Goudsche Courant, vrijdag 22 november 1872

0 1872 N 1288 Kennisgeving TÜBKIEZINO TAM LEDEN voor de KAMER TAN KOOPHANDEL t FABRIEKEN neigd zgn Ie vragen werden dau die sommen uit geven Toeh leker niet om de publieke mwaliteil a bet gehalte der verkiezingen in de Amerikaonsohe republiek te verbeteren BÜBGEMEESTER en WETHOÜDEBS van Gowla doen te w t i dat de Vergadering tol het kiezen rau YIER LEDEN roor de Kamer van K90Phandel en Fabrieken aldaar ter rerranging van de Heereu Tt W WESTEEBAAN G 3 OE JONG G F VAN 1 E VELDE ao C A SCHOUTEN welke net den 31 December 1871 ala nxidauig moeten aftreden zal worden gehouden den 26 November 1872 ten Baadhuirji dezer Gemeente Dat de inlerering der atembrierje door de kieigeregtigden in de ter reixadering aanwezige atemboa ióil aanvangen dea roormiddaga ten elf ure en voortdaren tot dei namiddag ten een nre na welk laatatgemeld uur gaeat Itcmbilletten meer aangenomen zulten worden liau ras da iu dezaal tegeairoordige klenrt zullende onmiddelyk daarna met de opening der billetten worden aangevangen Dat aan ieder kieageregtigde acht dagen voor den dag der rerkiezing een stembillet zal worden bezorgd I dat waaneer eenig kiezer geen atembillet mogt bebben ontraogen hy rich tut bekomiag daarvan ter pjantaelljke Secretarie zat kunnen vervoegen Dat de lyat der Kieagehegtigden zyude zg die fer Zake van eenig bedrijf van handel of f ilriekweten in hei patentrcgt tot eene hdofdiom vali zea gulden en haotfA Z n aangealagen van heden af ter Ge metnteSeeretarie tuaachen des voormiddags 10 eo dea naniidd I ure ter lering ligt M ba M tegen di IQat hijtzg me den Ua a hetzï die aifdere ingezetenan betreffen bjj Bur emreater en Wethouders schriflelijk moeien worden ingeleverd vó 5f uf op den 25 November aanstaande na welk tydstip geen bezwaarachriften meet io aanBurklng zullen komen Gouda den 22 November 1872 Burgemeerter ea Wethonder Toomoemd De Secretaris De Boigemeester DrOOGLBBVIIE PoETÜWN vanBkMBN IJzBNDOOEir FBANKBUK De president der Bei bliek heeft weder huidig tnasehen de klippen dodgelareerd Hg heeft eoi openigken twist rermsilen met den Kroonprins gelgk Gambetta te r ht genoemd wordt en de rechterzgde is door hem gedwongen zich bedaard te houden De monarchale partg poogde denPreaidenl te dwingen Gambetta openlijk af te zweren en zieh openlgk van de republikeinsche partij af te scheideD De heer Thiers vergenoegde zich mei de verklaring dat n optreden tegen de Commune voldoade bewees dat kg piet iemaad was om mede te werken lot het vanarddeB van aoeialistisehe tS revolntioiuiia b inselea Terteopa dient aangemerkt te warden dat de algemeene overtuiging beataat dat Gambetta bij gelet eaheid zijner bekende rederocringen soeialitische beginselm gepredikt heeft De 7tne die met alle krocht ijvert voor het heistai der monarchie in Frankrgk verklaart zeUa dnt hij aiiti sociale leerstellingen beeft verkondigd die den eenen stand tegen den andere ia bet hamaa jagen en tot burgeroorlog leiden De Timet zou mo e hebbeu deze beschuldiging te atarao Wij ten miuste liebben in de redevoeringen nieta van dieu aard gevonden De toom der conservatiereu ea reacuauaireii tegen Gambetia is dau ook allcaa zoo hevig omdat hg het gewaagd heeft den heerThiera te gzea Dat bg Gambetta ziok itdrukkali voor de nmubliek verklaarde sprak ranzel maar dat hij den heer Tbiera den uitvinder van dien merkwaardigen regeermgsrorm de conservatieve re publiek als een wapenbroeder durfde vooratelleu aau de Franache republikeinen die geen curserratieva republdceinen zgn ziet dit schreeuwde om wraak Het grootste staatkundige misdrijf dat men in de oogen der Fransche legitimisten eu monarohalen op het oogenblik begaan kan is te verklaren dat de republiek alleen Frankrgk redden kan Dit misdrgf had Gambetta gepleegd cu Thiers moest dus openlgk verklaren niet zgn medeplichtige te zijn Doch de heer Thiers verklaarde niets van dien aard De aanval van Chaiigarnier op Gambetta werd van al zgue kracht beroofd doordien de President zeer handig bet terrein der discussie veranderde Gelgk et ne ld inerva die voorwaarts treedt om Uljrssea met haar schild te verdedigen uam de heer Thiers Gambetta iu bescherming door zich zelf op den eersten rg der strgden te plaatsen Gg klaagt over het Grenoble4iuer zeide hg doch dit ia uw ware griirf niet Iedereen weet wal uw onruat wekt Welnu daar gg over een voorloopige rciremng klaa kunt gg mets beter doen dau een deSniiiere regeenng uitroepen Bevredigende ioejniciingen der Unkertyde Ik eisoh een votum van vertrouwen Ik vraag het onmiddellijk en ben met bevreesd om mg op bet land te beroepen opd it bat tussohen ons beiden richte Dc rechterzijde onthield zich var mede te stemmen toen de gematigde motie van orde vao den heer Melhetal door de regeering werd overgenomen op grond dat Gambetta er oi t voldoende in veroordeeldwerd en de heer Thiers behaalde een nieuwe weWerr diende overwinning Te midden der politieke hartstochten en woelingen hebben de openbare gebeden krachtens decreet der Nationale Vei gadering ten hemel opgezonden niet zoozeer de aandacht getrokken ala andera vermoedelgk bet geval zou zgn geweest De slotkapel van Versailles was tamelgk goed bezet De meeste leden der rechterzgdc eu eenige afgevaardigden van de linkerfractie waren daar opgekomen Ook Thiers verscheen aan het hoofd van alle ministers De heer Grévy president der Nationale Vergadering ontbrak mede met op het appel Met hem kirameii de leden an het groote bureau Van dr dames waren mej Posne en mevrouw Thiers tegenwoordig alsmede da echtgenooten der beide quaestoren Baze en Martin des Palliires Ijaatatgenoemden belastten ziob act BUITENLAND Bulleniagilsch Ovcrziclil Niets nadere omtrent den geapannan toestand in Fnmkrjjk Volgens de laatste nit Versailles ont aagen berichten was men algemeen van gevoelen dat de agSDwoordige criaia op een bevredigende wijze NI worden opgeloatj alle beriehten aprvkan van veraowiagsgnindheid Uen aehgnt de behandeling van het voorstel Kerdnl adm van antwoord op de prrsidiale boodaofaap Ie willoi afmahtra In de Pruisisohe kamer van afgevaardigden is da disensaie begonnen over de eerste lezing der wat op de kreisordnung Da leiders der oonserva tiefliberalen der nationaal liberalen en der Fortaehrittspartg verdedigden de voordracht Een Poolseh evaardigde en ultramontoan en twee conservatieTan bestreden haar o op grond dat de Yiieuwe wet niet van toepataing zou zgn op Posen De minister van binnenlandsche zaleen antwoordde hierop dat deze prorinoie voor de hervorming nog niet rijp is aangezien het gouvernement er niet gehoorraamd wordt gelgk het behoort Op da klacht ran de ultraaontanen dal de minister weigerde zieh in de kamer uit te laten over het nieuw benoemen van zeker aantal leden van het heerenhuis antwoordde de minister dat de regeering in deze kamer zich areurain daarover wilde laten interpelleeren als zn bet heerenhuis opheldering zon geven ala er sprake zon zgn vim een ontbinding der kamer van afgeraardijiden Ten alotte rerzooht da minister de ingediende amendcmenien in te trekken en zich met het door de regeering voorgesteld compromis te verecnigen Met Bgna algemeene stemmen ia bealotan het ontwerp roFger Broek c a zich niet onilerirerpen van de berelen gegaan door den brogwachter ran die brag £ 11 allen in de kosten des noods iarorderbaar bij l jfsdwang M RKTBERICHTKN Gouda 21 No By weinig omzet waa de stemming flauw TarwepuikeZeeuwsche ƒ 13 i ƒ 13 66 Mindere ƒ 12 60 i ƒ 12 76 Polder pmke 11 a ƒ 12 25 Mindere ƒ 10 25 ii 10 80 Rogge pnike ƒ 7 26 1 ƒ 7 65 Mindere ƒ 6 25 7 Voer ƒ 6 40 a 6 Gerst puike ƒ 6 26 o ƒ 6 80 Mindere ƒ 5 40 i ƒ 6 Haver korte ƒ 3 75 a ƒ 4 50 Lange ƒ 3 25 k i Hennepzaad ƒ 8 50 a ƒ 8 60 De veemarkt met goeden aanvoer alle oorten gingen tol hooge prijsen vlug van de hand Vette varkeus van 25 a 33 ceuts per half kilo magerevarkens en biggen ving Kaas Aangevoerd 30 partijen prqzen van ƒ 80 a 34 Goeboter 1 86 ft ƒ 1 46 Weiboter 1 00 a ƒ 1 30 Burgerlijke Stand Gfbok n 18 Nov Wilhelmus AntoDtui ouders H Kramer en J A C Hmjveuiur 19 Bsstiasa ouders J Alpheoaar en J van vluarJniyi u Cornelia Aotonetta ouders H Sproet en M Verbij Ovial EDUi 19 Nor j M Recbeen 1 j 2 m J Klijueuburg Jiuisvr tbd T van Duijn 34 j Gihuïïd 20 No P liiteudual en G Steehouwer D Taa Vuoren en L P vau der Uelm J 6 Prenger en J C blok R C de Bruin en D J Fennet ADVERTENTIËN De ondergeteekenden betuigen hiermede hunnen dank voor de vele bewezen van deelneming hun betoond bij het overlyden hnnner Moeder en Behuwdmoeder Mej M TROMP wed den heer P van WANKOM Gouda Uit aller naam tl Not 1872 L van WANKOM Prof Per rrer d Alion Haar Extract Dit bovengenoemde Extract geheel gegrond p de regelen der wetenschap en gelouterd door de ondervinding en het gebruik is een haarmiddel geheel eenig in zijne zamenstelling geheel afwgkend van alle andere tot nog toe uitgevondene haarmiddelen Dit Extract vereenigt alle voortreffelijke eigenschappen in zich welke tot versterking en voeding van het haar en hoofd dienstbaar zijn het verfrischt en verheldert daartoe dezelve houdt het hoofd rein van roos en andere uitwasemingen maakt de ziekeljjke haren weder gezond zet den wortel vast zoo zelfs dat de reeds verouderde en verflensde haren weder langzamerhand opkleuren zonder dat het Extract ecnige kleurstof bevat De niet geringe eigenschap van dit Haar Extract buiten alle andere Haar Olie of Pomade welke altijd met vet of olie verbonden zyn is dat hierin alle vermengselen zorgvuldig vermeden z n die wel voor het oogenblik eenigen glans aanbrengen doch spoedig de baren weder dof doet worden door hare meerdere vatbaarheid tot aankleving van stof en vuil en het dus dubbel waardig is daarvan een proef te nemen Het is met eene volledige gebruiksaanwijzing it 40 ets per flacon verkrijgbaar bjj Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH I H KELLER Rotterdam F A BORONIE EAU mm het verfrissendste het aangenaamste hetdlmrzaamste der reuken voor het toilet en den Zakdoek is te verkrijgen bg B SCHOLTEN Coi eur eenig Depöthouder Hooge Gouwe te Gou a Op het atelier van D SAMSOM alhier jonnen direct TWEE NAAISTERS geplaatst worden goed hnn werk verataai de Uitgegeven door A tee GÜNNE te Demlnter Dc Predikant vao Vrybiirg VEOEOEB PBEBIKANT VAN VlIETHÜIZEN OVER GODSDIBKST EN WETENSCHAP DOO j Dr E J DIE8T LORGION fioogleeraar te Groningen Prijs f 3 60 In een populairen vorm worden in dit werk de nieuwste resultaten op het gebied van godsdienst en wetenschap behandeld Voor Geleerden en Ongeleerden durven we l een belangrp versch nsel noemen Urbanus Pillen bereid volgens het aloude ea echte Recept waarop men in het bijzohder attent maakt ZiJn r eer nuttig in ongesteldheden der MAAQ en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING Zij ayn uitmuntend tegen de GAL SCHKEPTB in het BLOED en UITSLAG der HUID ü i ZACHT L XEBENI en SLIJMAFDEIJVEND Verzegelde doozen van 37 s Cent en dubbeledoezen zijn verkrijgbaar bij de hh Jmaterdam M Cléban CO droog heilige wegD 321 Bmlhmzen C den Boumeester BleUiciJk S v d Krnata Bodegraven B Veraloot Botkoop 3 H Rosbergen Del t H W de Krnyff Deventer Gebroed Ti an Gouda L Schenk op de Hoogstraat HaatlrecU K Oosterling Lekkerkerk A den Oudslen Linschoten B Kruithof Lei den i T Tcrburgh Haarlem hoek Bakkersteeg Hooidrecht G II Post Rotterdam v d Toorn b Beker weste wagenstraat Sckoonioven A Wolff Tiel A F F uissen Utrecht F Allcna op het Sleeuw over de Don l eistr n 372 Zemtthuizen A Prins Het depot dezer ecbte Urbauns Pillen sindszoovele jaren met roem bekend en in nlgemeeri gebruik is door ons te Qoucla aUeon en uitsluitend geplaaUt bij den heer L SCHENKop de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt inslantelijk ver ocht wel attent te willen zgn dat door ons bij niemand anders dc UrbanusPillen bereid volgens het oude en echte Recept in Dépêt zijn verkrijgbaar gesteld m de hierboven opgegeeen Stede en plaatten da by de herbovengenoemde Bépötjiouderg In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige na imteekening van de vervaardigers Wed KuüNENSt ZooN Apothekers welke Handieekeiiing zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruijt rs instantelijk daar el op te letten en raden hun au WOl toe te ZieU bij wien men de Doosjes iPillen haalt Alleen die Doosjes waarin een oiijet met onze Handteekeniiig is zich aan te schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele numaaksels Gouda Druk van A Brinkman Men verlangt tegen 1 Februari a s te Oouda in een klein gezin t en goed loon eene Dienstbode niet onder de 23 jaar van goede getuigschriften voorzien die koken en huiswerk verrichten kan Adres aan het Bureau dezer Coarant Heèen versohflnt de NIEUWE UITGAVE VAN DE ZELFBSWARING GiMiccskundig Volkshandboek OVER DB GENEZING DEB ZENUWVEBSLAPHKQ VAN fX LIQCHAAH als een gevolg van geheime gewoonten of bui tensporigheden door Dr LA MEHT N 37 Bedford Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hg is dageljjks ten zijnen hnize te consnlteren Wie niet hg hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsche of Fransche taai behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wjjze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PRÉSERVATIOI PBRSONBLLE onder zgn onmiddellijk to B jt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nienwe af beelingen is door hem verkrygbaar gesteld by den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over deMoUteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsohe Uitgave voor 70 ets en franco per post 85 Ct de Pransehe Uitgave voor 50 Cte en ranco per post 60 ets Door het toezenden van f postzegela kan men de zelf bewaring direct door geheel Nederland van den Schrjjver ontv angen SFOOK VST Eia EIÏT Van a 0 17 DA naar Zevenh Moetkapelle 8 33 12 43 6 1 8 83 Zoeierm Zegwaard 8 33 12 48 6 1 8 33 Voorbnrg 8 33 12 43 6 1 8 33 s ÜBAVEHHAOi 8 33 9 23 11 38 12 43 1 28 3JÏ 6 1 7 26 8 33 9 63 Moordrechi 8 36 12 46 8 36 Nieuwerkerk 8 86 12 46 6 68 8 36 Cupelle 8 36 12 48 8 86 RoTTEBDAM 8 36 9 2 11 36 12 46 1 81 8 86 5 58 7 28 8 3B 9 66 Oiidewater 7 18 11 28 1 28 4 88 7 18 9 36 Woerden 7 18 11 28 1 28 4 38 7 18 8 38 Hurmelen 7 13 8 30 10 38 11 28 1 28 1 83 3 86 4 38 7 18 8 36 Utbecht 7 18 8 3U 10 38 11 88 1 28 2 88 8 86 4 38 7 18 8 36 Amsteedam 7 18 8 30 10 38 11 28 2 33 3 36 7 18 8 36 Abnheb 7 18 8 30 11 28 2 33 3 36 4 88 7 18 Naar QOUDA van s Gravenhaoe 6 30 8 10 B 10 40 2 8 6 3 50 6 10 6 30 8 Voorburg 6 36 10 46 3 66 6 16 6 86 Zoe erm Zegwaard 6 47 10 67 4 7 5 27 6 47 8 18 Zevenh Moerknpelle 6 57 11 7 4 17 5 37 6 57 RoTTEEDAM 6 36 8 10 10 10 46 12 5t Ï B 8 10 3 65 6 40 8 6 Cnpelle 6 44 10 54 12 69 4 4 6 47 Nieuwerkerk 6 50 U 1 5 4 10 6 63 8 16 Moo rdrecht 6 58 11 8 1 12 4 18 7 Utrecht 7 3 5 8 40 10 46 11 46 12 46 2 45 6 6 5a 7 30 9 10 Harmeien 8 9 11 10 12 10 1 5 3 10 6 26 7 65 9 30 Woerden 8 6 12 16 6 81 8 8 Ondewater 8 14 12 24 5 39 8 12 Amstekdam 7 10 8 20 10 30 11 20 12 20 2 80 4 36 7 6 8 46 Aenhïm 7 6 9 5 11 32 5 40 7 26 Zondag 24 Noveailier GOUD CHE COURANT Nieuws en Adverlüliélad ioor Gouda eo Omstreken niet aan da commissie te erzenden maar lot de twoede lezing in openbare zittbg over te gaan Tot benoemen van nieawi qiira in bet heerenhuis Bohijnt bepaald bealoten R Igat wordt eveawd stipt geheim gehouden I tot beperiring vao het rigke atraf en tochtl ibepil iif ai Oen heI bevoegd aadere d n f taehtmiddeltn ea de fcen van in den boe geldende rechten belt ait I spreken of te r uitspreken of verkon of taobtmiddelen ter Het Pruiaiaehe wetsontw recht tot aanwending vau I Biddeica bebelat de tolgoi dienaar van den godadieott zuircr godsdicistige strafI zoodanige welke op het on zem van bet kerkgenootad trekking hebban te bedrek verkondigen Verboden ia I digeu van godsdienstige str zake van het doen of laten vau én door s rgks wet of overheid verboden of bevoleji handeling of wegens dé ultocfeniug van bet openbare kies of stemr t Geen bedienaar van den godsdienst eindelgk ia bevoegd zelfs die kerkelgkie atiaf en tochtmiddelen waarvan de toepassing bg de wet geoorloofd ia met aanduiding van de bestrule aersonen openbaar af te koodigeg Overtreding van oeze bepalingen ia strafbaar met geldboete van hoogstens lOOO thaler of gevangenisstraf vau boogsteoa twee jaren terwgl buitendien de overtreder onbevoegd kan worden verklaard tot bet bekleeden van openbare bedieningen met inbegrip van kerkelyfce ambten voor den tgd vaó hoogstens vgf jaren Beeda met een eukal woord hebben vjj gemeld dat hef Spaausche congres de ioauc eele wet betreffende de uitgifkeu van schnldbewijzan tot gedeelteIgke kwgtiug der ver cboltfigde lente eu de oprichting der nationale hypotheekbank aauvain De merrderbeid waarmede het evogrea zMb Joot lN in talt tdl herstel Vau Spaiijd s ènaiicieelen toestand verklaarde ia zóo belangrgk dat een bgzondere vermelding van den uitalag der stemming vermelding waardig is Slechts 20 van de 193 uitgebrachte stemmen keurden de regeeriiigavaorstellen af Hoewel ongeveer 1 3 der leden niet aanwezig waa of niet aan de stemming deelnam isdii resultaat toch boren verwachting gunstig wanneer men bedenkt tot welke incidenten de discussico over deze wet vaak aanleiding gaven Amadeo 1 neemt iu beterschap toe De regeeriiig bereidt ernstige maatregelen tegen de Carliateu voor die steeda onbeschaamder in die noordelgke provinciën optredao De oproeping en inlijving der 40 000 man welke de regecriug door de nituwe wet gemachtigd is oiider de wnneuea te braiigcn heeft ner gens tot eenige moeielgkheden aanleiding gegeven Door deze versterking van het leger zal de regeering beter in staat zgn een einde aan de Carlistische roovergen in Catolonië en Biscaye te maken De New Yorksehe correspondent van the Daily Nem hangt een schoon tafereel op van de corruptie welke bg gelegenheid der laatste verkiriingen heeft plaats gehad Uit deze schildering blgkt op nieuw dat in deze groote republiek die als model voor vele Europeeache republikeinen geldt ook niet alles goud is wat blinkt Nooit te voren zoo schrgft hij ongeveer is eene Araerikaausche verkiraingscampogne net zoo groote onbeschaamdheid geleid en ia daarvoor zooveel geld besteed als ditmaal het geval as Het Greeley comit alleen besteedde 250 000 dollars om stemmen te verwerven Deze uitgaven zijn echter nog alecbts een kleinigheid De regeering zelve al waren het dfn niet direct de president en de ministers zelveu maar dan toch de administratie besteedde 4 tot 5 millioen dollars Die som werd op de volgende wgie verkregen In de Vereenigde Staten zgn ongeveer 60 000 ambtenaren die hunne betrekking van den president verkrijgen maar die meestal verliepen wanneer ecu ander in het White house opvolgt Gemiddeld moesten dezen 50 dollars opbrengen nilden zg huune betrekking behondeu Menig New Vorkach koopman gaf 6000 dollars aan het Grant fouds enz Bovendien werd op rele plaatsen ergerlgk met het optellen der uitgebrachte stemmen geknoeid om de meerderheid ran jraut nog grooter te maken Toch dankt Grant zgne herkiezing niet hieraan zegt de oorreapondent de groote meerderheid dar natie verkoos hem ook zonder dat boreu Greelej Waarom zou men ge