Goudsche Courant, zondag 24 november 1872

i TigthMmi It t f fi h i f etD beeluit isn hk geaapetetida italet Smr provlktit tot goedkeariog der rekening orer 1871 Notifie wordt ingebracht door B en W in overleg met dea ciiooli iener een voordracht voor hulponderwijzer rtn l0 aptnbwo amenfchool wurop tqn gppiMtit W itroower ta Ridderkerk C ran der Vliea te Sliedrecbt en U Trooit t Moofiter benoeming in eene volgende vergaderiag eeoc miiaive fan B en W houdende foorttel tot aankooo van grond ffu Boelekade voor de boizea tot aan bet eigendon er R Kalh gemeeite van de Gouwe tegra 7 c de Qéntiare ten einda aldaar aan te leggen eet tiliekar traat ft breedte vaa 3 meten en ta lorgea voor da verliebtiagi Ter tiaie eena miulva van de pi Mhoolconminfe die reeds ia da connint opeabaar gemaakt niet wordt geleien Ter mie ecu adrea van U van Galen c i adhaeiic icbenkende aas da itooeatallen der pi achooloonminie Ter viaie een adres laa W taa Sldaa e briwaar iibreageada tegen da voorstcllea dar pL scboolcoamissie Ter visie eau adres van den beer H U tiaodet te WageniBgen die bet plan heeft om in 1873 alhier op Ie richten eea sebeol vaa m a 1 o en bq de germgr schoolgelden hier bestaanda labaidia versoekt van do gemeenta Ter visie een adres raa de bh van de Garde eo Vnjlaadt klagaaÜa O er bet gaslicht eu overleggende eene gelijke klacht van vale gasrerbrnikeri versoekeodo de toucbenkoiut der regcaring om da directie te aopea aan bare terphcktingen betar ta Op voorstel van dea voorzitter dsdelyk in overweg iag g omca wordt besloten het verzork krachtig te ondersteunen £ cn adrea van mej Taow hnlponderwijzertase aan da geaiceute bewaarsehool met aanbeveling au den hoofdonderwyxar verzoekende verbooging van salaris Ter visie eene missive van dea architect Bnrgcrsdqk dankzeggendavoor da verhooging lijDcr btzoldigiag fntorm een adres van aiaticr wachter aan de Bsastreeillaftha brag met gi lqke daokbt Ioi iing lOCanft i U en W bericlilcu dat door den storm iD de of nsoda week e n w Iii ipcr tegen de Haastr brug is aangevaren ea den masthd fl gebrokt a tiij accoord is de Kbade virgord Biet ƒ 86 ea dcxe iitgaaf goedgekeurd door de vergaderiag Aan de orde sgit 1 Het adres van dan beer C G van der Garden tatiagebrnikgcviog van een stokje grond aan het Veeretal tot vargrooting vso het kantoor der stoombootdienst De commiMie van fabricage adviseert om tot 18B0 af staaa iS centiaren tegen ƒ 3 per jaar onder zekere voarwaarden ea wordt davtoc bestolen 2 Hst adres van den heet H S Oats om in gebraik ta mogen hebban een gedeelte imti een kniqe apde Visclimarkt Door de coauaissie van fabricage woidt geadilaeerd en door de vergadering gocdgekeord bet gevraagde toe te staan voor 10 gedurende drie jaren Wonh gelezen bef arrc9 van den beer J J Verdriea om in hnar te hebhen 4e ktXürt otder bel Uaadhnis Da commissie van fabricage adviseert ea de vergadering kaart goed de verhuring toe te staan gedurende dru jaren tegen M ia hi t jaar 4 Hét adres van den beer Jaaoba om serhoogiag vaa tractament als kapelmecaUr bg de dienstdoende achnlteiil deser gemeratt Bet rapport van B en W str kt tot afwqiing Do beer Bncbner onderstenot dit advies omdat de koaiea taor de BHukk in de laatste ses jaren aaamerkelijk syn verhatgd Dt fcatr vaa Straalea b voor bel loeslaaa vaa ket vonoek th heer Droogleever is tegen bet toestaan vooral oaadat het Iractemenl aoo onlangs is vastgesteld i Ir stemming gebrsebt wordt bel vecsoek atgaweiaa mtt ti tagtn 1 sVeal dia vsn den heer van Straalen 6 Bel venaek van de plaatselijke scboolcommiaala tot wgsiging der regleoientea voor ds aroMn en de tussabaalscheol strekkende om de avondschool lo de maanden Mei ea üeplenibsr nlade te doen vervallen De heer Messemaker is zt er sterk daartegen De Voonltter sou het veraock willen toestaan Dar keer Dmoglcevar vraagt of dr betoldiglng vrrmiodatt hu sanaiadcrde wsrkiaamhcdan too n it dan aal hq tcgaastemmen Oc beer van Straaten is er voor om de laak aas te totden wtkltaa wordt beslatin e Een voorstel der comm saw vaa labrieag lal bat doea maken van een nieuwe pont voor bet veer un de Goodseba slais waarvan de raming btdraagt 1000 wordt goedgeheord Evcnsatr wordt gwdgckenrd eeu voorstel van dieseirda eoa iasie lol bet in het openbaar verkoopea van can klok en narwerk afkomstig van den l utherKba kerktoren aaaig oad qaer ea vard re voorwerpen Voorts wordt nog aanginomen het voorstel van Bargamcester eb Wethoodirs betrekkchjk het beheer over de fondsaa van het Voormalig ariobeatntr vaa Stem llierbq word torgtkend aaa de MMeatte BMawyk d 6 sn aaa deaenuenta Gonda 1 6 9 EindelUV wordt nog aaagttomoai aan vopratel van Bargeneester cd Wethouders tot af et overwbrt ving van posten op de kegnuting vso nitgaven deier gemeente over het dienatjaar UJl Ka machtiging tar nitvoering iwider resamtia eindigt dt vergadering l om wt ov baast t t kt hik fkn grpote en blyvend kostbare werken te Katwyk te besluiten waartoe toch even veel of eer tijd zou worden gevorderd als tot het maken van stoomtuigen te Schellingwóude en n o4 laeila eajnet Jfcaekt tabHJwni ndrinéen op de nakoming der rei liohtiagen aan de kanaalnwats bani i bjf de C9Be tie OJkl Iigd ea alkt ookte doen door alle middelen welke de drukpers tegenwoordig aan de band geeft eo die wij houdenont idaarvan ov tuigd onze leehtvaardige zaak zullea doeu atgsritten l lit 4 = Wüft men dd Ij November fit de vargeehclie palingen in flen loop van ket jilar aangewend om verandering te bfeugen in dp door den gemeenteraad vastgestelde wyziging der schoaluren hebben eenigs io etettitta gisteren een gtbdtw aangekocht gelegen in bet ganttigste gedeelte der stad om te worden verbouwd lot sehool en onderwljzerswoniag r tal aUnaetnebyzondere school voor meer uitgebreid lager oodarwys worden opgericht pe idót He Déttsohe ËiaenÜubui 6 tellsehafl ft projecteerde Hollaadecb WcstAdacbe spoorlijn lolde volgende richting nemen vasjatfen naar Warutveld Vprden Hengelo Doelincbem Terhorgfa en Dinxferlo met eene aansluiting op Zevenaar rf Cl y I ii i I a B aesBi g s iiaatste Berichten Parijs 28 Nor De heeren Audilfret en Dural hebben zich gisteren naar den beer Thien begeren De president zal beden met de Comaissir benoemd oni het voorstel des keet e deKerdrislteondetteekenib iA ek leg treden Jlea rzekert dat de Caaaitne zon aandringen op een parlementaire regeering en een reraatwoordelQk mitistelfe Men boopi noehtans dat alle partijen het eens zullen worden om het maniuat dea hee en Tbieit net vier jarpn te verlengea sigfUiD 28 Nor Het Hma van A evaardfden kecft kedtb by tweede le g vaa bet ontweip Tan wet op ds diatrietéa alle aaeadamenten zoo lan é Portschrittparty alt ran de epnterrttieren rerworpen en bet outwerp der Begeeriug tot paiagrt8f 88 aangenomen Morgen wardt de benuldtl tg roortgezet HarwiUe S8 Nor Volgtnt berichten nA koBt rt gisteren beentht er gMatt optehudding onder de radisale party teogerolge van het verbod om een volktmeeting te hondea ÉrasseL 8i Nor toe Èilh Ai ParCementretzekert dat de minister van oorlog zijn ontslag by den koning heeft ingediend en dat de ainitter van builpnitndtehe zaken i hteroK belast is met die pcrteftuiUa PO TEKlJfEiU O De DIRECTBUÉ tan het poaTKANTOQB bericbt dat in de i betft der maand Uetobcr dt volgende brieven van zijn kantoor zyn verzonden die als onbekend niet aan derzalrer adrea zyn besoigu kuoaen worden en op wbrifieljjke aanvrage aan hei Pottkantoor kunnen worden gereclamceid Gebr Hagendovfn Koosje Monnikendam Idem A Kranten Bekking en gchiuitkauKn F Boegborden D IJtendük allen tt Aaaóydaoi f ras den Brink te Apeldoorn J ran den Boscfi Ie Ëodegr4T n P Merteaa t Bommel i Wed Wijwr t Delft r L Neiger te Koegf u Mej M C van Irlond te Utrecht C de Voa te aterin en Van hét llalpilanioor Ie te MMi Ada Oilera h Ie Antterdap NAArt Het BÜITENiAlfD illitaden Jali Augastut en Septfyj j Johan Brtckman te 8l Johan in Noord Amerika Carnet Autbonii t $ Antwerpen in België j B lau Eek lè Bmael n België A de Baadt teDillenburg in Duitscbtand Madlle A Coulet adreaMm Vautier te Paria in fronkryk Van het Hulpkaitaot te Soeitmèm J A Bollaan Hannover in Dnitacbland GouoA i3 November 878 De Directeur van het Postkanjtoor t J i TAN KyjiJNE INOEZONÏ EN trerkié lng van I n voor de kam r van Koophandel en Fabrieken Dinsdag den SB November moeten er vier leden gekozan worden reor de kamer ran Koepbandel hier door de aftreding der hb Westerbaan de Jong rfn dt Velde en hoaten n tonsi ntieus kiezer vraagt lioh voor hjj ter itettibos gaat af mag ik die heeren neder kiezen of zyn er anderen die beter geschikt mrer waardig lyo in in dit Itamer een plitte te verkryi eii Op deee mag ia een ant oord moeielyk te geven want men kan onmogeiyk nagaan of die heeren als leden van de kamer van Koophandel doM vat zy verplicht rijn te doen De vsigaderingen toek Vergadering vaa don aei leéntèraad Vrudsg ti November Tcgemioordig d Iwma v n Bergta IJteiaoèrii vooitlllé Viral r Kniiij Priace UtMCMtker Baokoel Dil ln er im ülnitra Pml Drost lloapdeaa Stnaaia ca ttraver De notulen der vorige TcrssderiDg ordeo geleien en gearreiteerd de collecte ten b te der EIzes Lotharingers die echter en glauarüke aitkolnsten oplererde In de Notre Dame begon de plechtigheid te IS uur De kerk waa prachtig versierd Alle lichten in het schip waren onlstitk n Niei gierigln waren in froöie meuigie oiuekqpen Z j mochten evenwel hat schip niet betreSén dat voor de oflioieelen gen rveeid bleef en jmoeaten pek oad t O ouWi elrw houd Tegen 11 uur verscheen omringd door een schitterenden ataf de j ourerneur van Paiys generaal Ladmirault qp zyn bevel ir van elk bataljan eene deputatie vat Tier officieren aanwezig Ia groottenue wachtten j deu gmnné af Sen ibelangr k deel der gereserveerde plaatsen in het schip was ingenomen door afgevaardigdea it VeFsaillea 4ie oudanka hun haat ti n farüa toch iie er iu de CK bo fdstad acheneu te bicUaa 4an in ie tegenwoordige Leden van deu awatanad de twee prefecten van Farya eu vele olB oieele lieden warei mede opgekomen De gemaeule raad ontbrak eveueeus niet op het appel hoewel hij niet door m tachtig leden vertegenwoordigd waa De dienst bianeu iu de kerk werd 4tor de garde r Uicaine waargenomen Buiten stond een oompigaie Tau het 5 late regiment mm deu ingang geaohitard Ook waren daar eentge knrasiiera Teen te 12 uren de aartsbiaaehop van Parijs mgr Guibert Tcrseheen bracht le muuek der repuMiksioacbe garde een pleeUigen narsch ten gehoore Daarna Hamen de gebeden en yrzangen een aanvang Men toug TBorecrat het rem Creator en tijden de stille mis bet M ueren De muiiek speelde vervolgens O whUaru Iu de meeste andere kerken van Parijs werden de gebeden eveneens gehouden hoewel op minderflecktatatige w n dan in Notre Dame De ajflagogen en protestantsche tftempe s bleven niet achter Over het geheel genomen was ondanks het too ongnastige weer de opkomst groot te noemen ENQELAND Verleden Zaturdag hebben de agenten van politie an het siatiou in Bowstrtet en Iwee ahdere stations te Londen geweigerd hunne posten te betrekken k reden voor deze handelwijze wordt op egbv n dat de genten van politie onlangs gezamenlijk verhooging au loon gevraagd en verkr en hebben maar dat n hunner die voor vjuc makkers was opgetreden naar eene andere afdeding verplaatst doch daarin niet beraitende ontslagen waa De agenten hebben bet toen onmiddellyk voor hem opgenomen Na een kort lijdsverloop werd het bestaande vericbil uit dea weg geruimd en betrokken op éént enkele uitnmdertng na allen weder hunne posten De dagbladen laten zich zeer ongunstig over dehandelWyze der agenten van politie uit en dringen op eene algeheele hervorming van het politiewezen aan De T aui noemt het gedrag der agenten die op een moeiiykst dogeuUik der week met werkstaking gedreigd hebben alieronverantwoordei kst Van hen meer nog dan van iemand anders eiecht het algemeen behlig dat zg zich honden aan de verplichtingen welke zij op zich hebben genomen Maar aan den anderen kant keart de IVnet de handelwgze van bet bestuur der politie zeer af Toen aan de agenten eenmaal verhooging van loon was toegestaan waardoor hun eiich als billijk erkend was W men een hunner niet meer behooren te straffisn Hetzelfde Vad meldt dat de Londensche nolitif verleden Vrijdagavond een gel tjjdigeu aanval beeft gedaan op venchillende huizen in de City waar onder den dekmantel van een herbergierspatent spel eu weddingschap gedreven werden hetgeen bij eene wet van IBSS verboden ia Zestig personen die zulk spel in hunne huizen toelieten of er de hoofdpersonen van uitmaakten zijn in hechtenis genomen en worden thans voor den lord mayor vervolgd ofschoon zjj onder borgtocht ontslagen zijn De advocaat van een dier lieden die reeds den volgenden dag te regt slond aarzelde niet all verzachtende omstandigheid voor zijn elij nt die overigens een onbesiirakrn levMi had geleid het it aan te Toeren dat nils door ile aanrienigkste personen in de lauden pairs parlementsleden en anderen het wedden ojienlijk en met oogluiking der overheden zijn gaA Nog wordt in de Timet medegedeeld dat op eene talrijke bezochte openbare vergadering van stoomboote nareo van North Shields het besluit is genotnen om aan de eigenaars van steenkolenmijnen den eisch te stellen de prijzen der steenkolen te verminderen en leveringscontracten te sluiten voor den tijd van twaalf maanden Ingetal hieraan niet werd toegegeven zooden de stoomschepen met 1 December iHet meer varen Volgens berichten uit Newcastle Waren do prijzen der stoomkolen op 15 Ni taft 25 sb op 17 6 per ton gedaald en aangezien de vraag verminderde 70U het besluit genomen zijn om minder kolen te delven t S h eld weinig of fioetoo waa ten derden male door brand geteisterd thans heeft t vuur echter maar MD scAade vau 800 000 doUars aaogerieht Tigelükartjjd braudUe te Brooklvn een groot graanpakhnia af ter waiMe van 00 000 dollars t Verschünsel d zer Jlcolostala brulden staeda ia de rootate bon4 en ÏMt haar 4 oorzaak coekao DeooBaak aiaat eerstens gevonden worden in de zware houten daken welke die huizen bedekken Ten andere echter ligt ze in de groote afmetingen zelve der gebouwen Met de tegenwoordige bl sohmi ldaleti it IM tg met itti mogelgk bet vUur t tuiten IQO t edMkttU in die uitgestrekte ruimte aan t woeden ia Men zon dus die groote gebouwen in kleine afdeetingeo moeten verdealen die elk qp zichzelf een goed afg slc ten vuurvr geheel konden uitmaken Zoo zou het mp t gelyk zipi l j het oUbrekeu van eep brand door t 2bluiten der nog vrge ietAea bat auw tot het aangetaste gedeelte te béparken t Verdeel en heersoh cbyiit thana de ee jge langewezon weg by t beatryden r yeroieleude rlamndi BINNiaSTLAND k I na J fiovoA ii November Soyiwedstryd ISOtJÖA Rampe U zwart 44 Zet G 6 a S 44 Zet H 8 3 ï Bene famine ai de titel vAn het tooneelstttk dat Donderdag doof het I tangen tyd kebbca wij geeu atdk j ezien dat ona zoo goed beviel al dit en gétioc fén doet het Obs er bij te kunnen voëgeh dfit dé yze waarop de verschillende acteurs en actrlees ri eeldeta oni evenzeer voldeed Natiiurtijk noemefi W in dt erste plaats tierr Kleine die als liél r firoil uittnuiitfe door haar eenvoudig bedaard flink spel liet ogenblik wanro t 1 baic kleinkibdet n bU zioh ontving die haar op baar geboortedag giïuk kwamen wenachen was geheel en al naar de natuur getéekend En toen z j haar zoon Sduard onderhield oVer de opvoeding zqn kinderen die geheel Ihgerioht was om bed uter in de wereld ts doen M i 4ltn maar welAig geiohikt waa offl hun hart geest eh verstand te ontwikkelen toen prak th naar het hart tan vele Holblndhsté ouders en blikbaar gevoelde het publiek sympathie met bare woorden De heer Morin was Ednard loón van Mevr BrOn die als zoodanig vooral in vergelglcing by voru e keeren dat hU hier optrad ona teer goed beviel Hat onoJtuutlyke in stem en gang dal wij vroeger wal eens in hem opmerkten bestdud ditmaal bijna niet en in het naspel begroetten wy in hem een hartelyken braven huisvader die b landelyke nf ondcring m t vrouw en kinderen een kalm gelukkig leven doorbracht Hij toonde een goed actedr te kunnen zyh In het vervolg hopen wy hem nog dikwerf zoo te zien De heer Veltman een aristocraat voorstellende vervulde zjjo rol even goed als gewoonlyk U heeft gaven voor het tooneel die menig acleui hem mag benijden Zijn geheele wyze van zich oor te doen zal hem steeds onder M publiek vele vrienden verwervw nerr t d Fibtf lBlléiib rger Mlej Verweert en de heer Kettman brachten het hunne by tot een goede nitvoering Ook dén oveKgeh ottdlir elke de valsche vriend Markies d ArlinSourt die dbor ditn heer Measers werd voorgesteld ons het minst beviel komt een woord van lof loe Vb r bUn goed spel Onze stadgeuooten dia in zeer grootert getale wateo opgekomeo hebben ziek ongetwybld uitstekend geamuseerd en zyn het zeker met ons eens dat bet gelukkig waa dat niet een laf naMukje den goeden indruk tan het tooneelafnk küram bederten Men schryft oni Te Krimp tt a d IJi I ia nbg ateeds da hutpondtnrwijzertplaats vaeant niettegenstaande er reeds sinds geruimen tUd n sollicitant voor die betrekking is die gubstig bekeivd staat en van wien in geeu geval iets ougnnstigs kan vérmeid worden Men vemeemt dat er zelfs sfAdi eenigêri tyd een tWeede sollicitant ia komen opdien en VerWondeH zich terecht zoo over het plaatselijk schooltoezicht als over den gemeenteraad dat in deze zaak nog geen voorziening heelt pllati gehad Velen in de gemeAita vragen zich af ülf en zo niet vraarom de aofbteriaren van bet distriets eil provinciaal schooltoezicht zioh aan diergel ke zaken ntet laten gelegen liggen en niet zoigen dat een benoeming die reeds sindi lahg kan geschieden ook werkelijk en wel zeer Spoedig plaAts hebbe Naar wy vernemen heeft de ex kapitein Jaoiaan thans zyn derde adres aan de Tweede Ktmar ingezonden Zyn wy goed ingelicht dan moeten in dit adrea zaken vermeld zyn die aan het publiek tot duarrir onMoid Mfen benoemd adres zal binnen acn paar dagan in den handel verkr gbaar gesteld worden 4 oor den ttttgew dan boffkhandehar Katpers Ui LeeutTardea Men schryft ona nit Ondewater LI Donderdag zjjn onze gewone winterlezingea ran wege het Nutsdepartemeat begonnen De heer J Kieariet da Jongt varvoide de eerate reekHeort fat onder er bad bfj bet bygeloofin zijne oorzaken en gevolgen zooals bet zich in vroeger dagen en ook nog thans velerwege vertoont In bet butste gedeelde zijner rede zetta da spreker uiteen 4 Jor rdke middeleo z i tó t 0 loof bestreden diende te worden De heeren É W Haentjena Dekker en A C van AeUt J zorgden v ior bijdragen Eerstgenoemde gaf van Grouiugen Z eelot tm BreJerode terwijl laaalgenoemde Oeraid Spoot i TotfftfmeU en van Grep a 0 M voor rry talryk gehoor tan bette gat LI Woensdag had Ie Botterdaa da byeenkoiwi plaats ter bespreking van oiaatrtgelau tegen de draa kenscbtp tot welke de oproeping nitgesaaa waa vaide bh Schuld c s Ka een waar opwekkend woon ran den beer Schuld waarin hq weet op bet nadej dat de openbare dronkaard niet alleen aan zich zalven maar ook aan zijn medeburgera toebrengt eu de nreiligbeid watrin deze door zyn toedoen verkeer en op de plicht van Nederland om tegen deze sckènde te waken deed het Commité nader ala zyn gevoelen kennen dat het hoogst noodzakelyk ia om wettejykt bepalingen in t leven te roepen tegen die openbare dronkenschap en dat daarby andere maatregelen kunnen genomen worden als b r bet oprichten vaadronkaardshoepitalen waartoe het voorstelde eene f eenlging aj te richten Na Ung over en weder ipreken over de irrilf dratrent het bepaalde doel der vereenigtug en lijm verhouding tegenover het bestaande altchalfiuga fanootschap bleek bet Comité en vele aanw zigeil geenszibs vyandig gezind waren tegen het afschatliin nootsch p maar dat men cèn bepaald doel wildt nereikeu nl de regering dea landt wakker aken en tot haar plicht zoeken te brengen op t stuk der 0 eubare dronkenachap t geeu aan het j fscbafflogsgenootschatL tot u toe nog niet freli ït is tertna vtriadgt Sien iét bereiking vau dat dod de laadt werking vau zoovel mogelyk allen ook van kta dit geen lid Zyn tin bet gtnootachap en dat niet willen irezen Aan tét eiide der vergadering kwam ook tpi stand De fiereeniging tot het verkrijgen txm teetti Iffke iepalüige tegem de openiare inntkmwUf Hef voorloopig Öomitié is tot hoofdbeataoi btnoeiid BtStOD Qeneraal Tweeoi lUitn Zittingen van il en i November In de zitting van Donderdag ia de bertadiltgim voortgezet over hoofdstuk IV justitie By de rer dere btkandeling van de aUeeiing gerangenitaeo heeft da ainiaitr toegezegd dat hy zon Vddoen aan h t Trrlangtn van onderscheidene leden door het in dienen T o W tlag o er de waAiog Ttalètoelluhure Bttleel Hef iToolUttak if ten slotttf D al gemeene ttennen aangeoostn Daaraa lyn de baraadtlagingen over hoofdttak V bisneolaidacht lakea aangevangen In de zitling van gist en zyn de diseuasign vaortgtzet e a jn behandeld de afdeelingen hettuor dar provinciën militie en mcdiaobe politie Bg de ba handeling van het laatste onderwerp is gelUekea dat de wet houdende voorziening t n betifetteljila ziekten niet door den koning bekrachtigd ia y ói den aanvang vau de openbare litting viéda tweede kamer der ttaten generaal iljn in de tl deelingen onderzocht de volgende ontwerpen van we ala tot wijziging der begrooting van Nederlaodaeh ludié voor het dienstjaar J 87 2 regeling dtr bettati ming van het onuitgekeerd gqdselte der hndragtvvan Nederl Indie aan de middelen tot deklang a s rykt uitgaven over dienaten 16S8 en 1860 ad vaarhet batig alot der algemeene nkening wegeot destaataontvangttan en Uitgaven oret de dienst 1868 1wyziging dtr Indische begrooting voer 1871 manderen Volgens het Vlr DagU la door héi tioaMSettmr van de algemeene Naderlandsche vroowe nvereénigfi Arbeid Adelt besloten de Nederlandsohe vrouwe lyke industrie op de tentOaniieltio i tii Weenea te doen vertegenwoordigen Onder het opeekrift Ondetrw zertelleDde Bcbr0li de heer T H van Beyma thoe KihWma schoolt zieker te Heerenveen in de Moniior het volgendAi Zooeren kom ik te huit ran een ebOolbeióM fat dan tbob tWantg b aangf Ven dat Ikiöt SaeflanÖ b t wee b moft uilrowin VeAieldk ik kwéto klokslag 8 aren b de sobool tt MLitil tiM gekleed of niet geleed dat ia aainder zonder fraaie kMoff J O l wn Ui ng fa hkrteiyk eta leidda nlU in de km een netta nw g ld w kinder Hy rroegpy wat ik verkoos Het gewone antwoord i ga envondig uw gangi doe alsof ik er niet beo fflgde de man pp en boe ia het mogelyk f diepaa gaf en allerlieftt opwekkend ooderwya voor SOO tjaars zonder meer Na schooltijd on e ik dadelyk rerder gu k had ik het maar gedaan doch ik nam b de uitnoodiging aan om by hem binnen te komen n rond daar een vrouw schamel gekleed twee kittdtren handen en bfeoeo met kunnende gebruiken tpm kliergezwellén ellende en armoede ten top n o eig als Ik het zelden heb aangetroffen Daar etend ik sohiér ats een gevangene Wat bier ta dóen Lernbaan voor de kinderen maar een teM wat baalw dtze Kle dereo voor vrouw en kindeiea maar welke onder of boveukleederea t ÏW doktfer Toordu élk1m i kindarea po dok nrekeuiag van b t vorige jaar was nog onbetaald iem dqf te krygw Tfooit ja welke f Verttarkënd oedtel aiaar van waar F Ja daar tond ik tokoolopuentt de ateua de raadgever volgent de Hoe ia het mogelyk dacht ik dat die man zooeven in de school zoo flink zoo opgewekt toor en by de kinderen daar in fcais derankt in die ko errolle elle u Hy verklaarde mij geeu uitkomat te weten en met een brekend hart zidk geweld aan te moeten doen om dat opwekkend ouderwft eiken dag vol t ïiottdèo Inderdaad mea keat de ellende vaa vele ader wyiera in Neder nd niet want dan kon bet zoo niet zijn en liKjven V Ui gij zamelen oor dit gezin Ik wett geeuander middel j Wpatom dan zyn naam venwwrf t V armoede U ëerlyk ky la Canutrn booMooderwij J gedyke gemeente Oost Stellingwerf provincie FrietMen tebrijft fum AvIMdwIif Otmtmti De wind Weft sfdert ruim 8 dagen vaa het Noordootteo tot het Zuidwesten gehéecteht waarbji ieet e sier100 Zuiduosielykrn wiAcl o a de afilroÓB ing van lijnlands boizémwater zeer is bevorderd Ondanka ka malen vM htt raim iOO Ul polderaialeflk en bet In werking stellen van bet lO lal stoomgemalen in Jtyuland ia de boezem etn Bjjnl voet gedaald loopt het water nog iieedi af Orenl babbao ija f idfi op iao overlast van water gewonnes t waarby de molene veeltydt door genoegta windkracht geholpen zyn Vooral nu de geweldige regena üéMor pgehó aden Ijn de brmtriokten niet ongunstig Okik DelffUias boezem Is dalende en de polders oo al die door Mn ttooageaMal worden Miend vaarrai ojide Pelfland repds vartebeidene de aottni r ongfn bebbtn zyn byna vaa hel noot e naren ran S040 B Eynlaodt bandar gtld beWeade it etn ertogg ingetondea aaa beeraa dj lwC bpogb0i radc i en h dlngalawtan ran Bunland Zij hebben verkiaren zij daarin ten adars gUeten aan het dagelijksch bestuur ingediend van beUnghcbbeaden b dea boaiemttand vaa K aland afby tonder wnige ontwikkeling ran BotiBren geTia vpidt de da rstelling der vartiaakte atpoaitnlgen took liiet langer uit te stellen Hoezeer zy niet kimnea onderstellen dat zoodaoig aanzoek betwelk den tobyn heeft van in het bdang dtr aandeelfioaden in de kaïioal maatacbappy t tyn inge4ieiid ianw WMf i fn n vinden achten ty zMi toch verpuehl aartegen ten sterkste te proleiteeies ta de vergadanag te doen opmerken dat b j de ooooeaaie tot doorgAving en bedijking de rerplichtiilg ia vcrbondep om n bet vervolg den watertiind op bet U te honden op 50 duia benedep A P fw Üi de kantal maaUchappij door de aanvaarding óé odtaceisie ook deze voorwaarde en rerpliehting beeft anraird ea p tiek giawinen Dat loodra giMdt aroatsokyppij bet oqdige zal kebfaen rerrioht n ibarjetteld om jap deze k re rerpliohtjng te kua ea ri oen Syliland ia veel twter toestand zal i ei kSteran dM ionlCT te voren aangezien Hyulanda boezem dan ittedt kan werden gsbonden op zeaaé il Verder zeggen zy alleen het raslhoóden aan I Ie verplichting der kant l naatsohfmj pn bal U bonden op ket voorachrevén peif kan Bynland en dji ov rigb atertokappen redden en elk buiten M iw werk dat ia en door itynlaad moelit worden Mndt l in dien nood te yoorxin moet het losMlen van deze gewichtige voorwaarde onmiddellijk ten gevolge hebben en verplaatst de verplichting tot roorxieniog tegen water bezwaar van de kanoal aaUchappy op de vertobiUende waterschappen Zij rewieken ten ilotle