Goudsche Courant, woensdag 13 november 1872

f Pol ler Bloemendaal bü Gouda Door Dijkgraaf en Heemraden rad den polder Bloemendaal onder Waddinxveen en Gouda werd in eene rolle bestuursvergadering met algemeen goedvinden van de z leden besloten om aan de gecom der Npiabiwk beoiuttdi er zich toe de vooruaamsle puntes daarooa aaini het oordeel van den raad te onderwerpen In den raad zijner ministers die Thiera lelt uit rrije beweging koos tal h leker niet op denielfdeit t£fi o Vn twtw zoa t gelijk hlfl meldt raet d hocmbffioiereD le nt vnii ffen hoi n militairen ra d bet genl schijnt gtweest t i jq Ëea iiiciijl t va4 rtijj ernstif ea aard 190 sa rijft genoemdbM Eoa i e der IsalMe tittinj ea jan den hoogen militairen raAd hebben plaats gevonden De heer Thiers lou met zijn gewone levendigheid zgnedeiikbeeldeu omtreul een opderileel ilar organisatie verdedigd heb M n v keWeD l ieu zoadè tengevolge van d l tf p cfpnl Va iitUenging van den president der rrpuDÜek in de discussie het woordontslag hebben uitgesproken Meu voegl er bij dat de heer Thiers in de voljiende zittingen de quaestie veimeden heeft die aauleiiling tol dit conflict gaf VMt het op0iBbtik zou iilet f üki i Met niet weinig trots zal Thiers er zich voorzekejr in iv b odaohap op vcrhaffoi dAt hü £ ngtland een stap achterwaarts op t handelsgebied heeft laten doen TfevWani iiie gveiwinttibg s aehi rsnd wanneer nen zich den toon en de uitdrukkingen der Ëngelsche openbare meeuilig berliutei op hol tgdstip tften Thiers na lange vergeefsche onderhandelingen het traotaat ran hSP OD egde l e president d r r pttbl tk ui bovendien iu die booilseliap met niet minder trots kunnen wijzen op de ontruiming der departementen de la Marne en ile 1 HautQ Marne en de geanticipeerde stortingen door de regeering in korting op de verschuldigde oorlogscontribntie aan Unitsohland reed itkittnald De caustitationeeie i uaesti zat Thiers echter daarin geheel laten mstea die wil bil geheel aan bet initiatief der kumer overlaten zoo Verzekeren althans de regerriilgsor nnen KKar de opbrengst der nieuwe belasting en de itsat i an de Fninsohe soliiitkiiist zullen d isrin uitvoerig behaadeld orden Ëvt n als by rene vorige gelegenheid nm d ze boodsehap eersl Woensdag ef Donderdag n lUati verkiezioit biyeau en bet trakkeu der afdeelingen kunnen plaats hebben Vrijdagmiddag is te Berign onder voorzitterschap vitB de keizer eeo vergadering Kekoadeii van den ministertaud die ook werd bijgewoond door dan kroonprins bopgstwaarschijnlijk is daarin een beslujt ganenén ten opzichte van het heerenhuis van den nltslag il op dit oogeublik nog niets bekend Ov r de onderhandelingen van 4 regeering met de landdagicommissle voor de kreisordnting zijn geen badare beriflbteUi men hoopt du man dt zaïdc ui ecna warden en t vooruitziaht daarop 8t4 at niet ngiuiatig De minister van binnenlandsclie zaken graaf ElilenhüTg maakt er geen geheim van dat bij sohoon besloten a n t blyreu tod lierer wegging tiita hn benoemd werd tut opper president van de proTUicle Pruisen Voorts liordt uit Berlijn aan de JTöf Xat berisht dit hetzij in den landdag hatlij in b t lieareiihqie en hier natuurlijk van de IjnkerT zij e bet voprstel zal worden gedaan oiQ de regeerihg in overweging te geven het aantal landjonkers in het hcereobaia evereeiikomstig het later weder opKekevcQ besjuit T 5 Nor 61 weder te brengen lan 90 óp 41 FJHAHtKUUK De beer Littrc afgevaardigde van de liukerzijde hiiA ia taa opstelt getiteld foiUki nwi den éag iich Vjcrklaard voor eene veriiieuiyiiw det kamer bg gedeelten alzoo tegen eene ontbinding Hij maant zijn vriendea de repubtikeinen tot geduld n gematigdlieul aai en druki heu op t hart om to b njets te onderiieméii wal voor de vreed ame bevestiging der republiek een hinderpaal kan 7ijn Indien bet te vreataa ae dat de meerderheid der nationale vergadering 6e monsrchie zou slichten dan zeker zOu men een keroep op het algemeen teojrecht moeten vragen Maar voorshi nda is hot gevaar voor het herstel der mouardi e geweken en de neeidaiheid in de kamer ie te einig ipesrderheid om i eene souvereiiiiteitsquiestie eene beslissing te kunnen nemen De reduien waaTo lijj ver Ier voor ene v rnietuipiqf i kauutr b j i U iten ia zjJH deze ia eene democruii che republiek als die van Frankrijk behoort de nationaha aonvereiniieit alioos door een orgaan vertegenwoordigd te liJn en moet de epen bare meeniug voortdurend de sauvereise vergadering naar hare inviohten kunnen wijzigen Niets eenvoudiger en regelmatiger dan het repnblikeinsoh raderwerk zooals than in Fmokrijk in werking is Ben beeft er de iiatia Vü welke de aoutereüutcit keivst eaa nationale vergadering aan om zij hare macht heeft overgedragen en eindelyk een Vitveerand Gezag dat het uitvloeisel 13 der vergndering De bvrr Littré verklaart ch vervolgens tegen bet vaststellen eeiier constitutie door le tegenwoordige kamer Waartoe eoh dit dienen B j lirt verdrag mn BordfHX is alles loe eenvoudig mogelijk geregeld De fundanenteele beginselen r ijn als van zelf daarbij afgebakend Wetten moetrn tlians gemaakt worden viefl w aei titiil ek De tijd roept en men moet diA itM rerbbizefénj met nuttelóot Mken Keue repttbliek heeft Franlflr k noodij maar geen constitutie U dsiJjhjselit 9 eene eWfr lwer op l righten kaït Lib e sjroMkeMing n t wifldragfD Niet ait bed tise£is er teiia mair 41 vindt i 4 Fltfnscfi ni itscWppü gfii enka iMent dat g stoat i én a ii e ne a0k Ti n m hefwe fije ell d c t geven om dïébtt te doeh als Vol erK Xe of overijlde besluiten der Nationale Vergadering Ware fc V eenel fiersis Kamer in 871 f 87 gekozen éen tott aa da odejra Kam v die bet i ht if jn h uitvloeisel il van het ilglsmeip itcthtechtj ilachta een nutteloos een belemmerend rad rwefk tóegeV gd hebben Alleen in eene vernieawing der Kamer bü gedeelten vindt men het ge éb hte tegenwicht De Tempt wyst met roldqsanif p dete verklaringen van deo afgetaanligda voofid o k omdat zij doen zien dat Ben jnlb bij1d me r geav nceerde linkerzijde bekbr ddoWeht lUi de p Hitiek en groote gematigdheid vinJt Indiea lil de amer een voorstel ged jw wordt Mh haar bq ge Blten te vomieuwen dan hoopt htt Wad den üaaimes heerett Littré daaronder t iiaXUtk Net geuMtjQvflrlig tuaschen de partijen nu er jieker door bevo udi worden Pd JViwf zqekt d M c irtéivè de van de Krunfche oQrlogsschatting zich vooral op de Londenwhe geldmarkt doet gevoeleivin tie 9ivi tdigheid dat ilroot Biittaiinié althaUt op het aog4nblik neg led gevolg vka tifji uuntklelsi l het eehUa lai d der weraU is ilraar ziah eene eigenlijke goiilmarlet bevindtr De V reenigde Staten Rusland Frankrijk èn Oostenrijk hebben allen pspiergeld met gediéoi en kaelkiy terwyl Duïlsehland eu Nederland geei l an leren dan 4 i ziirerei standaard kennende iflleein zilver bezitten l udat elke natie welke goud noodjg heeft noiidMKefgk te LolidbD ter ttÏArkt Wo t kopM On eraig b rip tt geven van dan invloed welken de betaling der door Frankrijk aan DuitschUad versininldigde aanzienlijke Sommen op de Londensene goudBiarkl heeft gehkd deelt de Tinu mede dat de du vej betaalde 23S5 i il ioeo frankf iv dezer voege aan Duitichland zijn uitbttaa il m wissels op Dmtschland 1000 millloeu in wissels op SugeUnd 6U0 mitlioeat in vissela op Niderlaitd en België 400 millioen in Franscb gpud en zilver 160 ofilUoen ip Fransch papiergeld 7 millioëji in Duitscb specie en p Mergeld 70 millioen Door de Fransohé banUera en kooplieden ia ifxhalve op Engeland getrokken voor met minder dan 600 millloeti h anken of t4 millioen ponden sterling Van dit bedrag is volgene bekenile opgave 8 millioen ponden sterling in goud naar Duitschland ver zonden S millioen heelt gestrekt tot aflossing van de in Engeland aanwezige obligatiën Kooitfaliiitseiie oprlogsleening terwijl het veriohil wursehijnti indekt IS door aanzuivering op rekeniiig van den Duitschen handel daar het Duilsche gouvernement een aantal der op Engeland getrokleen mssvis ter beu vau Berlijn heelt gediicottteerd DUITSCHLAND Ia i üt vta de mrlge weuKJitn daer de Fraasohe dagbladen geslaakt en d pogingeq in df nieuwe rIjksproVincie van vele zijden In bet werlc gesteld om de bevelking in muaa het buid t doen verlaten is ËlzasIiOthariagen ang niet ontvolkt zegt de Straatsburger correipondeat der ffe er ZeUu g Moge htt nog niet mogelijk z ja de juiste cijien op te geven tooh hut zioh de vnag boa vwlea beMsn het land verlaten tamelijk nauw eurig beantwoorden Het aantal bewoners van de Boven Eltas is 459 779 van hen heWrn zich 9i 62 ten gunste Van de Frantclie nkiioualiteit verklaard slsohta 7 460 hebben hel land verlaten derhalve is het verlies daardoor geleden IVj percent vad de bevolking Ib den Beiiedeo iüteas telt men eea bavotkbig nn 600 296 zieUn i 43 394 pcrsoueu h blfe de Fr ache nationaliteit gekozen en het getal dergenen die feitelijk daanun gevolg hebben gegeven i ie Oe de ilve 1 pCt Nu hebhëa wü Lotharin en alwaar de geest der Franschgezinde oevoliting zicli op duidelijker wijze heeft geopealMWd Van de beiNilkinig eterk 4 9 6 6 zielen hebban 19 667 zich ten guuste van de FranBclie nationaliteit verklaard Van de e heeft verreweg de meerderheid het faiid werkelijk verlaten na n£jk 20 760 personen met anders woorden daar is bet verlies op de bevolkiiig 4 Gt Van het opg egeven aantal dat in een rond cijfer genomen 40 00 personen bedraagt is reeds een niet gering gedc lte teraggekeeisl een nog grotfter getal zal later de ouda woonstede weder opzoeken om er zich opniCBw te vtetigen zoodra dat met goed fatsoen Uui gesohiedao Het onthaal aan At landverhuizers te benrt gevallen Frankrijk heeft velen nu beelden gebracht Intussehen is dit boren dat verreweg W 9 1 eerM in bel tot Bimmer lair er en twijfel te abten beid der oitjprekenea BIKNSHZJLNl VKHB f ƒ Iter dd Nov jrgkenkanter Borger itribuee reiide leden en ibare voorstelling de Monie Chruto en patrijiiond ten too ezelschap B ir aT illfc ipoetün dftmsMoe zoU wii ditfii dfeza r f f ï 60DIIA 12 Vei eih fl at t Oit rle alhier geveatigde gnf gisterenavond voor de hunne dames hare eerst e De wijze waarop 3e gi daarop l et blijspel iJnjfer neele werd g vO td deed eer aan De zoal Yf vergaderplaats der kamer roi ateilibgea gefroon n ei eerat U dk Co MnissUUid Slév van Zuid Hollandii m wier handen Kst ld Ires vut de hm d Bbrdn e s et een provinciaal fEMBii orweg Leiden llWei en ma t zij Wtf aai Mf a san dé Staten iviubsidie of wel tdrd Si f t Hl Staten I II voor den a4iM i t en met haar tap tut dé cfnoifaaie iseereif hetz inot nemingi veljzoek U dei f a j gel een ruir i 4 Te A tt erdl isi dezer Ki l el eene Éeconstitiu rd olider deq titëFVan 1 Nederlabi tbersch Oaloot4i hap roor inf Vm altwendigeiiindin BehiilveMt lit Uu fdb atd i 4 heerën iIM C C Iifent UJ J II Kilers Koch Ds C i J W W lhoffitPtóf A a I Martens Th Egidtta Gasp M van buUre J 0 Borghert trillen er leen iOtal edikaateo alk leden tos ipowel van de Ërangelifehe als Herstelde liuthera tïen die op zich ntmeii in kanne gemeenten Medingeii op riektfa 1 e i it MfrM J jUeo schrijft nït Xrhném aan 1iet ItimXitdtiit i Ook bier ter stede wordt van orthoduz kerket ke tijd druk getsekeiid op een adres aan de Sti iv eneraal tegen het aannemen der wet op de epide lietin eii el at de vaocine betreft Allerlei middelen zedelijke en stoffelijke dwang onian aaogstirend om maar handteakeninna te bekomen Eep huismoeder die men er ook toe overreed of genood kt had deed om later de naïeve viaag naar nijaheer als ik na gatealwnd heb ea ik U toih later mijpe kindena laten inenten y ijc M niet Éitgcn döenP Zondag jl werd te Moordyk van den kaufal afgekondigd t 10 Dat de Kerkeraad intrekt het in KoJsBber 1671 genomen besluit waarbij aan een ieder ia p Zondag eenigeu arbeid verrioatte f aeaifC deed ontzegd werd het toe dienen voq den doopaaa de Mnderèa en de toetreding tot het avondmaiü eh dat deze intrekking geschiedt omdat door bedoelde commissie aan den Kerkeraad was aangetoond dat het bewuste besluit onwettig wat 1 Dat aangezien het altn vernietigde besloit tot heden nooit te Moerdijk wat toegepast altijd ml gent de zienswijze van den predikant de toestand bleef zooals hij in het laatste jaar steeds is geweest en dat de predikant blijft wngeren de kinderea tedoopan vaa lidstaten die op Zondag arbeiden of aariag doen omdat hem nog niet uit de kerkelijke r lamenten en ait den Bijbel U bewezen dat hq hiertoe verpHciit Is Dewijl l au iet zeer waanchijnlijfc it dM het proviuciaal kerkbestuur van Noord Brabant zich geheel met de zienswijze ran den predikant zal kunnen vereenigen wordt 4iet verder beloop 4ezer utMlia door velen met belangstelling te gemoet gezien Staten OaBwaal Siaws jUiuk Zittiag van 11 November In deze zitting ia de voordracht tot het rerleeq ran pemioeo aan de dochten van wijlen den heer ThoriMok aangaoomen met algemeene steauBfn op een na die van den heer Messchtrt vao Vollenhoven dis de politiAe Hehtiag van den beer Thorbeoke eteeds bad beetieden en daa Miiloard het motief der wet niet te kagnen beaoMa Al de rer der aan de orde gestelde wetsontwerpen werden aangenomen Tegen morgen is de Oost Iudiwhe begttM tiag oau de orde gesteld Het raffort om kat ontwerp tot vooikoioing van bewtttelijke aiek is nog niet uitgebracht Ve e petition er tegen zifn weder ingekomen Uit het anti oord van den minister Tan k loai ip omtrent het rapport van de afdeelingen der Eerste Kamer orer de Indische begrooting blijkt dat de minister evenzeer ala de kaner vooniehtig wU lüa met de uitgaven en tevens de belaitingea pcodnctief wil Blaken Behalve tene nicMwe reefing der Isndrente met 1 Japuari 1873 iagaande zyn een aantal andere belastinghcrzieningea in overweging De minister biyft di ïsjtstpUHlg dar Indwc bègrooting ey de wet ddngend hoodij act De Tweede mf if tp hcffrttiug barer werkiaambe4ea büeeugeroöpn t Mapn iL 1 § Nqvem m l m Uit LuiiÉifeUig vMt ghmeld bf iöt ai Ainuari 1673 ten raadhuize aldaar een concours géopettd iaToor een gedeiiltwikea lot m die stad zii worden opgericht voor ijten W K H mevrouw de prinses uiidril dji NMerlaodep Ueasfrlei uKigraaiafiward vgorgqKljreven wegens den aan dit gedenkateen te gevni vorm aKeea ïs vastgesteld dat welkisarahhoBtdaiatdia antwemea meo atoeht vooitlaao da trekbp v H K H behogren te worden wedergegeren hetzij in een buste hetzij door een gepast I aaafgelntabht medaillon De gezamenlijke kosten üu ait oariag z Uao ie t m va 24 000 bankaa nidt 0 t li t Hen schrijft ons ait Nieuwfij Diep Het haveakooU bood heden 8 KovembelQ een sebooo en verrassend Ujtzicli avi T i 1 1 i are l Bla i Suezboot Pruu Mfitdrik statig del ha en uitstoomwj op bet Yoojmi Vk i W te teHcteidèial de mfercndeels reeds gebronsde éftzicbten tan het detaehfMwnt koloaialen op de hme brug bij den soboójé va aar d bpsturuig dezer meer dan I Üü meter lange schepen ipet zooveel geuikk geschiedt stonden ee ge der soheépaoMcierea in hunne niAte unilbTmaa h t chtardek en h t d k Tan rookkaahrr en damesknjuit waren bezet door een 60 1 eerste laaie patmgfers waaronder naar meij ons meldt veriéfiilI j l ude aaazi ili ke vert fenweordigers van de Ned Indische samenleving en eenige Ëngelsche eu Diti sche reizigers zidi bevinden Met belri sehoenste weder werd deze reis aaogeTaygao de derde biooea h t aar die d Próu ifmdnali oaderneemt Nauweïijks had dit stoomschip de plaats op de reade bereikt waar het een paa ui a tdV rerd fW og de iiB ltige Toorzorji te nemen van door peilu m op een vast punt aan den wal de ji te afwyiung rata de kunpassen Ie bepalen of van de andere itjde de Mede kwam het broedertchip van de Priaa Bmdrii aaqstoqaten de Kmf itr Nederlanda eergisteren van Greenock aangekoiffen na eeiie buiten goMOB anafla rais waarb $ meet dail II mijf b de waokt moet zijn l eheudca Wü wari i in de geleg heid dit Btoa as diip ter reede te bezoekihi Het een pranlCitufc dér nieUwtte scheepsbouwkunst en biedt allee aaA wal kaïi trekkep eeoe icis naar Ipdie pp sqtllaenaaiseaan wyza te doei Van den wal het schip iende binoalistooaien Iraffcn ods zijn scboone lijnen toenhet ons voorbijroer m tDne plaats te gaaa ianeaiaiaaa den steiger in 4 Steanbootpuiatafshappu Ntierland waar het oogetwyieid vele bezoekers ial lokkaa fl W Hen meldt uit Leeujvarden De door de erk liedenvereeniging Help n lelven aihier gebouwde woningen thans gereed zijade tollen Baar meu verneemt den 12 dezer worden batrokkeu Ia feo vergadering zijn na eene tgepaaseluke atipspraak van een lid dea bettuart aan de door het l aangewezen 64 personen de sintels der woningen uitgereikt Aan deze reeks van nette doelmatige woningen dieeene gebeele buurt vormen zal indien zulks door de 8la lelijke regeering wordt goedgekeurd de oaii wopkin gegeven rap W ykmauslait Wordt in sommige treken vnn aqdere provinciën gewag gemaakt van hoosje waterstanden en van daardoor teweeg gebraaht nïdael ook iiier ia Prlaabind blijft men daarra met v ijiohoond De vele rwens der Ijlste dagen hebben het water volgens de peiladhaaf alhier opgevoerd tot eene hoogte van nagenoeg 60 eenftmeter beren ziyBerpul De Uag gelegen landerijen zyn alle weder oudergeloopen zoadat in sommige oorden waar men voor nog slrch ts weinige w m het vee in de weide zag grazen na gr jote WiMennafaas meei gi ijk worden aaiigetroffen V le hoareneryen z jn telis geheel door het water lagetloten zoodat are beilronert haar nlei dèo faer raattoig kunnen verlaten Hoewel mea zidka Uer lu dit waterj d niet ongew oon ia levert dit na jaar met het vorige eene belangryke tegenstelling op L K J W di staAd ran het bpBzsmwater aog een 16 oentimetar boraa genoemd peil W alhier V ton Dé prfs der boter aan de wa oort ƒ 66 aeort ƒ 4i 60 per pe roormaligé kapitein Jaissen heeft san de N a u een schrgven gezonden waarin hij mrdedeebngen doet ontrent de zaak dezer dagen m onder scheidene daghlade besproken namelijk dat hen door den mmittef vaa oorlog eene bditkkin igbuzijn aangeboden Hu aegt daaromtrent o a hetrofgende 1 Er is mij door den minister van oorloggeta betrekking aang ibeden maar Z Eie heeft Blijin datp 2d Sppt medegedeeld dat eerlasg de betrekking van adaisttnt magazynmeester te zou Mmeii Ie faceeren en dat zoo ik voor die bedekking waaraan een trocteoHnt 960 verbonden is ia aanmerking wenschte te komen ik m j dan binnen acHt dagen met een daartoe strekkeinl veraoA tot itm tnittictar had te enden opdat Vit in gunstige overweging lou kawan genome worden Ik heb Z Exo daarop geantwoord dat de termijn van acht dagen bü de welken ik mij tot Z Ex6 bad te wendöi te tori Was om nt eene zoo helangnjl e zaak dke voQ z lk eeif grouten invloed kan zijn op de toekomst van dlij ep de mijnen eene beslissing ta nemenï eo znflti ta n ir l dat ijr met betrekking tot die zaak in lüincherileDe behngrüke opzichien geheel in het onzeKm werd gelaten Dat lic alroreJi dbs een bepaa M heslifit te nemen Z Exks iftB enige ialBhtfltfaa MMttibt ea wd de rolgeada i 1 ai de regeering het er roor honden dat ik ran elke dénarchb tot hM ddka itftrekkeii ran het koaink fc bealuit van dei 30 Sept a p afcie indien ik c q de bedoelde betrekkiag mocht aanvaarden Waarop geantwoord ia Neen van transactie katt geeab üpfake zijn De iMniiter ia bewogen door Het lot van uwe vrouw eu kindena 2 Zou in het bedoeM geval bet mij to ekcnd i rookiiulliad levensoiiderhbad rafl 274 Vervallen of niet Antwoord Zie art 63 ran da Wet vaa iS Au 1861 Staataiad n 129 3 1 de bedoelde betrekting aanspraak K ren op pensioen en ZM aan vrelke betrekking is of woidt zij geassimileerd Antwoordt De betrakking geeft aanspraak ini pensioen ingevolge de bi lingen der wrf vali 9 Mei 1846 betreffende de buigerlijke peniioeaeil en de later daarin gebrachte Wg igingen 4 Herleven in geval van benoeming en aadneaung myne vroegere aanspraken op pensioen AatwioM Zie de Irtikelea 6 eU 8 raiT de boven aangehaalde wet van 9 Mei 1946 gewijzigd bij de wet ran 3 Mei 1851 n 49 6 Twedt BtijiM aohigeuodfB bij m overlijden in bare rechten op pensioen uit de weilawett on weezeukas haar by myn ontslag ontnómeu terug Abtwoord Neen Hét deelg iMilsdhap is vervallen a 2al eene erentaele benac aiag deer t B terifal aqlalai ait de niUtoiia d uf r4 pw aan wna niof dit eervol ontslag met haar gnaard gaauP AatwooM Neen l Welke vooruHiiaktea op herorderiag cal bedoalda betrekking nbiadeiif AatariMnd Voor da toekomst kan niemaud iutta in Naar aanleiding van het bovenstaande heb ik Z Eafa den miniiter ran oorlog glcantwoenl dat hrt mij uit zijn schrijven gebleken fc dat Z Kle althans vooralsnog met genegen ie d intrekking van het koninklijk besluit waarbij ik ontslagen ben te bevorderen en dat my zelfs geen voornitz ebt wordt geopend op een volledig herstel van het jeiiens mij gepleegd onrecht en dat ik dot aan Z Exe geen Verzoek kan en mag doen om roor de bedoelde betrekking in aanmerking te knmèa Laatste Berichten Parijs 11 Nor Ib de uatiouale vergadering heeft de president den brief ran prins Napoleon gedeponeerd De heer Wolowski heeft in orerw ing gegeren roor de Blzassera en lotharingen eene gelijke som rast te stellen als roor de bevolkingen iu andere departementen die door den oorlog geleden hebben De vergadering zal morgen de leden raa het preaidiaal bureau benoemen De heer Changamier zal motpa ialiohting Tragen over de reis van Gambetta Berlijn ll November Eenige avondbladen mal leu dat in deq laatstgehouden Ministerraad onder voorzitterschap de KoUings besloten is hy den Landdag een wetsvoorstel in te dienei tst regeling eenet orpanieke hervorming van het heerenhuis roorta dat prins Bismarck zijne ingenomenheid daarmede heeft te kennen gegeven en dat het voorstel vermoedelijk nog zal worden ingediead in da nieuwe zitting die morgen wordt geopend IKGEZOKTDEN mitteerde ingelanden row te s li ot de bevaling met éaim ker te galW eii d aenéf bAife w S molens te doen afbreken daar deze polder ten allentijde met water te kampen eu nn 48 duim boven hetzomerpeil heeft zelfs in den zomer moet er dikmaah gemalen worden il De stoom inrichtiqg toa geheel compleet koetea f 42 000 volgens deze berekening zouden de iaarlUksche korted r iatraat aitbatiag maehitiat steenkolen enz ƒ 4 1 5 per bnnder bedragei aUar daa rat men hei water aeeater tamyt v men nu 2 50 per bunder molengeld betaald De rerfaderiag met gecommitteerden werd den t Nor ji gehoaden allen waren present 6 ledep het btétnsr en H gecommitteerden Het voorstel werd met 10 tegen 8 stmamen ver vorpeiilj Eeu lid van het bestuur dat in de v rgnderiHg ran dat eirilegie vódr destooinbcnatingwas stemde nu tegen I Een gecommnteerde die tege stoom was stelde NB voor een ifcrife windmoleó te stiehten maar dit vond hoegenaamd geen bijral de vijf leden van het bestuar die niet tot d Jm landers behoóren begrepen hunne roeping om ioSt het 4lfem en belang te moeten werken en wal B vaa de 12 geooamitteerdeo die meest baoglaipd hebben stemden maar drie voor het voiirstel waarom zonden de anderen er ook voor zijn Zij hebbea geen nood ea daan kwamen ty met aUaiié gezochte bezwaren voor den dag Dit is Ie tweede m al in 5 jaren tyds dat het bestuar met deiizelfden uitslag beproeft den poMer ait zijnen ongnnstigen toestand te redden toen gaf de meerderheid lie vsorkeur on daizeiiden guldehl te béstecfcn tot de hferatelling van een windmotet maar om had nen ok bq lyM ivrn da Orooif makerij de Fatten nog niet kunnen leereq wat stoom verinag En in weerwil van het prachtige resultaat aaa in orerzyde van de Gouwe te aansahoawen lï de Bloemendaalsche poMer op nieuw gedoand qg aog jaren schade te lijden eer zy die voor zijn behing moeten waken het rechte lM ef hebben vaa da wijze waan dat behoort te wqrden betraeht 1 fiurgerlljlce Stand GkBoaEK 7 Nof Gsrardai Jokaagtt ouden A nui dar Krak eo 1 I HermK MarlFöi ouden G Verheul sa A fMuk M 10 h nMi B4n h iMmninmtt sa H H a a j mm xmvo J ï ip Asten ca J M taD der Klega Chriatios Jobanns oadêra IV Bosre ea i de V i OTiEtroi 10 No D teiiijt 26 j l Boalhovei kautr vs m n M i B Bssaaa nd h Barawt 68 j Heden orerleed onae geliefde Mbedei Mejnfvroaw MARIA TEOMP wedawe t ui dmHeer PETRUS vam WANKOM in den pndea dom ran 8 jaren na roorzieil te z ti rad at HH Sacrementen der Stervenden Gouda 11 Not 1872 j j Uit Uer naaiu t TAP WANKü De Heer en Jtf rn uw tam BAVE S TEUNVAN LIDTH de JEUDE betuigen bg deze hnnnen bartelyken dank rOdr ds menigvoldige blaken van belaAf ateUing pitderrooden bij gelegenheid hunner ZESTIG JA EIGE HUWELIJKSVEREENIGING J Gouda 12 Nor 1872 De ondergeteekenden betnigen hierm 9 huuen dank roor de bew n rtti dlj aififc hun betoond bji het orerlnden hunner Moeder en Behuwdmeeder Mevr de Wad ADRIAN STOLKER VAM DEB LINDT Srooj D H VAN D LINOT C THIM Gouda 14 Nov 1872 Gevraagd Een modem HUIS te hpur op goeden $ t nd bjj voorkeur op de Haven Franco offerten ontrangen de boekverkoopera M WIJT ZONEN te Rottetdem onder dè letters XX BENE HÜLFONDEBWIJZERES ZOEKT vrUe Kamer Kost en Inwoning tegen matige tegemoetkoming in een fatsoenlek burgergezin zy is niet ongenegen de kinderen des hnizea iu hare vrjje nren in t onderwgs bjj tè gtaan Adres B X U Buxeau Goudseba Coonajt