Goudsche Courant, vrijdag 15 november 1872

l Züwtóg 17 Nüvcmfcer i jn i tfi H i t ir I l l Irj irSog ij i eJstokii i w iMa ris i r Hj T4 f d rimi bs iMir B 1 n JM XéioOi a b t IJ 1 HieuM n idverteotiebiad voor Gonda éir Mreken De COMMI Ë van TOEZIOHï olrer de zal ZATËÓpisé 16 N harê wnitp ting houden foi hetLokaal deir Weikimigting totji ihifi vin vi lezéirs X uslj j aiLNMWHs 4 CQinmïine D TBftPSTEA Béridhtéoii intHT Il I IiOaden is Scn Onder preeidiuni vsn Bir Chkriea Djike uerd gisteren hief een meetiag g ihoa den tut t rerkiqgen van eene knrvorming der kie at Jiieo resolutie werd aangenomen ve lacend de fcimwet niet volmaakt lal agn zoolang xyfik Tolmusen pnrsoon kiesbevoegdheid vw e meeting aprak tentns een f keueend wrorer da nieuwe bepahngeo op Jl hondengaderingen in dé parken en oreri Jds wgie tie Eegeerinz die toepiia a Een toödek HUIS te hpMr d goeden süni i hö voflf Jiept p dfi flaven ♦ wneolofferten ontvangen de bodcveAoopers M WIJT ZONEN te Jtptierdcfm on4er de letterB X K i J ii i il a L i eniging tot hervotiitdg der kieswet hield ne conferentie Resiiuticn werden Un iena gnitste vjin ecn6 reir iiisatre eii een betere jjet kit sdistrB tért IIEtne commissie wei d Iiëlasi aiiét t ttlttokkén vau stappen in die Ook werd besloten onudeu heer Gladstom of hg eéne deputatie ivildeodtlrai n cht 200 spoedig mogel k t hnten Inim PAKHUIS liefst gelegen in eên nóg i eene volkrllte buurt en zoo mogaljjc n et op Ijilag aan his water t i Eefiecteerendètf met iranóp Wev önller het 0 PAKUlii8 1 an Qt B v ev 1 aan liet Advert tie fioieau aOOR ZONEN é Gorka r Verl cbntant Gdd op vrijdag i eii 29 NOVfiMBBR 18 6 des voormiddags t jl il ure op het teri in van de Kerk der Herwrmden aan dahta itilWad iii im Hf v M a A tJa ki QjAfU jA h gemiddeld zwaai nüddellija rooiï ii porst van 42 tot 56 Decimeters nitmimtend geÉshikt totwerkhout t en sèer gwiakkel k tc aler té vei weren li u Jt Tj j i Nfadére i fcnMatUSn zgn te bekomen ten kiitt tore vati dm Notwis A N MOUSNA iiR e WiuUUmsveetuui MiiÉ iuit tbiw i i ij J M A E K T B E E I C H T E J r r Oouda 14 Nov Bg gewonea omzet bleven ds prgzen nagenoeg onveranderd Tarwe puike Zeeuwsohe 12 90 a 13 80 Miod re ƒ 12 i 12 80 Polder 10 60 a 12 24 Kogge puike ƒ 7 i 7 80 Mindere ƒ 8 26 i ƒ 6 85 Voer 6 40 a Gerst puike tti i f 7 Mindere ƒ 5 40 a ƒ 8 Ilavw korte ƒ 8 60 ü 4 60 Lange ƒ 8 20 a 4 Uennepeaad ƒ 8 40 a ƒ 8 50 De veemarkt met goeden aanvoer de bsnilel ving vette varkens 28 a 82 cent per vijf ons n tere varken eu biggen vlug Kaa Aangeroerd 20 partijepj jrggElll j ƒ 30 34 l u i Goeboter 1 40 a ƒ 1 60 Weiboter 1 20 fi ƒ 1 30 ilIeS Nor DeLhcer nlier lieeft li Judschap aan de Nittion e Vergadering g w de rust dis t land geniet opi de welraiir vrexe lidérsuht op den gunstigeji keer diei el iieeft ij genomen n op den goed n staal anil Guaiil4eu in weerwil dat er di or toei vallige or al en een lekurt is van 1 32 i ii ioen ielde opbifeug t der bclajtiugeUf Vervolgen Jfijs 4 heer TRiersi óp ile drin eiijle noudz ike gkli id dat4e qri ge ndhaufd bigve eu b weelt hij i iaar de partgiju aan iiizoiiderhetd aan de fepHblik nen De Mpub iek sn t lie badsoli ip terder moet apnservittimiijn ufïij zatm niet wezen Jrankrijc is n fttfCeüolAerd iuj de r der Staten indien de lorde i m tand bigft ïlet zali alsdan Europa s achtibg yaarerTen Alien heüira bet oog gere tigd op de Katiouale Vergaderiqg if m te zien welken vorm zij k xeu zal om aan de Sepubüek de oonser atieire kragntte ge en welke sh ict kan ontberen Als de Kamer eene Commissie zal benoemen om dit groptfs werk te onderzoeken dsu zal liet gouvernement rond borstig zgna meenijig kenbaar miikeu Thans wéei te kragen ÏARLITT GOÜD ELSJ Bargerlijke Stand SiaoatH Il Nor Jobaona oa4er J tn Dam J KuMt 1 Aart oud B P Rietield en G vao Jer Helt T 14 NicolMs Petrus ouderi C J SDJcdcr eu J C Droog OTsaLiucvs U H f M Troaip wed P an Winkoni CSj GiHUWD 13 Nof M IJMcbtijo en J W vau deu Berg ADVERTENTIËJNT Door het ongemeen debiet en de aauhoadende aanvragen aangespoord is de thans versohenen tt eedt druk met 2 fraaie plaatjes versierd zonder verhooging van prys zgnde ingen 1 90 in extra fraaien band 2 75 Z Nog enkele ex zgu ie belnuaen vta MABLITT gratin Gisela f 2 60 geb In de 2 yd pugel N il wordt deze een juweeltje genoemd en de lezii er vi ge nd aanbevolen MAULITT Iwt Heid uüumje 70y geb Bè0 il i r véii A i M tj j i UjuiJ t t li ü i JOo1 iajiLit i ivil i t tV i iC i Dr o J A DE HAAET r EN P J OüDIJK éouda 14 November 1872 De Heer en Mevrouw Db HAART OÜDIJK bedanken ook namens wederaijdsche betrekkingen voor de bewijzen van belangstelling bfl hun Uuwelgk ondervonden jj Dev Cour 1 Not Het DoekpevM aoen tmeest aantrekkenden vona een schat van levenswijsheid en menschenkennis De Heibewoners Hein en vooskl Lize herinneren aan de beste figuren van Dickbss enz Het geheim der Oude Jnfvroüw ia eh èl uit verkochfc = a u J = jh Sn i i ia n Ui Bevallen van ecu Zoon J M VOOEDÜIN geb Sohaau J dioonhoven 13 Nov 1872 Goud Elsje dt ték def Ondè uiWön de Rjjksgravin Gisela en bet Ileideprinsei zön in t Engelsch Fransch Russisch Czecnisch Poolsch Deensch IZweiedsch Spaansch Italiaansch Hongaarsch en HoUandsch vertaald Br biedt zich aan een Tweede Meid voor va t of noodhulp om dadelijk in dienst te treden die goed kan strijken en van goede getuigen voorzien Adres franeo onder letter K E bg den BoekhandelaalA BRINKMAN alhier Op t oogenWRk is MABLITT gewis de meest gelezen Antenr der gebeele beschaafde Wereld Uitgaven van A rwi GÜNNE te Dev ti1er i iii J i ié i s M H d tttsch èe NIEUWE UITGAVE i ili j u i iin Tüj jJÉ i i i l li 11 lisUii n W 11 j 1 mt m fa intjiiM i W rmso SHijiiH i ii M i BzikiaiWB a BirvXBau HNo j ib wv Jm lik een gevolg van geheime gewoonten of bwi teMporighedèftj d or Dr I A MBBT N 97 f Bedford Square ie LdiiSen Lid van hét fyf n koktdig IiO€ éhi4 Ja Engelaod east H is dagelp W zBil h ïji contfolteien Wié m t bü b8W kHweu o wor w qièt go gevolg doormiddelvaq briefWisseKngindailjolt landsche of FiWischè taal behandeld ep deOe l neesmiddelew worden in hist geheim ea op vrfUgae ytëte iuw a l deelen der wereld verzondëit peZEM MEWARING iA PRESERVATION PIIESONELLE Ldet vga onmiddellijk toezigt een 4 anclge Qp nieuw vertaalden vofifif v l vele nieuwe af beelinj is doof ben 1 j rggljiaar gesteld lieden Boekhondelaiu É A ER K Z Voorburgwal over de Molsteeg 1 te mnutefSim doÉh ailten op franco aaiivraag j met vooruitbetaling dje Nederlaudache Üjtgtve voer 70 yts en rsMfo per ipost 85 Gtsi de Pransehe lÜitgave voor 50 Cts en rarifó fei post eo jlt I Door het toezenden vaif f É postzegels kan ma 4 aelfbe arinf direct door geheel Nederland van den Sejbi er ontvangen Tan ütOpBA naar Moerkapella if3 IMS J SM Zoetarn Zecwa d 8 83 IMS I M i w i Voorburg 8 33 12 48 0 1 8 88 la v GaiVKMHAaa 8 83 8 11 38 1S 4S lj t M 8 1 7 26 8 83 68 Moordrecht 8 86 12 46 8 86 f WenwetleA J S 1M B ff8 3 Capelle 8 30 12 46 8 S6 BOTTKBDAM 836 9 26 n 12 46 1 81 5 8 8 B8 7 28 8 96 9 68 i M Oudewsler 7 18 11 28 L28 4J8 7 18 8 Se Woenleo 7 18 11 28 1 28 4 8S 7 18 8 88 Harmeien 7 18 8 30 10 38 U 28 1 28 2 33 8 88 4 38 7 18 8 38 UntcHT 7 18 8 30 10 38 11 88 1 88 2 83 J S 4 88 7 18 8 86 i m A Hl ha i Uiifaili AxstEBDAH 7 18 8 80 10 88 ll Vl KM 8 ilFi 7 18 8 S A NHÉ 7 i8 8 30 11 28 2 83 3 38 4 38 7 18 i ir Mo r Naar O OUD ▲ rGïi ïNHAOE 6 30 8 io s Mé t sl 3 50 6 10 6 30 S Voorburg 8 36 10 46 3 68 5 16 6 36 oelerm Zegivaard 6 47 10 67 4 7 6 27 6 47 8 13 ZereuS Moerkapelle 6 57 11 7 4 17 5 37 6 67 E0TTÏÏD4 H 8 35 8 J 10 10 10 48 Itjio A 3 10 3 65 6 40 8 5 Capella 6 44 10 54 12U9 4 4 6 47 Nieuwerkerk 6 50 II 4 U 4 10 8Ji3 18 Moordrecht 6 58 11 8 U2 i 1 UteecUT 7 36 8 40 10 46 lii4St 6 60 7 30 8 10 1 t Harmeien 8 9 11 10 lB l0 ilJi Mt iM 1M 9 80 a t Wotrdea 6 8 12 16 5 31 8 3 sb s 6il nr jU fe Oudewater 8 14 12 84 6 88 Sjltj isi htm m wrf + AKSTEEDAK 7 10 8 20 10 30 11 2 12i20 2 8 4 86 T ï 8 46 a AwiM Ïv6v Mi 2 4 i 7 tl J 1 V 1 1 I A jGre eentebelangen Nünwel ks was onse Geraeentenwl iwKallig of wederom ontstond er een vaCAtoi döör het 0T ulöd n Tan den H r Reatinger Gewoonlgk bleven b ons dergeljjke vacatures zeer l ng onvervuld DèUeer V Gennep overleed b v ia Febr en zyn opvolg koni eerst in SeptemiMi zitting néinen fteH li dnidèl k M znlké Wg jirige v tnres j iét in t lang der gemeente zjjn al geeft dan ook de letter der wet daartoe aanleiding Art 8 der g ebieeniewet namelgk luidt de verkiezing éer vorvulliag der plaateen die door ontslag overlgden of om eene sad re reden openvallen geschiedt binnen zes maanden n dat openvallelB op den door burgemeester en wetboaders t bevolen dag WaarOm door deze wet zoo n lange termgn is bepaidd is niet zeer duideiyk Bg de Generale Staten heeft de verkiezing in dezelfde gevallen plaats binnen dttMg dageK en bg de Provineitle Staten iiiiutcn tieee maandett Is het ditn voor de Gemeenteraden uiet van belang m ao kort nogelgk onvoltallig te zgu Iiltegeadeel lelfs nit de Gemeentewet kan dit woidea eleid 4ll gemeenteraden bestaan nit ea oneven getal lódèH nstattrip om het Maken dér tettunea te nwiTomen of met andere woorden oni zooveel mogelijk zuivere beslissingen te verkrggen Maar daarenboven wordt op deze wgze aan het recht der ingezetenen onnoodig te kort gedaan want het is het recht der ingeigelènen om door zoo vele personen als 4e iret roorsebrjjft te worden VBrtegenwoordigd en de bepaling van art 6 ka d oorzaak zyn dat dit geruimeu tjjd niethet geval is Als reden van dezen hingen termgn wordt in de uitgave van DUmomn en min Ootterwijk opgegeven dat men de verkiezingen niet noodeloos wilde menigvuldigen wanneer bg hft ontstaan eener vacature de gewone verkiezing n o riianden zgn Vermoedeiyk is dit argnment ontleend aan de menioria van toelichting op het wetsontwerp vennoedelgk zal ook daartegen wel het een en ander zgn aangevoerd We weten het niet We laten nu de waarde van b argument daar er blgkt dan toch nit dat de termen van zes maanden is genomen voor het geval dat binnen dien tüd de gewone verUezittgen aan de qt e s udeü cgn ten einde alsdan de buitengewone verkiesiiig g lgk ig te doen plaats hebben Wanneer binnen die zes maanden geene wone verkiezingen aan de orde gn dan is er hoegenaamd geen reden om de verkiezing zoviang uit ie stellen De zoo even gaooemde schrijvers teekenen aan Höt ligt evenwel in de bedoeling der wet dat de vervulling esner vacature zoo spoedig nwgelijk plaats vinde als haar ontstaan van het tgdstip d r gewone verkiezing langer dan zes malden verwgderd ia Dit zal thanS het geval wit zgn binnen dé zes uaanden z n er geene gewone verkiezingen dieer ophanden spoed dtschrgving e er buiten wone verfeierang is dos én overeenkomstig de bedpeug der ietv éit év ïreenk pUtig het belang der gemeente Dit is thans zooveel tè Tfóet hét geval nuhet dagelgksch bestuur e gewone gerkiezing die van leden vOQr de Eaqi r van Koophandel do voorbggaan zondcv ieg vgker tgd de verl ezing voor een lid van den raad aan de ordete steilea ü i j h i Br mag gem veideidtiattr Mk bestnar rusten dat zg de vervolling fe Ifij Sfe tf lóolam mogrigic weaaeM nit te stellen en die vegrdïnking zoti kAnneflTvMmia wanneer thans üoaSet eenige aanleiding t 4 faei lao te gedeelte vao den teimaaadelgkecl n termgn werd gewacht 0 om deze feden is eene spoedige verkiezing hoogst wen hd k BUITENLAND Bailesliindscli Overzicht IJe FraivMke pt UmiiU asyliltt bet Thjer lastig ta illen Uaken i altfaaoa de wesidiale boodacbap ia alle behalve vrieudelyk door haar ontranjen Vooral ergerde het haar dat Thieri beweerde dat deooBKrradere krooht dee lands relegen ia in de rfpablirk en dat de kamer torgen moet aan de republiek dien vuru te geven die haar duur aam maken kan Verder leide by dal de re eriu hrt iniatief jial o er laten aan da kiuner de benoeming van een ooOMBisaie van onderzoek wordt ooronderrteld en wanneer desx heaTi gesproken sal de regeertng haar gerorlea meededen Het ijs ia dus gebroken Thiers beeft als t ware tiJD aanhangers ia do Nationale Vergadering uitgrnwdgd met hun sonititutiotierla rpuralelleu voor den dag te komen De nieuwe partij groereering in de vergadering ia nog niet duidelijk genoeg nigeteekeod om over het al of niet aiagen dier roorstellan e n oordeel te kunnen rellen Omtrent de Rnanrien deelde Thiers mede dat de belastingen doar toevnllige omstandigheden 132 nillioen beneden de raming gebleren waren Die toerallige omstandigheden zallen wel bet val njn van de wijiigingen in de handelatarieren Het rooratel van Wolowski fntrsfTeade de euder tenning aan de geilnchte Elzaaaers rn Lotharingera strekte om voor iien beschilibaar te stellen de aam die rroegcr vrijwillig ia bijeengebracht tot betaling der oorbjgsscbatiing Ta Berign blijft men met lekerheid verwachten dat de wet op de Kreisordnnng door den Landdag spoedig nl worden aangenomen en het Heerenhuis rreneens daartoe ui worden genoopt üe plaanen tot reorganisatie van dit lichaam nemen in de dagbladen elkts dag grooter afmeiing aan I m werÜpg der Jonkers in het bserenhiua om graaf Slóllierg l lerkiaieo tot president wordt besokoawd als eeo bewijs dat men daar reeds kalt berouw beeft over da oppositie en te laat il traditea das madeslag af la weren Gisterin verwaolitte men in den PmisischenLanddag de indiening van het gewyaigda wetsontwerp op de Kreiaordunng de veranderiagBn iii het ontwerp waarover thans meer bekend wordt biyken van niet ingrüpenden aard te zijn tegen enkele ui de Furtaciirittsparty zich verklaren oiaar toch bij le eii d temniing weder voor do wet zjjii aan de aiineming van bet ontwerp valt derhalve niet te twijfeleu De half oflieiële Prm Corretp bevat verder een artikel over het Heerenbuis waarin wordt meegedeeld nt wg reeds wisten dat de Reg eriug nieiiwe l en Vf r idie vergadering zal beuoemOBur In deo LandiHij ii het vorige bureel herkozen Er heerscht sedert enige dagen eèn gednclife nWnning over en groot gedeelte der bevolking va £ Stiinoheo De oorzaak daarvan is dat de regeerii eindelijk kracbtige toaatregelen heeft genomen tegen de zoogenaamde Dachaner banken Deie inriehtingen in ien geest van Langrand Diunonceau s crediet instellingeu hadden ten doel kleine kapitalen tegéa hoogen interert op te nemen en ten bate der uwamontanen ie gebruiken l e eerste dier banken welke faHliet werd verklaard is de bank aan h4 hoofd waarvad zekere jnflroaw Poch heeft ge taa Slechts vó Sr teer weinige maanden fa die baui geopend en thans is bij het onderzoek geUtken dst het passie bedrangt 276 000 fl terwijl bet actief aehier niets te beteekeuen heelt Dit resultaat hoMI niet sleciits geleld lot het in hechtenis nemen vaïi genoegde bótnürster der bank maar bok van harói echtgenoot en haren 19j4rigen zoon Daarenboven heeft de justitie lil verzekerd van den directeur eeuér dergelijke inrichting graaf FrSedrich von Holsteiii Het passief van fg n bank ia nog niet bckeud Wordt dergelijke maa rieg t toegepast op d fcrige banken van dien aard en de personen dia aan h t bo fd er van staan dan znlleq n andere tpoueelen vaa wan oop eu ellende worden aanschouwd flan menj thans reeds toor oogjen heeft gehad Om z eh hifrvao eeiiig denkbeeld te k iuuen maken tol het roïïlaeqiiii z n het volgende mede te deelen de sgmmen ii die laak gratort worden geraamd op vertoheideiH millioenen Hetgeen hierbij hoogst opmerkelijk OMg genoemd worden ia de houding der clericale bladen ten aaii rj lièii van deze sehaudrlekken der msatwihappiJ C thU nóg w rden die buiken van de bekende Ad Spitzeder die den stoot aan deze oudernemiMnL heeft gegeven op de liartstochtclijksie wii e v3d digd Tadi heeft de politie ook hare boeken onderzoc ij en de vrome dame voorloopig in verzekerde bewaring genomen Een talrgke bende Carlisten is Maandag weder in Biscajre verschenen en heeft in versdillrnde plaateen schattingen geheven Vreemd genoeg verneemt men niets van eenige maatraden welke door de troepen ti en deze roovera want deieu ua tm verdienen zg eer dan dien van politieke ojjstiudeliogen ge nomen warden In de Cortes worden de discussjëa over de Bnancieelc voorstellen geregeld voortgezet De heer Mora ta die uiisschióu niet teu onrechte schadelijke gevnlgeii van het monopolie der hgpothe caire bank vreest h eft een tegenvoorstel ingediend De cumioissie belast qet hel onderzoek van bet voorstel v in Heecna lot a scbaffiiig vai de doodstraf vo r politieke misdrgven heeft dit voorstel tegen den zin der Ri eering goedgekeurd Bij de verkiezingen van nej cn afgevaardigden he het Ministerie op zeven plaatsen de overwinning behaald in één district werd een republikein gekozen Dinsdag werden de Belgische kamers zonder troonrede geopend De senaat benoemde dezelfde leden in het bureau als in de vorige zitting en ging daarna voor onbepaaI len tgd uiteen De tweede kamer zal heden hare zittiogen aanvangen In de Kamer van 4fgevaardigden zijn een twintigtal grootere en kleinere wetsontwerpen ingediend bet vooruaaksate is dat tot aanvrage vaa een buitengewoon crediet vaa 2Q millioeu fram voor kef hisiiwen eu iuriahtea vaa seholen j u f B ▲ N K B U K i J Bsn nietfw bewgs voor de stelling van Tbiefs dal het Fransche leger thans veer hei eerste der wereld Is brengt een berichtgever der Kölniscit ZeUmg aan Hij schrijft t Trnyes en gefii i eeoe sekildering van het aankomen aldaar van twee escudroiis huzaren 4de regiinent Hoewel deze cavalerie slechts uiterst kleine dagreijèo had gemaakt zag zij er nit alsof zg uit den meeii vrrmueienueu veldtoolit üvtani Vele paardeu tatth onder weg biij eii steken en zg dioTröyes Lereikten komleu ter nauwernood blijven staan M iper eu uitsiepnt wnygeldcn 7ij daarheen met inspanning van aile ki ichtén voortgetrokkeii door de lifgestegeh