Goudsche Courant, woensdag 27 november 1872

Staal Wil n f aangenaam erf gemakke Igk m te nemen zerpr paraat door aUe geneesJ heeren aanbevolen omdat h ligt te verteren is en volledig in de sapZ des hgchaama overgMt De btaalw n wordt voomamelflk en met de gunstigste uitwerk WöehStfag St l ovenAer 4 1872 N 1289 I lavj Jjilji i if aai t 11 J 1 1 o I gebruikt bö bleekzneht gebrek aan eeüust zenuwachtige hoofdpön en vooral bn begiiuSlongtering De flesch i fl 1 o ro u=buuu uu ËDfifelSChe BruiSChpOeijelH I monade Powders Inelegaute dozm j V l ondend 24enl2poeöerBa60en35Cts AnatherinlllOndwater voortre lflk praparaat tegen alle ziekten va u TT T Moedend ta idvleesch losse ticden en acorbuBt Het is het eenvoudigste zmvermgsmiddel voor de tanden daar het daslönwn oplost dus de vorming van wijnsteen voorkomt Het werkt verfrisschend in des ui ïT smaak en verdföft den onaangenamen renk welke door hoUe tanden dooroverblylsels vanspflzen of tabakrooken ontstaat De flac van 100 Gr i 75 Cts Ëllff elsch t andpOeder f Terrerschenden reuk hebbende en vrg van bfltende zelfstandigheden in e ante doozen van IW en 50 grammen a 45 en 25 Cts moutstroop uit 70 QOUDSCHE COURANT iws éli Krlenlieblad voor Ma itf Omstreken Zuiver Alalz ËXtraCt T P ontsuiker dextrine eiwiu acntwe stonen en phosphorznre zouten zameniresteld wordt door prot VON LIEBIG door Dr ÜCK en alle geneeskundige autoriteTteu b n licht te verterea en voedzaam middel zeer aanbevolen bg hoest schorheid borstkwalen kinkhoest en voornamelijk bfl scrophuleuse kinderziekten in plaats van den vmlaelgk tmakendtn levertraan De flesch van 3 hectogrammen 75 Cts Dr Romershausens Oogwater terstei en versterking v j ® gezicht aan een ieder wiens oogen door inspannende bezigheden door aanhoudend lezen of door ziekte verzwakt znn ten zeent aan te bevelen Groote flacons a fl 1 en kleine j flac ii 30 Cts i zM DBNRlj I kt SCHENK Hoogstraat e Bij élk artikel is eene gebmiksaanw zing E M M B R I K l itf EC VO ST OrTb TBOlEijlST en FcMe van ChemMchrttdinuche PmparaUti 3 C De iiuending ran sdrertenttdn kan geschieden tot éte nor des namiddsgs op den dag der nitgave Apoth WAARSCHUWING Men wordt GEWAARSCHUWD geene GELDEN oif GOEDEREN af te geven nog eenigCHEDIET te verleenen aan mün Huisvrouw j CORNELIA BERTINA BES zullende zonder mtj voorkennis daarvan GEENE BETALING geschieden WAARSCHUWING 1 Men wordt GEWAARSCHUWD geene GELDEN of GOEDEREN af te geven nog eenjg CREDIET te verleenen aan mgn Huisvrouw ANNA LISETTA BES zullende zonder mfjn voorkennis daarvan GEENE BETALING geschieden l i itotterdcm 88 November 1872 diiT kamer rgii GEHEIM Daardoor is het oumogelgk de luiudelingen te ooutrüleerOB vaa de kamer die gekoien wordl door de bnrgera die dan toch m de gelej enbeid moesten tgn te kunnen lien en nn iau uf de laden der kamer hun plicht doen en om zoo sy dit out doen anderen inJuinnen plaats te kannen kiezen In andere gemeenten gn de vergaderingen der kiimer van Koophaiidel en Fabrieken openbaar en wordt er zelf rersli van gegereu in de dagbladen Wanrom ook nirt hier in Gouda Het daen van Koede keazen hangt af van kennis VHu zaken hoe is die mogel k zonder openbaarheid Ik roor my geloof d t de hnndelingen der kamer van Koophandel en Fabrieken alhier teu voile hit diigliiht mogm zien maar is het vreemd dat er bij anderen een vermuedeD ontstaat dat de handelingen het daglichi HÜtt kannen verdragen daar zij in het ünister geschieden M i neen Maar dan wordt het ook meer dan tyd dat die handelio gen ten aanschouwe van ieder belangstellende plaats hebben dat de vergaderingen voor ieder toegnnkelijk ijn dot ook deice tk die een publieke zaak is publiek bcliaiideld worde Zgu genoemde vier heeren de eer waard herkozen te worden Het is wel mogely k Niemand kan het ivetrn Zou het niet mogelijk eijn dat men genoemde heeren eens polste hoe zy dachten over openbaarheid der tergadenngen der kamer van Koophandel Zij z ii natuurlijk allen flink genoeg hunne opinie daarover te willen en ie durven zeggen Welnu men kon b v van hunne opinie over deze quaeiitie laten afh ngeo of zy weder gekozen moesten worden Doch hue dit ook lij zeer wenscheiijk is het dat iin de nieuive zamcnstclling der kamer ten spoedigste tot de opeuba irheid worde besloten opdat de Goudtche burgers een volgend ma il beter op de hoogte zijn dtr zukeu waarbg z belnngfaebbenden zyn en daardoor beter in sUat zgu tot het doen eener goede keuze 1 = O Ui I T I E Aan bet BÜRKATJ van POLI liE zijn in bewaring 16 m deze gemeente gevonden PARAPLUIES8TANDAAEDS B U Geboben Leeawen rgerlijke Stands 20 No Abrabaiii ouders A Spee en 1 van Hobertus Adrianos oadcrs A Leeflsng en C 8 J ii eu 21 Geertrolds Centiii ouders P H Verveen en M van Graafeiland OviBitbt I 0 Nov A van der Ileij 2 j ïl J Krngt 83 j G van dor Klcu 6 w 22 T E Vroom vred U Trrlaak 27 J APVERTENTIËN Voor de Èenigvaldige bewgzen van deelneming betoond bg het overlgden mjjner dierbare EchtgenooteADRIANA van DEB KNAAP betuig ik mynen hartel ken dank Gouda 24 Nov 1872 A J V OS De ondergeteekende verzoekt bjj de verkieling van LEDEN der KAMER van KOOPHANDEL NIET MEER IN AANMEIlHING TE KOMEN TiSUerctam TB November 1872 t llK G J DB JONG Gouda 22 November 1872 Bfl de benoeming van Leden van de KAMER VAN KOOPHANDEL die op DINGSDAG 26 NOVEMBER a s van 11 tot ééu anr zal plaats hebben worden de aftredende Leden de Heeren C A SCHOLTEI f G F VAN DE VELDE D W WESTÉttBAAl en in de plaats van den Heer G J na JONG die verzocht heeft niet meer in aanmerking te komen de Heer P DE JOl G J aanbevolen JitENIGE KIEZEBgl van dé Kamer van Koophandel Openbare Verkooping VAN Een Huis n 35 ingericht als SMEDERIJ verhuurd tot 1 Mei 1873 voor 50 sjaars alsmede 6 Uektaren 64 Aien 15 Centiven WEI en HOOILAND i 2 percelen en dadelyk te aanvaarden alles staande en liggende op en bg hei dorp Berkenwoude Kmiskade 14 öp MAANDAG 16 DECEMBER 1872 des morgens elf uur in het Rechthuis te Berkenwoude ten overstaan van de Notarissen G J 8PRÜUT te Ouderkerk aan den IJtsel en J G BROUWER NIJHOEF te Haastrecht NIEUWSTE ROMAIVS Toor Iieesgezelscbappen uitgegeven door A TER GÜNNE te Devenler E MARLITT het Heideprinsesje B 70 L MUHLBACH Keizer Jozef en zijn Lansknecht 4 dln 12 70 3 K GUTZKOW de Zonen vanPes talozzi door G P Kits van HitNINOEN 2 dln 7 18 4 A MËI8SNER de ICindeien van Home 2 dln 1 56 6 W VON HILLERN eene Ziel ge red 2 dln 6 90 t e Dtventer Ct N 21 zegt er o a vaat iMoegeiyk kon een uitgever gelukkiger greep doen uit den stroom van romans die ons mit delgk uit het buitenland toevloeit dan de heer Tik Gdnne gedaan heeft toen hg dit werk het Nederlandsche publiek aanbood Vroeger verschenen de volgende met bgzon der succes ontvangen romans 1 C M 8AUER Kindeten des tnds 2 dln 4 90 Dit is zeker een der belangr kste verschgnselen op romantisch gebied Even als in Duitschland en Amerika waar het reeds herhaalde vertalingen heeft gevonden is het ook by ons met de hoogste goedkeuringen toejuiching ontvangen DINGELSTEDT De Amazone ƒ 2 75 ELIOT Silas Mamer de wever van Raveloe 2 60 GERST8CKER DeZencfelingen 2dln 6 KINKEL Hans Ibeles in Londen Een famieliebeeld uit het Vluchteling leven 2 dln 5 MARK LEMON Goflden Kluisters 2 dl 6 OLIPHANT Mrs MadonnaMary 2dl 6 SPIELHAGEN Raadselachtige Ka rakters 2 dln 6 35 9 SPIEÏiHAGEN Door Nacht tot Licht 2 dln 6 35 10 SPIELHAGEN Hamer en aanbeeld 3 dln 8 80 U TAYLOR Hannah Thurston of de Emancipatie der Vrouw 2 dln 5 50 12 TROLLOPE Het kleine Huis te Al lington 3 dln 8 40 13 WINTRHOP Een Liefdejaeht in de PrairiSn 2 60 14 YATES Madeleine 2 dk 5 34 Leesgezelschappen welke nog niet in t bezit dezer werken zjn durven wg ze ia gemoede aanbevelen eeoda Dr k vaa A Srinkoun De oitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDA6 In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEE f È Ot De prfl per drie maanden is 1 75 ifinmco per post 2 iih Do Goudtche Courant van 24 Nov j L en andere dagbladen lie o a het Nieuwt van den Dag n 832 in zgn Wanhoopskreet maken aan het volk van Nederland bekec dat de hoofdonderwijzer te Langendgke in Friesland CAMSrRA gebrek lijdt met vroow en kinderen De sehooiopziener F fl Beymathoe Kingma verklaart dat de met 300 sjaars bezoldigdeouderw zer desniettemin een deogdeljk opwekkend onderwas geeft en roept als s nan wettige steuh en raadgever na nilsntting van lis andeire middelen de ptdditif MefiifuUgheidroot hem In Qok ondw aoxB tadgeno iroraienw Jeiri geTondw die waar bet rechtmatig loonroor ien arbeid wordt onthouden den tionwen rbeider voor ellende en ondergang willen helpftn bewaren De ondergeteekenden belasten mcU pMmemet het overmaken der ingeschreven galden i W JDUUS hf Ui ir WADO wX K MARS Bg den boekhandelaar A BRINKMAN is een inschrgvingslöst ten behoeve van genoemden ouderwyzer voorhanden tot aaiut Zaturdag 30 Nov BUITENLAiro j Buitenlan sch Overzicht Dd hser Thiers ii in de oommiaaie voor bet voor atelKerdrel geweeat om te traohten tot overeenetemming en verzoening met de reefatenyde te geraken Omtrent het verhandelde lya nog aleolits geraohlen beliettd die wg geren voor hetgeen zg zijn Twee telegrammen zijn het een uit Parij en het andere uit Veriaillet ontvangen gedateerd 23 Nov Zij luiden alduii 1 Men verzekert dat de heer Thiers aan de oommiaaie voor het voorstel da Kerdral uitvoerig a Isnda toeatand uiteengeeel en haar aangespoord heeft aan den ontekeren staat van zaken een eiade te maken Op nieuw bracht hg in herinnering dat de repnblikeinsohe regeeringsroris dieu de omaiaiidigheden hadden doen ontstaan noüdznkeligk nas Met de invoering van den parlementairen regeeringsvorm vereenigde hg zioh de miuisterieele vrraotwoordelgkheid nam hg in de ruimate opvatting aan zonder echter toe te geven dat hg zelf volstrekt niet meer op de tribune zou veriohgnen Tegenover deze eonoeaaien zgoerzgds verklaarde h j den noodigen ateun te moeten hebben om bet gezag op de grondslagen an de eonserratiere republiek te organisn reii 2 L e heer Thiers wgkt niet van af inn het terrein zijner boodschap en ran dat der onservatieve republiek zich bereid verklarende om alle couoesaieii te doen die vereenighaar met het publiek be hing en zijne eigen waardigheid Hij heeft geleien op de noodzakelgkheid vaa Mriengiog van zijn man daat van het initellen eenai tweede kamer eu van de partieele vernieuwing dec aatiooale vergadering In de ministericele reriDtwoardelijkheid en in eene regeling ran de betrekking tMseken wetgevend aa uitvoerend gezag bewUKgt Mj Hen hoopt dat de laatsta moeilgklwdeii heden zullen te boven gekomen wardee en dat de meer derheid het voonlel om de koodsshap metcenadn te beantwoorden Verwerpende zich bepalen zat tot bet vooratellcft eraer orde van den dag die vertroa wen uitdrukt en da noodiakeltlkbaid uitapreekt vaa eonstittttioneele hervormiBfta waarover dan later zoo worden beraadslaagd Het watsoMweip tot intrekking van het deeroet van 17 Jan 18B1 waarbij de eigendommen der fat ritito Oriaaas r ttia r d vaiUawd ciden in de aat rw gad ii Bg amgeéeme HM vaorkel vm den kser PaMal Dnprat was reeds sadetl maer dan een half jaar in de tfoos gedaan de noktartijde heeft jaist niet het geschiktste moment uitgesooht om het weder daaruit te Voorachgn te halen Met Pruiaisahe hti van afvaardigden beeft da di triets et met eene groote meerderheid ran stemmen by tweede lezing aangenomen na verwerping van de amendemenien der Furtschntts en der consenratievs partg Derde lezing heden Dinsd ig Kaai uit geloofwaardige bron wordt medegedeeld ia er voor het oogenblik van algezien om groote iiiduatrleelen en bankiers tot leden viu bet heerenhuia te benoemen vooreerst zal men zich bepalen tot hoog gaphwtste staatsambtenaren Het Italiaansche miniaterie heeft de nieuwe parlementaire zitting geopend met da iadienuig van een wetsontwerp op het gebied ran kerk an staat Ue wel op de kloosters en godsdienstige genootschappen te Rome is door het ministeri ljaijza Sella Vitcottti Venasta aan de tweede kamer toegezonden In hoofdzaak bepaalt dit ontwerp wat reeds gcndBen tgd daaromtrent bg geruchte bekend was Opheffing ran alle kloosters en godsdienstige genootscha n behoudens de te Rome gevestigde generalaten der rerschillende orden welke hunne eigendommen behouden zonder bot reoht echter om nieuwe eigendommen te verwerren Zij rerliezen dan ook hunne rechtspersoonlijkheid De fondsan van genootschappen van liefdadigheid bigven voor hetzelfde doel bestenid De eigendommen der opgaheven kloosteia worden geoonverieerd in onvervreemdbare Italiaansche rentetitels De leden der orde blgven in bet bezit hunner gebouwen tot de regeling huiifier pensioenen heeft plaalB gehad Dit geaehiedt binnen één jaar na do afkondiging der wet De pensioenen loopen van 160 tot 600 fr jaarlgks Ook de rreemde corporatien vallen onder deze wet ten baren aanzien zgn achter itzonderingsbepahngen gemaakt Ëan termgn van twee mkanden wordt haar i elaten om orer de bestemming barer fondsen e beschikken na rerloop van dien termgn zal de regaermg in overleg met de gourernemeuten der natiën waartoe zg behooren daaromtrent nadere bepalingen maken Hare onroerende goederen worden ten behoere van de pensioenkas welke onder het onmiddellgk beheer van hot minislene staat gerealiseerd XOVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaateruimte A£Eonderlgke Noquners VUF CENTEN FBANEBUE £ r valt niet aan te twgfelea zegt l Tempt of de eriaia welke Maandag ontstaan is eindigt m t eene schikking Maar wdke Wil de heer Thiers een votum r vertrouwen hg zal het met zeer groote meerderheid verkrijgen Maar deze stemming zou weinig beteekenen en geen waarborgen voor het vervolg geven omdat zoowel zg die bet gouvernement niet willen omverwerpen als zg die bet wel willen maar niet kannen daarroor zalleo stemmen Er moet dus iets anders en beters liedaobt worden Men spreekt ran verlenging der volmachten van Thier Maar dit middel zal evenmia eenige garantie geven wanneer ni t terena andei maatnqgeien daarbg worden genomen Volgtns de woorden van bet voontel Riret hetwelk beachonwd wordt onze tegenwoordige cou titnlia ta aijn is het mandaat van den heer Thiera vaa Ovan laBgBtt danr la dat van de kaowr Hat doel was dua jniat m zoolang desa kamer bgeen blijft een gouremeraenteele crisis oamogelgk te makeu Men heeft echter Maandag en reeds ettelgke malen vroeger gezien dat het doel niet bereikt wordt Van aar dit Voor een deel moet het hieraan worden toegeschreven dat de president der republiek zich te veel blootatelt dat hg zgu eigen persoon te veel in het debat mengt dat hg niet genoeg zyne positie van die ran een minister president ondersobeidt die gebonden ia voortdurend op de brea t strgdon maar daarentegm volkomen vrg am heen te gaan wanneer het hem goeddunkt Niemand kan reriangea volkomen in veiligheid te verkaeren waanoer hg abaoIttttt aan den atrgd wil deelnemen Men zal dua nieta verder gekomen wezen waaneer men bg da verlenging der volmachten van Thiera niet terens da voorwaarden en de grenzen regelt waardoor zgn persoonlijke tusschenkomst bg de kamer beperkt wordt Het IS inderdaad opmerkenswaardig hoe niet alleen de zeer regeeringsgezinde Temp maar zelfs het oS cieuse orgaan van den president der republiek Ie Sien pvilic toot een gedeelte aan Thiers zelf da crisis rau Maandag toeschrijft Het blad betreurt het dat de motie van orde van admiraal Jaurcs da eenige die waard was om door de regeering te worden overgenomen verworpen is en nog wel i aandrang van de regeering zelve Daarentegen de motieMettetal acht het blad onvoldoende en Thiers kan zgn gezag met doen gelden met zulk een belaohelijfc kleine meerderheid Ze Soir Ie Si cle It Rappel e tAeenr national geren als radicaal middel om een einde aan de oriaia te maken de onmiddellijke constitutie der definitieve republiek aan de hand Thiers moet zijn ontslag niet vragen want zooals Ie Siècle o a zegt wanneer de kamer het al aannam het land zou bet niet verleenen La SJpuUique franfaiu wgst op de groote fout der regeering d t zg de motie Meltetal aannam en die van admiraal Jaurb verwierp Het noemt de fusie der oentra eene Ulusie en daarom het tot stand brengen van goede coiietitutioneele hervormingen onmogelijk Thiors moet dnarom mn het bestuur blijven en de bevrgdiug van het grondgebied bespoedigen teneinde den termijn te verkorten waarna Frankrijk de mannen zal kunnen kiezen om de republiek te organiseeren Het Journal den di ia i gelooft dat de crisis tot eene wisseling van regeenng of tot een aaustiande kamerontbinding moet leulen Thiers liad echter lie rul van taesciiouwcr muettn op ich nemen bg ds