Goudsche Courant, woensdag 13 november 1872

Woeasdag 13 KoveÉlier N 1283 Attentiet Een gehuwd persoon van goede getnigschriften voorzien wenschte iHnnen of bfl de stad als opzichter of iets dergelgks geplaatst ie worden Er zal meer op eene fatsoenlgke behandehng dan op een groot saliuis gelet worden Brieven franco onder letter D aan het Ad vertentieBureau van G B VAH GOOR ZONEN te Gouda T l i Ht Waars6huwingf Ter voorkoming van bedrog wordt èen ieder attent gemaakt dat het eenig alléén echte on En in de andere plaatsen in de bekende depots Brochures over gebruik en Getuigschriften gratis BV Bg aankoop van dit artikel wachte men zich voor schadelgke namaaksels en lette er naauwkearig op dat elk pakje tot waarborg I der echtheid de naamteekening draagt van H VON OIM BORN Apoth en Fabrik van chenL tecfan f neparalm I Emmerik a d Rgn Openbare Verkooping op MAANDAG 11 NtivEMBEE 1872 voorm 11 ünr in het Eoffljhnis Ha mo ie te Gouda van 1 een sedert korte jaren nieuw gebouwd modern WOONHUIS met ERP TUIN en SCHUUR aan de Turfmarkt wflk H n 226 te Goudia waann v f Kamers Keuken en volerlei gemakken 2 een WOONHUIS en ERF in de Korte Aikeren wijk P n 258 te Gouda Breeder bg biljetten en inlichting ten kantore van Notaria Mr KIST e Qoudn Nieuws én Adverlefltieby iorüónda en Oinstrekeii 1 4 h m nil t J S i De uitgave deserCoanuit geschiedt ZÖNDAO WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de nitgave in d B avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATKEDAG De prgs per drie maanden is 1 75 V De buendlng van advertenUfo kan gesebioden tot ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel r MK 10 Centen GROOTE LETTERS orden berekend naar plaatsruimte f = f t a Afeonderlgke Nommers YUF CENTEN var des namiddags op dep dag der nitgave iiini m TOB o 2 2 a Gemeenteibelangen ULEen paar feitea oit de laatste dagen gaventot dit aitikd de aanlmdiDg Z sgn = 1 het publiceeren van een paarofficieele stnkkep in dit blad nl het voorstel derscboolrcommissie het rapport daarover van B énW en het antwoord der Commissie 2 het aankondigen van de vergadsriag vandaa Qameeuteraad van den 29 October inbet Nommer van den 27 Wat het laatste betreft mag worden verwacht dat dia aankondigingen voortaan geregdd sollea geachisden i B gdegenjieid der begrooCiitgvduettniBn vroeg een der jongere raadsleden tfr H J KBANENBUSO of die aankondigingen soms te reel geld xonden kosten daar hg ze anders tot bevordering der openbaarheid gaarne gedaan xag Ueermalen was met invloedr ke personen over de noodzakeljjkheid dezer aankondigingen geaprokea doch steeds sonder gevolg hoewei kostelooze plaatsing werd aangeboden dat thans dsM erkende behoefte eindelgk wordt rervM hebben de ingezetenen dezer gemeente in da eerste plaats aan het genoemde Raadslid te danken Belangrtelling in de gemeente aangelegenhedenkan niet bestaan waar slechts halve publiciteit is Thans kan men ten minste van te Toren weten wat er in de Raadsvergadering asai worden behandeld en kan ieder voor zich dan beoordeelen of het bgwonen der zitting bem de moeite waard is Of ook het eerste feit herhaald zal worden is minder zeker Namens de Schoolcommissie werd het bekende voorstel ter plaatsing toegesonden en daarop werd na renoek ook het rapport van E en W medegedeeld Ds openbaarmaking dezer stukken voor deu Baad bestemd vóórdat bet daarbg betrokken onderwerp in behandeling is gekomen is een belangrgk feit in deze Gemeente Een paar walen gaf de Kamer van Koophandel een request door baar aan de Begeering gezonden de Gezondheidsoonunissie geeft maandelgks een overzicht der sterfte maar daarmede wa i dan ook tot nog toe de bevordering der publiciteit uit Zou het thans anders worden Waarom worden niet alle stukken althans die niaar eenigszins van algemeen belang kannen worden ge acht aan de Coaranta ea bn Waarom kan hienn het voorbeeld van idsfe gemeenten b V Leiden en Delft niet wélden gevolgd Is het geen verkeerd denkbeeH dat deze stukken over de algemeene zaak akt T or publiciteit zgn bestemd maar eenroirfig om voor deleden van den Baad ter visie ta J osden gelegd hoe wmnigen zgn er dan illg die ze gaan lezen Maar er ia nog iets van oneindig veel meer belang dat in oË Gemeente reeds al te Ung is verzuimd Wjj bedodea ewie volledige rermdding vau de in den Bi gehouden discnasiSn Het verslag dat in data Coorant wordt gepubliceerd en waaraan de Bedactie geheel vreemd is kan nook op nitniHmirigheid noeh op ToUedigbeid aanspraak QM en Goede wil alleen maakt nog geen mxé iirerslag er is meer toe noodig Dit meerdepjiin is zander gelde i Igke opoffsring niet te vè irggen Op tweeërlei wgze is bet plan uitvoerbaar Men zoD knnnan hebben een officieel verslag van wege de Gemeente uitgegeven overeenkomstig de stenograpblsehe aonteekeningen tgdens de veigadenng gemaakt doch goedgekeurd door de Leden van den Baad ieder voor zooveel het door bem gesprokene betrefi Een dergelgk vershtg bezit o a de gemeente Delft ook Gouda zou nagenoeg voor evenveel geld als Delft er een kunnen hebben sedert de directe verbinding met s Hage ons dichter bg de stenograpben heeft gebracht De andere wgze van uitvoering ion zgn dat hst door een corporatie of door een particulier werd bezorgd zoodat de uitgewerkte stenographiscbe aanteekeningen zonder verplichte goedkeuring der raadsleden werden gepubliceerd Wilden de raadsleden met de ondernemers in overleg treden om daardoor de nanwkenrigheid en de volledigheid te vermeerderen hier t n zon niet alleen geen bezwaar bestaan maar t zou zelfs wenso lökzjn Werd het verslag op deze wgie samengesteld dan zou het natnurlgk geen officieel verslag zgn daarentegen zou het spoediger gereed kunnen zgn en wellicht ook minder kosten Op deze wgie wordt te Ngm n door de zbrg der NijmeegaeJie Nieuatbode een zeer goed hoewel geen stenogiSjphisch verslag gegeven dooh dit zou onmog jm zgn wanneer er niet in den Gemeenteraad aldaar personei gevonden werden die daartoe medewerkten Zon 5 I H i4 £ J S il s g C G van der POST Hoogstraat Oouda Inktpraeparaten 1 Al mijne tannin alizarin analm salon zwarte galhis scht en andere mktsoorten en stempelinkten z n volgens de nieuwste beginse1 len der wetenschap verbeterd en onderscheidenzich door hare levendige kleur groote vloeibaarheid en het snelle droogen van alle andere inktf a brilsat n De copiëerinkten leveren nog na eenigedagen echerpe afdrukken beschimmelen niet en geten half met water vermengd goedkoope en goede schrjfinkten Verkr gbaar b ieder aohed boeken kantoorhandeL Bmmertk H VOn QIMBORN Apoth en Fabnk v chem techn Prteparaten Van GOUDA naar ZcTsnh Moerkapelle 8 33 12 43 A 1 8 33 Zoeterm Zegwaard 8 38 12 43 S l B 8 Voorburg 8 83 li 43 6 1 8 38 sGeavenuaoe 8 33 9 2 U 38 12 43 1 Ï8 3 SS 8 1 7 26 8 83 9 58 r j X i Moordrecht 8 86 12 48 8 86 s Nienwerkork 8 36 12 46 68 SM Capelle SSB 12 46 8 36 ROTTBRPAM 8 86 9Ï8 n 8 18 46 1 81 4 5 7 28 8 36 M Oude ater 7 18 11 28 1 28 4 S8 T 18 8 36 Woerden 7 18 11 28 1 2 4 S9 7 18 8 86 Uarmeleu 7 18 8 30 10 38 11 28 1 28 2 33 3 86 4 88 7 18 8 36 Utsecht 7 18 8 30 10 38 11 28 1 Ï8 1 88 8 W 4 88 7 18 8 36 Opcnbar ljwllllgc Verkooping 1 vwUen hecht en sterk s xr I s ingerigt tot HERBERG en TAPPERU mat ERVEN en verderen GROND staande en gelegen aali de Noordkad nabfl Boskoop Qnder Waddiiuiveen op MAANDAG dên 25 NOyEMBER 1872 de VQjOnniddaga ten elf uur in het te vefkoo pen Huis z nde het sterfhuis van den eigenaar HENDRIK VAN PRUISSEN Öe uitmuntend goede BILJiARD met toebehooren kan door den Kooper worden overgettomeu voqr ƒ 300 Nadere informotiën z n te verkregen ten huize van den Heer J A vaw de WBRVE en tenkantore van den Notaris A MpL NAAR lieidtBn im WaddinMiemiir t iift J i I 1 i i 280 Staats Loterij Dë TBBK8IMG der EERSTE KLASSE begint den 11 November 1 72 fi i n ï A Brtiikffl B M Amstebdam 7 18 S 0 10 38 11 28 2 33 3 3 6 7 18 36 y Aenuem T 18 8 80 1128 2 33 3 36 4 38 7 J3 Naar GOUDA van s Geavenhaoe 6 30 8 lO B 10 40 2 8 B 3 60 6 10 B 30 8 Voorburg ë 36 10 46 8 B6 B 16 8 86 Zoe erra Zegwaard 6 47 10 B7 4 7 537 6 47 8 13 Zeveuh Moerkapelle 6 B7 11 7 4 17 6 87 6 67 Rottebdam 6 85 8 10 10 lO B 12 60 2 6 8 10 3 56 6 40 8 Capella 6 44 10 64 12 69 4 4 6 47 Nieuwerkerk 6 50 11 l S 4 10 6 63 g ld Moordrepht 6 68 11 8 1 12 4 18 7 i £ Uteicht 7 35 8 40 10 45 11 45 U 45 8 45 S 6 60 7 80 9 10 Harmelon 8 9 11 10 12 10 1 5 8 10 1 26 7 56 9 30 Woerden 8 6 12 16 5 31 8 S Ondewater 8 U 12 24 6 39 6 12 1 Amstebdam 7 1 8 20 10 30 11 29 12 20 2 30 4 35 7 5 8 4 a AeIihïm 1 £ 9 6 11 32 5 40 7 26 Gouda Droit o A Brlbkaun jUKt om de kimpste erl geschiktste te krijgca die iieh voor f JUO snnbsod Uok £ MlkNAAB DIB KUNST MijnhftT de liethcfeur f De htcrf n kuuiii Snel en van EsRen e3en tan de coaioii isie van toc icht over de mu i der dd HefauUerij alhier lieliben in het laatste Nr u ercou f nt een stukje geplaatst wnartegeu ik het een ea ander lu het mtdim wensch te brengen Uw bckinde uupurtijilighcid Mijnheer de Bedso J teur Ma irborgt mij de plaatsing der volgende regele Ik ml beuinucn waarmede genoemde drie heeren emdigeu Uu het Inatstt gedeelte vun hun stukje nmg ik dunkt iiiij upmnken dat de schrijvers het nHt r ns stjn met hen tiie mn ick een artict de luxe noemen tiurom ijii rij het niet eens Zij achten bet onaootlig en onraad aam hierover in nndare tjescbouwii gen te treden M i ten onrechte manheer de Keüacleur UaiiDeer men iets bew crt behoort men dat te bewijzen vooral als het punt in qoaestie daarvan grooteudeels afhnn t oods hier het geval 18 Maar dan nog in het algemeen kan men met eggen dat dit of dat een article de luxe is Dit IS geheel betrekkilijk Voor den behoeftig is e ii ortiele de lu fnt voor den ryke daarentegen een bchoerte is lli t haugt geheel nt van de om I fitandighcden Voor een rijke gemeente is het een eer gepermitteerde uitftnil em luudekcorps er op na te houden ter yl voor een niine gememte oen inuyiek Curpa veel te kostlHLir en dus Q igeoorloofd is l e drie genoemde heertn voeren slechts én ar gument aan voor ile verlioogmg van het salaris des kapeliiieestere De heer lacubs is nl 7uo knap Maar mijnr lleereul dacht gij dan dat do raad iieh verbeeldde voor die ƒ 300 een dom kapelmeester te krggeu Ik geloof het uiet Inlegcndeel was hg ollge chlkt gewetsi tot Ics geven en tut diriguereii dan was hg niet benoemd Maar nu hg geschikt ia 18 die geschiktheid y or zgn bttri kking geen reilen om ïgn tinctcment te verhoogen VViiar moest het hern nis dit argument van de commuvic opging Ooiaugs IS len stadsheelmeester en een stadsvtoedmsester door den Baad benoemd Blgkt het na een half jaar ilat de heeren die daartoe benoemd gn bgionder geschikt ajn oor hun betrekking dan oa volgens Set argument vau de commissie der mntiek hnn tractemoiit rcrhoogd moeten worden Alle mogelgke ambtenaren zouden volgen dit argument zoo zg hun betrekking goed vervulden op Verhooging aanspraak kunnen maken I e drie vermelde heeren zullen zelf inrien datdit met aangaat en dat hun argument wemig too al eenig gtwicht in de schaal legt 1 t Wat na de zaak zelve betreft Ik geloof dat de Ba id goed zal doen die verhouging van hüt kapel eestcr s salaris niet toe te slaan Bg de benoeming wa de beer Jacobs tevieden met ƒ 3ÜÜ Nu egt hg tevreden te zullen ign met ƒ SOO Hel volgende jaar vraagt hg wellicht ƒ 700 en de eltle a gumenten die thans gelden voor de vcrhooging zullen ook dan kunnen worden aaiigevuerd Haar hg ua een alaris heeft vnn mintts ƒ 31 4 heeft hg ioo ign ver oek wordt looge tBan 16S 60 alaiis Is dat nu een voldoend salaris vuor een oo knap mur cuaf Zoo m men het volgende j mr spreken en kan zoo doorgnan Unarne zou ik zien dat de heer Jacobs meer Iractemcnt verkreeg maar met het oog pp de finantieele onistaiidifthedeu der stad geloof ik dat de Kaad gn vtrzotk met maij totstaan en in f een geval om argumenten als die widke de hh Koning Snel en van Essen in hot vang nr der G Oyuranl aanvoerden A B C yy achtm de quaistie van ie m IwOffing van iet aïarii des kajithneetstei genoeg van alle zijden kegelwU e stuiten de discussie daarover on blad Hbd Burserlljke Stand GiROhïK 0 Nov Wmeal iaüj ütuteTs A ttoozebuon enJ J vanGoiih Uinhirl Anlhuiiie naders VV t Schwsrizen K J joii 7 lie ariiuft Joliaiiues oiidcrs A an j der Krak en J l Ucrmw S Hcnjnmin ouder B 1 88 ieo W J VOD IcruwCD Ane ouders T voii Duin en J hlijitenburg J ü E l kU N 6 Not P L de Kort 17 d 7 C do Hm Sm V l tiaau w AD VËRTEJSrriËN Lange Tiondeweg U 27 heeft de eer te berigten do opening van zijn Wiiikcl m der onderetenning van die zgde kan er moeiIgk iets goeds van komen zoo lang men de stenographie niet te baat neemt en dan zelfs is hulp nog een vereischte Waartoe zoo n verslag Wordt dit werkeIgk nog gevraagd Weet men don niet dat de openbaarheid der vergaderingen in de wet is voorgeschreven en dat het eenig middel daartoe tot heden aangewend hoegenaamd geen dod treft daar men veelal onkundig is van den tgd der vergadering en zoo men het al weet hetgeen bg de bekendmaking in de Ct althans voortaan mogelgk wordt de gelegenheid niet altgd bestaat om op dien tgd daar onafgebro ken tsgenwoordig te b Hoe schaars worden onze Baadsveigadenngen door het publiek bezocht met hoe weinig kennis van zaken handelen alzoo onze kiezers wanneer zg geroepen worden over de Raadsleden een oordeel te vellen Door een verslag zou men verkrggen meer openbaarheid en dus meer belangstelling gebaseerd op meer kennis van zaken en personen en dus vaster waarborgen aan den eenen kant voor den goeden gang van zaken en aan den anderen knnt voor een rechtvaardig oordeel bg de stembus De publieke zaak loet pubhek behandeld worden Wordt zg dat in onze Gemeente Wat weet het publiek van alles wat de opmbare behandeling voorafgaat In den regel niets Wat van de openbare behandeling zelve In den regel zeer weinig Welnu dan als dit zoo is waarom dan daarin geen verandering gebracht Wil men een proef nemen Een zeer schoons gelegenheid biedt zich daartoe aan bg de behandeling van het voorstel der Schoolcommissie Wg van onze zgde willen gaarne medewerken om het pUm naar vermogen te steunea en is de proef gelakt dan zon met het nieuwe jaar ook deze nieuwe onderneming op touw kunnen gezet Ibititenland Uulicnlandscli Overzicht Woensdsg morgen ia een ministerraad te Veraadles gehouden die meer dan twee uren duurde Nast men egt mankte de boodschap van dm president het oi derw rp dtr beiaadsliiginge oit Het stuk M echier nog met gereed iioodat voorlezing daan au sua de minisleis met gedaan kon Hordeüj de pieudcnt r