesirokiheid van 80 mijlen op elke halve mgl afstand een welvarend dorp vond na een paar jaren kon men er 120 mijlen ver nnea zonder eon en UI mciiscbelgk wezen te ontmoeten Pr Livingstone reisde voor eenigen t ijd doof t