Goudsche Courant, zondag 10 november 1872

i tfior en ut liel aeUiegrepen belutig der Huogere Burgerschool De uitbreiding is noodzakeUji Het verheagt de Commissie de verw ker ing te ontvangen iat Burvemeester en ft ethonders volkomen met haar instemmen omtrent den omvang dien bet onderwas in deie gemeente hebben moet doch te meer is er verschil omtrent de inrigting waitrbg in sommige vakken onderwijs moet worden genoten Het rapport beweert dat het onderwas in vreemde talen uit z nen aard behoort tot het middelbaar ondérwgs Het zg ons vergand öp te merken dat deze bewering Ijjnregt in str d is met art 1 van de wet op het la er onderwijs waarin zjjn omvang wordt omschreven en de beginselen der leeende Uden met name zgn genoemd Die bepaling kan niet worden gewijzigd dan door w ziging der wet onverschillig of dese al of niet geamendeerd is vastgesteld Bovendien de doorgaande praktik Wwjst het volkomen dat de Commissie het onderwijs in de beginselen der levende ttden met goed regt handha4ft als het haar vertronwd terrein Nei ns waar niet toevallig eene inrigting van middelbaar ouderwgs bestaat zou men er aan denken het tnt die tuk van ouderwgs te willen rekeiien Te Öchoonhoven Oodewater Woertlen enz wordt dat onderrigt gegeven als meer uitgebreid luger onderwas In Gooda zelfs hacft zulks aan de openbare schoot voor ongejufvrouwen plaats onder toezigt uwer Commissie Kn nog vóór weinige dagen was de Commissie van Schoolopzieners Vöot het Lager Onderwvjs ouder presidium van den Heer Lindo bgeen om o a te examineren in en acten als hulpen hoofdond TWAzer af te geven voor Fransch Ëngelsch en Dnitsch Zg kan ons geenszins toestemmen dat de levende talen uit haren aard tot het middelbaar onderwys en dus niet tot haar gebied behooren De wet en de praktik weerspreken dat onverminderd is dan ook voor haar de kracht der verklaring van Inspecteurs van het Lager On derwij aangehaald in onZe missive van 30 September jL De Commissie blgft hechten aan dat gezug zelfs ondanks de getnigenissen in liet rapport aangehaald Immers de Heer Inspecteur van het Lnger Onderwgs in Zaid Holland op wieh Burgemeester en Wethouders WQzen was in bedoelde vergadering zeer bepaald in de minderheid en het kan bezwoarlgk op gkan het gezag vin twee tegenover dat van ntaen leden Van hetzelfde Collegia te vrillen verheffen Nogthans schgnt bet rapport te willen doen selooven dat de beteekenis der verklaring van n Inspecteurs wel iets minder moet wegen omdat zg die aflegden onder den invloed van zekere voorliefde voor hun gebied De Commissie kan dit niet aannemen maar daar dit bg HH Burgemeester en Wethouders wel het geval schnnl te zgn moet de Commissie de bedenking opperen of niet de onpartijdigheid hen had moeten doen afirïen van de get uigenis van dëta Inspecteur vdn het ibiddelbnar onderwgs die nogthans als getuige in zekeren zin in eigen zaAk wordt gehoord Wg voor ons nemen gaarhe de strikte onpartijdigheid van allen aan nlaur mogen toch niet verzwijgen dat wg thans niet voor de el te maul meeneu te moeten verschillen in opinie met den geachten Inspecteur van fae middelbaar onderwgs Na ziJn leor vleijeiid oordeel over dè Openbare School voor jongiens der Commissie medegedeeld bg missive van Burgemeester en Wethouders is die autoriteit Voor haar in zake van Li r Onderwijs niet allks beslissend En de overleden Minister Thorbccke Burgemeester en Wetbonders leiden ait zekere voorwaarde gesteld bg de oprigting der Hoogere Burgerschödl de stteUing ai dat Zgne Ev cellentie art 16 tan de wet op hét Lager Onderwijs als niet verpligtend moet hebben beschouwd MM HH er zjjn getnigm die men niet a me hoort dagen wétende dat ti imponeren door hanne verschijning maar nu het niet adders is moeten wg verklaren dat wg voor de eer b rvrè mdende voorwaarde bovengenoemd liever eenige aitdere reden wenschen te zc ken dan te gelooven dat zoo helder een staatsman een zoo klaar en oertinent voorschrift der w t Is niet verbindend zon hebben ter zjjde gelegd £ n A ging ook de zeer sterke bewering op dat de Minister Thorbecke in zake van onderwgs een getuige was meer bevoegd dan de overgroote meeraerheid van Inspecteurs in gansqb Nederland oot dan nog zou de Commissiemoeten weigeren een zoo duidelijk artikel derwet op te geven Alleen de wetgevende aagtlUn dit wijzigen Alzoo eenstemmig denken Burgemeester en Wethouders over den omvang dien het onderwgs in deze gemeente behoeft Op geene school van meer uitgebreid lager onderwgs wordt het in den vereischten omving gegeven De wet eischt daarin voorziening De Commissie moet dus persisteren bg haar verzoek Immers die vingerwgzing kan HH Burgemeester en Wethouders wel geen ernst zgn dat nu terwgl de kwestie reeds zoolang haagende is de verlangde uitbreiding zou overbodig zgn omdat ooi enkele weken eene Bgzondere School is opgerigt die al schgnt zp wel iets te beloven nog wetnig bekend kan zgn en zooveel mag de Commissie wel zeggen algemeen geacht wordt te ziJn in eene bepaalde rigting geweuscht door velen niet begeerd door anderen In elk geval acht de Commissie Burgemeester fen Wethouders en obk Uwe vergadering te zeer voorstanders behoudens alle onpartijdigheid van het openbaar lager onderwgs dan dat men öp deze wgze zon willen leunen op bet Bijzondere Weini i kottbaar acht ten andere de Commissie de vervulling van haren wensch Ook hier zg der Commissie eene kleine opmerking geoorloofd naar het rapport van HH Burgemeester en Wethouders zou het schijnen als bad de CooÉnissie beweerd dat de gemeente Gouda geene belangrgke oflérs voor het onderwgs br agt of bren Het genoemde ogfer van 25000 weerlegt die stelling maar dat heeft de Commissie niet beweerd Zy kon dat niet want zij weet te goed hoeveel gelds de wetten ran 1857 eniS63 nebben gevorderd Schier aan alle gemeenten Gouda niet uitgezonderd heett ook het Lager Onderwgs belangrijke uitgatta vergd Doch de Commissie heeft alleen betuigd en meent dat alsnog te mogen doen dat Gouda is dit opzigt niet bezwaard is boven de mate van andere gemeenten en vele van deze niet overtreft noch in tal van scholen noch in den omvang van Ht onderwgs noch in de kosten daaraan besteed alles vergelgkender wgs Met een eenigzina aanzienlijk bedrag kan volgens Burgemeester en Wethouders de gemeentebegrooting ten dienste van het onderwijl niet worden bezJaard De Commissie vergt lUt ook niet Toen zg de eer eener zamenspreking met het Gemeentebestuur genoot mogt zg de aandacht van HH Burgemeester en Wethouders henenwgzen èn op de belangen der Armenschool èn op de belangen die zg thans verdedigt De vrees dat de gemeentekas geene belangrijke offers zou f eduogen had de Commissie alreeds doen denen aan eeiiig middel om hierin te gemoet te komen En toen werkelgk geldelijke bezwaren werden geopperd nam zg de vrijheid Burgemeester en Wethouders te wgzen op de mogelijkheid eener betrekkelgk kleine verhooging van sommige schoolgelden in deze gemeetfte zeer laag en lager gesteld don b v in Gorinchem Schiedam Zntphen en eenige anderj plaatsen waarvan zg de eer had eene schriftelijke opgave te laten in handen van Uwen ge achten Voorzitter Werden sommige schoolgelden zoo noodig en zoo veel noodig doch altooi slechts in betrekkelgk geringe mate verhoogd zoo ware van zelve het middel gevonden waatdoor kon word volij ian aan het voorscl rift der wet in het lang van vele ingezetenen Eenigzins belangrgk zon evenwel voor het tegenwoordig beoogde doel de gedachte verhooging geenszins behoeven te zgn Zoo b v het denkbeeld eener gesubsidieerde school ingang bg Uwe vergadering vond zon de e zichgrooteiideels door eigen nkomsten moeten bestrgdeiti Slechts zou dan eene voldoende toelage van de zgde der gemeente moeten worden uitgeloofd die evenw d b eventueel mislukken jsarlgks zon kunnen wotdei ingetrokken Zoodanig offlsr acht de Commissie met hel oog op de gemeentebegrooting niet te zwaar Eene luttele verhooging der schoolgelden natuurlgk niet ten laste der minvermogenden zou des noods die uitgaven voor de gemeeiltekas tot nul kunnen terug brengen Eindelgk acht de Commissie de begeerde maatregel in het lUielbegrepen belang der Hoogere Burperickool Die Stelling uitsprekende wil e noch de grenzen harer bevoegdheid oversehrnden noch voorbgitien dat de Commissie voor het middelbaar onderwgs uitstekend bg magte is hare eigene iregten en belangen te handkavm Zg Wordt in deze evenwel eenigzins gedwongen het rapport van Burgemeester en WeÖionders te volgen Men gelieve daarom geene aanmatiging te zien in hare poging om te bewgzen dat de verlangde uitbreiding van het Lager Onderwgs in het wezenlgk belang is der Hoogere Burgerschool Volgens de mededeeling vanBurgeme fteïen Wethouders overeenkomstig het pnwramma dier school worden daar slechts 2 3 en 10 uren in de respectieve klaseen besteed aan vakkeu liggende buiten den kring van hetgene de Commissie weUscht Elders zegt het rapport dat het get l attgd betrekkelgk klein zal blgven van hen die vreemde talen beoefenen en naar algemeene kennii en hoogere beeehaving streven ide stellingen op zich zelve en in onderling verband gebragt gaven aan de Commissie aanleiding tot ernstige overweging waar de grenzen konden zgn van bet gebied van beide takken van onderwgs Zg kan het niet gereedelgk toestemmen dathet getal altgd klein zal blgven van hen die de vreemde talen beoefenen en althans hare beginselen moeten kennen Met don dag groeitdat aan bij de ontwikkeling van maatschappeIgke toestanden maar naar algemeene kêttoü en hoogere beechaping zullen zeker veel minder streven J Welnu ligt het niet 4roor oogen dat de eerste behooren leerlingen te zgn aan de school voor meer nitgebreid lager onderwgs de laatste de aangewezen discipefen zgn der Hoogere Borgerscbool V Eu de inzage van haar programsM doet deze niet vermoeden dat de Hoogere Burgeischool zich zeker naar den drang der omstan dighedeu heeft beperkt en met haar onderwgs eenigzins is a eaaald tot op het gebied der Lagere School Moet het niet als van zelve bevreemden dat eene inrigting waar men onwillekeurig een meer voortgezet twilonderwgs wacht gedwongen is zich bezig te houden met verbuigingen en vervoegingen ja met het leeren uzen van eene taal den leerling iiog volkomen nie uw Zoodanig elementair onderwgs kan uit zgneu aard niet tot bet middelbare behooren En het behoort er niet toe volgens de uwr Daghelder blgkt dit uit de vergelijking der beide wetten op het middelbaar en lager onderwgs De wet op het lager onderwgs van 13 Augustus 1857 bepaalt in art 1 dat tot het meer uitgebreid lager onderwgs behooren de beginselen der levende tofen lerwgl de wet van 2 lei 1863 regelende Het Siddelbaar on derwgs in art 15 de vakken opnoemt die aan eene Hoogere Burgerschool van drie jarigen cursus moeten worden onderwezen na te hebben opgegeven beginselen van scheihtnae beginselen v n planten en dierkunde enz vervolgt zg de Fransche taal de Engelscbe taal de Hoogduitfche taal zigtbttar in de onderstelling dat de leerlingen eenige kennis van die beginselen dier talen zullen medebrengen zoo zg van het voortgezet onderwgs der Hoogere Burgerschool wenschen gebruik te maken Door deze laatste te ontslaan van eene taak strijdig met haren aard stelt mei L haar in de gelegenheid dé loopbaan te verruilen die haar aangewezen is Zg wordt daardoor wezenlek gebaat meer gebaat dan door toevoeging van enkele leerlingen voor wie algelbeene kennis en hoogere bes ftiaving minder beboete is maar die nu omdat e elders geen elementair onderwgs vinden o knunen zoeken bg het middelbaar onderwgs en dat nog wel half voorbereid zich aansluiten In de daad naar ons twsoheidea oordeel heeft eene inrigting As de Hoogere Burgerschool veel meer te rekenen met de resultaten van h r onderwgs dan met het getal harer leerlingett tan wie het rapp t zegt dat hefaltgd betrekkelgk klein blgven zal Een wezenlgk gevaar kan de vervulling van onzen wensch VoOr de voortdariiig der Hoogere Burgerschool dus kwalijk in zich 3uüen waat zoe wg de zorgvuldigheid van het Gemeentebestuur hukygen wg hebben genoeg vertronwen op het verlichte standpunt der Hooge Begeering ota te veitoiQwen dat deze welwilknd zid iu Bien en vrat regtene maar ook is in bet welbegrepen belang van de beide takken va i onder wijs en daarmede tevens van Gouda s ingezetenen Tenzg en aarzelend roert de Commissie dit jinnt aan eene bepaalde voorwaarde bg de Oprigting der HoogeR Burgerschool gesteld en aangenomen is eene voorwaarde die reeds a pïion de voordeelen eener concurrentie ofsngdt eene voorwaarde die de Commissie onmogelgk kan rijmen met de wet en die tegen hare uitspraak en omvang van het Lager Ooderwgs verkleint tot schade ook van bet Middelbaar Onderwgs Op die voorwaarde is de Commissie niet gehoon Ware zjj dat niet uit ijverzucht maar aaar hare overtuiging in het algemeen belang zoude zg zeker het terrein hebben verdedigd dat de wet als het hare aanwijst Maar ook nu zij wel het bestAan eener door haar betreurde overeenkomst moet aannemen blgft zg met vertrouwen vasthouden aan haw goede zaak Zg vleit zich onder meer dat men zal willen acht slaan op de zeergswgzigdemnétandigheden nn bijkans alle bgzonder meer nitgebreid lager onderwgs in deze gemeente is te niet gegaan Doch de Commissie wil hare competentie niet vergeten zg laat het met vertronwen over aan de wgsheid Uwer vergadering te oordeelen te wegen te besluiten doch overmits zg meent te hebben aangetoond dat de vervulling van haren wensch is NOODIG en door de wet geHscht WEINIG KOSTBAAR en misschien zonder bezwaar voor de gemeentekas te verkrijgen IN HET WELBEGREPEN BELANG OOK VAN HET MIDDELBAAR ONDERWIJS neemt zjj de vrgheid andermaal baren weusch uit te spreken dat uwe vergadering besluite p zoodanige wgze als haiB geheid meest doelmatig acht aan het meer uitgebreid Lager Onderwgs voor Jongens dien om fang te geVeu dat bet ook omvatte t onderwgs in het Fransch het Engelsch en het Hoogduitsch mitsgaders in de wiskunde alles natuurlijk tot die hoogte welke de wet op het lager ondeprgs veroorlooft DoHderdsf4voiid bad de tweede tooDMlvoantelliiig pli t8 der AiB tenlams lM tooneeKstan qnder directie der bh Stumpff en Veltman De ioekttr nu dm houltester wu de naam van bét tooneelipel dat we d opgejoerd en dat over bet geheel eeu ta deu indruk nanlcte Mevr d Finclc die de titelrol vervulde voldeed zeer door hiar eenvpudig epel terwyl baar stem die vol uitilrukliing is den toeschouwer imponeert Zg geniet het voorrecht in tói geselschap te zgn et de uitatekende aolri v Mevr Kleine die onte t i ggelijb een eer Pnsligen invloed op baar spel nitoefcnt Nog dikwgis hopen wg haat in Gouda te i n optreden i De heer VeUman heeft ïgn naam van een goed acteur te zgn ook bg deze voorstelling gehandhaatd Hg s eelt natuurlgk acteert goed en munt verre uit boven de andere oieurs lan bet Amsterdamsche ge zelschnp Onder deie vorvulOeti de hh Vbs Vaa Hllten en Touminiro d voornaamste rollen bg Atte f oorstriling Üeji keer Vos was de houwreslcr Deze tol was in 100 verre bgzonder geschikt voor hem daar hjj in de rol van een burgermsn meestal vrg goed voldoet maar al hij iemand git den hoorren stand voorsielt geheel mislukt Dooh de heer Vos heeft f klophtig in i a bewegingen gooit onop udelgk cijne beide oimen in de hoogte en loopt stttds met gi oote deftige foppen over bet tooaeol welke eigenaardigheden tijn spel belnchelgk maken vooral aU daar nog bijkomt zooals veelal het gf val is jgn ichreeui jnde stem die bigkbaar op de lachspieren van bet psbiiek werkt De heer van Hilten was feen aanstaand predikant of candidaat zoóals hij door zgne medespalers genoemd werd Dit nu was een ondankbare rul Zooals meestal op het toone werd ook deze geestelijkevoorgesteld als een deftig stgf mensch wiens mond steeds woorden dor wijsheid prak en die hg m ht dan zooals de houtvester vaa hem leide eeö edel mensoh wezen oos wel een weinig vervalend voorknam De heer Tonrniaire die graaf van der Horst voorstelde heeft dunkt ons meer aanleg voor eomiache rollen maar voldeed vrg goed daar hü los en ongedwongen speelde De houtrester s vrouw Mevr Stoeti waa een h telijke practische huismoeder die dit out deu beer Vos gemeen heeft dat zij voor een vrouw nit de bnrg rk B e het best voldoet Tot nastalge werd gegeven i fe koddige minat ting dat als de meeste nastuLjes rooniamelgk bertoud uit zoogenaamde aardigheden terwgl men ook ia da gelegenhüid was on eenige leden van het gezelschap te hooren zmgen Onzentwege bad het gemst achterwege kunnen blijven In de Donderdag gehouden zitting van de Arr Rechtbank te Botterdam weid o a nitspiaak gedaan in da volgende zaken i 1 O V O wonende te Gouda werd veroordeeld ter gevangenisstraf van acht dagen te ondergaan in eenzame opsluiting wegens het luten van lasterende Woorden jegens een beambte der politie i P V wonende te Gouda werd wegens het beleedigeti an plegen van j walddadighedeu jegens een brdieiiend beambte der politie verirardeeld totcellalaire gevangenisstraf van acht dagen en betaling vaa twee boelen elk van 8 of één dag subsidiair voor elk der boeten en wel eeazaam f l e openbare aanbesteding gisteren ten raadhiiia alhier gelionden lot het maken van twee glaa afsluituigen m de Armtnaebool was all volgt De Erven O Aj de Gidts Omda 31 G Luijendgk idem 649 H Nederborat idem 5U9 W de Jong idem 475 P A Burg bout idem 463 zoadat het aan Uatatgeaoemdc gegund werd Door de a teeling SohoODbataa eu Omstreken vau de Maatschappij van Landbouw zgn er op de markt den U Nuvember te hoouUoveu gehuudeu prgzenjuitgereikt aan beo die het schoonste vee aanbrachten Naar men verneemt heeft dit plaats gehad om de markten die sedert eeuige jaren te Schoonhoven in verval geraakt waren weder te doen herteven Het doel ia verwesenbjkt daar er rttia SfiO stuks vee aan de Igu waren JSaue weduwe te Berg Amhacbt heelt in dtp loop dezer week uit baren tuin aaae rijpe witte aardbezie geplakt In de Donderdag geboodea zitting der Provinciale StAten hebben verscfaiUende commissicn verslag uit gebracht i De keer de U Bossecour Caan deed rapport op de verzoeken van Monster Futtershoek en MienwLekkerland tot tegemoetkoming in de kosten van het biger onderwijl De oommissie adviseert om de tegeiMwtkoquug te vtrieeuen maar het bedrag door de geoieeute Monater te terstrekken op slechts 3U00 te bepalen terwijl het overige door het Hp en de provincie zou K ea gnlrageu 2 De heer Bufs deelde du dat bat rapport der comnus sie op het adres van de heereii de Bordes c s om subsidie uit de proviuciale fondsen voor den aanleg van een spoorweg laugs de Zuidzgda van den ttgn van Lgideo naar Woerden den volgenden dag gereed zou zifn ï De heer P L F Blussé bracht vershig uit op al dft voorst lleii van Gedeputeerde Staten tot wgziging uf vaststelling van polderreglementen De commissie adviseert al die ontwerpen goed te keuren Al ieie rapporten zullen tegen de eerstvolgende zitting aan de orde worden gesteld Zuuder beraadslaging werden goedgekeurd de voorstellen van Ged Staten 1 tot openbaren verkoop van dei Ommoordschen aohtkanten wind watermolen onder Uillegersberg metlwee daarbij hehoorende gebouwtjes 2 Tot machtiging aan Ued Stalen om over te gaan tot den openbaren verkoop van den Spiegelnisser watermolen staande aan den linker Rottckade onder Hillegersberg ea aanhoorighcden £ n i tot wgziging der b rooting van enkel ptovinoiale inkomsten en uitgaven voor 1872 4 Op verlangen van heer Hoffmann werd stemming gehouden over de voordracht van Ged Staten tot het verJeenen eener gratificatie van 3000 aan den heer Walker € remer eervol ontslagen commies ofaef der Sde afdeeling van de provincialen griffie in ZuidHoMand Dat voorstel werd aangenomen met 47 tegen 17 slemmeo De volgende vergadering is bepaald op aanstaanden Woensdag te hal waaU Ter VQOizieoing in d tMitars van dan gemeenteraad ta Boskoop ontslaan door het overlijden van den beer 6 Koster en voortdweiHle dpqr het bedanken van den beer A Guldemond liJn van 180 kiezers ingekomen 104 steoibiljetten zoodat de volstrekte meerderheid wu £ S Uj bt liJn op C W Boer 61 J Van Groot h S en op verschillende personen 13 stemmen Van deze Uststen een op C W Boere Jz die door het stembureau ie toegekend n C W Boer zoodat deze on verkozen zijn waartegen eoüter door in de zaal aanwezige kiezers is caprotesteerd Kaar men uit Katwijk aan Zee meldt zgo aldav in den loop van acht dafcen aangekoisen 17 soiimten aanbrengende 996 000 stuks steor en 6S0 tea pekelharing Sedert 19 September tot 31 OctsWc zijn aangqvoerd met 71 schuilen 3 837 900 ataka steuren 2826 ton pekelharing In den laataten tijd hebben de ichniten ten gevolge van bet stormwadar Veel schade geleden aan dé netten Men weet dat de ondste predikant der Nedcrdnitkch Hervormde gemeente te Annterdam de waardige meer dan 90jarige ds I Prins eerlang z ja welverdiend emeriaat erlangt Donileidag 7 November was het 70 jaten geleden dat hij inden dienst der kerk werd bevestigd den 7den November 1801 Morgen hoopt hij in de Nienwe Kerk daarvan gadschte is te vieren Zeker is dit wel eene hoogst reldzame zoo niet éénige teestviering A C Laatste Berichten Londen 8 No emlier De Garrffe deelt mede dat het Fronsch Eugelsoli handelstractaat s geteekend I r bil is bepaald dat eene commissie van 2 leden te Parijs zal bg eeBkomeu um over telen rechten nader te spreken Die coBmime zal haar taak in driemnanden moeten hebben volbracht In geval van verschil van gevoelen kan een derde tot scheidsman worden bonoemd Het tractraat zal zoodra mogelijk aan da goedkeuring der Nationale Vergadering orden on dcrworpen I GE Z OMDEN Mynkeir ie Redaeteur I Veroorloof mij nog eens eenige pbiiitsmimte van U te vragen voor het navWende De minnaar der kunst legCXin zgn vorig ingezonden stak dat ik een goed rekenaar ben en dat de heer Jacobs dat niet is Ën tot slot legt hg De naag u dus niet rekent de heer Jacobs zoo goed ola de heet M en JacanesP maar enz Hg begint doa met iets tr zeggen wat hij ton alottt idf erket t dat de vraag niet is gelukkig voor den minnaar dat hij het zeil inziet maar spijtig is het toch dat hij dit eeist op het laatste oogenblik ontdekte want had hg bet ingezien v8or dat hij aan zijn 2 volzin kwam dan had hg alle verder gesohrijf kunea staken thans loopt hij de plank totaal mis Zoo zegt hij al voortredeneerende dat kunstenaars geen goede rekenaars zgn doch dat laen gewoon IS dit bij hen over het hooM te zien Ik wil dit als volkomen waarbeid aannemen en ik geloof ook dat eoa ieder het hg den kapelmeester over het hoofd zal zien wie zou dat nieti doch dan Woidt het ook do vraag Wie zal dat betoleti Zoo morgen alle ambifinaren met de verklaring voor den dag kwaineS dat hun ontvangst en uitgaaf over hiTt afgeloopen jaar geen gelgke tiwi 1 d gehouden zou dan de minnaar verlangen dat er maar gezegd werd Komt hier vrienden gg zgt geen rekenmeesters dooh dat zien wij over het hoofd want er 18 Id genoeg of zou de minnaar hegrgpen dat het zoo niet gaan kan Ik geloof het niet want anders zou bij op de vraag wat moet er gedaan worden om den verdienstelijken man te behouden niet antwoorden het tractement rerhoogen Thans is doaivoor de reden niet dat dit negatief is maar de flinkheid en uitmuntendheid van deu kunstenaar kapelmeester Ik wil niets op dezen lof afdingen want ik geloof dat die alleszins gewettigd is en wil daarom ok den minnaar hur doen opmerken dat ik de kapelmeester niet met den torenwachter vergeleek het was een voorbeeld dat ik er bg aanhaalde geen vergelijking en iva ook de betrekking van kapelmeester geen baande heb kunnen noemen zooals de minnaar beweert En daar nu de minnOar niets heeft wederlegd en ook RW antwoordde op mgne vraag o bei tractement bij Se benoeming een geheim was zoo herhaal ik die vraag omdat ik een bevestigend antwoord hierop ontvangefide daarin de eenige reden zou zien waarom een tractementsverliooging iveiischelgk en billijk Zou kunnen geacht wp en Dat de kapel meester flink en een uitmuntend onderwgzei ia kan hoogstens bewgzen d t de oommissie van het exa men indertijd goed heeft toegezien m er niets Het ia volstrekt geen bewg s dat men nu dubbel n tttte