Goudsche Courant, vrijdag 15 november 1872

kennis van de levende talen en de hejKStIi wiskunde terwyl op de Kyks Hooger Bwgbi len met driejarigen cursus volgens art 16 der wet op bet middelbaar onderwijs niet slechts de brgiiueleH H r le OB ler ezeCuMBKMM pndi CIMi Nedat l y iPr tschet EugdBoh4 ear m s bk iiut ul Biiéfas a vermoedelijk door aankoo i ns ergèiiSom orgaan aan den kroonprins den achoonzoon van wglen den koning Het bedoelde hndgoed is oiel itgeati t mur znn Djtawilk d fraaie Iixgi9 iu rul Ipm aaiii wild 4t vlAbryloi wateren mlieiH hei 4M u pra e betftii gVra E ger was BiScestag feM iloosttr at dttiw weiii maal to inr 6ord m TtlHeirnMaèr flytnbtiSene rereefl nj der beide Torstelijke buizen hun lierelingsdenkbeeld bebbeii besproken Beide zijn voorbijgegaan en ban geliel koosd dra baWd t iwai maaohelüke berekening fe vénrglling A nallvltij i kodM wrajt de thans huM schéolIè koiffitg O lflar II mag tieh verheugen in een tairyk kioost r Op ipi Jpefl dat een Hollandscbrioogen schoolgtfiit eu vliegers oplaat to rscbt dé Beüeerscher van t Hamebcbe B jk e roie jpetepea van dtnbi welijken slaat Den 16 Octobef tnwwde de Keizer ras China Ie Fekinn Zou laid t liager ISéricbt Ce gehaeV la lAfiiit jwer kalm zoodv éénige wnbare vert oonlng te yta loigegiuin Cn trëHcelijlC i l de prozaïsche aankondiging volkomen in overeenstemming met den aard van de tiausuetie Zelfs de gèrK t kattf vin vrijheiil todi die de regala va Obiueescb etiifuette aan den gewonen oatodaan gunnen ia ontzegd aau den Zoon des Hemels V or hem geea sprake van t kiezen eaner bruid Sa daarvoor aa ige telde ambtenaren soeken eenvau dig ouder de miilioenen kleuivoetige Chineescbe sohoo rih er ééne uit en deze wordt Kcizeria Nur Mn maak des aanstaattden eolttgeaoois wordt eva weinig gevraagd als ware hy een ledep p t CfIwig is dat i o de jonge Keizerin Sksch bij de piuken is zy haren van allen wil beroofden gemaal poedig de baat wordt Daze laatste verzunl t dan iu eet nllg niet en zodit z n trooat in 4e htkoitngen van z o barem In die bekoringen ligt trouwfflt tgraote ge aa voor den Zoon des Heqela oöfal wauaeer hy ala in t tegenwoordige geval nog maar een knaap is Slaan we een dieperen blik in t hnialgk leven dss Keizers van China Wa aprakctt vaA zyu lau m De sameast Ung van die ittrichting ia curieoa t Aantal vvouwan n bijtitten van Z M is aaelqU vastgaatald op den grondslag Van t getal 3 en ün veelvouden iKra k tens de wet is de Keizer verplicht aan zijn parsoop te verbinden hebalve de Keizerin t drie dames aia matiresstn van d n eersten nng negen ds maitrassen van im tweeden rung drieaaal negen ab wttrïtsei vaii den drrden rang en negenmaal negen gewOné h zitteii Met dezelfde ijzeren nauwgezetheid ataat de mate beechrevpn der attenties welke Z M aau die 121 dames te bewijzen heeft Bg voorbedd Rversobillig op welken voet hj met de Keizerin is b noot krachtens eeue aloude theorie door ConMciua eo de grootste wgzen des lands geheiligd haar gazelsehap houden eu t£te a tète iu den nacht van elke volle maari j en wat t ergste is op geen kaderen tjjd oag hj ooit met haar alleen zijn Met t aibemeH en wassen der manen wachten hem telkens aienwe verptichtihgen Zoodat tenzy by energiek genoeg zy om t juk des hof ceremonieels af te bdioddeo n a leven rondloopt in en kring van de Me eislompeikde routine Gelukkiger dau baar heer zyn de bewoonsten van 4sn barsmwant hare bezigheden zgn even afwisselelid als talrijk De onophoudelijke offers en verdere balfgodsdienstigr half wereiJsche plechtigheden waarmede Uk inwendige hofhouding gepaard gaat laten r taielcenS neg t wagen van politieke iutrigaa iri aili d kebic rin en da drie eerste maitressea weinig Itqd tilt stilzil n Klke der negen tweede dames is belast met de opleidng in alle vrouivclijke kunsten Il handwerken van negen der eeu en tachtig bijzititen die n gen tweede dames fungeereo tevens is kameniers van it keitarin wanneer deze bezoeken tatf sngt lit ren en taohiig Itijzittan eindelijk moeten jaarlijks een Zekere hoeveelheid naai en borduurfrerk leveren Op haar rust ook de plicht om zoo een groot personage In t paleis komt te overlijden diens hoofd te watkcllan Voorts is haar nog een endere taak taevtirtrouivd wei de ïwaarste van alle Deze namelijk van door tact eo gemoedelijke bemiddeling alle kleine geschillen by te leggen die allicht in een zóó talrijk gezin zouden kiuinen ontstaan Van t persoonlijk karakter des Jongen Keizers is iMiiten de muren van zijn paleis weinig bekend Men tagt dat hij kinderlyk is in zyn neigingen Uoobt dit waar zijn omringd als hij is door allea wat luiheid en zinnelijkheid kan kweeken dan belooft zijn toekomst niet schillerend t wezen Wèl verbasterd zyn de tegenwoordige telgen der Keizerlyke dynastie van hunne voorvaderen t Is ten minste moeil jk lD ii sl n iti t gtoi rv a Kc t i die vóór zyn dertigste jaar bezweek letterlyk tengevolge eener u te stipte gehoorzaamheid aan t bof ceremoniesl een afstammeling te herkenden van mannen al l i r ite m nlungwaieT lr gedurende es li j éen un ükaRetlnl gebiejr ngifcrdeik eutjinai huni d d fewrlHbt Aterlietan tA lefeeftWig en aftnii£tra vi belVaamhoU wtfce vi Krtlev n Mlleir zó olang f ChinC mie Bijk cal Mtarn en z h Mrf gesproken wordeu BÉSfNÈlèliÉïJiyv Gouda 14 Novehbxk Z U heeft h A an V i7 kd J urgemeester van Moordrecht o zQn verzoek vavlSiid acvol ontslag als secretaris aiet gemeente goedgekeard Ill Voor de qoaaatie omtrent bet meer uitgebeld lager onderwijs aihisi ka het óudarataind besluit vun Gèdek StatBn B Gelderland dd IfiTOi 1872 van belhng wbrdeui tfeoekl Nader voorgeudmeu de b f iniaaive Mm1k en W v n ZattBommsl dd 29 Aprit II n d C ingezonden btoluittn vafi den Ssad dierffOtlote vanden 26 te rviim üit bo dtode er a I VI naders regeling van het openbaar lager ooderwys atdmv en voontol ftst baSog van sohsolgeld stastrekkende in verband daarmede om aan het hoofdder op te ricbteu opfenbare school vopr gewoon eu m u 1 o i Qor joai us te benoemen een hoofdonderwyzer en qpt M tot dusrerr door de gemeeuteMt de bijzo dero aohool voor uitgebreid 1 f van den bqer J T K S verleeude jaarlyksebf aD sidie i iet meer toe te keöoenj Jezia iet nuidaVesluit van J AW t M bylageu waarbij ttfft aanleidinf je fi dezerzijds besluit van 19 JuuL 11 n 35 wü iging wordt gebracht in voormelde legcliug voor zouveel aangaat de jaarwedden van holpooderwüzers eu hulponderwyzeressen en de toelagen ten benoere van Lweekeüugen doch overigens wordt gepersisteerd bg de in April 11 vastgestelde regeling Gezien het ingewonnen bericht van den Inspeoteor van het o dd 18 Sept 11 n S74 en b drage Gehoord het uitgebraeht mpport Overwegende dat tegen meergemelde regeling by dezerzgda aangehaald besluit o jn dete Dcdeoking aau den Raad waa medegedeeld dat volgena bet bssTuit n IV en door 4e iff trekking van het subodia aan de bgzondere achool het meer uitgebreid lager onderwgs dat in ae gemeeute Z B door jqagens zal kunnen genoten worden iti worden beperkt tot de bejuuden dtr fraiucie taal dat er onderacheidane ouders in da gemeente zgn die voor hunne kinderen meer uitgebreid lager onderwgs verlangen aoowel in de beginselen der Franaehe als in die der UoogdtaUcke eji Engelwhe talen en M die der wiihmdt dat de gelegenheid om middMaar ondarwga te genieten de behoefte aau meer ui ebreid lager onderwgs volgens de wet op bet 1 o te geven niet opheb Overwegende dat de Baad by zgiie regeling volhardt eu ontkent dat daarby ia eeaige behoefte niet zou zyn v ojrzieu en zulka op grond dat er door de aanwezigheid eener Hoogere Burgerschool in de gemeeute Z B geen verdere behoefte aan uitgebreid lager onderwijs bestaat dan van dit onderwys uoodig ia ter verkrgging eener behoorlyke aansluiting aan de Hoogere Burgerschool O echtar dat aan de wet van 2 Mei 1S63 SUl a 60 tot regeling vou het middeliaar onderwys tot reik onderwys de Byks Hoogere Burgerschool te Z B I hoori de bedoeling geenszins kan worden toegekend om het lofer onderwys dat volgens de wet an 13 Aug 1867 Still n 103 op bet lager onderwya van gemqMttewege pu et f egeven worden te verdringen e om de ttdera wier kinderen tot dusverre m u lager onderwys gs ioteo te dwingen hun iddeUmar onderwya Ie doen geven O dat bg da aanwezigheid der Hoogere Bnrgerfohool te Z B in 1870 en 1871 de geanbsidieerde school voor meer uitgebreid Iwer ODderwüs voor jongeos aldur werd bezocht door gemiddeld 68 leerlingBn O dat hieruit de behoefte aas uitgebreid 1 o en de mogelykheid daartoe in genoemde geneente voldoende blykt en dan ook door den Baad zelf ivordt erkend door zijne meening dat de belanghebbenden hetzelfde onderwya op de inrichting van middelbaar onderwijs zullen ontvangen O dat art 16 der wet op het 1 o nitdrukkelyk voorsohryft dat waar behoefte aan uitbreiding van bet gewoon 1 o bestaat en deze mogelijk ia óón meer of alle vdtkeii ouder k p van art 1 vermeld in het onderwys moeten worden opgenomen O dat daartoe o a behaoren de beginselen der uMl liM dUdelbinr oaituMderJ O dat zoowel door den Inspecteur ala den sohoolopziei met den voorzitter der plaf seluke school9 m ie thet mven vao m ji 1 p oft eene lagere 4libjio ti joS in4 tt fi aeM d r kennisvan M mMU o4 luiMil el Ka iMloke talen eo in die der wiskunde wordt noodig geacht Gezien de wet op het 1 o Is goedgevonden rAM Kaed van Z B tis kennen igsveRi dat Gedep Staten bezifbar maken aan zyne voorabbtevefl n eling het vïixisebte gevolffitei gmen zoolang niet ia voorzien iu het geven Xfa bet m 1 ö 0 1 eene kgere school voor JóhgJnk in de begipael er Ifennip i do JPn i Sch M itacbe en Engelsehe talen en in die der wiskunde Xxtract daiaa al ann Aeft Baad van Z Byeb aaa den Inspecteur voornoemd worden toegezonden Wg vernemeu dat ds OeAeeaietaa van dii b sluit in hooger beroep is gekomen De Kaad dar gemeente Cappelle op4ln IJsel heeft besloten de jaarwedden der beide hulponderwyzers a de openbare scholen in die gemeentie te verhogen met 10 eu aan ieder di rbidponderwijrtrs raiar dit jaar eene gratillcatie te Verieenen Ita M Tot tóUwitw dai egi l ie a iH4 4 oar deu ia beademd de heer J i Fmiks l 9 f H betrekking t e Holwerd i In i gisteren gefeondeb vergad ring der Provbid ebile Staten vao Zuid Holland is bealMen OebebHMI deling van tut voorstel tot verleening vnn subsidin Mn de beereb de Bardes e s voor den aasie gvéi dfen spoorweg Leiden Woerden ie verdagen tM Woensdag EO dezer op grond dut besloten WM met 49 tegen 14 stemmen een ingekomen adres tan den heer Pare en 68 andere ingezetenen van Woef den tot onderzoek aali de eommiasie te verzaad Ill dat adrea wordt de vergadering uitgenoodigd oHI de aangevraagde subaidie te weigerei j tMr 4 be reii Knijff en Kapteijn tieh bereid beébeiiverklaaiilv bedoelden spoorweg zooder lubaldie ofouderstoUHiag der Provincie tot stand te breagea In de ritliag der Eerst Kamer mta heiaa iQade VersoMIlende bootietukken der Indiaebe Bsgitoting UitgaWfl en Middelen aangeooÉMn met alge me ne stemmen De beraadslaging over bet ontwerp tot reriag VM besmettelijke ziekten is bepaald op iiedea 4 Burgemeester e Wethöoders der g aa Bt Bergaa pZoom maken bekend dat door dan Oemeenteraaé bij besluit van IS September 1871 op adviea der Kamer van Koophandel eo Fabrieken ia iogeetetd eene Beura van Koophandel voor Beetwortelenikeiv Biéetwortelen eu aanverwante artikelen walfce wek Kjks daar gebonden zal worden in het Ncderlendsak Koffijhuis bij den heer F Lemmers aan de OrooM Markt des Donderdags vaa IS tot 2 uren zvlleail een aanvang nemen op Donderdag 21 November Ooi staands en de opening doOr ben plaats heWna waii toe belangsteiienden worden nit oo d i f II II £ V M M Bij den Gemeenteraad te Schoonbovea bsitut hlt plan om te begianen met 1 Jan ft73 de genee kvndige verpleging van de armtesligen dar jversehillende kerkgenootschappen geheel voor rekening vMi de gemeente te nemen In de begroeting van ttaagerlijk armbestaur graot 4327 6U over 1873 is begrepen de som van 8700 aubsidie van de gemeente t jj Men verzoekt mededeeling der volgende ciicolai i De ondergeteckenden j overtuigd na de nadeslige gevolgen vfm liet 9 bmik van bedwelmende dranj co en vip 4e ellendlj e uitwerkselen van dronkenschap in aanmerking nemende dat d bestaande jgeii schappen die dat kwaad rechtstreeks of zMelujgsbestrijden hoe verdleostelyk ook op zich zefv w vermogend zyn tot beteugeling daarvan èa dat maatselyke verordeningen onvoldoende blyken by dealgemeene verbreiding van dat euvel erkennende de noodzakelijkheid vau andere pogingen in het werk te stellen ter beteugeling der drookensel g hebben zich vereenigd tot eene kommissie om 9P Woensdag den 20 November a s des namiddags ten 2 uur in het lokaal der Maaltciappi lot Nf eau t Algemeen iu den Oppert te Rotterdam ene voorloopige vergadering te beleggen van belangstellenden in de nationale eer en welvaart ten einde lA I te Watdllageii ofér de ilie t schikte aUatregelen ter beperking an liet mUbruik van sterken drank en van de noodlottige gevolgen van dronkenschap t mmmm W dateer t ai g H t JUea vaemL uPa opetfb dnnkeoashap gedbA te kunnen worden te traohtea uitvoering te geven door de veatigiug eener Vereenigihg die zich ten 8 refMa I fc MM m iariohtiBcm ijze TBD werking der Vefwoi ipg De commissie een beroep iloenae op allen die t aMeeae iiM bet Volt rtseuwt dat V Vw iin maMDg pfltH iltVapn cl e f mf t weUUgfn lier i ge It wjlenied rWfc to llÜWPnuW der vpori teWÏ V fpdpijng op £ t ook in deze blyke dat der Vaderen spreuk iMdniibt m iftl maebt ndg eb b id éÈ diep ftfroehl m erkead irordt iiij 1 iUii De Commisaie voorjiixad J F SCHULD Geneesk te MeerUri e Tk MONTUN Qat oer Keg a Dom te Bnt F Afi um mm bjp M wij tj A r f N Van de WA fra Predikant te Meertert £ JV VAHlillAANHtft U XliücUmt j NOV R mt u J 1 i Aan deg ingang van bet Vergaderlpkfal zal eep t9M Ier teekeaing figgeo iket onderstUMdé verklafilig aw het boèia I I I ergeteekenden overtuigd vafi 4e qails ige ge Tol éo van het misbruik van bedwelmende dniii ha en van de ellendige gevfalgSn van dronken lebap iu aa iaei kiiig gafo eB rd t i f biUaai d grnQotschapncu ter bestrgdm an b t kwaail hoe Mrdie islelijk die genootaebappcn overigerts mugeri iizÜu n eraageBd aqn t r betaugeUng eu dat jplaatselgke verordepiygen onvoldoende go bu fit algeibeene verbreiding van het euvel verklaren kiermrde de noodzakelijkheid in te zien om andere mgingru in het werk te aiellea om de dronken tStyU beteugelen vm dte ermeeoen deie verklaring niet te tnimm onderteekenen moeten op de preseptiel t teekff Zy die op deie lyst teekenen knaaeo aiet deeloeaMnMm de diseonie rr sry 1 Déor den annieter van hiaaen fa mds CT e iskeA ia bepaald dat indien dtiagend pQQdzal f jkheid bestaat om wegens longziekte verdacht niet ingeënt ae op te alallta en de iaentmg met dadeitjil kóngeaebiedea wegens gebrek aan entstof door dea bargemeester vergunning kan worden vtrleend tot vervoer mita db eigenaar tieh sehriftelyk bereid verklaart de inenting zoo spoedig moget k te doen ptaata bebben Qp het aakomeu dier belofte iMet streng worden De commiss r doe konipgs ik dit gewfst bpeft de districts venrtsen en bifons plaatavervoogers uitgeqoodigd zif h bü gebiiek aan eatsto tot hunne ambtbenooten te wenden tea einde de apoedige kunstbewerking hier bedoeld Iwvorderlgk te zyn n Haagsche gvÉieenteraad beeft het voorstel om de kermis sf te sohaflen mtt 1876 verworpen met M tegen 11 stemmen iSU de bebandaliig in de i Heelingaa der Eerste Kamer van hel ontwerp vaa wet houdende voorziening tegen besmettelgke ziekten verklaarden zeer wie leden hunne ingenomenheid met de aanbieding van ebn weta voorstel tot voorziening tegen beemettelqke ziekten Maar de goedkeuring welige ttt kanbieiling van een dergely k reta ontwerp bg de meeste leden vond waa echter niet zoo algemeen toen men ia d befeotdeetiag vin dit ilrets ontwerp Intd Na jaren lang de zorg voor dit algemeene irolksbelang te hebben overgelaten aan de bijzondere en verdeelde kracbten van provinciën en gemeenien aobeen na op eena de Igegieene wetgever naar hft oordeel van opdersobeidrne leden in een ider uiterste te zijn vervallen door de slaatazorg te veel om vattend te maken zoodat in sommige gevallen de Persoonlijke vrgheid met groote belemmering schijnt oedreigd Hoewel alzoo door ondersoheidene leden werd erkend dat deze wet in vele ponten te ver gaat de meerderheid wilde niet voorbgtien bet vele goede dat in de wet wordt gevondin Men verwachtte bovendien dat vele van de bezwaren in de praktijk zonden worden opgeltet of later worden opgeheven De Snanciele gevolgen welke uit deze wet voorde l estttea zulten vooctvioeien waren voor sommige leden een niet gering bezwaar Onderssheidane leden badden liever de bg irt 1 onder genoemdemaeelen niet in dit aitikel opgenomen gezien Tegenart 17 had een enkel lid groot bezwaar zoowel op grond 4et geauedibezwKen welke zich tegen dit artikel doen hooren als nit een oogpunt vaa llygièna Velen l ch bewaren nog bu veriK te lyu de v aoeiae lof in bet bloed op te nemen Óe groote meerderheid der leden dienirel juichte dit t brüJlel Uefer toi en voor y lfP a ii 5 em ir n d t tfu fpta i komelg k bezwaar zijn we t twen bVAne go keuritig van dit wets roorstel Ken lid ging zelta ve de r n bad gMOH da algeiMeni verpliebte vaociod toegepast geilen omdat uu df B8 tj egel toebgt doel zal treffen eu alleen zbl lllttiyren iÉC tSuéX gea wefc van setin lh iaei lc iuUen onthoadea dlai J i M Omtrent eene volkaveraaderiag jl Zaterdag te Am sferdaffl gehouden meldt het BN hét volgende Gisteren is k s ttm wl eyymi eri in Dalrust gehouden welke niï D onoM ttWwder was dan Op onzen veraoggevér wiens annjeek eiiingen eenmaal tot notulen waren gebei lèaar thans fae mikpuM waren xtn Ueriei Twmijlmkt bu het euih natuurlijk niet verleiden om in h t d t treden ook mettóen tn vollen ernst bel voarétel weM gedaan oté hem van deze nog wel openbare rergaiürii te a e raatHet ovange dot verbaodeld werd waa vanluttel beteekruia a do H at oBteikkel le de bekende nci lik tl g imtt n t P staatsregeling met een verantwooidelyken koning en een rttfifeinroat igjng nM st ea Oébard btfkiiaar dfi mei ntwijkkelde van f j4 reppdj hp der staatssebuldiStt met deze welwillende verzachting dat de reïiteii U alloeeing van f pttbal kmden béscbouwdworden Het algemeen atemreeiit werd iTedar aanr g ffttm met variaties niet allen wMt roor dadetifle invoering Saner deelde nog asede 4nt hijz jn potrioaa de suikerraOinadeura 8ch riten en van e sum den aoboudbfreq t t fM der tverldiedeii H9H hebben blootgelegd en voor mannen die 12 oren per dag arbeiden m er loon bad gevraagd en meer waardenat Wr toflpiidng dkjlapjr iHè scbappelijke redbte tt Volgens zgn beweren hebbeu geiiueinde patroons dit alles toegejiMen eu niet te miu hem ei 26 i 4ere werkbedan aal rd Jt aifb n dienst ontilage weigerende eenig iDotuf oa te gereneu zich beroejiêode op hun ttevt iÉ w eniiëdèn tëi iUekenr te ontsUan ui i i éÊÈméÊm vrnW Smi 4 o O S T Aw Imt a lge mwm overvaht nB il ëntr Aii Umid ilia d ontleenea j bet vplgi aa Deli z a geene ntilere Wichtendïnéafónze troepen van hier den 23aten dea nachts a$n aali tokf mm 4u den X4aten deltrlfP 4 p f U dajiqlen IS die doe orerste v n lombi aabt beloog veratorking fe v a ia nog niet al dieii De expeditie naar Manübar ia van 8oeiaba aMrtrol ken Het 12de batoUon w i rdt uit eraat om teratond van bier te rrrtrelken werwliarta mC noodig mocht ijn 0e in en itgaonde rei teb over de mtand Juli jl hebben buiten Jan en MadaiB werkelijk opgebracht 7 3 116 91 hetgeen met 4e 6 vorige maanden uitmaakt 407 947 88 of minder clan in hetzelfde tijdvak van 187U l t7 SS en minderdan ia 7l 77 07ft O a By een bealait van 2 daier zyn maarregelen genomen om zoo spoedig m fyk te kunnen overgaan tot de opeaJBig van kwaekaeboten voor inlaodscbe onderwgiers te Fort de Kocji gi uverurmea Sumatra s Westkust en te Tondfino residentie Menadb In afwachting vaa de opriehtblg van perinanente gebouwen vaar enigenoemd aahool ia een eom van 9000 beschikbaar gesteld jpor het bauwen van tijdelijke lokalen oor de iFwetkaehoat te Kmdailo iat oideB gebruik gemaakt van de landsgebouwen die tot dusvn bebben gediend voor de school voor zonen vafa inlandaohe beefden en aanzienl ke iniandschs partienlieren iq de Minoboaaa welke ianabting tegeliJkHtyd ia opgeheven De onderwij lers aan de school te Tondsno voor aoaen van iahindsehe booliien en aaaaieulyke inlaudsche rticulicren zyu op wachtgeld gesteld Het spoorleggeu op de lyo Batavia Buitenzorg is afgeloopeii De inschrijving voor de DokmaatscbappQ tal den 1 eu 2J3ct e gbmts kebbep Paaraa zal eene vergadering tan belanghéiibenden worden br le om de ofoeeptatataten te bespreken Men i dat de li auUtepaen der O I MaftacVppÜ van administratie en lijfrente 40 pCt aanbieden hetgeen nog al vreemd is na de onlangsmedegedeelde egfers u ji De aanleiding tot de ejLp iM ie kmi üondhar is nisi officieel bekend Men west inlusschen zegt het Nienm Éat Handdeblad dat enkele jaren geleden insgelijka eene expeditie derwaarts moest vertrekken Menschenroof slavenhandel en atrundroof waren in enkele der Mandhar Staten met nam in Belang SiSi w l aX e aangewend om aan die euveldaden paal eu perk te doen atdieu en lange lainnelijken weg billijke scbodaier goediqg voor de beRxdden te erlangen De eiseisSit ea aanasaningen stuiten echter steeds af nu eenb op onwil dan weder op beweerde onmaeht der vorsten Onder die ometaudigbeden werd eeue hraek ttge taaschenkomat van de zijde der regaetingaoMl zakelijk geoordeeld Oerfaabe weid de Oébvemeaé aangcaohrevfu nognstals schadevergoeding eauillareria der sohaldigeu te eisehen net machtiging om Vf aldien aan de bedoelde eisehen niet binnen een dnaf h m tf stellen termyn zou zijn voldaan met eene n i lialre expiditie te oigaaiseeren uit d op Celebes aanwezige troepenmaotit de Staten van Mandhar bmi en te rn ke t einde de in vej zet zijnde Vorsten vqnr 4e tegen hen beataan4e grieven gevoelig te tuchtigéi In if tweied e helft van 1867 werd door de Gouverneur aan de ontvangen m htiging gevolg gegtven l e adsiiitettt reSidejit der Knider distnMen b gaf om nSMhde Teiwbineniite 8taiti s waarteg fkzwareA bèstotden ter overreik ing vin maoil6st tt Waarin fié betwa iVn werden aangetoond scba tève gfteding nnen veertien dagrn werd gei iscfit en gevorderd werd dat in de plaats der Vorsten die tilstrijd met de cuntrWtcn regeerden zonder dat 1 bestuur gejiStiid wai andei n op wetiige wijze zoiiden wOraen verkozen Hoeteél ie aJsistent resident de TortteCWBil irtlr herhaaldelijk atn lianne verplichtingen en aen dÉi gestelden termgii herinnerde voldeed geen enkels staat aau ile eiScben zooilat bedoelde ambtenaar na verlóbb vah veertlifn dbgcn ouvernchterzaké terugkeerde Inttiiddels Wareb de kusten en hrt kustlaud doW ik liaribe en diMr burgeropnetaers op enomen ett daarbij gebleken dat eenr nltslmtend m iritieme expeditie zoowel uit hbolUe van de eigen ardige liggingdbr MandharStaten als wegms de oubeduidendbdd ett weerloosheid der kampoüg voikMtten niïl v dklo ii Deze werd den Itiden November XW éiat den Ooavemeiir vaa Celebes ondernomen met Zr MastoomsChepen Leéumérden Cbeioon eb Statorit mitsgaders twee kmisbooten alles onder bevel van den commandant van eerst eraïMen bodem MM sMte koers naar Madjene om er fta meest ecnpNrtigea o d vaa Hadjaue en Bulabgnipu hoo lvorat ivanIfaitdhar te ontmoeten én verbrandde zij ne woning toen hü wederapannig bleef tegen den laat am te vcrachyaën terwyl de bevolking vredelievend weid bebahdrld Naar Balangnipa gestoèmd rijiide herhaalde jnen daar da vroegere eitchen stelde nog eea korten termijn deed alle moeite tot overreding ea i fgoi toen alles vergeefs bleek de woningen waaruit 4f bevolking gevlucht was te beschieten om daarnatot verbranding der kampongs aan deu mond ia rivier over te gaan Uit ren der dessa S werdebéeh ha sehoten gelost dié èën nnitroas et leven kostte F ene publicatie werd achtergelaten waarby de hadat onder strenge aanbeveling om voortaan tagea alavenhondel en straodroof te waken nogmaals werd aangemaand de gevorderde schajerergoeding bijeen te brengen en zich tot de kwg tiug daarvan ten spoedigste naar Makassar te begeven ten einde tevena s Goaverneurs goedkeuring te vragen op de inmiddels te iloeue keuze ter vervhnging Van den gevInoHten Vorst Den 16deu Nov de tocht voortgezet zijnde daar de beide andere Slaatjes van welkeach devergaedlttg gevorderd werd Pauboang en Tappalang bleek het bij aankomst dat de sirafoefejiing in Balimgnipa rüda een indruk ten de hadVeweeggebracht In beide Stances wrtd en gedeelte der schadevergdeding betaald en beloofd het overblijvende te Makassar aan te bieden Evenals in Madjene en BaUngnipa werd ook hier aan de hadats de verplichting opgelegd om met hunne nieuw te verkiezen Vonten te Makassar te komen alwaar deze door den Uouvemeur m hunne waardigheid zouden knnuen worden bevesr d en tevens de in 1862 aangegane contraoten vernieuwd Nog vóór het einde des jaars was a m die verplichting reeds voldaan door den hadat van Madjene en den 14den Deo 1867 werd wet dat Staatje een nieuw contract gesloten In 1 69 waren ook deleden van den hadit van Tappelang te Uakaesar verschenen om vergiffenis te vragen eu om gezamenlijk met den Vorst tan Mamoedjoe dien zij tot Vorst van Tappalang verkolen hadden en üie zich reeds ter hoofdplaats bevond eeue nieuwe overeenkomst met hel Gouvernement te sluiten De contraoten ja t beide Bykjes kwamen op 3 Febr 186S tolaund Sedert is van Tappalang ook de afbetaling der opgelegde aohadevergoeding verkregen i f2Sl r