Goudsche Courant, zondag 17 november 1872

rf Mliiift dit mH eren armoeilig uitzagen ala i Kit pia jn li f reinigen die in den eadel geteCrb waréii nadilen geen begrip van het rqden en geheel lur hui onnood ige fWtrd vW l trt ide mei4l h ife behaudeldrn hunne paarden hardbandige w o j ug j lke in den steek fWat i roen k gedeeltejijk oiilkr élk ana Volgens uder ij nv nte oIBcleMu TiMrekt W NauwelqlCs aangekomeiï Tnelaên £ ïj alïeu naaf het Café de Paria de ruiters de paarden aan hun lot of aan de zorg der ikwarti rmeesterv overlatende Het geme in bc4ugi l d Whï voor ink ii apriii geiorgd mfat ve getenj tpde tfiljett dviijojlnie der huizen tè zèlléu waar men een onderkomen riuden noest Het gevolg van dit rtffilisi WM dat dé CBvïtéri ifein ter jl Tiunije pflipifr n jp jiet kofléliiuis zatéh en féii ie goed il wen ui ep Uf g itraHt in Straat uit naar hüii logies moeiten i ocikié Wellie orde jvêlke aiTminisfratie Do beri ititgev dér KUtnitcMf Zeitiiig stelt deze feilen op èéa lyn Aet dfe onlangs te ChMori voorgevallen Wit ook Thiers inoge gelqovcu en veuekerèn ien léger diijt zulke diep iugfijpeïide gebreken als het l rausche etöohd heelt te bezitten k ia M a in Mu a twfee ja reu niet reörgauiseéref z$4a il t fis li t Are een nieuwe armee wordt van al die hijéd igKeden Vuonien weltïe vroeger o ntbrake Pnagrtoe rïn jte acntéh buvenal een tutaal andere geest 4m tot dusirér èn bij sytdaten èu by olBeieren befxBËhèn fe was noudiii Zolang laat tgeseemd n zlah weinig om hürine mtiiiscliappeu bekojifptrqn ift ot n de önve seliiliiiihcrd bet gebrek a n tuieiit t jj deze VoVirMMrën èn iaf mun loQÓeelen i iien als die Vkn ChSlo ns en Truyès Qp l Jeiue acjiaal eene bierïiling iJan ietgèen er Je Se il n w eyiraiii e ei i zèHJke lejö 18 vböfijeTalIèu t BM ELAN W tli mi re htétt op bet feertma f o den lflMw dBéfé8iiidsh 1orain y6r ah IJoiict i o de besb Uldig nz dat Engeland by het isi it e iriic tint iitt fniiicrijk tot de iuVó ring van bescher tiMie reóhten bad Ued ewerl t bëautwoord met 4 v étklaritlg dat de Minister die zich gedureijcje 37 jarién lii de belde liulto vfti Ket Parlement eèii ijverig voorstander der landelsvryheid had betoond een tnictaat vraarbij ió6 ik geschiedde niet zou tiébVia ondèiteekeud tty gif dterri het volgende if fi ztclit van den ttfhoud Vau K t nieuwe tracl 9 j t ïo atr dat eta i t Uèide éontraéteër nde oariyeu eB iilé 6o icessie doetj ï enieten beide p irtyen it f difyM iSt hëiïtiMtiit dk iij zicli je en9 ëirander mbinden tot de behandeling op den voet der nïeeèt llMlórtMïte ülJtïe én dït Ijj elkjindeis schepen eniMUd n geipsteFlèh inèt M der eigen natie Op deze bepalingeu van blijvenden aard worden éeuige tHdelijke uitzonderingen gemaakl welke ziüh watAï lêliijd betrtft tul de volgende cónoesaiën bepaIra sttinipen tie in érne geringe yerhopgiugrko inVoèrteéhleu voo r den tijd van de vier maanden wdke hét tractitot vfin isrö nc van krM ttón geblernt zijn wij bérlisten r verder ii dat gVdtfniiide den lijd welken do nog bestiiande liaud iractaten van Fradkr diet andere mogendhedenTÜl kralsht blijven van inze gelijkstelling net delAeest bevoorreblite uaitie wonle afgeweken in zoo veb het die zrtr geripfee rerhooging van feehtenbfctrefti eeu diffijregtièel CecBt fis gedui énde dat tijdvak terwy wanneer ér geen nieuw Iraptiiit gesloten wi ril l rankrijk de Mvoégdbeid zoqi bèndie differeiitieele rechten zoo hoog té stellen als h rtnlaar wildii In dezelfde réd yerktairde de minister ran biütenlanilsolie khn nii dut de instriicticu welÈe ten aanzien vafn dm slaïeóhajidél op Af ïka s oostkust sir Bnrtle Frere by stijHc zèmliug naar den sèltan van 2 iiizibar ijn meJégegeven geheel strookten ipet de innige overtuiging wkarvau het Britsche piibliék op rericbilleude vergaderingeb blijken gegeven ftd 0 ur dHtt n is fn eizas LiithuHhben en iipli belangrijke zaak op zecr bè if di êSde w te totidantf gebracht nxBAliik de éersfe fëocutesring voor het Duitscbe leger VVtlkt saUbtKé v rt IRngen waren met hst 0 djutri p n gc n z 4f r 4 burgër eorresppiide ut dèr B ierZatuug lao be t men o a beweerd dat I joa geen dienstplicbtigsn zoudni worden gevondeq dat de grvotste gsfwir de openbare rust toaJeii dreigen enz ieta ffo dat alles Beeft zich verwezenlijkt Inde eersts plaatst behoort te wordeq gezegil dat in istad iioch dj4Q i ongeregeldheden zyn gepaard gegaan met bet opkomen en keuren der dienstplichtigen Het is waar bet aantal hunner if gebleven beneden het normale eyfer maar toch overtreft het verre de verwachtingen dienaangaande gekoesterd door hen die lot de optinisteo mogen gerekend worden Dooreen genomen pUtl aar ter is de uita i s t Jial uintfltt beti land giAitf y P èM daif fti ril wijl j ij dit g l ilt der qu ti saoi het oogenblik ter zyde laten wenschen wij de aandacht op de bnrsdPTf iP de bcélkiu een steii iiijrdil ti ei l rR jAor dFiJlomsl MJFwKden ohi wdK Het HkerheiA iB er w rde ge jjkeuï jjy iif Faansta j jy gent door de nieuwe provincie zat wórdès gestold en te recht mag worden gezegd dat wy de toekomst met verMuwen te gemoet luunefe Aan 7o U94enêi tU tieeHng 4fli f i Mi liMi i dagbladen zullen verèóh deiA v itit4 y fltriAtividide ElzasLotharingen worden opgeheven Dezer dagen it reeds gemeld d At de bekende bergvestjiig Bitich tl ld fe r liti ifcufclt en diit daarniédl reeds èen innvnng wa gemUkt TK8M M lit dót txA VMtiAgAf S8U ttit i K M att I i tfinl otg rn Xnll liteia j j etita P ppi v iim worden ontmanteld W Wij laiéh Kot folgeii 3e verandering die het Hoofdkiesdistrict Oouda zou ondergaan do da akil n iag van jbet oidti ibg dietdewetaootwerp ot wijziging van dé kieswet VftllM iyg v Wf JJ Hajiwf Of Iti ji eme nten I it p A i7ii IBM t M 310 lil m e M W ÏS8 181 a DO 78 126 n 7 51 12 7 0 88 35 60 440 iaf4 80 ir 183 lid il iw 48 162 78 24 41 é7 86 107 4463 Gouda üüdewater Hèkcndujirp Langer uig weitje BodflnavcB Tvocraou Nieiuirkódp RietVeM WtórdAt Bii wauts lia déir 40 UT 20 0 4Ö 40 40 40 4D 2 2 0 io o o iH 40 40 Sb 4iO so o o S o 20 20 20 20 20 20 20 84 384 I 706 2178 1464 Ï4f6 2160 117 2274 ISÏ e 4ï J o fSfi 1566 3486 ÏSW im IM 14 0 8 e 84 152 788 je 0 7228 320 m Mi MB 4 Waddirix Veen HaerckjpeUe Zerenbliizen Bleüwyk Reenttryk Moordrecht NienWirkerk B d IJtel Cïpellea d IJsel Ktiittfiena d Usel tókk rk ifjt iLtflatea i d Lek Oiiwerkerlc h d JJael BèrkiM WodSè Qouderak Sdhoöhlio n Dicht Attmer tol StÖlwijk KéiikèAeèfi Hütteiüln Puioliotéa VeMbi eti Willeskftp Montfoj t Snélttm t d Vidkevèw lil 430 28 = 7 U t 28 41 t ir m n 8 28 47 28 84 8 46 28 48 28 tot 88 147 28 40 28 7 8 SU 28 id6 28 60 t8 63 28 54 38 1 8 55 Ï8 66 W 23 28 48 48 188 28 lob 8 43 48 ÏOO 8 IV il ii ir hi ÏÏ i1C itii if 37 Ï8 88i 48 87 24 40 44 86 48 éi S ir 28 Is Hit I Wljt 8 B ilf66 Voor de verkiezing voor den nnmmntowndiul du aanneming van bovengenoemd ontwerp VQifO veranderingen maken in onderstaande geméeiitea b o1 kdg riipïï r IflF 1 prÊatej 1 16260 8208 42 14 f t i2 1067 184 Md ravtoi 302 16 284 Woerden 4091 14 241 10 284 B864 U M M w W iiw teeit Ï76S ii ï9i W yS4 Zevenhuizen 2175 14 118 10 188 1 B mi yk 47 H U 10 £ S Kienwerkerk 4160 ♦ 4 lf ll d tJsU HUI H 963 10 UW f ïs 2274 14 86 9 vV ktiia ttéfi ÜMM i Hl7 + Mi t l c 4 27 4 4a M M IfQt if Hir aitmi grii i 1 j 4 d H l Berken 2308 Xf m A M O C 6t M 48 li Donoonhovea 3486 1 14 7 450 10 846 i INIItADI V 1 1 P I klfM 4a a 14 M ilO ior imT 4 88 10 ia ffj Hiittrtcht I14A0 1 m 10 m mi 1 888 Jt4 m H U lïl 1 iU JU 1 l Izelaphap van 4 regt eq van CNIefen W osd g over acht dagen eene tooneêlvoorstelling worden gegeven ja bet MkaiJt iliit n VMnMak D iAte kenlijst i upOei u poadig geviiM lmu t i tys locb waar bat ene voorstelling ran dit gez liohap betreft zal ët m ipotitif litt gi t ii k P LUf ¥ jë beooead tot pltatar I aifto te wdêrdéu H Van W k wor raotm ranhet snot lWM Mlik WtMaMM M l l i l Door dan gemeenterua ran 1 tji lünbtSss iniigei iMnMM Bnsk be tè liitKdant b Jeéle Tip b depit 4e nf laf is ove gmhitut ky bat 4e bltiailbn fn Attregement te Haariep io garivweil Ml wordt aikiarvervangen door den lea IjiiteiUBt P J ftnoafca TMi ihèt 4rbattiUon Aanstaanden Woensdag ui io de MattnjfcliA alïier worden behandeld de ianaluiting van het jLsger an Middelbaar oadar Qi ia Vtiriiètd mat d kcböplqiHMtie Ibiaj f 4 6 Dén 14 Nor Werd te B tg hab cht de t MMé rargad r i g dar ranaaoigiig Wintarlenogan pMa d n Als spreker trad op de beer i Quiat riit Slolvryic die eene z ér uitvoerige beAihryring gaf van Ik toauael Op aene laer bevattelijks p fschetsta iprgfcer boa het toonaei ontstaan was boa dat het na verloop van tyden veranderingau had OBdérgaan ea hoe bat iagenirooi fflg tl oÉ mèHaiid twarkte Na de lezing werden er dqor aaifiga beofo jaaoifa bijdragen zoowel in proza ala poèzieten beste gaiglran loodét iader baogst oMaato kiriMaairta keeraa Pa haiste reemark t ran dit jaar Aea 6 Nftr ia BH AmfUèht odd tt ifiris m ibo arnt V iit kifiii fleUga arktaa Er wania slechts 35 koóan fnlOtl fe pa Ida lijn 3k tti UD d r lM tta Villtan a f 140 tót tïo tarwijl 4a basla kalrana 1iat biM inen Ob de vei c erStlg Wtnterltefhgi te BWIanwonde trad ais sprekar op e haar Oiroeflindi M efne leziog hield oiver de ormasaen Oaie asbt epmische voordracht was naar ieders genoegen als ookda daarop volgende by dragcn Even tli tityd witde zaal iral In den toin rtn den héer lÜ e te Bélt Am faMfat vMid ia deo loor dezar we e a k I Mn den die geheel o f M4 gÊW9aUt fltë eerfige muizen diendC l iPi BW id n er eén girvflt t m kleip W H ta ytffcdJH SeHifr et te 4 rqp tot na re bi a In de zitting an gisteren heeft d r te Kamer de Indi met R te q 14 aaogenongM A er ia 4N roepioj chei e j v j Ib ik vergadering van de afdeeling Woerden dar Maatschappij tot Niit v d i AJ eldeiln dp ii November is de liivereaee te medaille dat Maatsahapj ai ereikt aim dea bear i Mn Dmb Thz tdaa ter herinuering a n zijn 45jnri en dienst ais onderwijzer lüj het gevangeniswezen eene ouderaohaiding ia eöódaaig tot hedan aig t tmé it ao iasjf j er Kad barrtrade kaïk heat Ure zitthlgen aang vangen In de zitting van de aerste ka a r vm Dondard il na breedvoerige discnseicn het wets ontwerp bi u denda Todllaaliq tegan tKMntelQka zieMèn aédgenataeo aat 8 tcgaa 14 stanaoi rr i tn eene gisteren te Amsterdam gebonden buitan i gewone vsrgadeifiïtig van aandeelhouders ia de maatsi ai t i4x l i itelie van ataatsspoorwegm ie beslote ten laste jer aMatschaf ij niitegiauaaua taasifg riui zafén taiUioai gulden vatdeaU in itwaa aart vin drie en een M miliioen elk tan eiadetevoarti n io i betioe teu van materieel als s igevaii rïtn oe rérineerdériitg van het tratek op de door de aaatanjiami gei itpleit e ipxirwegea Men schrijft it MonsKri De gemefenUMad van Monster befcft aan to d rttnge w aa v n huHdalen In de laatste zitting kwttm een Tporitel ter tafhl ou ekn buurtspoorweg door het Westland te subsidieerett de burgemeester bracht het daddijk in stemming bM To rstar laaNt vahvorpen an tooi gt men er over beraaiU aB Üa i e dt i WakijlV JW i Si Kao bewijs van zal aa acrt t ela mti iHr a vorige weak gegevan door een bewoner van bet naburig Voijeqhoven Ëan am e i oeliBa ttfi wiena vrabw lil liiK kriiaditted lag en fn irelk geziii aan alles grbrek was ging van hier langs het zeestraad bniswaarts en vond het lijk van den onlangs op de boogie van CA Mt nkiai tM r K Kij kafl de atotftheid de iSikken vaüi dit raMs anichtelijk voorwarp te Mmieli en vtmd aan ikkje dièt gètd beneréns asn gouden borologie if was er nlikoast Aór ien ntian stikltt wtitt Miï Mis Ü ia hii bij dien soliat gevonden had ia Ma h g ao ia allei l baiaf bü zich mFt iensahat naar uiaa aeaa Mbr Jbi ficrsooa Utj len Wm kt Van bat rindan van at lyk kon doen bea stelde bq mist bït 4le iobt bat tak èat gald ItO ao bet gouden borol eter band Eerlykavindart Detoa i gezegde belooning I6 werd verdubbeld en bovendien atving fay vin dra paitaor te V 10 foor jjn bvpAHMe eerigkhèld De rÉM n gehouden temebtüittiftg der correotiooeale kaaer vin de Krondiaecraeats n shtbaitk 4e Amsterdam beeft i ewezen dat het vroeger in dit blad geplaatst bericht om rent een tuchtiging van een tynar iearliii en door den boafdoiiderwijzarPbilimua Aaiik aldaar uiet overdreven was voorgesteld gelijk toen doar an pHar Aniterdluiscbeiblkdsn werd beweerd peie hoefdondcrwijier aa een der openbare tnsschiruiebdlen stoiid namelijk terecht ter uke dut by in den tiamiddag van iO September 11 na iobooltijd een twaalfrjtrigeu leerling soodaii g meteen atak touw op iet bloute lichaam heeft geslagen dal o a mg en ibbterdyen tnet blauwe striemen bedekt Waren Het feit M chi doortfan beklaagde erkend Ij ij gai ecbtar als aanleiding daartoe Op provocatie van de zyjo van den jongen die o a toen de onderwijzer hem na Bchooltljd over zyn alecht gedrag haold moedwillig eqhoolvcrzniiaj poderüield lot B de Woorden zou ïebben gebezigd sjeaelaat jfiWn lal ik lè èen pair fekkcre sigaren geven T De jK B irhüide die wóerdiin te lirfifon gebezigd W düte wgöfing dai bif van iilètó n niet vfo la fc tpëa Md gWWOkw My gaf voor dat aanbad v attghr ini t te hebben gedaan om den mees tar ta ligait iiaa it aogtttvoer de ij n Ak Wi wlcbtte Verder blaak dat de vader van den bmp dien aoigeo tot een kwtakeling had gezegd dat by dan onderwyaer uit zyn naan aoest vragsn dan joBgen eans goed oBderhandun te neaee dair bot h i goed was al wilde da meettar lyn zoon don geheelen nacht school Jaten blyven De siibsti tuBtoSloi +an jTistitie mr P Verloren van The Mif V d ofsdltoon hy het feit een ernslig rergryp noemde en ten etrengste afkeürile in de door den JWn gebezigde woorden n ili rbefbewa rtéVerioek oee vaiian in vefband mat de tJveïfgttis door r fte VtMMen gtÜli lfk Iin1l§ intecedenten van den beb nagde amtteiding On n gevangenisatraf tegen bma M eiscben Hij requireerde zijne vooofdeéling lot betaling van een geldboete van 1 M D aiT0M 4t Mbitt k vond echter geen grond tdt tok ng van renochtende oastauiÜghedaa en veroor den bekllagde tot eeoa liillalaire gevéngenisvan zta wekm a f bebdjjilg eeaer gtidboete Men zal zich herinneren dat hij door Burgemees t r 00 VVetboudefs van Amsterdam reeds voor den l S vlo drie iMandieo ia tyüe bèirekking is gej orst Van goed ing loiie zijde cAUvakgi h t Da tbti uil Maastricht bet volgend hoogsthelsugrijk bericht B9n allAr gewiobtigW feéhtegodaig is deter dagm voor ie rBshtbink alfaier aeobangig gemitakt Het wordt gevoerd tusaoben daa ibasr Chacsepot te Parijs den bekenden wtvinder van het ackterlaad j eweer lilt ün naam draagt en den lieer de Beaomont te JiaUtpieht He het model gatMerd be tt van hét geweer hetwelk voor da iMv lM van bet NedeVlilndsehe leger tahgeoomen is en door wien ree ds eeéige doiteima geweren vdgeas dat laodel atn de rehearing al Werd rijn en Btjg andere Ibocteu af elevettl wórdea jDe heer Chasa t die bier ite laade voor zj n steM vin geweer geöètróieeifid is beweert dal het yewwr van den heer de Beattnkilit in werkel kheid ivieta anders is als een CbaasAiot weer wa iratn aeue aukele wijisiging is aangebrasit Zich beroepende f zijn octrooi beschuldigt kij derhalve den hevrde Braumoat van ongeoarioo s nimaking aan bet geoetfoicerde voorwerp en vnagt k em betelingaentr s m v n 49 00 alsverté frt woordigend deh kooppfijs der reeds afgelerarde ge5 eren o er voorbehoud om zuDie leohtfn te duen gelden jfg de geweren die nog jfader miiieien Ugejeverd Worden Dé heer Chassepói doet uitkomen dat in zijn octr i wel is waar bedongen ii dat liei niet geldt voor de geweren die de Nederlaniaehe rtgeerinc zaïifcai acn goedvinden te laten vervaaM cn in hare eigene f ftlai p of jp Bar ojiere fariaken kift te Taude maar dat dit oediag geene toepassing vindt op de geweren door den beer de Beaumont al gelevei4 WHi deze in Pmisseo vervéirdigd rijn Odk tè bij kafa a beer de Bferaaeot zijniet bertispea op een octrooi dat bü van zijoa zijde verkicgeii heen voer eaae jofbatariag vla bat Cksswot geweer dsar d t octrooi bem alleen bejroatdbëid geeft om die verbetaoif op Cbasaep t gMiMwi toe te pÉwen niet ftiai wU 1 Chassepot geweren te vervaardigen of ia te voeren Uaa veneksrt dU de he it 8ia aepot voumaatns is de geweren die noch door den heer de Beaumont oeten afgeleverd worden in betlag te nemen zoodra lÜ hier te laude aallen aaakuaeu iaftatflte Betichten Innsbruck U Nov Naardieïr de clericals Irden van dén Tjrraler Landdag thans tuu den President vaa bet Tjrroler landbeituar aélnrtief hebbeu verkllird de zitlingen van den Linddag niet meer te zullen bijwonen heefi de Keiierliyke Stadbonder graaf Taaffe overeenkomstig eeue lastgeving uit Weenen de zitting gesloten verklaard op grond dat tengevolge der weigering van een aantal leden om nnn hunne rerpliohtiag te voldoen ket verrischt aantal stemmen tot bet neaen vaa baaluiten liet kan worden ititgebracht Madrid U Nov De Senaat heeft het Handelstruetaat tusscben Spaqje en Nederland guedgekenrd De £ iuftie de ParU tt de Uollutdt beeft alle betalingen die de schatkist tot 18 dezer moet duen voor bare rekening genomen tegen het genot ecner rente van 12 pCt Londen IS Nov Da heer Gladstone heeft in antwoord op een toast gezegd dat hij door de jongste gebeurtenissen niet geschokt is in zijn vertrouwen op de interiiationale politieke beginielen die het Gouvrrneaent vólgi Hij is niet geaind terug te trtiOn u beeft ook gfien raden tot baioaw ovei gedane stappesj Weeóen U Nov Prins A l d van Engeland is te timiinden bjj de gewezen koninklyke famine van Haonoaer aaogiékoaeu Volgens gertfeht Wtirdt zijne verloving iset aeue priasaa loekter des KoBiag tegemoet gezien I i I iiiiii t 1 Il aiaii ï OXii ïrim Aan het ÜÜREATJ van POLltlÊ zijn in bewaring ernige bossen llÖKPKEÉI üfkvt iii deze Gemeente gevonden zijn I r i ninw4iTrnB isasB B Ma B1 BurgerlUke Stand GicBOBEK 13 Nor Maris Catharioa Cornelia ouderi G vaa t Wout eo E deJoog 14 Uontrik oiidiira i Verborg eo N van H oihngen I MDliirt oudsn J vss dor Hek LM Wflhelaihi FMlriei ODderi J Schippën ei Ue n ioar 16 Alberdias Coraslis ouden W vsa R d o en O tiepelt OviuiosHi 18 Nov W de Joiii baUvr isB OdsJoaf j Pttariae 4m 11 H i K vsn der Broggss i A van der Knaap bouvr vaa A J V M 43 i Qmowéi M Nov O J A de Baart F J Ond k Heden oreiked na eene kortstondige ongetteldheid mgne geliefile Echtgenooie ADRIANA TAN DCE KNAAP in den onderdom van 43 jaren mij nalatende drie kindiren te jong om IdUi regies te beaeffan Gouda U Wm 1872 A J VOS Voor de vele en hartel ke l eirijzen vaa deelaemi g in myne smartel ke verliezen zoo van bier aU van elders ontvangen betaig ik eok aameiia mgne Kinderen en Behnwdkiaderen U en welgetneenden donk Goi fa J MESSCHAEET 14 Nov 1 872 Wed G G Snblww Bï Wo dt ten spoedigste een BAff KWERKEIl gerniagd bij den Hnis en Hoefsmid P W J VAN LUKNëN Lange Tiendeweg alhier LcveHd Menschcn cn Dieren Haar te VSBWSN zou r e haid te vlekki Het EAUCpROMATIQüE verft in bion braip doiiker4 nindf wui 2deflleonTÓoi iljaarvtfi doena iAlle p verkrijgbaar bij THEOPHIUS haarknndige Kerkstra bij de Vyzelatraat 514 j sf f liim i ildi gelk Dé idt8 Aabtaevaliag is Tcrbodig aat saïil practijk verbied H i nadeeKgs voor het baar te verkoopen tl Openbare VerkQopin jf VA wa j W ooÉi nioestnin en pereeel Boawof Bictland te A A S T R ECHT De Notaris J G BROUWEB NIJHOFF te Haattrec U tal nit kracht van het bevel van de Arrondissements Bechtbank te Rotterdam Qg WOEfJSDAG den 11 DECEMBEfi 1872 des voormiddags ten elf are iu het Huis bes HoKK by Ls BLANKEN U Haattre ht jn het openbaar verkoopen De ONROERENDE GOEDEREN behoorende tot den boedel van Hk van WIJNGAARDEN en DIRKJE van BAREN als N 1 Het WOONHUIS B i 48 met Erf en Schuur aan de Hoogstraat hoek Veorsteog te Haastreeht Sectie BN 69eii70 gïOot 3 aren 40 centiaren s Titmuntend geschikt voor allerlei bedrgren ook door de gunstige ligging vlak naast de weldra door een veerpont te be werken overerang over den UsseJ s i 1 K 1 $ i a 8 te aanvaarden N 2 Dé MOESTUIN met nitmnnlendeVruoi tr boomen beplant aan het Marktveld HaoêtrecM Sectie B N 1749 en ITSl groot 7 aren 63 centiaren EnlJ 3 Het perceel BOUW of RIETLANÖ in Beneden Haastrecht te Haastrecht Sectie A N 1269 en 871 jfRopt 49 p 80 centiaren Beiden 1 Jannari a s te aanvaarden Alles breeder bg bi otten omschreven