Goudsche Courant, woensdag 20 november 1872

oaniistie oa weiden benoemd om te overwegen ofeen adres van antwoord op de boodschap zou volgen Pe vuüi ziiter bracht de urgentie van dit voorstel in steitiuiiiig Bij de eerste stemming was de uitslag twijfKlnolitig jnaar Jkg de tweede wend dsMVgeatie aaug iiflmeii i j A gsa Il I In eene particuliere correspondentie van de N S Cl uit iielgie I test men i De willekeurige en de hardnekkige partydigheid au ons eitrioaal icovernemeut by het taeaoeaen van burganersttcs Uegiiit irteds vruchten te dragen Gy hebt gemeld wat er voorgev dlen is m de laatste litting des Gemeenteraads van Namen waarin de twee partyen tengevolge vun het overlyden van een lid evenveel siemqien ik geloof 9 t en 9 tellen Dikwy b h e i de tili rale party reeds gevraagd m tut eene verkie iiig over te gaan om deze opn penstiMnde plants nan te vulleii maar do clericale burgemeester de heer Lelièvre vroeger een rang liberaal weigert daartoe te laten overgaan wel wetende d it bij de nederlaag ton lijden en niet meer xou kannen regeeren teganoTer aene lisberale meer 2ao stauu de iiiken te Nanen Ër er uogtaiis is bet gesteld In eene buitengemeente met ver van Antwerpen te Willebrock namelijk waar de g bealc nuul libenal ia bdialve ééa lid Wat denkt ge nu dat het Gouvernement gedaan heelt Een der tien liberale leden tot burgemeester benoemd ioqnls het natuurlgk en redelijkerwyte zou betamen niet waar Welnu neen het hetft partydlg den eenigen elencail benoemd die in den raad van Willebroek zetelt Maar zal wellicht menigeen vragen hoe toch is 4ie riericaki tussclien tien tiberalen in de gemeenteraad binnrngesiupeu De ziiak is zeer eenvoudig Na du ontbinding van al de gemeenteraden des lands tengevolge der verandering van oni e kieswetten maakte men zich overal gereed tut de hetkieciugen Toen men ns te Willebroek bezig was in den schoot der liberale Vereeniging de tijst der candïdateu aamen te stellen bood lieh zekere heer Van den Broek als oandidaat aan men verdacht hem en met reden van olerioalisme m nilde van lieiu niet wetau Doch hy drong gew ld g an getuigde bij hemd en aarde van zyue liberare gevoelene en hlisld zoolang aan tot men toegaf en ben abi csndidnat wilde aanvaarden Dewijl men echter niet te veel vertrouwen in den Ban itelde die altoos scheen met de clericale party geheuld te hebbeu stelde men voorwaarden te weten iat hilj evenals de nndefe OHndidaten het liberaal inanilist aan de kiezers zou ouilerteekenen en ingeval hy gekozen werd dut bij hoegenaamd de benoeming tót borgemeester niet zou aanvaarden indien het Gouvenieineut bem deze zou a inbieden Met beide handen zooals men zegt onderteekeude hij deze voorwaarden tevens zyn woord van eer zwereude dat gien in tyne rechtschapenheid vertrouwen stellen mocht Daarna begon hij redevoeringen te doen en liedjes Ie zingen zuó liberaal dat de andere eandidaieu lu Vergelijking met hem laauw schenen te wezen De man werd gekozen doeh vcrivierl de minst temmen Al de gekozenen vereenigeo zich en duiden een hunner den heer De N ieyer papierfabrikant een m n die gekend was om zijne echt liberale Krondbtyinselen en rulkslievenil karakter want bij bad sedert jaren niet nlleeu veel bijgedragen iot de verbetering vnn den stutlelyken loest md der gemeente maar ook tot de ontwikkeling van den vrrsiandelijken toestand door het opiichtei i eener scliuul op eigen kosten zij duiilden zrg ik den lieer De Naeyer an om als bnr cmrcster bij het goureriiemenl voor gesteld te worden in de zekere verwachting vin dit voorstel doorden Minisirr bekrachtigd te zien werden in de gemeente feestelykheden optochten onrliereid en mukte men zich gircel den heer l e Naijer ie gnau gdnkwenSohen men hietil z ch met niets anders meerbexig de vreugde u ns at li ler utgcmeen omdat men elnd ljjk eene upenbar hulite van dnukbetuiging i oa kunnen brrngeii aan den man die zooveel gedaanhad voor het wclzyn der gemeente toen eehskinpa een Koniuklyk besluit in de Staats Courant verscheen benoemende tot burgemeester Kaad eens wie Niet den heer De Naeyer neen maar den heer Vau deu BroeCk den clericaal die na van yn liberalisme getuigd en zijn eerewoord met zyn handteeken gegeven te hebben slechts door eene enge spleet den gemeenteraad in gerankte De bliksem onverwactit te midden van een kalmen dag in eene vergadering val eiiile zou met zulk eene groote verrassing kniinen baren nis ileze tijding baarde t p het gemoed der Willcbroeckschp bfvolking verrassing die bier wrIJrn tot gegronde verontwaardiging oversloeg toen men vernam dat de heer Van I den tBkdaok in atrijd oiet tfjn ge lMn ord en I geschreven handteeken onbeschaamd verklaarde dat hy de benoeming tot burgemeester had aangenomen Schoon had men hem zijne vroegere verklaringen te te kerinnereo seboon had men legen ziijne hutdige lliandtlwijte te pritrsteeraii niets hialp er aas Hfj wa en Weef burgemeester Wat Ueef er in deze omstaodigbaid te doen over f Geweld plegen Dit raailde nen de bevolking af maar er werd besloten dat al de andere gekozenen in massa hun mandaat zouden naderl en en zich aan eene nieuue verkiezing oaderwerpen am daa doende sp eene wettige wjjze tegen de btndeling van het Gonrehinnent en Van den keer Van den Broek te protesteeren Zoo gezegd zoo gedaan Eene nieuwe verkiezing werd uitgeschreven waarin en clericale candidatenly st tegenover de liberale werd g steldi en de uitslag was dut de tien liberalen die hun mandaat hadden neergelegd op ü October il tiarkozen warden met eene veruletterende meerdarheid van 200 temmen op 300 kieïni Dit was een da llge Icaakalag tta den heer Tan den BroeilÉ ene fi meele afkeiiriq r door het Guuvernemint gedane beno ninJ Nu denkt man misschien dat d üe UMu zal ik zeggen tegvnover krachtdadige beteging van den volkswil eiudalijk et hosltl gebogen u y n ontslag gegeven heeft Grenziiis Hij alleen tegenover tien hem vijandige nadafedeo gelooft lu itast te kunnen zyn de gemeente te besturen hy alleen tegenover bqna de geheele bevolking Êrenals de M dA van Legouré schyut by te zeggen Moi Jdri ihi f tt e eêt autzl Maar de Aan die niet vreesde zijne beloften la miskennen heeft zouder der wa ird of liever zoyder de tien liberale lUadüleden gerekend die hen bet bestuuraoeielyk byna onmogelyk zullen maken Ooar van heeft hy reeds eene eerste prpef gehad want in de zitting van verleden Maandag heelt de raad met algemeeae stemmen behalve die van deu burgemeeater bet door dczeu aangeboden outweqi van budget verworf en De rerwerpii van het budget ia een zeer ernstig eit tengevolge waarvan het Gonvernement zic i genoodzaakt zal zien byzondcns commissariaaen naar Willebroek te zenden om de gemeente koffie dat is ambtshalve te doeta beaturen Of wel zou inea een anderen uitweg Inoetcn vinden en wat my betreft ik zie er geen oodare dan de ontsUggeving an den burgameeater Heeft het goovernemeut zoover willen komen F Ik weet het niet maar Ityd ia het zeker d t het door zyiie blinde partijdigheid dien toestand verwekt heeft Volgeus berichten waarin ik geloof stel zal deze aak eerlang in de Wetgevend Kamer het onderwerp eener interpellatie aan bet Ministerie uitmaken Waarschijnlijk zal de heer Defré met de interpellatie gelast zyn en zeker mag men zich aaneen belangryk debat verwachten dewyl het voor zooveal ik weet de eerste maal is dat eene zoo belann rgke gemeeute als Willebroek die eene bevolking vim meer dan 5000 zielen telt en een der nyverigate plaatun van het arrondissement Ik ben nieuwsgierig hoe de Minister zich in dit geval uit den slag zal trekken en welke ledanen hy inbrengen zal em zyne handelwijze uit te leggen en te rechtvaardigen OUITSOHLAN0 Het Huis der AQ evaardigden zal weldra zyn voorzitter verliezen Breslau moest een lid voor het Huisder Heeren De rykscommisaie indertijd belast met het indienen van en plan aan de regeering tol dekking van bet bedrag der zoatbetasling hetwelk de schatkist zal missen door de opheOng dier belasting is uileengegaan Naar nen verzekert zegt de Saitk nd Hand eitunf heeft zij den volgeoden voorslag gedaan op de inheemsche tnbnk zal een belasting worden gelegd van lOVj tb por centenaar en op het onbewerkte vreemde artikel zal bij invoer een recht worden geheven van H tb per oentemiar Op deten grondslag zal door den betrokken miniater een veerloopige voordracht worden ontworpen welke aan de vroeger gemelde commissie ter beoordeeling zal worden overgelegd Men hondt doh overtuigd dat de commissie zeer spoedig byeengeroepen aü worden tot het vervallen Vsn die taak Mat t oog op een dergeljik reaultaat beeft men liefa lin dr eoKdeii waar de aMksteeK in t groot geschiedt reeds bij voorbaat gewapend In Bijn Beieren in Bijn Hessen en elders zyn de noodige toebereidselen cetrolfen om een petitienuement op groote schaal te doen plaata hebben tegen bet verwachte wetsontwerp dal near men ten stelligste verzekert in den geest van bet vooratel der commiasie ui warden opgemaakt De Bisscbops fuaeatie die wel eenige overeenkomat heeft met die van Geneve wordt tb Ua Weder yverig ler sprake gebracht De Iitd demee herinnerde dear agen lioe het eigeolyk daarmede stoiid De lUtholieke kerkelyke aangelegenheden van het Groothertogdom trétitxt vroeger beatunrd door den bisschop van Namen In 1840 werd dit bestnnr der f oedkeuring van den Groothertog van dat bia lom a eacheidrn en de Katholieke Kerk in Luxembtirg voorloopig onder apustcdiach vicariaat geplaatat De Regeering trad Vervolgens met den Pnuselijken Stoel in onderhandeling over eene definitieve regeling der kerkelyke betrekkingen doch kon daarin met slagen doordien de Curie eene overeenkomst wilde aangaan op gelijken Voet als het Oostenryksoh Concordaat De Begeeriog was daartegen en de zaak bleef due hangende ï n den franacb Duitschen oorlog achtte de Paus het oogeublik gekomen om de zaak tot eene eiadMIigsIng te brengen en verleende eenVoidig en den ViiMris de waaMigheid vnn Bisschop Hieruit ontiMèind het tegenwoordig conflict In de imkoiilmi ger Zeitvng worden thkiis vier rebenen opgt geren waarom die slop van dkn H Ë oel oii ft kon a 1 VetgAis w et èn overeenkomst mag de trerilging V n een biidoln niet geschieden dan ib overltf met het Qeovernement De H Stoel hééft echter de a k mnde VbbrkiMuis der Begeering beslist en geregeld vo Vol ein de duiventie van 1827 beeft by d benoeming van een Hsfidiop ook het kapittel tekrt rectitek D r tt nm in Luxemburg geen kapittM bettond kon de tuk wel door middel eener nieuwe voorlal i e eonventie op dat punt matr niet dooï den PaiM eigenm 6htig geregeld worden V Volgens jie wet mag in Luiembuig niemand heXi Mn titAlaris van lagen of hoogen rang zondet moobtigfhg Vi bet Oonvernement kerkelijke functi n uiloefnen deïniettegenstiiande heeft monsgr Bianchi kiscktena eene Ptiuselyko breve maar zonder toestemming van het Gottverment den nieuwen biaachoi ta zyne fuuctien bevestigd 4 Volgens de wet mm eene Pauselijke bul btdve ettz niet worden a kondlgd in druk uitgvgeven of op andere w ze openbaar worden gemaut dan met toestemming der Begeering Toch heeft Ü de benoeming van den Bisschop dat alles Zonder vottS kennis der burgerlijke overheid plaats gehad Nog meer De Pana Verklaart in zijne breve i elke beslisaing die met deze breve in stryd is onverschillig door wienofdoor welke autoriteit genomen van nul en geener waarde is Met dat wien zegt de Luxmb Zeltuna kan alleen worden bedoeld de Koaing Uroothertog terwijl met de woorden door welke autoriteit blijkbaar niet andeA kan wolden bedoeld dan de RegeCrinjt Nu beeft de nieuwe Bisschop dit alle nadat tiCt te Rome was vastgesteld aan het Góuverueioent medegedeeld onder opmerking dat deonderhandelittgei over het sluiten vnn éen Concordaat ler gelrgeneriljfl kunnen worden lojrlgezet maor waarover vmI er na al het gebeurde eigenlijk nog te onderhandelen Volgens de bedoeling te Boibe natuurlyk ov r nieta anders dnn over Ue erkenning van bet voldoïlgen fliit BINNENLAJfB QOVDA l9 NOVEMBÜB Voor eenige dagen zog het lieht het verilag tea bet eind examen der Burgeravondscbool alhier knidi teoa art 67 der Wet pp t Midd Onderwijs aan dea Gemeenteraad aangeboden Daaruit Mljkt dat het getal aspiranten zeven bedroeg allen leerlingen der B A S Een hunner werd door ziekte verhinderd het geheele examen by te wonen odat over zee jongelieden door de examen commissie bestaande uit den Heer A A G van Iterson lid der oommisaw van toezicht als president en de leeraren der school een oordeel moest worden gereld Dit oordeel zou door de vozende cijfers worden nit rukt 1 en 2 aleeht 3 en 4 onvoldoende 5 en S voldoende en 8 goed en 10 zeer goed Alleen z j die voor elk vak het cijfer 6 of hooger verkregen zorAden zonder disenstie het getuigschrift verkrygeo alle overige gevidleh iiouden worden bediseussmerd De nltsng was dat aan vier der zes ge examineerden bet ee ir chrift ken worden uitgereil t Wl aii dne Minder discusah dé ierde was te zwak JB een enkel vak Ui onderstaoode tabel ka men de toq kende c j ara z èn ifkut 1 i f 1 1 1 1 a 1 i £ 1 i 1 1 i 1 1 1 Vitshg 1 1 k k Teétera P V d KnuU A GNn del A Luyelif dgk A B 1 i 9 9 10 l 8 6 10 2 5 8 4 8 2 4 5 S 8 S 2 4 8 S 9 8 l 8 8 R 6 io 9 7 7 1010 7 8 6 6 8 8 l 8 7 8 9 4 7 6 6 8 7 5 6 85 69 97 83 42 2 geteij K t geen get diet Yiet geheel genomen af dit examen zeer gun atlge rtaUltaieii De kdrte vêrslafien óver bijim alle vakken luiden gied aemmige icffs iter goed au uitalekend Aët étaoMl ad n 155 bevat liét bèatnit van den 9 Nov 187 bepalende dlit in de samenstelling van den staf der dietitldoende téiUUüij Ikiereen Isie Init adjudant ia begrepen Tegen E albier werd door KljkaamUenanüi flrieesverbaal opgemaakt omdnt by louder vooruen te X I van een patent als slachter in de woning ll hadbonHrer te BeeuW k eè he koe bad geslacht J j a Iwheadeliag dier a k voor de Bacfattanik te Botterdam gaf de gedaagde op d t hy sjouwer is rtin beroèjp 6 bij het slkch tè n u bedoelde koe die verdroafcrn wit behnlpBulm is geweest I e Bechthank heeft hem Zaterdag sol utdig verklaard aanbel als patenCplichtig persoon zich niet van zijne verplichting kwpio en keto veiUoiliieeld tot eene MlAoete v n 28 Dr M Salverd ii pectear van bet l tr opdert s In èi r v Ufnitdt ft tn de JVoVeéber aflevering van den SehaeUcii bet eerate gedeelte van n onstel over iet urfniui verband der vertelM tékie lakti va au ondtricyi In verUind met de hier liiin eiide aehoolHiaaestie ge en we dwlrvan t volgend mttrekael Voor een georxaniscL rd schoolweeen is noodig QÉl de Vlera ih lledae onderdeeleh daarvan 1 in t tan waKim bevonilen op zich zelve te voorzien in de gehee e bekoiAe ener bepeolde kategorie van leerlingen 2 tin vaaien rondetag leveren waarop d 6r een hoagereq tak vau onderivya met venier li vend leerlingen geleidelyk kan worden voortgcbuuwJ Op de l en school zal das onderwezen moeten worden in leieu schryren rekenen Nederindsche laai aardrijkskunde geiehiedenia kenula der natuur zingen misschien ook vormleer maiir zeker ook gjrnmutiek teftenen im voor de mei ook handweikeh Dit is m t dan de Wet onder hetyeaw llf f ondrrw omvat Efen deel daarvan behoort tot t zoogpnoemd meer mlj eónid lai er ondtrwgt en Set IS zeer moeilyk een gemeentebcatnur te overU é i dot èr nén die üitbeeiiling beübefte lïeitaat A dat zy mogejyk ia Qitifftnie tot da nilniting van dit lagerpnderwys met bet middelbare brengt de schryvar in hcr ianbriiif dit brt ontwei eener Schoolwet van den Mlolater v o Beeaen van geen meer uitgebreid lager onderwijs sprak maar dat wanneer in dat ontwerp naast laget vati middelbaar onderwys werd ge Wten dat dan bet dien laalsltn naam iets erd Bedoeld niet ongelyfc kan hetgeen Inter den naam Wi meer nitgebreid lager onderwijs heef bekomen In dot onderwijs heeft de laak aanvaard om te voortien in de zich meer en meer openbarende beboefle aan midddboèr onderwys Het móest daartoe v Ml in oanmercing komen nadat tegen de rieiiswg der regeering in het ond rwijs in de levende talen by amendement was toegevoegd Na de regeling vau bet middelbaar ondorwys is hei onvera fdelyk d gtenzen van het m er nitgebreid lager te berzieu Op afdoende wyze ia volgens Dr 8 dit voor korten tyd geschied te Botterdam Een rapport van B en W aan den gemeenteraad waartoe een aantal aoloriteiteo niet aindtr op Ut fiiitd van iet lagerdan van iet mitideltaar ondermjt de bouwstoffen hebben geleverd wenscht den werkkring der aebolen vpor m o I o Ie beperken tot de bovengenoemde vakken met ééne uitzoudering doob met opname Van de begunden der Fransebe taal De roeping der aldus omaohreven aohool Is blt tuitend den overig mogelyk te maken tot het middelbaar onderwijs dat alle verder voortgezet lager ondemys gelijk het tot duaver heeft bestaan op den duur vervangen zal Nadat het weuschelijke deur Verandering is verdigd komt Dr 8 tdt d vraag of dan de school voor m B 1 o apeheel overbodig is geworden Hij onderacbeidt tuaachen die iMnere gemeenten wier kracbteD bet onderhondea eatr MHidelhafV achool evenzeer te boven gaat ala het eldera in den kost beatedeo der leerlingen van de Snanciêele krachten der ouders het onmogelijke vergen zou Het m n 1 o behoudt voor zulke gemeenten z jne beteekenis Ook ia grootere gemeentea Üilusschen die t voorrecht bobben eigen w ingerieht middelb onderwijs ite bezitten wordt door sommigen het m a I o aog geentzins overbodig geacht Ik zegt d schr dien ire thans woordelijk I volgen heb hier niet bet oog Op hen bij wie ik aog llooa zekere alille hoop aMen te zien doc schel ien duorgaana niet geheel vry van eenige pijtigfa d of yverzncht dat de middelbare achool Op leo Imigen duar bl ken col iegen de voordeeleb door t m a I o aangeboden niet te kannen opwegen Er zyn er ook die het at e gaarne willen geVen wal daaraan toekomt amar van meening zyn dot er altoos voor de school von m n 1 o een kling VBO imiddelmatigen overig Uyven zal voor wie gelijk zy t uildrukken de veelheid van leervakken der m a doodeud ia en die toch eenige algemeene kenaia moeten opdoen Ik beken gaarne die meeuing vroeger la hebben gedeeld Kn ook an nog doe ik gaarne en van harte kulde aan de mannen du niet opzien tegen de zware de onduiikbare ak ik gebruik de oorden v n eeh banner aan minder d if r de uatiiur begaafden al buupe zoi en te wBdei f Maar het ia a jne bepaalde overtaigiug geworden dat het boven den ialte m atngrl eeiier instaodhonding dea noods rerbeteriitg loover die niet oomogelyk blykt van lm o 1 o ook daar waar m o ia Ie bekomen boven bet bestendigen van eaoeli toestand die een overganfitaeeünd is de voorkear verdieat llereerat b i tuoo I o te verbeteren gelijk het dit nog iu too menig opzicht behoeft o at aan den groiulsla vu r verdere oBt ikkeliu ni ts ontbreke eu hel in elk geval den tyd te jiiBlUen dien het tot het leygan van zulk een grondsls behoeft ten andere de ook uit een paedogogisch oogpuntMomu ontwikkeling ouzet m s krachtig te bevorderen at z j meer en meer ip ile behoeften voorzie niet slechts vin Uitstekeuden maar van die groote meerderheid welke allooa middelmatig is Langs dezen weg toch vlei ik my zal hel getal van nen die den gaiig der middelbare school zonden wiilm toiaar niet kunnen volgen na niet al te langen tyd tot een minimum van onóenxyiüsa worden girednceerd Oan wier beboelteu goed gewoon lager onder ys meer mag geacht worden te beantwoorden dan het onderwijs der m u I schoot die even weinig als de middelbare v o h a ttug tcii H ieta meer dan nuotschappelyke krukked vormen k a 8taten O0I19i4ttL Twiioa Kaxsm Zitting van 18 November Aan de orde waa de staatsbegrooting voor 1873 By de algemeene beraadslagingen daarover gehouden heeft de heer Wintgens de binneulnii lschc politick uitvoerig besproken en ia tot de slotsom gekomen dat door hel ontwerp lot eenana reriaging onmogelijk gemaakt wordt de afdoening van vele gewichtige zaken waaraan behoelte ia Hy keurde de aanbieding van dat ontwerp zeer af De minister van jnstitie heeft op gewezen dat deoensas verlaging sedert 1869 aan de orde is en dat het noodüakelyk is dat zg tot oplossing kome Dat belet echter niet dat er nog vele gewichtige zaken kunnen afgedaan worden hetgeen de heer Storm van sGravesdnde tegenover den beer Wintgens mede volhield Na bet stniten der a gemeene beraadslagingen werd hoofdstuk 1 huis dea kouiogi met algemeene slem men aangcuomen Hoofdftuk II booge ooilegicn werd na eene korte discussie over deu werkkring van den raad van state mede met algemeene atemmen aangenomen Heden is hoofdstuk III buileulandsobe znken aan de orde Dehr Jolles heeft na becedigd te z jn zittinggenomen Zalardag jl vi rde de heoMofldenr zer der ge meente Gouderak de heer W Smits zijne vijf entwlntigjarige ambtsbetrekking Had de achooljengd zich gepasseerdeu Vrydag ie bet net veraierde schoollokaal recht prettig geamuseerd niet minder vroolyk en opgewekt waren de onderwijzen uil het zevende district van Zuid Holland die met bunnen achoolopziener zich Zaterdagavond naar den jubilaris begaven om hem geluk te wenscben In warme bewoordingen begroeiie de heer Broedelet namens de onderwyzera den heer Smita en bood hem namens zyne ambtsbroeders een pendule aan Ook van de ouders zijner leerlingen de leden van den Gemeenteraad en particulieren ontving de jubilaris prachtige geschenken Tot laat in den avond bleef men geooegelyk in t feestlokaal bijeen en menige toaat die van hartelijkheid getuigde werd aljfewisseld door zang en mnüefc wswin o a ook de kinderen van den feestvierenden onderwijzer op zeer jengdigen leeftijd zeer goed bedreven wared weaivan zij blijken gaven door haa lief vioolen pianospel Naar aanleiding van het onlangs vermelde advies van dijkgraaf en hoogheemraden van Bijnland ter zake van de verbetering vnn den loecland van dat hoogheemraadscliap heeft Mr J P Amersfoordt aan de vereenifide vergadering van Bijnl aid een adres gezonden waarin hy ten slotte het volgende voor lelti A n dijkgraaf en hoogheemraden op te dragen in afwachting van de beraming der plannen voor Katwijk nog in 1873 gema en daar te stellen te Spaarndam of Ie Halfwpg des noods op beide plaateen in stmt om den waterlasi van Rijnland dragelijk te houden gedurende di n tyd dat er meer detnitieve werken aan de Noordzee zullen kunnen worden uitgevoerd Met ingang van den 18den dezer zal het Bykstelegiaaf kantoor te Ondewater open zijn op werkdagen vtan 9 tot 12 uren voor en van 3 tot 7 en 8 tot 9 nra namiddag op Zon en leestüagen vaa 9 tot 10 aren voor envaoStotStin l tot 1 aren namidd Trgen den 26sten derer zyn tot dienstneming by het instructie baUljon te Kanp in 2S der ingracbreven adspiranten opgeroepen zullende een daaraan ge évenredigd gi il karporaals litulair van dat bataljon op 19 en U dezer naarde onderscheidene infiinterie regemcnten vertrekken om daar tot korporaal t wonlen bevorderd Bb h t eorpa zijn aangekomen de onderoflSeieren van verschillende wapens die vroeger aan het examen t t t eletin in den Iste klasse cursus der militaire administratie voldeden om dien cursus te ralgen Io d I idtcie ümrant van Zaterdag komt ae iaaraohuwing voor elke wellicht ook van nut kaa zyn bier ter stede of lu de omliggende gcaMientea zy is ap den volgenden inhoud Opdat niet nog anderen bedrogen wonlen door zekeren Bomke Kiestra na gHsiog ruim EO jano oud niet grout van gestalte en daaraan bözonder kenbaar dat hij vrij doof is diene het volgende tot waarschuwing voor degeen bij wien hy misschien reeda nu zyn intrek weer genomen heeft of waar hij znlb later zou willen beproeten Ue bovengenoemde B Kifstra kwam den 16 dezer tegen den middag hy den kastelein A van lugea ouder Voursoboten voorgevende ilaar gerecommandeeni te ziju om er althans eenige maanden als commensaal te verblijven hij gaf voor liramerman en metselaar te zijn geweeai maar nu niet meer te znllen werken aangezien hy ruim 30 mille had gei rfd zoodat hy bet werken bod vaarwel gezegd Na het omtrent den prys voor kost en inwoning eens te zijn geworden deed hg zich als huisgenoot dadelijk van een zeer gezellige zy de kennen en was zijn verblijf aldaar reeds den eersten avond den bezoekers der kofliekamer zeer aangenaam door onderscheidene in deu smaak van het publiek vallende vertellingen en het reciteren van verzen enz Hy gaf voor bij een zijner zonen te Léeuwardea te hebben ingewoond en wegens ongenoegen metdiena vroaw Van daar vertrokken Ie zijn Na een paar dagen ten huize van van Ingen te hebben doorgebracht en den nardschen tabernakel goed te hebben venterkt is hij onder het voorwendsel van een wandeling te gaan doen naar Voorschoten spoorloos verdwenen zonder te hebben betaald of later iets van zich te doen hooreo Uit ingewonnen informaiien van den heer commiasaria van politie te Leeuwarden blgkt dat de boven noemde R Kiestra b j ZKd als een bekende bedrieger te boek staat en onlangs juist dezelfde bedriegelyke handeling als boven gepleegd heeft te Zaandam waar men hem op dezelfde voord wensris ook eenige dagen huisvesting heeft verleend ra geld voorgrsofaoten waarna h j heimelyk is vertrokken Ieder wachfb zich dua voor schade