Goudsche Courant, zondag 10 november 1872

Zondag 10 November N 1282 1872 GOUDSCHE COURANT Niemvs en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot één nnr des naiiniSdagg op dien ag der nltgave ADVERTENTIËN 5ïS jarige Mr JOHAN GHEE Ittuirtijks Vrrrfnijini VAN tü VAN RAVESTEIJN C ORkEUA J0I1ANNAvan iDTHdeJEUDB Goucl t 7 November 1872 J l ROOZBBOOM GoAda 6 Nov 1872 van GOGH i Op den 3 November 1872 overleed te Gouda de Heer J0HANNE3 GOEDKOOP Openbare Verkooplngcn T te GOUDA Op DINGSDAG den 12 NOÏEMBKR 1872 des voormiddi s ten elf ure ilrliet lokaal der Sociëteit VREDtntóT nan de Matrkt te Gouda van een kapitaal aangenaam gelegen HEERENHXnS met ERF en TUIN staande en liggende aan de Markt te Gouda Wijk A N 89 Zijnde in het Huis Vflf behangen Kamers eene goede Keaken en Kelder twee Zolders en hetgeen verder tot een goed ingericht Woonhuis behoort Een HUIS en ERF in de Keesfaassensteeg te Gouda Wflk F N 35 Een HUIS PAKHUIS en ERF aan het Nonnenwater te Gouda Wgk O N 2 Twee HUIZEN en ERVEN in de Vogelenwmg te Gouda Wflk M N 63 en 64 En een WINKELHÜIS en ERF in de Vlar mingstraat te Gouda Wgk O N 318 En op DINGSDAG deu 19 NOVEMBER 1872 des voormiddags ten 9 ure ten sterf huize van den WelEdelen Heer J REUTTINGERaan de Markt Wyk A N 89 te Gouda van een netten waaronder MAHONIEHOUTEN MEUBELEN eene PIANINO en zeer fraaije GOUDEN en ZILVEREN WERKEN en een JUWEELEN SPELD alsmede CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN Daags te voren te zien Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOBTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Allen die nogüets te vorderen hebben van den ondergeteekende worden verzocht hiervan opgaven te willen zenden in het hotel De Pauw op VRIJDAG den 8 NOVEMBER a 8 tnsschen twee en drie uur Jb KWAST Urbanus Pillen bereid volgens het alonde en echte recept va de Wed KUENEN ZOON Chemistcn 3 H aarschuwing De e URBANUS PILLEN zJMLdoor ons in doosjles a 37 Cent en in dubbele doozen te GOi f ralleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wy waarschuwen voor het gebruik van nama aksels welke men tracht iu omloop te brengen Openbare Vrijwillige Verkooplng te ZEVENHUIZEN op MAANDAG 9 DECEMBER 1872 des voormiddags ten 11 ure in het logement van G HaKHSBSKOEü te Zevenhuüen van eene B0UWIANSW0NIH6 en AANHOORIGHEDEN alsmede eenige perceelen zoo Wei Hooi als Bouwlanden te zamen groot cirea 15 Bnnders staande en gelegen in den Zuidplaspolder van Schiekud in de Gemeente Zevenlaiiien Na afloop van bovengemelde Verkooping zal nog worden geveild en verkocht Een Huis en Erve zgnde het vroegere Secretarie van Zevenhuüen groot 25 vierkaate Ellen Nadere inlichtingen te dezer zake zgn te verkrijgen ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR aan deu Kerkweg te yV addinxveen IIoogheeiuraa l8cliap Hijniandi DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland brengen bg deze ter kennisse van belanghebbenden 1 dat de begroeting voor het dienstjaar 1873 van den 6 November tot en met den 20 November aanstaande van des morgens tien tot des namiddags twee ure op de Secretarie van het Hoogheemraadschap ter inzage zal liggen van het algemeen en aldaar verkrggbaar zijn tegen betaling van 50 cents voor elk exemplaar 2 Dat de Ingebbden volgens artikel 165 van het Reglement van 6 Julfl 1857 Staatsblad n 90 hnnne bezwaren tegm deze begrootiug binnlill acht dagen nadat d ter visie heeft gelden en dus vóór 28l November aan de Vereenigde Vergadeiing mbeteu inzenden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Donderdag deu 28 November des morgens ten elf ure in eene openbare zitting zal overgaan tot behandeling van de bovenbedoelde begrooting Leiden 3 November 1872 Dükgraaf en Hoogheemraden voornoemd De CLERCQ Dijkgraaf W G BB BBUÜN KOPS Secretaris lIlTi OODIGI G Allen die prgs stellen opdeVRUHEIDVAN GEWETEN en de ADRESSENaan de EERSTE KAMER en aan DEN KONING in betrekking tot de VACCINE nogniet hebben geteekepd worden daartoe nog inde gelegenheid gesteld By mIaSKANÏ Boekhandelaar en aan het lokaal der Bgz School Lange Oroenendaal kan elk belangstellende die adressen alsnog onderteekenen Z EOT HEf VOORT Attentie Een gehuwd persoon van goede getuigschriften vooraen wenscfate binnen of bij de stad als opzichter of iets dergelgks geplaatst te worden Er zal meer dp eene fatsoenlijke behandeling dan op een groot salaris gelet worden Brieven franco onder letter D aan het Ad vertentieBureau van G B van GOOR ZONEN te Gouda Heden verschynt de NIEUWE UITGAVE VAN Dï ZELFBEWARING EEN Geneeskandig Volks iandboel OVEÏl DE GENBZINO DEB ZENDWVEESLAPPINO VAN HET LIOCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedford Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hg is dagelijks ten zgnen huize te consulteren Wie niet biJ hem kunnen komen worden met go d gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wjjze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PERSONELLE onder zgn onmiddellgk toerigt door een deskundige op nieaw vertaalden voorzien van vele nieuwe af beelingen is door hem verkrggbaar gesteld bij den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over deMolateeg te Amsterdam doch alleen op jranco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en fratux pet post 85 Cts de Fransche Uitgave voor 50 Cts en franco per post 60 Cts 5S S o is J a XBQ cq tti ai Door het toezeilden van f 1 postzegels kan men de zelf bewaring direct door geheel Nederland van den Schrgver ontvangen 280 Staats LoteriJ De TREKKING der EERSTE KLASSE begint den 11 November 1872 Gouds Drok f o A Brmkman De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEODAG De prg per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Iliiiicnianilscli Overzicht Omtrent de plannen der Kran ohe re eering bij dcH uursDg lier nieuwe zitliu is niets usders met Wikerliei J te zeggen Het best is de aanstaande b dBohap ilea h rcn Thiers af te wachten Het baudeUiracliiat tu schcn Frankrijk en Engeland is gcteekend Nu is liet toch een ofBcieel bericht De heer Thiers zal slch dus weder voor de nntionnle vergadering kunnen tooien met een nieuw suci es en met groote 7eirvoMaeiiing tal hij er zeker op wiJMn dnar hij er de betegeling in vindt van z n belasting op de grondstoffen die hij met zooveel moeite ann dr nationnle rergRdermg a edwongen Van kunwrzyde zullen le vrijhandëUars dir uit politieke overwegingen voor Thiers liereimgsdenk oeehl gestemd hebben met genoegen zien dat hunne uMopaiteniig niet al te kwade gerolgen gehad heeft Aangaande het nieuwe verdrag vemeeint men nog dat t nieuwe tarief zal worden rastgesteld door eene obos issie welke te Porgs znl bijeenkomen De artikelen van het tarief zullen vau kracht blijren tot 1 Januari 187T die welke de scheepvaart betreffen tot 15 Juli 1879 Ofschoon nog tot dus erre nieti met zekerheid daarvan bekend is loopt hrt gerucht in Berlijn dat von Bismarck dezer dagen naar de hoofdstad zal konen om aan de beraadslagingen naar aanleiding van de crisis doel te i cincn Dit vermoeden ligt trouwens voor de hand zoo schrijit o a een BerlJjiisch cor respoadeut aan de Xok Zeit en het ia nauwelgks aan te nemen dat soo gewichtige ma itregelea als thans verwaoht worden zonder persoonlijke mede verkiii aD den joresiwr zouden grnomen nordm te eer uar zijn ge OiiillietdstuestaBd volgens overeen temmehde berichten zeer gunstig moet zijn Het lou echter de eerste mjial niet wezen dat von BUmarok in een gewichtig oogcnblik te Ya rziB blijft Zijn kluizenaarsleven op het Pommersehe landgoed is niet aliyd alleen het gevolg eener geschokte gewondheid ook de politiek is daar gewoonlijk niet v eemil aan De Prov Corr treedt in eene besehouwing over de oonservatiere biniienlandscbo politiek van het mi nisterieBismatek en de verwerping vap het wetsontwerp op de Kreisordiiung door bel huis der heereii Het laat zioh o a als volgt uit i nBij de opriohting van het huis der hebren is de voorzorgsmaatregel genomen dat de Koning in gevallen van bu teugcwoon belang de nacht beeft om den hardnekkigen tegen stand eeoer momentaneele meerderheid in het huis te breken Indien de regeeriiig in het tegenwoordig geval van die bevoegdheid gebruik maakt dan zal dit geseüieden met het doel om het huis der hee ren voortaan voor oene verloódieniug zijner roeping en voor invloed van bniten te vrijwaren De VmM AUg Zig zegt dat men niet moet verA geien dai bet heerenhuis beUngrijke wijugingsu bracht in een wetsontwerp niet om het iu zijne nieawe gedaante aan te nemen naar om het te vcrnerpen Het blad beschoawt de qussli der Krciaordnung als de eerste schrede op den inj eslagen weg en beolait zyn artikel uis vélgt 1 vooral mDe het oog hierop gevestigd voiden i dat de waarschijiilijLbeid beslaat den ondervonden tegenstand ook nog by verdcu nijoeiiag d vobrgWinen maatregelen ïelfb in v sterkte mate te zollea ontmoeten en het is dus niet meer dan billijk dat men de middelen opzoeke om dien tegenstand voor goed te breken en zich niet tot maatregelen van tijdeljjkcu aard bepale waardoor voor het oogenbhk slechts hulp wordt aangebracht Over bet wetsontwerp aangaande bet misbruik van het geestelijk ambt dat na de opening der zitting by den Prmsischen Landdag zal worden ingediend scbryft de Berlynsche oorrespondent van de J gnb Allg Zeit dat de voornaamste bepaling u dat de kerkelijke autoriteiten geen straffen mogen opleggen die de burgerlijke eer beuadeeleu I e ellde bepaling komt ook voor in het Frnisiscbe Laiidrecht maar met de bijvoeging dat voor het attspreken van zulk een straf de i keuring noodig i van de regeering j m het nieuwe wetsontwerp is deie bepaling neggehten tevens wordt de wet van toepassing vcrklaar l op de geheele Pruisische monarchie terwijl het Laiidraeht alleen geldt ia de oude Prwluache proviuei overtreding van de wet wordt niet strafbaar gesteld mat ambtschoning of ontzetting van ambt zooals vroeger het geval was maar alleen met inhouding van de Staatsjaarwedde II t wetsontwerp komt dus geheel overeen met de handelwijze door het ministerie tegenover den bisschop van Krmeland gevolgd Het wetsontwerp betreftende het verplicht burger l k huwelyk is reeds door den keizer goedgekevil Het vorstendom Lippe een souvernn BU ttje in Duitsohland van 1000 D kilometers en 100 l OU inwoners hoadt de publieke opinie bezig door deu zonderlingen torstand waariu het verkeert Eerst was er geen minister te vinden eu heeft de vorsi aan Pruisen zulk een magistraat gevraagd waarop de heer von Flotwrll een gord administrateur er heen gezonden is Dit bevalt den Lippeuaars zoo god dal ry geen deel willen hebben iu bet bestuur By d verkiezingen voor den landdag wilde niemand een mandaat als veitcgenwoord ger aannemen I e minister heeft nu in de oHioieele courant van het vors endora dor weten dat hij alleen cq op eigen verantwoordelijkheid zal blij eii regeereii tot tijd en wijle de eerzame Lippenaars hem een vertegenwoordiging tot bystand willen geven In Zwitserland breidt de strijd tegen de roomsohe Curie zich nit de bisschop van Bazel heeft den OudKatholiekrn pastoor Gsehwind te Stankirch afgezet de regeering van het kanton 8olothurn hedt die handeling voir onwettig veftlaard en het volk den pstoor een ovatie gebracht Solothurn is een overwegend katholiek canton maar zooals men ziet geen ulliamontaansrh By de verkiezingen voor den nationalen laad stemde het centralistisch Bij de audiëntie Zaterdag aan den Briisohen gezant Elliot verleend heeft de Sultan verklaard dat hy geenszins voornemens is den vroegcren gtrootvizier Mahmudpaoha Wéder aan het hoofd der regeeriug te stellen De heer Hamilton Fish Amerikaan minister van buitenl zaken zal in Maart zijn ont nemen an dere wijzigingen in bet kabinet narden waarschijnlijk geacht i m Gtant heeft in antwoord op de elukweusohingrn bij tijn herkicz ng verklaard dat het zijn streven zal zyn om de banden van vr s e ifsgezindbeid onder da bevolking te ver8te koüj i i ADVBRTENTIÈN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte A Afconderlflke Nonuners VUF CENTEN BOS Jm f TK im rtl ï BINNENLAND Gouda 9 Novkhbes ii Schaakwedstrijd SOUDA KAMPEN wit zwart 39 Zet C 6 Q B 39 Zet H 8 nt H 8 4p A 7 nt G 7t O G 8 H 8 G 2 4l H3 H i G 1 Ook aan het verzoek tot plaatsing van een nader Bohryven der Schoolcommissie aan den Saad voldoen we gaarne Gouda den 4 Wsvember 1872 De plaatselijke Schoolcommissie temgkomende op dea wenscb uitgesproken iu hare missive dd 30 September jl n 140 gevoelt üek gedrongen in de allereerste plaiAa dank te zeggen aan Uwe rergaderiug die naar wel in de gelegenheid heeft willen stellen hare zaak nader te bepleiten Maar zg dankt ook HH Burgemeester en Wethouders voor de zorg waarmee haar bekend verzoek is behandeld al strekte ook hnn rapport tot afwjzing van haren wensch Leedwezen geene verwondering verwekte niettemin die qitslag vermits vroegere zamenspreking het geacht Bestuur tot gpene concessie heeft kunnen bewogen was ook nu overeenstemming bezwaarlijk te wachten De Commissie aldus hulde doende aan de zorg besteed aan het rapport van HH Burgemeester en Wethouders kan zich eveuwdl geenszins met den inhoud y reenigen en zjj gri pt gaarne de gelegenheid aan om Uwe vergadering te verzekeren dat zfl meent in het algemeen belang te moeten volharden bg haren wensoh Eet zij echter der Commissie vergund op te merken dat die wensch niet volkomen in het rapport is teruggegeven Beze strekte daartoe dat uwe vergadering mogt besluiten aan bet Lager Onderwgs zoodanige uitbreiding te geven dat het ook voor jongens mogt omvatlien de Fransche Engelsche en Hoogduitsche taal mitsgade de wiskunde Als middelen wees zy daartoe aan het oprigten eiener openbare school of het uitloven eener subsidie sonder andere wijzen U villenuitsluiten waarop uwe wijsheid mogt meenen inde opgegtvetie belwefte te zulhn hmnen voorzien De commissie heeft niet zonder bera en bedoeling deze zinsnede aan haai sd ven toegevoe F Het rapport van HH Burgemeester en Wethouders te gelgk met de missive der commissie ter tafel gebragt doet haar vedangen kennen als onnoodig iostbaar en in zieh sluitende teil ernstig gevaar voor Ket voortbestaan eener inriffting van middelbaar onderwijs in deze gaiieetitf De Commissie waagt daartegenover ïe stelling dat de door haar verlaugde uitbreiding vfth het Lager Ondstiwys uoodt éeUjk wtiHgho sfft iI W kJs n l j i i