Goudsche Courant, vrijdag 22 november 1872

Behalve d verhalende nadeclen door de inwoners dier plaatsen ondervonden zijn de beide laatstgeoaemdet teehnvens zwaar getenterd De verbolgen zee liea de havenwerken bijna geheel vernield en de schade daardoor geleden inuet uit ile stedelijke kas worden hersteld Ih nadeelen in het groolhertogdom ondervonden zef t de berichtgever der Wezer Zeitung laten zich nog niet geh overzien maar zooveel is zeker dat vete jaren zullen dAoeteu voorbijgaan alvorens de bevolking de ramp te boven rjil zijn gekomen waaromler zv thans voor eea groot gedeelte gebukt gaat Sedert 162S is het laud niet door een dergelijken uerloed getrolTea In andere oorden heeft de ifee niet geringe verwoestingen aangericht De Baltuche Ztitung deelt in haar jongst verschenen uommer o a het volgende te dien aanzien mede De zeeplaatsen Trerouw Ahrenshopp Born en Wieck op het schiereiland Dars hebben vreeselijk gele ien In welke mate dit inder daad het geval is laat zich hiernaar beoordeelen de bevolking der eerstgemetde plaats ziet zich in de treurige noodraketykheid gebracht om bare woonsteden te verinten en zich elders te gaan vestigen Ëen groot gedeelte der kusi is honderden ellen ver landwaarts in weggespoeld op andere plaatsen heeft de ku 8t aanmerkelqk in breedte gewonnen Te Neueodorff op den Hiddciisoe zijn van de 27 huizen slechts 6 ongedeerd geb etcn de inwoners van het dorp zijn derwijze door die ramp getrotfen dat zij den moed en de hoop op gunstiger dngen ttebben verloren want hun ontbreken de middelen om hunne wouinj en te herhouwen Tusschen Gühreu en Thissow is de gansche Daiur weggeslagen Landwaarts in hebbeu de bewoners veel vee verloren ten gevolge van de geduchte overstroomingen Hoe zeer de bevolking van het district Slraalsund heeft geleden laat ieh beoordeelen tiaar de voorloopige opgaaf der ondervonden schade aangericht door de jougtte stormen mru begroot die op vele milliueneu thaler Met het doel om in den vrccselijken uood van de zoo plotseling verarmde bevolking der geteisterde streken te voorzien hebben zich allerwege commissiëu gevormd Ue uood is zoo znaar en nordt door zoovele duizenilen gedeeld dat men overwyld in Dnitschlaud hulpcomités zal oprichten ten einde zoo epocilig mogelijk geldelgke ondersteuning vour de noodtijdendeo in te zamelen Keeds vroeger heb ik een en ander medegedeeld betreifendo de onderatenniug door sommige dagbl ideu en bekende personen verleend aan Adèle Spitzeder zoo schrijft een Frankforier correspondent de treurige juistheid daarvan is bij het plaats hebbend onderzoek barer bank reeils op de overtuigendste wgze gebleken In de Muncheuer NeuaU A aciriciten een der hoofdorganen van de liberale party wordt het vulgende dienaangaande gelezen Onder de personen die een fterkdadig aandeel hebben gehad in de pogingen van Spitzeder en bare gezellen on duizenden in het onheil te storten bchuoren in de eerste plaats te worden genoemd de bekende ultramontiuiusche heersu SigI Karl Zander li aist en andere leden der partij Twee vermaarde helden van de pen die beiden iu nauwe betrekking tot dC genoemde zwendelaarster hebben gestaan de heercn Keissig eu Frankel zgn reeds naar elders vertrokken ten einde verdere onaangenaamheden te ontgaan Van de heeren Marchuer en Lang buiden redacteurs van het Uünelunier ËxiraUatt zijn de schriftelijke bewijzen iu handen dat zij alles wenscliten bij te dragrn tot bevofderiiig barer Spitzeder s zaak De heer Theopbil liösl redacteur van ecu ander zoogenaamd liberaal orgaan heeft aaumerkelyke sommen ontvangen van die elfde Spitzeder zouder daarvoor eenig onderpand of waarborg te geven dau een zaak van een luttel bedrag hetwelk in geenerlei verhouding staat tot de ontvangen sommen Buitendien worden verscheidene advocaten en een der leden van de ïwee le Kamer sterk verdacht van me leplichtig i heid uithoofde zij met raad en daad de agi iiten eu I andere werktuigen der gemelde bank lutbben bijgestaan Reeds zijn ten gevolge van liuiaouderzoek eukeieu hunner in verzekerde bewaring geuomen Hoewel het ware bedrag tan iict tekort zelfs niet bjj benadering met ernige zekerhheid opgegeven kan worden tal het de verwachting w iarschijnlijk uog te hoven gaan Het aantal personen die aan de oproeping gehoor geven om bij den rechter de vereisehte mededeeliugcn ten aanzien hunner vorderingen te doen is zoo groot dat vier bureaux tot dat einde zijn ingericht Ue woning van Spitzeder wordt door eene militaire wacht tegen de volksifoede beschermd Terwijl duizenden personen door de üachauer banken tot den bedelstaf zijn gtibracht en de hoofdstad Bet huuue weeklachten vervullen ontwaart men met verbazing en veruntwaardiguig tevens dat nieuwe pogingen worden aangevend om de menigte te misleiden Zekere Jnb Herb een koopman te Munchen adverteert in de dagbladen dat hij tot uitbreiding zijner zaken gelden wenscht op te nemen onverschillig tot welk bcdrjg hij 13 bereid bg de ontvangst daarvan de schriftelijke verzekering te geven dit de eigeniiren der gestorte gelden minstens 10 pCt interest per maand van hem zullen genieten Naar men verneemt worden er nog dwazen gevonden die in dergelijke voorspiegelingen vertrouwen stellen Uit Schwerin wordt gemeld dat bg den Meoklenbiirgscften Landdag thans te Malohin vergaderd op de dringendste wgze de goedkeuring wordt aanbevolen ran het ontwerp tot wgziging der grondwet j de rrgeering van Mecklenburg Schwerin heeft een zeer uitvoerige memorie daarioe strekkende bq den gemeeusehsppelgken Landdag dien der beide groothertogdommen ingediend Niettegeu8ta nde in bedoeld ontwerp gren schaduw is van consiitutioneelen zin van overleg tusxbeu de regeering en de zoogenaamde vertegenwoordiging der bevolking tot wier verkiezing de bevolking ief in het geringste medewerkt leest men in die memorie het volgende Het ontwerp constitutie door de commissie saamgesteld zal bg den Landdag worden ingediend Wij hopen dat de daartegen geopperde principieele bezwaren door den Landdag niet gedeeld zullen worden Wij koesteren het vast vertrouwen dat de voorgestelde wgzigingeu vervat in het ont werpconstitutie welke wijzigingen geheel en al in overeenstemming zgn met de geschieilkundige ont ikkeling des lands en zgne instellingen na zorgvuld g onderzoA zttHen warden goedgekeurd en daardoor de landvaderlijke zurg van Seremissimus den groothertog vuor het heil en de welvaart zgner staten worden ondersteund Aan het slot der me morie wordt nog gezegil dat enkele der gerezen bedenkingen door de regeering tot op zekere hoogte met zullen worden bestreden In hoeverre z j zich niet zal verzetten tegen een gedeeltelijke overneming van enkele bedenkingen wordt daarin uitvoerig aangetoond Men verwacht d it de beraadslagingen op den Landdag niet bgzonder zullen vallen in den smaak van den Groothertog wat betreft het aandeel daarin te nemen door de vertegenwoordigers der steden De vertegenwoordiger van Bostock zal in overeenstemming met de luid uitgednikte siemining van den siedelijkeu raad en de burgerschap dier stad ten krachtigste aandringen op de invoering van eene grond et steunende op constitutioueele beginselen Dit voorbeeld zal worden nagevolgd door de vertegenwoordigers van andere steden Parcbim Gustrow en andere steden hebben instructien iu dien geest aan hare vertcgeuwooruigers gegeven AMERIKA Andermaal wordt de aandacht van t publiek gevestigd op de afstammelingen van Amerika soorspronkelgke bewoners De stammen der Cherokees Chactaws Shawnees Senecas euz hebben den President tiraut eeu adres aangeboden om zgu bescherming in te roepen Zg zijn daartoe gedrongen door de nieuwe spourwegplannen en landconcessies die ben doen vreezen dat het hun aangewezen grondgebied h ie langer hoe kleiner zal worden cu daardoor hun res eindelgk geheel tal uitsterven Ue Induuin toch wil iiet land met bebouwen Hg ieelt van de jacht Waar de blanke komt met zgu beschaving en stoommachines verd ijnen de bufi els KIke nieuue nederietting of onderneming is dus in t oog lan den Indiaan een inbreuk op zijn eenig middel van bestaan t liouvernement der Vereeiiigde Stalen van Noord Amerika heeft indertgd een uitgestrektheid lands aangenezen gelegeu tusschen Nieuw Mexico Kansas Arkansas en i ex s Daar ver verwijderd vnn de beschaafde wereld konden de Indianen zich vestigen zoo ze van elders dojr t bouwen en bebouii en der blanken moesten opbreken deden zij t uiet guedachiks dan werden zg er toe gedwongen Maar de eiscUen der beschaving doen de grenzeu van dnt Indiaanscb territuir meer en meer inkrimpen Ue aanleg van eeu nieuwen spoorweg de ontdekking au een mgn makeu het telkens noodlg de Indianen mrer terug te dringen en naar elders te doen verhuizen Uan klagen de roodhujden dat de verdragen zijn verbroken diep gevoelen zg t bittere van hun toestand en t kan ook niet ontkend worden dat zij in enkele weinige gevallen gelgk bebbe De Indiaan gevoelt zich bedrogen en acht sioh lachtolfer van een zanenzwering ten doel hebbende om zijn ras van den aardbol te doen verdwgnen Op zgn beurt verbreekt ook hij de verdragen en begint die maandenlange kleine guerilioooilogen waarbg elke blanke zondegenade wordt gedood en de gruwelijkste wreedheden worden gepleegd Op hnn wbrt worden dandeko lonisten wreed door vrees haat en wraak en als hadden zij met wilde beesten Ie doen worden pre mifcn uitgeloofd voor eiken dooden Indiaan buck or s uaw In de oogen van den greusbewoner ii de Indiaan slechts een verscheurende wolf begaifd met bovennatuurlijke bekwaamheid om folteringen uit te denken en toe te passen Zij die op hun gemak en in beschaafde omgeving leven hebben geeu denk beeld van de moeilijkheden die die Indiaanschs quaesiie met zich brengt en de vele beslommeringen die zg t Amerikaansche gouvernement veroorzaakt De Indiaan zooals hij thans is is een zeer onaangename buurman Woarschgnlgk is t Indiasnsohe ras wel voor eenige beschaving vatbaar bet staat zelfs vast dat reeds Bu enkele Indiaansche stammen gedeeltelijk beschaafd zgn en hun scholen kerken en een soort van geregelden rrgeeringsvorm hebben Maar dat zgn uitzonderingen De Indiaan zooals hg zich gewoonlgk voordoet doet in geen geval denkea ain den laatste der Mohicanen die door Fcnimore Cooper werij geïdealiseerd uit die krachtige oude stammen der wildernis die reeds sinds lang zgn verdwenen Aan de oevers van den miyestneuzen Mohawk het tooneel van een groot gedeelte der Indiaansche feiten en zangen vindt men nu bloeiende steden met kerken schouwburgen nienwsbladeii en febriekcn De gewone KnropeeSche reiziger die fy landstreken van t Westen bezoekt ziet dan ook zelden anders dan welwillende en alles behalve krggshaftige Indianen Hg liet vuile koperkUufige wilden waar hy op den eersten oogopslag ternauwernood de mannen van de vrouwen kan onderscheiden wegens de gelgkheid der smerige kteedy bn iet wezeus die bedelen om geld voedsel of whisky die er even weinig schilderachtig uitzien als de londloopers ten ontzent en naar allen schijn vrel schadeloozer zijn I Ëen andere soort echter ziet de reziger en gelukkig voor h m niet zoo hg ten minste niet ver van deu gewonen weg afgaat en bgzonder veel waagt t Zijn die trotsche ontembare wilden die een eeawigdnrcnden oorlog voeren tegen de beschaving die sterk sluw eu vlug zgn en wier wreedheden jegens hun vijanden niet kunnen worden beschreven Dat zijn de stammen die de Indiaansche qnaestié in het leven roepen die door de kolonisten worden gehaat en gevreesd in een mate waarvan wg ons geen voorstelling kunnen maken Het is meer dan waarschijnlijk dat de ooreaak van t kwaad bij de blanken ligt Zendelingen en pionniers van allerlei landaard en denkwijze zijn het hierover eens dat de Indianen zich steeds welwillend hebben betoond waar de handelingen der blanken hun vertrouwen konden inboezemen t Kan echter geen verwondering baren dat de hedendaagsche Westelgke grensbewoners geen inzieht rn geduld genoeg hebben om de bron van den twist op te sporeu Hg weet alleen dat zgn roode nabiireii zooals zg nu zgn de meent onbarmhartige en onverzoenlijke wilden ter wereld zgn De militaire rapporten leveren bgsonderhedeu van mishandelingen door de Indianen bedreven wier lezing alleen doet verbleeken Zoo waren eenige jaren geleden in t begin van den burgeroorlog de Indianen van meening dat de Amerikaansche regeering vernietigd was en dat de roode mannen t land hunner voorvaderen konden hernemen Zg bedreren wreedheid op wreedheid en richten o a te Mankato in Minnesuta een bloedbad van mannen vrouwen en kinderen aan tOIBcièele verslag dier sloebling namens t Congres uitgegeven is van dien aard dat slechts weinig menseben den moed zullen hebben bet door te lezen Zulke daadzaken verwekken bfj da betrokken personen een doodelgken haal een haat die er een g acht ingezetene van Omsba toe bracht ooi te weigeren lid van een jury die een Indiaan moest vonnissen uit te maken omdat naar hjj zeide hg niet onpartijdig on zijn daar volgens zgn meeoing het Indiaansche ras letterlijk moest worden uitgeroeid t Amerikaansche gouverneuement beeft dus hier geen gemakkelijke laak te vervallen Aan de eene zijile staat de kolonist aan de andere de Indiaan hier de machtige eisch der beschaving daar de vorderingen ter vervuiling van beloften gedaan toen de eisch nog niet bestoud Te vergrefs loa men verwachten dat t Amerikaansche volk af zon zien van t leggen van een spoorweg t Openen van een m ju of verdere ontginning omdat daardoor de Indianin zouden geooodzankt worden zich elders heen te begeven Kven nutteloos zou het zgn te hopen dat de Indianen zonder tegensporrelen spoor of aljn zouden laten exploitecren Spoorwegen en mgnen moeten overwinnen raiar hun overwinning sluit niet noodzakelijk de vei elging van t geheele Indiaansofae ras in zich t Zal gemakkelijker vallen de Indianen te btscfcaven dan hen te vernietigen £ n alles geeft grond om aan te nemen dat Grant het Indiaansche request op verstandige wijze zal behandelen rn hunne bezwaren uit den weg ruimen Mogen ook zü die in de onmiddellgke nabijheid der Indiaansehe jaobtgronden wonen met dien Hossenhaat zijn beidrid de publieke opinie in Amerika is v6oi een humane bejegening der Indianen Ja toen drie jaar geleden de popu are en gerierde generaal Sheridan deu moord van de bevolking van een Indiaansch dorp door zijn troepen zoo al niet goedkeurde dan toch ten minste niet tegenging reroordeclde dC publieke opinie het beroemd legerhoofd ten sterkste Ook Grant heeft steeds zachtheid en menscbelijkheid met raitberadenheid gepaard verkozen boven meer ruwe middelen Wij twijfelen dus niet of de Indiaansche quttstie zal op vredelievende en bevredigende wijze worden opgelost BINNENLAND Gouda ÏI NoTEhBïR De hier ter stede woonachtige leden der Vpreeniging Uit vempreiding va kennu aangaande $ Landt verdeduing kwamen Maandag te zamen om zich als AOeeling te constitueren We Vereeniging stelt zicb tea dwel elm in Nt erUnd de overtuiging te verbreiden dat het vaderland ia en tnoet verdedigd warden en het dus de plicht van ieder JJederlander is om durtoe n r zijoe krachten mede te werken Het geldt dus de bevordering van een algemeen vaderlandsch belang dat door lederen bulder van den staat behoort behartigd Ie worden omdat men over t algemeen onbekend is met 1 wat de verdediging drs lands aangaat Die onkunde wil de Vereeniging bestrijden en kenifiis ver prcidende belangstilling opwekken aangaande alles wat de verdediging van het vaderland betreft Tot leden van het bestuur der Afdeeling Gouda zgn gekozen de heeren de P emery Latins van Goor en Zimmermann bij wien de statuten der Vereeniging gratis verkrijgbaar zgn VEBGADBRINO van dem GEMEENTERAAR Vrijdag den 22 Nor 1872 des namiddags ten 1 ure waarin zal worden behandeld Het adres van den Heer C ü van der Garden tot in gelvuikgering van een stukje grond aan tiet VeersUl tut vergrooting van het Kantoor der StoomIwotdienst Het adres van den Heer M 8 Cats Oa in ge braik te mogen hebben een gedeelte van een hui e op de Yischmarkt Het adres van den Heer J J Verdries öm in kaar te hebben de kelders onder bet Kaadhuis Het adres lan deu Heer J Jaooba om verhooging van trnetement als kapelmeester bij de dienstdoende sohulterg dezer gi meente Het verzoek van da Plaa selijke Sohooloommissie tot wijziging der reglementen voor de armen en de tussihf nschool Een voorstel d r Commissie van iabrieage tot het doen maken van een nieuwe pont voor bet veer aan de Gottdsche Sluis Een voorstel van die zelfde Commissie tot het in bet openbaar verkoopen van een klok en uurwerk afkomstig van de Lutbersche Kerktoren eenig oud ijzer en verdere voorwerpen Het voorstel vnn Uurgeffleetter en Wethouders betrekkelijk bet beheer over de fonds VSB het voormalig armbestuur van Stein Ken voorstel vnn Burgemeester en Wethouders tot afen overschrijving van posten op de begrooting van uitgaven dezer gemeente over Jii t dienstjaar 1872 Nnar wij vernamen is de surnumerair O aan t postkantoor te Alfen werkzaam na gelden uit de kos ontvreemd te hebben naar Kotlenlam ontvlucht waar dfe politie hem jl Zaterdag in handen kreeg Hij is naar de gevangenis te Leiden overbracht illi Zaterdag werd te Utrecht de groote uitvoering gegeven van t Nederlandsoh Gymuastieic Vcrbond Van de 4 0 leden van t verbond was een groot aantal uit Amsterdam Itotlerdaro den Haag en Utrecht bijeengekomen om t bewijs te geven hoe ook hier te lande de gymnastiek reeds vele uitstekende beoefenaren telt Ue Prejident an het Verbond hield een feestelijke toespraak waarin hij t nut van de f yiunaitische oefeningen in t breede uiteenzette iuirna werden nder leiding van den heer v d Est uit Aaulerdam de oefeningen gehouden die getuigden van veel eenheid iu onderwijs en van veel vlugheid Btaten QeneraaL Twmde Kamik Zittingen ran IS en 20 November In deze zitting is by de discussie over het hoofd stuk buitenlandsche zaken op het voetspoor tan bet ofdeelingsverslag een groot aantal pnnten besproken fan internationalen oommercielen en diplomatiekeii aard welke door den minister breedvoerig beantwoord leiin Op de vraag van den heer Unmbar heeft de minister te kennen gegeven dat door bijzondere omstandigheden de geznntschapspoat bij het bof vnn Italië nog niet was vervuld maar dat zeer spoedig de aanstelling van eeiien nieuwen minister resident zal plaats tiebben Het hoofdstuk is met algenieene stemmen aangenomen Morgen is het hoofdstuk justitie aan de orde De heer van Eek heeft verlof bekomen tol hel doen ceuor interpellatie nau do regering of nopens de herziening vnn den census een administratief onderzoek is ingesteld en zoo ja of de regering bereid is de bescheiden deswege over te leggen De minister is bereid De minister van justitie heeft gisteren aan de kamer ingezonden eeu teer uitvoerig if emorie van beanlwoordiug op het voorloopig verslag der afdeelingea omtren het in de vorige zitting ooafgedaan gebleven ontwerp eener nieuwe rechterlgke organisatie vergezeld van eene nota van wyzigingen In de zitting van gisteren was hoofdstuk IV der begrooting Justitie aan de orde Bij de algemeene beraadslagingen werden onderscheidene ontwerpen te berde gebracht f e heer Van der Lindeirwee inzonderheid op de hooge noodzakelijkheid van de verbetering van ons recht Zoovele ministers waren omgevallen voor den muur waarachter eene nieuwe rechterlijke organisatie lag naar iutussclien werd er niets gedaan Li verbetering ran ons reeht Jaarlijks werden vele onderwerpen in de aandacht der regeering aanbevolen die IwlooMe ie in overneging te nemen Jaarlijks erden tegen St Nicolaat de paarden uit den stal gehaald om te paraderen om daarna weder op stol te worden gezet Ue natie had minder behoefte aan goede rechtsbedeeli iig dan aan goed recht Hij was lan meening dat het tijd werd dat de commissie vnor de lierziening van het strafrecht met hare taak gereed kwam na zij reeds meer dan twee jnren zich met hare taak bezig hield De heer Halfmaiis kwam weder terug op de rerdeeliiig der ambten en bedieningen naar de geloofsbelijdenis Ue minister van justitie bleef van meening dat de rechterlijke organisatie moest voorsfgsan aan andere herzieningen van wetboeken of speciale wetten In antwoord op den heer Ilaffmaas zeide bg dat hij ontkent het feit dat de onevenredigheid in de vervulling vau ambten bestaat van wege de gcloofsbeIgdenis Hg zal nooit iemand lienoemen veelmi 1 uitsluiten van wege zijne geloofsbelijdenis Ue beraadslagingen zijn gevorderd tot de ofdet ling Gevangenissen Heden roortaelting By de verkiezing van een lid der Provinciale Sb ten van Zuid Holland voor Bolterdam in plaats va 1 den heer L Pincofls zgn van de 2290 kiezers o gekomcn 70S van onwaarde waren 14 biljetten gi kuzeo is de heer Mr ds Cock met 447 stemmen I e heer vau Oord verkreeg 216 stemman ijd Tot ploatseUjke geneesheer te Beenwgk is benoei de heer J i Schrander te ttottenUm De Nederlandsche Nationale Werklinlenverecniging welke zich in een gelukkigen vooruitgang mocht verheugen is het wordt met leedwezeu vermeld naar men verneemt haar einde naby Als grond voor die meening kan het volgende worden raedcgcdeeld Zondagmiddag werd in de zanl van den Hoogduitschen I Schouwburg te s Hage zooals het heette in het belang ran den werkman door gewone leden aii genoemde vereeniging eene vergadering geboudeu Ue leiding Ij K nd die mededeelde l j j vereeniging maar tevens lid der besUande bonwcummissie te zijn Dat lid hield ruim een nur de aauue gen met eene redevoering be ig zonder tot eenig besluit te geraken Wel trachtte hy aau te toonen dat er Verdeeldheid in het bestuur bestond dat de woningen iu de Sumatrastrani opgetrokken niet aau haar doel vau goedkoope woningen zouden beautwoorden dot het bestuur had gefaold door zich niet aan de itatuten te houden enz Hy verviel in vele herhalingen maar kwam tot geen conclusie Eindelijk nad t het ongeduld bg velen blykbaar was ORfCwekt stelde de spreker voor IU de aanstaande algemeene vergadering een nieuw bestuur te kUitm maar den president den Heer H Beth als zoodanig te beboaden Toen ontstond er zoodanig onderling verschil dat de aanwezige heer Potter iemand die zeer veel belang in deze vereenig ng stelt en voor het bouwen van arbeiders woningen een renteloos voorschot heeft verleend de zaal verliet en een der donateurs de heer Visser na bekomen verlof meende verplicht te zgn in het belang van de vereeniging en van den werkman tot bedaardheid aan te sporen Hg trachtte de leden gemoedelgk te bewegen geen orerglde besluiten te nemen doch op de aanstaande algemeene vergadering hunne belnngen kenbaar te maken Doch het baatte niet het rumoer nam toe de een keurde goed wat de ander afkeurde zoodat ook de heer Visser genoodzaakt was te zwggen en mede de zaal te verlaten Nog lang bleef men onderling twisten en beweging maken en slechts enkelen teekenden eene lySt welke dienen moet om het bestuur zgu ontslag Ie geven Do tuinlieden vereeniging te Zwolle heeft besloten in het volgende jaar eene provineinle tentoonstelling op glooter schaal te doen plaats hebben De inrichting iran den tuin van den heer Hoogevcen zal tot dat j ude eene geheele verandering ondergaan waar mede reeds nu een aanvang wordt gemaakt terwgl door de oprichting van een muziektempel voortaan aldaar gelegenheid zal warden verschafl tot het geven van groote concerten Te Antwerpen beeft men het plan opgevat om het personeel der politie eenige kennis te verschaflTen van de hulp die gewonden in het water gevallen enz behoeven voordat de arts tegenwoordig is Zondagmorgen werd de eerste voorlezing door een geneesheer gehouden voor zooveel de dienst het toeliet was t geheele personeel present Aanstaanden Zondag zal een auder geneesheer eeu tweede voorlezing houden Door den gemeenteraad van Leeuwarden ii methet oog op den aanleg eener nieuwe veemarkt waarvan de kosten zijn geraamd op 112 500 of joarigks aan rente 812S en voor uitgaven asn personeel enz ƒ 2000 besloten tot verhooging der rechten voor het gebruik ran de veemarkt f e vermoedeIgke opbrengst per jaar is berekend op f 9422 48 naar een over de laatste vijfjaren gerekendcn gemiddelden aanvoer van omstreeks 100 000 stuks ree In de zitting v m de prov staten van Zuid Holland van gisteren is na langdurige bera idslagingrn besloten afwyzend te beschikken op het adres van de bh de Bordes e s om subsidie uit ile provinc ale fondsen voor den aanleg van Aen spoorweg Leiden Woerden De conclusie van het rapport der commissie gelijk men weet v in eene gunstige strekking voor het verdoek werd verworpen met 31 tegen 28 stemmen Aan jet debat namen als bcstrgdersdar aanvrage deel de bh v d Ileim en Vollenhoven leden van gedep staten en voorts de lih Mock Hoogendgk en lioest v Limburg terwijl de aanvrage verdedigd werd door de lib Hubrrclit Blussé en Ijéon De rapporteur der commissie de heer Buys wcderlegde in een nitgebretde rede al de argnmeuten tegen het rapport aangevoerd eu verdedigde dit in warme en krachtige bewoordingen Laatste Berichten VenailleS 20 Nov Het gouvernement heeft nog geen beslu t hoegenaamd geuumeu Naar bet echyiit wil het eerst de beslissing afwachten van de parlementaire commissie belast met het onderzoek van het voorstel de Kerdrrl Ue Ministerraad lal ksda op nienw byeenkomen Karlsruhe 20 Nov De UmUche Kroonprins die op zgne reis naar deze stad tengevolge van een gevatte koude licht ongesteld was gei orden is in zoovlire hmleld dat hy t grootst gedeelte van den dag het bed verlaten kan Berlijn 20 Nov De Protuteial Corretpmdau de boodschap des heeren Thiers besprekende zegt dat de ontwikkeling der raken in Frankrijk gewis aller aandacht eischt maar dit sluit nog uiet in een hulde aan raakrijks invloed op de volken ZaUc eeu opvatting zuu van overdryving getuigen II I Kanfoiigcreclit te Gouda Terechtzitting van den 13 November 1872 J H B veroordeeld tot eene gevangeniistraf van drie dagen wegens het verwekken vau nachtelijk borengerncht tot verstoring vau de rust der inwoners C M veroordeeld lot eene geldboete van fi of een dag subi gevangenisstraf wegens het binnen de gemeente Gouda laten sti stoan van eeu met paarden bespannen voertuig zonder dat de eigenaar of ander geschikt persoon de teugels hield of oiiniiddellgk by of voor de bespaiiniiig geplaatst was A G veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 8 of een dag subs gevangenisstraf wegens het binnen de gemeente Gouda harder rydeo dan in een matigen draf K d J L V H en A v B veroordeeld ieder in drie geldboeten van ƒ 10 elk of ieder twee dagen subs gevangenisstraf voor elke boete verbeurdverklaring van het geschoten waterwild rart bevel tot de uitlevering of betaling eener som van 1 40 en met bepaling dat indien binnen twee maanden na aanneming daaraan niet is voldaan zulks zal worden vervangen door een dag gevangenisstraf voor ieder wegens het in vereeniging en gelgktydig schieten van waterwild na zonsondergang op twee verschillende aan andere toelwhoorende jachtvelden ronder voorzien te zyn van de schriftelgke bewgzen van vergunning van de eigenaars of rechthebbende op die jachtvelden II P veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 25 of vier dagen snbs gevangenisstraf wegens het als schipper bij het bevaren der rivier de Gouwe tusschen de afstandspalen eu de brug van de lihgnspoorweg over die rivier onder de gemeente Gouda