Goudsche Courant, vrijdag 15 november 1872

ï i M ttuj n Il reï 1 tr 1o7m Tl ut IC j i h laiJ In lui iBb anqiJMi 1 1 tir um 19B53 M Mb feH jjiuiwa Cf Ir i isOUji sis J L iJO ilfMtsl littaAnH 1 au I I 1 1 firi II 11 flf f Hti Ttlf 81 hs ansgliï iunitj asgiiaisiJ Jjja 4 j obTt fttcnssjjutljSj sbVs ilil lff iraMerlffltifiUiipB fflda ep Uéi Awd ineii iSto insendlBg van advertenties kan Vewhieden tot éta nor dea namiddags op des dag der nitg ve lp Socileil Ons Genoegen 4 i Zaal Kdmstmin onder Directie van jTfc T Stoete cfe Co op WOENSDAG 13 NOVEMBER 1872 SS mi EORFOSAAL l in S fcelruven out een Voonpel i He slag bij Utm in 1807 Vm DsBmoir en d Enner r door Grwteu oo A J v Totrode i rf Aanvang Un T j we Wlètêi TOór HH Leden Dames en Kinderen van Leden 1 Rong 50 Ct 2 Rang 25 Ct Niet Leden 1 Rang 75 i 2 Rang 50 Ct 3 Rang 25 Ct Plaatsen zyn te bespreken van s morgens 10 tot des namiddags 3 ure a 10 Ct extra voor iedere plaats Wed A van der RLEm Sz x bg deze haren dank aan hare geëerde Begunstigers voor het vertrouwen sedert een aantal jaren genoten en beveelt haren Opvolger haar Behnwdzoon ten zeerste aan CONFITUREN SciKKE nïRKIJ KOKK BANKET CHOCOTADE en BREEBAART Wflk A 56 ConjiiKiHvan Z K B Pnna Hendnk der Nederlanden heeft de eer bg dese kennis te geven dat hg d zaak van Mejnfirouw de Wed A van dee KLEUf Sz heeft overgenomen en recommandeert Mch tot het leveren van alles wat tot h t vak behoort belovende eene allesmts sohede bediening DBGEZDSTERSIIGHAlil Kleiweg Wijk E N 74 bevelen zich aan tot het maken van HOEDEN MUTSEN KAPSELS ah ook van JAPONNEN en MANTELS met de hond óf machinegewerkt naor verkiezing OM Tanden en Tandvleesch gezond te iiouden gebruike men dagclgks het Aiiathenn Mondwater van Dr J 6 POPP pizerl Koningl Hof Tandarts te Meenen btadt Bognergasse n 2 Ook wordt dit middel met het beste gevolg aangewend bg Tandziekten daar het df kalkïorrauig en het bederf tegengaat zacht en Ugt bloedend tandvleesch alsmede tand en mondziekten geneest en den kwaden renk van holle tanden wegneemt Te Terkrggen te Goiida bij L Scheuk winkelier op At Hoogstraat wijk A 183 te Rollerdnni by P E van Santen KollT apoth en A Schippreijn C blaauwe porceleiiiwinkel te a Huge bij J LP C Snabilié apoth te Leyden hij t Noordyk Ie Utrecht bu ï Alten apoth te A ra sier Jam bij F van VVindbeiB verkoophuis Ie Oudew iter bij T J van VreumiDgen Ie Schoonhoven bij A Wolff Twee StATVDARD WERKEN 1 Dr J VAN VLOTEN A sthetika of leervan den KonstsmaaL Met platen 2de veelvermeerderde en verbeterde druk 2 dln ƒ 5 35 Hetzelfde in één fraai £ ng hnD bd geb 6 10 Bet ongewoon snccès aan dit yrtak ten deel gevallen maakt alle verdere aanbeveling onnoodig Volgens t algemeen oordeel voorziet iiet m eene erkende leemte in onze letterkunde 2 Dr O ULE PopuUra Natnnrkonde Met talryke houtsneden Uit bet Hoogduitschdoor Dr F H JULIUS Leeraar aan de RykgH Burgerschool te ZwoUe 2 Ün 4 60 Hetzelfde in één fraai Em linn hd 5 30 Niemand beter dan Dr Ule is er in geslaagd om den oniiigew de eenig denkbeeld ie geven van de verschgnselen hun onderling verband en de wetten waaraan zg onderworpen zyn Niemand beter dan hem u het gelukkj voor bet denkende en meer beschaafde gedeelte onzer maatschappg een voldoende verklaring een logisch overzicht te geven zoowel van de meest alledaagsche taken als van de meer ingewikkelde vergchynselen Dr F H J Op verschillende Inrichtingen van Onderwas 18 dit werk ingevoerd Inzonderheid wordt het ook aan Dames aanbevolen Van VAN VLOTEN Dicht en Ondicht mt de 19de eeuw is dezer dagen 4 derde dmk van het Iste deel verschenen Uitgaven van A tke GÜNNEte Deventer SiiJiD CO Naagpillen Beie FUiLXiN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegea de sUJm en als nUAgTerBterkend gsbraikt worden door har werking spijsvertering aeec bevorderen bgzonder goed tegen de gal ea zeer 2aCllt lazerend ziju zyn tegen SS dooqa met berigt van h t gabraik verkrijgbaar bg de oavolgende Heereu te AmsUrdam M CIéban CO Droog Hailige weg D S21 Bleiswyk 8 v d Kraats Bummel Zalt J v d Vegle Boskoop J H Bq b rgAD u Dolfi K Wilscbut 1 Delbbaven i Koek h i Ocveiiter Gebroed TiBaa i Dirksland D de Vries Dordrecht H 3 Gillay Gouda L Scheuk op de Hoogstraat s Hage Visser ai de Spuistraat Hardtrwijk A Greidanng Msfi B Haastrecht K Oosterling Legden J T Terburgb Haarlemmerstiut Lekkerkerk A ilen Oudsten Liuscbolen B Kruithof Moordrecht 6 H Post Uollerdam r Santen KollT korie Hoofdsteeg Schiedam Wed A H Bombout Schoonho en A Wolff Stulwijk A Zijderlaan liel A J Faassen ülrecht F Alten op den Steenweg over de I on kerslraat n 37t Vlaardriigeu J M lagerwerlT Zeven huisen A I nns De SLUM en MAAGPILLEN bereid volgens e echte recept tgn door mg U Gouda Mee en mttluitend verknjgèaar gesteld bg dk Heer L SCHENK op de Hoogstraat LET WELI Om elk doosje der ecMe en smis onheugelgke jaren gebruikte Slijm en Maagplllen is een biljet voorzien met de handceekfning van J J 6CHBEÜDER apotheker welke handteekening ïiek ook bevindt op het iegellak waarmede het doosje verregeld is Men golifve dnar wel allenl op te zgn en tich te wnchlen voor het gebruik van een namaaksei dat men tracht in omloop te brengen in alle COÜBANTJBN worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Een aOi irUt ia voldoende il Attentie E Een gehnwd persoon van goede getmgschriften voorzien wenschte binnen of bg de itod als opzichter of leta dergelgks geplaatst tewoiw den Er zal meer op eene fatsoenlgke behandeling dan op een groot salons gelet worden Bneven frtMco onder letter D aan het Advertenhe Bnrean van G B van QQOB ZONEN tB Gouda OUD CARTHAOxENA S Bergfplanten Olie i Hoevele middelen zgn er ten allen tgde niat aangewend om het Haar te behouden te doen aanwassen en te verfraagen het Hoor hetwelk een belangTgk sieraad van den mensch nilmaakt en door jong en oud op hoogen prgs geiteld wordt Slaagde men somtgda door dit middel min door een ander meer beter volmaakter en geschikter middel werd zeker nooit nit vonden dan dat hetwelk men op de bergen tras Ond Carthagena ontdekte Uit eene onopgemerkte plant die aldaar welig waat werd door een bekwamen planten enner dit beiirgke middel bereikt Uit deze plant namelgk wordt eene soort van oh vervaardigd die dig gebruikt het mtrallen van het Haar tegengaat en men voor Troegtgdigegrgsheid niet bemaadbehoefil te zgn zoodat het met regt een haarversterkend baarontnrikkelend middel mag genoemd worden Hoofa Dépót te Delft bg A BBBETVELT Az die heteelve voor 60 cent ppr flep iHy M m vei gbaor heeft gesteld bg i w Mg de Wed BOSMAN Ooudd 3 H KELLER Rotterdam Westewageatnttt A BEUNARDT Oostpoori C WILHELMUS JToen ii j 1 a k IB 3J J A PfiÏNS Zevenhuizen i JW W BARES Gonnchem J J GROENHUIZEN Ulreek N A STEMPELS Dordredu GOEDKOOPB lOZIEL voor Piano Soio Uitgave van F KOKS MA U Franeker Hofleverancier van H M de Koningin LusBiCH Die Spieldose mnsical box B 0 40 Zanberglöckcben salonstnck B 0 40 Smith Sidbky Der Freischütz Grande B 0 75 C 0 50 C 0 20 0 0 30 C B 0 60 C B 0 40 fantaune de concert Stbauss Morgenblatter Walzer Lanoek GrossmQtterehen Landless Wagnxk Immer lustig Polka SuppÉ Ouverture zu Dichter nnd Bauer Mbhdelssohn Hochzeitmarseh AUè nummers dezer Uitgave zgn steeds voorhanden bg den Boekhandelaar A BRINKMANU Gouda Gauda Orak na A Brinkana iooHm njjgi t in lub vtllitniov a b Riv nu IdMjg juoii 1 uw aUmit iw Ma Sih u o 1 3i 0 lm h jisiiw D x t Y6 dMerCoOrailt geschM SSeNOi El L OJ IfSO G m llhmAQ V dAflM ge o ue4i de mtgave in den avoi 4 BÖWpA DONDERDAG en KATBIU nuDAO D pifS er4neaiaanden is 1 75 fiBm H per post jf t V 1 StJiïENLAND ItolieiilaRdscii Overzieiil W Wdliche Oktlcnllle vergadering btelk ujA litting hervat In de rergado ing heeft Dinsdag de beer Thisri een brt f voorntJez n van geoeraai tban garuwr waaru deze voüfi kt t gouveroemeut te mo gen luterpelleereu orer de relden van Gamhetta aa4r Dauphtne en Savooie De beer Dobura v rklaard dat da regfenag beraul la op deze uitarpt llatie te twoordea Da disguaaie wenl bepaald op Maandag Da liaer Grvvjr as M president van Je kamer b r hfot nat iüi vau d SU5 stemmen Op d afzouderiijke vergadering van het linker4eutruui IS een brief iu ekumeu van generaal Gbau wavtMI hv ofoet van de leiding deiar fctutte daar hV du oarwDMiigbaar acht met i b militair commaodaaunt Uit de debatte p de bedoelde vergaderiog fovoerd straalde de neiging door tot een scbcuriog lasachea de Itflkerigde en t Imkeroentriun Het oMdsfll der gebeele Engelscha pers over het kandelatractaat ii zonder ndennheid leer ongunstig Vooral art 23 is voor tie Timti een at ao dea aan tooi omdat het een bitters iroaw ia pm van de poaitie eeoar meest bevoorreehta natie te aprakeo waar Irankrgk vrg blijfl zoo hooge rechten te heffen al het goeddunkA H t sohynt eahter dat the Timet m tgac verontwaardiging hier over het hooCd set dat Kraukr k nog door liamlelstraetaten met aden nntitu gebonden u en b v de Oosteurgkaohe fegveriiig gesteund door de belangen van dao bon4 1 in bel Duitsche rijk nooit aan de drmgende be toogan van Ibiera gehoor zal geven en wgzigiugen M ket handelstraetaat hetwelk üostrnrgk met Frank rqk vsfbindl zal toestaaa f ie SUudard noemt hst tractaat ea waardig monuaent van de zwakheul en da onbekwaamheid raa het kabmet Gladsioue terwgl zelfs da regeeriogsgezinde bladen Ut Dmly Aikê en tke Daily lettgropi erkeunen dat zg toch nog batere gedachten van hel traelaat gekoesterd hadden dan het openbaar gemaakte stuk blykt te verdienen Xkê Dmüy Ara troost zioh met de gedachte dat J rankrgk spoedig Zalf door het mislukken der proefaeaing met een verouderd handelsstelsel tot kat beginsel van vrgen handel zal terugkeereu Daar Fraukrgk htaft afgezien vaa iiijiie aauvauka Igke vordering tot hel erhoogen ran het invoerrecht op de Belgische steenkolen en het g cr zoo zulien de onderhandelingen over een nieow handelsiraeta t met Belgii heropend worden De heereu Ozenne en Tiby lullen als gerolmaohtigden van Frankryk mor gen Ie llrnssel aankomen De Belgische minister van buiteulandsche zaken de heer Ijambermonl séeretarisnueraal b j het departement van boiieiilandeclie a en aa de heer Greindl directeur bg de afdetling koopbandel zgn de gemachtigden vau Belgii De zitting van den Pruisischeii landdag lé Dinsdag lleopend met eene troonrede die door den misister van oorlog IS voorgeleren Daann erd medegnleeld dat nevens de ontwerpen die in de vorige nttmg ter tafel zgn gebracht er thans nog wetsontwerpen zullen Worden ingediend ten doel hebbende vermindermg der inkomsten belasting en regeling der betrckkingtn tussclien den staat en de godsdienstige genootschappen De hoofdzaak is de hervorming der tegen ourdige inrichting van de distrii lsbeslnrcn nis grondslag van vele andere hervormingen H ontwerp hetwelk te dien einde zal worden mgediead benut hoofdzakelijk op dezelMe groadshigeti b het vonge Alleen zgn er eenige vcfinJenngeB m itife cht die bg de daar or r gehouden nadere benmsl ing bleken noodzakelgk t doelmatig te zgni De egeenog wtavibie Mn langrjk lltrvonniApwtfk töt stand te brengen in t heerenhnia ie met A vin de 8S stemnen de regeeringsg nde graaf kalberg tot president ver tozen Tot eersten vioe oftsident erd de heer Ploetz tot tweeden graaf Brtehl verkozen Boston IS door een verschnkkelgken brand geteis terd Dé schade welke door den brand t teweeggebracbt ordt begroot op 80 miilioen dollars Voor namelijk bebbcii ie kapitalisten der stad die de verliezen dragen kannen schade gsledei 99ft na gnzgnen kantoren enz ea 96 particuliere huizen trgn door de vlammen vernield ve Bostonsche assu l Dtiemaaiachapp en betalen 60 percent Men neemt reeds maatregelen voor datwalnppIkHiw Er beeracht volstrekt geeiie paniek Van alle anten daagt bnlp op Volgens de dagbladen r a de Engelsuhe assu rantiematitschappijen die door den braad te Boston schade hebben geleden te Liverpool en Londen gevestigd De Royal l t eene sihsde van 1 rail hoen de Impend 1 millioen de North Bnluk 00 000 de Cbmureial en de Onion S7S 000 doU FRANKRIJK De oIBciease Bte Puhhe l evat indelgk oek een aanval op de rleneale legitimisten dat bewijst dat Thiers tegenover deze heereii zijn gedald verliest Het artikel is teer heftig het blginl met de redenen ie vermelden die aanliriding hebben gt en dat het blad tot heden het stilzwggen heeft bewaard over de clenoale manifestaties ofschoen de monarchale gietingatof niet ontbrak hailden wg te veel achting voor de vrijheid van godsdienst dan dat wg het geloof van anderen verdacht wilden maken Die stihiivggendheid ward echter zegt de Bien fuilte slecht beloond meer dan eenmaal werd ons door onze vnpoden te groote toegeeflgkheid verweten die hun te zonderlinger toescheen bg een blad dat ge woon IS alle agitaties af te keuren die tot anarchie kannen leiden die op de straat kunnen worden uver gebracht en onder het voorwendsel van orde of vrg heid ten dynastiek of revolutionair karakter dragen en voorbereidingen zgn tot den burgeroorlog Een feit is het gaat het blad daarop voort dat het door oils als een verwend kind behandelde legitimismc sinds ceiiige dagen ons zeer veel stof geeft tot nadenken I e bnef van den graaf van Ohambord en de uitdagende redevoeriBgeii te Bordeaux worden niet meer voldoende geacht Onvermoeide navolgers van de gnvone handelwgze van het radioalisine worden door het legitimisme banketten aanplakbi eiten tochten en petities op touw gezet Gisteren nog vielen de leiders Gambitta aan omdat hg den stan denoorlog wilde invoeren heden apen zg hem na en werken den god tlieiistoarlog m de hand termjl J adressen verspreidnn waarin zij de herstelling vau de monarchie van Gods genade en de bevrgding van het Pauwlom vragen en straks de geloovigeii uitnoodigen tot een nieuwe bedevaart naar het gmf van den H Martgn van Tours iviens feest op den dag voor de opening vaa de Natiuiitde Vergadering valt Hier wg bekennen het laehen wg met meer Ittsa i rjinj SJ 11 J ADVERT EJTTIËir worden geplaatrt fan 1 regels 50 Centen ieder regel meer 10 Centen GROOTE LETTBRf u 3 orden Iberekend nai plaatsruimte Afzonderlpe Noamers VIJF OENTllJ j at rt fc I 5 ü uiq 1 1 b 1 u II Il I I V en wg nootltgwi de regeeiHn die zonder tWiJAl haar tuaatregelen heeft genomen uit om te zorgen dat de monaiehisttm niet ten koste van de republiek agileeren Vervolgens wijst He Bte jnMie op het eigenaardig karakter van dtze Mkrtins bêilevaart hier heeft mm geen reliquiëtlt zooals te Lour les ea te La Saletts maar een historische herinnering die tot voorwendsel moet dienen hier wofdtde traditie te baal genoiian die den koningen van Fninkr$k den titel verleende van abten van 8t Martin van Toura Hvt n een politieke manifestatie die men voatbereidl en waarvan man ook geen geheim aia ikt Wat het doel is n duidelijk alleen blinden zien het niet Ter wille van den godsdienst zelven tot wiens gvmgste verdrdlgen Wij balmMeu Mirklam wg aai diepe smart maar met onurikbare overtuiging dat deze manileatatie niets is dsn een aattelodM zeer afkeurenswaardige eonedie en wanneer awdere belangen de llegee Kng Biet dwongen haar f verhinderea dsn moest bet feit dat men het verherenste en ouafhankelgksta in bet m nsck lgk geweten op zulk eeii wg£e exploi teert genoagzaaea om haar te nopen zich met al haar macht tegen deze ploitatK te vmalten Dez belangen de gods lienstige zgde daargelaten deze pliehten want ondrr een republiek zgn beiden een zgn fuist haar waard gheid haar eerhjkheid baar verantwoordelgkhnd Haar eer eischt dat men haar beginsel niet beschimpt door monarchaal geschreeuw en monsrehaal leven Zg is te eerlgkoa d iie natie die veriroanen in haar stelt omdat zg baar gered heeft dit sehaniinal te laten opdringen De rege nig is emdelgk veraiitwjordelgk voor die buitensponghe leo in tegfnuvergsstelden rin die niet nit zullen bigven en tot welker ondwdrukkiug zg noeh het recht noch de mi delen meer zouden hebbea Zj weet daarvan meer dan wg Hoe weinig gevaar Igk ook het troepje van aartft legittniisten moge zgn dat sedert den brief van den graaf van Chambord geen grenzen meer kent en evenmin zichzelf hoe belachelgk hiar redevoeringen n verwachtingen ook schgnen er bestak toob een waarheid waarvan da regeering geheel doordrongen is die namelgk dat deze partg al werkt zg aan haar eigen ondei ang toch indirect de demagogie In de hand werkt daar zg deze uoopt tot wedervergelding haar die geen andere tactiek volgt dan wnchten op de dwaasheden van haar vganden waarvan de grootste zonder tn gfel die IS welke op dit oogeoblik wor It nitgebroed St Martin waaraan men sinds eeuwen nirt gedicht heed wanneer er sprake was van bedevaarten en waaraan men ook heden met denken zou wanneer zijn feest met op 10 November viel St Martin heeft deze nieuwe vroomheid met noodig ZWEDEN 1 1 TTit Stockholm wordt bet volgende aan da Bmiand Handeltzeiiung gemeld Men is thans gverig bezig met inveutanseeren van s konings ualatenecliap Zeer belangrgk sal het met ygn want hetgeen voorril eeu aiuzieiilgk gedejte durvan uitmaakt nl do kostbare veizameliiig schildergdn en andere kunstsohntteii bgeengebraoht m het paleis Ulnksdal gaat volgaos de uiterste wilsbeschikking drs koniii over anii den staat Men hoopt dat de stnat bg ng o van erkcntiigkhenl daarvoor op zich zal neram bft jieiisioneeren der bedienden van het voormalig huis des konings