Goudsche Courant, vrijdag 8 november 1872

trooetea on de lijken dezer dieren te laten onderzoeken dan Mi Jiet hem blijken dat de verbrijzeling van kop of snuit poit mortem heeft plaats gehad Aan da ledaetia vaa bet Nieuwe ma den Dag is bet volgende schrijven gezonden door eenige leer lingen der Hoogere Burgeracbool te Haarlem Donderdagavond S4 Oct had in oate goede stad Haarlem eene daad van geweld plaats die ieder welgezinde burger zeker streng zal af keurru Eenige jongelieden raa de in onze stad zoo bloeiende Hoogere Burgerschool eo Lalynsche school hielden eene bijeenkomst Toen de e geéindigil was en wy ona roornamen naar buis te keeren gingen eeuigen onzer op t balkon ran het Koffiehuis wa irin wij vergaderden terwijl de anderen naar buiten knamen en de zich op het balkou bevindende jongelieden een hoera toeriepen Zonder dat biertoe eenige andere aanleiding bestond rersobeen in ons midden een persoon die onder bedreigingen ons uitachold Op de rraag ran een onzer ik ken u niet wie is a mynheer greep deze onder den gitroep brutale ruziemaker den jongeling naar de keel Wij dochten natuurlyk dat t een beeclionkene was en esnigen riepen rerontwaardigd 1 geen handtastelijkheden I wy zyn hier vry I Nu greep die waardige persoon een ander b j de borst de b j t station loopende politicdienareu roepende IH juiigeliiig ruLte zich lus maar ziende dat pulitieagented naar hem toekwamen gaf hij zich gevangen Steeds vastgehouden door twee politiedienaren waarrau er één met ontbloote sabel werd hy als en eerloos misdadiger naar t politiebureau geleid voor welk bureau nog een ander jongeling die ouk tegen al die wederrechtelijke handelingen geprotesteerd had opgebracht werd Zy vernimen echter b j t verhoor voor den commissaris dal de bovenbedoelde pe saon aick met den naam van mau der wet betitelde Wcrkelyk waa deae de inspecteur ran politie ran Wol feieu maar wy hadden geenszins ran zoo n man zulke handelwijze noch uit zijn mond de tot ons gebezigde woorden smeerlappen en roor jelui is geen reokt verwacht Oiideriusschen bad t verhoor by den commissaris een man die in alle opzichten de achting zijner medeburgers waardig ia tot resultaat dat de twee opgebracbten zich ma r stil en regelmatig naar huis moesten begeveu Wy zijn t aan de persoonlyke en openbare vrijheid aan den goeden naam vali onze sefaolen en aan onza eer verplicht deze feiten openbaar te maken Men scbryft vjui den Rynkant aan de TMd Cl Tot kort voor KerstmU van 1870 had het bijna rier maanden zwaar geregend en daarop rolgile een rry lange winter doch er is in de 36 van da 45 dagen dat het nu geregend beeft veel meer gevallen dan toon Daar Kerstmis nu nog zoover verwijderd ia kou bet natte weer oog arel wat aanbanden waardoor het apneekwoor lelijk rroeg malen veel maleu ook thans bewiiurlieid luu kunnen worden liet ia hier als overal met het water aleokt gaateld op al het gewaDuen werk door de molens is rerliea gerolgd Omdat het nog zoo vroeg was heeft men uitgesteld vee te stallen en eenige bcjuwliedcn hadden het gras van ohder het water weggemaaid en aan de paarden gevoerd maar liet een heeft wen Boeten opvulgcn en hét andere moeten opgeven Het ia rerbazaiid hoe langdurig ds wind nu reeds uit bet zuid westen beeft gewaaid en daaruit meent men gerust te mogen afleiden dat zoo in deze maand de wind niet nuar het oosten keert om er rersoheidena dagen met rast weür en drooge kou te blyven de winter dan ook wel kngdurig zoo niet streng zou kunnen worden Otemaiiasifn vaa totilcht ovar Ie MatirtMhjnl e der Schotterijmuziek aan het billyk verzoek van den heer Jacobs zal te gemoet komen door eene gunstige beschikking op diana reqaeat H W G KONING Gonda Mr F J SNEL M 6 Nov 1872 W P C VAN E88BN M nkier de Itedaeteurl In bet biatsie N van nwe courant het vera lezende van de vereeniging Teueltckade ten doel hebbende de verbetering van het lot der onvermogende vrouw uit den beschaafden stand door aanmoediging en bevordering van haren kunst en arbeidzin eu den danrbij uitgedrnkten nensch dat deze ook hier hare sympathie mocht vinden wil ik by deze gelegenheid ter kennis brengen dat ik lid ben dier vereeniging en bereid om de noodige inlichtingen mede Ie deelen en alzoo mede te werken dat alhier eene aMeeliug worde opgericht Het lidmaatschap is ƒ 1 50 en met 20 leden kan er hier eene afdealing bestaan Met de plaatsing dezer regelen als dienende om de aandacht van beUngstellenden op genoemde inrichting te vestigen zult gij m j verptiuhien Ik heb de eer te zijn Uw Dw Dienaresse Mevr 8 M van AMBBOUOoudtt 6 Nor 72 KoppïscHiAï Kantongerecht te Gouda Op de Terechtzittingen van den 23 en 80 Oct 1872 zyn de navolgende vonnissen gevezen W V L Lz veroordeeld tot eene geldboete van 20 of 4£ba gevangenisstraf van drie agen met verbeurdverklaring van den in besl ig genomen wildstrik alsmede di opbrengst van het na de In beslagneming verkocht wild ten bedrage van 40 Centaen et bevel tot vernieling van dien wUdstrik wegens het aanwenden van ongeoarloufde poging om wild te bebachtigen op eens anders jaAtvel door toiddel van een wildstrik en zulks by nacht A V en K d S ieder veroordeeld tot tweegeldboeten elk van ƒ 10 of ieder tot snbs gevangenisatraf v m drie dagen voor iedere boete en aMt verbettrdverklurii g van het jachttuig zijnde twee jachtgeweren en het gevangen wild met betel tot derzelver aitlevering of betaling eener aam vaa 11 roor de twee jachtgeweren en 1 voor het gevangen wild met bepaling dat indien hierian niet is voldaan binnen twee maanden na aanmaning zulks zal worden vervangen door een dag gevangenisetfafvoor ieder wegens bet iu vereeniging en gelijktydigjagen met geweer op een anders jaehtveld 1 mgesloten jachtiijd en 2 zonder voorzien te z jn vaoeen sobriflelyk bewijs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende op dat jaohivaUl F O veroordeeld lot eene geldboele ran 3 of een dag subs gevaugouisstraf wegens he steken met eene haak in eene kade te Gouda B d B veruordeeld tot eene geldboete van ƒ 8 of een dng subs gevangenisstraf wegens het binnende gemeente Gouda rijden harder dan in een matigen draf D B veroordeeld tot eene geldboete van of een dag subs gevangenisstraf wegens het binnen de gemeente Gouda l it n stilstaan van een met een paard be pniiuen voertuig zonder dal de eigenaar of ander geschikt persoon de teugels hield of onmiddelijk bij of voor de bespanning geplaatst was En allen in de kusten des noods invorderbaar by lyfsdwung MARKTBERICHTEN Gouda 7 Nov By weiuig omzet bleven de prijzen nagenoeg oiiviranderd Tarwe puike Zeeuusche 12 50 a ƒ 13 60 Mindere ƒ 12 8 12 40 Polder 10 60 a 12 Bogge puike 7 25 a 7 80 Mindere 6 20 a 7 Voer 6 26 If 6 Gerst puike ƒ 6 20 i 1 Mindere 6 60 a S Haver korte ƒ 4 4 60 lange i iA i 4 20 Hennepzaad 8 40 8 60 De veemarkt met goeden aanvoer j de handdving magere varkens mede vlug S Goebotèr ƒ 1 60 a 1 60 S Weibotcr ƒ l SO i 1 30 Ter kaasmarkt van 6 Nor waten aangaroerd 80 partyen j pryzen raa 80 a ƒ 36 Laatste Berichten 1 Londen 6 Nov Lord Granville Miuister van Buitenlaudsobe Zaken en de Krnnsche zaakgelastigde lebben gisteren het Frauaob Engelscb handelsverdrag Onderteekend I Londen 6 Nor Naar de Daily jv4 rerzekert verooriooft het nieuwe handelstraotaat mot Frank k op t opleggen van compensutoire inkomende rechten op ingevoerde artikelen tot een gelyk bedrag ala de binnenlandsche aoeynsen en rechten die op dezelfde artikelen van inlandsch fabrikaat geheven Worden In geval vaq vermindering dezer laatste linllen echter ook de compensatoire rechten in gelyke mate worden verlaagd Verder zal Frankrijk beslag Ifunnen leggen op goederen waarvan rechten ad vaIprem geheven worden wianneer de ambtenaar meent dat da decbutatie niet juist it geweest Börlijn 6 Nov De Prov Corr meldl dnt de regeeri zich bezig houdt met de omwerking van het wetsontwerp op de districten met behoud der groudslagen waarop het in het huis van afgevaardigden vim aangenomen doch met wyzigiug van enkele l oofdbepalingen tegen welke bezwaren van pracliBjoheu aard z jn aangevoerd Het gewyzigd ontwerp Burgerlijke Stand Gebokik 6 Nov Hendrik oaders G J Grendel en k Louwerier Jacobus Johaaass ouders J Bats ea B H vim den Heovel Ovbai Ei k l 6 Nov M Loorier U w CiHUWD 6 Nov C W van Willigei en J C M 8pr jt C vsn Eginond en W H Ebhcrson C Mul ru C 1 PoDtre P Baggert en H H Blok A Beunis sa C da Hoog Mancnlja aland dioht berolktr streek met blockade katoeniiiiloatrie Toen hij er twee jaar later terugkwam was lie spoor van inilustirie verdwenen en oiid men slechis vernielde dorpen en Igken De hear Uoemk Walter üf op eeni aitth anrgen etna 8 dorpea in br iad steken kn Ünderden ale gevangenen wegroereii t Sprewt van df dat die hifadel dieper en dieper in biune bn4 druVt W d hodders elk jaar verder moeten gaan ara hun levende prooi te vinden Uie haalders wbynm echter niet ioor eigen rekening te Imill lct Hiitr ala HftjaXé van r en te Zantibar cVM Welks fcltn Enjiidschr Ojulerdanen zgn ilie ryken steken zier belienilig de i iiist op maar laten de Anibieron M schande van dien handel dra gen Zeker komt Kngelaud alle lof toe van zich die inak te hebbrn aangetrokken Er Moet een einde aa koaen en is men het nog niet eens over de middelen om daartoe te geraken Sii Bartle Frère tal die middelen op de plaats zelve weten te vinden en aan te wijzen tUelukken der onderneming xal een sehoone bltdtqde aan de geschiedenis der tegenwoordige Regeering toevoegen DUITSCHLAND Tltzer dagen heeft de beer Scbwabe te Berlijn een reeks mededeelingeu oprnbaar gemaakt betreUende een groot kwaad waaronder de hoofdstad gel k hij legt nog beden grhukt gaat deze meJedeelingen betreffen de keldervioningen Geen enkele itraote stad gaat Mxerr mank aan dat euvel als de Pruisische boofdslbd de tetel van het rijksbestuur Uit offieiecle bronnen heeft by aangetoond dat thans nog ruim 14 000 kelderwoningen in de hoofdstad worden geronden z worden bewoond door meer dan 62 000 peraonrn Opmerkelijk is het zegt de Jieer Scbwabe ad de meeste kelderwoningen warden aangetroffen ia de beste gedeelten der stad Het tterlteqjfer onder de bwonera dier ongezonde lokalen ia te allen tgde Teel teer veel boogrr dan onder andere inwoners der stad Komen epidemieën de hoofdstad te steren dan neemt de Terbouding der sterfte ander de eerstbedoelden op Treeaelijke wijze tu Wat de barolking dier ongeioqde rerblq plaatsen aangaat deze bekoort niet tot de armste klasse der bevolking Tan Berlijn Men treft onder hén aan handwerkslieden 34 pCt neringdoende personen die de zaken rarerendeels in bet klein drijven 20 pCt j tappers en trorghondera 14 pCt de overige 3 Z pCt dier facTolking beataat in dienstboden oppaaMr ent Oa bet kwaad daardoor te weeg gebracht zooveel doenlijk weg te nemen is bij politieverordening bepaald dat de vineren der kelderwoningen minstena een voet boren het peil van het grondwa tër uorten warden aangelegd Deze bepuling zou wellicht een gunstigen uivloeid hebben gehad indien bet roornaamste element tut het vaststellen van een regel niet had ontbrokkin Niemand wist vroeger bet iptil aan te wgzen hetwelk ls de jirens moest wortlen beschouwd tot Waar men nacht afdalen en tot beden weet men het nog niet Nooit is tedcxen tanzien het vereisehte onderzoek in het werk gesteld Men heeft thans zijn haap gesteld op bet plan itot kanaliseei ng der hoofdstad Uit eenmaal naar bekooren tot stand gebracht zijnde zal het nitunrlijke gevolg daarvan iijn dat de waterstand in den bodem aanmerkelijk daalt Op die ij e val de verwezenlijking van b doeld plah voor de bewoners der kelderwoningen tot een onberckenbaren cgcii verstrekken daargelaten nog al het nut dnt le raak langs andere wegen zoo ruimschoots zal verspreiden Iteeds sedert lang zljii herh ialde en gegronde kladitcn in Pruisen aniigeheven over hft verwarmen ran vroeger zeer Ti chrijlie wateren Naar het schijnt zal de regerriiig eindelijk aan die klaHiten gehoor rerleenen en xnllen middelen worden aangeneud um den tkant rj 0 ongunstigen toestm d te doen ophonden en dien op af loende wijze te verlieteren Men remeemt van goed onderrichte zijde zegt de NiUio milZatuHg iJ bij den Landdag een wetsontwerp zal worden aangeboden on de7 e aangelegenheid te regelen Onder de boofdbepalingen welke in dit onttterp op de riviervissrberijen lollen voorkomen noemt men o a de volgende Behalve dat het bevisscben der binnenwateren in het algemeen imn gestrenge verordeningrn zal W nlen onderworpen sommige lyijzen der vischvangst geheel zullen worden verboden de gesloten tijd roortaan werkelijk zal worden gehandhaafd enz tal bet ontwerp nog de rolgcnde bepalingen inhouden er zullen wateren aangewezen warden welke volstrekt niet bevisclil mogen worden bevordering van de teelt der visschcn zullen de binnenwateren in betere gemeenschap met elkander worden gesteld zoodnt de visch zijn eriwlieke tochten over een groot gebied ongehinderd zal kntinén voortzetten bet rerontreinigen vnn de binnenwateren door fabriek Ai andera ürerlalaatae 4al BX eel doenlijk worden beperkt uithoofde dnardoor de vischstandzeer wordt benadeeld Het toezicht op de visscherijzal zooveel mogelijk worden toevertrouwd aan pertouen die van naby ti bakken bq deit roernitgang der zank i Het ontwerp il in handaD f steld ras da gouref nementscommissia voor de stanthuishoudkunae ten einde bet te aaderzoekan Naar Bwu ranekrat is de commissie uilgenoodigd met haar onderzoek den noodigru spoed te maken want de regeering wenscht het odtyerp in de eerltvolgendt zittiog van den Landdag in behandeling te doen OMien Gociu 7 NoTKITBEa Gedurende de maand Oct zqn in deze gemeente overleden i mauneo en 17 vrouwen t w i in het Ie leveoajaar 9 m en 4 vr totaal 13 van ïe 6e 1 4 5 7e 14e 1 O 1 ISe ÏOe O O O 21e SOe O 1 1 31e 50e 1 I i i Ble 66e B 66e 4$0e 6 4 10 boveu tSOe j ir p J 22 17 39 Waarvan zonder geneeskundige hulp 5 m en 1 vr in t Ie 1 m en 1 vr lan t 2e 6e levensjaar totaal 6 m en S rr 8 Daaieuboven levenloos aangegeven 6 m en I vr 8 Ons is toegezonden een nieuw blad genaamd tia Zamdimrtuuer dat eens per maand zal uitkomen en waarvan de naitm de strekking reeds doet rermoeden Naar dit eerste Nr te oordeelea zal dit Whd goed werken Vele menschen vien het in hnn raderland niet meeloopt hebben een rerkeerd idee van de nieuwe wereld en verbeelden zich daar gemakkelyk en in Terrloed te kunnen leven en haasten zich dns dnarheen te gaan waar echter spoedig teleurstelling bon deel is In het eerste Nr ran dit blad wordt lecds duidelijk aangetoond dat alleen zij kans ran lagen hebben in de nieawt wereld die Hard Kerken willen maar dan ook een t fcer roornitzioht rtrkrijgen om Imgiaaurhand in gqedén doen te geraken terwijl zij hier reelal dezelfde blyren in weerwil van hun loortdurenden arbeid Menschen die Ini ongeschikt of aan den drank verslaafd z jn zullen daar ereumin als hier rooruitkomen Het nieuwe blad is dunkt ons zeer geschikt om die klasse van menschen waaruit de landverhuizers voortkomen voor te lichten en hé nlzoo Toor teleurstelling te behoeden Bij de nerstemming ter verkiezing voor een lid van de tweede kamer roor het hoofdktesdistrict Amsterdam zijn ingekomen 1746 stembriefjes waarvan 7 van onwaarde Gekozen is de heer Mr J A Jolles met 948 stemmen Op den heer G Fabius waren 790 stemmen uitgebracht In de Dinsdag geihouden zitting der Provinciale Stiten van Znid HuUand werd de vergadering door den commissaris des Konings Air C Fock geopend Hy begon met de herinnering aan twee leden der Staten ilie sedert de zomervergadering overleden waren Het eerste de beer ran den Broek en het tweede lie heer Vlielaiider Beiden zo ïeide by waren ijverige leden dezer vergadering IndenheerVlielan er het ondste lid der vergadering die bijna 4il jaren lid der Provinciale Staten ran Zuid Holland was had bet Vaderland een y erig burger onze provincie eeii warm voorstander barer belangen en in de gemeente Numansdorp een krachtig hoofd verloren Ter rervanging ran den heer ran den Broek gekozen lijnde Mr Q i OoekoOp werden diens ingezonden geloofsbrieven ondem eht en in orde bevonden hy zelf daarna beëedigd en toegnaten fie Voorzitter beeft ervolnns mededeeling gedaan van eene reeks van ingekomen stukken betty vai Koninklijke besluiten houdende goedkeuring op even zoovele besluiten der Staten in de zomervergadering gemomen hetzij ran andere stukken en eindelijk van de zoodanige welke in de berbtrcrgadering in behandeling zullen komen en welke bereids rroeger voor het grootste gedeelte zijn vermeld Ze worden eensdeels voor kennisgeving aangenomen anderdeels ter viiie gelegd of commissoriaal gemaakt Dit laatste was o n bet gcvnl met het advies van Ged Staten op bet adres van 4 beeren de Bordes e B om aubaidie uit de prorinclale foniIscn Tosr dan aanleg van een spoorweg langs de zuidzyde van den Bijn uitgaande van het station van de Holl spoorwegmaatschappij te Leiden en eindigende bij dat van de jiedeid fi apaarwegnaataohappy te Woerden Dat pr tadvies is gesteld in handen Tan de heeren i Bqrri ttn dar Kenp ran Bergea IJzendoora Herrewijn it a C W Unbrecht en terelia een op beden nader iugekoaiea adrea rau de beeren de Bordes c s waarin de adressanten naar aa ileiding van het advies ran Gedep Stalen hunne bezwaren uiteÉizetten tegen de strekking van dat adres en ook opnbrkea daf lelfc aan de Toorwaarden der mindethéi laoeilijk kan worden roWaan Een zestal d rakkers en verwera van katoenen goederen de hb Previnaire ii C te Haarlem de Heyderh 0 te Leiden J A Carp W Swinkels G W Kaaien k Cf en P P ran Vliaaingen Ie CO te Helmond heeft aan dr Eerste Kamer een adres gericht waarin hunne bezwareh worden uiteengezet tegen het nieawe Indische tarief t welk zy haar verzoeken niet goed te keuren Zij achten het onmogelijk zonder inbreuk t maken op de regelen der staathuishondknnde om deze wet in werking te stellen alvorens alle fabriekbenoodi gdbeden geheel vry in Nederland worden ingevoerd zouaU dit in Engeland Aet geval ia Op de lynen ran de Staatsspoorwefen zullen doorde directie gedurende den winter roor ile verwarningTan de verschillende wagens in plaats rau door heet water rerwarmde stoven ijzeren toeatellea gebruikt worden dia man door niddal tan gepenta farvcBzal verwarmen Deze turven die gemiddeld eenlOtal uren warmte geven voldoen beter an de risehen Door het rerspreidrn van een awer gelykimatige warmte zal het reizend publiek in den winterzeer gebaat worden Dezer dagen gewaagden de bladen in een bericht uit Gennrp van de byna geheeld voltooiing van deg Ijzeren bovenbouw der brng orer de rivier de Moai naby bovengenoemde plaats Niet alleen deze brag bet roornaamste kanstwerk ran den spoorweg Boxtd Wesel getuigt dat de spoort wegwerken hun einde naderen maar het bericht 0114 geworden dat bet ijzerwerk roor de draaibrug ov de Zuid Willemsvaart nabij Veghel bereids is aangekomen en aanvankelijk gesleld wordt te gelgk genoegzaam met de aankomst Tan den bovenbouw der raate bmg orer de Aa rerstèrkt dat getuigenia De zorg roor al wat tot den telegraaf ook op den genoemden spoorweg zal behooren uit dejongsfa advertentie der Noord Brabantsch Duitsohe spoorwegmaalsohappy te dezer zake gebleken duet duidelyk zien dat Ij gedeelte der liju hetwelk vaa Boitel tot Qooh de aansluitiugsploata aan de Bbeiniscba Bahn loopt zoodra mogelijk zal geopend wordin Van Good tot VVeael toch moet dit evenwel later geschieden want da brug orer den Hyn nabij Wasel waaraan druk gewerkt en die roor rekening Tan de Coln Miiidener spoorwegmaatschappij gebouwd wordt is nog niet roltooid Intusschen is de verbinding ran Boxtel met de Rheiuische Eisenbehn voor den handel van gewicht genoeg om met deze aanvaiikelyke voltooiing van den spoorweg Boxtel Wesel zich geluk te wenschen Onlangs werd door de dagbladen melding gemaakt van dens zonderlingen aard bij hazen om zich nl met den kop op de spoorwegrails neder te leggen waarvan dan doorgaans het gevolg was dat ze door den spoortrein werden verpletterd Menigeen beeft zi h zeker toen met verbazing afgevraagd welke redenen de hazen toch konden hebben om op zulk eene wy ze een einde aan hun leven te maken Wat we thans in een der laatste nommeis van het Album der Natttur lezen zal misschien den sleutel tot dit raadsel geven Eenige jaren geleden zoo leest men daar werd my door den chef ran een der stations van den Stiiatsspoorweg verhaald dat h y nooit m r patrijzen gegeten had dan sedert hij aan bet station N ait discretie zal ik den naam niet noemen geplaatst was dit wild werd hem bezorgd door spoor wegwachters die het op de spoorbaan vonden liggen waar het rolgens hun zeggen zich doodvloog legen de draden van n telegraaf Dit verhaiil kwam my zoo onwaarschijnlijk voor dat ik een myner Trienden een lief hebbef van de jacht hiervan in kennis stelde dm zich alle moeite gaf om achter de waarheid é jUJuieD hetwelk hem dan ook zeer spoedig gelakte I Mt bleek hem dat verscheidene spoorwegwachteii zich met het zcften van strikken amuseerden De schrijver geeft verder den laad om den spoor wegwachter inziens nabijheid zich zoo vele hazen aan rcUmoord H huldig mankten gedurende eenigen tijd b j avond en e nachts lo laten surveilleren Hy twijfelt niet of de zonderlinge aard van de hazen xal spoedig ontdekt zijn en wil bij zich de moeite ge al oreer t bg het bxla raa afgeraardigdan trotden ingediend Er bestaat alle rooruitzicht dat bet aldaar binnenkort zal worden aangenomen Inmiddels zullen er maatregelen worden genomen om de aanneming ook in het heerenhuis te rerzekeren De koning houdt zich onrermoeid bezig met de maatregelen die oavermydelyk worden geacht om dat doel te bereiken INGEZONDEN Mijnheer de Stdaclatr I Om een jniat oardeel te kunnen vellen of geïnde redenen bestaan welke aanleiding kunnen geven tot verbooging der jaarwedde van den kapelmeester bij de dd Schultery die tevens leemar is aan de StadsMuziekschool achten de ondergeteekenden als Commissie van toezicht over de muziek der dd Schutterij niet ongepast noch ondieustig om hunne meening dienaangaande bekend te maken Wy wenschen dit te doen door middel uwer courant Mynheer de Bedacteor I Het reqaeat toeh des heeren Jaeobi om verhoogisg van aalaria is waarom is oos onbekend tot heden niet in onze bandeu gesteld om bericht of advies en dit is eene reden te meer waarom wij het van onzen plicht aobtan bet navolgende in uwe courant ta publiceeren Toen in 1871 de betrekking rau kapelmeester der dd Schutterij tereus leeraar aan de Stads Mazieksobool vervuld zou wordeo baden dcb verscheidene Sollicitanten aan Door het gehouden examen bleek spoedig dut van al die beeren er slechts ééa was die alle houten en koperen blaasinstrumenten bespeelde en op allen lei kon geven terwijl de overige sollicitanten zoowel theoretisch als practiscb op verre na met dien man den heer Jacobe niet konden wedyveran vandaar dat de geeambineerde Commiaaia v in toezloht over de dd Sehuttery aiuziek en van de Muziekschool alhoewel uitgenoodigd een drietal uit dd sollicitanten ter benoeming voor te dragen met aarzelde te kennen te geven dat er slechts één bekwaam sollia tant zich had aangeboden en zy derhalve geen drietal teocht of kon voordragen De ondervinding heeft bewezen dat de benoemde eeo hoogst bekwaam en yverig instraeteur is Men vergehjkc slechts de Schuttery Muziek van Ï870 met die van 18721 Men Loore siechts de jongelui der Mnziekschool die tar nanwemood op blaasinstrumenten ééa jaar l a gehad hebkea p het aanstaand openbaar examen een artet Vazen 1 Doch genoeg reeds Zelfs de Comdiissie van toezicht over de Muziekschool heeft onbuiga ongevraagd geadviseerd tot verboogiug van des kapelmeesters saUris Waarom P Omdat die man zoowel als kapelmeester als in f aaliteit nn Leeraar aan de StadsMuziekschool een uitstekend docent ia Hen begreep dat nn men eenmaal kosten tot ondersteuning Van het Muziekcorps der dd Schutterij maaki en men op da Muzieksohool toch eenmaal eeu bekwaam leeraar op bhusinstrumenten hebben woel het veel erstandiger is op de Graieeniebegrooting slechts een paar honderd gulden meer vuor salaris van den ka pelmeester uit te trekken en daardoor een bekwaam en Ijverig leeraar voor de Muziekschool en de Slihut terijmuziek te behoudeu dau um diens tractement op het bedrag van ƒ 300 te laten en zeer veel kans daarmede te beloopen dat wanuuet hy voor z jne betrekking bedanken mocht men zijne plaats door een zeer middelmatig musicas en geheel oubekwaaiu leeraar vervangen zal zien in welk laatste ge al men misschien veel wyxer zon doen net een dusdanig half bekWiiam persoon niet te benuemeu Misschien beweert men gelyk ter gelegenheid van de beraadslaging over de tmctemeiits verhooging van den bqde der Muziekschool aldus Wanneer de tractemeutsverhooging van den kapelmeester tevens leeraar aan de StadsMuziekscbool zoo noodzakelijk werd bevonden dan hadd d A ommissieu der Sohntter jMu zick en der Muziekschool wel eene verhooging voor hem aangevraagd Ten onrechte echter Immers het behoort niet tot de bevoegdheid dier Cummissiën om voor den heer Jacobs eene verboogiug van diens Salaris aan U vragen i maar al ware dit zoo dan nog is de gunatige opinie welke die Commisaien over die verhooging koesteren reeds genoegzaam bekend Wellicht beweert en ook dat Biuziek een artikelde luxe is en dit zoo zynde men eene vermeerdering van uitgaven voor dergelijke zaken niet gedoogen mag Ouk Bio redeneering Mynheer de Itedacteur I gaat niet op We aobten het onnoodigen onraadzaam hieromirent thans in beschouwingente treden ITü men tobter Muziek als artikel deluxe beschouwep dan zouden misschien nog wel meer posten op de begrooting daaronder te rangsobikken zynl Dooli genoeg hierover We hopen dat de Itaad dezer gemeente in het belang der stad en orereetikomstig den wenscb der n