Goudsche Courant, woensdag 20 november 1872

Woensdag 20 iMovember N 1286 1872 GOUDSCHE COURANT Diieaws ealdverteDfiebiad vk Gouda eo Omsirelien De inzending van adverteatiön kan geschieden tot Ma aur des namiddags op den dag der nitgave Men weuBcht zoo spoedig mogelgk te huren een nog al ruim PAKHUIS liefst gelegen in eene volkrijke bnurt en zoo mogeiyk met opslag aan het water Reflecteerenden met franco brieven onder het motto Pakhuis aan het Advertentie Bureau van G B VAN GOOR ZONEN te Gouda COMMIöSARIÖÖEN voor de bereiding en uitdeehng van SOEP te Gouda hebben de eer hunnen Stadgenooten kennis te geven dat zy voornemens zyn eerstdaags rond te gaan met de Lysten ter Inteekeaing van Soepkaarten voor den aanstaanden winter Zy nemen de vryheid de deelname daartoe byzcwder aan te bevelen ten einde ook met het oog op de steeds klimmende pryzen der levensmiddelen by te kagen tot de instandhouding van eene der nuttigste inrigtingen alhier Gouda 14 November 1872 Namens Éommissarissen voornoemd Db Kahtïb W fr J f uiL T Um i Deooglebvbb Smkkll OXS GENOEGEN Zaal Konstmin te Goudtf N 3 van het Abonnement door de Vereeuigde Artisten van den StadsSchouwburg onder leiding van de Heeren W Stumptfcu L J Veltiuan bïJ DONDERDA © 1 NOVEllBEB 1873 TeoueclBpet lo 6 Bediyveik ea t Naspel door CnAKJArrrR hi oii pFLiVFE e voor het Ncdcrduitsch Tooueel bewerkt 1 duur 6 FRAN9DI8 AANVANG ten 7 URB PRIJZEN DEB PLAATSEN I Rang voor HH Leden hunne Dames en Kinderen f 1 per persoon Voor Niet Leden hunne Dames en Kinderen per persoon ƒ 1 49 3 Rang 40 Ct Op Maandaij 18 November des avonds ten 7 ure precies al de loting der te bespreken plaatsen voor HH Inteekenaren plaatshebben tegen betaling viiu 10 Ct voor elke plaats Het Bureau tot het bespreken der plaatsen is geopend Donderdag 21 November van des niorfjens 10 tot des namiddags 3 ure tegen betaÓng Tai 10 Cents voor elke plaats § 3t Bezueker oovtd OdtiiPB Heerco orden tiiivrieni hjkhie vcrioelit leJer b jMti4tr hun kaartje bij liet biiiiitutiedeu gerei d te hebben ter rerwisfleling tioor Coutrumarqiie dettij ht t al even M MkUfe graote iciwarrinff iii op ïulhoiid pccft IC I Wed J F van Avt VhlST Men veriaogt voor ecB op te rlebtcn l teariRe Fabriek eeD WËRRMEESTER Aanblcdlngeu in te zenden onder M b 230 $ aan de Annonce Expedlditie van RUI ÜLPU MOSSË te Bami nfg v Mü m Ondergeteekende bericht zijnen geachten Begunstigers dat bij hem een CURSUS is geopend voor den leeftijd van 13 16 jaar des Maandagsavonds van 8 S j uur diegene die wenschen gebruik te maken worden verzocht rich aan te melden Tevens kannen nog enkele DAMES en HEEREN van 16 20 jaar zich voor de GROOTE LES aansluiten des Zaterdagsavonds van 8 10 uur H F G ORISSEN Openbare Verknoping ten sterfhnize van den WelEdelen Heer J REITITINGER aan de Markt Wgk A N 89 te Gouda van eenen aanzienleken waaronder MAHONIEHOUTEN MEUBELEN eene PIANINO TAFELÜOED en zeer fraaije GOUDEN en ZILVEREN WERKEN en een JÜWEELEN SPELD CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN en BOEKEN De verkoop zal aanvangen DINGSDAG den 19 NOVEMBER 1872 des voormiddags ten 9 nre zullende de Chirurgische instrumenten enIboeken dien dag des namiddags en de goudenen zilveren werken den volgenden dag des voormiddags worden verkocht Maandag te voren te zien Nadere inlichtingen zijn te bekomen tenkantoi4 van den Notaris W J ORTÜUNDROOGLEËVER te Gouda WA ARSCHITWING I Hén wordt GEWAARSCHUWD geene GELDEN of OOEDBREN f te geven nog CREDIET te verl euen aan mijn Buiarroaw CORNELIA BERTINA BES zullende zonder mgV voorkennis daarvan GEENE BETALING geschied BoUerdam des 16 Nov 1878 Kruiskade 141 Borstpastillen Irop sdmiakzout mout angs zwavel en uit extract van slMpbollen A w k jamengesteld en goed van smaak zflnde worden door aUe doctoren b vonden het beste middel tegen hoest schorheid keel ea borstpfln te znn In en V zen a 50 en 30 en in proefeakjes a 15 Cts 4 i on qo Hababer Slijm en MaagpillcB per doo me 50 puum 25 ct iVOrnipatrOnen tot verdry ving der wonnen bfl kinderen en volwassenen pet ttuk 6 Ct BOteriWCder l a an uren tot op minaten en maakt de 1 11 11 hoter vaster beter van smaak en verhindert het spoedig sterk worden In V kilopakken voldoende voor 1500 kan melk a 60 Cts Veepoedcr tegen iSogkoorts ter bevordering der Mclkafechelding Eenige dagen vóór het kalven wordt van dit poeder met kan baaw water ingegwS Na het kalven irtrooit men dnemaal daags een eetlepel vol over het voer Bij verstoSpinff vermagermg gebrek aan eetlust alsook bfl blaauwe en dnnnr melk worft dit poeder met zeSgunstig gevolg gebrmkt Het vee krjjgt hèwdoor een beter uitzien en de meïWordt rÜkeraan boter In V hlopakken a 60 Cts DniVerSeel ZUlVeringS ZOUt 1 eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen n gP8n maagkrainpt8lechtespysvertering zuur hooM pyn duizeligheid harliloppingen enz en moest daar het ook by het inmaken van zure vruchten het weekkoken van grpenten vooral peulvruchten als erwten boonen linzen en zwr goede diensten beiJtgst m ileder hufsgezin gevonden worden In Vi pakken a 60 in V k83 en m pakjes k 18 Cts IdlatOn ürOpiMilS r l SpSfe l tltS ct oogenbUkkeiyk van de he Zeker Middel ter verdrijving van ratten en muizen zonder verielf Een bus van 80 is voldoende om het grootst huis of aehip een geheel jaar van aüe ratten muizen kakkerlakken schwaben enz vry Ie houdrai Proef busjes kosten 50 Cts T SJf r J f r g WELTER Gouwe L SCHENK Hoogstraat en J C AtiLUJijMiUJK Markt By elk artikel i eene gebroiksaanw zing EMUEBIKr r 5 iq I Apolh en JP abrik van Chemiach tichnuche Praparaitn Ieder wordt gewioncfaiiwtd betaUagen tedoen van aan den Heer F V KEMPER te Gouda verschuldigde gelden waders dan aan den ondergeteekende als proviAionelen bewindvoerder zyner zaken Zullende alzoo geene kwitantien geldig zyn dan die geteekend door J S KAMFO Gouda U November 1872 Mevrouw DE BOTTE vraagt om dadelijk ia dienst te treden EENE Dienstbode of eene N oodhulp Men verlangt tegen 1 Februari s te ffoiuia in een klein gezin tegen goed loon eene Dienstbode Pakhuis niet onder de 23 jaar van goede getuigschriften voorzien die koken en huiswerk verrichten kan Adres aan het Bureau dezer Courant Uitgegeven door A Mtt GUNNE te Dettnter CALIFORI IE EN ZIJNE BE70LKINa Uit het Hoogduitsoh vui B VON SCHLAGINTWEH door W TBN ENTÈL Ja Met pi 2 50 Inbond I Vergelijkende Statistiek II Natunriyke gesteldheid der oppervlakte UI Het klimaat IV Landbouwproductie V De wouden in Californië en Indië VI Ifot Yoseiüite dal VIL De ontdekking der goS velden Vin De verscheidene wyzen waarop het goud en andere metalen in Caiifomië wor pen gewonnen IX Het leven der mynwern kers voorheen en thans X De ChineezeBij Geen land ter wereld heeft zulke snelle ea verbazende veranderingen ondergaan en wacht grootscher toekomst dan Cahfomie Debeschryving van dit wonderland door den beroemden reiziger ScHi AoniTWEiT moet ieders belangstelling wekken Sfaathnisfaondknndigen Industrieelen en Leesgezehchappen die de gewone romanlectnur eens met een degeljk werk willen afwisselen wordt het ernstig aanbevolen Men leze het hoogst gunstig slag over dit werk inhetiV L 1 eoadt Drtk Ttn A Briakiiiu eed alinet H 11 u im SiHtuMi ö 51JJJ Mfso ijd tisi Sk f De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG in de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maaudea is f 1 75 franeo per post f 2 BUITENLAND Buiienlandsch Overzickl De beriohtea uit Noord Duilichlud en U ncisarken maken gewtg ran een geweldifen torm op de kusten der Ooit Zee Vele sahepen zgo reroDKülakt co de eilanders hebl en hrt kwaad gdiad Storin beerscbt er steedi in df zitttngea der nat vergadering De lucht is er als met eleotrioiteit bezwangerd Het eente onderwerp dat in discussie f elanien is het wetsontwerp op de jnrjr geeft aaneiiliDg tst allerlei uitralleii ea inciüenten di n jgcenerlei betrekking sta a tot bet onderwerp maar die bpwijzen hoe woedend de rt cliteriyde ia o ar de onbewimpelde verklariog van Thiers ten gunste der republiek Kn al moge e monarchale uwerderbeid der nat v readerinf het niet met Thiera eens rgii in bet geheel land getuide dar meeats bladea beeft de boodschap ern uitstekenden indruk gtmaakt Ook buiten Frankrijk wordt een gunstig oordeel geveld oror de boodschap van Thiers de Kol Zeil geelt reu boofdaitikel orer den president der Franscbe republiek oo gunstig zoo vleiend als waarachijnlük nooit eenig Duitach blad zich over den ouden mao beeft uitgelaten ook orer het slagen vau Thiera con lertatiefrepublikeinsche plannea vordt door bet blad eeer optimistisch geoordeeld Te Jxinden ia een meeting grhuuden onder voorzitterschap ran sir Charles Dilke tot het vcrkrggsn van een hervorming der kieswet De kieswet too werd bewrenl is niet volmiukt vóór i j aan elk volwa sen persoon kieslieiorgdbnd verleent Tevens werd een afkeurend oordeel uitgesproken over de nieuwe bepnliugen op het houden vau verKaderin en in de parkeu en over de wyte waarop de regeering die toepast Tevens werd een conferentie gebonden door de vereepiging tot hervorming der kieswet Ten gunste eener reorganisatie werd besloten en van eese betere indeeiing oer kie sdist neten £ en commissie werd belast om den beer Gladstone te vragen of by een deputatie wdde ontvangen Terwijl men zich in Londen in gissingen verdiept over de radenen welke den minister president noopten om niet aan liet bunket van den lord majror deel te nemen heeft Gladstone bij geleitcnheid van de heropening der fittingen van lie Civü ümrl n elke pgrand dag steeds met een grout banket besloitn wordt een politieken toast uitgesproken waarin hg met het oog op de arbitrale beslissingen van Ge nère en Berlijn de verwachting uitsprak dat t eie nienwe beginselen van internationale politiek meer en meerin to svrng tonden gebracht worden De midister verklaarde tevens dnt hem geen enkele stip iu deze richtinf gedaan berouwde want btjven de quaestie van het geld en zeKs boven die van meer of minder grondgebied stond het heil der ineiischheid De ministet had er noj kunnen bijvoejfen il it wanneer een oorlog de geseliillen inet Amerika had moeten beslissen en Ëngebind ook daarin liet onderspit had geduNefl de ijuaeetie van geld en grondgebied geheel andere i oporiiun verkregen zou hebben üit Uresden meldt men Tiet gouden bruiloftsfeest van het koninklijk paar is dinsdagavond hesluten door een iiidrnkwekkenden optocht met fokkcllicht gevormd uit verschillende rlistea vereeiiigingeii de werklicden vereenigingen bet ffanasium en de scholen en een schitterende lUomiBatie Aan het bal den vorigcn avond ten hove m even werd door het koninklyk paar deelgenomen liet Dnitsch keizerlgk paar heeft naar het Dretd Jotmal meldt alvorens te vertrekken nog hun vreugde en erkentelijkheid Jhptuigd voor de liefde en trotfv van het Saksische volk voor zijne koning en over de orde die onder de bewoners van Dresden hMrtohte Woensdag a a zal in d B Praisischen landdag de bemsdsloging aanvangen oVer het wetsontwerp betreffende de kreiaordnnng j de diseussie zalvermoedelyk acht dagen duren en de wet daarop met groote meerderheid uaai men hoopt warden aangenomen om t worden verzonden naar bet heerenhuis dat vóór dien tijd nog moot watden aangevuld met meer regeeringsgezinde leden Mo zegt dat de hceren hnismeerderheid de aannef ia vnn het nieuwe ontwerp heeft ktcn ainbieden om daardoor de Poit ehab Biet de daaraan vetWi reofgaoaotie te voorkomen maar het antwoord geweeat ia te laati t Gaat doorgaana zoo met de reactionairen eerst hel onmogidijke beproeven en eindeiyk duor toegevendheid zich zeil uo oomproaitteereu De ziekte van von Bismarck was werkelijk niets anders dan een weinigje rheumatiek men was te Berlijn op bet bericht geheel verslagen gelukkig kwamen er spoedig betere berichten De Beierache ultramontaiien zullen den slag door de gerechtelijke vervolging van de knoeierijen met de kapitiialverchristelijking aan de Itachauerbanken door geen bedevaart te boven komen er komen lal van zweiidelarjjsn aan het licht waann ook eenige liberalen schijnen betrokken om strijd betuigt ieder zijn onschuld dat de zaken van zeer ergerlijken nard zgn kan men reeds daaruit opuiaken dat de Zwarte bladen niet langer p nü durven trekken voor de vrome juffrouw Spitzeder Uit Spanje verneemt men dnt de koning ongesteld doch zyn toestand niet zorgwekkend is Het congres zet de discuseiên der Innnc eele wetten gegeld vwpi Woensdag trad de IciJef der federa tieve republikeinen de heer Pi y Mnrg uitvoerige bestrijding van het voorste t stichting eener nationale hypotheekbank De regeering verdedigde haar voorstel en wees vooral op het nut dat de landbouw vnn deze instelling JU kunnen trekken Men gelooft dat ile discussun over deze lielsngrijke qnaeatie nog tot in do volgende weck 7illlen worden voortgeset F en meldenswaarrlig feit uit Belgic is de indiening van leene wet door den heer Jacobs lid der kamer waarbij bepaald wordt dat de sdiepenen der steden in het vervolg door den gemeenteraad en niet door de regeering gekozen zullen worden Het mi nisterieMalou heelt zich thans weder evenmin als zijn voorgangers van den partijgeest kunnen losmaken en vilak de weinige clerioile leden van een byna geheel liberalen rand tot schepenen benoemd waar over dan ook reeds in de e zitting iiiterpellaticn tot Ie regeerwg gericht zijn De kamer heefl besloten het roor tel in behandeling te nemen FRANKRIJK De inhoud der boodschap van den President der Fransclie Bepiibliek is thans bekend Allereerat wordt dnnrm gewezen op de rust die het land geniet en op de omstandigheid dat het ADVEETENTIËN worden gftplaatet van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel weer 10 Centen GROOTE LETTERS n worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlyke Nommera VUP CENTEN Gouvernement er steeds op uit is eerbied in te boezemen voor de Nat ouale Vergadering Vervolgens wordt de flnancieele toestand besproken waaruit de gunstige staat blijkt waarin de Franseba bank verkeert De President wees op den goeden afloop der onderhandelingen met Engeland over bet Handelstraotaat rankrijk s crediet is sedert twee jaren hersteld een gevolg Van de orde die in het land heerecht die te handhaven is ieders plicht en in een toespraak tot de Repablikeinen beveelt hij dit ten zeerste aan want zegt bij de orde ia het wezenlijk belang der Eepublikeiuen I e Republiek ia door gebeurtenissen ontstaan en het zou daarom dwaas zijn over haar oorsprong te redetwisten zij besta it dat is genoeg na moet men haar de weiischelyke en noodige kenmerken geven Iels anders te willen zou mets anders zyn dan een nieuwe revolutie te willen de vreeselükl fL VOO alle Een parlementaire commissie heeft ds BepnbliiJk een conservatieve Hepubliek genoemd dat is juist haar verdienste Dit zal ze wezen of in het geheel niet bestaan Daarbij moet de Republiek het Gourernemcnt van allen zijn niet van eene party noch van zekere klasse Het Buitenland houdt de oogen op Frankrijk gevestigd daarin licht wel eenitte onrust toeh is bet de erkenning van s Lands imloed op het lot der volken Frnakrijk is niet geïsoleerd in de ry der StJtcn Is Frankrijk goed geordend dan is het voor alien gen enscht is het bovendien sterk dan wordt zijn gunst gezocht door allen die een juist evenwicht tusschen alle iMogendhediii willen Is het land vreedzaam onder de Kepuliliek dan zal het niemand aii zich verwijderen is het echter woelig dan zal het onder welken regeeruigsform dan ook ieder vau ch afstootcii Het oogeiiblik is beslissend zegt hg rAllen vragen met ongeduld door welken vorm gij aan de Bepubliek dic conservatieve kr iobt zult geven en wanneer de dog daiirtoe zal komen gUit staat a in U gy hebt het mandaat ontvangen om hit land te redden door het vrede orde en een regelmatig Gouvernement te geven Aan U staal het het uur te bepalen wanneer gij dit werk ondernemen zult Is er een Commissie benoemd om dit groote werk tot stand te brengen dan zullen wij ofschoon wy in geeiien deele het werk U uit de handen willennemen onze meening rondborstig en vastberadcD zeggen Nn is de beslissende zitting geopend Wjj zul f len niet in gebreke blg ven U on e medewerking ts verleenen als gy hel zoo gewichtige werk onder hinden neemt God zegene dat werk en doe het volledig en duurzaam zijn De linkerzgdo juichte de boodschap toe de reebterzijde zweeg De uiterste linkerz gde heelt tegen den inhoud geprotesteerd De reohterzgde jnichte een voorstel van den heer de Ktrdrel toe strekkende tut het benoemen vnn een commissie