Goudsche Courant, vrijdag 22 november 1872

VrUilag ii Noveniber 1872 GOUDSCHE COURANT 11 Nieuws en AdverlÉliéMad toor Goia en Oistrel eii TM kJ sit IB De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG f WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINStfAG DONDERDAG en ZATEEDAG De prjjs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 De inzending van adTertentiën kan gesclüeden tot éön uur des namiddags op den dag der uitgave i Het Hoofd Dépót voor Nederland X Emmerik a d Rijn H SARDEMANN Men wachtte zich voor schadelijke na Tj maaksels en lette er op dat ieder pakje X X de teekening draagt van X X H SARDEMANN f Het gebrek nun nuonbuizen ook voor meer gegoede IS te Aiusterdam zoo groot dat er tal ran mensohen iija die inderdaad met weteu waar e j met Mei e k ouder dak zuUen komen Het bouwen in deie gemeente n t lang uitgesteld eo rerscboven totdst t ougenblik kwam dat er dreigend gebrek aau woumgeu bcsioiid De kouwterrsioeu zqo daarbg ongemeen hoog in pr s en onlangs weid nog een bod ran ƒ 30 oot de lierk meter afgeslagen Dat het den ondernemers van bouwen du moeiel jk ralt goedkoope vToiiuiiirji te leveren zal niemnud verwondereu ondertusschen wordt met kracbt gewerkt en ryzen allerwege woningen omhoog Aan werknuinswoniiigen ia het gebrek niet minder knellend Burgemeester en Wethouder van Amsterdam hebben ann den geniccuU raad het voorstel gedaan om overeenkomstig het advies van de kamer van Koophandel en Fabrieken gevolg te geven aan den weuach ran de Nederlnndbch Indische Handelsbank en een C jt aantal adressen uit de hanrlelaars om bet rsuur te vervroegen Zg stellen o rooi de opening der beurs ten l j ure in plaat ran ten 3 ure vnst te stillen en den beurs te sluiten ten S i ure De nieuue veruidenmg zal rolgens bet voorstel met 1 Met 1S73 in werking treden De rr dagen is te AmstPidam door den kantonrechter een vonnis gewezen d tt voor sehouwburgbezoekers niet van Uaiig unibloot is De heer K aldani ging in het midilrii vnn October op een avond met zijne familie n r den Salon de Variété ran liuas en Judels vrueg of ei nog plants waa ea nam na een bevestigend auinourd bekomen te hebben 7 plaatsen Kr nas echter geen plaat eo daarom vroeg hij ign geld terug l e heer Üiieeeen de dirtcteur weigerde Daarop dagva rde de heer K den heer D roor den kantonrechter tot terogbetaling van de door hem betaalde gelden De kantonrechter heeft bem echter iiieteutVdukelgk verklaard in zgn eisch omdat bg uiet had moeten vragen terugbetaling ras betaalde jjeldau m iar een vordering had behoareo m te atellen tot vergoeding van kosten schadfii eo iBteresten wegen Dtet nakoming van een aangegane verbiutenis Uit bet oooideu des rgka meldt men De veel gevallen sneeuw op eommige plaatien door bgkomendeu storm ter boogie ran verscheiden Toeten opgestuwd heeft reed belemmering in de po tgeiiieensohup op de Friesch Orerijssetsofae en Gro uingerDrentseiie straatwegen veroorzaakt zoodat rale tumdeloren de rracUtrerzeudiugeu tut de morgentr nen uitstellen Zaterdag is roor het Pror Gerechtshof teZwoille behandeld bet appèl ran dr van Vloten tegen het ronnis van de Deventer rechtbank waarbij hg wegens laatering veroordeeld is tot 16 dagen eenzame opsluiting Het O M heefl bij monde ran d n adroeutgeneraal gereqnireerd tot vernietiging van het Derenter ronnis en tot verooi deeling in een geldboete mn 25 tot 1000 Het Hof zal den 238ten deler uitspraak doen De heer C A L Danckoerts uit Nisse deelt in de I mdbouKCourant mede dat een der ingenieurs ran de mantschappg tut exploitatie van Staaisspuor wegen onlangs aan al de wachters heeft verboden na 1672 iets meer lang den wrg Ie planten omd ft onlangs duor een onhaudiue boeren of vrachtrijdersJuiecht ergens een telt graafpaal was afgereden op eene plaats w iar ploeg en paarden op den apoorweg toegang hadden gtk egen Niet alleen nu dat de spoorwegwaeliier door dit rerbod groote schade uien lijden mn ir ook de landbouwers wier gronden langs den spoorweg liggen 1101 Dieer nadeel aan liuiiiie gronden ondorrin den en bovendiiii niet weinig in hun beur schade Hjden want iii plaats van geregelde cultuur zullen uu een lal van wild infioende plaiitnii langs den weg groeien wier ziuid de nabtjliggtnde landerijen bederfi Om nu de eigenaren tegen die onkraid zaAdkweekerijen ie hese ernien gieft ife he er Daiickaerts iu orerwegine dat alle landbouwers wier eigendommen aan spoorwegen grenzen te zamen een adres aau de ï eede Kamer zullen ind enen opdat er eene wtt in het leven worde geroepen waarbij aan de besturen ran spoorwegen verboden wordt om onkruid zaadItweekerijen langs hunne e en te mogen aanleggen of behnuden maar waarbij hem tevens ilc bevoegdbeid werd verleend zooveel nuttige planten en gewassen t verbouwen als zg naar goed vonden Voorts doet de heer D aan de besturen van spoorwegma itschappijen opmcikia dat 7ij httinhuuhaud hebben de 7iekte waaia iii hunne groenten verkwgnen en waarmede ook de oan freuzende gronden verpest worden te weren terwgi g boveiidieu van geregelde fiultuur met aalbessen Icruisbes en en framboozen aanzienlijke vuordeelcii knniu ii gei it l u Laatste Berichten Londen 18 Nor T Greenwich en te Clerkenwell gijn meetings gehouden waarop besluiten zijn aangenomen om de rervolgingen ingesteld tsgen hen die op 4e vergaderingen in Hydepark het woord roerden te wraken New York 18 Nov De dagbladen eggen dat president Grant in zgne boodschap gunstiger zal gestemd igu j ens bet Zuiden waar de jongste stemming en de gematigde toon der per getuigen dat een betere gee t heeracht Parijs 18 Nor In de Nationale Vergadering heeft de beer Chuugarnier aan het gonremement gevraogd of bet kon verklaren niet in te stemmen met de theorien van Gambetta De spreker meende ten dien opzichte bet gouvernement te kunnen beschuldigen van beslaiteloatheid De Miniaterran Binneiilandeche 2aken antwoordde dat het Oonvernement talrgke inatmotiëu had gegeveu om bij gelegenheid van het feestmaal t Chamb y alle agitstiete beletteu Het had xelf dat feeatmaal verbodeu al zijnde eene bijeenkomat ran publiekeu aard De oorrectisneele Rechtbank beeft echter beslist dat zg alechts een particulier karakter had Het banket te Grenoble was bepoaldelgk VM partiouliereu aard Wijders las de Minister de verldwingcn roor van den beer Thiers tl dezer zake aan de permanente Commiaeie De heer de Bruglie verzocht dut de beer Tbier deze rerkteringen op de epeubore tribune zou herbalen Kopenbagen is Nov Blijken de berichten uit d provincie ontrent de plaats gehad hebbende overstroomingeo i de aehade aanzienlgk Vele renwerken zgn reroield rele mensaben zgn omgekoaen Alleen op Falster wordt de schada p ruim een mil ioen b root De Koning heeft omniddallgk aan de noodlijdenden hulp en ondersteuning gezonden en ziob aan h t hoofd eeeer Commissie gesteld die poghgen zal nweuden um hen rerder te hulp te komen De Uini ter an Marine heeft de noodige bevelen gegeven op bet opnemen en verzorgen van chipbreukelingen Burgerlüke 8tand j OlAoBKN t6 Nov JohaoBR ouders i de Joog en M Fialvni Cumelu Asthomc oajcn C arai iHndid eo D JjuHeo Geertrsida CittlUiriDa oaders 1 Boon es 6 a Gravezaiide HeUüi oodvra M Sohuuten ea C Veroieulen 17 Gtmrtêi ouden W au deu £ iw ca C BlelveU OvMUDEMi 15 Nor f W C Sorel j S m ADVERTEMfTïfigtf Socieleil Ons Genoegden Zoal KCNSTMIH ZONDAG 24 NOVEMBBR 1878 Buitengewone tooiicelvoorsteillng onder Directie ran I J Stoete Co De Tijgerjager of Ie Mexicaansclie Zceroovers Drsms i grand Spi ctacle in 6 Taferrelcn met ilieawe bicoratica co CoBtumeH Aanvajig ten 7 ure Êu HBBf l i Bi naam X IP A Y zii ii uitvinder i Söff F den Apotheker 1 + kinase en hofleverancier BULLRICH te t Berllpi benoemde EOHÏfi U W BULL EICH s UNIVERSEEL ZUIVEEINGS ZOUT in Doitsohland algemeen bekend als BULLRICH s 8ALZ door duizende dankbetuigingen en erkenningen bewezen te zijn een verrassend geneesmiddel voor i MAAüKWALEN ZÜÜR SLECHTE I SPIJ8VERTEERING BRAKING HART WATER enz is echt en onvervalscht ver Eene Jufironw die grootendeeU h e werkzaamheden baitenshnis heeft zoekt vrije kamer kost en Inwoning Adres D Q Bureau Goudsche Courant Men verlangt tegen 1 Februari a s te Gourh in een klein gezin tegen goed loon eene Dienstbode niet onder de 23 jaar van goede getuigschriften voorzien die koken en huiswerk verrichten kan Adres turn het Bureau dezer Ootirant Men verlangt voor eene op te richten Stearine Fabriek een WëRKMëESTER Aanbiedingen in te zenden onder M n 2308 aan de Annonce Expeditie van RUDOLPH MOSSE te Hamburg i i Uitgegeven door A tbr GONNE te Deventer Gescbiedenis en leer der Jezuiten orde EEN BIJDBAOE TOT VBEKLAEINO DE BtTEAM0NT4i N8CaS WOEUNQIN ONZKil OAORI Naar het Hoogduitsch van P L F HOFFMAiXN O Pi KIT8 VAN amsmmmt lahoud laleiiling De Hervonning Ignatius Loyola De organigatte der orde De nitbreidiog der orde De geegte jike oef ningen der Jezaiten De theologie der Jezniten De moraal der Jezniten Opvoodingswezeni De staatkimde der Jeaaiteo Gruweldaden der Tezuiten De inquisitie de heksenprocessen en de Jezniten Inweniiige zending der Jezniten 2 ending8werk der Jezniten in Azië en Afrika Het doel der Je zuiten orde De opheffing i d q l De orde sedert hare heraielliug r l i Wie zgn tgd begrjjpeo wil móet met een der hoofd factoren van dien tjjd bekend jil en dat is ongetwijfeld het Jemitisme Dit werk vaa den beroemden Hopïjjajjn dat op even bezadigde als populaire wtjze de Geschiedeuis en Leer der Orde bevat en in Duitschland als het nieuwste èn beste over dat onderwerp gewaardeerd wordt zal bjj ons gewis een niet minder belangstellend PutUek vinden Tengevolge van het ingestelde onder komtrent Dr J G Popp s Analhcrin Mond atCf door den teer Prof OPPOLZER Rector magiif Professor te Weenen Kon Sachs Hofraad enz werd dit middel h eilzaam tegen alle MONDen TANDZIEKTEN bevonden en aan de K K Kliniek te Weenen ingevoerd Insgel ks wordt hetzelve door de beroemdste Geneesheeren en Hoogleeraren van andere steden tot reiniging en onderhond der tanden aanbevolen Te verkrijgen te Qond by L Sohenk winlcelier op le Uoogatrnat wyk A 133 te Rotlerdai by V Ei van Santen KollT apoth en A 3chippereyn O blaanwe porceleinwinkel te s Ilnge bq J L F C Suabilió apotli te I ieyden by E Noord ktteUtreobt hg K Altene apoth te Amslerdnra by Fj VnB Windlieim k C verkoophui t Ie Oud witt r by ï 1 van Vreiiniingen j te Schoonhoven by A Wolff p iit BtiuKi9 l BUITENLAND Ruitenlandscli Overziclit T In lie nationale vergadering van Mundag ia uaar aauleuling van de iDterpellatie Chsogsrnier over de reis van Oambetta eene zeer onituimige zitting gehouden We zullen de daarop betrekking hebbende telegrammen eenvoudig achtereenvolgens mededeelen Generaal Chaiigariuer ia in de Jlaandag door de nationale vergadering gehouden zitting krachtig opgekomen tegen het veldwianendc radlcaliame bij g Bpte hevig de redevoeringen van Qambetta als strekkende um het aanzien der nationale vergadering te doen verminderen en bet land in spaouiug te brengen liy beiiwoer bet tegenwoordig voorluopig gouvernement om zich af te acheideo vau een h oeizioke wiem terugkeer tot bet gezag d oodargaag vau Frankrijk lou zijn Lmemüfe UKjuiciagA aa de reeklenijijie De ministei van binnenlandsche zaken bestreed bet veruyt van besluiteloosheid en zwakheid der r eering integendeel de regeering had haar plicht gedaan Hy kwam ook op tegen de uitdrukking voorloopig gouvernement 11 y ontkeode dat de regeering gemeene zaak maakte met de radicalen by brachtIU herinnering wat de regeering reeds verricht had en de woorden door den heer Thiers in den boezem der permanente commisjie uitgesproken De Uroglie verlangde een nieuwe schitterende verklaring van de regeering dat zij zich van Gambetta afscheidt Thiers nam daarop het woord en bracht in herinnering dat by steeds tegen het socialisme en de demagogie kampte w iniieer werkelijk gevaar dreigde Thans zegt spreker worden wij door ons dapper leger beschermd Doch ik outken aan mijne besohnldigers liet re ht om niy op de bank der beschuldigden te brengen ik wil my daarom niet onttrekken aan hel uordeel van bet land men zal my steeds bereid inden um voor bet land te verschijnen betzg alt afgevaardigde het y als hoofd der regeering Doch wanneer men een sterk gonvenic ment verlaiut d m muet men het een zijner waardige etelling vermiaffen het met in veidenkiug brengen of als ïohulflig voorstellen Ik zal dus niet antwoorden boveiftlien is de redevoering van ürcuoble slechts eeu voorjfeendseli men wil eenvojidig de quaeptie van veitiouwen stellen zeer goedl l aat ons geen tijd verliezen gy weet waarover gij te stemmen hebt Gij hebt my bet recht gegeven u uit te uoodi en om u te verklaren liy beklaagt u over een voorloopig gouvernement welnu maakt een definitief gouveniement het oogenblik daarvoor ia gunstig Frankrijk zal het aannemen Levendige toyuickingen aan de linkerzijde opsckuddiny Üe zuivere en eenvoudige orde van den dag door het gouvernement niet aangenomen wordt verworpen met 495 tegen 13Z stemmen De prioriteit wordt door de vergadering geweigerd aan de orde van deu dag van Mettetal doch verleend aan dif vau den beer Benoist d Azy Thiers verklaart de orde van den d g van Benoist d Azy niet aan te nemen welke daarop nordt verworpen met ili tegen iil stemmen De prioriteit wordl daarop verleend aan de oide van den dag van Jaurèa Dnfanre minister au juatitie verklaart dat de r4 eeriog de orde van den dig des heeren fanrès verwerpt doch zich vereenigt aet die van den heer Meitetdl De orde van den dag vaa Jaurès wordt door de nationale vergadering verivat ieD ipet 45S tegen 188 stemmen en die van den bter Mettetal aangenomen met 2f 7 tegen 117 stemoél op 384 stemmenden Laatstgenoemde orde van eo dag is van den volgenden inhoud Ue nationale vergadering vertrouwende op de geestkracht van het gouvernement en de beginselen op het banket van Grenoble verkondigd verwerpende gaat over tot de orde van dendag De ministerraad is na afloop der zitting van de nat vergadering verscheiden malen buitengewoon vergaderd geweest ouder voortitterschap van den heer Thiers Men acht het mogelijk dat de regeering nit aanmerking van de zwakke meerderheid door haar verkrqjen een votum van vertrouwen zal uitlokken I e groepen der reob trag4 hebben in den avond bijeenkomsten gehouden De rejmUikeinsche liiikerzyde en het linkercentrum enden Dinsdag vergaderen Latere berichten melden dat de volgande utting rustig gewijil is aan de wet öp Ie jury doch dat het gouvernement in overleg met het liiikerccntrum stellig voornemens is de quaestie van vertrouwen die niet duidelijk is uitgomaakt eerstdaags op nieuw te atellen Tot zoolang i il Thiers zijn oordeel opschorten of zijn ontslag uoodig is geworden Intusschen ontvangt hy van alle kanten bewijzen van sympathie ook van de zijde der buitenlitndsche diplomaten Uit Rome wordt gemeld dat de Itallaanecke regeering onder begeleiding van een cigenliaiidigcn brief van den minister Sella de titeK der renten aan den paus heeft doen aanbieden welke volgens de zoogenaamde giirantii n wet door het Italiaansche gouvernement ten behoeve van voor den paus op het grootboek der nationale schuld zijn ingeschreven Zooa s te voorzien was weigerde Antonelli die titels aan te nemen omdat dit aanbod overeenkomstig eene wet geschiedde welke niet door den Heiligen Stoel was aangenomen Kene aanneming dezer som zou natnurlyk de indirecte erkenning van het koninkryk Italic met Rome als hoofdstad ten gevolge hebben De Truisisohe landdag behandelt heden de eerste lezing of algemeene beraaiUlaging over bet wetsontwerp lietreffende de kreisordnung waarschijnlijk zal deze in ééne zitting afloopen en tegen morgen aan de orde woiden gisleld de ultramontaanscbe interpetlaties van Reiohensperger over het katholiek godsdienstonderwijs aan het gymnasium te Brauiisberg waar de ond katholicke dr WoUmann nog altijd de olBoieele godsdienstdoccnt is van Mallinckrodt over de uitsluiting van de orde geestelijken van het lager onderwijs De landdag zal waarschijnlyk moeten omzien naar ecu nieuwen president daar de tegenwoordige Forckenbcck door Breslnn is voorgedragen tot lid van het heerenhuis In Zwitserland wordt de volksstrijd tegen de nltramontnnen vooitgezet op een openbare vergadering te Olten heeft men de voi retellen van den gemeenteraad om het ondcrwij en van hetonfeilbaarlicidsdograa in de kerk en school te verbieden eenstemmig goedgekeurd In het Spaansche congres is de wet op de hypothfekbank en die belrelfeiide de leeniiig aangenomen het voornaamste artikel van eerstgenoemde wet werd goedgekeurd met 153 tegen 68 stemmen N 1287 1 ¥ II si ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN De Amerikaansche regeering heetl bepaald dat alle koopwaren zonder onderscheid van herkomst welke onder Fransche vlag rechtstreeks urt Fransche havens aangevoerd worden niet onderhcveg lyn oaa het bij de jongste proclamatie van den present inge voerde differentieéle recht Dat recht wordt alleen geheven van goederen van vreemde herkomst ingevoerd door Fmnsche schepen komende nit andeie landen dan Frankrijk FBANKRUK Dezer dagen heeft de rechtbank te Parijs een opmerkenswaardig vonnis geveld De bankiers Fuid die Duitschers van geboorte zijn maar sedert langen tyd te Parijs woiien ook gedurende bet beleg hieven zij daar en aanvrage gedaan hebben om genaturaliseerd te orden behoorden vóór den oorlog tot den Grand Certle op den Boulevard Mentmartre Na den oorlog gingen zij voort geregeld hun eontribntis bij den iasier van den club in Ie teilen doch ziet I op zekeren dag werd hun van wegelnet bestuur kennis gegeven dat men hun geld niet langer mocht aannemen en dat ZIJ opgehouden hadden lid te zijn De heeren Fold konden dit natuurlijk onmogelijk zoo laten afloopen Zij sommeerden bij deorwa irdersexploot deu kassier der sociiteit de contributie te ineasseeren Toen dit met hielp stelden zij een actie in tegen het bestuur Hnn eisch wa dat zij hersteld zouden worden in al hunne reehten als leilen Zij loochenden de bevoegdheid der directie ot zelfs der leden deze hadden in eene speciale vergadering hun bestuur in bet gelijk gesteld om eenmuil krachten ballotage aangenomen leden naar willekeur uit te stooten zoolang het reglement door dezen met geschonden was De tegenpartij ontkende van haar kant dat een recbtbank bevoegd zou zijn ia catu uitspraak te doen liet gold hier volgens baar de vraag of leden eener sociëteit het rreht moeten missen daar naar goeddunken te regeeren De rechtbank stelde de gedaagde in het gelijk o a overwegende dat een cinb m jnriilischen zin geen Maatschappij is daar het kenmerk eener Maatschappij is het beha en van winst altoos en een club enkeldient tot nut en vermaak zijner leden dat derhalve een club moet worden aangemerkt als een private vereeniging wier leden we eiis maatregelen van inwendig tiestunr geen rekenschap aan wien dan ook verschuldigd zijn Of de heeren Fuld in hooger beroep zullen komen is ons niet bekend r e=iS i 2 a£ 5r s DUITSCHLAND Uit Meoklenburg Schwerin worden treurige berichten medegedeeld betrelfeiiüe de onheilen door den jongsten orkaan welke op 12 en 13 dezer uit hetN O heeft gewoed en de gansche Duitsche Oostzeekust vreeoelijk Itceft ctei terd Oten enkele plaatslangs de kust is verschooiid gebleven liostuok enWismar Wustrow en de nabij gelegen dorpen wijders de badplaatsen Wendorf en Boltcuhagen hebben alle gejtj geleden Hetgeen de ramp nog zwaarder mankt ie het volgende dat zij de kustbewoner in dit seizoen heeft overvallen de wintervoorrnad ia door de bewoners ojajednan en bij hel meerendeel hunner totaal verloren gegaan Te Wismar en te Kostock stond het water in de lagere deelen der stad ruim 7 voet hoog